Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Luzino

 


 - A K T U A L N O Ś C I -

(więcej aktualności na stronie www.luzino.eu)


HARMONOGRAMY ODBIORÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2019

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W 2019 ROKU


Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Luzino z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów granicznych z dnia 12.12.2018 r.

Obwieszczenie nr ZPNOS.6733.11.2018.MSz z dnia 19 grudnia 2018 r.

Obwieszczenie nr ZPNOS.6733.12.2018.MSz. z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 5.12.2018 r.

Obwieszczenie nr ZPNOS,6733.10.2018 MSz z dnia 6.12.2018 r.

Informacja nr ZPNOS.622.09.05.2018.ak o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3.12.2018 r.

Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3.12.2018 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr: 41/28, 41/29, 41/30, 41/31, 41/32, 32/4, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22-34/28, 36/50) w gminie Luzino uchwalonego uchwałą nr XXXVI/336/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2010 r. Nr 37, poz. 611) w zakresie działek: nr 34/39 (powstałej z podziału działki nr 34/28) i nr 36/92 (powstałej z podziału działki nr 36/50) położonych w obrębie Robakowo, zatwierdzonego Uchwałą XLVIII/563/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 12 października 2018 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 28.11.2018 r.

Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2018 r., znak ZPNOS.6733.11.2018.MSz.

Obwieszczenie z dnia 6 listopada 2018 r. dot. decyzji zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającą pozwolenia na budowę ujęcia wody powierzchniowej...

Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZPNOS.6220.6220.07.05.2018.ak

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr ZPNOS.6721.1.2018.BA z dnia 31.10.2018 r.

Informacja Nr ZPNOS.6220.06.05.2018 z dnia 24.10.2018 r. o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. zbierania i przetwarzania odpaów innych niż niebezpieczne na działce nr 87/15 w Robakowie


Wybory samorządowe 2018: Informacja o otwarciu lokali wyborczych.

Więcej informacji nt. wyborów w zakładce BIP "wybory samorządowe"


Zarządzenie Nr 47/2018 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

- załącznik do zarządzenia Nr 47/2018


- OBWIESZCZENIE Nr A.B.6740.V.179.2018.19 Starosty Wejherowskiego z dnia 12.10.2018 r. o złożonym wniosku na budowę ujęcia wody powierzchniowej z piaskownikiem (...) do rzeki Redy (...) na terenie działek nr 178, 179, 180 w Kębłowie

- OBWIESZCZENIE Nr ZPNOS.6733.10.2018.MSz. z dnia 17.10.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kielnie, gmina Szemud

- OBWIESZCZENIE nr ZPNOS.6733.9.2018.MSz z dnia 17.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną rozbudową sieci wodociągowej w Zelewie

- Informacja o wniosku o wydanie decyzji środowisokwych uwarunkowań z dnia 10.10.2018 r.

- Informacja o wnioski o zmiane decyzji o środowiskowych uwarunkowań z dnia 10.10.2018 r.

- Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.10.2018 r.

- Obwieszczenie nr ZPNOS.6733.8.2018 MSZ z dnia 8.10.2018 r.

- O B W I E S Z C Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ BUDOWĄ SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE 100, SDR 11 DE 63 MM, NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NUMER 118, 193, 198, 223/1, 223/2, 218/2, 219, 294, 202, ORAZ NA TERENIE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NUMER 195/5, 195/22, 196/6, 208/2, 208/3, 208/17, 208/18, 208/19, 208/25, 208/26, 209/19, 210/41, 210/4, 215/1, 210/3, 210/16, 206/7, 206/11 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ROBAKOWO, GMINA LUZINO, W MIEJSCOWOŚCI SYCHOWO, WYDANO DECYZJĘ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, O SYGNATURZE ZPNOS.6733.6.2018.MSZ Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 R.

- O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NUMER 14/3, 14/5, 14/9, 14/12, 14/13, 14/15, 14/16, 25/2, 26, 27, 75, 55, 30, 54/7 W OBRĘBIE ZELEWO, GMINA LUZINO.

- Zarządzenie Nr 41/2018 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 5 września 2018 roku w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców

- Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Luzino z dnia 10.08.2018 r. Wójta Gminy Luzino z dnia 10.08.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- OBWIESZCZENIE z dnia 27.08.2018 r., znak sprawy: ZPNOS.6733.8.2018 MSz

- OBWIESZCZENIE z dnia 20.08.2018 r., znak: ZPNOS.6733.7.2018.MSz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową sieci wodociagowej

- OBWIESZCZENIE z dnia 13.07.2018 r. znak: ZPNOS.67.33.7.2018.MSz

- OBWIESZCZENIE nr ZPNOS.6733.6.2018.MSz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- Harmonogram zebrań wiejskich - sierpień - 2018 r.

-RDOŚ-Gd-WZS.070.123.2018.LK.1 DOTYCZY: KOMPETENCJI REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED HAŁASEM

-OBWIESZCZENIE ZPNOS.6733.7.2018.MSz Z DNIA 13.07.2018R. O WSZCZESCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO.

-OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gm. Luzino, w zakresie działki nr 351/58, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/479/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 09 maja 2018 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

-OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino w zakresie działki nr 132 położonej w Luzinie, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/481/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 09 maja 2018 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

-OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb Kębłowo), Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo w zakresie działki nr 44/48 położonej w Milwinie w gminie Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/480/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 09 maja 2018 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

-Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Luzino. 

- Obwieszczenie Nr z dnia 03 lipca 2018 r., znak ZPNOS.6733.5.2018.MSz

- Zarządzenie Nr 29/2018 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino

- OBWIESZCZENIE nr ZPNOS.6733.4.2018.MSz z dnia 12 czerwca 2018 r.

-DECYZJA GD.RET.070/58/D/2018.KR Z DNIA 17 MAJA 2018R. DOTYCZY ZATWIERDZENIA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA GMINY LUZINO.

- OBWIESZCZENIE STAROSTY WEJHEROWSKIEGO o zezwoleniu drogi gminnej jako zadanie pn. Rozbudowa ul. Przemysłowej w Luzinie o budowę chodnika

- OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie działek nr 205/4, nr 1213/8, nr 1215/1, nr 1215/2, nr 1215/5 i nr 1215/6, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/447/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 23 marca 2018 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

- OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie działki nr 721/3, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/448/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 23 marca 2018 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino

- Zarządzenie Nr 21/2018 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22 maja 2018 r.

- Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak ZPNOS.6733.2.2018

- Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak ZPNOS.6733.3.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 30.03.2018 r. znak ZPNOS.6721.1,2,3,4,5.2018.BA o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz prognozami oddziaływania na środowisko

- Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego Nr AB.6740.3.2018.17.D.V z dnia 20.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na (...) rozbudowę ul. Przemysłowej w Luzinie o budowę chodnika.-

Obwieszczenie nr ZPNOS.6733.3.2018.MSz z dnia 16 marca 2018 r. 


- Informacja o stawkach podatkowych na 2018 rok - do pobrania 


- Obwieszczenie z dnia 14.03.2018 r., znak GOP.6733.1.2018.MSz

- Obwieszczenie z dnia 09.03.2018 r., znak GOP 6733.2.2018.MSz.

- Kwota dotacji niepublicznych przedszkoli w Gminie Luzino na 2018 rok


- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino Nr ZPNOS.6733.1.2018.MSz. z dnia 06.02.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej - działka 260/2 w Sychowie

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

- WÓJT GMINY LUZINO ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej,stanowiącej własność GMINY LUZINO

- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino Nr GOP.6733.11.2017.MSz. z dnia 16.01.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową linii kablowej nn 0,4 kV w Wyszecinie.

- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino Nr GOP.6733.10.2017.MSz. z dnia 15.01.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. dobudowy garażu do budynku strażnicy w Zelewie.

- OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Robakowo (obręb geodezyjny Robakowo) gm. Luzino (w zakresie działki nr 34/9) zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/416/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

- OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino zatwierdzonego uchwałą Nr  XXXVI/417/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 29.11.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


- Harmonogram zebrań wiejskich na 2018 rok 


- OBWIESZCZENIE STAROSTY WEJHEROWSKIEGO Nr AB.6740.26.2017.19.D.V z dnia 20.12.2017 r. o wydaniu decyzji na wniosek Wójta Gminy Luzino - zezwolenie na realizację rozbudowy ul. 10 Marca w Luzinie o budowę zatoki postojowej

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO GOP.6721.19.20.21.1.2017.BA o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr GOP.6721.7.14.15.17.2017.BA             

- OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino (w zakresie działki nr 974/3) zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/388/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 października  2017 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

- Uzasadnienie
- Podsumowanie 


- Zarządzenie Nr 48D/2017 Wójta Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Sołeckiej w sołectwie Kochanowo.

- O G Ł O S Z E N I E - Wybory członka Rady Sołeckiej sołectwa Kochanowo


- OBWIESZCZENIE NR GOP.6733.9.2017.MSz z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową sieci wodociągowej z przyłączami

- OBWIESZCZENIE NR GOP.6733.11.2017.MSz z dnia 6 grudnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- OBWIESZCZENIE nr GOP.6733.10.2017.MSz z dnia 5 grudnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administrayjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino Nr GOP.6733.8.2018.MSz. z dnia 24.11.2017 r. dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Sychowie.


Konsultacje zaplanowane na 29 listopada br. - odwołane
- Zarządzenie Nr 31/2017 Wojta Gminy Luzino z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Szenwalda w miejscowości Kębłowo


- WÓJT  GMINY  LUZINO o g ł a s z a II przetargi  ustne, nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych na terenie gminy Luzino, stanowiących własność GMINY  LUZINO


- OBWIESZCZENIE  nr GOP.6733.5.2017.MSz z dnia 9.08.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- OBWIESZCZENIE  nr GOP.6733.6.2017.MSz z dnia 9.08.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 


- OBWIESZCZENIE NR GOP.6733.3.2017.MSz z dnia 2 sierpnia 2017 r. 


- Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realicazję inwestycji drogowej - Rozbudowanie drogi powiatowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G (ul. Wilczka) o pas prawoskrętu do drogi krajowej nr 6 w Luzinie


Wójt Gminy Luzino podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, od dnia 8 lipca 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Luzino, oddanej w użytkowanie wieczyste, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. Wykaz obejmuje działkę nr 1248/3 o pow. 4796 m2, położoną w Luzinie.

Wykaz ten opublikowany jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Luzino.Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej wykazem można uzyskać w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Luzino, tel. 58 678-20-68 wew. 53

- Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Luzino z dnia 4.07.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


Uwaga! W dniu 04.07.2017 r. od godziny 21.00 do dnia 05.07.2017 do godziny 17.00 nastąpi PRZERWA W DOSTAWIE WODY w MILWINIE, MILWIŃSKIEJ HUCIE, SYCHOWIE oraz w BARŁOMINIE przy ul. Leśnej i Sampowskiej.


Konkurs ofert dla przedszkoli niepublicznych na rok szkolny 2017/2018


- Wójt Gminy Luzino ogłasza przetargi ustne, nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych na terenie gminy Luzino, stanowiących własność Gminy Luzino


Rozpoczęła się rekrutacja do XVI edycji "Programu Stypendiów Pomostowych" na rok akademicki 2017/2018

Więcej informacji: do pobrania, do pobrania, do pobrania


Regulamin Konkursu "Piękna Wieś 2017" - do pobrania


Infomacja o wolnogiegających psach - http://luzino.eu/pl/informacja-o-wolnobiegajacych-psach/


Wójt Gminy Luzino

podaje do publicznej wiadomości że, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, od dnia 08 kwietnia 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych. Wykaz obejmuje 3 działki położone w miejscowości Dąbrówka (49/2, 49/3, 49/4) i 5 działek w miejscowości Kochanowo – obręb Kębłowo (309/3, 309/4, 309/5, 309/6, 309/7)

Wykaz ten opublikowany jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Luzino. Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej wykazem można uzyskać w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Luzino, ul. 10 Marca 11, tel. 058 678-20-68 wew. 53

Wykaz do pobrania - kliknij


Rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Informacji można uzyskać na stronie: http://luzino.eu/pl/rekrutacja-do-przedszkoli-publicznych-oddzialow-przedszkolnych-przy-szkolach-podstawowych-i-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20172018/


ROZEZNANIE NA RYNKU Dotyczy: oszacowania przedmiotu zamówienia na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Luzino.

Dokumentacja techniczna


ROZEZNANIE NA RYNKU Dotyczy: oszacowania przedmiotu zamówienia na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: przebudowa piłkarskich boisk trawiastych na obiektach GOSRiT Luzino.

Załącznik NR 1.    Dokumentacja techniczna

1. Projekt wykonawczy

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3. Przedmiar robót


Konkurs plastyczny "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych"

 

Konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki związanej z zagrożeniami wypadkowymi i zdrowotnymi występującymi w gospodarstwach rolnych, a także zapoznanie z podstawowymi zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Materiały dydaktyczne dotyczące zagrożeń wypadkowych w indywidalanych gospodparstwach rolnych oraz regulamin konkursu .


- WÓJT GMINY LUZINO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY - dyrektora Żłobka „Tuptusie” w Luzinie w wymiarze 1 etatu - oferty należy składać do 10 lutego 2017 r.. UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert z 7. do 10 lutego 2017 r. godz. 12.00

Druki do pobrania:


- Nabór do luzińskiego żłobka "Tuptusie" rusza 16 stycznia 2017 r. i potrwa do 20 lutego 2017 r. Ze szczegółami i wnioskiem o przyjęcie dziecka do lat 3 można zapoznać się na stronie www.luzino.eu -> http://luzino.eu/pl/nabor-dzieci-do-zlobka-tuptusie-w-luzinie/

 


Wojewoda Pomorski ogłosił nabór do komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w związku z "Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2017" - zgłoszenia do 21.02.2017 r.

- ogłoszenie o naborze

- formularz zgłoszenia do komisji


Wójt Gminy Luzino informuje, że na terenie Gminy prowadzona jest przez służby socjalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -  akcja mająca na celu zabezpieczenie osób starszych, samotnych, samotnie zamieszkałych i bezdomnych  przed okresem zimowym.

Działania polegają na sprawdzeniu sytuacji bytowej wymienionych osób, w tym ich zabezpieczenia w opał na zimę, żywność oraz odpowiednią odzież. W przypadku zdiagnozowania potrzeb udzielana jest natychmiastowa pomoc.

Mając powyższe na względzie apeluje się do mieszkańców Gminy, aby w przypadku posiadania wiedzy o trudnej sytuacji bytowej ww. osób, zgłaszali sprawę do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie.

Telefony kontaktowe: (58) 678-20-68 wew. 60, (58) 678-20-68 wew. 61, (58) 678-20-68 wew. 62

Wójt

(-) Jarosław Wejer                                                                                                       

Luzino, dnia 9 listopada 2016 r.


INFORMACJA W dniu 10.11.2016 r. od godziny 1000 do godziny 1500    NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W  KĘBŁOWIE, UL. GOSPODARSKA, ZAGRODOWA, PSZCZELARSKA, MORSKA I BAROKOWA.


Wybory członków Rady Sołeckiej sołectwa Kochanowo

Wójt Gminy Luzino informuje, iż w dniu 17 listopada 2016 roku o godzinie 18.00 odbędzie się, Zebranie Wiejskie w sołectwie Kochanowo (świetlica wiejska).

Szczegóły w załącznikach do pobrania: 

ogloszenia-zebranie-wiejskie-kochanowo

zarzadzenia-wojta-gminy-w-sprawie-wyborow-rady-soleckiej


- Informacja o bezpłatnych szkoleniach dla bezrobotnych pow. 30 roku życia - spawacz, pomoc kuchenna, pokojowa i inne

​- Informacja o wnioskach dot. powołania na rzeczozawcę do szacowania zwierząt


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


​- Informacja dla hodowców trzody chlewnej


Szanowni mieszkańcy, informujemy, że w sołectwie Kochanowo odbędzie się 6.10.2016 r. Zebranie Wiejskie w celu wyboru Rady Sołeckiej.

W załączeniu: Zarządzenie Wójta Gminy Luzino w sprawie wyborów, Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim

- Harmonogram Zebrań Wiejskich na 2016 rok

- Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Barłominie

- Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Dąbrówce

- Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Kębłowie

- Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Kochanowie

- Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Luzinie

- Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Milwinie

- Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Robakowie

- Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sychowie

- Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Tępczu

- Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Wyszecinie

- Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Zelewie

- Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Zielnowie


- Ogłoszenie  dot. otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w zakresie wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola w okresie od 01 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. na terenie gminy 


OGŁOSZENIE Z DNIA 22.07.2016 r. o sprzedaży samochodu służbowego FIAT DOBLO 16 16V Kat. SX (oferty do 29.07.2016 r.)

- załącznik Nr 1 - ocena techniczna

- Załącznik Nr 2 - dokumentacja fotograficzna

- Załącznik Nr 3 - formularz ofertowy


WÓJT GMINY LUZINO ogłasza drugie przetargi ustne, nieograniczone, na sprzedaż działek niezabudowanych położonych na terenie gminy Luzino stanowiących własność GMINY LUZINO


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w zakresie wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola w okresie od 01 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. na terenie gminy. - termin złożenia ofert - 11 sierpień 2016r. do godziny 11:00 (w przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty, liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy Luzino)


Pismo Ministra Środowiska z dnia 20.06.2016 r. w sprawie prowadzenia prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów na terenie Polski.

 


 

Stypendium socjalne - wnioski do 15 września 2016 r. 

- Informacja o zasadach przyznawania 

- Wniosek


Stypendium Wójta Gminy Luzino - wnioski do 1 sieprnia 2016 r. 

- Wniosek o przyznanie

Więcej informacji należy szukać na stronie www.luzino.eu w zakładce "Edukacja".


Informacja z dnia 9.06.2016 r. o wyłapywaniu psów na terenie gminy Luzino


Nieodpłatna pomoc prawna

- Harmonogram


INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie  informuje, że w dniu 20 maja 2016 r. o godz. 12,00 na parkingu przy ulicy Machalewskiego w Luzinie  - Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku organizuje kampanię informacyjną dla mieszkańców Gminy Luzino w ramach programu "Rodzina 500+".

W spotkaniu wezmą udział pracownicy oddelegowani przez  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  z trzema oznaczonymi pojazdami (w tym BUS 500+) oraz własnym namiotem (rozmiar 6x3m), nagłośnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

 

                                                                                         Kierownik

                                                                     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                         w Luzinie

                                                                                      Ewa Walczak

 


Drodzy Mieszkańcy,

serdecznie zapraszamy do odwiedzania witryny Gminy Luzino w nowej odsłonie -> www.luzino.eu.
 


PRZED NAMI V KASZUBSKA PIĘTNASTKA

Gminny Klub Sportowy w Luzinie - grupa biegaczy długodystansowych i maratonu „GKS KASZUBI - Luzino” przy udziale współorganizatorów: Gminy Luzino, Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie oraz Stowarzyszenia „Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne” mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Luzino doudziału w kolejnym wielkim wydarzeniu sportowym w Naszej Gminie jakim będzie bieg na dystansie 15 kilometrów - KASZUBSKA PIĘTNASTKA w Luzinie, która odbędzie się w dniu 28 maja 2016 roku. 

Jest to już piąta kolejna edycja biegu, który co roku organizowany jest w ostatni weekend maja. Na starcie corocznie staje około 300 zawodników z całej Polski i oraz z zagranicy. W tym roku organizatorzy liczą na pobicie rekordu frekwencji.

V KASZUBSKA PIĘTNASTKA to bieg, którego trasa w całości wiedzie terenami Luzina począwszy od Hali Widowiskowo-Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie, (gdzie zlokalizowane będą start, meta oraz biuro zawodów) poprzez ulicę Wilczka, „Luzińską Ścieżkę Zdrowia” dalej poprzez ulice Strzebielińską, Kościelną, Długą, Kaszubską, Szkolną, Konwaliową, Lipową, Ofiar Stutthofu, Tartaczną oraz Mickiewicza. 
Po przebiegnięciu całej Kaszubskiej Piętnastki każdy z zawodników otrzyma na mecie pamiątkowy, odlewany medal, na którym z uwagi na rok 2016 poświęcony w Gminie Luzino pamięci Profesora Gerarda Labudy, będzie widniał wizerunek zasłużonego dla całych Kaszub, w tym Gminy Luzino, historyka pochowanego na luzińskim cmentarzu. Po biegu organizatorzy zapewniają dla zawodników biegu oraz kibiców poczęstunek w postaci m.in. zupy, placka drożdżowego oraz chleba ze smalcem Ponadto wszyscy zawodnicy biegu w pakiecie startowym znajdą specjalnie na bieg przygotowaną niespodziankę.
Start biegu organizatorzy przewidują na godzinę 10:00. Biuro zawodów czynne w godzinach 7:00 – 9:00. Więcej szczegółów na temat biegu, warunków uczestnictwa oraz nagród można uzyskać na stronach internetowych maratonypolskie.pl oraz facebook.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie biegowej i zmierzenia się z 15 kilometrową trasą, szczególnie gorąco zachęcamy również do kibicowania zawodnikom, w tym szczególnie mieszkańców ulic przez które przebiegać będzie trasa V KASZUBSKIEJ PIĘTNASTKI.
 


12 RAJD GDAŃSKI ULICAMI GMINY LUZINO

Informujemy, że 28 maja 2016 r. na ulicach Gminy Luzino zobaczyć będzie można pojazdy biorące udział w 12. Rajdzie Gdańskim.

W sobotę, 28-ego maja, zawodnicy rund Mistrzostw Polski, Szuter Cup i Mistrzostw Pomorza startując z AmberExpo o godzinie 10:00 pokonają trzy odcinki specjalne o łącznej długości 31,25 km (różne długości w zależności od ligi), w okolicach miejscowości Szemud, Donimierz, Smażyno, Wyszecino, Luzino, Barłomino, Milwino, Dąbrówka, Przetoczyno i Częstkowo. Odcinki są niezwykle blisko siebie, co daje możliwość kibicom oglądania załóg na wszystkich trzech odcinkach.

W związku z tym na niektórych odcinkach mogą wystąpić utrudnienia.

Więcej o rajdzie tutaj -> http://rajdy24.pl/11-odcinkow-specjalnych-12-rajdu-gdansk-…/ 
Na stronie znajduje się równiez mapa rajdu do pobrania.


W Luzinie powstanie pomnik prof. Gerarda Labudy. Dołóż „własną cegiełkę”

Inicjatywę budowy pomnika podjęto z okazji obchodzonego w Gminie Luzino Roku Profesora Gerarda Labudy. Będzie to pierwszy pomnik profesora w Polsce, który ma być hołdem dla wyjątkowego człowieka, profesora zwyczajnego, wybitnego mediewisty, który edukację rozpoczął w Luzinie, stąd wyruszył w świat nauki i do Luzina powrócił na wieki. Profesor spoczywa na luzińskim cmentarzu.

Pomnik ma zostać wykonany w skali 1:1 z najwyższej próby brązy – brązu spiżowego, a jego uroczyste odsłonięcie planuje się na 2 października 2016 r. Kosztorys realizacji szacuje się na kwotę 90 tys. zł, stąd wielka prośba do mieszkańców i wszystkich chętnych o dołożenie „własnej cegiełki” do wyjątkowego projektu.

Nr konta bankowego, na który można wpłacać darowizny: BS Krokowa o/Luzino 
36 8349 0002 0015 8482 2000 0030; w tytule przelewu: darowizna na budowę pomnika profesora Gerarda Labudy.

10.05.2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie odbyło się spotkanie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Profesora Gerarda Labudy, w którym udział wzięli: Jarosław Wejer, przewodniczący Komitetu oraz członkowie: ks. prałat Henryk Szydłowski, Mariusz Kaliszewski, Krzysztof Bober, Bartłomiej Formela, Wiesław Trepczyk oraz Maria Krośnicka. Ks. Jan Perszon, również członek Komitetu nie mógł z powodów zawodowych pojawić się na spotkaniu. Celem spotkania było ustalenie miejsca, w którym pomnik ma szansę powstać. Zaproponowano trzy lokalizacje: przy Gminnej Bibliotece Publicznej, przy Szkole Podstawowej (tzw. starej szkole) oraz w rok temu otwartym tzw. „Centrum Luzina”. Ostatecznie członkowie komitetu doszli do wniosku, że pomnik powstanie w „Centrum Luzina”, gdyż miejsce to ma potencjał i przyszłość.

12.05.2016 r. Wójt Gminy Luzino wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Luzino zwrócili się z prośbą o dofinansowanie budowy pomnika do sąsiednich samorządów, władz miast, których profesor jest honorowym obywatelem, lokalnych inwestorów oraz do osób związanych z profesorem.


- Informacja Wójta Gminy Luzino dla mieszkańców dot. bezpłatnego przeglądu instalacji solarnych- Informacja Nadleśnictwa Strzebielino z dnia 25.04.2016 r. o konsultacjach społecznych w sprawie środka ochrony roślin 


STRATEGIA ROZWOJU GMINY LUZINO NA LATA 2016 ­- 2025

Szanowni Państwo,

Gmina Luzino przystąpiła do prac dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Gminy Luzino na lata 2016-2025, w związku z czym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, mającej na celu zapoznanie się z Państwa opinią na temat aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem.
Opinia mieszkańców jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość i przydatność gotowego opracowania.
Ankieta jest dostępna na stronie www.luzino.pl oraz w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino, przy ulicy Ofiar Stutthofu 11. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Wypełnione ankiety można składać w Urzędzie Gminy Luzino lub mailem na adres inwestycje_pp@luzino.pl.

Na stronie Akademii Inicjatyw Obywatelskich znajduje się interaktywna ankieta, zachęcamy do odwiedzania strony i korzystania z tego udogodnienia.

http://inicjatywylokalne.pl/ankieta/

Na wypełnione ankiety czekamy do 30 kwietnia 2016 r.


 

- Adresy punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

- Dla kogo pomoc, czego dotyczy, co obejmuje? 

 


         STRATEGIA ROZWOJU GMINY LUZINO NA LATA 2016 – 2025

Szanowni Państwo,

Gmina Luzino przystąpiła do prac dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Gminy Luzino na lata 2016-2025, w związku z czym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, mającej na celu zapoznanie się z Państwa opinią na temat aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Opinia mieszkańców jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość i przydatność gotowego opracowania. Ankieta jest dostępna na  stronie  oraz w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino, przy ulicy Ofiar Stutthofu 11. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Wypełnione ankiety można składać w Urzędzie Gminy Luzino lub mailem na adres inwestycje_pp@luzino.pl

-ankieta (docx),   (doc) , pdf 

- Harmonogram prac dotyczących opracowania strategii.pdf


KONKURS PIĘKNA GMINA 2016

Organizatorem Konkursu „Piękna Gmina”, jest Wójt Gminy i Rada Gminy Luzino przy współpracy organizacji społecznych, działających na terenie Gminy Luzino. Celem konkursu jest promocja Gminy Luzino, propagowanie zachowań prośrodowiskowych, poprawa estetyki i dbałość o stan środowiska wsi, wyłonienie najpiękniejszych ogrodów i zagród. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Luzino. Warunkiem przystąpienia do konkursu
w kategorii: piękna zagroda rolnicza, ogród tradycyjny, ogród stylowy, zagospodarowana przestrzeń publiczna na terenie wsi, jest
złożenie deklaracji w terminie do dnia 16 maja 2016 roku, w Kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie, przy ul.Of.Stuthofu 11, w godzinach pracy urzędu. 
- Karta zgłoszenia do konkursu 

- Regulamin konkursu 


Polski Czerwony Krzyż rozdał rowery niepełnosprawnym mieszkańcom gm. Luzino

Niweluje schorzenia, pomaga w poruszaniu i jest jedną z wielu form rehabilitacji. Mowa o innowacyjnym pojeździe dla niepełnosprawnych. Wczoraj, tj. 8 marca 2016 r. podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie otrzymali cztery rowery trójkołowe.

Polski Czerwony Krzyż wspiera swoich podopiecznych przekazując im trójkołowe rowery, dzięki którym niepełnosprawni mogą być bardziej samodzielni. Rowery, których sponsorem jest Fundacja ECO TEXTIL trafiły do osób wskazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie.

Pracownicy luzińskiego GOPS-u dokonali kwalifikacji osób, na podstawie przedstawionych orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia. Do tej formy pomocy zakwalifikowano dwóch mieszkańców Zelewa, mieszkankę Milwina oraz mieszkankę Luzina.– informuje Marzena Pałubiak, pracownik placówki.

Podczas wręczenia pojazdów podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obecni byli przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, o. w Gdańsku – Paulina Góralska oraz Tomasz Trzos.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie, Ewa Walczak apelowała do zebranych o oddawanie zbędnej i nieużywanej odzieży w pojemnikach oznaczonych logo PCK, bowiem to właśnie dzięki zbiórkom odzieży i innych tekstyliów kupowane są rowery rehabilitacyjne. Im więcej ubrań będzie pojawiać się w pojemnikach, tym większy dochód dla organizacji, a co za tym idzie większe pole do pomocy.

Na zakończenie, podczas wczorajszego spotkania wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer podkreślił, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie jest w pełni przygotowany do realizowania programu 500+, z którym zmierzą się już niebawem wszystkie tego typu placówki w Polsce. Fakt ten potwierdziła kierownik GOPS-u, Ewa Walczak informując zebranych o szczegółach.
 


 

 

WZORY FORMULARZY W SPRAWIE REKRUTACJI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W LUZINIE ORAZ DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

1. Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego

2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

4. Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej

5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

6. Oświadczenie o zatrudnieniu

7. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola 

 


Materiały szkoleniowe w ramach wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”: (materiały Państwowej Inspekcji pracy) - termin przekazania prac do Urzędu Gminy Luzino: 18 kwietnia 2016 r.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dostosowania pięciu placówek oświatowych w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli - oferty do 9.03.2016 r.

-„Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Luzinie, Kębłowie, Sychowie Barłominie, Wyszecinie oraz do klas pierwszych szkół podstawowych w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem).”

- Załącznik do Zarządzenia


Nowe bilety metropolitarne, dostępne w sprzedaży od 1 lutego 2015 r. 

Informujemy, iż od 1 lutego 2016 r. rozpocznie się sprzedaż nowych metropolitalnych biletów łączonych, dostępnych w ramach wspólnej oferty Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i PKP Szybkiej Kolei Miejskie w Trójmieście.


Uwaga Mieszkańcy,

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015, poz. 1045) wprowadziła zmiany w podatkach i opłatach lokalnych od 01 stycznia 2016 roku.

Podatki lokalne - zmiany od 2016 roku.
 


Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” informuje, iż z dniem 04 stycznia 2016 roku nastąpiła zmiana lokalizacji Biura Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”. Nowa siedziba biura mieści się w Luzinie przy ul. Wilczka 7 (I- sze piętro). 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.kaszubskadroga.pl


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 

Na terenie gminy Luzino realizowana jest, w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna, przez Fundację – Instytut Aktywizacji Regionów, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Fundacją a Powiatem Wejherowskim. Nieodpłatna pomoc prawna na terenie gminy jest udzielana przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, który przyjmuje  w budynku Urzędu Gminy
w Luzinie przy ul. 10 Marca 11 (wejście nr I do budynku) w następujących dniach tygodnia:

 • poniedziałek od godziny 14.00 do godziny 18.00
 • czwartek od godziny 10.00 do godziny 14.00.

Przed przystąpieniem do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać okazania dokumentu tożsamości.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.163,
  z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – na podstawie  przedłożenia oryginału albo odpisu decyzji
  o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art.106 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
  o pomocy społecznej; przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 2. lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
  5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz.1863), na podstawie  przedłożenia ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. lub która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
  i okresu powojennego (Dz.U. z 2014r. poz.1206 oraz z 2015r. poz.693), na podstawie przedłożenia zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. lub która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz.1203), na podstawie przedłożenia ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. lub która nie ukończyła 26 lat, na podstawie przedłożenia dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. lub która ukończyła 65 lat, na podstawie przedłożenia dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 7. lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, na podstawie złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych
  w tym przepisie.

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1–6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie  pkt 1–6, ale z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 1–6. Oświadczenia, o których mowa wyżej, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Harmonogram przyjęć beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu.doc


Rusza MALUCH 2016

151 mln zł przeznaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na edycję programu MALUCH 2016. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu. Ważne, aby cała inwestycja była zrealizowana w 2016 roku.

O dofinansowanie może ubiegać się obecnie więcej podmiotów – już nie tylko gminy, ale również osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także organizacje nieposiadające osobowości prawnej oraz uczelnie. Z miejsc opieki prowadzonych przez uczelnię będą mogły korzystać dzieci studentów, doktorantów oraz pracowników danej uczelni. 

Tegoroczny Program „MALUCH“ będzie realizowany w trzech modułach. Moduł pierwszy jest skierowany do gmin i dotyczy tworzenia oraz utrzymania nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Środki z drugiego zostaną przeznaczone na utrzymanie już istniejących placówek, także tych prywatnych. Trzeci moduł skierowany jest do uczelni – środki z tej części zostaną przeznaczone na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na moduł drugi – aż 80 mln zł. Na tworzenie nowych miejsc przez gminy zarezerwowano 60 mln zł, a przez uczelnie – 11 mln zł. Co ważne, w razie niewykorzystania środków, będą one mogły zostać przesunięte do innego modułu. Pozwoli to na ich optymalne wykorzystanie, zgodnie z realnymi potrzebami.  

Obecnie działa ok. 1,9 tys. żłobków, 439 klubów dziecięcych oraz 599 dziennych opiekunów.

Termin składania ofert upływa 12 stycznia w przypadku modułu drugiego oraz 1 lutego w przypadku modułu pierwszego i trzeciego. Oferty można składać zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, także za pośrednictwem platformy ePUAP.Szczegółowe zasady konkursu zawiera „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH – edycja 2016”.

Więcej informacji na temat projektu, pliki do pobrania można znaleźć pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2016/ . 


Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)  na podstawie art.15 pkt. 2d Wójt Gminy Luzino zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.

Zadaniem Komisji konkursowej będzie dokonanie oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert wybór najkorzystniejszych ofert i przedłożenie do zaopiniowania Wójtowi Gminy.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

W skład Komisji Konkursowej wchodzi:

 1. 3 przedstawicieli Urzędu,
 2. 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego do dnia 13 stycznia 2016r. w Referacie Spraw Obywatelskich przy ul. 10 Marca 11, w godzinach pracy urzędu.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


UWAGA! Znowelizowany harmonogram zebrań wiejskich w styczniu-lutym 2016 r. (wersja aktualna)

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA 2016 r (wersja pierwotna).
 

Uwaga! Zmiana terminu: Zebranie Wiejskie w Barłominie odbędzie się 4.02.2016 r. o godz. 18.00 w SP w Barłominie

Uwaga! Zmiana terminów w Robakowie, Wyszecinie, Zelewie i Zielnowie!
Robakowo - 14.01.2016 r., godz. 18.00

Wyszecino - 08.02.2016 r., godz. 18.00
Zelewo - 12.01.2016 r., godz. 19.00
Zielnowo - 12.01.2016 r., godz. 18.00

 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2016 r.:

- Luzino I 

- Luzino II
- Kębłowo
- Robakowo, Dąbrówka, Sychowo, Milwino
- Wyszecino, Barłomino, Tępcz, Kochanowo, Zelewo, Zielnowo

 


UWAGA !!!!

ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Od stycznia 2016 roku w gminie Luzino, zmianie ulega  metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość opłat oraz terminy płatności za odpady komunalne.  <- kliknij 
 

Więcej informacji na temat zmian, wzory deklaracji można znaleźć w zakładce "Gospodarka komunalna". 

 


 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY

 


Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 48A/2014 Wójta Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu pracy Urząd Gminy Luzino dnia 24 grudnia 2015 r. będzie nieczynny, natomiast 31 grudnia 2015 r. Urząd Gminy Luzino będzie otwarty do godz. 14.00.


 

Uchwała Nr XII/119/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino.

 

S 6

 

Więcej informacji na temat Trasy Kaszubskiej: http://trasakaszubska.pl/?page_id=192

 


MAMA MOŻE WSZYTSKO. BEZPŁATNE SZKOLENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

 

Szanowni Państwo,

3 listopada  zapraszamy wszystkie mamy, które są aktywne i chcą powrócić na rynek pracy na bezpłatne szkolenie „Mama może wszystko…” finansowane ze środków Funduszy Europejskich.

Szczegóły pod poniższym linkiem

http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/szkolenie-w-gdansku-mama-moze-wszystko-mozliwosci-jakie-daja-fundusze-europejskie-kobietom-powracajacym-na-rynek-pracy-

dodatkowych informacji udziela

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Departament Programów Regionalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Augustyńskiego 2; 80-819 Gdańsk

tel. 58 326 81 47; 58 326 81 48; 58 326 81 52

fax: 58 326 81 34

email: pomorskiewunii@pomorskie.eu; punktinformacyjny@pomorskie.eu;

www.pomorskiewunii.pl 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.facebook.com/pomorskiewunii

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałek: 8:00-18:00

wtorek-piątek: 8:00-16:00

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe z terenu gminy, w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 


 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino z dnia 20.10.2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Luzino na lata 2015 – 2020

 


 NAGRODY BURSZTYNOWEGO KATAMARANU CZEKAJĄ

 

Szanowni Państwo,

Już po raz czwarty Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz z Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału konkursie

Nagrody Bursztynowego Katamaranu w dwóch kategoriach:

 1.  dla Samorządu Terytorialnego z naszego województwa, najlepiej współpracującego z ngo 
 2.  dla Organizacji Pozarządowej – za najlepszą partnerską współpracę 2015 roku. 

Nagroda Bursztynowego Katamaranu jest szczególnym wyróżnieniem. Ma na celu promowanie idei współpracy i dobrych relacji międzysektorowych.

Do uczestnictwa zapraszamy: organizacje pozarządowe, rady organizacji pozarządowych województwa pomorskiego i jednostki samorządu terytorialnego.

Uwaga! Wszystkie wymienione podmioty  mają prawo zgłaszania jedynie Samorządu
 i Organizacji Pozarządowej działającej na terenie danego podmiotu zgłaszającego.

Aby móc zgłosić samorząd lub organizację pozarządową (pierwsza lub druga kategoria) należy wypełnić ankietę internetową, dostępną pod adresem:

1)Najlepszy Samorząd:http://goo.gl/forms/TNfqH0LJPr
2)Najlepsza Organizacja: http://goo.gl/forms/7REBt5yBu7 

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń mija 14 listopada 2015 roku.

Zgłoszenia w formie ankiety elektronicznej nie wymagają drukowania.

Komisja Konkursowa powołana z grona PRDPP i PROP wybierze po jednym laureacie w każdej kategorii.

Nagroda zostanie wręczona podczas XXI Gali Bursztynowego Mieczyka, która w tym roku odbędzie się 5 grudnia 2015 roku.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu Nagrody Bursztynowego Katamaranu dostępne są w Regulaminach Konkursu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - Anna Białas (annabialas@o2.pl).

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Organizatorzy:

Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych


INFORMACJA dot. odławiania zwierząt domowych z dnia 21 sierpnia 2015 roku 


Informacja z Inspekcji Weterenaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie z dnia 11.08.2015 r. dot. wzrastającego ryzyka szerzenia się epidemicznej biegunki świń.


 

Uwaga! Konkurs z nagrodami!

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie ogłasza konkurs na najciekawszą interpretację hasła-„Z kulturą, jak z pomarańczą”. Hasło i malowidło powstało przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, w ramach projektu „CZAS NA NAS- czyli uliczne inspiracje na temat…”. Jego twórcami są młodzi mieszkańcy Luzina z grupy Montownia Pomysłów.

Pomysły można przesyłać drogą mailową na adres biblioteka@luzino.info lub składać osobiście w budynku biblioteki do dnia 4 września br. Do godz. 18.00, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 września o godz. 13.00. Listę zwycięzców zamieścimy na stronie biblioteki.

Dla trzech osób, które prześlą najciekawsze interpretacje, przewidziano nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

- Regulamin Konkursu

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w zakresie wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola w okresie
od września  2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. na terenie gminy.

- termin złożenia ofert –  08 wrzesień 2015r. do godziny 1100 (w przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty, liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy Luzino),

 


 

Logotyp_-_wersja_cmyk gaz system

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest sponsorem „Dożynek powiatowo-gminnych” organizowanych przez Gminę Luzino.

W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy z zakresu odpowiedzialnych inwestycji i ekologii.

Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, służące dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwu energetycznemu kraju, wzmacniają poczucie odpowiedzialności GAZ-SYSTEM S.A. za mieszkańców regionów oraz wykorzystywane zasoby naturalne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania były w pełni rozumiane i akceptowane, realizowane z poszanowaniem środowiska oraz stwarzały szansę na to, by dany region stał się znaczącym beneficjentem wdrażanych projektów.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W latach 2009–2014 GAZ-SYSTEM S.A. realizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazociągów może stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe integrującego rynki gazu ziemnego w krajach Europy Środkowej. Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni do 90% realizowanego importu (do 2011 r. było to 9%).

 


 

 Zmiana

 


- Zawiadomienie dot. Wielkoobszarowej Inwetaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015- 2019


 

 

 Plakat wykluczenie 2015

 

JUTRO (15.07.2015 r.) RUSZA DODATKOWY NABÓR DO PROJEKTU "ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUZINO - ETAP II".

Uczestnikami Projektu zostaną:
- osoby w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł;
- osoby samotnie gospodarujące, której dochód nie przekracza 542 zł;- rodziny, które otrzymują świadczenia rodzinne;
- dzieci i młodzież ucząca się uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych;
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz dziecko zaliczone ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności do osób niepełnosprawnych

REKRUTACJA: 15-29.07.2015 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w budynku Urzędu Gminy przy ul. 10 Marca 11, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Młyńskiej 7 oraz na stronach internetowych www.luzino.pl,www.wykluczenie.luzino24.pl

Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 780 383,40 zł.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia znajdziemy poniżej (Dokumenty które trzeba złożyć  :

1. Zarządzenie Wójta Gminy Luzino Nr 34/2015

2. Zaświadczenie GOPS

3. Oświadczenie o dochodach

4. Formularz zgłoszeniowy

5. Deklaracja uczestnictwa

6. Regulamin projektu

 


ZAWIADOMIENIE

 

Uwaga!

Informujemy, iż w dniach od 3 do 10 lipca 2015 r. w Dąbrówce i przyległych miejscowościach odbędzie się taktyczne
i sprawnościowe szkolenie Jednostki Strzeleckiej 1405 Jednostki Strzeleckiej 3101 Gdańsk oraz Jednostki Strzeleckiej 3102 SODS Gdańsk.

Podczas zajęć Strzelcy będą ubrani w mundury polowe z obszyciami Związku Strzeleckiego "Strzelec", posiadać będą wyposażenie taktyczne wraz z elementami maskującymi oraz atrapy broni.

Ze względu na ostatnie wydarzenia na Świecie, uprzedzając ewentualne reakcje mieszkańców w imieniu Dowódcy JS 3102 SODS Gdańsk Chorążego ZS Roberta Szycha informujemy mieszkańców o szkoleniach.

 

 


 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie zawiadamia, że w związku z awarią przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1451G Kniewo-DK nr 6-Luzino-Łebno w miejscowości Wyszecino w dniu 2.07.2015 r. w godzinach od 5.00 do 15.00 zostanie zamknięta wyżej wymieniona droga. 
Technologia wykonania wymiany przepustu z uwagi na położenie drogi w nasypie wymusza jej całkowite zamknięcie.
Zalecany objazd przez miejscowość Robakowo

 


 

BEZPŁATNE SPOTKANIA I SZKOLENIA AGENCJI ROZWOJU POMORZA.

1)
"Możliwości finansowania dla MŚP w Programie Horyzont 2020" - szkolenie, 24 czerwca br.

 
Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. "Możliwości finansowania dla MŚP w Programie Horyzont 2020", które odbędzie się 24 czerwca 2015 w godz. 9.30-14.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy ul. Arkońskiej 6 w Gdańsku. Szkolenie poświęcone będzie możliwościom finansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w Programie Ramowym UE Horyzont 2020. Głównym celem szkolenia jest przedstawienie zasad uczestnictwa dla MŚP w Programie Horyzont 2020 oraz oferty wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla MŚP aplikujących w międzynarodowych programach innowacyjnych. 
Więcej: https://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=3598&wiecej_news=1

2)
„Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce” - szkolenie, 25 czerwca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w czwartek 25 czerwca 2015 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza przy ul. Arkońskiej 6 w Gdańsku budynek A3, sala 005), w godz. 9:00-15:30. 
Więcej: https://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=3608&wiecej_news=1

3) 
Spotkania informacyjne „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”, 1 lipca 2015 r. 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkania odbędą się w środę 1 lipca 2015 r., w godz. 10.00 - 13.00 w wybranych miejscowościach naszego regionu. 
Więcej: https://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=3607&wiecej_news=1

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach.

 


 

Uwaga!

Informujemy, iż od 15 czerwca od godz. 22.00 do godz. 6.00
16 czerwca w całej miejscowości Luzino nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GMINY. 

MAMY LOGO I HASŁO PROMOCYJNE!

 

Dziś, w Urzędzie Gminy Luzino odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu na logo i hasło promocyjne Gminy Luzino. Komisja oceniając prace wzięła pod wzgląd te, które w głosowaniu na Fanpage'u zajęły pierwsze trzy miejsca.

Głosy internautów:
- 229 like'ów dla pracy z hasłem:"Gmina Luzino. Dobre miejsce do życia- wszędzie blisko". (25% oceny)
- 141 like'ów dla pracy z hasłem: " Gmina Luzino. Kwiat Kaszub".(12,5% oceny)
-141 like'ów dla pracy z hasłem "Gmina Luzino. Witamy Naturalnie". (12,5% oceny)

Głosy Komisji Konkursowej:
- 0% dla pracy z hasłem "Gmina Luzino. Dobre miejsce do życia- wszędzie blisko".
- 50% dla pracy z hasłem: " Gmina Luzino. Kwiat Kaszub" .
- 0% dla pracy z hasłem "Gmina Luzino. Witamy Naturalnie".

Sumując głosy oddane na pracę z hasłem "Gmina Luzino. Kwiat Kaszub" (50% ocena komisji) z głosami internautów (12,5% ) miejsce I zdobywa Pani Jagoda Niemczyk z Gdańska, autorka pracy z hasłem: "Gmina Luzino. Kwiat Kaszub".

GRATULUJEMY WYGRANEJ!

 

11083982_1417587345232221_2036168125892600070_o.png

 

 

 

 

 

 


 

POBIEGNIJ PO ZDROWIE!BIEGI PO ZDROWIE- WIOSNA 2015
 

I BIEG - 10 czerwca (środa) godz. 16.00 
II BIEG – 12 czerwca (piątek) godz. 16.00
FINAŁ – 17 czerwca (środa) godz. 16.00
_________________________________

Miejsce: Szkoła Podstawowa 
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
ul. Szkolna 13

ORGANIZATORZY:
GKS Luzino, SP Luzino

ZAPRASZAMY!

 


 

VII KASZUBSKA PARAOLIMPIADA. WIELKA INTEGRACJA.
 

Wójt Gminy Luzino wraz z dyrektorem GOSRiT oraz prezesem Stowarzyszenia „Skrzydło Anioła” zapraszają na VII Kaszubską Paraolimpiadę, która odbędzie się 7 czerwca w Hali Widowiskowo- Sportowej w Luzinie w godzinach od 12 do 15.30.

Paraolimpiada organizowana jest z myślą o dzieciach i młodzieży, których los dotknął niepełnosprawnością, oraz  ich rodzicach, którzy dzięki swojej determinacji nie poddali się tej diagnozie tylko pojęli trud walki o godne życie swoich dzieci. Jest to święto wielkiej integracji świata osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Pokonywane są różne bariery, stereotypy i uprzedzenia. Liczba uczestników Paraolimpiady zwiększa się z roku na rok. Pierwsza edycja liczyła 40 uczestników szósta – 130. W Paraolimpiadzie, w której udział biorą dzieci z całego województwa wstęp nic nie kosztuje.

 

VII-KASZUBSKA-PARAOLIMPIADA.png

 

 


 

IV KASZUBSKA PIĘTNASTKA

Już niespełna  tydzień pozostał do IV Kaszubskiej Piętnastki, która przebiegać będzie ulicami Luzina w sobotę 30 maja br. Zawody, których start i meta znajdować się będą przy Hala Widowiskowo - Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie co roku przyciągają kilka set biegaczy z ternu całej Polski. Nie inaczej powinno być w tym roku. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym ulicznym biegu, którego trasa przebiegać będzie malowniczymi ulicami Luzina.
Już dzisiaj przepraszamy za utrudnienia w ruchu drogowym, które spowodowane będą przez biegaczy. Szczegóły trasy i regulamin w załączniku

 

Kaszubska 15.jpg


 

POCZYTAJ, ZAMIAST SPAĆ!

W sobotę, 30 maja, późnym wieczorem... będzie można zagubić się w lekturze pomiędzy regałami pełnymi książek. Noc Bibliotek 2015 organizuje większość placówek w Polsce. Gminna Biblioteka w Luzinie również przygotowała mnóstwo, ciekawych atrakcji.

Wstęp dla dzieci: 19.00-21.00
Wstęp dla dorosłych: 21.30-24.00

Serdecznie zapraszamy!

 

Noc Bibliotek.jpg

 

 


 

WIELKIE OTWARCIE MUZUEM TECHNIKI WOJSKOWEJ "GRYF" W DĄBRÓWCE

 

11289489_854211317977884_1543169045174617241_o.jpg

 

 

 


 

SZKOŁA W BARŁOMINIE WALCZY O BOISKO "ŚNIEŻKI"

Ruszyła kolejna edycja plebiscytu Śnieżki "Kolorowe boiska". W tym roku, podobnie jak w ubiegłym o swój plac do efektywniejszego uprawiania sportu walczą dzieci z barłomińskiej podstawówki.

W 2014 r. byli o krok od zwycięstwa! W tym roku muszą wygrać!


W filmiku konkursowym udział biorą prawie wszyscy uczniowie szkoły. Jest pomysłowy i przede wszystkim kolorowy!

Głosy można i należy oddawać raz dziennie! :) Pamiętajmy, że każdy oddany głos musi zostać potwierdzony poprzez e-maila, który automatycznie zostaje wysyłany do danej osoby.

GŁOSUJ TUTAJ: http://www.koloroweboiska.pl/glosuj/9

 

 

 


TERMINY NADCHODZĄCYCH ZEBRAŃ WIEJSKICH
 

1. Zebranie Wiejskie Luzino - 08.06.2015r.

2. Zebranie Wiejskie Robakowo - 09.06.2015r.

3. Zebranie Wiejskie Dąbrówka - 10.06.2015r.

4. Zebranie Wiejskie Kębłowo - 11.06.2015r.

5. Zebranie Wiejskie Milwino - 12.06.2015r.

 

 

  

 

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (LPI FE) przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie udziela kompleksowych bezpłatnych informacji na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Uzyskacie Państwo informacje związane z Programem, z którego Wasz pomysł mógłby dostać dofinansowanie oraz otrzymacie bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. LPI FE w Wejherowie obejmuje swoim działaniem trzy powiaty: kartuski, pucki i wejherowski.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54

e-mail: lpi@powiatwejherowski.pl 

 

 

 


 

AKCJA KARDIOLOGICZNA NZOZ W LUZINIE 

 

Ośrodek zdrowia w Luzinie zaprasza do wzięcia udziału w akcji kardiologicznej.


Osoby z roczników: 1980, 1975, 1970, 1965 i 1960 mogą bezpłatnie oddać krew,
która zbadana będzie w kierunku cukrzycy i cholesterolu. Krew można oddawać codziennie, w godz. od 7.00 do 9.00.

Szczegółowych informacji na temat akcji udziela Katarzyna Szczepaniak, pielęgniarka NZOZ w Luzinie.

 


 

NOWA PANI SOŁTYS MILWINA. 
WYBORY WYGRAŁA SYLWIA TREPCZYK.
 

Z 363 osób uprawnionych do głosowania w wyborach udział wzięło 174 mieszkańców sołectwa. Wysoka frekwencja oznacza, że mieszkańcy chcą decydować o swoim losie     i przyszłości wsi, w której żyją.

Milwinianie zadecydowali, że przewagą 29 głosów o dobro mieszkańców przez najbliższe cztery lata troszczyć będzie się 35-letnia Sylwia Trepczyk. Pani Sylwia pokonała swoją kontrkandydatkę Panią Teresę Potrykus, dotychczasową sołtysową.
 

 


31 maja- wybory do Izb Rolniczych

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Okręg Wyborczy nr 14 w Luzinie z dnia 13.05.2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na członka Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w powiecie wejherowskim w wyborach zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r. 

 

 


X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości, PPNT Gdynia,
21 maja 2015 r.

 

Agencja Rozwoju Pomorza już po raz dziesiąty organizuje Pomorskie Forum Przedsiębiorczości, które odbędzie się w nowoczesnych przestrzeniach Pomorskiego Parku Naukowo –Technologicznego w Gdyni,  21 maja 2015 r.

Jak co roku, Forum rozpocznie sesja główna, na  której  zostaną  przedstawione możliwości finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie UE 2014-2020. Prelegenci   przybliżą  zasady dofinansowanie projektów  inwestycyjnych i  eksportowych, badawczo-rozwojowych  oraz podnoszących  kwalifikacje i kompetencje  pracowników. W drugiej części o charakterze warsztatowym proponujemy udział w czterech  blokach  tematycznych:  Zasoby Ludzkie, Działalność Eksportowa, Start-up, Praktyki CSR.

W części Zarządzanie Zasobami Ludzkimi podejmowane będą tematy dotyczące organizowania działalności HR w firmie i współpracy z Partnerem HR, praktycznego  wykorzystania narzędzi HR do oceny pracowników  oraz wyboru i rozwoju  kluczowych kompetencji pracowników.
W bloku tematycznym poświęconym Działalności Eksportowej eksperci  przedstawią  praktyczne wskazówki, w tym narzędzia wsparcia ważne dla eksporterów przy ekspansji na nowe rynki. W ramach sesji Start-Up odbędzie się praktyczny warsztat z zakładania działalności gospodarczej zarówno od strony prawno-administracyjnej jak i finansowej. W części Praktyki CSR zainaugurowany zostanie raport przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki" na Pomorzu oraz praktyki CSR w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przeprowadzony również będzie warsztat o wykorzystaniu praktyk coachingowych  w rozwoju pracowników i zespołu oraz budowania odpowiedzialności. 

Forum jest również doskonałą okazją do zapoznania się z szeroką ofertą usługową organizacji wspierających przedsiębiorczość na Pomorzu, które uczestniczyć będą w części wystawienniczej wydarzenia. Więcej informacji oraz formularz rekrutacyjny: www.forum.arp.gda.pl. Udział bezpłatny.

Pomorskie Forum Przedsiębiorczości  to wydarzenie opiniotwórcze, poświęcone tematom ważnym, aktualnym i interesującym dla przedsiębiorców. Wybrani  prelegenci i trenerzy prezentują bogatą wiedzę ekspercką i doświadczenia, którymi chętnie dzielą się z uczestnikami wydarzenia. Do udziału zapraszamy przedstawicieli  mikro, małych i średnich firm oraz instytucji otoczenia biznesu i JST. Celem Forum jest podejmowanie aktualnej tematyki związanej z rozwijaniem działalności gospodarczej. To także miejsce pozyskiwania informacji, wymiany poglądów i kontaktów biznesowych z innymi przedsiębiorcami, a także prezentacji oferty pomorskich instytucji otoczenia biznesu.

 Co roku, w wydarzeniu uczestniczy ponad trzysta osób.

 

PLAKAT_X_FORUM.jpg

                                                                                         

 

 


 

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds. WYBORÓW SOŁTYSÓW W GMINIE LUZINO z dnia 09 maja 2015 roku o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi:  Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Milwino i Robakowo w wyborach zarządzonych na dzień 17 maja 2015 roku

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds. WYBORÓW SOŁTYSÓW W GMINIE LUZINO z dnia 09 maja 2015 roku o obsadzeniu mandatu sołtysa wsi Dąbrówka bez głosowania

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds. WYBORÓW SOŁTYSÓW W GMINIE LUZINO z dnia 09 maja 2015 roku o obsadzeniu mandatu sołtysa wsi Kębłowo bez głosowania

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds. WYBORÓW SOŁTYSÓW W GMINIE LUZINO z dnia 09 maja 2015 roku o obsadzeniu mandatu sołtysa wsi Luzino bez głosowania

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds. WYBORÓW SOŁTYSÓW W GMINIE LUZINO z dnia 09 maja 2015 roku o obsadzeniu mandatu sołtysa wsi Robakowo bez głosowania 


ZAPROJEKTUJ LOGO I HASŁO PROMOCYJNE.
WYGRAJ 2500 zł!

Dziś, (tj. 6.05.2015 r.) rusza „Konkurs na logo i hasło promocyjne gminy Luzino”. Udział w nim wziąć może każdy. Liczy się dobry pomysł!Założeniem konkursu jest zaprojektowanie logo i hasła promocyjnego, które będą miały zastosowanie do celów promocyjnych, identyfikacyjnych oraz korespondencyjnych Gminy Luzino.

 

Projekt logotypu może mieć dowolną formę graficzną, musi zawierać napis „Gmina Luzino” oraz hasło promocyjne, które powinno składać się maksymalnie z kilku słów i określać specyfikę oraz charakter gminy.

O tym, które logo i hasło promocyjne wygra zadecydują jurorzy: Wójt Gminy Luzino- Jarosław Wejer, przewodniczący Rady Gminy Luzino-  Bartłomiej Formela, oraz plastycy: Marian Mielewczyk i Małgorzata Kaliszewska. Swój głos sprawie zabrać będą mogli również mieszkańcy! Od 1 do 7 czerwca na Fanpage’u gminy Luzino trwać będzie głosowanie mieszkańców. Wygrana to 2500 zł!

Regulamin konkursu znaleźć można na stronie www.luzino.pl oraz na Fanpage’u Gminy Luzino oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Aktualności".

PLAKAT ok-page-0.jpg

 

 


Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie walczy o wizytę EBC-Truck'a. Zagłosuj!
 

Czy EBC Truck pojawi się w luzińskim gimnazjum między 11 a 31 maja 2015 roku? To, zależy od internautów. Impreza z udziałem ciężarówki ma odbyć się w środku tygodnia, po godzinach lekcyjnych – tak, aby wszyscy zainteresowani uczniowie mogli wziąć w niej udział. Energa Basket Cup Truck to ciężarówka, stworzona z myślą o wszystkich młodych koszykarskich zapaleńcach. Wyposażona w kosz i tablicę, pozwala zagrać w koszykówkę wszędzie, gdzie się pojawi. Jeżeli mecz z kolegami po lekcjach, to koniecznie w towarzystwie dobrej muzyki, dlatego EBC Truck został wyposażony w DJ-kę, z której płynąć będą miksowane na żywo dźwięki. I nie będzie to tylko melodia, ale podkład pod rymy O.S.T.R-a. Jego koncert będzie gwoździem programu wizyty EBC.

Plebiscyt prowadzi Dziennik Bałtycki. Głosować można tutaj: http://www.dziennikbaltycki.pl/…/gimnazjum-publiczne-impisa…, a o samej akcji więcej poczytać można na stronie: http://energabasketcup.pl/ebc_truck.html oraz na stronie: stowarzyszenia: www.inicjatywylokalne.pl.

 

ebc-truck

 


 

- Od 16 kwietnia  2015 r. informacje o aktualnych wydarzeniach w gminie Luzino można znaleźć na facebooku. Zachęcamy do odwiedzania i komentowania profilu Gminy Luzino.

=====================================================================

- zapytanie ofertowe na  świadczenie usług w zakresie poradnictwa i konsultacji prawnych dla Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luzinie - termin składania ofert - 21.04.2015 r.

 


 

 PLAKAT ok-page-0.jpg

WITAM SERDECZNIE!!!

Gmina Luzino zgłosiła się do udziału w ogólnopolskim konkursie organizowanym
przez znaną markę kosmetyków NIVEA,  w ramach którego w naszej gminie może
powstać Rodzinne Miejsce Zabaw. Chcielibyśmy bardzo zachęcić wszystkich do
oddania głosu na naszą lokalizację, która została usytuowana w Kębłowie przy
ul. Żurawinowej. Marzeniem rodziców i dzieci jest wspólne spędzanie czasu.
Aby je spełnić NIVEA chcę stworzyć dla nich przyjazną przestrzeń, która im
to umożliwi. Znajdą się tam sprzęty zarówno dla tych najmłodszych, jak i
nieco starszych dzieci, a także dla samych rodziców.

Głosowanie poprzez link:
http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko?dpl=deeplink-podworkoWszystkie dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko?dpl=deeplink-podworko

=========================================================================

- ogłoszenie o wyborach sołysa Wyszecino - 16.04.2015 r.

=========================================================================

Informacje o wyborach sołtysów w sołectwie: Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Milwino, Robakowo - 17.05.2015 r.

========================================================================

WÓJT  GMINY  LUZINO OGŁASZA:

Przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż niżej przedstawionych działek  niezabudowanych, położonych na terenie gminy Luzino, stanowiących własność GMINY  LUZINO

 

=========================================================================

Harmonogram Zbiórki Wielkogabarytowych Odpadów Komunalnych  2015 r. 

=========================================================================

Gazociąg Szczecin-Gdańsk odszkodowania, postęp prac budowlanych stan wypłaty odszkodowań, informacja o właścicielach nieruchomości, którym przysługują odszkodowania.

=========================================================================

Zaproszenie na premierowe wykonanie REQUIEM  Bernarda Stielera, w związku ze zbliżającą się 10.rocznicą śmierci Jana Pawła II - Luzino, 29.03.2015 r.  

=========================================================================

Zachęcamy do udziału w drugiej edycji konkursu grantowego Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach
P​O​
FIO w związku z tym zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 13​.03.2015 roku w ​Urzędzie Gminy w Luzinie w Sali Rady Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11 ​o godzinie 15​:3​0 !!!

REGULAMIN KONKURSU - AKUMULATOR SPOŁECZNY

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATORSPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Konkurs grantowy skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Termin naboru wniosków: od 24 lutego do 31 marca 2015r.

Rodzaje dotacji:

·         Minigrant do 500 zł na inicjatywę

·         Grant do 5000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego

·         Grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 maja do 30 listopada 2015r.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line 
www.witkac.pl i wypełnić formularz.

 

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – zasili inicjatywy Pomorzan!

 Spotkania informacyjne odbędą się w innych powiatach, terminy spotkań zostaną opublikowane na stronie : www.eduq.pl !!

 UWAGA:
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora 
on-line
. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem.

Jeśli mieszkasz lub masz siedzibę w powiatach: lęborski, wejherowski i pucki skontaktuj się z  Operatorem Funduszu:

 Stowarzyszenie EDUQ

ul. Krzywoustego 1/115, 84-300 Lębork

eduq.biuro@gmail.com, tel. 59 726 09 24

 animator: Magdalena Pipka, tel. 728 945 959, magdalena.pipka@gmail.com

====================================================================

wzór nowego dowodu osobistego

=====================================================================

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY (zamieszczone w BIP - 02.03.2015 r.)

=====================================================================

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2015-2019”

=====================================================================

Ogłoszenie - Konkurs ofert na realizację szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy na lata 2015 – 2019 w ramach gminnego programu zdrowotnego „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2015 – 2019” został nie rozstrzygnięty.

=====================================================================

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 09 lutego 2015 roku  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2015-2019”,

=====================================================================

Darmowe zajęcia pozalekcyjne z obsługi komputera i korzystania z Internetu dla dzieci i młodzieży ze  środowisk wiejskich.

=====================================================================

Bezpłatna aplikacja firmy ECOCLIMA dla mieszkańców oraz służb kryzysowych, działająca pod systemem operacyjnym Android dla telefonów komórkowych oraz tabletów, obsługującą detektor burzowy

Link do aplikacji: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.stormtec

Uwaga: pobieranie może odbyć się jedynie przez urządzenie mobilne z Androidem.

=====================================================================

Informacje PUW o Regionalnym Systemie Ostrzegania,  w tym możliwości pobrania bezpłatnych aplikacji usługi powiadamiania o zagrożeniach

====================================================================

OGŁOSZENIE WÓJTA  GMINY  LUZINO - Przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż działek  niezabudowanych, położonych na terenie gminy Luzino, stanowiących własność GMINY  LUZINO (zamieszczono w BIP - 30.01.2015 r.)

 ====================================================================

- PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO W MILWINIE W DNIU 26.01.2015 R.

- PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO W LUZINIE W DNIU 27.01.2015 R.

 - PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO w DĄBRÓWCE W DNIU 28.01.2015 R.

 - zawiadomienie o zebraniu wiejskim (wybór sołtysa) w Sychowie w dniu 16.02.2015r.

 - zawiadomienie o zebraniu wiejskim (wybór sołtysa) w Barłominie w dniu 17.02.2015 r.

 - zawiadomienie o zebraniu wiejskim (wybór sołtysa) w Kochanowie w dniu 18.02.2015 r.

 - zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Tępczu (wybór sołtysa) w dniu 23.02.2015 r.

 - zawiadomienie o zebraniu wiejskim (wybór sołtysa) w Wyszecinie w dniu 25.02.2015 r.

- zawiadomienie o zebraniu wiejskim (wybór sołtysa) w Zelewie w dniu 26.02.2015 r.

 - zawiadomienie o zebraniu wiejskim (wybór sołtysa) w Zielnowie w dniu 26.02.2015 r.

 ==================================================================

 zawiadomienie o sesji Rady Gminy Luzino w dniu 28.01.2015 r. 

==================================================================== 

- wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (zamieszczono w BIP - 19.01.2015 r.)

====================================================================

'Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań (..) w zakresie wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przeszkola w roku 2015

 

=====================================================================

Harmonogram Zebrań Wiejskich w miesiącach styczeń-luty 2015 r.(ZNOWELIZWANY 7.01.2015 R. DLA MIEJSCOWOŚCI LUZINO I DĄBRÓWKA)

=====================================================================

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w 2015 roku - oferty do 20.01.2015 r.

Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert

Wójt Gminy Luzino zawiadamia o zmianie terminu otwarcia ofert w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w 2015 roku.

Publiczne otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 22 stycznia 2015r. o godz. 9.00.  Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

    

=====================================================================

Zarząd lokalnej grupy działania „Kaszubska Droga” Serdecznie zaprasza organizacje społeczne, kluby sportowe, ludzi działających w sferze kultury i sztuki, rolników, przetwórców, osoby prowadzące usługi turystyczne, gastronomiczne oraz kreatywną  młodzież z pomysłami na przyszłość Z terenu gminy Luzino na konsultacje społeczne w zakresie opracowania lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 termin i miejsce konsultacji: 15 grudzień 2014 r.  Godz.: 18:00  hala sportowa  - ul. Mickiewicza 22,

=====================================================================

- zaproszenie na badania mammograficzne - m.in. w Luzinie - 19.12.2014 r.

=====================================================================

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy informuje
o kontynuacji Programów. Informacje wraz z wykazem placówek wykonujących bezpłatne badania w ramach Programów można zaczerpnąć ze strony internetowej www.zdrowiekobiety.org

=====================================================================

Projekt "Nowa Perspektywa" organizowany przez Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem na udzielenie kompleksowego wsparcia 45 osobom, poprzez pomoc w podjęciu działalności gospodarczej lub zdobycia nowego zawodu.

Projekt adresowany jest do osób w wieku 18-64 lat, zamieszkałych w województwie pomorskim, które:

 • utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, w okresie ostatnich 6 m-cy,
 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub służbowego z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy,
 • są zagrożone zwolnieniem z pracy przyczyn niedotyczących pracownika.

więcej informacji na stronie http://www.nowaperspektywa.eiglobal.pl/

====================================================================

Jeśli masz 18-24 lat, nie uczysz się, nie pracujesz .....(oferta bezpłatnych szkoleń i kursów)

===================================================================

BEZPŁATNE SZKOLENIE W RAMACH DZIAŁANIA 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA MAŁYCH PROJEKTÓW TJ. OPERACJI, KTÓRE NIE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCYW RAMACH DZIAŁAŃ OSI 3, ALE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW TEJ OSI.

====================================================================

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LUZINO Z DNIA 11.06.2014 R. O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE "KARTY DUŻEJ RODZINY"

- WNIOSEK

- uprawnienia rodzin - informacje

- oferta partnerów

====================================================================

Program Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2014/2015, finansujący stypendia studentom I roku dziennych studiów (uwaga: jednym z warunków jest bycie dzieckiem rodzica pracującego w przeszłości w PGR)

- program

- regulamin

=======================================================================

=====================================================================

- Dyplom Polskiej Unii Onkologii dla Gminy Luzino za prowadzenie działań na rzecz badań profilkatycznych ukierunkowanych na wczesne wykrycie niektórych nowotworów

====================================================================

Informujemy, że w budynku Urzędu Gminy przy ul. 10 Marca 11 na korytarzu przy Referacie Gospodarki Komunalnej (I piętro) został usytuowany dla potrzeb mieszkańców gminy Luzino – pojemnik na zużyte baterie. Taki sam pojemnik znajdzie się również od 1 lutego 2014 r.  na Hali Widowiskowo-Sportowej  w Luzinie ul. Mickiewicza 22.

 Z dniem 1 lutego 2014 r.- we wszystkich aptekach na terenie gminy Luzino zostaną usytuowane specjalistyczne pojemniki na przeterminowane leki.

 Wykaz punków- Aptek:

a)      Apteka Starowiejska „Świat Zdrowia”, Luzino ul. Ofiar Stutthofu 8,

b)      Apteka „Uroda” , Bora I., Luzino ul. Młyńska 7,

c)      Apteka „Wracam do zdrowia”, Luzino ul. Młyńska 5A,

d)     Apteka „Św. Wawrzyńca”, Luzino ul. Kościelna 4.

=====================================================================

 

===================================================================

K O M U N I K A T w sprawie dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

- wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

=====================================================================

 

 

======================================================================

 

 

Projekt zagospodarowania przestrzennego działki nr 725 w Kębłowie

===============================================

 


 

 

 Rozwijasz własną firmę? Szukasz możliwość poszerzenia swojej działalności bądź pragniesz być innowacyjny i jednocześnie działać w zgodzie z naturą? Przyłącz się do Partnerstwa Naturowego...

 

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie informuje,
że w celu pomocy osobom bezrobotnym uruchomiono przez urząd pracy tzw. ZIELONĄ LINIĘ – tel. 19524, gdzie można uzyskać szereg bezpłatnych porad dotyczących form pomocy z urzędu pracy.

 

Wsparciem infolinii jest portal: www.zielonalinia.gov.pl, zawierający szereg poradników dla bezrobotnych oraz przedsiębiorców.

 

 


 

 

 

 

 

1% dla OSP

 


    Projekt "Koncepcji zagospodarowania centrum wsi Luzino": część graficzna - na głównej stronie: www.luzino.pl, opis: w pkt. 2 Protokołu XXIII sesji Rady Gminy Luzino z dnia 30.10.2012 r. 

 

 


 

 Informacja o budowie gazociągu Szczecin-Gdańsk

 

 

   


 

 
wniosek o wpis do rejestru

oświaczenie

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY LUZINO


 

 •  

Gmina Luzino realizuje projekt pt. "Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion"

 

Strona internetowa projektu 

 


AZBEST

 

- Uchwała Nr XIX/219/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIX/266/2009 Rady Gminy Luzino z   dnia 21 kwietnia 2009 roku w   sprawie uchwalenia „Programu usuwania i   unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z  terenu Gminy Luzino” oraz „Regulaminu refundacji kosztów związanych z odbiorem, transportem i   utylizacją odpadów zawierających azbest”   

 


E-POWIAT

 

 Urząd Gminy w Luzinie informuje, iż w celu zapewnienia mieszkańcom elektronicznych usług, w budynku UG przy ul. 10 Marca 11 udostępniono INFOMAT (wejście na klatkę schodową z prawej strony budynku).

 


Informacja o Internetowym Centrum Edukacyjno-Oświatowym w Luzinie - możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń

 


Informacja PFRON o możliwości ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROLNIKÓW ORAZ ICH DOMOWNIKÓW 


Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową (obiekty wielkopowierzchniowe)  


Informacja dot. możliwości uzyskania zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego za pośrednictwem GOPS  

 

 


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego


Ortofotomapy dotyczące inwestycji: "Budowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Gdańsk odcinek Słupsk-Wiczlino, na terenie województwa pomorskiego etap IV inwestycji o długości 114,5 km" 


 

 

Szanowni Państwo,realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy Luzino dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się: - poczta elektroniczna – sekretariat@luzino.pl  - numer faksu – (58) 678 23 25

 

- pracownicy kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie przeszkoleni w zakresie posługiwania się  j. migowym (SJM)

 

 

 


 

 

 

S 6

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:23427
Treść wprowadził(a): Hinz Alicja, 2019-01-06 10:42:19
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-01-06 10:41:47