Gmina Luzino
Protokół nr XI/2003
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2003 roku

Listy obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu (zał. nr 1i nr 2).
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2003
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo dot. działki nr 530/2, Gminy Luzino

Część artystyczna – godz. 11.00
3. Występ zespołu kolędniczego.
4. Nadanie tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino” ks. prałatowi Janowi Perszon i Pani Annie Baranowskiej.
5. Wręczenie „Medalu Za Zasługi dla Obronności Kraju” Pani Marii Szweda.
6. Występ zespołu „Dzieci Świętego Wawrzyńca”.
7. Wręczenie nagród sportowcom, studentom, uczniom szkół średnich, młodzieży uzdolnionej artystycznie, zwycięzcom konkursu plastycznego z okazji 25 – lecia Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II.
8. Występ Koła Gospodyń Wiejskich w Luzinie.
9. Wręczenie nagród uczniom szkół podstawowych i Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie.
10. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z par. 20 regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz otworzył XI uroczystą sesję. Przywitał bardzo serdecznie Radnych i gości w osobach: Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta Gminy – Andrzeja Stenka, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, Sołtysów i publiczność.
Prowadzący obrady stwierdził prawomocność obrad. W sesji wzięło udział 14 Radnych, co stanowi 93,3 % ustawowego składu Rady Gminy i upoważnia do podejmowania uchwał. (Radny Edmund Słowi nie uczestniczył w I części obrad Rady Gminy). Sesja odbyła się w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.15 a zakończyły o godz. 14.50.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz odczytał proponowany porządek obrad XI sesji, który Radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie.
Radna G. Kasprzyk odczytała pismo dotyczące powołania Klubu Radnych o nazwie: „Ruch Samorządowy”. Pismo, o którym mowa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.2.a.
Skarbnik Gminy – M. Stolc zapoznała Radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003. I tak: zmiany budżetu gminy dokonuje się w związku z:
-pozyskaniem środków finansowych na współfinansowanie programu realizowanego ze środków bezzwrotnych SAPARD na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „budowa kanalizacji sanitarnej II etap”- 414.182 zł;
-zwiększeniem dochodów własnych z tytułu świadczenia usług opiekuńczych –2.200 zł. W związku z czym zwiększenia budżetu gminy przeznacza się na wydatki związane z:
1. realizacją świadczeń społecznych samorządowych – 2.200 zł;
2. realizacją zadania inwestycyjnego: „budowa sieci kanalizacyjnej II etap” – 414.182 zł.
Ponadto dokonuje się przeniesienia środków finansowych:
- zabezpieczonych na zadania inwestycyjne „budowa kanalizacji sanitarnej” w ramach środków własnych, na wyposażenie mieszkania przygotowanego dla repatriantów z Kazachstanu – 3.479 zł;
- pomiędzy działami budżetu dotyczącego głównie utrzymania ulic, na wydatki związane z:
a) utrzymaniem jednostek OSP – 1.850 zł;
b) remontami budynków mieszkalnych – 17.300 zł.
- z bieżących wydatków utrzymania sieci kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego – 40.890 zł.
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu gminy na rok 2003.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XI/125/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2003, 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.2.b.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo - działki nr 530/2, gminy Luzino.
Głos w dyskusji zabrał/ła:
1. Radny K. Bober, który zadał pytanie: Czy projektu uchwały nie można odłożyć na następne posiedzenie? Czy jest taka potrzeba, że uchwała musi być podjęta na dzisiejszej sesji?
2. Wójt Gminy – J. Wejer poinformował Radnych, że Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, dot. działki nr 530/2, na następnej sesji. Jednak musi mieć świadomość, że oddala inwestorowi prace inwestycyjne o dwa, trzy miesiące a nawet i dłużej, gdyż najbliższa sesja odbędzie się w styczniu – lutym. Poza tym podjęta uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, co trwa około 2 miesięcy. Wójt sugerował, aby Radni podjęli uchwałę na dzisiejszym posiedzeniu, ponieważ wszystkie żądania Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/ w Gdańsku zostały spełnione.
3. Radna G. Kasprzak poprosiła o oddalenie i przekazanie w/w projektu uchwały na posiedzenie Komisji Rady. Uważała, że Radni są niedoinformowani i że sprawa ta wiąże się z remontem drogi nr 6. Potem powiedziała, że przygotowała sporo pytań do w/w projektu uchwały. Jednak miała obiekcje, czy je zadawać, bo wydłuży roboczą część sesji. Następnie Radna przedstawiła stanowisko Klubu Radnych: „Ruchu Samorządowego” w w/w temacie. Powiedziała, że Klub proponuje tę konkretną sprawę przenieść pod obrady Komisji Rady Gminy.
4. Radny – W. Zaczek wnioskował o podjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, dot. działki 530/2, gminy Luzino na dzisiejszej sesji, ze względu na to że działka ta stanowi własność prywatną a zatem Rada Gminy nie powinna ingerować w te sprawy.
5. Radny – E. Miotle utożsamiał się z wypowiedzią radnego W. Zaczek. Poprosił Radną Kasprzyk, aby zadawała pytania na dzisiejszej sesji i nie wydłużała procedury czasowo inwestorowi.
6. Radna – G. Kasprzak powiedziała, że propozycja Klubu nie ma związku z blokowaniem czegokolwiek firmie Panu Nowak. Proponuje oddalić temat z uwagi na brak informacji w tym temacie i że sprawa wiąże się z przebudową skrzyżowania drogi nr 6.
7. Wójt Gminy – J. Wejer poinformował Radnych o tym, że Gmina nie finansuje „poszerzenia drogi krajowej w Kębłowie”. Zadanie zostanie sfinansowane przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, w ramach własnych środków i najprawdopodobniej środków unijnych. Przebudowa ma kosztować ok. 1 mln zł. Wójt podał informacyjnie Radnym, iż według projektu miejscowego planu jedna z istniejących dróg zostanie zamknięta. Właściciele sąsiadujący z nieruchomością – 530/2 (Pan Kreft i Pan Albecki) zostali poinformowani o przebudowie skrzyżowania. Pan Albecki otrzymał od inwestora pewną propozycję, której jednak nie przyjął.
8. Radny E. Miotke ponownie zabrał głos w dyskusji. Oznajmił, że posiada pełne informacje, aby tę uchwałę podjąć na dzisiejszej sesji. Nie widzi powodu, aby sprawę oddalać.
9. Radna G. Kasprzak zadała pytanie: kto występował o środki finansowe na przebudowę skrzyżowania w Kębłowie?
10. Wójt Gminy – J. Wejer udzielił odpowiedzi. Stwierdził m.in., że projekt przebudowy skrzyżowania w Kębłowie zostanie sfinansowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto najprawdopodobniej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie ubiegała się o środki unijne. Powiedział też, że sprawę tę przedstawiano na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Samorządu. Wtedy mówiono o przebudowie drogi nr 6 - odcinka (mniej więcej) od stacji paliw aż do Kębłowa - Charwatyni. Sygnalizowano Radnym m.in. o powstaniu przejścia i budowie chodników w kierunku Luzina, Kębłowa – Leśnej Polany i zabudowań Pana Bertrandt. Wójt zaakcentował w swojej wypowiedzi, że Gmina nie występowała o środki finansowe na przebudowę skrzyżowania w Kębłowie, ponieważ nie jest to zadanie gminy.Dla przypomnienia Radnym powiedział, że to na jego wniosek Rada Gminy podjęła stanowisko dotyczące przebudowy skrzyżowania głównego drogi nr 6 z drogą prowadzącą w kierunku Luzina i Kębłowa poprzez budowę małego ronda celem zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na trasie Wejherowo - Lębork.
11. Radna G. Kasprzak zabrała ponownie głos i powiedziała m.in., że mieszkańcy monitowali, aby w pierwszej kolejności przebudowano skrzyżowanie - drogi nr 6 z drogą prowadzącą w kierunku Luzina i Kębłowa.
12. Wójt Gminy – J. Wejer poinformował Radnych, że priorytetem dla jego osoby jest przebudowa skrzyżowania głównego drogi nr 6 z drogą prowadzącą w kierunku Luzina i Kębłowa. Nadmienił, że projekt techniczny obejmuje przebudowę jednego jak i drugiego skrzyżowania w Kębłowie. Kiedy nastąpi ich realizacja tego nie wie.
13. Radny K. Bober zadał pytanie: jaką część zabudowy obejmie działka oznaczona w miejscowym planie… symbolem UK i MN?
14. Wójt Gminy – J. Wejer ustosunkował się do wypowiedzi. Stwierdził m.in., że według projektu miejscowego planu „w jednym i w drugim przypadku zabudowa obejmie – 50 % powierzchni”.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady, zarządził głosowanie. Zadał pytanie: Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo dotyczącego działki nr 530/2, gminy Luzino?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XI/126/2003 Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, dot. działki nr 530/2, gminy Luzino, 12 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
/Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę do godz. 11.00/.

Część artystyczna
Przewodniczący Rady Gminy W. Kunz rozpoczął część artystyczną od powitania wszystkich zebranych. Powitanie miało charakter bardzo szczególny, ponieważ wyrażone zostało w formie wiersza.
Cyt. „Witam wszystkich bardzo grzecznie i pozdrawiam serdecznie.
Witam Radnych Rady Gminy,
reprezentujących różne dyscypliny,
Witam mieszkańców gminy i gości,
przybyłych z różnych miejscowości.
Porządek dzisiejszego posiedzenia
jest wynikiem poważnego wydarzenia.
Otóż dzisiaj ks. Janowi Perszon – wielebnemu prałatowi,
i Pani Annie Baranowskiej - czcigodnej katechetce,
Zostanie nadany tytuł honorowy,
w poczet Ich zasług - bardzo znamionowy.
Również dzisiaj uczniom i młodzieży bardzo uzdolnionej
w nauce, tańcu, śpiewie i sporcie wyćwiczonej.
Wręczymy nagrody Rady Gminy,
jako podziękowanie, że poprzez swoje dyscypliny,
promują naszą gminę bardzo okazale
w tym poświęceniu swoich sił nie żałując wcale.
Dziś również jest wspaniała okazja ku temu,
aby rozstrzygnąć konkurs -- poświęcony Janowi Pawłowi drugiemu,
I z tej okazji wyróżnić najwybitniejszych uczestników
i wręczyć im nagrody w hierarchii osiągniętych wyników.

Szanowni Państwo – znajdujemy się w Oktawie Świąt Bożego Narodzenia,
Które wzbudzają tęsknotę ludzkiego pragnienia,
I tej okazji życzę Państwu
Zdrowia, Szczęścia, Pomyślności
a w 2004 roku wiele uśmiechów i mało złości.
Na tym koniec rymowania i przejdźmy do obradowania, a na początek do powitania.”
Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz przystąpił do przywitania: cyt.
„Szanowne Państwo! Drodzy Goście !
Otwieram cześć uroczystą, jedenastej Sesji Rady Gminy Luzino.
Bardzo serdecznie witam osoby przybyłe na dzisiejszą Sesję !
Witam Radnych Rady Gminy Luzino w osobach:
Krzysztof Bober, Stanisław Cejrowski, Ryszard Groth, Krystian Herbasz, Genowefa Kasprzyk, Zdzisław Koszałka, Jan Krauze, Bronisław Kunz, Małgorzata Licau, Eugeniusz Miotke, Jan Schulz, Mirosława Sicha, Edmund Słowi, Włodzimierz Zaczek, Jan Krauze.
Witam:
Wójta Gminy Luzino - Jarosława Wejer,
Zastępcę Wójta - Andrzeja Stenka,
Skarbnik Gminy - Mirosławę Stolc,
Sekretarz Gminy - Marzenę Meyer,
Inspektora Gminy ds. obsługi Rady - Stefanię Sirocką.
Witam zaproszonych gości:
Honorowych Obywateli Gminy Luzino:
- prof. Gerarda Labudę
– ks. prałata - Henryka Szydłowskiego,
- ks. kanonika - Dionizego Borysewicza,
- ks. prałata - Jana Perszon
- katechetkę - Annę Baranowską
Proboszcza Parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie
- ks. Andrzeja Galińskiego,
Wikariuszy Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie
- ks. Marka Gładkiego,
- ks. Marka Brudzisza,
- ks. Sebastiana Reszke,
Wikariusza Parafii pw. Św. Jadwigi w Kębłowie
- ks. Zbigniewa Neumiller.
Bardzo serdecznie pragnę powitać:
1. Przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego – Kazimierza Bistroń,
2. Starostę Powiatu Wejherowskiego – Józefa Reszke,
3. Wice Starostę Powiatu Wejherowskiego - Gabrielę Lisius,
4. Radnego Powiatu Wejherowskiego – Piotra Pelcera,
5. Komendanta Powiatowej Policji w Wejherowie - dr Cezarego Tatarczuka,
6. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie – Tadeusza Selewskiego,
7. Komendanta Komisariatu Policji w Luzinie - Jacka Kilanowskiego,
8. Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie - Mariusza Kaliszewskiego.
Witam Przewodniczących Rady Gminy miniowych kadencji:
- Teofila Sirockiego
- Jerzego Miotk
- Ryszarda Grzenkowicza.
Witam serdecznie: Sołtysów Gminy Luzino:
-sołtysa sołectwa Luzino - Zygmunta Brzezińskiego,
-sołtysa sołectwa Robakowo - Marzenę Pallach,
-sołtysa sołectwa Dąbrówka - Bronisława Nadolskiego,
-sołtysa sołectwa Sychowo - Mirosław Neumiller,
-sołtysa sołectwa Milwino - Jana Lewińskiego,
-sołtysa sołectwa Wyszecino - Zygmunta Wiśniewskiego,
-sołtysa sołectwa Kębłowo - Piotra Michałek,
-sołtysa sołectwa Kochanowo - Roberta Gurskiego,
-sołtysa sołectwa Zielnowo - Wiesława Białczak.
Witam Dyrektorów Szkół Podstawowych w Gminie Luzino:
1.Dyrektora Szkoły Podstawowej w Luzinie - Dariusza Rompcę,
2.Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barłominie - Halinę Szlaga
3. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kębłowie - Teresę Koszałka,
4. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sychowie - Władysławę Jóskowską,
5. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszecinie -Krystynę Bułak.
Witam serdecznie:
- Kierownika Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego - Kazimierza Hinc,
- Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Irenę Labuda,
- Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami i Budownictwa -Annę Grzenkowicz,
- Prezesa Gminnego Klubu Sportowego -Wiesława Szmydtke,
- Opiekuna Sekcji piłki nożnej GKS-u - Sylwestra Piątek,
- Opiekuna Sekcji Lekkiej Atletyki GKS-u - Stanisława Konkol,
- przedstawicieli drużyn Ligi Sołeckiej z jej opiekunem – radnym Zdzisławem Koszałką,
- Kierownika GOPS-u - Bronisławę Pobłocką,
- Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego - Teresę Tempska-Pikron,
- Dyrektora GOK-u - Marię Krośnicką,
- Dyrygenta Chóru Lutnia - Tomasza Fopke,
- Przedstawiciela Chóru Lutnia - Alicję Hinz,
- Prezesa Orkiestry Dętej działającej przy OSP Luzino - Mieczysława Olejniczak,
- Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Urszulę Topp,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Luzinie - przewodniczącą - Marią Wittstock.
Serdecznie witam rodziny i wszystkich przyjaciół oraz znajomych naszych Honorowych Obywateli, a w szczególności rodzinę i bliskich ks. Jana Perszona i Katechetki Anny Baranowskiej.
Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich Mieszkańców Gminy Luzino, przybyłych na dzisiejszą Sesję. W szczególności witam studentów, młodzież i uczniów szkół podstawowych, średnich i gimnazjum, którym za wybitne osiągnięcia w nauce, śpiewie i sporcie - zostaną dziś wręczone nagrody Rady Gminy Luzino.
Pragnę powitać jurorów - ( Panią Łucję Włodek-Jabłońską i Pana Mariana Mielewczyka) oraz uczestników konkursu przeprowadzonego z okazji 25-lecia pontyfikatu ---- Papieża - Jana Pawła II.
Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystej Sesji Rady Gminy. To Wasza Drodzy Państwo obecność świadczy o powadze i doniosłości tego spotkania.
Dzisiejsza Sesja ma szczególny, podniosły charakter. Odbywa się bowiem w oktawie Świąt Bożego Narodzenia - Świąt Radosnych, Pogodnych, pełnych spokoju i ufności - ale przede wszystkim Świąt rodzinnych i duchowych. Poddając się temu nastrojowi pragnę w imieniu Wójta i swoim, złożyć Państwu życzenia Zdrowia, Pomyślności, Radości i Pogody Ducha.
Niech nowonarodzony Chrystus rozpali w naszych sercach miłość i nadzieję.”

Ad.3.
Zespół Kolędniczy ze Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, przypomniał zebranym staro-kaszubski, piękny obyczaj kolędowania po domach i niesienia dobrej nowiny o narodzonym Jezusie, w widowisku pt. „Gwiżdże w bestrim wampsu”, opracowanym przez Alicję Klinkosz, Barbarę Klein i Małgorzatę Klein. (Zespół w tegorocznym IV Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych zajął pierwsze miejsce).

Ad.4.
Przewodniczący Rady Gminy Luzino – W. Kunz przedstawił tekst uchwały nr:
- VIII/69/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino” księdzu prałatowi Janowi Perszon.
- VIII/70/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino” Pani Annie Baranowskiej.
Potem nastąpiło uroczyste nadanie tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino”
a) księdzu prałatowi Janowi Perszon;
b) katechetce – Annie Baranowskiej. (Tytuł oraz odznaczenie przekazano na ręce bratanicy uhonorowanej Pani Janinie Baranowskiej - Krauze w związku z nieobecnością Pani Anny Baranowskiej.)
Zaproszeni goście, rodziny, przyjaciele, znajomi składali „Honorowym Obywatelom” gratulacje i życzenia.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zaznajomił obecnych z treścią listu gratulacyjnego Pana Adama Zażembłowskiego Burmistrza Miasta Puck w sprawie uhonorowania mieszkańca Pucka ks. prałata Jana Perszon. (List gratulacyjny w załączeniu)zał. nr 8.
Ksiądz prałat Jan Perszon i Pani Janina Baranowska – Krauze (w imieniu swojej cioci) podziękowali za wyróżnienie i uhonorowanie ich tak zaszczytnym tytułem.

Ad.5.
Reprezentant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wejherowie – mjr Stanisław Dobosz uhonorował Panią Marię Szweda zam. w Wyszecinie „Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz i Wójt Gminy – J. Wejer na ręce Pani Marii Szweda złożyli gratulacje i życzenia, wręczając wiązankę kwiatów.

Ad.6.
Zespół muzyczny „Dzieci Świętego Wawrzyńca” uświetnił uroczystą sesję, śpiewając kolędy o narodzinach Bożej Dzieciny.
Zespół i opiekun ks. proboszcz A. Galiński, otrzymał nagrody książkowe za całokształt pracy muzycznej i rozsławianie Gminy Luzino w roku 2003.

Ad.7.
Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy, Radni, Wice Starosta Wejherowski i Marian Mielewczyk (członek jury) wręczyli nagrody studentom, uczniom szkół średnich, sportowcom, młodzieży uzdolnionej artystycznie, (Zespołowi „Przyjaciele”) i zwycięzcom konkursu plastycznego z okazji 25-lecia Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Natomiast Komendant Powiatowej Policji w Wejherowie i Komendant Komisariatu Policji w Luzinie wręczyli dyplomy i puchary przedstawicielom i opiekunom sołeckich drużyn sportowych.

Ad.8.
Uczestnicy uroczystej sesji obejrzeli kabaret Koła Gospodyń Wiejskich w Luzinie.

Ad.9.
Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy, Radni, Starosta Wejherowski wręczyli nagrody uczniom szkół podstawowych i gimnazjum, którzy w roku szkolnym 2002/2003 uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnęli wysoką lokatę w konkursach, olimpiadach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i w kraju.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz wszystkim nagrodzonym i ich rodzinom w imieniu własnym, Rady i Wójta Gminy złożył najszczersze gratulacje i podziękowania, życząc zarazem, aby nie zabrakło im zapału do dalszej pracy.

Ad.10.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podziękował Radnym Rady Gminy Luzino, Wójtowi, wszystkim zaproszonym gościom, mieszkańcom za przybycie i uczestnictwo w XI sesji . Zaproszonych gości, Radnych zaprosił do dzielenia się opłatkiem, składania sobie życzeń i na poczęstunek.
Protokół z sesji Rady Gminy sporządzono w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy Luzino celem realizacji.
Protokół sporządziła: Stefania Sirocka.


załączniki:

zał. 1- lista obecności radnych
zał. 2- lista obecności gości
zał. 3 - pismo założycielskie klubu radnych "Ruch Samorządowy"
zał. 4 - Uchwała RG XI/125/03 w sprawie budżetu gminy na rok 2003
zał. 5 - Uchwała RG XI/126/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo dot. działki 530/2 gm. Luzino
zał. 6 - Uchwała RG VIII/69/03 z dnia 28.08.2003 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Luzino"
zał. 7 - Uchwała RG VIII/70/03 z dnia 28.08.2003 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Luzino"
zał. 8 - pismo gratulacyjne Burmistrza Miasta Puck
zał. 9 - lista nagrodzonych studentów
zał. 10 - lista nagrodzonych uczniów szkół średnich
zał. 11- lista nagrodzonych uczniów gimnazjum
zał. 12- lista nagrodzonych uczniów szkół podstawowych