Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Luzino


- Ochrona Danych Osobowych -


W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, a także zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa ich przetwarzania w Urzędzie Gminy Luzino, Zarządzeniem nr 16/2017 Wójta Gminy Luzino z dnia 20 kwietnia 2017 r. wprowadzono „Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Luzino” oraz „Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym”.

W Urzędzie Gminy Luzino prowadzi się jawny Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy LUZINO.

Powyższy rejestr prowadzony na podstawie:

  • art. 36 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z póżn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015, poz. 719)

Kontakt do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: wso_al@luzino.eu

Obowiązek informacyjny

 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Luzino z siedziba w Luzinie 84-242, ul. Ofiar Stutthofu 11, reprezentowana przez Wójta Gminy Luzino.

Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i mogą być udostępniane w zakresie  niezbędnym innym podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych.

Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia..

Osoba której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji o odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej samej,  ma prawo uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych

Osoba podająca dane osobowe ma prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także na podstawie art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) przysługuje jej prawo ich przeniesienia danych  do innego Administratora.

Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji, do którego osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Administrator Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email : inspektor.abi@gmail.com

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby której dotyczą, przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z innych przepisów prawa.

 


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:39
Treść wprowadził(a): Wilkowska Marlena, 2018-03-14 11:48:14
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-03-14 11:47:20