Gmina Luzino
1. Uchwała I/1/02 z 15.11.2002 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Luzino
2. Uchwała I/2/02 z 15.11.2002 w sprawie stwierdzenia wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Luzino
3. Uchwała I/3/02 z 15.11.2002 w sprawie ustalenia nazw stałych Komisji Rady Gminy Luzino
4. Uchwała I/4/02 z 15.11.2002 w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rewizyjnej
5. Uchwała I/5/02 z 15.11.2002 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
6. Uchwała I/6/02 z 15.11.2002 w sprawie powołania Komisji Statutowej
7. Uchwała I/7/02 z 15.11.2002 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino
==================================================

8. Uchwała II/8/02 w sprawie budżetu gminy na rok 2003
9. Uchwała II/09/02 z 5.12.2002 w sprawie budżetu gminy na rok 2002
10. Uchwała II/10/02 z 5.12.2002 w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych
11. Uchwała II/11/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2003
12. Uchwała II/12/02 z 5.12.2002 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2003 rok
13. Uchwała II/13/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku rolnego na rok 2003
14. Uchwała II/14/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego na rok 2003
15. Uchwała II/15/02 z 5.12.2002 w sprawie określenia wysokoścki stawek podatku od środków transportowych
16. Uchwała II/16/02 z 5.12.2002 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Luzino
17. Uchwała II/17/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia opłaty stałej za Przedszkole
18. Uchwała II/18/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dle jednostek organizacyjnych gminy
19. Uchwała II/19/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
20. Uchwała II/20/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Luzino liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
21. Uchwała II/21/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia wynagradzania wójta gminy
22. Uchwała II/22/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej
23. Uchwała II/23/02 z 5.12.2002 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
24. Uchwała II/24/02 z 5.12.2002 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Statutowej
25. Uchwała II/25/02 z 5.12.2002 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
26. Uchwała II/26/02 z 5.12.2002 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy Luzino
=================================================

27. Uchwała III/27/02 z 30.12.2002 w sprawie budżetu gminy na rok 2002
28. Uchwała III/28/02 z 30.12.2002 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
==================================================

29. Uchwała IV/29/03 z 20.03.2003 w sprawie budżetu gminy na rok 2003
30. Uchwała IV/30/03 z 20.03.2003 w sprawie obsługi kasowej gminy
31. Uchwała IV/31/03 z 20.03.2003 w sprawie nabycia nieruchomości
32. Uchwała IV/32/03 z 20.03.2003 w sprawie przyznawania środków na wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli
33. Uchwała IV/33/03 z 20.03.2003 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów w szkołach w ramach zadań własnych gminy oraz zasad odstąpienia od zworu wydatków na dożywanie
34. Uchwała IV/34/03 z 20.03.2003 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kębłowie
35. Uchwała IV/35/03 z 20.03.2003 w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy Luzino
36. Uchwała IV/36/03 z 20.03.2003 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
37. Uchwała IV/37/03 z 20.03.2003 w sprawie zatwierdzena planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
38. Uchwała IV/38/03 z 20.03.2003 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy
39. Uchwała IV/39/03 z 20.03.2003 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
40. Uchwała IV/40/03 z 20.03.2003 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
41. Uchwała IV/41/03 z 20.03.2003 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
==================================================

42. Uchwała VI/42/03 z 29.04.2003 w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 i udzielenie Wójtowi Gminy Luzino absolutorium za rok 2002
43. Uchwała VI/43/03 z 29.04.2003 w sprawie budżetu gminy na rok 2003
44. Uchwała VI/44/03 z 29.04.2003 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIX/295/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roplla w Luzinie
45. Uchwała VI/45/03 z 29.04.2003 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIX/296/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Luzinie
46. Uchwała VI/46/03 z 29.04.2003 w sprawie inkasa na terenie sołectw Gminy Luzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów
47. Uchwała VI/47/03 z 29.04.2003 w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
48. Uchwała VI/48/03 z 29.04.2003 w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
49. Uchwała VI/49/03 z 29.04.2003 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
50.Uchwała VI/50/03 z 29.04.2003 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na potrzeby Policji części budynku i garażu stanowiącego mienie komunalne, położonego w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 58
51.Uchwała VI/51/03 z 29.04.2003 w sprawie nabycia nieruchomości
==================================================

52. Uchwała VII/52/03 z 27.06.2003 w sprawie budżetu gminy na rok 2003
53. Uchwała VII/53/03 z 27.06.2003 w sprawie sprzedaży działek budowlanych
54. Uchwała VII/54/03 z 27.06.2003 w sprawie nabycia nieruchomości
55. Uchwała VII/55/03 z 27.06.2003 w sprawie uchwalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2004 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
56. Uchwała VII/56/03 z 27.06.2003 w sprawie zmiany brzmienia paragrafu 3 ust. 1 i paragrafu 8 Uchwały Nr XXXIV/236/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotyczących zasad polityki czynszowej gminy
57. Uchwała VII/57/03 z 27.06.2003 w sprawie określenia okresu najmu pomieszczeń Apteki zlokalizowanej przy ul. Młyńskiej 7 w Luzinie
58. Uchwała VII/58/03 z 27.06.2003 w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi
59. Uchwała VII/59/03 z 27.06.2003 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino, gm. Luzino
60. Uchwała VII/60/03 z 27.06.2003 w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2, 488 w Kębłowie, gmina Luzino
61. Uchwała VII/61/03 z 27.06.2003 w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2, 488 w Kębłowie, gmina Luzino
62. Uchwała VII/62/03 z 27.06.2003 w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2, 488 w Kębłowie, gmina Luzino
63. Uchwała VII/63/03 z 27.06.2003 dotycząca zmiany uchwały nr IV/37/ Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
64. Uchwała VII/64/03 z 27.06.2003 w sprawie zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z akresu działąnia Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino
65.Uchwała VII/65/03 z 27.06.2003 w sprawie nabycia nieruchomości
==================================================

66. Uchwała VIII/66/03 z 28.08.2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003
67. Uchwała VIII/67/03 z 28.08.2003 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych
68. Uchwała VIII/68/03 z 28.08.2003 r. w sprawie przyjęcia darowizny
69. Uchwała VIII/69/03 z 28.08.2003 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Luzino"
70. Uchwała VIII/70/03 z 28.08.2003 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Luzino"
==================================================

71. Uchwała IX/71/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
72. Uchwała IX/72/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003
73. Uchwała IX/73/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Sychowie
74. Uchwała IX/74/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży działki nr 205/4 w Sychowie
75. Uchwała IX/75/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino
76. Uchwała IX/76/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino jako członka założyciela do lokalnej organizacji turystycznej - Stowarzyszenie Turystyczne "Ziemia Wejherowska"
77. Uchwała IX/77/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1199/14) w gminie Luzino
78. Uchwała IX/78/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 1180, 1181, cz. 1178) w gminie Luzino
79. Uchwała IX/79/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działkanr 636/5), w gminie Luzino
80. Uchwała IX/80/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1184), w gminie Luzino
81. Uchwała IX/81/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 1281/1, 1281/2), w gminie Luzino
82. Uchwała IX/82/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 822/27, 822/28, 822/29, 822/30, 822/31, 822/32, 822/33, 822/34, 822/36, 822/37, 822/38), w gminie Luzino
83. Uchwała IX/83/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 475/4) w gminie Luzino
84. Uchwała IX/84/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 241) oraz Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działka nr cz. 233) w gminie Luzino
85. Uchwała IX/85/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 431/3) w gminie Luzino 86. Uchwała IX/86/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 435) w gminie Luzino
87. Uchwała IX/87/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 434/2) w gminie Luzino
88. Uchwała IX/88/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 330/3) w gminie Luzino
89. Uchwała IX/89/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 332/2) w gminie Luzino
90. Uchwała IX/90/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 380/34) w gminie Luzino
91. Uchwała IX/91/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 450) w gminie Luzino
92. Uchwała IX/92/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr 510/1, 510/2, 510/3, 510/4, 512, 513, 514/1, 514/2, 514/3, 514/4, 516, 517, 518/1, 518/2, 519/9, 519/7, 522/2, 527/12) w gminie Luzino
93. Uchwała IX/93/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 286/14, 286/15, 286/16, 286/11 ) w gminie Luzino
94. Uchwała IX/94/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działka nr cz. 258) w gminie Luzino
95. Uchwała IX/95/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działka nr cz. 281/2) w gminie Luzino
96. Uchwała IX/96/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo(działka nr cz. 82/6, część północna) w gminie Luzino
97. Uchwała IX/97/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 82/6, część południowa) w gminie Luzino
98. Uchwała IX/98/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo ( działka nr cz. 36/32) w gminie Luzino
99. Uchwała IX/99/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr 36/45)w gminie Luzino
100. Uchwała IX/100/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 34/7) w gminie Luzino
101. Uchwała IX/101/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr 39/13, 39/14) w gminie Luzino
102. Uchwała IX/102/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (działka nr 210/10) w gminie Luzino
103. Uchwała IX/103/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działka nr 225/1) w gminie Luzino
104. Uchwała IX/104/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działki nr cz. 21 i cz. 22) w gmie Luzino
105. Uchwała IX/105/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr 48/3, po wtórnym podziale 48/4, 48/5 i 48/6) w gminie Luzino
106. Uchwała IX/106/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr cz. 164/8) w gminie Luzino
107. Uchwała IX/107/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tępcz ( działka nr cz. 20/1) w gminie Luzino
==================================================

108. Uchwała X/108/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003
109. Uchwała X/109/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych
110. Uchwała X/110/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zmiany Uchwał Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku Nr II/11/02, Nr II/13/02, Nr II/14/02
111. Uchwała X/111/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2004 rok
112. Uchwała X/112/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
113. Uchwała X/113/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Luzino
114. Uchwała X/114/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/225/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2001 roku dotyczącej określenia zasad naliczania opłat za podłączenie budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Luzino
115. Uchwała X/115/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole
116. Uchwała X/116/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy
117. Uchwała X/117/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy
118. Uchwała X/118/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
119. Uchwała X/119/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
120. Uchwała X/120/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
121. Uchwała X/121/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
122. Uchwała X/122/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
123. Uchwała X/123/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy
124. Uchwała X/124/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki" oraz nadania statutu
==================================================

125. Uchwała XI/125/03 z dnia 30.12.2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003
126. Uchwała XI/126/03 z dnia 30.12.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo dot. działki nr 530/2 gm. Luzino
==================================================

127. Uchwała Rady Gminy Nr XII/127/04 z dnia 24.02.2004 w sprawie budżetu gminy na rok 2004
128. Uchwała Rady Gminy Nr XII/128/04 z dnia 24.02.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości
129. Uchwała Rady Gminy Nr XII/129/04 z dnia 24.02.2004 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miastem Wejherowo o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino
130. Uchwała Rady Gminy Nr XII/130/04 z dnia 24.02.2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Milwino (obręb geodezyjny Milwino), Wyszecino (obręb geodezyjny Wyszecino), Tępcz (obręb geodezyjny Tępcz), Dąbrówka (obręb geodezyjny Dąbrówka), Barłomino (obręb greodezyjny Barłomino), Zelewo (obręb geodezyjny Zelewo) i Zienowo (obręb geodezyjny Zielnowo), gm. Luzino
131. Uchwała Rady Gminy Nr XII/131/04 z dnia 24.02.2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki
==================================================

132. Uchwała XIII/132/04 z 27.04.2004 r. w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za rok 2003 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2003
133. Uchwała XIII/133/04 z 37.04.2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004
134. Uchwała XIII/134/04 z 27.04.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino
135. Uchwała XIII/135/04 z 27.04.2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego wspólnej realizacji projektu "E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego"
136. Uchwała XIII/136/04 z 27.04.2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim w celu określenia zasad realizacji oraz współfinansowania projektu "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim"
137. Uchwała XIII/137/04 z 27.04.2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/129/04 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miastem Wejherowo, o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino
138. Uchwała XIII/ 138/04 z 27.04.2004 r. w sprawie określenia zasad dobrowolnych świadczeń finansowych ludności na rtealizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej - II etap - zlewnia przepompowni P4 w Luzinie"
139. Uchwała XIII/139/04 z 27.04.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości
140. Uchwała XIII/140/04 z 27.04.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości
141. Uchwała XIII/141/04 z 27.04.2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
142. Uchwała XIII/142/04 z 27.04.2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny
143. Uchwała XIII/143/04 z 27.04.2004 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
144. Uchwała XIII/144/04 z 27.04.2004 r. w sprawie ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
==================================================
145. Uchwała Nr XIV/145/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004
146. Uchwała Nr XIV/146/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Robakowo (działki nr cz. 57/3 i cz. 57/4) w gminie Luzino
147. Uchwała Nr XIV/147/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie i w Luzinie
148. Uchwała Nr XIV/148/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie nadania nazw ulic w Robakowie
149. Uchwała Nr XIV/149/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości
150. Uchwała Nr XIV/150/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino
151. Uchwała Nr XIV/151/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostki organizacyjnej jaką jest Urząd Gminy w Luzinie z tytułu należności pieniężych, udzielania innych ulg w spłacie należności oraz wskazania do tego upoważnionego organu
152. Uchwała Nr XIV/152/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
153. Uchwała Nr XIV/153/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych, stanowiących o maksymalnej wysokości dodatków mieszkaniowych
154. Uchwała Nr XIV/154/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Dąbrówka
155. Uchwała Nr XIV/155/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi - edycja 2004
156. Uchwała Nr XIV/156/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy
157. Uchwała Nr XIV/157/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino - Załącznik Nr 1 do uchwały -Statut Gminy, zał. 1. - Mapa Gminy Luzino, zał. 2 - Herb Gminy Luzino, zał. 3 - pieczęć Gminy
158. Uchwała Nr XIV/158/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Luzino"
159. Uchwała Nr XIV/159/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie partnerskiej współpracy Gminy Luzino a Rejonem Turgiele
160. Uchwała Nr XIV/160/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie partnerskiej współpracy Gminy Luzino z Gminą Stolzenau
161. Uchwała Nr XIV/161/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania programu operacyjnego pt. "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino"
==================================================

162. Uchwała Nr XV/162/04 z dnia 6.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004-2013
- załącznik do uchwały - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004-2013
==================================================
163. Uchwała Nr XVI/163/2004 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004
164. Uchwała XVI/164/2004 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 758, 754, 132, 757/1, 757/2 w Luzinie)
165. Uchwała XVI/165/2004 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 874/1 w Luzinie)
166. Uchwała XVI/166/2004 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Luzino na lata 2004-2011, obejmującego Plan Gospodarki Odpadami Gminy Luzino na lata 2004-2011
- załącznik do uchwały nr XVI/166/2004 - Program Ochrony Środowiska Gminy Luzino na lata 2004-2011
- załącznik do Programu - Plan Gospodarki Odpadami Gminy Luzino na lata 2004-2001
167. Uchwała XVI/167/2004 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie uchwalenia liczby przeznaczonych do wydawania w roku 2005 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
168. Uchwała XVI/168/2004 z dnia 31.08. 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywanie uczniów w szkołach w ramach zadań własnych gminy oraz zasad odstąpienia od zwrotu wydatków na dożywianie
==================================================

170. Uchwała Rady Gminy Nr XVII/170/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i odziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino
171. Uchwała Rady Gminy Nr XVII/171/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 06.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004-2013
172. Uchwała Rady Gminy Nr XVII/172/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 rok
173. Uchwała Rady Gminy Nr XVII/173/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie komunalizacji działek stanowiacych drogi gminne
174. Uchwała Rady Gminy Nr XVII/174/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie komunalizacji działek stanowiących drogi gminne w Luzinie
175. Uchwała Rady Gminy Nr XVII/175/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino
176. Uchwała Rady Gminy Nr XVII/176/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych
==================================================
177. Uchwała Nr XVIII/177/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
178. Uchwała Nr XVIII/178/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004
179. Uchwała Nr XVIII/179/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie pomocy finansowej w ramach Programu SAPARD
180. Uchwała Nr XVIII/180/2004 r. z dnia 07.12.2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych
181. Uchwała Nr XVIII/181/2004 zdnia 07.12.2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
załączniki do uchwały:
załącznik nr 1 - IN-1- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
załącznik nr 2 - DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
załącznik nr 3 - IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego
załącznik nr 4 - DR-1 - Deklaracja na podatek rolny
załącznik nr 5 - IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego
załącznik nr 6 - DL-1- Deklaracja na podatek leśny
182. Uchwała Nr XVIII/182/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok
183. Uchwała Nr XVIII/183/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
184. Uchwała Nr XVIII/184/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Luzino
185. Uchwała Nr XVIII/185/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole
186. Uchwała Nr XVIII/186/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy
187. Uchwała Nr XVIII/187/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie, Luzinie i Robakowie
188. Uchwała Nr XVIII/188/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino
189. Uchwała Nr XVIII/189/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie dzierżawy gruntu
190. Uchwała Nr XVIII/190/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
191. Uchwała Nr XVIII/191/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
192. Uchwała Nr XVIII/192/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
193. Uchwała Nr XVIII/193/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luizno
194. Uchwała Nr XVIII/194/2002 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy
195. Uchwała Nr XVIII/195/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2005 rok
==================================================
196. Uchwała Nr XIX/196/2004 z dnia 29.12.2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r.
==================================================
197. Uchwała Nr XX/197/2005 z dnia 10.03.2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r.
198. Uchwała Nr XX/198/05 Rady Gminy Luzino w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. nr 942/1, 942/2 w Luzinie)
199. Uchwała Nr XX/ 199/05 Rady Gminy Luzino w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/90 Rady Gminy Luzino z dnia 09 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przyjęcia mienia Gminy"
200. Uchwała Nr XX /200 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie i Robakowie
201. Uchwała Nr XX /201 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo
i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Milwino (obręb geodezyjny Milwino), Wyszecino (obręb geodezyjny Wyszecino), Tępcz (obręb geodezyjny Tępcz), Dąbrówka (obręb geodezyjny Dąbrówka), Barłomino (obręb geodezyjny Barłomino), Zelewo (obręb geodezyjny Zelewo), Zielnowo (obręb geodezyjny Zielnowo), Gmina Luzino

202. Uchwała Nr XX /202 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIV/157/2004 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino
203. Uchwała Nr XX /203 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino
204. Uchwała Nr XX /204 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia "Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2005 roku
205. Uchwała Nr XX /205 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2005 roku
206. Uchwała Nr XX /206 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kszałcenie pobierane przez szkoł wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
207. Uchwała Nr XX /207 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy
208. Uchwała Nr XX /208 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie ustanowienia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino"
208. Uchwała Nr XX /209 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
210. Uchwała Nr XX /210/ 05 Rady Gminy Luzino w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej Gminy Luzino
==================================================
211. Uchwała Rady Gminy Nr XXI/211/05 z 27.04.2005 r. w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i udzielenia Wójtowi Gminy Luzino absolutorium za rok 2004
212. Uchwała Nr XXI/212/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r.
213. Uchwała Nr XXI/213/2005 Rady Gminy z dnia 27.04.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino"
214. Uchwała Nr XXI/214/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą na noekonstytucyjność przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie stypendiów dla uczniów
215. Uchwała Nr XXI/215/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania "Propozycji planu aglomeracji Gmina Luzino"
216. Uchwała Nr XXI/216/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektów przygotowanych przez Sołectwo Dąbrówka, Robakowo i Wyszecino w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich , Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
217. Uchwała Nr XXI/ 217/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Dąbrówka
218. Uchwała Nr XXI/ 218/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Robakowo
219. Uchwała Nr XXI/ 219/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Wyszecino
==================================================
220. Uchwała Nr XXII/220/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego
221. Uchwała Nr XXII/221/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
222. Uchwała Nr XXII/222/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XX/204/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia &8222;Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino
w 2005 roku”.#
==================================================
223. Uchwała Nr XXIV/223/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
==================================================
224. Uchwała Nr XXV/224/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
235. Uchwała Nr XXV/225/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania Budżetu Gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
226. Uchwała Nr XXV/226/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
227. Uchwała Nr XXV/227/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie ustanowienia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino"
228. Uchwała Nr XXV/228/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta Gminy Luzino
229. Uchwała Nr XXV/229/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy
230. Uchwała Nr XXV/230/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (Kębłowo, działki 321/1 i 320/1)
231. Uchwała Nr XXV/231/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (Milwino, działka 129/2)
232. Uchwała Nr XXV/232/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie bonifikaty od cen sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych
233. Uchwała Nr XXV/233/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Dąbrówka, dz. 53/2 i in.)
234. Uchwała Nr XXV/234/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Zelewo, dz. 160)
235. Uchwała Nr XXV/235/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/142/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny (dz. 100/31)
236. Uchwała Nr XXV/236/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 06 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004-2013
237.Uchwała Nr XXV/237/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia okresu najmu pomieszczeń w budynku gminnym w Kochanowie 24A na Dom Pomocy Społecznej
==================================================

238. Uchwała nr XXVI / 238 / 2005 Rady Gminy Luzino
z dnia 3 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 06 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 &
8211; 2013#
==================================================
239. Uchwała Nr XXVII/239/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
240. Uchwała Nr XXVII/240/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie dzierżawy gruntu (dz. 361 w Kębłowie)
241. Uchwała Nr XXVII/241/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXV/232/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych
242. Uchwała Nr XXVII/242/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/215/2001 Rady Gminy Luzino z dnisa 11 października 2001 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Gminy
243. Uchwała Nr XXVII/243/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino
244. Uchwała Nr XXVII/244/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (dz. 730/2 i 732/4 Luzino)
245. Uchwała Nr XXVII/245/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 28/10 i 28/14 Milwino)
==================================================
246. Uchwała Nr XXVIII/246/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006
247. Uchwała Nr XXVIII/247/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
248. Uchwała Nr XXVIII/248/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych
249. Uchwała Nr XXVIII/249/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
250. Uchwała Nr XXVIII/250/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino
251. Uchwała Nr XXVIII/251/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organziacyjnych gminy
252. Uchwała Nr XXVIII/252/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2006 rok"
253. Uchwała Nr XXVIII/253/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006"
254. Uchwała Nr XXVIII/254/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej
255. Uchwała Nr XXVIII/255/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
256. Uchwała Nr XXVIII/256/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
257. Uchwała Nr XXVIII/257/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino
258. Uchwała Nr XXVIII/258/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2006 rok"
259. Uchwała Nr XXVIII/259/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
260. Uchwała Nr XXVIII/260/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
261. Uchwała Nr XXVIII/261/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
262. Uchwała Nr XXVIII/262/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy
==================================================
- Uchwała Nr XXIX/263/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
-(załączniki w opracowaniu elektronicznym)
- Uchwała Nr XXIX/264/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
- Uchwała Nr XXIX/265/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
- Uchwała Nr XXIX/266/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie
- Uchwała Nr XXIX/267/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w tybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym
- Uchwała Nr XXIX/268/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino
- Uchwała Nr XXIX/269/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie interpretacji określenia "sposób zwyczajowo przyjęty"

==================================================
- Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXX/270/2006 z dnia 13.02.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 695/7, 695/5, 695/3, 695/6, 695/1, 695/4, 696/1, 696/5, 696/4, 697/1, cz. 697/2, 698, cz. 107, cz. 555/6, 555/1, cz. 911, 910, 912, 913/8, cz. 913/7, cz. 913/13, 913/9, 913/10, 913/11, 625/16, 625/17, 625/18, 625/19, 625/20, 625/21, 625/9, 625/59, 625/58, 625/56, 625/52, 625/50, 625/8, 624/1, 624/2, 1450/1, 1450/2, 1450/3, 1450/4, 1450/5, 1450/6, 1450/7 i 1450/8) w gminie Luzino

- Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXX/271/2006 z dnia 13.02.2006 r. w sprawie zaciagniecia pożyczki długoterminowej

- Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXX/272/2006 z dnia 13.02.2006 r. w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego

- Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXX/273/2006 z dnia 13.02.2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

- Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXX/274/2006 z dnia 13.02.2006 r. w sprawie inkasa na terenie sołectw Gminy Luzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów

- Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXX/275/2006 z dnia 13.02.2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 181/3 w Luzinie)

- Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXX/276/2006 z dnia 13.02.2006 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr 211/1) w gminie Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/281/02 Rady Gminy Luzino z dnia 4 lipca 2002r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 15, poz. 154 z dnia 31.01.2003r. )

- Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXX/277/2006 z dnia 13.02.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 198/1 i 198/2) w gminie Luzino

- Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXX/278/2006 z dnia 13.02.2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 181/3, 181/4 i 181/5) w gminie Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/228/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2001r. / Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 15, poz. 327 z dnia 07.03.2002r.

- Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXX/279/2006 z dnia 13.02.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (cz. działki nr 204) w gminie Luzino

- Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXX/280/2006 z dnia 13.02.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działki nr 135, 140, 151 i 154) w gminie Luzino

- Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXX/281/2006 z dnia 13.02.2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Zelewo (działki nr 86/8, 86/9, 86/10, 86/11, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/16, 86/17, 86/18, 86/19, 86/20, 86/21, 86/22, 86/23, 86/24, 86/25, 86/26, 86/27, 86/28 i 86/29) w gminie Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/255/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002r. / Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 28, poz.681 z dnia 06.05.2002r./

==================================================
- Uchwała Nr XXXI/282/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
- Uchwała Nr XXXI/283/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie utworzenia Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
- Uchwała Nr XXXI/284/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia statutu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
- Uchwała Nr XXXI/285/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino za osiągnięcia w nauce i sporcie
- Uchwała Nr XXXI/286/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku
- Uchwała Nr XXXI/287/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagordzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych prez Gminę Luzino w 2006 roku"
- Uchwała Nr XXXI/288/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Wójta Gminy Luzino (H. Lange)
- Uchwała Nr XXXI/289/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino (L. Serkowski)
- Uchwała Nr XXXI/290/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Luzino na rok 2006
- Uchwała Nr XXXI/291/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do reprezentowania Rady Gminy w sprawie skargi p. Marii Jóskowskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Uchwałę Rady Gminy Luzino Nr XVII/175/04 z dnia 14.10.2004r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino
==================================================
- Uchwała Nr XXXII/292/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 i udzielenia Wójtowi Gminy Luzino absolutorium za rok 2005
- Uchwała Nr XXXII/293/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
- Uchwała Nr XXXII/294/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych
- Uchwała Nr XXXII/295/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 231/1, 233/1 i 232/1 w Sychowie)
- Uchwała Nr XXXII/296/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 216/10 w Sychowie)
- Uchwała Nr XXXII/297/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 259/1 w Sychowie)
- Uchwała Nr XXXII/298/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 261/1 w Sychowie)
- Uchwała Nr XXXII/299/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działek 205/6 i 260/2 w Sychowie)
- Uchwała Nr XXXII/300/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr 711, 62, 63 i 64) w gminie Luzino
==================================================
- Uchwała Nr XXXIII/301/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
- Uchwała Nr XXXIII/302/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą przyszłość"
- Uchwała Nr XXXIII/303/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino (skarga p. Anity Pałasz)
- Uchwała Nr XXXIII/304/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXI/287/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia &8222;Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku”#
==================================================
- Uchwała Nr XXXIV/305/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Wopjewództwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie
- Uchwała Nr XXXIV/306/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
- Uchwała Nr XXXIV/307/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco" (budowa hali sportowej)
- Uchwała Nr XXXIV/308/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 115/52 i 34/26 w Robakowie)
- Uchwała Nr XXXIV/309/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoarowania przestrzennego fragmentów wsi Zielnowo (dz. 260/17) w gminie Luzino, załącznik graficzny
- Uchwała Nr XXXIV/310/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (część działki nr 832) w gminie Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/282/02 Rady Gminy Luzino z dnia 4 lipca 2002 r. /Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 31, poz. 362 z dnia 03.03.2003 r./ , załacznik graficzny
- Uchwała Nr XXXIV/311/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Statutu Sołectwa Barłomino
- Uchwała Nr XXXIV/312/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Statutu Sołectwa Dąbrówka
- Uchwała Nr XXXIV/313/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Statutu Sołectwa Kębłowo
- Uchwała Nr XXXIV/314/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. Kochanowo
- Uchwała Nr XXXIV/315/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Statutu Sołectwa Luzino
- Uchwała Nr XXXIV/316/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Statutu Sołectwa Milwino
- Uchwała Nr XXXIV/317/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Statutu Sołectwa Robakowo
- Uchwała Nr XXXIV/318/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Statutu Sołectwa Sychowo
- Uchwała Nr XXXIV/319/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Statutu Sołectwa Tępcz
- Uchwała Nr XXXIV/320/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Statutu Sołectwa Wyszecino
- Uchwała Nr XXXIV/321/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Statutu Sołectwa Zelewo
- Uchwała Nr XXXIV/322/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Statutu Sołectwa Zielnowo
- Uchwała Nr XXXIV/323/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino (skarga mieszkańców gm. Wejherowo)
- Uchwała Nr XXXIV/324/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia św. Jana Chrzciciela patronem wsi Robakowo
- Uchwała Nr XXXIV/325/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino (skarga p. Piotra Ziontkowskiego)
- Uchwała Nr XXXIV/326/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco" (kształcenie ustawiczne)
==================================================
- Uchwała Nr XXXV/327/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie uchwalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2007 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
- Uchwała Nr XXXV/328/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w Gminie Luzino
- Uchwała Nr XXXV/329/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie nadania nazw powstałym ulicom w Luzinie
- Uchwała Nr XXXV/330/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała Nr XXXV/331/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie przyjęcia projektu herbu i flagi Gminy Luzino
- Uchwała Nr XXXV/332/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XIV / 150 / 2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino
- Uchwała Nr XXXV/333/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Luzino
- Uchwała Nr XXXV/334/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Robakowo
- Uchwała Nr XXXV/335/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Milwino
- Uchwała Nr XXXV/336/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie przyjęcia zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino
- Uchwała Nr XXXV/337/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
- Uchwała Nr XXXV/338/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino (skarga Z. Bieszke)
- Uchwała Nr XXXV/339/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie pisma Pani Anity Pałasz
- Uchwała Nr XXXV/340/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie pisma Wojewody Pomorskiego (dot. ulicy Długiej)
==================================================