Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

D R U K I   D O   P O  B R A N I A


 - Referat Finansowy -


- DR-1  - deklaracja na podatek rolny

- DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości

- DL-1 - deklaracja na podatek leśny

- link do uchwał w sprawach podatkowych

- Druki: Informacja w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego 

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

- Informacja o terminach składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego

- DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

- DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1

- Uchwała Nr XII/117/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Wniosek - Zwrot Podatku Akcyzowego Dla Rolników.
- (Procedura ubiegania się o Zwrot Podatku.)

- OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)


- Sprawy dot. oświaty -


- Informacja dla pracodawców  dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

- Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

- Oświadczenie o wysokości refundacji

- Oświadzczenie o wartości poniesionych kosztów

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

- Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

- Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis.

- Wniosek o stypendium socjalne

- Informacja o zasadach przyznawania stypendium socjalnego 


STYPENDIUM WÓJTA GMINY/NAGRODY RADY GMINY/STYPENDIA
I NAGRODY DLA SPORTOWCÓW I TRENERÓW

- Wniosek o Stypendium Wójta Gminy Luzino 

- Wniosek o przyznanie nagrody Rady Gminy Luzino studentowi stacjonarnych studiów wyższych/absolwentowi stacjonarnych studiów wyższych

- Wniosek o przyznanie Nagrody Rady Gminy Luzini uczniowi szkoły podstawowej/gimnazjum/szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dziennej/absolwentowi szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dziennej, który ukończył tę szkołę w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek, pod warunkiem kontynowania przez niego nauki

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


- Wniosek o przyznanie stypendium sportowego /nagrody za wyniki sportowe

- Wniosek o przyznanie nagrody trenerom, zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych/osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej

- Wniosek o przyznanie wyróżnienia dla osoby fizycznej za prezentowany przez nią poziom i wyniki*, dla trenera wyróżniającego się* bądź osoby wyróżniającej się* osiągnięciami w działalności sportowej, zasłużonej w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych w zawodach lub konkurencjach sportowych innych niż wymienione w § 6 ust. 1 pkt 1-3 uchwały**

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


 

 

 

 


- Urząd Stanu Cywilnego -


- podanie o odpis aktu usc


- Referat Spraw Obywatelskich -


- wniosek o wydanie dowodu osobistego

- zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

- wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru PESEL

- zgłoszenie pobytu stałego

- zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

- zgłoszenie pobytu czasowego
- zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

- zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

- zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

- ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH, ROZRYWKOWYCH

 


- Działalność gospodarcza -


PRZEPISY DOT. WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI ORAZ FOMULARZE - TUTAJ

- Komunikat w sprawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej


świadczenie usług hotelarskich

- INFORMACJA dot. wpisu obiektu świadczącego usługi hotelarskie
- MINIMALNE WYMOGI
- ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI
- wniosek aktualizacyjny
- zawiadomienie o zakończeniu działalności
- INFORMACJA dot. wpisu obiektu świadczącego usługi hotelarskie nie będącego obiektem hotelarskim
- MINIMALNE WYMOGI
- ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI
- wniosek aktualizacyjny
- zawiadomienie o zakończeniu działalności

TAXI

- LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

- WNIOSEK o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 

- Informacja o zmianie treści licencji

- WNIOSEK -> zmiana treści licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką osobową

- WTÓRNIK LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

- WNIOSEK o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

- LIKWIDACJA PRZEDSIĘBIORCY WYKONUJĄCEGO KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY  W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ 

- WNIOSEK: LIKWIDACJA PRZEDSIĘBIORCY

- ZAWIESZENIE WYKONYWANIA KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

ZAWIADOMIENIE o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

- Informacja o zrzeczeniu licencji 

- OŚWIADCZENIE - zrzeczenie się licencji

- OŚWIADCZENIE - zagubienie licencji 


- Wnioski dot. sprzedaży alkoholu -


- WNIOSEK o wydanie jednorazwego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- PODANIE o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty
- OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych


- Referat Organizacyjny -


- podanie o udostępnienie dokumentacji archiwalnej


- Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska -


- Regulamin refundacji kosztów związanych z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest z dnia 21 maja 2015 r.


NUMERACJA PORZĄDKOWA BUDYNKÓW 

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

2.Wniosek o wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia dotyczącego nadania numeru porządkowego nieruchomości

3.Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku/nieruchomości 

OCHRONA ŚRODOWISKA

1.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów (dot. przedsiębiorców, osób prawnych)
3. ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/A (zgłoszenie dotyczy osób fizycznych, które mają zamiar usunąć drzewa na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
2.Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
3.
Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. Wniosek o przystąpienie do opracowania MPZP i zmianę studium
5. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6.  Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
7. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
8. Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o warunkach zabudowy
9. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustanowieniu obszaru rewitalizacji
10.Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku planu miejscowego 
11. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z planem zamierzonego sposobu użytkowania

 


 


- Referat Eksploatacyjno-Inwestycyjny -


- wniosek o wydanie warunków na wykonanie przyłącza, odcinka sieci kanalizacyjnej
- wniosek o wydanie warunków na wykonanie przyłacza (budowy odcinka) sieci wodociągowej
- wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie podłączenia działki / budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- wniosek o montaż podwodomierza ogrodowego
- wniosek o wydanie warunków na kanalizację
- wniosek o wydanie warunków na wodę
- wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego podłączenie budynku do sieci wodociągowej 


Referat Gospodarki Komunalnej


  1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2016 R. 
  2. WZÓR DEKLARACJI 2016 R. O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2016 R.

Więcej informacji nt. gospodarki odpadami w "aktualnościach" BIP oraz na www.luzino.pl


- INFORMACJA dot. rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- wniosek o wpis do rejestru
- oświadczenie
- wniosek o zajęcie pasa drogowego
- owiadczenie w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
- WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
- WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH


GMINNA KOMISJA DS. PROFILKATYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


- FORMULARZ  ZGŁOSZENIA do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luzinie

- WYKAZ  PLACÓWEK  LECZNICTWA ODWYKOWEGO

- narkotyki - telefon interwencyjny podczas EURO 2012