Gmina Luzino
Protokół nr VII/2003
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 27 czerwca 2003 roku

Listy obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 kwietnia 2003 roku.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o pracach Wójta Gminy Luzino.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski zaproszonych gości.
7. Głos publiczności.
8. Informacja Komisji Rewizyjnej z:
a) kontroli stanu dróg i ulic w sezonie letnim
b) kontroli estetyzacji i utrzymania czystości dróg i ulic
c) kompleksowej kontroli komputerowej Urzędu Gminy.
9. Informacja w sprawie potrzeby utworzenia gminnego zakładu komunalnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2003;
b) sprzedaży działek budowlanych;
c) nabycia nieruchomości;
d) uchwalenia liczby przeznaczonych do wydawania w roku 2004 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
e) zmiany brzmienia § 3 ust.1 i § 8 Uchwały Nr XXXIV/236/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotyczących zasad polityki czynszowej Gminy Luzino;
f) określenia okresu najmu pomieszczeń Apteki zlokalizowanej przy ul. Młyńskiej 7 w Luzinie;
g) przystąpienia Gminy Luzino do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi;
h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino, Gmina Luzino;
i) rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2, 488 w Kębłowie, Gmina Luzino;
j) zmiany planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2003.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z § 20 regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz otworzył VII sesję Rady Gminy. Przywitał Radnych i gości w osobie: Wójta Gminy - Jarosława Wejera, Zastępcę Wójta Gminy - Andrzeja Stenka, Skarbnika Gminy - Mirosławę Stolc, Kierownika Referatu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego - Kazimierza Hinc, Redaktora Dziennika Bałtyckiego - Joannę Kielas, inspektora gminnego - Stefanię Sirocką, sołtysa wsi Luzino - Zygmunta Brzezińskiego, sołtysa wsi Robakowo - Marzenę Pallach, sołtysa wsi Milwino - Jana Lewińskiego, sołtysa wsi Kębłowo - Piotra Michałek, sołtysa wsi Kochanowo - Roberta Gurskiego, sołtysa wsi Wyszecino - Zygmunta Wiśniewskiego. Przewodniczący Rady Gminy przywitał też bardzo serdecznie przedstawicieli lokalnych kół partyjnych, organizacji społecznych działających na terenie gminy oraz mieszkańców gminy.
Na początku posiedzenia Rady Gminy uczestniczyło 14 Radnych, co stanowi 93,3 % ustawowego składu Rady i upoważnia ją do podejmowania uchwał i innych dokumentów przewidzianych w regulaminie. Radny Krystian Herbasz spóźnił się na posiedzenie.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz odczytał proponowany porządek obrad VII sesji. Następnie przedstawił wniosek Wójta Gminy dotyczący wprowadzenia zmiany w porządku obrad sesji zwołanej na dzień 27 czerwca 2003 roku, tj. zamieszczenia w programie sesji niżej podanych tematów:
1. „podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino.”
2. „podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości” .
Prowadzący obrady zaproponował wyżej wymienione tematy ująć w punkcie: „10.k.” i w punkcie: „10.l.” Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby wnieść do proponowanego porządku obrad jakieś inne propozycje?
Z uwagi na brak mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad łącznie z propozycją Wójta Gminy?
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli zaproponowany porządek obrad jednogłośnie.

Ad.1.c.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz poprosił Radnych o zgłaszanie uwag do protokołu nr VI/2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 29 kwietnia 2003 roku.
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji z dnia 19 kwietnia 2003 roku?
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr VI/2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 29 kwietnia 2003 roku jednogłośnie.

Ad.2.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz przedstawił informację o działaniach jakie podejmował w okresie międzysesyjnym. I tak:
a) uczestniczył wspólnie z Panem Wójtem i niektórymi Radnymi w rozstrzygnięciu „konkursu ekologicznego”, który corocznie odbywa się w tzw. Zielonej Szkole w Barłominie.
b) Dnia 19 maja 2003 roku brał udział w obchodach dnia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie.
c) Reprezentował Radę Gminy podczas I Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej, który odbył się 31 maja 2003 roku w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie.
d) Od dnia 31 maja do 21 czerwca 2003 roku trwała peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w trzech parafiach na terenie Gminy Luzino. Uroczystość ta była niewątpliwie o charakterze religijnym, kościelnym i gminnym. Mogła odbyć się dzięki pomocy i zaangażowaniu Wójta Gminy, Strażaków OSP, Orkiestry Dętej OSP, Funkcjonariuszy Policji i Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Luzinie.
e) W miesiącu czerwcu odbył się II cykl zawodów pod hasłem „Bieg po zdrowie” organizowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Luzinie, w którym wziął udział jako gość zaproszony. Ponadto Przewodniczący Rady na zaproszenie Dyrekcji uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego i pożegnaniu klas VI w Szkole Podstawowej w Luzinie i w Kębłowie.
f) Dnia 18 czerwca 2003 roku brał udział w zakończeniu roku szkolnego i pożegnaniu klas III Gimnazjum Publicznego w Luzinie. Oznajmił, że cyt. „wysoki poziom przygotowania pozwala tej młodzieży patrzeć spokojnie w przyszłość a nam mieszkańcom gminy dostrzegać godnie swoich następców.”
g) Reprezentował Radę Gminy w dniu 22 czerwca br. na uroczystym zakończeniu wieloletniej budowy wodociągu w Robakowie.
h) W dniu 23 czerwca 2003 r. uczestniczył w spotkaniu oddania nowej siedziby Policji w Luzinie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele policji, władz samorządowych gminy i powiatu oraz parlamentarzyści. Potem Przewodniczący Rady zapoznał Radnych z tekstem:
1. pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie przeprowadzenia kampanii wyborczej związanej z wyborami ławników sądów powszechnych.
2. wniosku Rady Gminy Człuchów w sprawie zbadania zgodności przepisów ustawy z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Przewodniczący zaproponował Radzie, aby w pkt. 12 porządku obrad zajęła stanowisko w w/w temacie.
3. pisma Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich w sprawie podjętych stanowisk i wniosków.
4. pisma M. Buda i P. Ziętarskiego dotyczącego ustalenia nazwy dla nowo powstałej ulicy w Kębłowie.
5. pisma Przewodniczącego Koła Ligi Polskich Rodzin w Luzinie w zakresie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Luzino” oraz pismem Radnego W. Zaczek o wyłączenie jego osoby z dalszych rozstrzygnięć w temacie nadania w/w tytułu. Przewodniczący zaproponował Radnym, aby w pkt. 12 podjęli stanowisko w sprawie wniosku Ligi Polskich Rodzin.
6. pisma Radnej G. Kasprzyk w sprawie interpretacji prawnej wydanej przez Radcę Prawnego A. Lewicką-Cwynar w temacie pokrycia kosztów dojazdu dzieci do szkół.
7. odpowiedzi Radcy - Prawnego A. Lewickiej - Cwynar w związku z wnioskiem Radnej G. Kasprzyk w temacie pokrycia kosztów dojazdu dzieci do szkół.
8. pisma Mieszkańców Luzina w sprawie uregulowania przejezdności na całej długości ulicy Robakowskiej w Luzinie.
9. pisma Nadleśnictwa Choczewo w sprawie wyrażenia opinii w temacie ustanowienia lasów ochronnych.
10. Uchwały nr 59/III/2003 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2002 rok.
11. prawomocnego postanowienia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego.
Przewodniczący obrad powiedział, że wpłynęły do Rady Gminy jeszcze inne pisma, które były przedmiotem posiedzeń Komisji. W związku z czym nie będzie przedstawiał ich treści. Pisma, o których mowa wyżej w załączeniu.

Ad.3.
Wójt Gminy - J. Wejer zapoznał Radę Gminy z informacją o swojej działalności jako Wójta w okresie międzysesyjnym, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.
Zastępca Wójta Gminy - A. Stenka przedstawił Wysokiej Radzie informację o przetargach. Informacja w załączeniu.

Ad.4.
Zgodnie z regulaminem Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Komisji Rady przedstawili informacje i wnioski z ostatnich posiedzeń Komisji.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Samorządu - E. Miotke zaprezentował informacje i wnioski z dnia 10 czerwca 2003 roku, tj.
I. Komisja Gospodarcza i Samorządu zapoznała się z poniżej podanymi wnioskami z wyjazdowego posiedzenia, które odbyło się 30 maja 2003 roku:
1. Po przeanalizowaniu sprawozdania za I półrocze 2003 roku, przeznaczyć ok. 150.000 zł na budowę sali gimnastycznej w Kębłowie, aby można było już rozpocząć procedurę przetargową a prace podjąć po sesji sierpniowej. (Komisja w/w wniosek podjęła jednogłośnie).
2. Przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na utwardzenie dróg w wysokości 20.000 zł;
3. Dokonać zmiany nazwy ulicy w Kębłowie z „ulicy Okrężnej” na „ul. Słoneczną”.
4. Salę wiejską w Kochanowie z tzw. „pałacu” przenieść do budynku komunalnego od strony szczytowej. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
5. Pomieszczenie użytkowane przez mieszkańców wsi Kochanowo (w tzw. „pałacu”) przeznaczyć na mieszkanie komunalne. (Komisja przyjęła wniosek 10 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”).
6. Pozostałe pomieszczenia budynku komunalnego (domu pomocy społecznej) przeznaczyć na mieszkania komunalne. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
7. Doprowadzić prąd i dokończyć remont budynku socjalnego dla sportowców w Kochanowie. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
8. Uporządkować miejsce, w porozumieniu z jego właścicielem, poprzez ogrodzenie pomnika oraz sprawdzić datę pochowku byłego właściciela Kochanowa. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
9. Doprowadzić wodę z OSP na boisko sportowe w Zelewie. (Komisja podjęła wniosek 10 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”).
10. Wykonać oświetlenie przy OSP Zelewo. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
11. „Stary” samochód z OSP Zelewo przewieźć do Izby Regionalnej przy Szkole Podstawowej w Luzinie. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
12. Przeprowadzić remont łazienki w budynku szkolnym w Zelewie.
13. Ustawić tablicę informacyjną z nazwą wsi „Zielnowo” z trzech stron dojazdowych do tej wsi. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
14. Umieścić do „Programu budowy dróg powiatowych”, budowę nowej trasy drogi powiatowej do Zelewa przez działkę, która w obecnej chwili stanowi drogę szotrową gminy, celem ominięcia ruchu drogowego przez wieś Zelewo. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
15. Odmalować przystanek PKS w Zelewie.
16. Doprowadzić przyłącze wodociągowe na boisko sportowe w Tępczu z wodociągu znajdującego się w ulicy. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
17. Dokonać wymiany tablicy informacyjnej z nazwą wsi Tępcz.
18. Do pomieszczenia socjalnego sportowców w Wyszecinie doprowadzić wodę i wykonać w nim drobne remonty (uzupełnić brakujące tynki, wstawić szyby, założyć siatkę i odmalować obiekt z zewnątrz). (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
19. Zlikwidować dwa pnie drzew przy sklepie w Wyszecinie. (Wniosek wykonany).
20. Wykonać w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych, pas drogowy dla pieszych od skrzyżowania w Wyszecinie w kierunku Luzina, po prawej stronie, aż do zabudowań Państwa Erdmańskich. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
21. Na terenie całej gminy wymienić wszystkie tablice z nazwą sołectw oraz tablice o nazwie „Gmina zaprasza”, zlokalizowane przy głównej drodze nr 6. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
22. Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych, aby na terenie zabudowanym wprowadzić ograniczenie prędkości do 50 km/h. Komisja pozostawiła wniosek do dalszej dyskusji. Poprosiła Wójta aby przedłożył Komisji propozycje dotyczące wprowadzenia ograniczenia prędkości przy drogach powiatowych.
23. Poczynić starania w celu zakupu gruntu pod boisko sportowe w Milwinie. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
24. Na sesji przedstawić informację dotyczącą kosztów poniesionych na budowę boisk sportowych w całej gminie.
25. Doprowadzić wodę od istniejącego hydrantu na boisko sportowe w Milwinie. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
26. Położyć w Milwinie chodnik o długości 300 mb. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
27. Opracować plan zamierzeń na zakupioną działkę od Agencji Mienia Wojskowego z uwzględnieniem boiska sportowego a obecny teren boiska sportowego przeznaczyć na działki budowlane i sprzedać je. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
28. Wykonać nowe boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sychowie (w ogrodzie). (Komisja przyjęła w/w wniosek 9 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”).
29. Położyć przepusty pomiędzy przystankiem PKS Sychowo aż do istniejącego lokalnego zjazdu i je zasypać. Zakres tych prac uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
30. Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o wykonanie remontu drogi powiatowej prowadzącej od skrzyżowania drogi Luzino - Wyszecino, do centrum wsi Barłomino. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
31. Przygotować wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych dotyczący wykonania remontów dróg powiatowych, w tym między innymi drogi na odcinku od skrzyżowania do centrum wsi Barłomino, Kębłowo - Kębłowo stara szkoła. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
32. Wykonać zatoczkę autobusową dla autobusu szkolnego przy budynku szkolnym w Robakowie. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
33. Wykonać remont schodów do Izby Regionalnej przy Szkole Podstawowej w Luzinie w taki sam sposób jak do Komisariatu Policji oraz odnowić elewację zewnętrzną całego budynku. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
34. Wykonać ciąg pieszych wzdłuż ulicy Ofiar Stutthofu aż do ulicy Jasnej w Luzinie.
35. Obsadzić zielenią działkę gminną zabudowaną oczyszczalnią ścieków. Zalesianie rozpocząć od strony zachodniej działki. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
36. Na terenie oczyszczalni ścieków wykonać punkt edukacyjno - ekologiczny, w tym celu wykonać: planszę projektu technicznego oczyszczalni ścieków, planszę procesu technologicznego oczyszczania ścieków, planszę informacyjną zawierającą dane dotyczące powstania i oddania oczyszczalni do użytku itp. Jedno pomieszczenie w budynku socjalnym przeznaczyć na salę ze sprzętem audiowizualnym i upoważnić pracowników obsługujących oczyszczalnię do pełnienia roli „ekologicznego ośrodka edukacyjnego”. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
37. Wykonać dokładną ekspertyzę oczyszczonych ścieków pod względem zawartości azotu oraz o zapoznanie z tymi wynikami Komisję. Przedstawić wyniki badań jakości wody pitnej oraz wyniki oczyszczonych ścieków na przestrzeni funkcjonowania oczyszczalni.
38. Zakupić jednakowe ubrania dla pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków.
39. Opracować harmonogram czasowy oraz kosztorysowy dla dalszego funkcjonowania wysypiska i eksploatacji wysypiska, w celu zamknięcia i przeprowadzenia rekultywacji. Podać koszty zamknięcia wysypiska z uwzględnieniem kosztów budowy nowego wysypiska i zamknięcia wysypiska oraz przedstawić różne alternatywy rozwiązania problemu gospodarki odpadami stałymi. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
40. Poczynić starania w zakresie przystąpienia Gminy Luzino do Związku Komunalnego Gmin „Dolina Rzeki Redy i Chylonki”.
41. Wykonać pomieszczenie socjalne dla pracownika dozorującego wysypisko śmieci. „Uszczelnić” dowóz obcych śmieci na wysypisko.
42. Wykonać projekt techniczny docelowego utwardzania ulic w taki sposób, aby można wykonać „etapowanie” utwardzania ulic. Docelowym utwardzeniem ulic objąć kompleksowo tereny położone przy ulicy Młyńskiej w Luzinie, począwszy od ulicy Brzozowej, ulicy Słonecznej, ulicy Kwiatowej, ulicy Podgórnej, ulicy Wschodniej, ulicy Łąkowej aż do ul. Dolnej, z realizacją w tym roku. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
43. Doprowadzić dojazd do zabudowań na całej długości ul. Robakowskiej w Luzinie. Rozeznać koszty budowy nowej drogi.
44. Wysłać pismo i poinformować właścicieli nieruchomości, (będących sąsiadami właściciela, który zamknął drogę dojazdową przy ul. Robakowskiej), jakie mają prawa zgodnie z literalnym brzmieniem prawa przy rozwiązaniu tej sprawy. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
45. Utwardzić plac przed nową siedzibą Rady Gminy i położyć od tego miejsca chodnik w kierunku ulicy Młyńskiej w Luzinie. Zakupić maszt, gazony i krzewy przed obiekt Rady. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
II. Komisja nie wypracowała stanowiska w sprawie nowego oznakowania ulic na terenie Gminy Luzino. Na razie przyjęła do realizacji model i formę oznakowania dróg i ulic, który przyjęto do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi Luzino.
III. Komisja rozpatrywała wniosek mieszkańców Kębłowa w sprawie zmiany nadanej nazwy „ulicy Okrężnej”. Komisja nie zaakceptowała propozycji przedstawionej przez mieszkańców. Podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący zmiany nadanej nazwy ulicy w Kębłowie na nazwę: „ulica Gryfa Pomorskiego”.
IV. Komisja zapoznała się z tekstem projektu uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2003;
b) nabycia nieruchomości - działki nr 383/48 obszaru 755 m2 położonej we wsi Kębłowo;
c) sprzedaży działek budowlanych;
d) określenia okresu najmu pomieszczeń Apteki zlokalizowanej przy ul. Młyńskiej 7 w Luzinie. Komisja po rozpatrzeniu podania - Pani Bora postanowiła okres najmu pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Młyńskiej 7 - mieniu gminnym o łącznej powierzchni użytkowej 144,7 m2 z przeznaczeniem na działalność apteki przedłużyć do 10 lat licząc od dnia obowiązywania umowy najmu. (Wniosek, o którym mowa podjęła jednogłośnie).
e) uchwalenia liczby przeznaczonych do wydawania w roku 2004 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
f) zmiany brzmienia § 3 ust. 1 i § 8 uchwały Nr XXXIV/236/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotyczących zasad polityki czynszowej Gminy Luzino;
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino, Gmina Luzino;
h) rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2, 488 w Kębłowie, Gmina Luzino;
i) zmiany uchwały nr IV/34/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 roku dotyczącej nadania nazwy ulicy w Kębłowie;
j) przystąpienia Gminy Luzino do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi;
V. Komisja Gospodarcza i Samorządu rozważała wstępnie sprawę utworzenia gminnego zakładu komunalnego. Podjęła wniosek, aby Referat Eksploatacyjno-Inwestycyjny rozeznał jak funkcjonują zakłady komunalne. Zebrał różne dane i schematy organizacyjne dwóch zakładów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem kosztów powstania i funkcjonowania zakładów oraz zorganizował wyjazd dla całej Komisji w celu przedyskutowania ich na posiedzeniu Komisji wiosną 2004 roku. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
VI. Komisja zapoznała się z treścią:
a) protestu Pana P. Bistram i Pana T. Wickiego w sprawie otwarcia nowego punktu sprzedaży alkoholu;
b) pisma Urzędu Gminy Luzino dotyczącego skargi mieszkańców osiedla zlokalizowanego w obrębie ulic Chopina i Młyńskiej w Luzinie.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej - M. Sicha przedstawiła informacje i wnioski z posiedzenia z dnia 11 czerwca 2003 roku, tj.
1. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej zapoznała się z informacją dotyczącą promowania zdrowego stylu życia i chorób XXI wieku. Komisja postanowiła rozpropagować tę informację na łamach Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
2. Komisja zapoznała się z informacją o zawartych kontraktach pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Ośrodkiem Zdrowia” w Luzinie a Narodowym Funduszem Zdrowia. Komisja podjęła jednogłośnie wniosek, aby sprawę dotyczącą rozliczenia finansowego za ogrzewanie sezonu grzewczego 2002/2003 wspólnie rozwiązali Kierownik NZOZ z Wójtem Gminy i przedstawili wyniki Komisji. Komisja podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący wniesienia protestu, w sprawie funkcjonowania służby zdrowia, w tym traktowania pacjentów w Izbie Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, która odmówiła leczenia i nie przyjęła pacjentów do szpitala, z uwagi na rzekomy brak miejsca. W wyniku takiego działania Izby pacjent zmarł. Protest taki wystosować do organów Państwa RP ( po zatwierdzeniu tego protestu przez Radę Gminy).
3. Komisja omawiała sprawy dotyczące wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.
4. Analizowała informację o profilaktyce prowadzonej w celu wyeliminowania patologii alkoholowej i narkotykowej wśród młodzieży szkolnej.
5. Zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2003;
b) sprzedaży działek budowlanych;
c) nabycia nieruchomości;
d) uchwalenia liczby przeznaczonych do wydawania w roku 2004 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
e) zmiany brzmienia § 3 ust. 1 i § 8 Uchwały nr XXXIV/236/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, dotyczących zasad polityki czynszowej Gminy Luzino;
f) określenia okresu najmu pomieszczeń Apteki zlokalizowanej przy ul. Młyńskiej 7 w Luzinie;
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino, Gmina Luzino;
h) rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2, 488 w Kębłowie, Gmina Luzino;
i) zmiany nazwy ulicy w Kębłowie.
6. Komisja zapoznała się z tekstem pisma:
a) SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie w sprawie dofinansowania działalności Pogotowia;
b) Przewodniczącego Koła Ligi Polskich Rodzin w Luzinie w sprawie przyznania mieszkania Pani S. Kwidzińskiej i odpowiedzią Wójta w w/w temacie.
c) Starostwa Powiatowego w Wejherowie w sprawie dofinansowania w roku 2003 usług wykonywanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w miejscu nauczania i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania testów przesiewowych i badań bilansowych dwóch roczników 13 i 14 latków.
7. Komisja ustaliła i przyjęła wniosek:
a) w sprawie przeniesienia sali wiejskiej do obiektu komunalnego, tj. do pomieszczeń domu pomocy społecznej w Kochanowie - jednogłośnie.
b) w sprawie zagospodarowania dotychczasowej sali wiejskiej na mieszkanie socjalne - jednogłośnie.
c) dotyczący zagospodarowania pozostałych pomieszczeń domu pomocy społecznej na mieszkania socjalne - jednogłośnie.
8. Komisja zaakceptowała wniosek Radnego W. Zaczek dotyczący budowy szaletu publicznego w centrum Luzina za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Luzinie, 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”.
9. Komisja podjęła wniosek Radnej G. Kasprzyk dotyczący zakupu kserokopiarki dla potrzeb Rady Gminy Luzino jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Z. Koszałka przedstawił informacje i wnioski z posiedzenia z dnia 12 czerwca 2003 roku, tj.
1. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu gościła w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąbka w Sychowie. Obejrzała przygotowany przez dzieci spektakl pt. „Złowroga firma”. Zapoznała się z placówką szkolną w Robakowie i Sychowie oraz z jej potrzebami. Dla poprawienia wizerunku szkoły i polepszenia warunków nauczania potrzebna jest wymiana ogrodzenia przy szkole, naprawa dachu na budynku szkolnym tzw. pałacu, wymiana pokrycia dachowego - eternitu, na budynku szkolnym w Robakowie, wyremontowanie wejścia do Szkoły Podstawowej w Sychowie (od strony drogi dojazdowej), wykonanie nowego murku oporowego, wybudowanie nowej sali gimnastycznej, zwiększenie środków finansowych na wyposażenie szkoły, w tym na zakup krzeseł i ławek oraz pomocy dydaktycznych, zwiększenie bazy lokalowej dla klas „O”.
2. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą oświaty w krajach Unii Europejskiej.
3. Omawiała sprawy związane z wprowadzeniem nauki drugiego języka obcego w gimnazjum i szkołach podstawowych. W wyżej wymienionym temacie podjęła:
a) wniosek, aby od września bieżącego roku w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko - Pomorskich w Luzinie wprowadzić od klasy I naukę języków obcych - języka angielskiego i języka niemieckiego w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach kół zainteresowań ze skutkami na 3 lata.
b) wniosek dotyczący wprowadzenia w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie nauki drugiego języka obcego w klasach IV - VI w wymiarze 6 godzin tygodniowo oraz rozszerzenia edukacji języków obcych w pozostałych szkołach podstawowych. Sprawę tę pozostawiła jako kwestię otwartą. (Komisja wyżej wymienione wnioski podjęła jednogłośnie).
4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2003;
b) nabycia nieruchomości;
c) sprzedaży działek budowlanych;
d) uchwalenia liczby przeznaczonych do wydawania w roku 2004 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
e) zmiany brzmienia § 3 ust. 1 i § 8 Uchwały nr XXXIV/236/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotyczących zasad polityki czynszowej Gminy Luzino;
f) określenia okresu najmu pomieszczeń Apteki zlokalizowanej przy ul. Młyńskiej 7 w Luzinie;
g) przystąpienia Gminy Luzino do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi;
h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino, Gmina Luzino;
i) rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2, 488 w Kębłowie, Gmina Luzino;
j) zmiany uchwały nr IV/34/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Kębłowie.
5. Komisja zmodyfikowała plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2003 a w związku z tym wnosi o zmianę treści uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy. (Komisja w/w wniosek podjęła jednogłośnie).
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - M. Licau przedstawiła informacje i wnioski z dnia 13 czerwca 2003 roku, tj.
1. Komisja przeprowadziła wizję lokalną w zakresie gospodarki ściekowej z budynków mieszkaniowych byłego PGR Wyszecino. Zapoznała się ze stanem faktycznym w tym zakresie. Działka nr 100/6 w Wyszecinie zabudowana zbiornikiem Inhoffa z systemem kanalizacji znajduje się na terenie dzierżawionym przez Pana Machalińskiego i do jego obowiązków, jako dzierżawcy, należy systematyczne opróżnianie zbiornika, jak również obciążanie poniesionymi kosztami mieszkańców. Agencja w 2002 roku przystąpiła do sporządzenia koncepcji rozwiązania docelowego problemów z gospodarką ściekową w Wyszecinie. Projektant zaproponował budowę oczyszczalni ścieków dla gospodarstwa oraz byłych pracowników PGR a także dla szkoły podstawowej. Zrzut ścieków zaplanowano do cieku wodnego. W trakcie prac projektowych ustalono, że na cieku znajdują się stawy rybne rolników indywidualnych, co spowoduje trudności z uzyskaniem zgody na zrzut oraz wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Opracowano więc koncepcję zrzutu ścieków z Wyszecina do oczyszczalni w Luzinie. Ze względu na wysoki koszt inwestycji (około 500 tys. zł) rozpoczęto rozmowy z Wójtem Gminy Luzino na temat partycypacji w kosztach budowy kolektora przesyłowego. Według Administratora Gospodarstwa Nadzoru i Administrowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w Pucku z siedzibą w Strzebielinie - Adama Śliwickiego, Wójt stwierdził, że Gmina rozważy możliwość partycypowania w kosztach przedsięwzięcia, tj. poniesienia 50 % kosztów inwestycji. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska podjęła przez aklamację wniosek dotyczący:
a) zabezpieczenia interesów gminy i jej mieszkańców w związku ze zmianą przepisów prawa o restrukturyzacji Agencji Własności Skarbu Państwa.
b) przygotowania przez Radcę Prawnego Urzędu Gminy informacji na temat wszystkich możliwości prawnych przysługujących byłym pracownikom i rolnikom od Agencji, m.in. nabycia z mocy prawa 2 ha gruntów. Informację tę przekazać byłym pracownikom jak najwcześniej jest to możliwe, z uwagi na to że Agencja funkcjonuje do 15 lipca 2003 r., Po tym terminie zostają ograniczone prawa dla byłych pracowników PGR.
2. Komisja zapoznała się z najnowszymi informacjami rolniczymi, które będą obowiązywały rolników w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Podjęła wniosek dotyczący nawiązania umowy - zlecenia z Agronomem w celu przekazywania w/w informacji rolnikom, w tym poinstruowania rolników w jaki sposób mają wypełniać druki - wnioski dotyczące wielkości produkcji mleka i dopłat bezpośrednich.
3. Komisja przyjęła przez aklamację wniosek dotyczący przygotowania przez agronoma cyklu informacji w zakresie rolnictwa np. kwot mlecznych, dopłat bezpośrednich, rent strukturalnych, wsparcia zalesienia gruntów rolnych, wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych, wsparcia dla grup producentów rolnych, wsparcia dla gospodarstw zdefiniowanych jako niskotowarowych, pomoc dla młodych rolników, wypełniania wniosków zgodnie z wymogami unijnymi do publikacji w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy.
4. Komisja podjęła wniosek dotyczący zakupu nowego komputera dla Biura Rady Gminy i przekazania dotychczasowego komputera (z Biura) dla potrzeb Agronoma.
5. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska omawiała remonty dróg gminnych. Według relacji sołtysów remonty wykonano prawidłowo. Sołtysi podziękowali Wójtowi Gminy i jego zastępcy za ich wykonanie oraz za dobór odpowiedniego kruszywa do ich realizacji. Niemniej jednak do wykonania zostały jeszcze drobne prace remontowe w Robakowie, Dąbrówce i Wyszecinie.
6. Rozważała sprawy tegorocznych dożynek gminnych. Powołała zespół organizacyjny do przygotowania propozycji obchodów święta plonów i przedstawienia ich Sołtysom oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w późniejszym terminie. W skład zespołu weszli: Wójt Gminy i jego zastępca, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sołtys wsi Luzino.
7. Komisja zapoznała się z pismem:
a) Nadleśnictwa Choczewo w sprawie wyrażenia opinii w temacie lasów ochronnych. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie lasów ochronnych położonych w Gminie Luzino w obrębie Młot (254, 260A) o powierzchni ok. 3 ha.
b) Agencji Rynku Rolnego O/Terenowego w Gdańsku w sprawie skupu zbóż (pszenicy i żyta) ze zbiorów w 2003 roku z dopłatami ARR do cen skupu.
Wójt Gminy - J. Wejer zajął stanowisko w sprawie realizacji wniosków Komisji Rady Gminy. Uważał, że wszystkie wnioski powinne być przegłosowane. Na pewno część z nich zostanie zrealizowana w bieżącym roku, ponieważ nie wymagają wielkich nakładów finansowych. Część z nich zostanie przyjęta i wykonana w roku przyszłym. Niektóre wnioski zostaną uwzględnione w budżecie, w tzw. wieloletnim programie inwestycyjnym gminy na lata następne. Stwierdził, że może się zdarzyć, że część wniosków nie zostanie wykonana w bieżącej kadencji Rady, z uwagi na brak środków finansowych. Powiedział też, że wnioski wymagają analizy, przygotowania, opracowania kosztów wykonania poszczególnych zadań i przedstawienia ich Radzie Gminy, aby mogła po akceptacji przenieść środki budżetowe z jednego zadania na inne zadanie. Wójt zaproponował Radzie, aby na dzisiaj przegłosowała wniosek pierwszy i czterdziesty drugi Komisji Gospodarczej i Samorządu. Przewodniczący Komisji - E. Miotke wnioskował o przegłosowanie wszystkich wniosków łącznie. Dlatego, że Komisja poświęciła tym zagadnieniom aż dwa posiedzenia. Pierwsze posiedzenie odbyła w terenie. Oglądała obiekty gminne, drogi, place, boiska, chodniki, wysypisko itp. Na drugim posiedzeniu dyskutowała problemy, sprecyzowała i analizowała wnioski, które później w głosowaniu przyjęła. Prawie wszystkie wnioski zostały podjęte jednogłośnie. Tylko część z nich została przyjęta kilkoma głosami wstrzymującymi. W związku z tym, że Komisja wiele czasu i pracy poświęciła tym tematom uważał, że Rada Gminy powinna je przegłosować. Oznajmił, że podjęte przez Radę Gminy wnioski upoważniają Wójta do ich realizacji, a poza tym wytyczają kierunki pracy i rozwoju gminy.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zajął stanowisko w sprawie wykonania wniosku 42 - Komisji Gospodarczej i Samorządu. Oznajmił, że na wyjazdowym posiedzeniu Komisja Gospodarcza... zrezygnowała z utwardzania ulicy Słonecznej lub z utwardzania ulicy Dolnej w Luzinie, w zamian za te prace i środki finansowe, kwotę ponad 30.000 zł, postanowiła o wykonaniu projektu technicznego na kompleksowe utwardzanie wszystkich ulic w tym rejonie. Uważał, że wniosek ten jest tam samo ważny jak wniosek pierwszy Komisji.
Wójt Gminy - J. Wejer przychylił się do wypowiedzi Radnego K. Bober. Powiedział, że gdyby Rada Gminy podjęła wniosek, który zgłosił, to mógłby w ramach tych środków finansowych, kwoty ponad 30.000 zł przygotować projekt techniczny dotyczący utwardzania i budowy ulic. Zauważył jednak, że kwota ta będzie niewystarczająca. Zadał pytanie: czy w projekcie utwardzania ulic, zaprojektować chodniki?
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober cyt. „Tak”. W związku z czym Wójt Gminy - J. Wejer zaproponował, aby Radni przegłosowali:
A. następujące wnioski Komisji Gospodarczej i Samorządu:
 „Po przeanalizowaniu sprawozdania za I półrocze 2003 roku, przeznaczyć ok. 150.000 zł na budowę sali gimnastycznej w Kębłowie, aby można było już rozpocząć procedurę przetargową a prace podjąć po sesji sierpniowej.” W związku z powyższym prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie wniosek wyżej wymieniony. Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. (Dwoje Radnych nie brało udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad).
 „W ramach posiadanych środków finansowych zabezpieczonych w budżecie roku 2003 - ok. 30.000 zł przeznaczonych na utwardzanie ulic i dróg, wykonać projekt techniczny docelowego utwardzania ulic w taki sposób, aby można było go realizować etapami. Docelowym utwardzaniem objąć kompleksowo tereny położone przy ulicy Młyńskiej w Luzinie, począwszy od ulicy Brzozowej, ulicy Słonecznej, ulicy Podgórnej, ulicy Kwiatowej, ulicy Krótkiej, ulicy Wschodniej, ulicy Łąkowej aż do ulicy Dolnej w Luzinie, z realizacją w tym roku”. W związku z czym prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie wniosek, o którym mowa wyżej. Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Potem Wójt po wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Samorządu, zmienił zdanie odnośnie realizacji pozostałych wniosków. Zgłosił wniosek, aby Rada Gminy przegłosowała wnioski pozostałe, oprócz wniosku trzeciego i je przyjęła do realizacji w roku bieżącym oraz w latach następnych. Radny W. Zaczek zaproponował, aby opracować harmonogram kolejności realizacji wniosków, ze wszystkich Komisji. Jednak po krótkiej dyskusji propozycja ta upadła. W związku z czym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie pozostałe 42 wnioski Komisji Gospodarczej i Samorządu, (oprócz wniosku trzeciego i dwóch wniosków, które zostały wcześniej przegłosowane). Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem 42 wniosków Komisji Gospodarczej i Samorządu z dnia 30 maja 2003 roku? Radni w głosowaniu jawnym przyjęli wyżej wymienione wnioski 12 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” i 0 głosami „wstrzymującymi”. (Dwoje Radnych nie brało udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad). Radna G. Kasprzyk poprosiła o odnotowanie w protokole, że głosowała „przeciw”, ponieważ uznała, że cyt. „głosowanie wniosków bez pokrycia finansowego jest absurdalne”.
B. następujące wnioski Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej:
 „wnieść protest w sprawie funkcjonowania służby zdrowia, w tym traktowania pacjentów w Izbie Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, która odmówiła leczenia i nie przyjęła pacjentów do Szpitala, z uwagi na rzekomy brak miejsca. Zasugerował, aby Przewodniczący Rady Gminy wspólnie z Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kierownikiem NZOZ napisali treść protestu i go wysłali do organów Państwa RP. W związku z czym prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie w/w wniosek. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli w/w wniosek 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. (Dwoje Radnych nie brało udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad).
 „przenieść salę wiejską do obiektu komunalnego, tj. do pomieszczeń domu pomocy społecznej w Kochanowie, zagospodarować dotychczasową salę wiejską na mieszkanie socjalne, zagospodarować pozostałe pomieszczenia domu pomocy społecznej na mieszkania socjalne, zakupić kserokopiarkę dla potrzeb Rady Gminy Luzino.” Wójt oznajmił, że wnioski będą realizowane w bieżącym roku i w latach następnych w miarę posiadanych środków finansowych. W związku z powyższym prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie w/w wnioski. Radni w głosowaniu jawnym podjęli wnioski 12 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”. (Dwoje Radnych nie brało udziału w głosowaniu ponieważ opuścili salę obrad).
C. niżej podane wnioski Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:
 od września bieżącego roku w Gimnazjum Publicznym im. „Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich” w Luzinie wprowadzić od klasy I naukę języków obcych - języka angielskiego i języka niemieckiego w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach kół zainteresowań ze skutkami na 3 lata.”; wprowadzić w Szkole Podstawowej w Luzinie naukę drugiego języka obcego w klasach IV - VI w wymiarze 6 godzin tygodniowo oraz rozszerzenia edukacji języków obcych w pozostałych szkołach podstawowych. Sprawę tę pozostawiła jako kwestię otwartą.” W związku z czym prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie wnioski, o których mowa wyżej. Radni w głosowaniu jawnym podjęli wyżej wymienione wnioski, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. (Dwoje Radnych nie brało udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad).
D. następujące wnioski Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
 nawiązać umowę zlecenia z Agronomem w celu przekazywania informacji rolnikom, w tym poinstruowania rolników, w jaki sposób mają wypełniać druki dotyczące ustalenia wielkości produkcji mleka, czy bezpośrednich dopłat itp., zakupić nowy komputer dla Biura Rady Gminy a dotychczasowy (komputer) przekazać dla potrzeb Agronoma, wyrazić pozytywną opinię w zakresie lasów ochronnych położonych w gminie Luzino, w obrębie Młot (254, 260A) o powierzchni ok. 3 ha. W związku z powyższym prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie w/w wnioski. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli wnioski, o których mowa wyżej jednogłośnie.
Ad.5.
Interpelację zgłosili:
1. Radny K. Bober, który poprosił o zabezpieczenie interesów gminy w związku z planowaną przebudową drogi nr 6, w rejonie Kębłowo - Charwatynia, (poprzez poszerzenie zjazdu na ul. Zamkową) i w okolicy stacji paliw. Zadał pytania: czy coś się dzieje w sprawie wykonania przejścia przez tory kolejowe? Co dalej ze sporną drogą - ulicą Robakowską w Luzinie? Jakie przedsięwzięcia zostały podjęte w sprawie budowy centrum Luzina? Co dalej ze sprawą Mleczarni, z uwagi na to że obiekt jest dalej dewastowany. Wyraził akces uczestniczenia w posiedzeniu, na którym zostaną podjęte decyzje dotyczące ustalenia modelu oznakowania dróg i ulic w gminie.
2. Radny W. Zaczek wnioskował o załatanie dziur w nawierzchni ulicy Kaszubskiej w Luzinie.

Ad.6.
W punkcie tym głos zabrali:
1. Sołtys wsi Milwino - J. Lewiński, który poprosił Wójta Gminy o wystąpienie na piśmie do:
a) władz Poczty Polskiej o zaliczenie całego sołectwa Milwino do obrębu poczty w Luzinie, a zatem odłączenia części sołectwa od rejonu w Szemudzie.
b) Zarządu Dróg Powiatowych o przywrócenie dotychczasowego oznakowania wsi, poprzez umieszczenie znaku drogowego „Milwino Huta” i znaku drogowego „Milwino”.
2. Sołtys wsi Kochanowo - R. Gurski wnioskował o wycięcie krzaków przy skrzyżowaniu drogi prowadzącej z Kębłowa do Luzina.
3. Sołtys wsi Wyszecino - Z. Wiśniewski poprosił o odpiaszczenie chodników w Wyszecinie.
4. Sołtys wsi Robakowo - M. Pallach poprosiła o wycięcie drzew, krzaków przy posesji p.p. B. i Cz. Kunz.

Ad.7.
Zgodnie z przepisami miejscowymi gminy, prowadzący obrady udzielił głosu publiczności.
W związku z czym Pan F. Okuń przedstawił swoje spostrzeżenia dotyczące potraktowania przez Radnych, wniosków Komisji Gospodarczej i Samorządu oraz wniosków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, których autorem była Radna Kasprzyk. Uważał, że Radni powinni traktować te wnioski równą miarą. Zadał pytanie Wójtowi Gminy: Czy Pan byłby w stanie opowiedzieć dowcip po kaszubsku, który drukowała prasa?

Ad.8.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - S. Cejrowski zapoznał Wysoką Radę z informacją dotyczącą kontroli stanu dróg i ulic w sezonie letnim oraz estetyzacji i utrzymania czystości dróg i ulic. Cyt. „Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę 18 czerwca 2003 roku. Podczas kontroli sprawdzono drogi i ulice wszystkich wsi Gminy Luzino. Ustalono, że drogi i ulice wsi Gminy Luzino są utrzymane w stanie dobrym. Obecnie odbywa się modernizacja dalszej części ulicy Lipowej w Luzinie. Komisja podjęła niżej wyszczególnione wnioski, tj.
1. „Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych z wnioskiem o podcięcie gałęzi na ul. Ofiar Stutthofu i ul. J. Wilczka”;
2. Naprawić chodnik przy ul. Ofiar Stutthofu pomiędzy Szkołą Podstawową a posesją p. Pieper;
3. Oznakować wjazd do Luzina od strony ul. Strzebielińskiej znakiem „obszar zabudowany” oraz znakiem ograniczenia prędkości do „50 km/h”;
4. Usunięcie kamieni z części chodnika przy ul. Strzebielińskiej (przy bibliotece);
5. Wykonać barierkę przy ul. Strzebielińskiej, (przy zejściu schodami od Gminnej Biblioteki Publicznej);
6. Wyrównać drogę - połączenie ul. Narcyzowej z ul. Strzebielińską;
7. Wyrównać pozostałą część ulicy Jasnej w Luzinie;
8. Oznakować tablicami kierunkowymi miejscowość „Zielnowo”;
9. Oznakować tablicami /strzałkami/ niebezpieczny zakręt w Zelewie;
10. Wykonać zaplecze na pojemniki na śmieci przy ul. Ofiar Stutthofu 58.”
„W dniu 20 czerwca 2003 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w temacie: kompleksowa kontrola komputeryzacji Urzędu Gminy i ocena sołectw pod kątem gospodarki odpadami w gminie. Podczas kontroli sprawdzono dokumentację przetargową dotyczącą komputeryzacji Urzędu Gminy Luzino. Ustalono, że w przetargu wzięły udział dwie firmy, tj. firma „Protel” z Luzina oraz firma „Parsisfal” s.c. Systemy Komputerowe z Gdyni. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 19 grudnia 2002 roku. Przetarg wygrała firma „Protel” z Luzina, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 32.531 zł - (koszt 6 komputerów oraz 1.174,86 zł - monitor 19 calowy). W związku z czym wymieniono w Urzędzie Gminy 6 komputerów, tj. w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Finansach i Geodezji, gdzie również zainstalowano monitor 19 calowy. Połączenie z internetem jest prowadzone w systemie ISDN, Budynki Urzędu Gminy oraz szkół są połączone za pomocą „systemu - Centrex”, co daje możliwość darmowych połączeń telefonicznych pomiędzy tymi budynkami. Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy odbyli kurs komputerowy.
Komisja sprawdzała „Gospodarkę odpadami w gminie” i ustaliła, że większość mieszkańców gminy Luzino ma podpisane umowy z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie wywozu odpadów stałych. Na terenie Gminy Luzino działalność taką prowadzą trzy firmy, tj. Zakład Usług Komunalnych - Wejherowo, „Agora” - Wejherowo, EKOLOGISTYK - M. Gruba - Luzino. W trakcie kontroli stwierdzono brak segregacji odpadów stałych. Komisja ustaliła i podjęła niżej podane wnioski pokontrolne:
1. „Należy systematycznie dążyć do wymiany pozostałych 12 „starych” systemów komputerowych;
2. Należy opracować sposób segregacji odpadów stałych”.
Wójt Gminy - J. Wejer zajął stanowisko w sprawie gospodarki odpadami. Podał informacyjnie Radnym, że przygotowywany jest projekt uchwały dotyczący utrzymania czystości na terenie gminy, w związku z nowelizacją przepisów prawa w tym zakresie, który zostanie przekazany na sierpniowe posiedzenia Komisji. Przedstawił dane dotyczące zawartych umów z zakładami komunalnymi. „W gminie Luzino nawiązało umowy 1452 rodziny, w tym w Barłominie - 24; w Dąbrówce - 42; w Kębłowie - 193; w Kochanowie - 54; w Luzinie - 934; w Milwinie - 41; w Robakowie - 53; w Sychowie - 15; w Tępczu - 16; w Wyszecinie - 42; w Zelewie - 33 i w Zielnowie - 0. Stwierdził, że nie wszyscy jednak mają pojemniki na śmieci. Często wynika to z problemów finansowych rodziny. Głównie dotyczy to z osób, którzy nie mają pracy. Podkreślił w swojej wypowiedzi, że wszyscy pracownicy Urzędu Gminy posiadają pojemniki na śmieci, natomiast Sołtysi i Radni prawie wszyscy zaopatrzyli się w pojemniki. Potem Wójt ustosunkował się do kwestii komputeryzacji Urzędu Gminy. Oświadczył, że obowiązek redagowania Biuletynu Informacji Publicznej wymusi wcześniejszą wymianę komputerów. Idealną sprawą byłoby, żeby wszyscy pracownicy byli w jednym budynku, wtedy można byłoby połączyć wszystkie komputery do jednej sieci a tak budowa sieci z jednego budynku do drugiego jest bardzo kosztowna. Za te pieniądze wybudowano by piętro nad istniejącym budynkiem Urzędu Gminy.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady przystąpił do omawiania kolejnego tematu.
Ad.9.
Kierownik Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego - K. Hinc przedstawił krótką informację dotyczącą utworzenia gminnego zakładu komunalnego. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Samorządu zainicjonowano temat utworzenia zakładu komunalnego. Komisja zobowiązała Kierownika do pozyskania informacji na temat funkcjonowania zakładów komunalnych oraz do zorganizowania wyjazdu dla członków Komisji w celu zapoznania się ze strukturami organizacyjnymi tych zakładów. Stwierdził, że w gminach obszarowo większych niż Gmina Luzino powołane są zakłady komunalne, natomiast w mniejszych gminach usługi komunalne są prowadzone na innych zasadach. Częściowo wykonywane są przez pracowników gminy. Uważał, że docelowo trzeba dążyć do powołania zakładu, aby zajmował się gospodarką ściekową, opadami stałymi, utrzymaniem czystości, zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, placami zieleni itp. Zaznaczył w swojej wypowiedzi, że Gmina, na utworzenie zakładu powinna zabezpieczyć dość znaczące środki finansowe.
Radny W. Zaczek zadał pytanie: czy zakład komunalny powstałby na bazie istniejących obiektów gminnych, czy budowano by nowy obiekt od podstaw?
Wójt Gminy - J. Wejer oznajmił, że Rada Gminy podejmie decyzję w sprawie lokalizacji zakładu komunalnego. Na pewno nie trzeba budować nowego obiektu. Administracja zakładu mogłaby funkcjonować w pomieszczeniach Urzędu Gminy - budynku nr 2 w Luzinie, przy ul. J. Wilczka 4. Pomieszczenia te byłyby dla nich wystarczające. Wskazał na inne trudności, a mianowicie na utrzymanie się nowego zakładu. Powiedział, że przy małej ilości odbiorców ścieków i wody, bez drastycznych podwyżek cen wody i ścieków zakład nie jest w stanie się utrzymać.
Radny W. Zaczek przedstawił krótką informację dotyczącą funkcjonowania zakładów komunalnych w oparciu o pozyskane dane m.in. na przykładzie gminy Stężyca. Powiedział, że niektóre gminy utworzyły zakłady na bazie GS, czy SKR. Według Radnego jeden obiekt dla tego typu zakładu jest za mały. W związku z tym należałoby stworzyć zaplecze techniczne, magazyny itp.
Wójt Gminy - J. Wejer opowiedział się za uruchomieniem zaplecza technicznego na działce zabudowanej oczyszczalnią ścieków.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zamknął dyskusję z uwagi na to, że sprawa ta stanie się przedmiotem obrad Komisji Rady. Prowadzenie obrad przekazał swojemu zastępcy - K. Bober.
Ad.10.a.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - Krzysztof Bober odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003. Potem zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś zapytania lub uwagi do w/w projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu gminy na rok 2003.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VII/52/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2003, 11 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała w załączeniu. (W głosowaniu nie wzięli udziału: radny R. Groth, radny S. Cejrowski, radny Z. Koszałka, radny W. Kunz, ponieważ opuścili salę obrad).

Ad.10.b.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący sprzedaży działek budowlanych. Proponuje się sprzedać w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki budowlane położone w Luzinie, oznaczone numerami geodezyjnymi: 191/28; 191/29; 191/30; 191/31; 191/32, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr 8523, za cenę wywoławczą kwotę 25 zł za m2. Potem prowadzący obrady zadał pytanie Radnym: czy mają jakieś zapytania bądź uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący sprzedaży działek budowlanych.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VII/53/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie sprzedaży działek budowlanych, 11 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu. (W głosowaniu nie wzięli udziału: radny R. Groth, radny S. Cejrowski, radny Z. Koszałka, radny W. Kunz, ponieważ opuścili salę obrad).

Ad.10.c.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości. I tak: wyraża się zgodę na nabycie działki nr 383/48 obszaru 755 m2 położonej we wsi Kębłowo, określonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren zieleni i rekreacji za cenę wynegocjowaną z właścicielem - 7.550 zł. Koszty notarialne i sądowe poniesie Gmina Luzino. Uzasadnienie. W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino (Plan nr 2, 11), nabywana działka określona jest jako tereny zieleni i rekreacji. Przeznaczona jest zatem na realizację zadań własnych gminy, polegających na tworzeniu i utrzymywaniu w należytym stanie terenów zabaw dla dzieci, wypoczynku i rekreacji oraz zieleni. Z wyżej przedstawionych względów należałoby podjąć niniejszą uchwałę. Potem Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VII/54/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie nabycia nieruchomości, 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała w załączeniu.
(Radny Z. Koszałka nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad).

Ad.10.d.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący uchwalenia liczby przeznaczonych do wydawania w roku 2004 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, a mianowicie określa się liczbę - sześć - nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na pojazd i obszar Gminy Luzino, przeznaczonych do wydawania w 2004 roku. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego”. Potem prowadzący obrady zadał pytanie Radnym: czy mają jakieś zapytania bądź uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia liczby przeznaczonych do wydawania w roku 2004 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VII/55/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia liczby przeznaczonych do wydawania w roku 2004 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10.e.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący zmiany brzmienia § 3 ust. 1 i § 8 Uchwały nr XXXIV/236/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotyczących zasad polityki czynszowej Gminy Luzino. I tak: cyt. „§ 1 Postanowienia uchwały nr XXXIV/236/02 z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotyczących zasad polityki czynszowej Gminy Luzino (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 77, poz. 1665 z dnia 19 listopada 2002 roku) zmienia się w następujący sposób:
1. Dotychczasowy § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Stawkę bazową czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Luzino ustala organ wykonawczy Gminy Luzino na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz ustawie.”
2. Dotychczasowy § 8 otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino”. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w w/w Dzienniku Urzędowym”. Potem Przewodniczący obrad zadał pytanie Radnym: czy mają jakieś zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmiany brzmienia § 3 ust. 1 i § 8 Uchwały Nr XXXIV/236/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotyczących zasad polityki czynszowej Gminy Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VII/56/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany brzmienia § 3 ust. 1 i § 8 Uchwały Nr XXXIV/236/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotyczących zasad polityki czynszowej Gminy Luzino, 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.10.f.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober - zapoznał Radnych z treścią uchwały w sprawie określenia okresu najmu pomieszczeń apteki zlokalizowanej przy ul. Młyńskiej 7 w Luzinie, tj. cyt. „ § 1 - 1. Wyraża się zgodę na oddanie w najem nieruchomość lokalową, zlokalizowaną w budynku przy ul. Młyńskiej 7 w Luzinie o łącznej powierzchni użytkowej 144,7 m2, z przeznaczeniem na działalność apteki, na okres dłuższy niż 3 lata. 2. Określa się, że okres najmu pomieszczeń opisanych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały nie może być dłuższy niż 10 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy najmu. 3. Szczegółowe warunki najmu określi umowa. § 2 - Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. § 3 - Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”.
Przewodniczący obrad zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś uwagi bądź zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący określenia okresu najmu pomieszczeń apteki zlokalizowanej przy ul. Młyńskiej 7 w Luzinie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VII/57/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie określenia okresu najmu pomieszczeń apteki zlokalizowanej przy ul. Młyńskiej 7 w Luzinie, 15 głosami ‘za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała w załączeniu.

Ad.10.g.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Luzino zapoznał Wysoką Radę z treścią projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi. I tak: cyt. „Gmina Luzino przystępuje do realizacji Pomorskiego Programu Odnowy wsi - edycja 2003. Do programu typuje się wieś Luzino, ze względu na fakt iż jest to największa i najliczniejsza wieś gminy Luzino oraz, że jest siedzibą organów władzy samorządowej. Na gminnego koordynatora Pomorskiego Programu Odnowy Wsi zostaje wyznaczona mgr inż. Ludwika Skielnik - podinspektor gminny. Zapewnia się kwotę 4.500 zł, (15 % całości kosztów inwestycji), jako udział środkow własnych w finansowaniu zadania, które będzie realizowane w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi. Akceptuje się Plan Rozwoju Wsi Luzino, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Wójt Gminy - J. Wejer poinformował Radnych o naniesieniu zmian w Planie Rozwoju Wsi Luzino. We wstępie dopisano, iż Gmina Luzino posiada „Strategię Rozwoju Luzino do 2015 roku zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XXII/151/2000 z dnia 13 października 2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Luzino.
W tekście: „Arkusz planowania nasza mała strategia - plan rozwoju sołectwa” (arkusz nr 5) naniesiono zmianę, poprzez zastosowanie zapisu - „Priorytet 1 - Poprawienie estetyki wsi - cel 2 - Mała architektura i obszary zieleni - cyt. „ Projekty: 1. Zagospodarowanie terenu obok budynku OSP na plac zieleni; 2. ustawienie wzdłuż głównej ulicy stylowych ławek, kwiatonów i koszy na śmieci; 3. Ustawienie tablic z nazwami ulic; 4. Oświetlenie tablicy z planem, ulic wsi; 5. Sezonowe zatrudnienie osób do sprzątania i opieki nad zielenią”.
Przewodniczący obrad zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś zapytania do w/w projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VII/58/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi, 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10.h.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zapoznał Radnych z tekstem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino, gm. Luzino. Przystępuje się do opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 183/9; 183/6; 183/7; 192; 193; 191/3; 191/4; 191/5; 191/6; 191/7; 191/8; 191/9; 191/10; 191/11; 191/12; 191/13; 191/14; 191/15; 191/16; 191/17; 191/18; 191/19; 191/20; 191/21; 191/22; 191/23; 191/24; 191/25; 191/26; 191/27; 191/28; 191/29; 191/30; 191/31; 191/32; 191/33; 191/34; 191/35; 191/36; 191/37; 191/38; 191/39; 191/40; 191/41; 191/42; 194/1; 194/3; 194/4, położonych we wsi Luzino, Gmina Luzino...”. Potem prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino, Gmina Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VII/59/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino, 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała wyżej wymieniona stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10.i.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zapoznał Radnych z treścią projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2; 487/2; 488 w Kębłowie, Gmina Luzino. Cyt. „Wystąpienie zgłoszone po okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2/ i 488 w Kębłowie, Gmina Luzino przez: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Gdańsk Oliwa ul. Subisława 5, kwalifikuje się jako zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 486/2; 487/2 i 488 we wsi Kębłowo, Gmina Luzino. Po rozpatrzeniu zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 486/2, 487/2 i 488 w Kębłowie, Gmina Luzino, uwzględnia się zarzut złożony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, wniesiony do projektu w/w planu pismem złożonym w dniu 24 czerwca 2002 roku, to jest, po okresie wyłożenia do publicznego wglądu dotyczący: nie wniesienia do ustaleń planu uwag zawartych w piśmie GDDP/Gd - 15 rh-4031/146/2001 z dnia 11.02.2002 r. o treści „w § 3 pkt. 5 - Ustalenia inne ppkt. D, należało rozszerzyć zapis: tj. po wybudowaniu skrzyżowania skanalizowanego, uwzględniającego dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skręcających w prawo i w lewo z drogi krajowej nr 6”. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu nr 1 w skali 1: 1000 oraz tekst projektu planu, o którym mowa w § 2.”
Wójt Gminy - J. Wejer przedstawił dodatkowe wyjaśnienia związane z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego działek nr 486/2; 487/2 i 488. Stwierdził, że zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w/w działki, dotyczą przebudowy drogi - g-6, m. in. wjazd z ul. Zielonej w Kębłowie zostanie przesunięty. Powiedział też, że cyt. „Rada Gminy rozpatruje „coś”, co w przyszłości w ogóle może nie mieć miejsca, ponieważ tzw. „drogówka” nie zrobiła jeszcze projektu”.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś uwagi bądź zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2; 487/2 i 488 w Kębłowie, Gmina Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę VII/60/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2 i 488 w Kębłowie, Gmina Luzino, 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2 i 488 w Kębłowie, Gmina Luzino, a mianowicie: cyt. „§ 1 - Wystąpienie zgłoszone po okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2/ i 488 w Kębłowie Gmina Luzino przez: Pana Edmunda Szczypiora zam. Kębłowo ul. Wejherowska 3 kwalifikuje się jako protest do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 486/2; 487/2 i 488 we wsi Kębłowo, Gmina Luzino. § 2 - Po rozpatrzeniu protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 486/2, 487/2 i 488 w Kębłowie Gmina Luzino, odrzuca się protest złożony przez Pana Edmunda Szczypiora zam. Kębłowo ul. Wejherowska 3, wniesiony do projektu w/w planu, pismem złożonym w dniu 25 maja 2002 roku, to jest po okresie wyłożenia do publicznego wglądu dotyczący: nie wyrażenia zgody na poszerzenie drogi krajowej nr 6. § 3 - Integralną częścią uchwały jest rysunek planu nr 1 w skali 1: 1000 oraz tekst projektu planu, o którym mowa w § 2.”
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały, o którym mowa wyżej.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VII/61/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2 i 488 w Kębłowie, Gmina Luzino, 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała wyżej wymieniona w załączeniu.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zapoznał odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2 i 488 w Kębłowie, Gmina Luzino. Cyt. „§ 1 - Wystąpienie zgłoszone po okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2/ i 488 w Kębłowie, Gmina Luzino przez: „JOKA” spółka z oo Kębłowo, Gmina Luzino (podany adres do korespondencji: 84 - 100 Puck ul. Kopernika 4), kwalifikuje się jako zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 486/2; 487/2 i 488 we wsi Kębłowo, Gmina Luzino. § 2 - Po rozpatrzeniu zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 486/2, 487/2 i 488 w Kębłowie Gmina Luzino, odrzuca się zarzuty złożone przez „JOKA” spółka z oo Kębłowo, Gmina Luzino (podany adres do korespondencji: 84 -100 Puck ul. Kopernika 4), wniesione do projektu w/w planu pismem złożonym w dniu 26 czerwca 2002 roku, to jest po okresie wyłożenia do publicznego wglądu, dotyczące: ustaleń projektu planu dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U, zawartych w § 3, pkt. 5 ppkt. D - o treści: „zainwestowanie terenu może nastąpić po wykonaniu docelowego skrzyżowania komunikacyjnego drogi przyległej do terenu od strony zachodniej, z drogą krajową nr 6”. § 3 - Integralną częścią uchwały jest rysunek planu nr 1 w skali 1: 1000 oraz tekst projektu planu, o którym mowa w § 2.” Potem Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś zapytania bądź uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2; 487/2 i 488 w Kębłowie, Gmina Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VII/61/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2 i 488 w Kębłowie, Gmina Luzino, 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała w załączeniu.

Ad.10.j.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino. Potem zadał pytanie Radnym , czy mają jakieś zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący nowelizacji planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2003.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę nr VII/63/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 roku, dotycząca zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino, 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”. Uchwała wyżej wymieniona stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10.k.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino. Cyt. „§ 1 Zatwierdza się projekt porozumienia ze Starostą Wejherowskim zmieniający porozumienie z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino, stanowiący załącznik do uchwały. § 2 - Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia porozumienia ze Starostą Wejherowskim o treści zgodnej z załączonym do uchwały projektem. § 3 Po podpisaniu, porozumienie określone w paragrafie 1, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. § 4 uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”
Wójt Gminy - J. Wejer poinformował Radę Gminy, że od 14 listopada 2003 roku do kompetencji Starosty będzie wydawanie pozwoleń na budowę. Potem odczytał pismo Starosty Wejherowskiego, z dnia 12 czerwca 2003, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. Głos w dyskusji, między innymi zabrał Radny W. Zaczek, który przedstawił dygresję w związku ze zmianą porozumienia ze Starostą Wejherowskim. Powiedział, że przeniesienie tych spraw do Starostwa Powiatowego na pewno nie usprawni pracy w Starostwie, ani też nie pomoże mieszkańcom gminy w pozyskaniu zezwolenia na budowę. Jego zdaniem utrudni to i wydłuży czas oczekiwania na uzyskanie zezwolenia. Sprawi większe komplikacje mieszkańcom. Spowoduje spadek sprzedaży materiałów budowlanych i prowadzenia gospodarki. Przyczyni się do zniszczenia naszej gospodarki.
Przewodniczący obrad zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś uwagi bądź zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VII/64/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino, 2 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 13 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała w załączeniu.

Ad.10.l.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zapoznał Wysoką Radę z tekstem projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, tj. cyt. „wyraża się zgodę na nabycie w trybie bezprzetargowym użytkowania wieczystego działki nr 624/1 obszaru 86 m2 położonej we wsi Luzino, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” z siedzibą w Warszawie pod wykonanie zatoczki autobusowej, za cenę 1.250 zł. Koszty notarialne i sądowe poniesie Gmina Luzino”. Potem prowadzący obrady zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś uwagi bądź zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VII/65/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie nabycia nieruchomości, 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi”, 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała w załączeniu.

Ad.11.
Wójt Gminy - J. Wejer udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski. Oznajmił, że:
 prowadzone były negocjacje z Panem Albeckim w sprawie wykupu gruntów w związku z przebudową skrzyżowania w rejonie stacji paliw w Kębłowie.
 podjął rozmowy z Panem Krauze w temacie wykupu gruntów pod budowę przejścia przez tory kolejowe. Pan Krauze nie podjął jeszcze ostatecznego stanowiska.
 zobowiązano Radcę prawnego, w imieniu pokrzywdzonych, do uregulowania sprawy przejezdności ulicy Robakowskiej w Luzinie. Najprawdopodobniej dwoje właścicieli wystąpiło do Sądu o ustalenie drogi koniecznej.
 przedłoży na Komisję Gospodarczą i Samorządu projekt budowy centrum Luzina w celu omówienia i podjęcia stanowiska odnośnie jego realizacji.
 nie jest zorientowany, czy został ustalony syndyk dla OSM. W dniu 18 czerwca 2003 roku miała się odbyć rozprawa w tej sprawie.
 w przyszłym tygodniu zostanie załatana dziura w jezdni ulicy Kaszubskiej w Luzinie.
 Radni zostaną powiadomieni o terminie posiedzenia, na którym zostanie wybrany model oznakowania ulic i wykonania ławek stylowych.
 wystąpi na piśmie do Poczty Polskiej, aby wszystkie sołectwa Gminy Luzino były obsługiwane przez pocztę w Luzinie.
 wystąpi na piśmie do Zarządu Dróg Powiatowych o usunięcie drzew w Robakowie.
 w najbliższym czasie skieruje pracowników komunalnych do odpiaszczenia chodników w Wyszecinie, wycięcia krzaków przy drogach gminnych i wykoszenia poboczy.
Wójt przedstawił informacje dotyczące przebudowy drogi nr - 6, na odcinku: Kębłowo - Charwatynia, w rejonie ul. Zamkowej, Kębłowo - Luzino - skrzyżowanie, przy ulicy Leśna Polana. Podał informacyjnie, że Zarząd Dróg Powiatowych opracowuje projekt techniczny dotyczący wykonania remontu drogi Luzino - Kębłowo - Kochanowo i partycypacji w kosztach wykonania tego zadania.

Ad.12.
Wolne wnioski i informacje:
Po przedstawieniu krótkiej informacji na temat dalszej misji kapłańskiej ks. Krzysztofa Terepka (wikariusz parafii pw. św. Wawrzyńca w Luzinie), Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz odczytał tekst podziękowania: „ Wójt i Rada Gminy Luzino składa podziękowanie ks. Krzysztofowi Terepka za pracę z młodzieżą, za współpracę z samorządem lokalnym i godne reprezentowanie Gminy Luzino” a zarazem życzy zdrowia, wszelkiej pomyślności w dalszej posłudze kapłańskiej”. Wójt Gminy - J. Wejer wręczył Księdzu wiązankę kwiatów oraz upominek. Potem Sekretarz Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - U. Topp wręczyła ks. K. Terepka książkę i złożyła serdeczne podziękowania za współpracę z Gminną Komisją.
Ksiądz K. Terepka podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia za życzenia i upominki. Życzył zdrowia i miłości, żeby tę miłość nieść innym ludziom i, żeby tak samo poczuć się kochanym. Radni Rady Gminy Luzino zaśpiewali księdzu K. Terepka „Sto lat”.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz poprosił Radnych o zajęcie stanowiska w sprawie:
a) akceptacji wniosku Rady Gminy Człuchów, dotyczącego zbadania zgodności przepisów ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Radni w głosowaniu jawnym poparli wniosek Gminy Człuchów, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 6 głosami „wstrzymującymi”. (Radny E. Miotke nie wziął udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad).
b) stanowiska Komisji Statutowej, w sprawie wniosku Ligi Polskich Rodzin o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Luzino” - Pani A. Baranowskiej. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie stanowiska Komisji Statutowej. W związku z czym Przewodniczący Komisji przedstawił stanowisko Komisji z dnia 5 marca 2003 roku , tj. „po przeanalizowaniu wniosku Ligi Polskich Rodzin z dnia 16 lutego 2003 roku, w sprawie nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino” Pani A. Baranowskiej, Komisja postanowiła zwrócić wniosek wnioskodawcy z uwagi na: brak właściwości podmiotowej wnioskodawcy, gdyż uprawnionym zgodnie z § 4 Regulaminu nadawania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino” (Uchwała Nr XXXIV/262/98 z dnia 6 lutego 1998 roku) z wnioskiem o nadanie w/w tytułu mogą wystąpić: Zarząd Gminy (obecnie Wójt), Komisja Rada Gminy i organizacja społeczna. W związku z powyższym, do złożenia wniosku w przedmiotowej sprawie nie jest uprawniona partia polityczna”. Stanowisko to zostało podtrzymane przez Komisję w dniu 16 kwietnia 2003 roku. Potem Przewodniczący Komisji W. Zaczek, powiedział, że poddaje pod obrady całej Radzie wniosek Koła Ligi Polskich Rodzin, aby opowiedziała się, czy rozpatruje wniosek, czy go odsyła wnioskodawcy. Przewodniczący oświadczył ,że stanowisko Komisji Statutowej nie znalazło zrozumienia u działaczy LPR i nie skorzystali oni z innej możliwości złożenia wniosku, które daje Regulamin przyznawania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino”, lecz stało się powodem bezpośredniego ataku na jego osobę. Między innymi w piśmie LPR, cyt.:. „Koło Ligi Polskich Rodzin stoi na stanowisku, iż dla powagi sprawy i osoby, ludzie rozumni i wolni, powinni podjąć współpracę w tak szlachetnym celu. Dotychczasowe działania Pana Przewodniczącego Komisji Statutowej są jawnym tego zaprzeczeniem”. W informatorze „Razem Koła Ligi Polskich Rodzin Nr 7, napisano „Ale nie merytoryczna strona wniosku Ligi Polskich Rodzin interesowała Komisję Statutową... lecz wywołanie intrygi..” Przewodniczący Komisji oświadczył, że w swoim życiu społecznym, zawodowym jak i prywatnym, nie zajmuje się intrygami, lecz swoje postępowanie opiera na czytelnych, pragmatycznych i moralnych zasadach, natomiast swoje wypowiedzi odnosi tylko i wyłącznie do zaistniałych faktów i obowiązującej litery prawa. Toteż sformułowania Ligi Polskich Rodzin zawarte w pismach traktuje jako zwykłe pomówienie i zniesławienie polityczne. Stąd stał się stroną w sporze i uważał, że jego dalsze działania w przedmiotowej sprawie mogłyby być uznane za nieobiektywne. Z tego też względu prosił o wyłączenie jego osoby z dalszych rozstrzygnięć w tej sprawie i przekazanie wniosku LPR pod obrady całej Rady Gminy”. Głos w dyskusji m.in. zabrali: Radna G. Kasprzyk, która poprosiła Wysoką Radę o rozpatrzenie wniosku LPR w sprawie nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino” Pani A. Baranowskiej. Uważała, że wniosek Ligi Polskich Rodzin powinien być przyjęty przez Radę, bo „zgodnie ze wszystkimi ustawami każdy obywatel, organizacja, partia może składać wnioski”. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober oznajmił, że był współautorem regulaminu nadawania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino”. Cyt. „W roku 1998 Komisja Statutowa z całą premedytacją pominęła zapis „organizacji politycznej”. Nie ulega wątpliwości, że Liga Polskich Rodzin jest partią polityczną. Nie jest organizacją społeczną”, a więc nie ma możliwości składania wniosku w myśl prawa miejscowego. Wójt Gminy - J. Wejer odczytał tekst uchwały nr XXXIV/264/98 z dnia 6 lutego 1998 roku w sprawie nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino”. Przedstawił dwie propozycje rozwiązania tej sprawy, tj. Rada Gminy może znowelizować uchwałę w sprawie nadania tytułu: Honorowy Obywatel Gminy Luzino i zastosować zapis, że z wnioskiem o nadanie w/w tytułu może wystąpić: 1. Wójt Gminy, 2. Komisja Rady Gminy, 3. Organizacja społeczna, 4. Partia polityczna. Ponadto Rada Gminy może podtrzymać stanowisko Komisji Statutowej o zwrócenie wniosku Ligi Polskich Rodzin. Radna G. Kasprzyk sugerowała, aby Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie treści regulaminu dotyczącego nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino”. Uważała, że Rada Gminy powinna przyjąć wniosek LPR i rozpatrzyć kandydaturę - Pani A. Baranowskiej. Uznała tę sytuację za małą etyczną i niemoralną, ponieważ Pani Baranowska za głoszenie nauk religijnych była więziona, gnębiona przez Służby Bezpieczeństwa. Stosowano wobec niej represje. Na prośbę Przewodniczącego Rady, Radny W. Zaczek przedstawił jeszcze raz stanowisko Komisji Statutowej z dnia 5 marca 2003 roku. Potem Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zadał pytanie, czy Radni podtrzymują stanowisko Komisji Statutowej dotyczące zwrócenia wniosku wnioskodawcy jako podmiotu nieuprawnionego do składania wniosku o nadanie tytułu: „Honorowego Obywatela Gminy Luzino”?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli wyżej wymienione stanowisko Komisji Statutowej, 12 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” i 2 głosami „wstrzymującymi”.
(Radna G. Kasprzyk zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Statutowej, aby do tego tematu nie wracał).
Pani Marta Pieściuk złożyła serdeczne podziękowania osobom, które pomogły jej w odbyciu stażu w gminie. Podziękowania skierowała przede wszystkim do sołtysów, z uwagi na to że z nimi najbardziej współpracowała. Organizowała z sołtysami szkolenia dla rolników.
Wójt Gminy - J. Wejer poinformował Radnych o zamierzeniach związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w Urzędzie Gminy. Zakłada od września lub od października zatrudnić osobę do obsługi rolników w związku z dostosowaniem polskiego rolnictwa do reguł obowiązujących w Unii Europejskiej. Osoba ta udzielałaby pomocy rolnikom a przede wszystkim pozyskiwałaby najnowsze informacje o kredytach, dopłatach bezpośrednich, rentach strukturalnych i kwotach mlecznych i przekazywała je rolnikom. Udzielałaby instruktażu rolnikom.
Radna M. Sicha zadała pytanie: czy prace remontowe ulicy Lipowej są zakończone? Kiedy zostaną zamontowane lampy uliczne przy ścieżce wzdłuż toru kolejowego?
Zastępca Wójta Gminy - A. Stenka oznajmił, że prace na ul. Lipowej nie zostały zakończone. Na ulicy Lipowej zostanie położona nawierzchnia asfaltowa aż do wiaduktu PKP. Natomiast od wiaduktu do ulicy Północnej zostanie położona nawierzchnia z kruszywa drogowego. Zaś punkty świetlne zostaną założone jesienią bieżącego roku.
Radna G. Kasprzyk zadała pytanie Wójtowi, czy coś zrobił w kwestii pęknięcia ścian budynku Gimnazjum Publicznego w Luzinie?
Wójt Gminy - J. Wejer poinformował Radną, że na początku lipca bieżącego roku odbędzie się tzw. „przegląd gwarancyjny” obiektu, w którym wezmą udział inspektor nadzoru i kierownik budowy. Zajmą stanowisko w sprawie pęknięcia ścian. Protokół z przeglądu zostanie przekazany Komisji Gospodarczej i Samorządu celem zapoznania Radnych.
Sołtys wsi Robakowo - M. Pallach poprosiła Wójta o zrealizowanie wniosku z zebrania wiejskiego, tj. naprawienie przepustu w Robakowie.
Wójt Gminy - J. Wejer powiedział, że przepust zostanie naprawiony.
Radna G. Kasprzyk przekazała Radnym informację, iż w sierpniu organizuje wspólnie z parafią św. Wawrzyńca festyn. W związku z czym przedłożyła Proboszczowi Parafii propozycje kulturalne. Najprawdopodobniej gwiazdą festynu będzie „Eleni”.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz podziękował Radnym za półroczną współpracę. Poprosił Przewodniczących Komisji Rady, aby kolejne posiedzenia Komisji zorganizowali w dniach od 11 sierpnia do 18 sierpnia 2003 roku. Sesję Rady Gminy zaplanował na 28 sierpnia 2003 roku.

Ad.13.
Zgodnie z § 34 regulaminu Rady Gminy - Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zakończył VII sesję wypowiadając tradycyjną formułę „zamykam VII sesję Rady Gminy Luzino”. Obrady zakończyły się 16.30.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje w dokumentacji Rady Gminy zaś drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: Stefania Sirocka.
1. Lista obecności Radnych
2. Lista obecności gości
3. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w sprawie wyboru ławników
4. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności zapisu ustawy Kodeks Cywilny z Konstytucją
5. Pismo Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich w sprawie polityki społecznej
6. Zgodna na tablicę z nazwą ulicy Okrężna
7.Pismo Koła Ligi Polskich Rodzin dot. A. Baranowskiej
8. Pismo Przewodniczącego Komisji Statutowej w sprawie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Luzino"
9. Pismo Radnej G. Kasprzyk w sprawie dojazdów dzieci do szkół
10. Odpowiedź radcy prawnego A. Lewickiej - Cwynar na pismo G. Kasprzyk
11. Pismo Agencji Rynku Rolnego dot. skupu zbóż oraz dopłat
12. Pismo Nadleśnictwa Choczewo w sprawie lasów ochronnych
13. Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2002 rok
14. Postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 18.03.2003 r. o warunkowym umorzeniu postępowania karnego
15. Informacja z działalności Wójta za okres 29.04-26.06.2003
16. Informacja o odbytych przetargach
17. Uchwała VII/52/03 z 27.06.2003 w sprawie budżetu gminy na rok 2003
18. Uchwała VII/53/03 z 27.06.2003 w sprawie sprzedaży działek budowlanych
19. Uchwała VII/54/03 z 27.06.2003 w sprawie nabycia nieruchomości
20. Uchwała VII/55/03 z 27.06.2003 w sprawie uchwalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2004 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
21. Uchwała VII/56/03 z 27.06.2003 w sprawie zmiany brzmienia paragrafu 3 ust. 1 i paragrafu 8 Uchwały Nr XXXIV/236/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotyczących zasad polityki czynszowej gminy
22. Uchwała VII/57/03 z 27.06.2003 w sprawie określenia okresu najmu pomieszczeń Apteki zlokalizowanej przy ul. Młyńskiej 7 w Luzinie
23. Uchwała VII/58/03 z 27.06.2003 w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi
24. Uchwała VII/59/03 z 27.06.2003 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino, gm. Luzino
25. Uchwała VII/60/03 z 27.06.2003 w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2, 488 w Kębłowie, gmina Luzino
26. Uchwała VII/61/03 z 27.06.2003 w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2, 488 w Kębłowie, gmina Luzino
27. Uchwała VII/62/03 z 27.06.2003 w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 486/2, 487/2, 488 w Kębłowie, gmina Luzino
28. Uchwała VII/63/03 z 27.06.2003 dotycząca zmiany uchwały nr IV/37/ Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
29. Pismo Starosty Wejherowskiego dot. przekazania zadań z zakresu budownictwa
30. Uchwała VII/64/03 z 27.06.2003 w sprawie zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z akresu działąnia Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino
31.Uchwała VII/65/03 z 27.06.2003 w sprawie nabycia nieruchomości