Gmina Luzino
1. Uchwała XXXII/218/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2002 (wersja word)
1. Uchwała XXXII/218/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2002 (wersja pdf)

2. Uchwała XXXII/219/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001(wersja word)
2. Uchwała XXXII/219/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001(wersja pdf)

3. Uchwała XXXII/220/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja word)
3. Uchwała XXXII/220/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja pdf)

4. Uchwała XXXII/221/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2002 rok(wersja word)
4. Uchwała XXXII/221/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2002 rok(wersja pdf)

5. Uchwała XXXII/222/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku(wersja word)
5. Uchwała XXXII/222/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku(wersja pdf)

6. Uchwała XXXII/223/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja word)
6. Uchwała XXXII/223/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała XXXII/224/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z terenu gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków w Luzinie(wersja word)
7. Uchwała XXXII/224/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z terenu gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków w Luzinie(wersja pdf)

8. Uchwała XXXII/225/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie określania zasad naliczania opłat za podłączenie budynku do sieci do wodociągowej i kanalizacyjnej na ternie Gminy Luzino(wersja word)
8. Uchwała XXXII/225/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie określania zasad naliczania opłat za podłączenie budynku do sieci do wodociągowej i kanalizacyjnej na ternie Gminy Luzino(wersja pdf)

9. Uchwała XXXII/226/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu(wersja word)
9. Uchwała XXXII/226/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu(wersja pdf)

10. Uchwała XXXII/227/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy(wersja word)
10. Uchwała XXXII/227/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy(wersja pdf)

11. Uchwała XXXII/228/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino, gmina Luzino(wersja word)
11. Uchwała XXXII/228/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino, gmina Luzino(wersja pdf)

12. Uchwała XXXII/229/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, nagród ze specjalnego funduszu nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego - (załącznik do uchwały nr XXI/148/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 2 paźdizernika 2000 r.)(wersja word)
12. Uchwała XXXII/229/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, nagród ze specjalnego funduszu nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego - (załącznik do uchwały nr XXI/148/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 2 paźdizernika 2000 r.)(wersja pdf)

13. Uchwała XXXII/230/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy(wersja word)
13. Uchwała XXXII/230/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy(wersja pdf)

14. Uchwała XXXII/231/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jakim jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Luzinie(wersja word)
14. Uchwała XXXII/231/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jakim jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Luzinie(wersja wpdf)