Gmina Luzino
1. Uchwała I/1/98 z 28.10.1998 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Luzino
2. Uchwała I/2/98 z 28.10.1998 w sprawie stwierdzenia wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Luzino
3. Uchwała I/3/98 z 28.10.1998 w sprawie stwierdzenia wyboru Wójta Gminy Luzino
4. Uchwała I/4/98 z 28.10.1998 w sprawie wyboru zastępcy wójta
5. Uchwała I/5/98 z 28.10.1998 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Gminy Luzino
6. Uchwała I/6/98 z 28.10.1998 w sprawie ustalenia nazw stałych Komisji Rady Gminy Luzino
7. Uchwała I/7/98 z 28.10.1998 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
8. Uchwała I/8/98 z 28.10.1998 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino
9. Uchwała I/9/98 z 28.10.1998 w sprawie powołania zespołu do rejestracji i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników ludowych i na członków kolegiów do spraw wykroczeń
==================================================
10. Uchwała II/10/98 z 13.11.1998 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy Luzino
11. Uchwała II/11/98 z 13.11.1998 w sprawie zwiększenia składów osobowych stałych Komisji
12. Uchwała II/12/98 z 13.11.1998 w sprawie ustalenia diet dla radnych, członków Komisj Rady Gminy, Zarządu Gminy i sołtysów oraz zwrotu koszty podróży służbowej
13. Uchwała II/13/98 z 13.11.1998 w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Luzino i jego zastępcy
14. Uchwała II/14/98 z 13.11.1998 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania wójta gminy i zastępcy wójta
15. Uchwała II/15/98 z 13.11.1998 w sprawie zmiany budżetu na 1998 rok
==================================================
16. Uchwała III/16/98 z 29.12.1998 w sprawie zmiany budżetu na 1998 rok
17. Uchwała III/17/98 z 29.12.1998 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych
18. Uchwała III/18/98 z 29.12.1998 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
19. Uchwała III/19/98 z 29.12.1998 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 1999 rok
20. Uchwała III/20/98 z 29.12.1998 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
21. Uchwała III/21/98 z 29.12.1998 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino
22. Uchwała III/22/98 z 29.12.1998 w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z ternu gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków
23. Uchwała III/23/98 z 29.12.1998 w sprawie ustalenia opłaty za Przedszkole
24. Uchwała III/24/98 z 29.12.1998 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 213/12 w Luzinie
25. Uchwała III/25/98 z 29.12.1998 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 21 we wsi Barłomino
26. Uchwała III/26/98 z 29.12.1998 w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu zadań dla poszczególnych Komisji Rady Gminy
27. Uchwała III/27/98 z 29.12.1998 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Luzino na rok 1999
28. Uchwała III/28/98 z 29.12.1998 w sprawie przyznania nagrody z zakładowego funduszu nagród dla Wójta i dla Zastępcy Wójta
==================================================
29. Uchwała IV/29/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Barłominie
30. Uchwała IV/30/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kębłowie
31. Uchwała IV/31/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
32. Uchwała IV/32/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąbka w Sychowie
33. Uchwała IV/33/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wyszecinie
34. Uchwała IV/34/99 z 5.03.1999 w sprawie założenia gimnazjum w Luzinie
35. Uchwała IV/35/99 z 5.03.1999 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Gimnazjum w Luzinie oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu
36. Uchwała IV/36/99 z 5.03.1999 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
37. Uchwała IV/37/99 z 5.03.1999 w sprawie powołania Komisji Statutowej
38. Uchwała IV/38/99 z 5.03.1999 w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Rady i Zarządu Gminy Luzino
39. Uchwała IV/39/99 z 5.03.1999 w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino
==================================================
40. Uchwała V/40/99 z 25.03.1999 w sprawie powołania Rady Społecznej działąjącej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Luzinie
41. Uchwała V/41/99 z 25.03.1999 w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Gminy Luzino w skład Rady Społecznej działającej przy Zesole Opieki zdrowotnej w Wejherowie
42. Uchwała V/42/99 z 25.03.1999 w sprawie budżetu gminy na rok 1999
43. Uchwała V/43/99 z 25.03.1999 w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 1999 rok oraz przyjęcia harmonogramu działań i preliminarza wydatków na 1999 rok
44. Uchwała V/44/99 z 25.03.1999 w sprawie sprzedaży nieruchomości
45. Uchwała V/45/99 z 25.03.1999 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Luzinie
46. Uchwała V/46/99 z 25.03.1999 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 1999 rok
==================================================
47. Uchwała VI/47/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1998 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy
48. Uchwała VI/48/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie zmiany budżetu gminy na 1999 rok
49. Uchwała VI/49/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barłominie, Kębłowie, Sychowie i Wyszecinie oraz Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, a także zatwierdzenia regulaminu konkursu
50. Uchwała VI/50/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIX/215/97 Rady Gminy Luzino z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
51. Uchwała VI/51/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej
52. Uchwała VI/52/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
53. Uchwała VI/53/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie przyłączenia dwóch sołectw Strzebielina do Gminy Luzino
==================================================
54. Uchwała VII/54/99 z 28.05.1999 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektorów szkół podstawowowych i przedszkola w Luzinie
55. Uchwała VII/55/99 z 28.05.1999 w sprawie powołania przedstawiciela Wojewody w skład Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie
56. Uchwała VII/56/99 z 28.05.1999 w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Luzinie
57. Uchwała VII/57/99 z 28.05.1999 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie
58. Uchwała VII/58/99 z 28.05.1999 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie
59. Uchwała VII/59/99 z 28.05.1999 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie
60. Uchwała VII/60/99 z 28.05.1999 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy
==================================================
61. Uchwała VIII/61/99 z 25.06.1999 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1999
62. Uchwała VIII/62/99 z 25.06.1999 w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom
63. Uchwała VIII/63/99 z 25.06.1999 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
64. Uchwała VIII/64/99 z 25.06.1999 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Luzinie
65. Uchwała VIII/65/99 z 25.06.1999 w sprawie sprzedaży nieruchomości
66. Uchwała VIII/66/99 z 25.06.1999 w sprawie zamiany nieruchomości
67. Uchwała VIII/67/99 z 25.06.1999 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
68. Uchwała VIII/68/99 z 25.06.1999 w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu dróg i ich zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych
69. Uchwała VIII/69/99 z 25.06.1999 w sprawie nie stwierdzenia naruszenia przepisów regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barłominie, Kębłowie, Sychowie i Wyszecinie oraz Dyrekotra Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie
==================================================
70 .Uchwała IX/70/99 z 27.08.1999 w sprawie budżetu gminy na 1999 rok
71. Uchwała IX/71/99 z 27.08.1999 w sprawie procedury opracowywania budżetu Gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
72. Uchwała IX/72/99 z 27.08.1999 w sprawie przystąpienia do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich
73. Uchwała IX/73/99 z 27.08.1999 w sprawie powołania zespołu do rejestracji i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnikach ludowych i na członków kolegiów ds. wykroczeń
74. Uchwała IX/74/99 z 27.08.1999 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino
75. Uchwała IX/75/99 z 27.08.1999 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino
76. Uchwała IX/76/99 z 27.08.1999 w sprawie zmiany porozumienia Rady Gminy Luzino z Kierownikiem Urzędu Rejonowego w zakresie uregulowanym w ustawie prawo o ruchu drogowym
==================================================
77. Uchwała X/77/99 z 15.10.1999 w sprawie odwołania p. Wiesława Tambelli z funkcji Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie
78. Uchwała X/78/99 z 15.10.1999 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie
79. Uchwała X/79/99 z 15.10.1999 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników i członków kolegiów
80. Uchwała X/80/99 z 15.10.1999 w sprawie budżetu gminy na 1999 rok
81. Uchwała X/81/99 z 15.10.1999 w sprawie zmiany Uchwały nr I/6/98 Rady Gminy Luzino z dnia 28 października 1998 r. w sprawie ustalenia nazw stałych Komisji Rady Gminy Luzino
82. Uchwała X/82/99 z 15.10.1999 w sprawie powołania Komisji ds. budżetu
83. Uchwała X/83/99 z 15.10.1999 w sprawie nabycia nieruchomości w Milwinie
84. Uchwała X/84/99 z 15.10.1999 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Gospodarczej i Samorządu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
==================================================
85. Uchwała XI/85/99 z 15.11.1999 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do nabycia prawa wieczystego nieruchomości
86. Uchwała XI/86/99 z 15.11.1999 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino
==================================================
87. Uchwała XII/87/99 z 10.12.1999 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
88. Uchwała XII/88/99 z 10.12.1999 w sprawie powołania jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
89. Uchwała XII/89/99 z 10.12.1999 w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2000 rok oraz przyjęcia harmonogramu działań i preliminarza wydatków na 2000 rok
90. Uchwała XII/90/99 z 10.12.1999 w sprawie zmiany budżetu na 1999 rok
91. Uchwała XII/91/99 z 10.12.1999 w sprawie zmiany harmonogramu działań i preliminara wydatków w zakresie profilaktyki i rozwązywania problemów alkoholowych w 1999 roku
92. Uchwała XII/92/99 z 10.12.1999 w sprawie sprzedaży udziału Gminy Luzino w działce budowlanej
93. Uchwała XII/93/99 z 10.12.1999 w sprawie zamiany nieruchomości pod drogę w Milwinie
94. Uchwała XII/94/99 z 10.12.1999 w sprawie zamiany nieruchomości pod drogę w Milwinie
95. Uchwała XII/95/99 z 10.12.1999 w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim w Gdańslu w sprawie realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
96. Uchwała XII/96/99 z 10.12.1999 w sprawie przyznania nagrody z zakładowego funduszu nagród dla Wójta i dla Zastępcy Wójta
==================================================
97. Uchwała XIII/97/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2000
98. Uchwała XIII/98/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie zmiany budżetu na 1999 rok
99. Uchwała XIII/99/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych
100. Uchwała XIII/100/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2000 rok
101. Uchwała XIII/101/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
102. Uchwała XIII/102/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino
103. Uchwała XIII/103/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z terenu gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków w Luzinie
104. Uchwała XIII/104/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu
105. Uchwała XIII/105/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
106. Uchwała XIII/106/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2000
107. Uchwała XIII/107/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
108. Uchwała XIII/108/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy
109. Uchwała XIII/109/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie obsługi kasowej
==================================================
110. Uchwała XIV/110/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Luzinie a także zatwierdzenia regulaminu konkursu
111. Uchwała XIV/111/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego Gminnego Ośrodka Zdrowia
112. Uchwała XIV/112/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino
113. Uchwała XIV/113/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
114. Uchwała XIV/114/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2000 rok
115. Uchwała XIV/115/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na trasie przebiegu przez teren Gminy Luzino gazociągu wysokiego ciśnienia
116. Uchwała XIV/116/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie komunalizacji działki nr 191 położonej w Luzinie
==================================================
117. Uchwała XV/117/2000 z dnia 24.03.2000 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2000
118. Uchwała XV/118/2000 z dnia 24.03.2000 r. w sprawie okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Luzino
119. Uchwała XV/119/2000 z dnia 24.03.2000 r. w sprawie określenia zasad naliczania opłat za podłączenie budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Luzino
120. Uchwała XV/120/2000 z dnia 24.03.2000 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
==================================================
121. Uchwała XVI/121/2000 z dnia 27.04.2000 r. w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1999 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy
122. Uchwała XVI/122/2000 z dnia 27.04.2000 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Luzinie
123. Uchwała XVI/123/2000 z dnia 27.04.2000 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
124. Uchwała XVI/124/2000 z dnia 27.04.2000 r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Gminny Ośrodek Zdrowia
==================================================
125. Uchwała XVIII/125/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
126. Uchwała XVIII/126/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok
127. Uchwała XVIII/127/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
128. Uchwała XVIII/128/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
129. Uchwała XVIII/129/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
130. Uchwała XVIII/130/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
131. Uchwała XVIII/131/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
132. Uchwała XVIII/132/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
133. Uchwała XVIII/133/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Samorządu na II półrocze 2000 r.
134. Uchwała XVIII/134/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Tępcz, Milwino, Dąbrówka i Zelewo, gm. Luzino
135. Uchwała XVIII/135/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
==================================================
136. Uchwała XIX/136/2000 z dnia 28.07.2000 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2000
==================================================
137. Uchwała XX/137/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie uchwalenia "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUZINO
138. Uchwała XX/138/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok
139. Uchwała XX/139/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie przyjęcia darowizny
104. Uchwała XX/140/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom
141. Uchwała XX/141/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino
142. Uchwała XX/142/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gimnazjum Publicznego w Luzinie
143. Uchwała XX/143/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego
144. Uchwała XX/144/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia na wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową dla kilku gmin
145. Uchwała XX/145/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Barłomino, Robakowo i Milwino, gm. Luzino
146. Uchwała XX/146/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu ulicznego
147.Uchwała XX/147/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/98 Rady Gminy Luzino z dnia 15 listopada 1998 roku dotyczącej ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Luzino i jego zastępcy
==================================================
148. Uchwała XXI/148/2000 z dnia 2.10.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Luzino
==================================================
149. Uchwała XXII/149/2000 z dnia 13.10.2000 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew i głazów w gminie Luzino
150. Uchwała XXII/150/2000 z dnia 13.10.2000 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawienie świadectw miejsca ich pochodzenia
151. Uchwała XXII/151/2000 z dnia 13.10.2000 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju Gminy Luzino do 2015 roku"
152. Uchwała XXII/152/2000 z dnia 13.10.2000 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania wójta gminy
==================================================
153. Uchwała XXIII/153/2000 z dnia 28.11.2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok
==================================================
154. Uchwała XXIV/154/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Luzino"
155. Uchwała XXIV/155/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych
156. Uchwała XXIV/156/2000 r. z dnia 20.12.2000 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2001 rok
157. Uchwała XXIV/157/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
158. Uchwała XXIV/158/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
159. Uchwała XXIV/159/2000 r. z dnia 20.12.200 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino
160. Uchwała XXIV/160/2000 r. z dnia 20.12.200 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z terenu gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków w Luzinie
161. Uchwała XXIV/161/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu
162. Uchwała XXIV/162/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001
163. Uchwała XXIV/163/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Luzino Nr XVIII/134/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. oraz uchwały Rady Gminy Luzino Nr XX/145/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Tępcz, Milwino, Dąbrówka i Zelewo, gm. Luzino
164. Uchwała XXIV/164/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2001 rok oraz przyjęcia harmonogramu działań i preliminarza wydatków
165. Uchwała XXIV/165/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy
166. Uchwała XXIV/166/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/215/97 Rady Gminy Luzino z dnia 20 czerwca 1997 r.
#167. Uchwała XXIV/167/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych#
168. Uchwała XXIV/168/01 z 20.12.2000 r. w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze bezprzetargowej położonej w Luzinie
169. Uchwała XXIV/169/01 z 20.12.2000 r. w sprawie skrócenia okresu stażu dla nauczycieli
170. Uchwała XXIV/170/01 z 20.12.2000 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy upoważnienia
171. Uchwała XXIV/171/01 z 20.12.2000 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Strategii
172. Uchwała XXIV/172/01 z 20.12.2000 r. dotycząca zmiany uchwały nr II/10/98 Rady Gminy Luzino z dnia 13 listopada 1998 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy Luzino
173. Uchwała XXIV/173/01 z 20.12.2000 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2001
174. Uchwała XXIV/174/01 z 20.12.2000 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej od wpisu i od zmian wpisu do ewidencji działaności gospodarczej w roku 2001
175. Uchwała XXIV/175/01 z 20.12.2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok
==================================================
176. Uchwała XXV/176/2000 z dnia 28.12.2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok
==================================================
177. Uchwała XXVI/177/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie uzyskania zezwolenia na wykonanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową
178. Uchwała XXVI/178/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej
179. Uchwała XXVI/179/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
180. Uchwała XXVI/180/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino i Tępcz, gm. Luzino
181. Uchwała XXVI/181/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Luzino
182. Uchwała XXVI/182/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino
183. Uchwała XXVI/183/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
184. Uchwała XXVI/184/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2001 rok
185. Uchwała XXVI/185/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kębłowie
186. Uchwała XXVI/186/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/171/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Monitoringu Strategii
==================================================
187. Uchwała XXVII/187/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2000 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy
- Sprawozdanie budżetowe (plik w formacie jpg)
188. Uchwała XXVII/188/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001
189. Uchwała XXVII/189/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
190. Uchwała XXVII/190/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, gm. Luzino
191. Uchwała XXVII/191/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia do prowadzenia organom Gminy Luzino zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty
192. Uchwała XXVII/192/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
193. Uchwała XXVII/193/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Luzino oraz zapewnienia im opieki
194. Uchwała XXVII/194/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
195. Uchwała XXVII/195/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w gminie Luzino
196. Uchwała XXVII/196/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie przyznania nagrody z zakładowego funduszu nagród dla Wójta
==================================================
197.Uchwała XXVIII/197/01 z dnia 28.06.2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001
198. Uchwała XXVIII/198/01 z dnia 28.06.2001 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom
199. Uchwała XXVIII/199/01 z dnia 28.06.2001 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Gminy upoważnienia do powoływania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy nas stopień nauczyciela mianowanego
200. Uchwała XXVIII/200/01 z dnia 28.06.2001 r. w sprawie zmiany par. 3 Uchwały Nr XXVI/177/01 Rady Gminy Luzino z dnia 23 marca 2001 r.
201. Uchwała XXVIII/201/01 z dnia 28.06.2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektóych drzew w gminie Luzino
202. Uchwała XXVIII/202/01 z dnia 28.06.2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino
==================================================
203. Uchwała XXIX/203/01 z dnia 27.07.2001 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
204. Uchwała XXIX/204/01 z dnia 27.07.2001 r. w sprawie budżetu gminy na 2001 rok
==================================================
205. Uchwała XXX/205/01 z dnia 31.08.2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001
206. Uchwała XXX/206/01 z dnia 31.08.2001 r. w sprawie spprzedaży działek budowlanych
207. Uchwała XXX/207/01 z dnia 31.08.2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
208. Uchwała XXX/208/01 z dnia 31.08.2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
209. Uchwała XXX/209/01 z dnia 31.08.2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino
210. Uchwała XXX/210/01 z dnia 31.08.2001 r. w sprawie uchylenia uchwał dot. powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
==================================================
211. Uchwała XXXI/211/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
212. Uchwała XXXI/212/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
213. Uchwała XXXI/213/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001
214. Uchwała XXXI/214/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego
215. Uchwała XXXI/215/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Gminy
216. Uchwała XXXI/216/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie zmiany par. 3 Uchwały Rady Gminy Luzino Nr IV/28/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu
217. Uchwała XXXI/217/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
==================================================
218. Uchwała XXXII/218/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2002
219. Uchwała XXXII/219/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001
220. Uchwała XXXII/220/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych
221. Uchwała XXXII/221/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2002 rok
222. Uchwała XXXII/222/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
223. Uchwała XXXII/223/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino
224. Uchwała XXXII/224/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z terenu gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków w Luzinie
225. Uchwała XXXII/225/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie określania zasad naliczania opłat za podłączenie budynku do sieci do wodociągowej i kanalizacyjnej na ternie Gminy Luzino
226. Uchwała XXXII/226/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu
227. Uchwała XXXII/227/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy
228. Uchwała XXXII/228/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino, gmina Luzino
229. Uchwała XXXII/229/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, nagród ze specjalnego funduszu nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego - (załącznik do uchwały nr XXI/148/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 2 października 2000 r.)
230. Uchwała XXXII/230/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy
231. Uchwała XXXII/231/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jakim jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Luzinie
232. Uchwała XXXIII/232/01 z dnia 28.12.2001 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznego w Luzinie
233. Uchwała XXXIII/233/01 z dnia 28.12.2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001
234. Uchwała XXXIII/234/01 z dnia 28.12.2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XX/145/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Barłomino, Robakowo, Milwino, gm. Luzino
==================================================
235. Uchwała XXXIV/235/02 z 15.03.2002 w sprawie budżetu gminy na rok 2002
236. Uchwała XXXIV/236/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotyczących zasad polityki czynszowej Gminy Luzino
237. Uchwała XXXIV/237/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, dziłaka nr 904, gm. Luzino
238. Uchwała XXXIV/238/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, część działki nr 697/2 w gminie Luzino
239. Uchwała XXXIV/239/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działki nr 549/4 i 549/5 w gminie Luzino
240. Uchwała XXXIV/240/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działki nr 1167/24, 1167/25, 1167/26, 1167/27, 1167/28 i 1167/30 (część), w gminie Luzino
241. Uchwała XXXIV/241/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działka nr 210/2 (część), w gminie Luzino
242. Uchwała XXXIV/242/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działka nr 245, w gminie Luzino
243. Uchwała XXXIV/243/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działka nr 296, w gminie Luzino
244. Uchwała XXXIV/244/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (Kochanowo), działak nr 256/1, w gminie Luzino
245. Uchwała XXXIV/245/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo, działka nr 456, w gminie Luzino
246. Uchwała XXXIV/246/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo, działki nr 408/2 i 408/3, w gminie Luzino
247. Uchwała XXXIV/247/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentó wsi Kębłowo, działki nr 351/57 (część), 351/50, 351/51, 351/52, 351/53, 351/54, 351/55, 351/56, w gminie Luzino
248. Uchwała XXXIV/248/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo, działka nr 337, w gminie Luzino
249. Uchwała XXXIV/249/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Barłomino, działka nr 19/3, w gminie Luzino
250. Uchwała XXXIV/250/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo, działka nr 127/7 (część), w gminie Luzino
251. Uchwała XXXIV/251/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo, działki nr 39/26, 39/27, 39/28, w gminie Luzino
252. Uchwała XXXIV/252/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo, działki nr 115/9, 115/20 (część), 115/21, 115/22, 115/23, 115/25, 115/26, w gminie Luzino
253. Uchwała XXXIV/253/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 117/8 w Luzinie
254. Uchwała XXXIV/254/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 241/2 we wsi Wyszecino
255. Uchwała XXXIV/255/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb Kębłowo); Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo
256. Uchwała XXXIV/256/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentó wsi Luzino i Kębłowo
257. Uchwała XXXIV/257/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie rozpatrzenia i rozstrzynięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kębłowo działka 342, cz. działki 343/53"
258. Uchwała XXXIV/258/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie rozpatrzenia i rozstrzynięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kębłowo działka nr 364, gmina Luzino"
259. Uchwała XXXIV/259/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 530/2 położonej we wsi Kębłowo, gm. Luzino
260. Uchwała XXXIV/260/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 822/27, 822/28, 822/29, 822/30. 822/31, 822/32, 822/33, 822/34, 822/36, 822/38 położonych we wsi Luzino, gm. Luzino
261. Uchwała XXXIV/261/02 z 15.03.2002 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego fragmentu wsi Kochanowo, obręb geodezyjny Kębłowo, gm. Luzino
262. Uchwała XXXIV/262/02 z 15.03.2002 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
263. Uchwała XXXIV/263/02 z 15.03.2002 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Luzinie przy ul. Młyńskiej
264. Uchwała XXXIV/264/02 z 15.03.2002 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
265. Uchwała XXXIV/265/02 z 15.03.2002 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
266. Uchwała XXXIV/266/02 z 15.03.2002 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Luzino
==================================================
267. Uchwała XXXV/267/02 z 26.04.2002 w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2001 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy
268. Uchwała XXXV/268/02 z 26.04.2002 w sprawie budżetu gminy na rok 2002
269. Uchwała XXXV/269/02 z 26.04.2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości
270. Uchwała XXXV/270/02 z 26.04.2002 w sprawie sprzedaży działek budowalnych
271. Uchwała XXXV/271/02 z 26.04.2002 w sprawie przyjęcia darowizny
==================================================
272. Uchwała XXXVII/272/02 z 4.07.2002 w sprawie wyrażenia opinii w zakresie utworzenia okręgu wyborczego nr 5 w powiecie wejherowskim
273. Uchwała XXXVII/273/02 z 4.07.2002 w sprawie budżetu gminy na rok 2002
274. Uchwała XXVII/274/02 z 4.07.2002 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOZ w Luzinie
275. Uchwała XXVII/275/02 z 4.07.2002 w sprawie nabycia nieruchomości
276. Uchwała XXVII/276/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego działki nr 364 we wsi Kębłowo, gmina Luzino
277. Uchwała XXVII/277/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego działki nr 3 42 i części działki 343/53 we wsi Kębłowo, gmina Luzino
278. Uchwała XXVII/278/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo, działka nr 95/3 (część), w gminie Luzino
279. Uchwała XXVII/279/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działki nr 1143/1, 1143/2, 1143/3, 1143/4, 1143/5, 1143/6, 1143/7, 1143/8, 1143/9, 1143/10, 1143/12, 1143/13, 1143/14, w gminie Luzino
280. Uchwała XXVII/280/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, część działki nr 1144/3, w gminie Luzino
281. Uchwała XXVII/281/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 211 w Luzinie
282. Uchwała XXXVII/282/02 z 4.07. 2002 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" Wieś Luzino, część działki nr 831 i część działki nr 832, gmina Luzino"
283. Uchwała XXXVII/283/02 z 4.07. 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospdorowania przestrzennego dla działek nr 911 (część), 913/27, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 933, 934, 935 (część), 936 (część), 937 (część), 939 (część), 940 (część), 941/2 (część) i 942 we wsi Luzino, gmina Luzino
284. Uchwała XXXVII/284/02 z 4.07. 2002 w sprawie uchwalenia liczby przeznaczonych do wydawania w roku 2003 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
286. Uchwała XXXVII/286/02 z 4.07.2002 w sprawie ustalenia okręgów wyborczych, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach
==================================================
Uchwała XXXVIII/287/02 z 19.07.2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/286/02 Rady Gminy Luzino z dnia 4 lipca 2002 r. dotyczącej ustalenia okręgów wyborczych, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach