Gmina Luzino
Protokół nr X/2003
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 04 grudnia 2003 r.

Listy obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu – (zał. nr 1 i nr 2).
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z sesji z dnia 15 października 2003 roku.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o pracach Wójta Gminy Luzino.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski zaproszonych gości.
7. Głos publiczności.
8. Informacja Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli:
a) wniosków i wytycznych Komisji oraz Rady Gminy;
b) wykorzystania etatów w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie;
c) inwestycji gminnych zapisanych w budżecie roku 2003.
9. Ocena stanu realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2003.
10. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2003;
b) określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych;
c) zmiany Uchwał Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku Nr II/11/02, Nr II/13/02, Nr II/14/02;
d) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2004 rok;
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
f) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Luzino;
g) zmiany uchwały nr XXXII/225/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2001 roku, dotyczącej określenia zasad naliczania opłat za podłączenie budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Luzino;
h) ustalenia opłaty stałej za Przedszkole;
i) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy;
j) ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy;
k) sprzedaży nieruchomości (dz. nr 147/8) w Tępczu;
l) sprzedaży nieruchomości (dz. nr 211) w Luzinie;
m) zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
n) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2004;
o) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004;
p) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2004;
q) utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki” oraz nadania statutu.
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie sesji.
Ad.1.a
Zgodnie z par. 20 regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz otworzył X sesję tradycyjną formułą. Przywitał bardzo serdecznie Radnych Rady Gminy Luzino i gości w osobach: Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta Gminy – Andrzeja Stenka, Sekretarza Gminy – Marzenę Meyer, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, Redaktora Biuletynu Rady i Wójta Gminy – Dariusza Rompcę, sołtysa wsi Luzino – Zygmunta Brzezińskiego, sołtysa wsi Dąbrówka – Bronisława Nadolskiego, sołtysa wsi Sychowo – Mirosława Neumuller, sołtysa wsi Milwino – Jana Lewińskiego, sołtysa wsi Kębłowo – Piotra Michałek, sołtysa wsi Kochanowo – Roberta Gurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy przywitał Prezesa Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Eugeniusza Szulc oraz mieszkańców Luzina.
Prowadzący obrady stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi 80 % ustawowego składu Rady i upoważnia do podejmowania uchwał i wniosków. W obradach nie wziął udziału radny K. Herbasz, radny Z. Koszałka i radny E. Słowi. Radni usprawiedliwili swoją nieobecność.
Sesja odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.10 a zakończyły o 15.00.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał proponowany porządek obrad X sesji i poprosił Radnych o jego zatwierdzenie lub o ewentualne wniesienie zmiany.
Głos zabrał radny K. Bober, który zadał pytanie: czy w punkcie 8 proponowanego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawi Radzie Gminy zaległe sprawozdanie dotyczące pracy i działalności Komisji?
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podał informacyjnie Radnym, iż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w punkcie 10 proponowanego porządku przedstawi sprawozdanie z pracy Komisji.
Z uwagi na brak innych mówców prowadzący obrady przystąpił do głosowania. Zadał pytanie: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad?
Radni w głosowaniu jawnym zatwierdzili proponowany porządek obrad X sesji Rady Gminy jednogłośnie.
Ad.1.c.
Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi do protokołu nr IX/2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 roku?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji z dnia 15 października 2003 roku?
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr IX/2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 roku jednogłośnie.

Ad.2.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zapoznał Wysoką Radę z informacją o działaniach jakie podejmował w okresie od 15.10.2003 r. do 04.12.2003 roku. Informacja w załączeniu. Potem przedstawił treść pism, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, tj. pismo:
1. Pana W. Barcikowskiego dotyczące przekwalifikowania działek rolniczych na działki budowlane.
2. Wojewody Pomorskiego dotyczące przekazania jednego egzemplarza oświadczenia majątkowego urzędom skarbowym.
3. Starosty Wejherowskiego w sprawie publikacji informacji z działalności powiatu w Biuletynie Informacyjnym Gminy Luzino.
4. Przewodniczącego Koła Ligi Polskich Rodzin w sprawie podjęcia działań w zakresie przyznania lokalu socjalnego rodzinie p. Sabinie Kwidzińskiej.
5. Radnego Z. Koszałka w sprawie powołania jego osoby do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
6. Pana F. Hinc dotyczące uhonorowania Pani Anny Baranowskiej tytułem: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino”.
7. Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz ustawy o Rzeczniku Pacjenta dotyczące zbierania podpisów popierających ustawę.
8. Oferta szkoleniowa dla Komisji Rewizyjnej.
(Pisma, o których mowa wyżej w załączeniu).

Ad.3.
Wójt Gminy – J. Wejer odczytał pismo NSZZ Pracowników Stacji Pogotowia Ratunkowego, NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Wejherowie, które stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Potem przedstawił informację o pracach Wójta Gminy Luzino w okresie międzysesyjnym, stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Wójt przedstawił dodatkowe informacje dotyczące mleczarni. Stwierdził, że nakłady poniesione przez Spółdzielnię Mleczarską zostały wycenione przez Syndyka Masy Upadłościowej na kwotę 80.000 zł. W ramach prowadzonych negocjacji i rozliczeń ustalono, że Gmina przekaże na ich rzecz kwotę 40.000 zł, bo w innym przypadku, (gdyby nie doszło do porozumienia), toczyłaby się sprawa w sądzie, która trwałaby przez 2 lub 3 lata a budynki, by niszczały. Nadmienił, iż Syndyk Masy Upadłościowej obiecał, że w przeciągu ,5 miesiąca uzyska zgodę od Sędziego Komisarza i tę informację przekaże Gminie. Wówczas Gmina przystąpi do podziału i wyceny gruntu. Przygotuje uchwały Radzie Gminy w celu ich podjęcia.
Wójt poinformował Radnych, iż wstrzymał wypłatę firmie „Reseko”, tj. resztę zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy, w związku z upływem 5 letniego okresu, który przypadał na dzień - 30.09.2003 roku. W związku z czym wspólnie z przedstawicielem firmy „Lokata” i przedstawicielem firmy „Biogradex” wystąpił do Sądu o zabezpieczenie kwoty - 161.000 zł (łącznie z odsetkami), ponieważ w połowie września o kwotę tę upominała się firma „Reseko”. „Sąd wydał postanowienie. Obecnie czekamy na jego uprawomocnienie a później przekażemy środki finansowe zgodnie postanowieniem, najprawdopodobniej firmie: „Biogradex”.”
Wójt zaproponował Radnym, aby w punkcie 13. „Wolne wnioski i informacje” wyrazili stanowisko dotyczące:
1. wsparcia NSZZ Pracowników Stacji Pogotowia Ratunkowego, NSZZ Solidarność, Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Wejherowie, w temacie utrzymania kontraktu na świadczenie pomocy doraźnej i ambulatoryjnej obowiązującej w roku 2003.
2. udzielenia pomocy dla repatryjantów z Kazachstanu i przekazania z budżetu gminy 4.000 zł na wyposażenie mieszkania.
3. przedłużenia lokalizacji sklepu „Achilles”– budynku tymczasowego znajdującego się na terenie PKP do 30 kwietnia 2004 roku lub do 30 dni po ogłoszeniu przetargu na sprzedaż działek – nieruchomości – po byłej mleczarni.
Głos zabrała radna G. Kasprzyk, która powiedziała, cyt. „w informacji Wójta...” nie widzę informacji na temat wielkiej imprezy, która odbyła się 19 października 2003 roku z okazji 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II”. Potem zadała pytanie: czy Pan nie zauważył tej imprezy dlatego, że Pan na nią nie przybył? Czy Pan nie zauważył tej imprezy tylko dlatego, że Pan negatywnie ocenia tego rodzaju działalność?
Wójt Gminy – J. Wejer udzielił odpowiedzi słowami, cyt. „Nigdy nie oceniałem negatywnie takiej działalności, wręcz przeciwnie zawsze pozytywnie jestem nastawiony. Nie raz czasowo człowiek się nie wyrabia z różnych względów, natomiast piszę o tym w czym uczestniczyłem i patrząc na poprzednie sprawozdania, też postanowiłem nie pisać o pewnych wydarzeniach, o których pisze Pan Przewodniczący, np. o Robakowie, bo tak się materiał dublował, zawsze zachęcam, czy Radnego z Robakowa, czy Panią Sołtys do napisania krótkiego artykułu. Jeżeli jest materiał, to się ukazuje. Jest to szersza informacja a nie jedno zdanie. Nie jestem negatywnie nastawiony. Często się też spotykałem, między innymi z Pani strony, że tam jedno ładniejsze słowo użyłem a tam brzydsze. Dlatego nie chcę być posądzany o stronniczość, proponuję organizatorom, aby sami napisali artykuły, które ukazują się w całości.”
Radny S. Cejrowski negował propozycję Wójta dotyczącą przedłużenia lokalizacji budynku tymczasowego – sklepu „Achilles” do 30 dni po ogłoszeniu przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Luzinie. Nadmienił, że zastosowanie takiego zapisu może spowodować, że działalność ta będzie trwała jeszcze przez kilka lat. Dlatego zaproponował ustalić konkretną datę, np. „do 30 czerwca 2004 roku”.
Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka podał informacyjnie Radnym, iż przedstawi w terminie późniejszym zbiorową informację dotyczącą przetargów. Nadmienił, iż w ostatnim okresie odbyło się ok. 20 przetargów, w tym między innymi 10.11.2003r., 17.11.2003 roku i 03.12.2003 roku. Powiedział, że odbył się przetarg na wszelkie remonty. Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji i przystąpił do realizacji kolejnego tematu.

Ad.4.
Informacje i wnioski Komisji:
- Gospodarczej i Samorządu przedstawił przewodniczący – E. Miotke. Cyt. „informacje i wnioski z dnia 19 listopada 2003 r.:
1. Komisja omówiła wnioski złożone do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino. Podjęła wniosek, aby w roku 2004 przystąpić do opracowania miejscowych planów zagospodarowania fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Robakowo, które są zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz są wokół obszarów aktualnie zainwestowanych i zabudowanych, (które zostały przedstawione Radnym na Komisji), przeznaczając na ten cel kwotę 40.000 zł. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
2. Komisja na wniosek mieszkańców dyskutowała sprawy sprzedaży budynków komunalnych, w tym budynku - „Domu Nauczyciela” przy ul. Szkolnej 11 i budynku przy ul. Ofiar Stutthofu 13. W wyniku dyskusji podjęła dwa wnioski, tj.
a) „Decyzję o sprzedaży mieszkania lub budynku przy ul. Ofiar Stutthofu nr 13 przesunąć w czasie.” (Komisja w/w wniosek przyjęła 7 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” i 0 głosami „wstrzymującymi”).
b) „Decyzję o sprzedaży obiektu przy ul. Szkolnej 11 przełożyć na okres wiosenny”. (Komisja przyjęła wniosek 5 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” i 2 głosami „wstrzymującymi”).
3. Komisja wnioskowała o zmianę przebiegu trasy kursu autobusu linii „L”, poprzez wydłużenie trasy przejazdu z ulicy Kościelnej do ul. Paraszyńskiej w Luzinie i powrót tą samą trasą. (Komisja podjęła w/w wniosek jednogłośnie).
4. Komisja zapoznała się z treścią pisma:
a) Państwa Sikora w sprawie nabycia mieszkania lub budynku komunalnego w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 13;
b) Państwa Jaros w sprawie zamontowania lamp ulicznych przy ul. Kryształowej w Luzinie.
z dnia 25 listopada 2003 roku
1. Komisja Gospodarcza i Samorządu zapoznała się z informacją o zaawansowaniu inwestycji gminnych zaplanowanych na rok 2003.
2. Przyjęła propozycje Wójta Gminy dotyczące wysokości stawek podatkowych na rok 2004, tj. wysokość stawki podatku:
- od nieruchomości od budynków mieszkalnych – 0,46 zł;
- od nieruchomości od budynków gospodarczych – 4,50 zł;
- od działalności gospodarczej, w tym od usług - 15,30 zł;
- od działalności gospodarczej, w tym od gruntów - 0,57 zł;
- od gruntów pozostałych - 0,15 zł;
- od budynków służby zdrowia – 3,49 zł;
- od budowli – 2 %;
- rolnego - 71,00 zł /ha przeliczeniowy;
- leśnego od osób fizycznych i osób prawnych – 23,69 zł;
- od posiadania psa – 30 zł. (Komisja przyjęła w/w stawki jednogłośnie.)
- od środków transportowych, tj.
A. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 T włącznie – 400 zł;
b) od 5,5 T do 9 T włącznie - 600 zł;
c) powyżej 9 T a poniżej 12 T – 800 zł;
B. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym, za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 T a mniejszej niż 18 T – 1100 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T – 1654 zł;
C. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 T a mniejszej niż 18 T – 1252 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T a mniejszej niż 29 T – 1654 zł;
c) równej lub wyższej niż 29 T – 2453 zł;
D. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 T i poniżej 5,5 T – 400 zł;
b) od 5,5 T i poniżej 9 T - 600 zł;
c) 9 T i poniżej 12 T – 800 zł;
E. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 T i mniejszej niż 18 T – 1.000 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T – 1723 zł;
F. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 T i mniejszej niż 18 T – 1.000 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T i mniejszej niż 36 T – 1938 zł;
c) równej lub wyższej niż 35 T – 2549 zł;
G. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 T i poniżej 12 T, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 T i poniżej 12 T – 200 zł;
H. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 T i mniejszej niż 18 T – 320 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T i mniejszej niż 36 T – 850 zł;
c) równej lub wyższej niż 36 T – 943 zł;
I. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 T i mniejszej niż 18 T – 300 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T i mniejszej niż 36 T :
- o liczbie osi – jedna – 562 zł;
- o liczbie osi – dwie - 1292 zł;
c) równej lub wyższej niż 36 T :
- o liczbie osi – dwie – 1700 zł;
- o liczbie osi – trzy – 1281 zł;
J. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 1.000 zł;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1200 zł. (Komisja przyjęła w/w propozycje jednogłośnie).
Komisja przyjęła również stawki podatku od środków transportowych wyszczególnione w par. 2 projektu uchwały.
3. Omówiła projekty uchwał obejmujące porządek obrad X sesji Rady Gminy, tj. projekt uchwały dotyczący:
 ustalenia miesięcznej opłaty stałej za przedszkole, w tym m.in. za pobyt jednego dziecka- 145 zł, za pobyt drugiego dziecka z tej samej rodziny – 87 zł i trzeciego dziecka z tej samej rodziny – 43,50 zł; i rodzica wychowującego samotnie dziecko, nie posiadającego alimentów bądź renty rodzinnej – 72,50 zł. (Komisja przyjęła w/w stawki jednogłośnie).
 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino, w tym zaproponowane stawki wyszczególnione w projekcie uchwały;
 sprzedaży nieruchomości działki nr 211 o powierzchni 7,17 ha położonej w Luzinie;
 sprzedaży nieruchomości działki 147/8 o powierzchni 1,36 ha położonej w Tępczu;
 zmiany budżetu gminy na rok 2003;
 utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki” oraz nadania jej statutu;
 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla jednostek organizacyjnych gminy;
 ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy;
 zmiany Uchwał Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku Nr II/11/02, Nr II/13/02, Nr II/14/02;
 zmiany uchwały nr XXXII/225/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2001 roku dotyczącej określenia zasad naliczania opłat za podłączenie budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Luzino.
 szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino.
4. Komisja przyjęła plan pracy na rok 2004.
5. Zapoznała się ze sprawozdaniem z pracy i działalności Komisji za II półrocze 2003 roku.
6. Komisja zapoznała się z pismami właścicieli nieruchomości ulicy 3 Maja w Luzinie ( p.p. Z. Miernik, L.J. Dragan, I. Nilson, J. Lorczak i A. Pyka) w sprawie nabycia części nieruchomości – drogi, stanowiącą własność Gminy, celem zwiększenia powierzchni swoich działek budowlanych. Komisja po przeanalizowaniu tematu postanowiła oddalić sprawę sprzedaży nieruchomości części działki 625/16, z uwagi na zapewnienie bezpiecznego, bezkolizyjnego dojazdu i postoju wszystkim użytkownikom tej drogi”.
Radni nie zgłosili uwag ani pytań do przedstawionej informacji i wniosków przez Przewodniczącego Komisji.
- Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 24 listopada 2003 r. przedstawił w zastępstwie Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz, tj.
1. Komisja odbyła spotkanie w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie i zapoznała się z problemami szkoły.
2. Zaznajomiła się z informacją dotyczącą realizacji nauki pływania w szkołach podstawowych. Komisja opowiedziała się za kontynuowaniem w/w zajęć w latach następnych.
3. Zaakceptowała propozycje Wójta Gminy dotyczące wysokości stawek podatkowych na rok 2004, tj. wysokość stawki podatku:
- od nieruchomości od budynków mieszkalnych – 0,46 zł;
- od nieruchomości od budynków gospodarczych – 4,50 zł;
- od działalności gospodarczej , w tym od usług - 15,30 zł;
- od działalności gospodarczej, w tym od gruntów - 0,57 zł;
- od gruntów pozostałych - 0,15 zł;
- od budynków służby zdrowia – 3,49 zł;
- od budowli – 2 %;
- rolnego - 71,00 zł /ha przeliczeniowy;
- leśnego od osób fizycznych i osób prawnych – 23,69 zł;
- od posiadania psa – 30 zł;
- od środków transportowych, tj.
A. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 T włącznie – 400 zł;
b) od 5,5 T do 9 T włącznie - 600 zł;
c) powyżej 9 T a poniżej 12 T – 800 zł;
B. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 T a mniejszej niż 18 T – 1100 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T – 1654 zł;
C. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 T a mniejszej niż 18 T – 1252 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T a mniejszej niż 29 T – 1654 zł;
c) równej lub wyższej niż 29 T – 2453 zł;
D. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 T i poniżej 5,5 T – 400 zł;
b) od 5,5 T i poniżej 9 T - 600 zł;
c) 9 T i poniżej 12 T – 800 zł;
E. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 T i mniejszej niż 18 T – 1.000 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T – 1723 zł;
F. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 T i mniejszej niż 18 T – 1.000 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T i mniejszej niż 36 T – 1938 zł;
c) równej lub wyższej niż 35 T – 2549 zł;
G. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 T i poniżej 12 T, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 T i poniżej 12 T – 200 zł;
H. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 T i mniejszej niż 18 T – 320 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T i mniejszej niż 36 T – 850 zł;
c) równej lub wyższej niż 36 T – 943 zł;
I. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 T i mniejszej niż 18 T – 300 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T i mniejszej niż 36 T :
- o liczbie osi – jedna – 562 zł;
- o liczbie osi – dwie - 1292 zł;
c) równej lub wyższej niż 36 T :
- o liczbie osi – dwie – 1700 zł;
- o liczbie osi – trzy – 1281 zł;
J. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 1.000 zł;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1200 zł.
Komisja przyjęła zaproponowane stawki podatku od środków transportowych , które są wyszczególnione w par. 2 projektu uchwały.
4. Omówiła i zaakceptowała projekt uchwały dotyczący:
 ustalenia opłaty stałej za przedszkole, w tym m.in. zaproponowanej stawki – m.in. kwotę145 zł;
 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino, (w tym zaproponowane stawki, które są wyszczególnione w projekcie uchwały);
 sprzedaży nieruchomości działki nr 211 o powierzchni 7,17 ha położonej w Luzinie;
 sprzedaży nieruchomości działki 147/8 o powierzchni 1,36 ha położonej w Tępczu;
 zmiany budżetu gminy na rok 2003;
 utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki” oraz nadania jej statutu;
 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla jednostek organizacyjnych gminy;
 ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy;
 zmiany Uchwał Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku Nr II/11/02, Nr II/13/02, Nr II/14/02;
 zmiany uchwały nr XXXII/225/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2001 roku dotyczącej określenia zasad naliczania opłat za podłączenie budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Luzino.
- Zdecydowała, aby projekt uchwały dotyczący szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino został przeanalizowany na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Samorządu.
5. Przyjęła projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2004 przedstawiony przez przewodniczącego, który uzupełniła o:
 „Analizę wyników ze sprawdzianów klas szóstych szkół podstawowych i z testów kompetencyjnych klas trzecich Gimnazjum Publicznego im. „Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie.”
 „Informację Wójta Gminy o przeprowadzonych konkursach na dyrektorów szkół podstawowych i na dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie.”
6. Zapoznała się ze sprawozdaniem Komisji Oświaty Kultury i Sportu za II półrocze 2003 roku.”
Radni nie zgłosili uwag do informacji i wniosków przedstawionych przez Przewodniczącego Rady Gminy.
- Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 20 listopada 2003 r. przedstawiła – M. Licau, tj.
A. Komisja zapoznała się z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wejherowskiego i Gminy Luzino na lata 2004 – 2011 oraz z Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Wejherowskiego i Gminy Luzino na lata 2004 – 2011.
B. Komisja po przeanalizowaniu materiałów i wysłuchaniu argumentacji Wójta, przyjęła przez aklamację zaproponowane wysokości stawek podatków, tj. wysokość stawki podatku:
- od nieruchomości od budynków mieszkalnych – 0,46 zł
- od nieruchomości od budynków gospodarczych – 4,50 zł;
- od działalności gospodarczej , w tym od usług - 15,30 zł;
- od działalności gospodarczej, w tym od gruntów - 0,57 zł
- od gruntów pozostałych - 0,15 zł
- od budynków służby zdrowia – 3,49 zł
- od budowli – 2 %;
- rolnego - 71,00 zł /ha przeliczeniowy;
- leśnego od osób fizycznych i osób prawnych – 23,69 zł
- od posiadania psa – 30 zł
- od środków transportowych, tj.
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 T włącznie – 400 zł
b) od 5,5 T do 9 T włącznie - 600 zł;
c) powyżej 9 T a poniżej 12 T – 800 zł;
2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 T a mniejszej niż 18 T – 1100 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T – 1654 zł;
3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 T a mniejszej niż 18 T – 1252 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T a mniejszej niż 29 T – 1654 zł;
c) równej lub wyższej niż 29 T – 2453 zł.
4. od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 T i poniżej 5,5 T – 400 zł;
b) od 5,5 T i poniżej 9 T - 600 zł;
c) 9 T i poniżej 12 T – 800 zł.
5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 T i mniejszej niż 18 T – 1.000 zł;
równej lub wyższej niż 18 T – 1723 zł
6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 T i mniejszej niż 18 T – 1.000 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T i mniejszej niż 36 T – 1938 zł;
c) równej lub wyższej niż 35 T – 2549 zł
7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 T i poniżej 12 T, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 T i poniżej 12 T – 200 zł;
8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 T i mniejszej niż 18 T – 320 zł
b) równej lub wyższej niż 18 T i mniejszej niż 36 T – 850 zł;
c) równej lub wyższej niż 36 T – 943 zł;
9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 T i mniejszej niż 18 T – 300 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T i mniejszej niż 36 T :
- o liczbie osi – jedna – 562 zł;
- o liczbie osi – dwie - 1292 zł;
c) równej lub wyższej niż 36 T :
- o liczbie osi – dwie – 1700 zł;
- o liczbie osi – trzy – 1281 zł
10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 1.000 zł;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1200 zł.
Komisja przyjęła zaproponowane stawki podatku od środków transportowych, które zostały wyszczególnione w par. 2 projektu uchwały.
C. Komisja zapoznała się i przyjęła przez aklamację projekt uchwały dotyczący:
 ustalenia opłaty stałej za przedszkole, w tym m.in. zaproponowanej stawki – kwotę145 zł;
 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino, (w tym zaproponowane stawki, które są wyszczególnione w projekcie uchwały);
 sprzedaży nieruchomości działki nr 211 o powierzchni 7,17 ha położonej w Luzinie;
 sprzedaży nieruchomości działki 147/8 o powierzchni 1,36 ha położonej w Tępczu;
 zmiany budżetu gminy na rok 2003;
 utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki” oraz nadania jej statutu;
 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy;
 ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy;
 zmiany Uchwał Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku Nr II/11/02, Nr II/13/02, Nr II/14/02;
 zmiany uchwały nr XXXII/225/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2001 roku dotyczącej określenia zasad naliczania opłat za podłączenie budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Luzino.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino.
D. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska przyjęła plan pracy Komisji na rok 2004.
E. Zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji za II półrocze 2003 roku.
F. W głosowaniu jawnym podjęła wniosek radnego Z. Koszałka dotyczący przyjęcia jego osoby w skład osobowy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).”
Głos zabrała, radna G. Kasprzyk, która zadała pytanie: jakie ważne przyczyny złożyły się na to, że postanowiła Pani wzmocnić osobowo Komisję Rolnictwa i Ochronę Środowiska o radnego Z. Koszałkę?
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa... – M. Licau powiedziała, że nie wnioskowała o rozszerzenie składu osobowego Komisji. Radny Z. Koszałka sam złożył akces do pracy w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
- Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 listopada 2003 roku przedstawiła – M. Sicha, tj.
1. Komisja przyjęła propozycje Wójta Gminy dotyczące wysokości stawek podatkowych na rok 2004, tj. wysokość stawki podatku:
- od nieruchomości od budynków mieszkalnych – 0,46 zł;
- od nieruchomości od budynków gospodarczych – 4,50 zł;
- od działalności gospodarczej , w tym od usług - 15,30 zł;
- od działalności gospodarczej, w tym od gruntów - 0,57 zł;
- od gruntów pozostałych - 0,15 zł;
- od budynków służby zdrowia – 3,49 zł;
- od budowli – 2 %;
- rolnego - 71,00 zł /ha przeliczeniowy;
- leśnego od osób fizycznych i osób prawnych – 23,69 zł;
- od posiadania psa – 30 zł;
- od środków transportowych, tj.
A. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 T włącznie – 400 zł;
b) od 5,5 T do 9 T włącznie - 600 zł;
c) powyżej 9 T a poniżej 12 T – 800 zł;
B. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 T a mniejszej niż 18 T – 1100 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T – 1654 zł;
C. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 T a mniejszej niż 18 T – 1252 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T a mniejszej niż 29 T – 1654 zł;
c) równej lub wyższej niż 29 T – 2453 zł;
D. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 T i poniżej 5,5 T – 400 zł;
b) od 5,5 T i poniżej 9 T - 600 zł;
c) 9 T i poniżej 12 T – 800 zł;
E. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 T i mniejszej niż 18 T – 1.000 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T – 1723 zł;
F. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 T i mniejszej niż 18 T – 1.000 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T i mniejszej niż 36 T – 1938 zł;
c) równej lub wyższej niż 35 T – 2549 zł;
G. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 T i poniżej 12 T, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 T i poniżej 12 T – 200 zł;
H. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 T i mniejszej niż 18 T – 320 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T i mniejszej niż 36 T – 850 zł;
c) równej lub wyższej niż 36 T – 943 zł;
I. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 T i mniejszej niż 18 T – 300 zł;
b) równej lub wyższej niż 18 T i mniejszej niż 36 T :
o liczbie osi – jedna – 562 zł;
o liczbie osi – dwie - 1292 zł;
c) równej lub wyższej niż 36 T :
o liczbie osi – dwie – 1700 zł;
o liczbie osi – trzy – 1281 zł;
J. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 1.000 zł;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1200 zł.
Komisja przyjęła zaproponowane stawki podatku od środków transportowych, które są wyszczególnione w par. 2 projektu uchwały.
2. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
 ustalenia opłaty stałej za przedszkole, w tym m.in. zaproponowanej stawki – m.in. kwotę145 zł;
 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino, (w tym zaproponowane stawki, które są wyszczególnione w projekcie uchwały);
 sprzedaży nieruchomości działki nr 211 o powierzchni 7,17 ha położonej w Luzinie;
 sprzedaży nieruchomości działki 147/8 o powierzchni 1,36 ha położonej w Tępczu;
 zmiany budżetu gminy na rok 2003;
 utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki” oraz nadania jej statutu;
 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla jednostek organizacyjnych gminy;
 ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy;
 zmiany Uchwał Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku Nr II/11/02, Nr II/13/02, Nr II/14/02;
 zmiany uchwały nr XXXII/225/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2001 roku dotyczącej określenia zasad naliczania opłat za podłączenie budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Luzino.
 szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino.
3. Komisja przyjęła projekt planu pracy na rok 2004 zaproponowany przez przewodniczącą.
4. Zaznajomiła się ze sprawozdaniem z pracy i działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej za II półrocze 2003 roku.
5. Komisja zapoznała się z pismem Starosty Wejherowskiego w sprawie zarezerwowania w budżecie gminy pieniędzy na zakup mammografu..
Radni nie zgłosili pytań do informacji i wniosków zreferowanych przez Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

Ad.5.
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych” głos zabrał/ła:
1. Radny S. Cejrowski, który zadał pytanie: czy wystosowano pismo do PKP w sprawie oznakowania przejazdu kolejowego?
2. Radna G. Kasprzyk. Zgłosiła wniosek o usunięcie niebezpiecznej wyrwy z ulicy Kopernika i ulicy Młyńskiej, (na wysokości ul. Abrahama). Zadała pytanie:
a) Kiedy powstanie planowana wiata autobusowa przy ul. Robakowskiej w Luzinie?
b) Czy coś zrobiono w kwestii zlikwidowania skarpy na ul. Okólnej w Luzinie? Poprosiła o informację w sprawie wykonania rozbudowy sali gimnastycznej w Kębłowie. Powiedziała, że według wcześniejszych informacji inwestycja ta miała być zakończona do 15 grudnia 2003 roku, na etapie stanu surowego zamkniętego. Poprosiła Przewodniczącego Rady Gminy, aby ustalił jednolite formy zachowania się radnych podczas obrad Rady Gminy Luzino, ponieważ niektórzy radni wstają przy wypowiadaniu się, a niektórzy siedzą. Dlatego wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie jednolitych zasad dla radnych w w/w temacie.
3. Radny R. Groth zgłosił wniosek o umieszczenie w Zelewie, dwóch znaków drogowych, tj. białej tablicy z nazwą wsi Zielnowo i znaku - ograniczenie prędkości jazdy do 40km/h.
4. Radny W. Zaczek zgłosił wniosek w imieniu mieszkańców Luzina, w sprawie zmiany trasy kursowania autobusu linii „L” przez wieś Luzino. Apelował o rozważenie możliwości, aby autobus jadący z kierunku Wejherowa wjeżdżał na ul. Lipową i przejeżdżał ul. Strzebielińską, ul. Kościelną, ul. Robakowską i ul. Młyńską. Poprosił Wójta, aby przeprowadził rozmowę z Panem prowadzącym działalność gospodarczą – wulkanizację przy ul. Kaszubskiej celem udostępnienia podwórka lub rozwiązania w jakiś inny sposób, aby samochody czekające na wymianę opon, stojące na ulicy Kaszubskiej ( na łuku) nie stwarzały zagrożenia ruchu drogowego na tej ulicy.
5. Radny J. Schulz – zgłosił wniosek dotyczący usunięcia kałuży na ul. Szkolnej w Luzinie i podjęcia rozmowy z dyrektorem szkoły na temat parkowania samochodów przez nauczycieli. Radny nie był zwolennikiem stawiania znaków zakazu parkowania i postoju na ul. Szkolnej w Luzinie.
6. Radny B. Kunz zgłosił wniosek dotyczący usunięcia żwiru w pobliżu budynku Gminnej Biblioteki Publicznej celem zwiększenia miejsc parkingowych.

Ad.6.
W punkcie „Wnioski zaproszonych gości”, głos zabrał:
1. Sołtys wsi Kochanowo – Robert Gurski, który zgłosił wniosek o zamontowanie przykrywy na szambie przy budynku socjalnym w Kochanowie i wyjaśnienie sprawy tzw. nielegalnego przewoźnika kursującego przed planowanymi kursami linii „L”.
2. Sołtys wsi Milwino – Jan Lewiński, który zadał pytanie: jakie konsekwencje ponosi mieszkaniec w przypadku zerwania plomby przy wodomierzu?

Ad.7.
Zgodnie z par. 26 Regulaminu Rady Gminy, prowadzący obrady udzielił głosu:
1. mieszkańcowi Luzina Panu Franciszkowi Okuń, który zadał pytanie Wójtowi: cyt. „czy to że nie uczestniczył Pan w uroczystościach w Luzinie a pojechał do Rzymu, czy zaważył tylko aspekt marketingowy, czy coś takiego?” Potem odniósł się do interpelacji i wniosku radnego J. Schulz dot. parkowania samochodów na ul. Szkolnej. Cyt. „rozważał nawet Pan rozwiązanie tej sprawy poprzez postawienie znaku: „zakaz parkowania i postoju.” Następnie, dla przypomnienia Radnemu, powiedział, cyt. „Wójt odważył się i postawił znak zakazu, co prawda po trzech latach od zgłoszenia wniosku, chociaż od półtora roku sprawa sama rozwiązała się. Znak był niepotrzebny, jednak znak stoi”.
2. Prezesowi ZG PSL Panu Eugeniuszowi Szulc, który podziękował Wójtowi i jego zastępcy, Przewodniczącemu Rady Gminy i jego zastępcy, Radnym za bardzo dobrą współpracę z Zarządem Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Luzinie. Złożył życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2004.

Ad.8.a.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – S. Cejrowski zapoznał Radnych z informacją dotyczącą kontroli wniosków i wytycznych Komisji i Rady Gminy. Cyt. „Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Luzino w dniu 25 września 2003 roku.
Podczas kontroli sprawdzono następujące dokumenty: rejestr wniosków i interpelacji Radnych oraz rejestr wniosków Komisji Rady Gminy. Ustalono, że w rejestrze wniosków i interpelacji Radnych jest zarejestrowanych 15 wniosków, większość tych wniosków znajduje się w trakcie realizacji, z uwagi na brak środków finansowych w bieżącym roku budżetowym. Na podstawie kontroli rejestrów wniosków Komisji Rady Gminy ustalono, co następuje:
1. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej złożyła 13 wniosków z czego większość wniosków zrealizowano, część wniosków jest w trakcie realizacji.
2. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska złożyła 12 wniosków gdzie również większość wniosków zrealizowano, nie zrealizowano wniosku dot. udrożnienia kanalizacji w Wyszecinie, z uwagi na brak realizacji ze strony Agencji Rolnej Skarbu Państwa.
3. Komisja Rewizyjna złożyła 16 wniosków z których zrealizowano 4, inne nie zostały zrealizowane, z uwagi na przekazanie ich do realizacji przez Władze Powiatu.
4. Komisja Gospodarcza i Samorządu złożyła 56 wniosków, których większość została zrealizowana lub też jest w trakcie realizacji.
5. Komisja Oświaty, Sportu i Kultury złożyła 23 wnioski, z których większość zrealizowano.
Wnioski pokontrolne:
Na podstawie analizy rejestrów wniosków Komisji i Rady Gminy oraz wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy ustalono, że wnioski Komisji oraz Rady Gminy są realizowane prawidłowo. Część zostanie zrealizowana w 2004 r., z uwagi na brak środków finansowych w budżecie 2003 roku.”
Radni Rady Gminy nie zgłosili pytań do informacji przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Ad.8.b.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – S. Cejrowski zapoznał Radnych z informacją dotyczącą kontroli wykorzystania etatów w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie. Cyt. „Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie w dniu 14 i 17 listopada 2003 roku. Podczas kontroli w dniu 14 listopada 2003 r. Członkowie Komisji sformułowali pytania do p. Dyrektor dotyczące etatów, czasu pracy i kosztów utrzymania obiektu. W dniu 17 listopada 2003 r. p. Maria Krośnicka udzieliła ustnej odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniając zakresy obowiązków pracowników GOK. Komisja ustaliła, że w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są dwie osoby, łącznie 1,5 etatu, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników przedstawia załącznik nr 1. Koszty utrzymania obiektu GOK/ ogrzewanie, energia elektryczna itp. /za okres od 1 stycznia 2003 r. do 19.11.2002 wynoszą 5.405 zł / - załącznik nr 1.
W Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się między innymi spotkania emerytów, prowadzone są zajęcia w zakresie nauki języka angielskiego, gry na instrumentach, w GOKu również ma spotkania Chór „Lutnia” /szczegółowy wykaz działalności GOKu przedstawia/ – załącznik nr 2.
Wnioski pokontrolne:
- Dokonać aktualizacji Regulaminu pracy GOK - u dotyczące dni pracy.
- Zwiększyć ofertę zajęć w GOKu celem zwiększenia zainteresowania mieszkańców działalnością GOK i lepszego wykorzystania pomieszczeń GOK.
- Dążyć do lepszego zagospodarowania istniejących etatów GOK.
- Poprawić estetykę terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie.”
Radni nie zgłosili uwag do informacji przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Ad.8.c.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – S. Cejrowski zapoznał Radnych z informacją dotyczącą kontroli inwestycji gminnych zapisanych w budżecie roku 2003. Cyt. „Komisja przeprowadziła kontrolę w dniu 28 listopada 2003 roku. Sprawdzono następujące inwestycje zapisane w budżecie 2003 roku: budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kębłowie; budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie; budowa chodnika przy ul. J. Wilczka w Luzinie; budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Luzinie; naprawa chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu od ul. Narcyzowej do ul. Strzebielińskiej; utwardzenie nawierzchni ul. Lipowej; rozbudowa pomieszczeń socjalnych na boisku w Luzinie. Ustalono, że inwestycje Gminne są realizowane zgodnie z założeniami zawartymi na 2003 r. Przy budowie sali gimnastycznej w Kębłowie są wykonywane ściany nad ziemią. Do wykonania pozostała konstrukcja stalowa dachu oraz stolarka okienna. W Kębłowie przy ul. Wiejskiej ułożono 200 mb chodnika. Przy budowie chodnika na ul. J. Wilczka trwają prace /do końca roku powinien chodnik zostać ułożony aż do ul. Sportowej bez wjazdów/. W Luzinie przy ul. Kościelnej ułożono chodnik do ul. Okólnej. Przy ul. Ofiar Stutthofu ułożono chodnik od ul. Narcyzowej do ul. Strzebielińskiej. Wykonano utwardzenie ul. Lipowej do ul. Strzebielińskiej oraz naprawiono nawierzchnię ulicy Strzebielińskiej od wiaduktu do lasu. Na boisku w Luzinie przy budynku socjalnym wykonano poszycie dachu, wykonano zabezpieczenia okien; budowa chodników została zrealizowana w większym zakresie niż zakładał to plan /pozwoliły na to niskie ceny kostki brukowej w bieżącym roku/. Wnioski pokontrolne:
rozważyć możliwość wykonania okien z korytarza na salę gimnastyczną w Kębłowie celem umożliwienia oglądania zajęć z zewnątrz. Po zejściu wykonawcy z budowy sali gimnastycznej w Kębłowie dokonać przeglądu dachu istniejącego zaplecza sportowego i wykonać zabezpieczenie przed zaciekaniem ścian. Wiosną obsypać czarnoziemem i posiać trawę na skarpach utworzonych przy budowie chodnika przy ul. J. Wilczka celem wzmocnienia tych skarp i poprawy estetyzacji terenu. Wykonać elewację zewnętrzną budynku socjalnego na boisku w Luzinie.”
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – S. Cejrowski poprosił Wójta o pozyskanie decyzji na wyrąb drzewa przy ul. Strzebielińskiej – wiadukcie, ponieważ grozi zawaleniem się na jezdnię.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń do informacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Ad.9.
Zastępca Wójta Gminy – Andrzej Stenka przedstawił Wysokiej Radzie informację dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2003, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
W dyskusji głos zabrała radna G. Kasprzak, która powiedziała m.in., że jeżeli dobrze zrozumiałam na ostatniej sesji, to koszty budowy sali gimnastycznej w Kębłowie według budżetu gminy miały wynieść 135.000 zł, potem 180.000 zł, natomiast dzisiaj usłyszałam, że spisano umowę z wykonawcą na kwotę 213.000 zł. Zadała pytanie: cyt. „co to takiego tutaj ważnego się zdarzyło, że koszt wzrósł?”. Powiedziała też, być może, że po raz kolejny źle zrozumiała informację dotyczącą wydatków, niemniej jednak zadała pytanie: cyt. „czy jest taśma z ostatniej sesji?
Zastępca Wójta – A. Stenka ustosunkował się do wypowiedzi. Cyt. „Nic się nie zdarzyło tylko Pani błędnie zapisała informację. Na pewno nie była podana informacja - 180.000 zł.” Poinformował Radną G. Kasprzyk, iż koszty budowy sali gimnastycznej w Kębłowie przedstawiono w informacji o przetargach, na sesji w dniu 15 października 2003 roku.
Wójt Gminy – J. Wejer odczytał fragment protokołu nr IX/2003 z sesji Rady Gminy z dnia 15 października 2003 r. ze strony 49. Zaakcentował w swojej wypowiedzi, cyt. „cały czas mówiliśmy o kwocie 214.000 zł i o brakującej kwocie 80.000 zł.” Wystąpił z sugestią, aby Radna przesłuchała taśmę w Biurze Rady Gminy a nie tutaj na sesji. Potem Wójt podał informacyjnie Radnym, iż 3 grudnia 2003 r. na obiekcie sali gimnastycznej w Kębłowie zalano tzw. górny wieniec i, że do wykonania pozostała konstrukcja dachowa.
W związku z braku dyskutantów prowadzący obrady przystąpił do realizacji kolejnego tematu.

Ad.10.
Przewodniczący Komisji - E. Miotke przedstawił, cyt. „Sprawozdanie z pracy i działalności Komisji Gospodarczej i Samorządu za II półrocze 2003 r. Komisja w rozpatrywanym okresie odbyła 3 posiedzenia tj.
19 sierpnia 2003 r.
08 października 2003 r.
19 listopada 2003 r.
Główna tematyka posiedzeń była następująca:
Posiedzenie z dnia 19 sierpnia 2003 r.
1. Komisja zapoznała się z informacją Wójta Gminy o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.
2. Omawiała informację dotyczącą zaawansowania remontów w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego.
3. Zapoznała się z informacją dotyczącą przygotowań zadań realizowanych wspólnie z funduszem SAPARD.
4. Zapoznała się z planem zagospodarowania dotyczącym budowy „centrum Luzina”.
5. Rozpatrywała uchwały dot. nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Sychowie, parafii św. Wawrzyńca w Luzinie.
6. Podjęła wniosek Radnego E. Słowi w sprawie nadania tytułu: Honorowy Obywatel Gminy Luzino Pani Annie Baranowskiej.
Posiedzenie z dnia 08.10.2003 r.
1. Zapoznała się z całym pakietem uchwał dotyczących uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino
2. Wypracowała wnioski dotyczącego dalszego postępowania w sprawie budowy „Centrum Luzina”.
3. Przyjęła rzeczowy wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004.
Posiedzenie z dnia 19 listopada 2003 r.
1. Omówiła stanowisko w sprawie możliwości sprzedaży działek wraz z budynkami przy ul. Szkolnej 11 i ul. Ofiar Stutthofu 13.
2. Omówiła wnioski do planu zagospodarowania.
Dziękuję Członkom Komisji za aktywny udział w jej pracach.”
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz w związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, odczytał sprawozdanie z działalności Komisji, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – S. Cejrowski zapoznał Radnych ze sprawozdaniem Komisji za okres od 01 stycznia 2003 roku do 30 listopada 2003 roku. Cyt. „Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym pracowała w składzie: Stanisław Cejrowski – przewodniczący; Ryszard Groth – z-ca przewodniczącego; Małgorzata Licau – członek; Jan Schulz – członek. Komisja w miesiącu:
 marcu przeprowadziła kontrolę realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą przeprowadzono w Urzędzie Gminy Luzino.
 kwietniu na podstawie art.18 a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu gminy za 2002 rok.
 czerwcu przeprowadziła doraźną kontrolę stanu dróg i ulic w sezonie letnim oraz kontrolę estetyzacji i utrzymania czystości dróg i ulic a także kontrolę komputeryzacji Urzędu Gminy. Podczas kontroli sprawdzono drogi i ulice wszystkich wsi gminy Luzino oraz dokumentację przetargową dotyczącą komputeryzacji.
 sierpniu przeprowadziła kontrolę przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2003 roku, przedstawiając Radzie Gminy stosowną informację.
 wrześniu przeprowadziła kontrolę realizacji wniosków i wytycznych Komisji oraz Rady Gminy.
 listopadzie odbyła kontrolę wykorzystania etatów w Gminnym Ośrodku Kultury oraz kontrolę realizacji inwestycji gminnych zapisanych w budżecie gminy 2003 roku.
Wnioski i zalecenia pokontrolne Komisja przedstawiła Radzie podczas jej posiedzeń.
Dziękuję członkom Komisji za twórczą i efektywną pracę.”
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – M. Licau zapoznała Radnych ze sprawozdaniem z działalności Komisji za II półrocze 2003 r. Cyt. „W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła trzy posiedzenia, (w dniu 14 sierpnia, 02 października i 20 listopada 2003 . W dniu 14 sierpnia 2003 roku Komisja zapoznała się z informacją o:
 zaawansowaniu przygotowań do dożynek gminnych;
 wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2003 roku;
 przystosowywaniu polskiego rolnictwa do wymogów unijnych, w tym o dopłatach bezpośrednich, kwotach mlecznych, rentach strukturalnych i dopłatach powierzchniowych. W dniu 02 października 2003 roku Komisja zapoznała się z informacją o przemianach w rolnictwie i wykazem wniosków inwestycyjnych złożonych do budżetu gminy na rok 2004. Wypracowała stanowisko dotyczące ustalenia rzeczowego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2004. W dniu 20 listopada 2003 roku Komisja ustaliła stanowisko dotyczące wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2004. Zapoznała się z Planem Gospodarki Odpadami i Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Wejherowskiego i Gminy Luzino na lata 2004 – 2011. Ustaliła plan pracy Komisji na rok 2004. Zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji.
Na każdym posiedzeniu omawiała sprawy rolnictwa i projekty uchwał, które były przedmiotem obrad Rady Gminy.
W minionym okresie frekwencja Członków Komisji na posiedzeniach była satysfakcjonująca.
Pragnę podziękować wszystkim Członkom Komisji za konstruktywną pracę w okresie sprawozdawczym, jak również dziękuję zaproszonym Gościom biorącym udział w poszczególnych posiedzeniach Komisji.”
Przewodniczący Komisji Statutowej - W. Zaczek zapoznał Wysoką Radę ze sprawozdaniem z działalności Komisji za II półrocze 2003 roku. Cyt. „Komisja w składzie:
1. Włodzimierz Zaczek – przewodniczący
2. Jan Schulz – zastępca przewodniczącego
3. Waldemar Kunz – członek
4. Krzysztof Bober – członek
odbyła w okresie II półrocza trzy posiedzenia (10 września, 03 października i 05 listopada), na których pracowano nad nowelizacją Statutu Gminy oraz omawiano sprawy bieżące mające być przedmiotem poszczególnych sesji Rady Gminy. Ponadto Komisja opiniowała dwa wnioski w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Luzino” Pani Annie Baranowskiej i ks. Janowi Perszon (posiedzenie to miało miejsce 30 czerwca i nie było ujęte w sprawozdaniu za I półrocze).
W bieżącym roku Komisja odbędzie jeszcze jedno posiedzenie mające na celu zakończenie prac nad przygotowaniem projektu Statutu Gminy. W miesiącu kwietniu zaproszono przewodniczących Komisji, wtedy wypracowano model statutu, który miał zawierać regulamin Rady. Tam podjęto też deklarację, żeby całość prac zakończyć w bieżącym roku. Pozostały do uzgodnienia sprawy trybu głosowania i uchwał”.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej – M. Sicha przedstawiła Sprawozdanie z działalności Komisji. Cyt. „W drugim półroczu 2003 roku Komisja spotkała się trzy razy, tj. w dniu 13 sierpnia, 06 października i 21 listopada 2003 roku.
W dniu 13 sierpnia 2003 roku Komisja analizowała informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej i dodatków mieszkaniowych. Zapoznała się z wynikami badań stomatologicznych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Luzinie.
W dniu 06 października 2003 roku Komisja rozpatrywała podania w sprawie przyznania lokali mieszkalnych z zasobów mienia gminnego. Zapoznała się z informacją dotyczącą działalności Hospicjum i wykazem wniosków inwestycyjnych złożonych do budżetu gminy na rok 2004. Wypracowała stanowisko dotyczące ustalenia rzeczowego wykazu zadań w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.
W dniu 21 listopada 2003 roku Komisja podjęła stanowisko dotyczące ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2004. Opracowała plan pracy Komisji na kolejny rok. Zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji za II półrocze bieżącego roku.
Na każdym posiedzeniu Komisja omawiała projekty uchwał będące przedmiotem obrad Rady Gminy.
W okresie sprawozdawczym frekwencja Członków Komisji była zadawalająca.
Dziękuję Komisji za efektywną pracę na rzecz samorządu lokalnego.”
/Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu – K. Bober/.

Ad.11.a.
Pani Skarbnik Gminy – M. Stolc zapoznała Radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003.
W dyskusji głos zabrał/ła:
1. radna G. Kasprzyk, która poprosiła o wyjaśnienie tematu dot. przeznaczenia 5.000 zł na organizację „biegów na orientację”.
2. Wójt Gminy – J. Wejer oznajmił, że wiosną bieżącego roku złożył dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku o dofinansowanie programu „Sport po 16.00” i o inansowanie „biegów na orientację”. Wcześniej Gmina otrzymała 8.000 zł na „edukację pływania”. W listopadzie otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego o przeznaczeniu 5.000 zł na realizację „biegów na orientację”. W związku z czym Gmina, według kalendarza, który był realizowany poprzez Gminny Klub Sportowy – W. Szmidtke przekazała rozliczenie BnO. Pan Szmidtke przekazał dane o wykonaniu zadania. Następnie Wójt poprosił Radnych o włączenie kwoty 5.000 zł do budżetu gminy na rok 2003 z przeznaczeniem jej na organizację BnO.
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś wątpliwości lub zapytania do w/w projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu gminy na rok 2003.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr X/108/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2003, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.11.b.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych.
Pani Sekretarz Gminy – Marzena Meyer poinformowała Radnych o zmianie treści paragrafu 5 w/w projektu uchwały. I tak: proponuje się wprowadzić par. 5 o brzmieniu: „1. Ustala się opłatę administracyjną od wypisu i wyrysu z planu przestrzennego zagospodarowania w wysokości.........zł. /Radni powinni ustalić wysokość opłaty, o której mowa/. 2. Opłatę uiszcza się w Banku Spółdzielczym w Krokowej O/Luzino na konto Urzędu Gminy.” Pani Sekretarz podała informacyjnie Radnym, iż 24 marca 1995 roku Rada Gminy ustaliła opłatę administracyjną od wypisu i wyrysu z planu… w wysokości 50 zł. Od w/w terminu opłaty nie nowelizowano a zatem obowiązywała przez osiem lat. Dlatego też m.in. proponuje się ją zmienić. Podała informacyjnie Radnym wysokość maksymalnej opłaty administracyjnej od wypisu i wyrysu z planu przestrzennego. (Maksymalna stawka opłaty wynosi 193,31 zł).
W dyskusji głos zabrał:
1. Radny W. Zaczek, który poprosił Wójta o podanie w przybliżeniu kosztów wydania decyzji.
2. Wójt Gminy – J. Wejer stwierdził między innymi, iż trudno ustalić koszty wydania decyzji, ponieważ zależą od wielu elementów, m.in. od planu, kiedy został uchwalony, od czasu pracy pracownika samorządowego itp. Zaproponował Radnym, aby ustalili opłatę administracyjną od wypisu i wyrysu z planu przestrzennego zagospodarowania w wysokości 80 zł.
3. Radny W. Zaczek poparł w/w propozycję Wójta.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych, obejmujący nowy zapis paragrafu 5 i zmianę numeracji kolejnych paragrafów.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr X/109/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych. Uchwała, o której mowa w załączeniu.

Ad.11.c.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z treścią projektu uchwały w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku Nr II/11/02, Nr II/13/02 i Nr II/14/02 dotyczące ustalenia wzorów formularzy w zakresie podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na rok 2003.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały, o którym mowa wyżej.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr X/110/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku Nr II/11/02, Nr II/13/02 i Nr II/14/ 02, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.11.d.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2004 rok. Wójt zaproponował średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku (Monitor Polski z dnia 24 października 2003 roku, Nr 49, poz. 771), obniżyć z kwoty 34,57 zł za 1 q do kwoty 28,40 zł, co stanowi kwotę 71 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Z uwagi na brak pytań Radnych, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2004 rok.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr X/111/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2004, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.11.e.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr X/112/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.11.f.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober przedstawił projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Luzino.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr X/113/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Luzino, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.11.g.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Komisję z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/225/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2001 roku dotyczącej określenia zasad naliczania opłat za podłączenie budynku do sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Luzino. I tak: w uchwale proponuje się wprowadzić w par. 2 ust. 3 o treści: „Ustala się opłatę za dokonanie demontażu wodomierza w wysokości 25,00 zł + podatek VAT”.
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr X/114/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/225/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2001 roku dotyczącej określenia zasad naliczania opłat za podłączenie budynku do sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Luzino. Uchwała w załączeniu.

Ad.11.h.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober przedstawił projekt uchwały dotyczący ustalenia opłaty stałej za przedszkole.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały, o którym mowa wyżej.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr X/115/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole. Uchwała w załączeniu.

Ad.11.i.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy.
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr X/116/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.11.j.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radnym projekt uchwały dotyczący ustalenia wynagrodzenia wójta gminy.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący ustalenia wynagrodzenia wójta gminy.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr X/117/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.11.k.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie sprzedaży, (w formie przetargu ustnego nieograniczonego), działki nr 147/8 o powierzchni 1,36 ha, położonej w Tępczu, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 47057. /Według wyceny biegłego wartość działki wynosi 47.000 zł/.
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Tępczu.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr X/118/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.11.l.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości, w formie przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 211 o powierzchni 7,17 ha, położonej w Luzinie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 27129.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości – działki 211 położonej w Luzinie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr X/119/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości. Uchwała w załączeniu.

Ad.11.m.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W dyskusji głos zabrał/ła radna G. Kasprzyk, cyt. „Ja mam ochotę zapytać Radnego Z. Koszałkę, o to w jakim zakresie zamierza wspierać Komisję Rolnictwa? Chciałam powiedzieć, że ja zagłosuję przeciwko tej kandydaturze, bo od roku obserwuję Pana Koszałkę i moim zdaniem nie wnosi on swoją działalnością nic. Uważam, że jest to próba wyciągnięcia kolejnych diet. Szkoda, że nie ma adresata, bo może by mi wyjaśnił tę sprawę.”
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr X/120/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 10 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” i 1 głosem „wstrzymującym”. Uchwała wyżej wymieniona stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.11.n.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino.
W dyskusji głos zabrał/ła Radny K. Bober, Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Samorządu – E. Miotke, Wójt Gminy – J. Wejer, Radna G. Kasprzyk, Radny W. Zaczek.
Radny K. Bober poprosił Radnych, aby „wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarczej i Samorządu celem zapoznania się ze stanem mienia komunalnego dla wypracowania stanowiska odnośnie sprzedaży mieszkań komunalnych, a także z zaawansowaniem inwestycji gminnych, remontami dróg gminnych, funkcjonowaniem wysypiska; wypracowanie stanowiska i wniosków w sprawie dalszej gospodarki mieszkaniami komunalnymi,” zaplanowane na maj i czerwiec przyspieszyć i rozpatrzyć wcześniej, chociażby w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej i ze zmianą prawodawstwa polskiego, w tym ze zmianą przepisów w sprawie sprzedaży nieruchomości. Podał informacyjnie, że w 2002 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2003, w tym podjęła – uchwałę Zarządu Gminy Luzino nr 21/03/2002 z dnia 13 listopada 2002 roku w sprawie budżetu na rok 2003, do której załączona była informacja o stanie mienia komunalnego – informacja o zagospodarowaniu mieniem komunalnym w 2003 roku. Cyt. „I Według tej informacji, nieruchomości będące własnością gminy zostały podzielone na trzy grupy, tj. na nieruchomości zabudowane przeznaczone do realizacji stałych zadań publicznych samorządu gminnego wynikających z ustaw; na budynki mieszkalne i budynek usługowo – magazynowy położony w Sychowie. W tej informacji jest taki zapis odnośnie nieruchomości zabudowanej do realizacji zadań publicznych szkół ale dotyczący mieszkań, który przyjęliśmy w formie uchwały. Natomiast druga i trzecia grupa budynków zaliczanych do mienia gminnego jest przedmiotem sprzedaży i najmu, które w zależności od koniunktury na rynku nieruchomości mogą przynieść gminie pewne dochody. Sprzedaż lokali mieszkalnych postępuje w gminie bardzo wolno z uwagi na słaby stan techniczny obiektów, nieatrakcyjne położenie i złą kondycję finansową najemców. W przyszłym roku planuje się ponownie podjąć próby sprzedaży zasiedlonych budynków mieszkalnych.” Następnie wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober powrócił do sprawy sprzedaży budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Luzinie. Stwierdził, że mieszkańcy wyrazili chęć nabycia lokali mieszkalnych. Potem przedstawił ogólne dane dotyczące rynku nieruchomości – mienia komunalnego. Powiedział, że niektóre miasta i gminy starają się uwłaszczyć mienie -lokale mieszkalne, w których mieszkają najemcy, obniżając wartość tych lokali, np. miasto Gdańsk obniżyło wartość lokali mieszkalnych do 90 %. Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Radnych, aby tematy dotyczące mienia komunalnego rozpatrzyć wcześniej. W związku z czym poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Samorządu o stanowisko w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji – E. Miotke ustosunkował się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego. Oznajmił, że Rada Gminy może i ma prawo zmienić plan pracy Komisji. Niemniej jednak apelował do Radnych, aby nie zmieniali planu, który przyjęli. Opowiedział się za wyjazdowym posiedzeniem Komisji w terminie określonym przez Komisję. Powiedział też, że data wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nie ma żadnego znaczenia w w/w temacie. Poza tym nie wiadomo jakie stanowisko wypracuje Komisja a jakie przyjmie Rada. Rada Gminy może mieć odmienne stanowisko niż Komisja.
Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi wiceprzewodniczącego Rady. Oznajmił, że w tekście uchwały nie ma zapisu, żeby sprzedać całe mienie komunalne. Gmina sprzedaje obiekty, które są zdewastowane i najbardziej oddalone, mniej atrakcyjne. Politykę mieszkaniową ustala Rada Gminy, która powinna pewne aspekty sprawdzić, aby za kilka lat z tytułu sprzedaży jednego lokalu nie ponosić większych konsekwencji.
Radny W. Zaczek – cyt. „uważam, że ten termin powinien zostać z prostej technicznej przyczyny, ponieważ ustaliliśmy, że najpierw powinne być wytyczone działki, (przejście na ul. Szkolną) a potem powrócimy do tematu sprzedaży działki.” Stąd niemożliwe jest, aby najpierw zająć się sprzedażą nieruchomości.
Radna G. Kasprzyk powiedziała m.in., że nie widzi potrzeby przekładania tej sprawy na miesiąc maj. Akceptowała propozycję wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi radnego K. Bober. Oznajmił, że „w informacji o stanie mienia komunalnego gminy”, dołączonej do uchwały Zarządu Gminy, nie napisano, że mienie trzeba zbyć. „Informacja zawiera dane dotyczące całego mienia łącznie z wodociągami, hydroforniami, szkołami, ulicami itp. Jeżeli mówimy o sprzedaży mienia to Rada Gminy musi podjąć odrębne uchwały.”
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr X/121/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino, 11 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”. Uchwała wyżej cytowana w załączeniu.

Ad.11.o.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004.
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr X/122/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.11.p.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy.
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr X/123/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.11.q.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober przedstawił projekt uchwały dotyczący utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki” oraz nadania jej statutu.
Pani Sekretarz Gminy – M. Meyer dla przypomnienia Radnym przedstawiła proponowane zmiany w statucie, które sygnalizowano na posiedzeniach Komisji Rady. I tak: znowelizowano zapis:
a) w par. 4 ust. 11. na cyt. „Realizowanie innych zadań z zakresu sportu, rekreacji i turystyki, ustalonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy.”
b) par. 6. na cyt. „ust. 1. – Gminnym Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i Turystyki zarządza dyrektor. Ust. 2. – Wszelkie czynności w zakresie nawiązania, rozwiązania oraz zmian stosunku pracy z dyrektorem wykonuje Wójt Gminy. Ust. 3. Zakres czynności i obowiązków dyrektora jednostki ustala Wójt Gminy, który jest jednocześnie jego zwierzchnikiem służbowym.”
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki” oraz nadania jej statutu.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr X/124/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki” oraz nadania jej statutu. Uchwała w załączeniu.

Ad.12.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy – J. Wejer i Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz. Wójt Gminy – J. Wejer powiedział m.in., że:
a) wyrwa w nawierzchni ulicy Kopernika zostanie usunięta;
b) według stanowiska Rady Gminy na rok 2004, przyjęto do realizacji budowę wiaty autobusowej przy ośrodku zdrowia a nie przy ul. Robakowskiej w Luzinie.
c) w dniu 1 grudnia 2003 roku uzupełniono nierówności w jezdni m.in. ul. Młyńskiej, ul. Paraszyńskiej, ul. Kościelnej i ul. Kaszubskiej w Luzinie.
d) ścięto część skarpy na ul. Okólnej, jak tylko było to możliwe bez naruszenia konstrukcji płotu. Na Komisji Gospodarczej i Samorządu mówiono o budowie chodnika przy ul. Robakowskiej, po lewej stronie, (jadąc z kierunku ul. Kościelnej) i o wykonaniu takiego samego muru oporowego jak przy ul. Kościelnej, co spowoduje lepszą widoczność w ruchu przy skrzyżowaniu ul. Okólnej. Potem ustosunkował się do kwestii wyrównania nawierzchni ulicy Okólnej. Stwierdził, że ulicy tej nie da się wyrównać, ponieważ po środku drogi są za duże różnice spadkowe pomiędzy dwoma „jezdniami”. (Różnica poziomów waha się od 1,5 m do 2 m/. W związku z powyższym kierowcy muszą dostosować prędkość jazdy do warunków istniejących.
e) Urząd Gminy zgłosił do powiatu wniosek dotyczący ustawienia białej tablicy z nazwą wsi Zielnowo i wniosek dotyczący lokalizacji znaku „ograniczenie prędkości jazdy – do 40 km/h”. Wnioski zostały przyjęte przez Komisję Bezpieczeństwa Rady Powiatu i najprawdopodobniej zostaną wykonane wiosną przyszłego roku.
f) podejmie rozmowy z PKS w sprawie zmiany trasy kursowania autobusu linii „L” przez wieś Luzino, w taki sposób, aby autobus jadący z Wejherowa wjeżdżał na ul. Lipową i przejeżdżał ul. Strzebielińską, Kościelną i Młyńską.
g) sprawdzi i ustali przyczyny powstania zagłębienia wodnego na ul. Szkolnej w Luzinie oraz przeprowadzi rozmowę z Panem Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Luzinie w temacie parkowania samochodów przez nauczycieli;
h) postawienie znaku drogowego: „zakaz zatrzymywania i postoju” przy ul. Szkolnej nie rozwiąże problemu a jedynie może zrodzić kolejny, ponieważ zabroni rodzicom zatrzymywać się samochodami przed szkołą.
i) parking przy bibliotece nie został poszerzony z uwagi na brak środków finansowych.
j) szambo przy obiekcie komunalnym w Kochankowie, po raz kolejny zostanie przykryte, tym razem płytą jumbo.
k) przeprowadzi rozmowę z PKSem na temat ustalenia nielegalnego przewoźnika celem podjęcia prawnych działań.
l) pobierający wodę, za zerwanie plomby z wodomierza, ponosi opłatę dodatkową ustaloną przez Radę Gminy.
m) w przeciągu tygodnia przeprowadzi rozmowę z właścicielem świadczącym usługi wulkanizacyjne w temacie parkowania samochodów na ulicy Kaszubskiej (w obrębie zakładu wulkanizacyjnego).
Następnie Wójt ustosunkował się do wypowiedzi mieszkańca Luzino - Pana F. Okuń następującymi słowami: cyt. „na pielgrzymkę do Rzymu wyjechałem w ramach własnego urlopu. Jest to moja prywatna sprawa. Przyrównywanie spotkania z Ojcem Świętym do jakiegoś spotkania marketingowego, w moim odczuciu, z Pana strony jest co najmniej nie na miejscu. Nie wiem, co znaczy „rzeczywiście coś”. Przyrównywanie spotkania Ojca Świętego do spotkania marketingowego to jest pomylenie pojęć. Podał Pan tyle bzdur w swoim informatorze a nawet ostatnio ja Panu wytykałem, tak to jest prawda, tu się pomyliłem, tu się pomyliłem, ale sprostowania jakoś nie zauważyłem, także nie widzę sensu dalszej dyskusji na temat poziomu tej gazetki, bo akurat cytaty ks. Popiełuszki są piękne natomiast zastosowania w Pana gazetce żadnego.”
Potem Wójt, (zgodnie ze złożoną deklaracją na poprzedniej sesji), zapoznał Radnych z wypowiedzią ks. proboszcza Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Luzinie – H. Szydłowskiego w sprawie artykułu o dożynkach, w tym o „rozprawie pomiędzy Wójtem, Panem a Plebanem”, który ukazał się w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy. Cyt. „Na zadane pytanie: czy ks. Proboszcz jest urażony przyrównaniem do rozmowy pomiędzy Wójtem, Panem a Plebanem? Ksiądz Proboszcz skwitował to uśmiechem i stwierdził, że każdy chyba to zrozumiał, że to był żart a nie jakaś złośliwość i w żaden sposób nie czuje się urażony, wręcz mówił, trudno to było w inny sposób zrozumieć, jak tylko żart, ale każdy ma prawo do innego rozumienia. Przy tej rozmowie był też wiceprzewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Bober, także można to sprawdzić. Czyli znowu to, co Pan napisał w swojej gazetce zupełnie mija się z prawdą. Nie było żadnego ataku na kościół i inne rzeczy. Ksiądz Proboszcz zrozumiał to jako żart i to było wyciąganie daleko idących wniosków.”
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odniósł się do interpelacji Radnej G. Kasprzyk w temacie ustalenia jednolitych form zachowania się radnych podczas obrad Rady Gminy. Stwierdził, że w tej kwestii wprowadził dowolność. Radni wedle swojego uznania mogą wypowiadać się na stojąco lub siedząco. Mogą zgłaszać wnioski na stojąco, jeżeli uważają, że są bardzo ważne. Mogą przedstawiać wnioski na siedząco.

Ad.13.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Wójt Gminy – J. Wejer poprosił Radę Gminy o zajęcie stanowiska w sprawie:
a) przedłużenia terminu na lokalizację sklepu „Achilles” w Luzinie, do 30 czerwca 2004 roku. Poinformował Radnych, iż wczoraj zwrócił się do niego właściciel sklepu „Achilles” z prośbą o przedłużenie terminu na lokalizację w/w sklepu. Oświadczył, że chce stanąć do przetargu i nabyć działkę, (część nieruchomości po byłej mleczarni), na prowadzenie działalności. W dyskusji głos zabrał radny W. Zaczek, który poparł propozycję Pana Wójta w sprawie przedłużenia terminu lokalizacji sklepu „Achilles” do 30 czerwca 2004 r. Stwierdził, że sprawy lokalizacji sklepu nie wiązałby z tematem sprzedaży działek gminnych, ponieważ byłoby to absurdalne. Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady podał pod głosowanie wniosek Wójta dotyczący przedłużenia terminu lokalizacji sklepu „Achilles” do 30 czerwca 2004 roku. Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek jednogłośnie.
b) przeznaczenia, z budżetu gminy 2004 roku, kwoty 4.000 zł na wyposażenie mieszkania dla rodziny z Kazachstanu. Z uwagi na brak mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za tym, aby w budżecie przyszłorocznym zabezpieczyć 4.000 zł na zagospodarowanie mieszkania dla rodziny z Kazachstanu? Radni w głosowaniu jawnym podjęli wyżej wymieniony wniosek jednogłośnie.
c) ograniczenia usług medycznych w stosunku do roku 2003, na świadczenie pomocy doraźnej i ambulatoryjnej świadczonych przez Stację Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie. Potem Radny J. Krauze (pracownik Stacji Pogotowia Ratunkowego), zapoznał Radnych z informacją dotyczącą nowych kontraktów zaproponowanych przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia w Gdańsku. Stwierdził m.in., że kontrakt zawiera propozycje zawarcia umowy na 3 - dobo karetki w miejsce dotychczasowych 4 - dobo karetek oraz likwidację obsługi medycznej ambulatoryjnej. Obniżono wysokość stawki za dobo karetkę typu „W” z kwoty 1900 zł na 1700 zł. Karetki typu „W” mają być rozstawione w myśl nowego kontraktu w miejscowościach: Rumia, Wejherowo, Gniewino. Związki zawodowe uważają, że zawarcie takiego kontraktu spowoduje obniżenie świadczenia medycznych usług na terenie powiatu. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie obsługuje teren o najbardziej rozległej powierzchni w województwie pomorskim oraz świadczy usługi medyczne dla około 170 tys. mieszkańców. Radny J. Krauze apelował, aby Rada Gminy poparła „protest pracowników Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie.” Radna G. Kasprzyk poparła wypowiedź radnego J. Krauze w temacie podjęcia stanowiska Rady Gminy Luzino w sprawie utrzymania zasad usług medycznych obowiązujących w roku 2003. W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem stanowiska sprzeciwiającego się ograniczaniu usług medycznych w roku 2004, w stosunku do roku 2003. Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie wniosek przedstawiony przez prowadzącego obrady.
Sołtys wsi Sychowo – M. Neumuller przedstawił negatywne opinie mieszkańców w sprawie wprowadzenia opłaty abonamentowej za przyłącze. Stwierdził m.in., że Mieszkańcy uważają, że opłata abonamentowa jest za wysoka, ponieważ niektórzy płacą kwartalnie samego abonamentu 7,50 zł a zużywają wody za 3 zł.
Wójt Gminy– J. Wejer przedstawił krótką informację dotyczącą uiszczania opłaty za montaż i demontaż wodomierzy.
Radna G. Kasprzyk, cyt. „była zapowiedź informacji dotyczącej przetargów w gminie. Może ja nie dosłyszałam?”
Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi. Powiedział, że wczoraj odbył się przetarg, który nie został rozstrzygnięty. „Nastąpiło otwarcie kopert”. W ostatnim okresie odbyły się trzy lub cztery przetargi. Jeden z nich nie został rozstrzygnięty, ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta. Przetarg dotyczył dostawy oleju.
Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka podał informacyjnie Radnym, iż w ogóle nie wpłynęły oferty na dostawę węgla do szkół. Dostawcy boją się składać oferty. Nie chcą wiązać się na cały rok, ponieważ nie wiedzą co będzie z ceną węgla po 1 stycznia 2004 roku i po 1 maja 2004 r , po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Nadmienił, że wpłynęły oferty na wywóz nieczystości płynnych. Ogłoszenia o przetargach są zamieszczone na tablicach ogłoszeń i w BIP. Powiedział, że przedstawi w terminie późniejszym informację zbiorową o przetargach.
Radna M. Licau podziękowała Wójtom za udzielenie pomocy rodzinie wielodzietnej mieszkającej w Tępczu, a przede wszystkim za załatwienie sprawy w Zakładzie Energetycznym w Wejherowie. Podziękowania skierowała do Pani Kierownik GOPS – B. Pobłockiej za dotychczasową współpracę na rzecz mieszkańców wsi Tępcz.
W związku z tym, że mieszkaniec wsi Luzino – F. Okuń poprosił o głos, prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy Rada Gminy wyraża zgodę na udzielenie głosu mieszkańcowi Luzina?
Radni podjęli w/w wniosek, 3 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 8 głosami „wstrzymującymi”.
W związku z czym głos zabrał Pan F. Okuń – cyt. „Nie byłoby tej wzmianki o wyjeździe do Rzymu, gdyby nie ten kontekst, Tryptyk w Luzinie i w tym momencie Pana insynuacje, że ja insynuuję, że Pan Wójt pojechał służbowo, przecież ja nie mówiłem, że Pan jechał w urlopie, czy nie. Pańska sprawa. Powiedziałem, że Pan pojechał na parę dni, jakbym to podważał, to, nie to i nawet podtrzymuję, że pewien aspekt, pewna doza marketingu w tym zawarta była. Podtrzymuję to mimo tego.” Potem Pan Okuń odniósł się do kwestii artykułu o dożynkach gminnych.
Rozwinęła się polemika między Panem Wójtem Gminy a Panem Okuń. Radna G. Kasprzak zasugerowała, aby Wójt spotkał się z Panem Okuń i wyjaśnili sobie tematy, które ich nurtują.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz przystąpił do realizacji kolejnego tematu.

Ad.14.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz przed oficjalnym zakończeniem obrad, przedstawił krótką informację dotyczącą pracy Rady. Podał termin uroczystej sesji, którą zaplanował na wtorek, 30.12.2003 roku. Złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2004. Potem zgodnie z par. 34 regulaminu Rady Gminy zakończył obrady X sesji, wypowiadając tradycyjną regułę: „zamykam X sesję Rady Gminy Luzino.” Obrady zakończyły się o godz. 14.50.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje w dokumentacji Rady Gminy zaś drugi otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.

załączniki:
1. Lista obecności Radnych
2. Lista obecności gości
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie 15.10-04.12.2003 r.
4. Pismo W. Barcikowskiego o przekwalifikowanie działki
5. Pismo Wojewody Pomorskiego dot. oświadczeń majątkowych
6. Pismo Starosty Wejherowskiego dot. publikacji informacji w Biuletynie Informacyjnym
7. Pismo Ligi Polskich Rodzin dot. pomocy dla p. S. Kwidzińskiej
8. Wniosek Z. Koszałki o dokoptowanie do składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
9. Pismo pracowników Pogotowia Ratunkowego członków NSZZ Solidarność w sprawie kontraktu na rok 2004
10. Informacja z działalności Wójta za okres 15.10-4.12.2003 r.
11. Informacja o realizacji inwestycji w roku 2003
11a. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za II półrocze 2003

12. Uchwała X/108/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003
13. Uchwała X/109/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych
14. Uchwała X/110/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zmiany Uchwał Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku Nr II/11/02, Nr II/13/02, Nr II/14/02
15. Uchwała X/111/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2004 rok
16. Uchwała X/112/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
17. Uchwała X/113/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Luzino
18. Uchwała X/114/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/225/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2001 roku dotyczącej określenia zasad naliczania opłat za podłączenie budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Luzino
19. Uchwała X/115/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole
20. Uchwała X/116/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy
21. Uchwała X/117/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy
22. Uchwała X/118/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
23. Uchwała X/119/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
24. Uchwała X/120/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
25. Uchwała X/121/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
26. Uchwała X/122/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
27. Uchwała X/123/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy
28. Uchwała X/124/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki" oraz nadania statutu