Gmina Luzino
Protokół nr XII/2004
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 24 lutego 2004 r.

Lista obecności radnych i lista obecności gości zaproszonych z sesji w załączeniu - (zał. nr 1 i nr 2).
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z sesji z dnia:
- 04 grudnia 2003 roku
- 30 grudnia 2003 roku.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o pracach Wójta Gminy Luzino.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski zaproszonych gości.
7. Głos publiczności.
8. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2004
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
b) odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy,
c) odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Rady Gminy,
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
e) głosowanie uchwały budżetowej.
9. Zapoznanie się z programem działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rok 2004 dla Gminy Luzino.
10. Informacja Kierownika GOPS z przebiegu akcji „Koszyk świątecznej pomocy dla najbardziej potrzebujących”.
11. Przedstawienie wykazu imprez masowych na rok 2004.
12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Luzino za rok 2003 a także informacja w sprawie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych.
13. Informacja o przygotowaniach do inwestycji realizowanych z funduszu SAPARD oraz zamierzeń inwestycyjnych, których realizacja będzie możliwa ze środków akcesyjnych Unii Europejskiej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) nabycia nieruchomości – działki nr 333/29 położonej w Kębłowie;
b) porozumienia z Gminą - Miastem Wejherowo o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino;
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Gminy Luzino;
d) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki.
15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z par. 20 regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz otworzył XII sesję tradycyjną formułą. Przywitał Radnych Rady Gminy Luzino i gości w osobach: Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta Gminy – Andrzeja Stenka, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego – Piotra Pelcera, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Bronisławę Pobłocką, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury – Marię Krośnicką, Kierownika Referatu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego – Kazimierza Hinc, Agronoma Ośrodka Doradztwa Rolniczego dla Gminy Luzino – Wojciecha Wermińskiego. Sołtysa wsi Luzino – Zygmunta Brzezińskiego, Sołtysa wsi Robakowo – Marzenę Pallach, Sołtysa wsi Dąbrówka – Bronisława Nadolskiego, Sołtysa wsi Sychowo – Mirosława Neumuller, Sołtysa wsi Milwino – Jana Lewińskiego, Sołtysa wsi Kębłowo – Piotra Michałek, Sołtysa wsi Kochanowo – Roberta Gurskiego, Sołtysa wsi Barłomino – Andrzeja Stenka. Przewodniczący obrad przywitał też Prezesa Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Eugeniusza Szulc, reprezentanta Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Huberta Bladowskiego i dziennikarkę „Dziennika Bałtyckiego” – Joannę Kielas oraz publiczność. Prowadzący obrady stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 15 Radnych, co stanowi 100 % ustawowego składu Rady i upoważnia do podejmowania uchwał i wniosków. Sesja odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.10 a zakończyły o 18 05.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał proponowany porządek obrad XII sesji. Potem zapoznał Radnych z wnioskiem Komisji Gospodarczej i Samorządu, dot. zmiany treści projektu uchwały, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Gminy Luzino poprzez objęcie wszystkich wsi w tym projekcie uchwały.
Radna G. Kasprzyk – w imieniu Klubu Radnych „RS” zgłosiła wniosek o uzupełnienie porządku obrad, poprzez przedstawienie Radnym opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2004.
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady poddał pod głosowanie:
a) wniosek Komisji Gospodarczej i Samorządu dotyczący zmiany treści projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..., poprzez zamieszczenie wszystkich wsi gminnych w projekcie uchwały. Radni podjęli wyżej wymieniony wniosek jednogłośnie.
b) wniosek Radnej G. Kasprzyk dotyczący uzupełnienia porządku obrad poprzez zapoznanie Radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2004. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli wyżej wyszczególniony wniosek, 3 głosami „za”, 2 głosami „przeciwnymi” i 10 głosami „wstrzymującymi”. Radny K. Bober poprosił o odnotowanie w protokole, iż wszyscy Członkowie Klubu Radnych „RS”, głosowali za wnioskiem w sprawie zapoznania Radnych z opinią RIO w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2004.
c) proponowany porządek obrad XII sesji łącznie z przyjętymi zmianami.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli proponowany porządek obrad XII sesji Rady Gminy łącznie z wyżej wymienionymi zmianami, jednogłośnie.

Ad.1.c.
Prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem: czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi do protokołu nr X/2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku?
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący przyjęcia protokołu nr X/2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku?
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr X/2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku, jednogłośnie.
Potem Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radnych o przyjęcie lub wniesienie uwag do protokołu nr XI/2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2003 roku.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XI/2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2003 roku, jednogłośnie.

Ad.2.
Informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym od 30 grudnia 2003 roku do 24 lutego 2004 roku przedstawił Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz. Informacja w załączeniu. Potem prowadzący obrady zapoznał Radnych z tekstem:
1. pisma Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich w Luzinie, w sprawie wsparcia finansowego działalności związanej z kontynuacją kontaktów ze szkołą im. Brzostowskiego w Turgielach – z Polakami mieszkającymi na Litwie.
2. wniosku Reginy i Feliksa Sikora w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
3. wniosku Joanny Sikora w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
4. pisma Klubu Radnych „RS” w temacie projektu uchwały, w sprawie wyodrębnienia środków finansowych do dyspozycji sołectw oraz stosownego wyliczenia tych środków.
5. pisma radnego K. Bober w sprawie projektu nowelizacji statutu sołectw.
6. prośby Gminnego Klubu Sportowego w Luzinie, w sprawie zwiększenia dotacji na działalność sportową w roku 2004.
7. pisma Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, w sprawie wyodrębnienia pieniędzy na zakup radiowozu dla służby prewencyjnej.
8. podziękowania Pani Anny Baranowskiej za przyznanie tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino”.
9. apelu uczestników II Forum Samorządów Województwa Pomorskiego.
10. prośby Pana Z. Klotzke o zabezpieczenie w budżecie roku 2004 kwoty 9.000 zł na wydanie „Bedekera Luzińskiego”.
11. pisma Pana L. Serkowskiego w sprawie oświadczeń majątkowych.
12. pisma Pana L. Serkowskiego w sprawie ogłoszenia komunikatu dla rolników.
13. pisma obserwatora SLD – H. Bladowskiego, w sprawie zachowania radnego J. Schulz podczas przerwy posiedzenia Komisji Gospodarczej i Samorządu.
14. pisma obserwatora SLD – H. Bladowskiego w temacie kierowania przez Sąd Grodzki osób, skazanych prawomocnymi wyrokami, w celu odbycia kary ograniczenia wolności.
Pisma, o których mowa wyżej w załączeniu.
/Radni nie podjęli dyskusji/.

Ad.3.
Informację z działalności Wójta Gminy w okresie od 4 grudnia 2003 roku do 24 lutego 2004 roku, przedstawił Wójt – J. Wejer. Informacja w załączeniu.
Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka zaznajomił Radę Gminy z informacją o przetargach, jakie odbyły się od 1 grudnia 2003 roku do 23 lutego 2004 roku. Informacja w załączeniu. Podał informacyjnie Radnym, iż 28 stycznia 2004 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek: 211/1; 211/2 i 211/7 położonych w Luzinie, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł. Cena wywoławcza dla działki nr 211/1 o pow. 8.950 m2 wynosiła 139.650 zł, dla działki nr 211/2 o powierzchni 10.078 m2 wynosiła 157.050 zł, a dla działki nr 211/7 o powierzchni 28.668 m2 wynosiła 371.800 zł. Wpłynęły wadia w wysokości 10 % ceny wywoławczej poszczególnych działek, na działki 211/2 i 211/7. Wadia te uprawniały do wzięcia udziału w przetargu i licytacji na poszczególne działki. Działka nr 211/2 została sprzedana Państwu Cz. i E. Socha. Działka nr 211/7 została sprzedana Spółce „WAKOZ”. Umowy notarialne będą podpisywane u notariusza 25 lutego 2004 roku.
Radna G. Kasprzyk poprosiła o kserokopię informacji o przetargach, jakie odbyły się w w/w okresie sprawozdawczym.
Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka zobowiązał się do przekazania Radnej kserokopii w/w informacji.
/Radni nie podjęli dyskusji/

Ad.4.
„Wnioski Komisji Rady Gminy”
I. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Samorządu – E. Miotke zapoznał Radnych z informacją i wnioskami z posiedzenia Komisji z dnia 10 lutego 2004 roku. Cyt. „ 1. Komisja po zapoznaniu się z materiałami i z wyjaśnieniami Wójta Gminy przyjęła projekt budżetu gminy na rok 2004, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 3 głosami „wstrzymującymi”. 2. Podjęła wniosek dotyczący przekazania jednego pomieszczenia dla potrzeb policji, (które było zajmowane przez Szkołę Podstawową im. Lecha Bądkowskiego na Muzeum Regionalne), 5 głosami „za”, 3 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”. 3. Komisja zapoznała się:
a) ze sprawozdaniem z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Luzino, za rok 2003;
b) ze sprawozdaniem z działalności Komisariatu Policji w Luzinie, w tym z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Luzino za rok 2003;
c) pismem Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy w roku 2004 kwoty 30.000 zł na zakup radiowozu oznakowanego, dla służby prewencyjnej;
d) z informacją o przygotowaniach do inwestycji realizowanych z funduszu SAPARD oraz o zamierzeniach inwestycyjnych, których realizacja będzie możliwa ze środków akcesyjnych Unii Europejskiej.
4. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
- nabycia nieruchomości – działki nr 333/29 położonej w Kębłowie;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Gminy Luzino. Komisja podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący objęcia wszystkich wsi w projekcie w/w uchwały, z możliwością odstąpienia (w fazie przygotowania specyfikacji), od sporządzenia miejscowego planu dla jakieś wsi lub jakiegoś obrębu geodezyjnego, w przypadku braku środków finansowych na wykonanie w/w zadania.
- porozumienia z Gminą - Miastem Wejherowo o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino;
- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki.
5. Komisja zaznajomiła się z pismem:
- Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, w sprawie uregulowania granic drogi powiatowej Luzino – Barłomino, na odcinku, od granicy z Luzinem do drogi Barłomino – Milwino.
- Radnego Krzysztofa Bober w sprawie przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i wypracowania zasad sprzedaży tych mieszkań.” Przewodniczący Rady Gminy W. Kunz wystąpił z sugestią przegłosowania wniosku drugiego dotyczącego przekazania jednego pomieszczenia dla potrzeb policji, które było zajmowane przez Szkołę Podstawową im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie na Muzeum Regionalne. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do przedstawionego wniosku? Głos zabrał: Sołtys wsi Luzino – Z. Brzeziński, który zwrócił się z zapytaniem: jakie motywy wzięto pod uwagę w sprawie przekazania pomieszczenia policji? Wójt Gminy – J. Wejer powiedział, że Z-ca Komendanta Wojewódzkiej Policji – Pan Łukasiewicz zwrócił się telefonicznie w sprawie pomieszczenia dla potrzeb policji. Pomieszczenia zajmowane przez policję są niewystarczające. W momencie ich przekazywania policji, w Luzinie funkcjonował Rewir Dzielnicowych, który z dniem 01.07.2003 roku uległ zmianie. Powstał Komisariat Policji. Zwiększono obsadę kadrową. W Komisariacie pracują policjanci prowadzący dochodzenia. Podkreślił w swojej wypowiedzi, że Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie wcześniej sygnalizował problem lokalowy. Poprosił o dodatkowe pomieszczenie. Stąd na Komisji Gospodarczej i Samorządu zgłosił wniosek, o podjęcie decyzji w sprawie przekazania jednego pomieszczenia, o pow. 8 m2, (byłej rejestracji ośrodka zdrowia) dla potrzeb policji. Radny E. Miotke – dla wyjaśnienia poinformował Sołtysa o tym, że Komisja Gospodarcza i Samorządu przy rozważaniu tego problemu wzięła pod uwagę wszystkie aspekty przemawiające „za” i „przeciw”. Jednak po wnikliwym przeanalizowaniu podjęła wniosek o przekazaniu pomieszczenia policji. W związku z czym na dzisiejszym posiedzeniu przedstawia wniosek Radzie Gminy w celu zajęcia ostatecznego stanowiska. Radna G. Kasprzyk – stwierdziła, że „Klub Radnych „RS” występował przeciw temu wnioskowi i nadal opowiada się za tym, żeby tego pomieszczenia nie zabierać Muzeum. Skoro Komisja Gospodarcza i Samorządu zdecydowaną większością głosów podjęła wniosek, przy trzech naszych głosach „przeciwnych”, zadała pytanie Wójtowi, jakie ma Pan propozycje dla Pana Sikory w związku ze zmniejszeniem mu pomieszczeń na gromadzenie eksponatów?” Radny E. Miotke uznał pytanie Radnej za przedwczesne i niezasadne, ponieważ Rada Gminy nie zajęła jeszcze stanowiska w/w temacie. Nadmienił też, że pytanie byłoby zasadne w momencie podjęcia ostatecznej decyzji przez Radę Gminy. Zaproponował przegłosować wniosek. Radny K. Bober – cyt. „Panie Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Samorządu, Pan się dzisiaj źle przygotował. Jest Pan marnym mecenasem. Pytanie padło do Pana Wójta. Jakoś się w tej Radzie dziwnie utarło, że jak pytanie pada do konkretnej osoby, to zawsze znajdzie się jakiś mecenas, który jest źle przygotowany i udziela na nie odpowiedzi. Myślę, że Pan Wójt jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie jest jego osobie potrzebny marny mecenas, który będzie go w tej sprawie wyręczał.” Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi Radnej G. Kasprzyk słowami: „Gmina nie zakłada zabierać wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla Muzeum.” Jedynie proponuje zmniejszyć ogólną powierzchnię o jedno pomieszczenie, mające 7 m2 – 8 m2. Wójt oznajmił, że jest usatysfakcjonowany z tego, że powstało i gromadzone są eksponaty w Muzeum. Dlatego też emerytowany nauczyciel Pan F. Sikora otrzymał 9 godzin, (½ etatu) na prowadzenie placówki, na zbieranie i gromadzenie eksponatów. Wójt stwierdził, że dla Gminy sprawa bezpieczeństwa też jest istotna. Uważał, że przy wsparciu Klubu Radnych „Nasza Gmina” jest w stanie takie pomieszczenie wygospodarować. Nie akceptował próby forsowania na siłę pozostawienia tego pomieszczenia Muzeum. Według Wójta, jedna i druga jednostka może funkcjonować. Niemniej jednak ważne jest, aby tego nie zaprzepaścić. Powiedział, że dla jego osoby nie jest najważniejsze Muzeum ale bezpieczeństwo. Oświadczył, że Klub Radnych „Nasza Gmina” ma pewne pomysły, jednak w tej chwili najważniejszą sprawą jest: budżet, programy inwestycyjne, które trzeba realizować. Niemniej jednak w między czasie trzeba rozmawiać o rzeczach mniej ważnych i na przestrzeni kilku miesięcy wypracować odpowiednie stanowisko. Radny K. Bober powiedział, że jako radny został zaskoczony na Komisji tą informacją , stąd protestował przeciw temu. Prosił Wójta, (chyba dziewięć albo dziesięć razy), żeby wstrzymał się z tą sprawą. Oznajmił, że zadał pytanie: czy Pan Sikora również wie o tej sprawie? „Pan Sikora o tej sprawie nic nie wiedział.” Wyartykułował w swojej wypowiedzi fakt, że pomieszczenie o powierzchni 8 m2 nie wpłynie w żaden sposób na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Luzino, ponieważ policjanci nie mają siedzieć w pomieszczeniach, tylko mają patrolować teren i pilnować porządku. Cyt. „Ja cieszę się z deklaracji Wójta, że takie pomieszczenie znajdzie się na to muzeum, mam nadzieję, że w miarę szybkim czasie.” Radny E. Miotke poprosił Przewodniczącego Rady Gminy, by zwrócił uwagę Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy na to, aby nie oceniał publicznie jego osoby. Stwierdził, iż nie życzy sobie takiego zachowania ze strony Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Panie Przewodniczący może ja stałam się znowu „orzechem” tego nieporozumienia, tutaj należy podkreślić, że Pan Przewodniczący Komisji jest bardzo często autorem popisów folklorystycznych, ja się do tego przyzwyczaiłam, ale rzeczywiście, ja pytanie kierowałam do Wójta i oczekiwałam odpowiedzi od Wójta. Otrzymałam ją od Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Samorządu, co mnie bardzo zdziwiło. Dziękuję Panu Wójtowi za odpowiedź. Cieszę się bardzo, że takie pomieszczenie się znajdzie z tego względu, że Radni z Klubu „RS” od samego początku w przeciwieństwie do Radnych z Klubu „Nasza Gmina”, są głównymi inicjatorami powstania Muzeum. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że przyznano policji to dodatkowe pomieszczenie. Muzeum zostanie z stamtąd wyprowadzone do innego pomieszczenia.” Radny K. Bober powiedział, cyt. „w kwestii formalnej, my konstruujemy wnioski i nie wiadomo czego one dotyczą. Gdybyśmy skonstruowali wniosek dotyczący powstania muzeum i określili jego powierzchnię, to dzisiaj w grę wchodziłaby zmiana uchwały.” Poprosił o ustalenie w m2 jaką stanowi powierzchnię to jedno pomieszczenie. Zwrócił się z zapytaniem: czy my mamy protokół dotyczący przekazania pomieszczeń policji, czy on gdzieś jest, czy jest zapisane, że to są takie pomieszczenia, żeby do tego można było się odnieść?” Zaproponował, aby sprawę przyznania pomieszczenia policji podjąć w formie uchwały, ponieważ nie jest to sprawa bardzo pilna. Może trochę poczekać. Wójt Gminy J. Wejer – zaapelował do Radnych, aby dzisiaj podjęli decyzję w sprawie przyznania pomieszczenia policji, ponieważ w związku z zaistniałym pożarem prowadzone są roboty. Remontowane są pomieszczenia i dlatego można by od razu przystąpić do zamurowania drzwi, przełożenia instalacji elektrycznej. Potem Wójt ustosunkował się do kolejnych pytań Radnego K. Bober. Stwierdził m.in., że pomieszczenia policji przekazano w formie umowy wraz z załącznikiem graficznym, który dokładnie określał metraż pomieszczeń itp. Poprosił Radnych, o zajęcie stanowiska w sprawie przekazania pomieszczenia policji, czy są za przekazaniem, czy są przeciw. Przewodniczący Komisji Gospodarczej – E. Miotke zgłosił formalny wniosek o zakończenie dyskusji w w/w temacie i przystąpienie do głosowania wniosku Komisji Gospodarczej i Samorządu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zarządził głosowanie, zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za przekazaniem jednego pomieszczenia dla policji, które było zajmowane przez Szkołę Podstawową w Luzinie na Muzeum? W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Wniosek przyjęto 12 głosami „za”, O głosami „przeciwnymi” i 3 głosami „wstrzymującymi”. /Radni nie zgłosili uwag do wniosków/.
II. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Z. Koszałka zaprezentował Radzie Gminy informacje i wnioski z dnia 11 lutego 2004 r. cyt. „1. Komisja po przeanalizowaniu materiałów i wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy, przyjęła projekt budżetu gminy na rok 2004, w zakresie oświaty, kultury i sportu, jednogłośnie. 2. Zapoznała się z programami rekreacyjno - sportowymi dla dzieci i młodzieży na okres wakacji zimowych, które przygotowali dyrektorzy szkół, Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Klub Sportowy. 3. Komisja zapoznała się z „Kalendarzem Imprez Masowych, Kulturalnych, Edukacyjnych, Rekreacyjnych Gminy Luzino na rok 2004”. Umożliwiła wszystkim zainteresowanym uczestniczącym w posiedzeniu o uzupełnienie w/w „Kalendarza Imprez....”, poprzez zgłoszenie swoich propozycji do dnia 18.02.2004 r., do biura Rady Gminy bądź sekretariatu Urzędu Gminy. 4. Komisja omówiła realizację „Programu aktywizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży - „Sport po 16.00”, w tym realizację programu nauki pływania i BnO. 5. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
A) nabycia nieruchomości – działki nr 333/29 położonej w Kębłowie;
B) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Gminy Luzino;
C) porozumienia z Gminą - Miastem Wejherowo o przekazaniu przez Gminę Luzino, zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino;
D) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki.” /Radni nie podjęli dyskusji w w/w temacie/.
III. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – M. Licau zaznajomiła Radę Gminy z informacją i wnioskami z posiedzenia z dnia 12 lutego 2004 roku,
1. cyt. 1. „Komisja przyjęła projekt budżetu gminy w obszarze rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i ochrony środowiska a także Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004, jednogłośnie.
2. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
A) nabycia nieruchomości – działki nr 333/29 położonej w Kębłowie;
B) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Gminy Luzino;
C) porozumienia z Gminą - Miastem Wejherowo o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino;
D) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki.
3. Komisja zapoznała się z:
- „Programem Działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rok 2004 dla Gminy Luzino”;
- informacją o przebiegu akcji składania wniosków o przyznanie numeru identyfikacyjnego oraz wniosków powierzchniowych o przyznanie płatności obszarowych a także akcji składania wniosków o przyznanie kwoty mlecznej dla dostawców, zmierzających rozpocząć lub zwiększać produkcję mleka;
- treścią pisma Klubu Radnych „Ruch Samorządowy” w sprawie projektu uchwały w zakresie przeznaczenia środków finansowych do dyspozycji sołectw. Pismo to zostanie rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji. /Radni nie podjęli dyskusji w w/w temacie/.
IV. Przewodniczący Komisji Statutowej – W. Zaczek przedstawił krótką informację ze spotkania Komisji, które odbyło się 4 lutego 2004 roku. I tak Komisja na swym posiedzeniu omawiała: końcową wersję projektu Statutu Gminy Luzino i analizowała projekt Statutu Sołectwa, który złożył Radny K. Bober. Podjęła wniosek, aby debatę nad projektem statutu sołectwa przełożyć na inny termin, w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej i zmianą przepisów, w tym zakresie.
/Radni nie podjęli dyskusji w temacie wniosków Komisji Statutowej./
V. Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej – M. Sicha zaznajomiła Radnych z informacją i wnioskami z posiedzenia Komisji, które odbyło się 13 lutego 2004 roku. Cyt. „1. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej po przeanalizowaniu materiałów przyjęła projekt budżetu gminy na rok 2004, w zakresie służby zdrowia i opieki społecznej, jednogłośnie. 2. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą świadczenia usług medycznych przez NZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie. Podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący utrzymania dyżurów sobotnio - niedzielnych w NZOZ „Ośrodku Zdrowia” w Luzinie. 3. Wysłuchała informacji dotyczącej świadczenia usług stomatologicznych w Gminie Luzino. 4. Zaznajomiła się z:
- informacją z przebiegu akcji „Koszyk świątecznej pomocy” w 2003 roku,
- projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad XII sesji Rady Gminy,
- tekstem pisma Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, w sprawie dofinansowania remontu i modernizacji Oddziału Urologii. Komisja nie przyznała środków finansowych na wykonanie zadań wyszczególnionych w piśmie, w związku z brakiem funduszy budżetowych i ilością obligatoryjnych zadań samorządowych.”
Głos w dyskusji zabrał: Wójt Gminy – J. Wejer, który zaproponował Radnym, aby podjęli wniosek w sprawie zwolnienia NZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie z płacenia podatku od nieruchomości, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i czynszu za najem pomieszczeń w tym ośrodku, od dnia 1 marca 2004 roku do 31.12.2004 roku, celem zachowania dyżurów sobotnio-niedzielnych. Ponadto dla zrekompensowania wydatków rocznych na w/w dyżury, zaproponowano w projekcie uchwały, w sprawie budżetu gminy na rok 2004, zakup oleju grzewczego dla GOPSu.
Radny K. Bober cyt. „Ja taki wniosek składałem na Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, wtedy Pan mówił, że takie rozwiązanie jest niemożliwe.” Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi przedmówcy. Potem poprosił Radę Gminy o podjęcie decyzji w w/w temacie, w celu sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy i przyjęcia stawki zerowej. Skarbnik Gminy – M. Stolc oznajmiła m.in., że Rada Gminy nie może zwolnić Kierownika NZOZ w Luzinie z płacenia podatku i czynszu, bo Gmina zobowiązana byłaby do odprowadzenia podatku VAT, który i tak za styczeń i luty przekazała. Zaproponowała Radnym wprowadzenie od 1 marca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. stawki „zerowej” od podatku, od nieruchomości budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i stawki „zerowej” czynszu za najem pomieszczeń w tym ośrodku.
W związku z powyższym prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za tym, aby upoważnić Wójta do podpisania aneksu do umowy z NZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie i wprowadzenia od 1 marca 2004 r. do 31 grudnia 2004 roku, stawki „zerowej” od podatku, od nieruchomości i stawki „zerowej” – czynszu za najem pomieszczeń w ośrodku?
Radni podjęli w/w wniosek, 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”.
/Radni nie podjęli dyskusji w temacie pozostałych wniosków Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej/.

Ad.5.
W punkcie „interpelacje i zapytania radnych” głos zabrał/ła:
1. Radny R. Groth, który ponowił wniosek w sprawie usytuowania w Zelewie znaku drogowego, dotyczącego ograniczenia prędkości jazdy – do 40 km/h, z uwagi na to, że Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku nie zdołał go od pół roku przywrócić. Apelował o ponaglenie Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego Wejherowskiego o uregulowanie wód przydrożnych, w taki sposób, aby woda z drogi Kochanowo - Zelewo nie płynęła całą szerokością jezdni. Wnioskował o oczyszczenie rowu przydrożnego.
2. Radna G. Kasprzyk ponowiła wniosek dotyczący przesunięcia dwóch słupów energetycznych z ulicy Kopernika w Luzinie, ponieważ stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym. Powiedziała też, że Wójt ostatnio mówił, iż prowadzi rozmowy w tej sprawie. W związku z tym zadała pytanie: „jak rozmowy przebiegają i czy możemy spodziewać się, że słupy zostaną przesunięte lub usunięte z jezdni ulicy Kopernika?” Potem zadała pytanie: kiedy zostanie usunięta wyrwa z nawierzchni ulicy Kopernika, ponieważ staje się uciążliwa i bardzo niebezpieczna dla mieszkańców? Jak postępują prace w kwestii wykonanie „przejścia przez tory” w drodze prowadzącej do Gimnazjum Publicznego w Luzinie?
3. Radny S. Cejrowski zadał pytanie: czy kolej udzieliła odpowiedzi, w sprawie ustawienia sygnalizacji świetlnej przy przyjeździe kolejowym w Luzinie? Kiedy zostanie usunięty barak - sklepik przy dworcu PKP, wg wcześniejszych zapowiedzi właściciel miał go usunąć do końca grudnia 2003 roku? Poprosił też o usunięcie pniaków przy drodze Robakowo – Robakowo – Skrzyżowanie.
4. Radna M. Sicha zadała pytanie: od kiedy autobus linii „L” będzie kursował ulicą Strzebielińską w Luzinie?
5. Radny W. Zaczek zadał pytanie: czy na rogatkach PKP można założyć „światła odblaskowe”, ponieważ są mało widoczne? Czy Gmina Luzino ma zawartą umowę partnerską z jakimś miastem lub wsią innego państwa? Ponowił wniosek o odnowienie na jezdniach „przejścia dla pieszych”.
6. Radny K. Bober poinformował Radnych, że za chwilę przedstawi na kasecie film dotyczący funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Dodał w swojej wypowiedzi, iż był przekonany, że „w informacji Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym” znajdzie się jakaś informacja dotycząca oczyszczalni. Podał informacyjnie, że po emisji filmu przedstawi szereg pytań. Potem podjął temat organizacji Mistrzostw Polski w BnO, które odbędą się w maju w Gminie Luzino. Wystąpił z sugestią zabezpieczenia środków finansowych na Mistrzostwa, m.in. wydzielenia 2.000 zł na wykonanie map. Potem zwrócił się z zapytaniem: kiedy zostaną usunięte pniaki (o wysokości 30 cm – 40 cm), wystające w ul. Polnej w Luzinie, w obrębie zabudowania Pana Polasik, ponieważ stwarzają one niebezpieczeństwo w ruchu drogowym?
7. Radny E. Słowi zadał pytanie: jak została załatwiona sprawa drogi dojazdowej do Państwa Szymerowskich w Luzinie? Poprosił o uregulowanie sprawy związanej z hydrantem, w obrębie zabudowania Państwa Zaleskich, (gdzie wystąpił pożar). Zgłosił do realizacji wniosek z zebrania wiejskiego wsi Robakowo w sprawie dowozu dzieci z Robakowa do szkoły w Sychowie.
8. Radny B. Kunz poprosił o ustalenie i postawienie przy wiadukcie kolejowym, ulicy Strzebielińskiej, znaku: „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 T”.
9. Radny K. Bober - Cyt. „Gimnazjum przecieka, oczyszczalnia się przelewa, ile razy w miesiącu i ile razy w roku tego nie wiem? Powiedziałem, że to jest pierwsza część filmu. Zastanawiałem się od czego zacząć i zacznę od tego, że w poprzedniej Radzie był człowiek, który zwracał uwagę na nieprawidłowości w funkcjonowaniu oczyszczalni. Był to Pan Stanisław Bober. Ja za zgodą i za wiedzą Pana Wójta zweryfikowałem te daty i godziny. Powiem Państwu, że na połowę tych różnych dat, połowa jest zaewidencjonowana, przeszła przez dokumenty. To jest do wglądu u Pana K. Hinc. Połowa jest za wszelką ewidencją. Jeżeli my wywozimy w roku 15.000 m3, to proszę sobie resztę dośpiewać. Stąd mamy azoty, stąd mamy koszty, którzy ponoszą, ci, którzy są podłączeni do kanalizacji i ci, którzy wywożą ścieki i płacą za wywóz nieczystości płynnych. Reszta jest poza ewidencją. To się lało 24 godziny. Jak ja tę kasetę otrzymałem to myślałem, że tego chłopa, od którego otrzymałem, to go zabiję, bo ja jakbym zauważył, to ja bym skorzystał z telefonu i poinformował odpowiednie służby. To się lało 24 godziny. Ślady były i są do dzisiaj. Ja nie mam pytań do Pana Wójta, w tych sprawach. Ja mam pytanie do Przewodniczącego Rady Gminy, czy jest Pan coś w tej sprawie zrobić? Ja mieszkam od oczyszczalni 400 metrów, to jest bomba, tu jest mnóstwo pytań. Ja zaobserwowałem zaskoczenie z każdej strony. Jaka tu jest kontrola? O tej kontroli Pan Stanisław Bober również mówił. Tam jest zamontowana kamera, która niczemu nie służy. A można w bardzo prosty sposób zamontować kamerę, która włącza się, jak ktoś podjedzie i ona zarejestruje. Nie trzeba żadnej dokumentacji. Zwróciliście Państwo na zrzuty ścieków przed oczyszczalnią ścieków, poza wszelką ewidencją. Mam pytanie do Przewodniczącego Rady Gminy, czy jest Pan coś w stanie, w tej sprawie zrobić? Oczywiście nie oczekuję odpowiedzi dziś? Mam pytanie do Przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – czy jest Pani w tej sprawie coś zrobić, zadziałać? Nie oczekuję odpowiedzi w dniu dzisiejszym. Mam przede wszystkim pytanie do Pana S. Cejrowskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy coś Państwo jesteście w tej sprawie zrobić? Ja się pytam: ile razy w roku to się przelewa? Ile razy w miesiącu, dlaczego to się przelewa? Zwróciliście Państwo uwagę, że tam leci w normalnym cyklu a jeszcze obok. Na sprawy technologiczne Pan S. Bober zwracał uwagę, ja w czasie Komisji Gospodarczej zadałem parę pytań dotyczących funkcjonowania oczyszczalni, my podłączamy coraz tą większą ilość i te ścieki będą coraz z większą ilością dopływały”. Potem poruszył kwestię dowozu ścieków do oczyszczalni. Cyt. „One będą dowożone dopóki Gmina nie zostanie skanalizowana. One będą dowożone co najmniej przez 15 lat. Proszę przejechać się ulicą Polną dzisiaj, jak tam wyglądają domy, płoty, posesje. Pan S. Bober zwracał uwagę na to, że powinno się zlokalizować zrzuty ścieków w innym miejscu, które nie byłyby uciążliwe dla mieszkańców. My walimy pieniądze na drogi powiatowe i inne rzeczy a tym ludziom fundujemy, to co dzisiaj mają. Ja celowo z tymi pytaniami nie zwróciłem się do Pana Wójta, bo widziałem ogromne zaskoczenie. Myślałem, że ta informacja ukaże się w sprawozdaniu Pana Wójta. Ja się pytam, jaka jest kontrola? To że ten film mógłby lecieć jeszcze pół godziny to miało Państwu uzmysłowić, że tam nie ma żadnej kontroli. Tylko raz było widać, że ten człowiek, który sprawuje nadzór otwierał i zamykał bramę. Tam może każdy wejść. Ja nie wiem, to że tam ciekło, jaka była przyczyna? Na to są chyba jakieś gwarancje, od firmy, która wykonywała inwestycję. Moje pytanie brzmi: ile razy w roku to miało miejsce i prosiłbym bardzo wymienione przeze mnie organy począwszy od Pana Przewodniczącego Rady Gminy, poprzez Przewodniczącą Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, żeby Państwo się tą sprawą zajęli, bo to że ja ten film dzisiaj wyemituję, i że zaczekałem na sesję, to jest interwencja mieszkańców Gminy, którzy ten film nagrali, każdy wie dokładnie z którego miejsca to było nagrywane. Tu złamano kilka ustaw. Prosiłbym bardzo, żeby tą sprawą na poważnie się zająć. Ja tej kasety nikomu nie udostępnię. Był czas, żeby sobie popatrzeć, zapisać i tak dalej. Ja nie chcę, żeby ludzie mieli z tego tytułu nieprzyjemności. To nie jest moją intencją. Moją intencją jest wymusić na ludziach, którzy za to odpowiadają, żeby to funkcjonowało, tak jak to powinno funkcjonować. Prosiłbym bardzo, żeby to od dzisiaj było pod pełną kontrolą.”
10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej S. Cejrowski – cyt. „W związku z tym, że Komisja Rewizyjna działa na zasadzie zlecenia przez Radę Gminy, dlatego prosiłbym...” (Radny Cejrowski nie zakończył wypowiedzi)
11. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Czy Pan mojej osobie będzie mógł udostępnić ten film, tego co po części zaobserwowałem, będę musiał wyciągnąć daleko idące konsekwencje do osób pracujących w danych dniach, bo mają środki i siły techniczne, żeby wszystko sprawdzić a co się stało jeżeli chodzi o przelewanie. Ja miałem informację z powiatu, że ponoć nam się oczyszczalnia przelewała. Pytanie do pracownika, który był na dyżurze po świętach Bożego Narodzenia ... „żadnej awarii nie było, nic się nie przelewało”. Jest to jednoznaczne stwierdzenie tej osoby, która miała w tym dniu dyżur i po prostu trzeba wyciągnąć konsekwencje, tym bardziej, że ta osoba już raz została ukarana, pozbawiona nagrody rocznej. Prosiłbym, o tę kasetę, żeby jemu ją pokazać, że informował mnie zupełnie inaczej. Resztę muszę sprawdzić. Muszę sprawdzić billingi rozmów, bo tam jest załączony alarm na oczyszczalni. Są dwie możliwości albo alarm nie został włączony albo pracownik przyjechał alarm skasował i dalej się tą sprawą nie interesował. Mógł nie włączyć alarmu na święta, ale to jest karygodne, bo to jest jego obowiązkiem. Tu była mowa o kamerze. Pracownik może włączyć na sobotę kamerę i później ją sprawdzić. Kto i o której godzinie przyjeżdżał. Pewne konsekwencje będę musiał wyciągnąć do osób, które wywożą ścieki, ale do tego mimo wszystko niezbędna byłaby kaseta, aby sprawdzić daty, godziny beczek, które były. Możemy to zrobić w obecności Pana K. Hinc nawet w obecności tych Panów, którzy wywożą, żeby im to pokazać, jakie to były dni i godziny. Ja tego nie chcę brać do domu. Czy taka możliwość zaistnieje?”
12. Radny K. Bober cyt. „Panie Wójcie, ja tej kasety nie udostępnię, był czas na to, trzeba było sobie pisać uważnie, słuchać a nie głupie komentarze do tego filmu wypowiadać. Moją intencją nie jest, żeby ktokolwiek został ukarany, bo ci ludzie funkcjonują, ale oni mają swoich zwierzchników, którzy powinni ich w jakiś sposób kontrolować. Ja proszę o jedno, żeby to od dzisiaj się nie powtarzało. Tylko to było moją intencją. Drugą intencją było to, żeby te organy, które wymieniłem, zainteresowały się tą sprawą.”
13. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Nie można przejść obojętnie nad porządkiem obrad jeżeli do pracownika padło pytanie wprost, czy była awaria na oczyszczalni ścieków w okresie świątecznym i czy nastąpiło przelanie zbiornika? „Nie było żadnej awarii”. Po prostu trzeba wyciągnąć daleko idące konsekwencje, tym bardziej że nie był to pierwszy przypadek tej osoby. Nie można mówić, nic nie róbmy, tu zawinił człowiek. To człowiek, który w danym dniu był odpowiedzialny za pracę na oczyszczalni ścieków.”
14. Radny E. Słowi – zadał pytanie: czy zbiornik jest lekko pochylony, że tylko z jednej strony to się przelewało?
15. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Nasz Klub wychodzi z założenia, że sprawa jest naprawdę bardzo poważna, bo wyraźnie na filmie było widać, co po tym przelewaniu pozostanie. Jak zatruwane jest środowisko? My oczekujemy od wskazanych osób wyjaśnienia tej niepokojącej nasz Klub kwestii i poinformowania Rady, co w tej sprawie można zrobić, aby takie sytuacje w przyszłości nie miały miejsca. Co do wypowiedzi Wójta – Pan próbuje wciągnąć Radę w relacje Pana z Pańskimi pracownikami. Nas te relacje po prostu nie interesują. Pan jest ich przełożonym i Pan zrobi to, co będzie Pan uważał za słuszne. Wystarczyło tylko wskazać Radzie, że po prostu takie rozmowy się odbędą i odpowiednie konsekwencje zostaną wyciągnięte, tym bardziej, że mieszkańcy zgłaszają nam, że to przelewanie nie miało miejsca pierwszy raz i uzasadnione było pytanie Pana K. Bobera. Mam nadzieję, że protokolantka zanotowała to, ile razy takie sytuacje miały miejsce i czy wtedy Pan wyciągnął konsekwencje w stosunku do osób odpowiedzialnych? W związku z tą poważną sytuacją naszemu, Klubowi nasuwają się dwa wnioski i poproszę Pana Krzysztofa Bober o przedstawienie tych wniosków.”
16. Kierownik Referatu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego U.G. – K. Hinc. - odniósł się do wypowiedzi Radnego K. Bober. Zwrócił szczególną uwagę na dwa aspekty. Na aspekt przelewania się ścieków przez zbiornik i aspekt ewidencjonowania ścieków. Oświadczył, że nie można mówić, że połowa ścieków nie jest ewidencjonowana. Po prostu jest to jakiś procent, najprawdopodobniej od 5 % – 10 %. Powiedział też, że z filmu widać, iż przelewało się to na dopływie, czyli na kracie. W styczniu (chyba) krata była remontowana. Zepsuły się łożyska. Widocznie stanęła ona wtedy, kiedy to było filmowane. Zatrzymuje się wtedy, gdy skrawki czegoś tam, woreczki okleją kratę. Po prostu mechanicznie ona nie zadziałała. Oznajmił, że to nigdy nie będzie przelewało się z każdej strony, ponieważ zewnętrzne ściany zbiornika są o wiele wyżej niż te co są w środku a potem jest koryto przelewowe. Cyt. „Może się lać tylko przy kracie. Docelowo kiedyś tam trzeba będzie postawić drugi zbiornik na oczyszczalnię, to nie jest sprawa zbiornika, to są zaniedbania ludzi. Tak samo winni są wozacy, bo oni też mają umowę. Wiedzą jak powinni postępować i to, że oni wrzucają do studni, to pierwszy raz widziałem, przed oczyszczalnią, to że nie wpisują to jest już ich karygodna rzecz, która w umowie jest zapisana, że jeżeli kiedykolwiek nie zapisze, to wtedy ma wstrzymaną dostawę ścieków. Tylko problem jest w tym, że widziałem dwóch największych wozaków, którzy zrzucali ścieki. Pytanie: kto będzie wywoził ścieki?”
17. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz cyt. „W związku z tym, że sprawa została zgłoszona, zajmiemy się nią, o dalszych postępach i działaniach poinformujemy Radę na najbliższym posiedzeniu.”
18. Radny S. Cejrowski zgłosił wniosek, aby Rada Gminy zleciła Komisji Rewizyjnej kontrolę działania oczyszczalni ścieków z określeniem, jaki okres ma być badany.”
19. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podał informacyjnie Radnym, że wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zostanie przedstawiony Radzie Gminy do przegłosowania w punkcie 16 porządku obrad – „Wolne wnioski i informacje”.
20. Radny K. Bober – przedstawił negatywne stanowisko dotyczące wydawania Biuletynu Rady i Wójta Gminy. Kwestionował, że w Biuletynie zamieszczono dwa te same zdjęcia, nie podpisano artykułów, pomieszano fotografie, pominięto w pewnej informacji z imienia i nazwiska przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych itp. Oznajmił, cyt. „po to w lutym 2003 roku Komisja Oświaty, Kultury i Sportu utworzyła redakcję tego Biuletynu, żeby takie buble wyłapać, za nim ujrzą światło dzienne. Niestety ja z przykrością stwierdzam, że ten Biuletyn z jednego numeru na drugi jest coraz gorszy. Nie ma żadnej poprawy. Ta gazetka kosztuje. Ja naprawdę proszę, dopóki jeszcze zastępcą Pańskim jestem, żeby naprawdę projekt Biuletynu sprawdzać i konsultować.”

Ad.6.
Wnioski zaproszonych gości:
1. Sołtys Z. Brzeziński odniósł się do pisma Pana H. Bladowskiego, w sprawie odbywania kary ograniczenia wolności. Oznajmił, że ta sprawa dotyczy mieszkańców Luzina. Poinformował Radnych, że skazani przez Sąd Grodzki są kierowani bezpośrednio do Sołtysa a nie do Rady Gminy. Sołtysi odpowiadają za ich wykonanie kary ograniczenia wolności. W tej chwili Sąd skierował do sołectwa Luzino 8 osób. Oznajmił, że jeżeli jest jedna osoba to można ją skierować do malowania przystanków i innych prac społecznych.” Podał informacyjnie Radnym, że nie można skazanych kierować do prac drogowo – porządkowych, np. do sprzątania ulic, ponieważ są nieubezpieczeni. Poza tym nikt nie chce, w razie wypadku, odpowiadać za ich zdrowie i życie. Skazani kierowani są wykonywania prac porządkowych przy nowo budującej się kaplicy. Po prostu rąbią drewno i je układają. Poinformował Radnych o tym, że niedawno odebrał telefon od Pana Bladowskiego, który miał pretensje do stosowanych metod. Powiedział między innymi, że w Luzinie uprawia się prywatę itd. Dlatego też skontaktował się z Panią Kurator Łukowską celem wyjaśnienia powyższych spraw. Oświadczył, że zadał jej pytanie, czy skazani mogą w ten sposób odbywać karę ograniczenia wolności? Pani Kurator powiedziała mi, że „jak najbardziej, ponieważ w Wejherowie, większość skazanych kierowana jest do pracy w jadłodajni, które są prowadzone przy parafiach. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby pracowali przy budowie kaplicy.
2. Sołtys wsi Dąbrówka – B. Nadolski poprosił o:
a) zrealizowanie wniosku z zebrania wiejskiego, w sprawie wprowadzenia dodatkowego autobusu w niedzielę ok. godz. 9.20.
b) naprawienie oświetlenia ulicznego w Dąbrówce, ponieważ światła dalej się nie palą. Nadmienił, że w lutym na początku miesiąca dwukrotnie w sekretariacie Urzędu Gminy zgłaszał tę sprawę.
3. Sołtys wsi Kochanowo – R. Gurski zgłosił wniosek o:
a) uregulowanie spraw własnościowych dróg, w tym drogi gminnej i drogi powiatowej.
b) wykonanie poboczna drogi destruktem na odcinku drogi: Kębłowo – Kochanowo i Zelewo.
c) usunięcie wyrwy w drodze powiatowej, na odcinku drogi prowadzącej od drogi nr 6 do wsi Kochanowo.
4. Sołtys wsi Sychowo – M. Neumuller wnioskował o naprawienie i uregulowanie własności drogi w Sychowie, ponieważ rolnicy skarżą się, że jest podorywana i nieprzejezdna.
5. Kierownik NZOZ – P. Pelcer podziękował za zaproszenie jego osoby na posiedzenia Rady. Z uwagi na nadmiar obowiązków zawodowych i społecznych nie zawsze może w nich uczestniczyć. Podziękował Radnym za przegłosowanie wniosku w sprawie zachowania dyżurów w sobotnio-niedzielnych. Poruszył sprawę zakupu nowego usg. Nadmienił, że usg będące w posiadaniu Ośrodka nie spełnia odpowiednich wymogów. Jego jakość obrazu jest słaba. Sygnalizował też, że może być wydana błędna diagnoza. Na razie NZOZ działa w oparciu o aparaty wypożyczone. Przekonany był, że dojdzie do kupna aparatu, przy wsparciu finansowym Gminy, ponieważ Wójt deklarował pomoc, w tym zakresie. Potem odniósł się do kwestii filmu słowami: „Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że te ścieki trafiają do wód gruntowych, do rzeki. Myślę, że powinny być wyciągnięte daleko idące konsekwencje wobec osób, które się tą sprawą z racji umowy o pracę zajmowały.
6. Sołtys wsi Sychowo – M. Neumuller, który przedstawił wniosek z zebrania wiejskiego sołectwa Sychowo, dotyczący respektowania godzin przyjmowania pacjentów przez lekarzy w Ośrodku Zdrowia, zgodnie z godziną zarejestrowaną. Według mieszkańców, tylko lekarz Wądrzyk przyjmuje pacjentów według obowiązujących zasad.
7. Kierownik NZOZ – P. Pelcer oznajmił m.in., że „rejestracja na godzinę pacjentów” została nijako wymuszona przez NFZ. Praktykowana jest w Ośrodku Zdrowia od paru lat. Trudno ją wyegzekwować od pacjentów zamiejscowych np. od pacjentów z Zelewa.
8. Sołtys wsi Milwino – J. Lewiński, który zgłosił ofertę inseminatora z Pętkowic, dotyczącą świadczenia usług w zakresie kolczykowania zwierząt. Pan Słowi zaoferował kolczykować zwierzęta za cenę 4 zł od sztuki, w tej kwocie wliczono koszty dojazdu do rolnika.

Ad.7.
Zgodnie z par. 26 Regulaminu Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz udzielił głosu Panu F. Okuń mieszkańcowi Luzino, który zadał pytanie Radnemu W. Zaczek, cyt. „czy to prawda, że Pan w dniu 13 lutego 2004 r. na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej torpedował, czy blokował ten typ dociekania tych, tej odpowiedzi w sprawie kredytu relacji złotówki EURO, bo jeżeli by tak było, no byłoby to niezgodne z duchem samorządowca, tym bardziej, że Pan na pierwszej sesji tej kadencji deklarował poczynania zgodne z prawem.” Potem Pan Okuń zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy – W. Kunz słowami: „dobrym obyczajem w Gminie było pisemne zawiadomienie jego osoby o posiedzeniach Komisji i sesji Rady Gminy. W/w formę rozpoczęto w II kadencji, gdy był przewodniczącym Ruchu Odbudowy Polski K/ w Luzinie. Jednak od nowego roku 2004 nie otrzymał takich zawiadomień.” Zadał pytanie Przewodniczącemu Rady Gminy: „czy to jest związane z oszczędnościami finansowymi? Czy to jest odwet za aktywność publiczną, za niewygodną aktywność wobec Radnych, wobec władzy gminy?” Mieszkaniec zwrócił się do Radnych, będących w poprzedniej kadencji Radnymi, o refleksję nad swoim postępowaniem, zachowaniem wobec byłego Radnego S. Bober, który w osamotnieniu zwracał uwagi na nieprawidłowości występujące przy realizacji zadań, w tym oczyszczalni ścieków.

Ad.8. a.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poprosił Panią Skarbnik o odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2004.
Radna G. Kasprzyk poprosiła w imieniu Klubu Radnych „RS” o 15 min przerwy, z tego względu, że Radni otrzymali nowy projekt budżetu, cyt. „najprawdopodobniej projekt, gdzie zostały naniesione wszystkie poprawki i zmiany.”
Skarbnik Gminy – M. Stolc ustosunkowała się do wypowiedzi. Stwierdziła, że to nie jest nowy projekt budżetu gminy na rok 2004 a jest to projekt uchwały dotyczący budżetu gminy na rok 2004, po naniesieniu zmian wynikających z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, z dyskusji Komisji Rady Gminy. Podała też informacyjnie Radnym, iż pomiędzy posiedzeniami Komisji Rady a sesją do Gminy wpłynęły środki finansowe, stąd przygotowano „Propozycje zwiększenia budżetu gminy na rok 2004” i zaproponowano je włączyć do budżetu, by nie czekać z nimi do sesji kwietniowej.
Radny K. Bober poprosił Panią Skarbnik o skserowanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącej projektu budżetu gminy na rok 2004 w celu przekazania jej Radnym.
/Skarbnik Gminy skserowała opinię RIO i wręczyła ją Radnym/.
Wójt Gminy – J. Wejer i Skarbnik Gminy – M. Stolc odczytali projekt uchwały dotyczący budżetu gminy na rok 2004.
/Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę obiadową do godz. 15.00. Radny W. Zaczek zwolnił się u Przewodniczącego Rady Gminy z dalszej części obrad sesji/.

Ad.8.b.
Zgodnie procedurą uchwalania budżetu gminy, przewodniczący/ca:
a) Komisji Gospodarczej i Samorządu – E. Miotke przedstawił opinię Komisji z 10 lutego 2004 r., tj. Komisja po zapoznaniu się z materiałami i z wyjaśnieniami Wójta Gminy przyjęła projekt budżetu gminy na rok 2004, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 3 głosami „wstrzymującymi”.
b) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Z. Koszałka przedstawił opinię Komisji z dnia 11 lutego 2004 r., tj. Komisja po przeanalizowaniu materiałów i wysłuchaniu wyjaśnień Wójta, przyjęła projekt budżetu gminy na rok 2004, w zakresie oświaty, kultury i sportu jednogłośnie.
c) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - M. Licau przedstawiła opinię Komisji z dnia 12 lutego 2004 r., tj. Komisja przyjęła projekt budżetu gminy, w obszarze rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i ochrony środowiska a także Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004, jednogłośnie.
d) Rady Gminy – W. Kunz, (w związku z chwilową nieobecnością przewodniczącej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej), przedstawił opinię Komisji z dnia 13 lutego 2004 r., tj. Komisja po przeanalizowaniu materiałów przyjęła projekt budżetu gminy na rok 2004, w zakresie służby zdrowia i opieki społecznej, jednogłośnie.

Ad.8.c.
Wójt Gminy – J. Wejer odczytał „Propozycje zwiększenia budżetu gminy na rok 2004”, cyt. „ w związku z:
- wprowadzeniem zwiększonej kwoty wolnych środków, powstałych w wyniku rozliczenia w terminie późniejszym udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów - 6.183 zł;
- zwiększeniem planu dotacji na 2004 rok przeznaczonej na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą /krajowych, wojewódzkich i powiatowych/ - 20.056 zł;
- wprowadzeniem do budżetu, /określonej decyzją/ opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin – 5.953 zł;
- uzupełnieniem dochodów w zakresie administracji publicznej w wysokości 5 % środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, tj. dochodów wynikających z art. 4 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach j.s.t. /Dz. U. Nr 203, poz. 1966/, - 850 zł. Razem – 33.042 zł.
Pozyskanie wyżej wymienionych środków finansowych, pozwoliło na uzupełnienie potrzeb budżetowych wynikających z wniosków - sugestii Komisji Rady Gminy do projektu budżetu na rok 2004, tj. na
- wykonanie mapy Gminy z planem ulic Luzina i Kębłowa - 3.500 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie sportu: - 11.000 zł; w tym na:
 lekkoatletykę – 2.000 zł;
 piłkę nożną A klasy – 2.000 zł;
 organizację Mistrzostw Polski w Biegach na Orientację – 7.000 zł.
- zakup kolczykownic dla poszczególnych sołectw – 4.000 zł;
- zakup oleju grzewczego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 12.000 zł
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 850 zł;
- rezerwę ogólną – 1.692 zł. Razem – 33.042 zł.
/„Propozycje zwiększenia budżetu gminy na rok 2004”w/w w załączeniu – zał. nr 21/.
Skarbnik Gminy – M. Stolc podała dodatkowe wyjaśnienia dotyczące projektu budżetu gminy, cyt. „ze względu na brak planów finansowych niektórych wsi sołeckich, jak również nie uściślenie wydatków w niektórych wsiach, nie zostały one wprowadzone do budżetu, a zatem kwoty Rad Sołeckich pozostały tak jak były w projekcie. Myślę, że Rady Sołeckie postarają się uzupełnić braki, potem na kolejnej sesji zostaną one włączone do poszczególnych działów budżetu. Kolejna zmiana dotyczy klas „O”, zostały one wyłączone ze szkół podstawowych. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami o zmianie klasyfikacji budżetowej, włączono je do przedszkola. Załącznik nr 10 - „Limit na wieloletnie programy inwestycyjne” został zmieniony w rubryce nr 7 i rubryce nr 8 „dotychczasowe nakłady finansowe...”. Kwoty zostały zaktualizowane, na dzień 31.12.2004 r., w związku ze sporządzeniem sprawozdania dla GUS. Ponadto w rubryce 8 poczyniono zmiany pomiędzy projektem budżetu a uchwałą ostateczną budżetu, w związku z przeprowadzoną rozmową telefoniczną, (podczas przerwy obiadowej), dotyczącą podpisania umowy na realizację zadania: „modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kębłowie”. Z wyliczeń SAPARD-u, w materiałach przedstawiano, iż modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kębłowie” wyniesie - 370.000 zł, w tym z budżetu gminy – 140.000 zł a z SAPARD-u - 230.000 zł, natomiast według umowy, którą przygotowano do podpisania na jutrzejszy dzień ustalono, że inwestycja finansowana będzie z SAPARD-u w wysokości - 230.242,50 zł a z budżetu gminy - 139.757,50 zł.” W związku z powyższym Pani Skarbnik Gminy poprosiła Radnych o naniesienie korekty w swoich materiach.
Wójt Gminy – J. Wejer odczytał uchwałę nr 20/III/2004 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu gminy Luzino na rok 2004 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, stanowiąca załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad.8.d.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy, poprosił Radnych o „przeprowadzenie dyskusji nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie”.
Głos zabrał:
1. Radny K. Bober oznajmił, że projekt budżetu, który został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, w zał. nr 10, w pkt. 3 – „rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami – II etap”, w rubryce – 7 - „Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie programu” w wysokości 10.525.585 zł, a projektem uchwały, którą Radni otrzymali w dniu dzisiejszym jest różnica, (w tej samej pozycji), o kwotę ok. 5.000 zł. Poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie tej zmiany.
2. Skarbnik Gminy – M. Stolc poinformowała Radnych, iż do projektu budżetu gminy na rok 2004 były wykazywane „przewidywane wykonanie i poniesione nakłady finansowe do końca 2003 roku, natomiast w projekcie uchwały, w sprawie budżetu gminy na rok 2004, uaktualniono te dane. Przedstawiono je na dzień 31 grudnia 2003 roku.
3. Radny K. Bober poprosił też o wyjaśnienie zapisu w zał. nr 10, w pkt. 4 - „modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kębłowie”, w rubryce 7 – „Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie programu” – kwoty 80.000 zł”.
4. Skarbnik Gminy – M. Stolc udzieliła wyjaśnienia. Podała informacyjnie, że tę pozycję wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa. Cyt. „W budżecie „na modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kębłowie” zaplanowano kwotę 80.000 zł. Zadanie miało być wykonane do końca roku 2003, z uwagi na to, że do jego wykonania nie przystąpiono, a zatem nie zostały poniesione żadne nakłady”, stąd tę kwotę włączono do wydatków roku 2004.
5. Radny K. Bober wniósł kolejne zapytanie do zał. nr 10, do pozycji 7 „rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wyszecinie” do rubryki nr 6 – „Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji” – 211.216 zł”. Skąd wystąpiła różnica w wysokości 11.216 zł?
6. Skarbnik Gminy – M. Stolc wyjaśniła wątpliwość Radnego. Informując jego osobę, iż na zadanie to nie zmniejszono wydatków w roku 2006 a zwiększono łączne nakłady finansowe na kwotę 211.216 zł z tytułu podatku VAT.
7. Radny K. Bober wskazał swoje wątpliwości do zał. nr 5 projektu uchwały dot. budżetu gminy na rok 2004, do poz. 7 „rozbudowa ujęcia wody w Luzinie /studnia i zbiornik 400 m3/”, ponieważ w projekcie budżetu gminy z dnia 15 grudnia 2003 r. napisano, że w rubryce „Dotychczas poniesione nakłady inwestycyjne” wynoszą - 14.203 zł a w nowym projekcie, w tej samej pozycji podano kwotę 653.434 zł. Poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie w/w zapisu.
8. Skarbnik Gminy – M. Stolc ustosunkowała się do wypowiedzi. „W rubryce nr 7 „Rozbudowa ujęcia wody w Luzinie ...”, w zał. nr 5 - uwzględniono faktyczne nakłady poniesione na to zadanie, od istnienia ujęcia wody, łącznie z tym co ma być robione, stąd kwota - 653.434 zł.”
9. Radna G. Kasprzyk - cyt. „Ja na jednej z Komisji, na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu prosiłam o przygotowanie wykazu remontów szkół. Czy te informacje byłyby już ewentualnie dostępne? Kiedy takie informacje mogę uzyskać?”
10. Wójt Gminy – J. Wejer poinformował Radną, iż „jeszcze nie” przygotował szczegółowej informacji dotyczącej remontów szkół i, że tę informację przygotuje, po ustaleniu z dyrektorami szkół, szczegółowego zakresu prac remontowych, które mają być wykonywane w roku bieżącym.
11. Radna G. Kasprzyk - cyt. „Taka rozmowa powinna odbyć się przed planowaniem projektu budżetu.”
12. Wójt Gminy – J. Wejer – podał informacyjnie Radnym, że nie dokonał podziału środków finansowych przeznaczonych na remonty szkół, na poszczególne placówki. Jednak po ustaleniu z dyrektorami szkół, szczegółowego zakresu robót, zostaną rozdzielone. Oznajmił, że w przypadku remontu sali gimnastycznej w Luzinie nie sposób przewidzieć na dzień dzisiejszy dokładnych kosztów. Wiadomo, że podłogę trzeba zdjąć, ale ile do wymiany będzie legarów, czy kratownic, trudno powiedzieć. Poza tym w trakcie roku szkolnego, zgodnie z zaleceniem Sanepidu mogą wystąpić jeszcze inne, dodatkowe zadania.
13. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poprosił Radnych o dyskusję nad wniesionymi poprawkami do budżetu gminy a nie, o analizowanie projektu budżetu.
14. Radna G. Kasprzyk zwróciła się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy zapytaniem, cyt. „kiedy można zadawać pytania na temat projektu budżetu? Panie Przewodniczący, Pan wybaczy, ale mnie pomiędzy Komisjami a sesją zrodziło się mnóstwo wątpliwości. Niestety, ale Pana obowiązkiem jest udostępnić mi czas, kiedy ja mogę te swoje wątpliwości rozwiać.”
15. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz – cyt. „Moim obowiązkiem jest trzymać się porządku obrad dzisiejszego posiedzenia i to też czynię.”
16. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Panie Przewodniczący, Pan mi przerwał moją wypowiedź.”
17. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz - cyt. „Mogę odebrać głos w każdej chwili, takie uprawnienia daje mi Regulamin i Statut Gminy. Proszę do rzeczy.”
18. Radna G. Kasprzyk - cyt. „Moje pytania dotyczą budżetu. Czyli rozumiem, że remonty muszą być wykonane, a nie jesteśmy w stanie powiedzieć jaka kwota, na jaką szkołę zostanie przeznaczona.”
19. Wójt Gminy – J. Wejer – poinformował Radną, że na dzień dzisiejszy remonty szkół wg wstępnych wyliczeń wyniosą -150.000 zł.
20. Radna G. Kasprzyk zadała pytanie, z czego wynika potrzeba podwyższenia wydatków Rady Gminy o kwotę – ok. 20.000 zł? (Na dzień dzisiejszy wydatki Rady Gminy opiewają na kwotę -160.479 zł).
21. Radny K. Bober – cyt. „Myśmy na Komisjach mówili, że ten budżet nie jest przejrzysty i stąd się rodzą takie pytania. Gdyby on był przejrzysty, gdyby było uwidocznione, ile kosztuje nasz Biuletyn, ile kosztują nas materiały biurowe, ile kosztują nas diety na Komisje, ile kosztują nas sesje, to nie byłoby takich pytań.”
22. Radny E. Miotke odniósł się do wypowiedzi przedmówcy słowami: cyt. „dla mnie i dla większości Radnych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dane te nie są potrzebne. Jeżeli Pan ma życzenie, żeby się czegokolwiek dowiedzieć, to ma Pan prawo wystąpić, jako Radny, do Wójta z zapytaniem.” Wójt, zgodnie z przyjętym trybem i procedurą ustali odpowiedź. Wyartykułował w swojej wypowiedzi, że Komisja takiego wniosku nie przegłosowała. Nie podjęła żadnego wniosku w sprawie nieprzejrzystości budżetu. W związku z tym, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, porządek obrad zawiera odczytanie stanowisk Komisji. Nie zawiera dyskusji od podstaw nad projektem budżetu. Poza tym, cyt. „to że Pan się z pewnymi zadaniami nie zgadza to nie znaczy, że one muszą tak wyglądać, jak Pan sobie życzy.” Wskazał na fakt, iż projekt budżetu jest zgodny z trybem uchwalania budżetu, co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa.
23. Radny K. Bober cyt. „Zanim, zacznie mi Pan udzielać rad, to mam do Pana też radę, żeby Pan się zapoznał z ustawą o finansach publicznych. Ta ustawa pomimo, że Regionalna Izba Obrachunkowa tak napisała, nie zamyka katalogu oczekiwań, wyjaśnień, żeby projekt budżetu był przejrzysty, bo ja jestem w stanie Państwu przynieść projekt budżetu gminy, troszeczkę dalej położonej gminy, który zawiera cztery razy więcej materiałów, jak ten i nie ma zbędnych pytań. Wszystko jest czytelne, jasne i tam sesja dotycząca przyjęcia budżetu na dany rok trwa 15 minut. Katalog nie jest zamknięty ustawą. Jeżeli Pan chce mi udzielać rad, to proszę się najpierw zapoznać z ustawą o finansach publicznych dotyczący j.s.t.”
24. Radny – E. Miotke – odniósł się do wypowiedzi, cyt. „ja mogę również Panu przynieść projekt budżetu gminy z sąsiedniej gminy, który jest gorzej skonstruowany niż nasz.”
25. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Projekt budżetu jest to kwestia znajomości ustawy o finansach publicznych i tam wyraźnie ustawa narzuca zachowanie zasady szczegółowości, zasady jawności, zasady przejrzystości. Projekt budżetu ma wiele do życzenia i stąd te pytania. Wydaje mi się, że niegrzecznie jest blokować te informacje, które radny powinien wiedzieć. Radny, który za chwilę ma podnieść rękę i zagłosować nad budżetem. Wydaje mi się, że o wiele prościej jest odpowiedzieć, przecież nie sądzę, żeby w tej konkretnej kwestii było coś do ukrycia. Jeszcze raz ponawiam swoje pytanie, dlaczego wzrosły te koszta i z czego się to wzięło?”
26. Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do pierwszej części wypowiedzi. Stwierdził, iż Regionalna Izba Obrachunkowa określiła, że projekt budżetu jest wystarczająco szczegółowy. Spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych i nie widzi powodu do jego zmiany. Oznajmił, cyt. „Jeżeli Państwu to się nie podoba, jako opozycji, trudno to jest Wasz problem, natomiast tam w tej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej było bardzo jasno zaakcentowane. Nie ma żadnych wątpliwości, że projekt budżetu jest zgodny z ustawą o finansach publicznych. Jeżeli ktoś kwestionuje, to proszę podać w którym miejscu została ustawa złamana. Wtedy wystąpimy do Regionalnej Izby Obrachunkowej z zapytaniem, czy Państwo mają rację, czy my mamy rację? Jeżeli RIO twierdzi, że projekt budżetu jest zgodny z ustawą o finansach publicznych, ja nie mam podstaw wątpić w to, bo też jestem o tym przekonany.”
27. Skarbnik Gminy – M. Stolc ustosunkowała się do wyżej wymienionych wypowiedzi. Objaśniając kwestię kształtowania projektu budżetu. Powiedziała m.in., że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, materiały są jawne, i w każdej chwili może przedstawić dane, tylko proszę przyjść i zapytać się. Potem Pani Skarbnik przedstawiła zaplanowane wydatki Rady Gminy na rok 2004. I tak zaplanowano 10 sesji (10 x 13 osób x 180,40 = 23.452 zł; w tym udział sołtysów x 96,22 = 31.150 zł); 10 posiedzeń dla 6 Komisji ,{10 posiedzeń x 40 osób x dieta =28.865 zł; 60 posiedzeń x 6 osób x 180,40 zł (dieta przewodniczącego Komisji) = 6.495 zł} i 10 dodatkowych posiedzeń Komisji, z uwagi na to, że są powoływane podkomisje (10 x 10 osób x 120, 27 zł = 12.027 zł); 5 posiedzeń z sołtysami, wynagrodzenie ryczałtowe przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Gminy – 1924,28 x 12 miesięcy = 112.979 zł. Opłaty członkowskie stowarzyszenia gmin wiejskich, które wynoszą 8.000 zł, wydawanie Biuletynu Rady i Wójta Gminy – 12.000 zł, utrzymanie biura – 27.500 zł, w tym koszty energii, opłaty pocztowej, materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, środków czystości, introligatorskie, monitoringu. Stąd łączne wydatki Rady Gminy wynoszą - 164.479 zł.
28. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Dziękuję za odpowiedź, była ona wyczerpująca”.
29. Radny K. Bober – zabrał ponownie głos, twierdząc, cyt. „Gdyby ta informacja była w projekcie budżetu, Panie Wójcie, to Regionalna Izba Obrachunkowa napisałaby w opinii podobnie. Dlaczego myśmy te tematy poruszali na Komisjach. Jeśli jest plan, że tyle mają kosztować diety, że tyle wydajemy na posiedzenia, to przy absolutorium”, łatwiej można się odnieść do tego. Wskazać na przekroczenia.”
30. Wójt Gminy – J. Wejer - cyt. „Gdyby Klub Radnych „RS” nie próbował torpedować a zadawał pytania na Komisji Gospodarczej, to byśmy jej nie skończyli o 21.00 tylko o godz. 19.00 z pełną informacją, którą się teraz dopytujecie.” „Nie było żadnego pytania w punkcie projektu budżetu gminy, nikt z Waszego Klubu nie zadał pytania, dopiero w sprawach różnych, zaczęliście torpedować wszystko co było ustalone. itd.”
31. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Panie Przewodniczący, ja bym prosiła, aby Pan zwrócił uwagę Panu Wójtowi, ponieważ nie jest od krytykowania Radnych, po prostu my na Komisji Gospodarczej dyskutowaliśmy w tych kwestiach, które nas interesowały. Otrzymaliśmy mnóstwo materiałów, do których nie było czasu się przygotować. Dyskusję zostawiliśmy sobie na Komisję Oświaty. Uważam, że postąpiliśmy „ferr” i bardzo poważnie.” Potem poprosiła o merytoryczne podejście do tematu i przedstawienie niedoboru finansowego.
32. Skarbnik Gminy – M. Stolc – Cyt. „Na pierwszej stronie uchwały budżetowej, pomiędzy wydatkami - 20.968.319 zł a dochodami mamy 18.881.548 zł widać niedobór. Ten niedobór planujemy pokryć przychodami w postaci zaciągniętych pożyczek i kredytów bądź nadwyżki budżetowej względnie wolnych środków. W przypadku naszym, kiedy mamy kredyty, nie możemy mieć nadwyżki budżetowej, tylko wolne środki. My w swoim budżecie planujemy pokrycie niedoboru przychodami w postaci zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.957.000 zł i wolnych środków w kwocie 544.271 zł, natomiast rozchody są po stronie wydatków i jeszcze mamy niedobór nad stroną rozchodową, która mieści się pod pojęciem finansowanie niedoboru.”
33. Radna G. Kasprzyk zadała pytanie Pani Skarbnik, czy pod pojęciem niedoboru Pani ma na myśli deficyt budżetowy, tak?
34. Skarbnik Gminy – M. Stolc, cyt. „deficyt, który my planujemy pokryć z przychodów.”
35. Radna G. Kasprzyk cyt. „ja pytam, konkretnie o zał. nr 3...”
36. Skarbnik Gminy – M. Stolc cyt. „to jest pokrycie naszego deficytu w uchwale budżetowej.”
37. Radna G. Kasprzyk zadała kolejne pytanie: czy Pani może ustalić kwotę deficytu budżetowego, bo według mnie wynosi ona 2.086.771 zł? Jak Pani planuje pokryć ten deficyt?
38. Skarbnik Gminy – M. Stolc – potwierdziła wysokość deficytu budżetowego, który zgodnie z materiałami wynosi - 2.086.771 zł.
39. Wójt Gminy – J. Wejer – cyt. „Ten deficyt, tak jak jest zapisane w tych materiałach, który Państwo mieli od połowy grudnia, jest dokładnie określone skąd mamy wziąć środki. Ja nie sądzę, żeby po raz kolejny wyjaśniać i czytać. Poza tym dzisiaj ja czytałem to już raz.”
40. Radna G. Kasprzyk cyt. „Panie Wójcie, chodzi o rozwianie mojej wątpliwości a nie o wyjaśnianie tu jakichś wielkich kwestii. Ja tylko proszę o wyjaśnienie mojej wątpliwości.”
41. Wójt Gminy – J. Wejer ponownie odczytał fragment projektu uchwały, cyt. „Różnicę w kwocie 2.086.771 zł stanowią planowane przychody w postaci: wolnych środków w wysokości 544.271 zł i pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie – 1.955.000 zł na: sfinansowanie kwot popartych promesą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków Programu SAPARD, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami – II etap” – 1.000.000 zł; sfinansowanie kwot popartych promesą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków Programu SAPARD, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „rozbudowa ujęcia wody w Luzinie (studnia i zbiornik 400 m3) - 245.000 zł; sfinansowanie kwot popartych promesą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków Programu SAPARD, na zadanie inwestycyjne ponad nazwą „modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kębłowie” – 240.000 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na sfinansowanie części wydatków własnych związanych z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami II etap” - 470.000 zł.”
42. Radna G. Kasprzyk zadała kolejne pytanie: „Ile Gmina zaciągnie kredytu, żeby pokryć ten deficyt budżetowy?
43. Skarbnik Gminy – M. Stolc cyt. „W łącznej kwocie przychodów (nie pożyczki) – 2.499.271 zł – 544.271 zł, różnica stanowi kredyty i pożyczki planowane w budżecie, tj. kwota 1.955.000 zł.” (Informacja podana jest w objaśnieniach do budżetu gminy na stronie 1). Dla przypomnienia podała Radnym, że Wójt Gminy, na Komisjach i na dzisiejszej sesji o tym mówił, i tak: Gmina planuje zaciągnąć pożyczki i kredyty na pokrycie zadań popartych promesą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które będą realizowane ze środków Programu SAPARD.
44. Wójt Gminy – J. Wejer przedstawił dodatkowe wyjaśnienia. Stwierdził m.in., że są to kredyty pomostowe, ponieważ Gmina musi wykonać zadanie, zapłacić i wystąpić o płatność do SAPARD-u. Po otrzymaniu pieniędzy z SAPARD-u, zwraca kredyt do Banku.
45. Skarbnik Gminy – M. Stolc stwierdziła, iż „pewniejszą jest planowana pożyczka z WFOŚr. na sfinansowanie cz. wydatków własnych związanych z rozbudową kanalizacji – 470.000 zł, i tą najprawdopodobniej, jeżeli zadanie będzie w tym roku zrealizowane to podejmiemy. Te trzy planujemy, ale jeżeli środki otrzymamy z SAPARD-u albo będziemy mieli własne, na pokrycie realizacji inwestycji, to ich nie zaciągniemy. W budżecie je zaplanowano na wszelki wypadek.”
46. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Mam pytanie dotyczące 15 % progu, czy ten próg nie został przekroczony?”
47. Wójt Gminy – J. Wejer zaakcentował w swojej wypowiedzi, iż próg 15 % nie został przekroczony, bo Regionalna Izba Obrachunkowa natychmiast by to zakwestionowała.
48. Skarbnik Gminy – M. Stolc, cyt. „Nie został przekroczony cały art. 113 ustawy o finansach publicznych, który mówi w pierwszym punkcie, o przekroczeniu 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów j.s.t. i 60 % - łączna kwota długu j.s.t., na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów, tej jednostki, w tym roku budżetowym, to również zostało zachowane, także mamy bardzo daleko do przekroczenia tych stawek.” Potem Pani Skarbnik odniosła się do kwestii opracowywania materiałów planistycznych - zasady szczegółowości. „Oprócz tych materiałów, które Rada Gminy uchwala, Wójt opracowuje układ wykonawczy, przekroczenie dyscypliny budżetowej to już jest na podstawie opracowanego przez Wójta układu wykonawczego i tam się mówi o szczegółowości, co do paragrafów. Rada natomiast może w procedurze sobie uchwalić ale sądzę, że tak sprecyzowany budżet, by do niczego nie doprowadził a sesje musiały by być co tydzień albo co dwa tygodnie, bo przekroczenie byłoby co chwilę. Po to został wykonany układ wykonawczy, który opracowuje Wójt i z niego wynika szczegółowość, co do paragrafów.”
49. Radna G. Kasprzyk poprosiła protokolanta o odnotowanie w protokole, że ten 15 % próg określony przez art. 113 ustawy o finansach publicznych nie został przekroczony i, że kwestia ta do końca nie została wyjaśniona Radnym.
50. Wójt Gminy – J. Wejer i Skarbnik Gminy – M. Stolc kwestionowali drugą część zdania Radnej G. Kasprzyk, tj. „kwestia ta do końca nie została wyjaśniona Radnym”. Wójt powiedział, Pani zadała proste pytanie, czy został przekroczony próg 15 %? Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi, że ani jeden, ani drugi próg %, zgodnie z art.113 ustawy o finansach publicznych nie został przekroczony.
51. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Druga część pytania dotyczyła tego, czy Pani Skarbnik mogła ustalić, z czego ten próg zdaniem Pani Skarbnik wynika i dlaczego on nie został przekroczony, moim zdaniem został przekroczony.”
52. Skarbnik Gminy – M. Stolc dalej wyjaśniała Radnej wątpliwości. Cyt. „Mamy dochody w wysokości 18.881.548 zł (odnośnik do przelicznika), mamy spłatę kredytu planowaną na kwotę 412.500 zł + odsetki, które mogą się zwiększyć przy zwiększeniu stopy EUROBIR ale natomiast na dzień dzisiejszy, planowanej prognozie długu, wynoszą one 182.685 zł a zatem spłata naszego zadłużenia w roku 2004 będzie wynosiła 595.185 zł. (595.185 zł : 18.881.548 zł = 3,15 % , drugi próg wynosi 17,35 %).”
53. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz - cyt. „Szanowna Radna, widzę że dyskusja nie dotyczy wniesionych poprawek a dotyczy projektu budżetu gminy. Jeżeli nie będzie pytań i dyskusji w temacie zgłoszonych poprawek, zgodnie z uchwaloną procedurą uchwalania budżetu, zamykam dyskusję. Wobec powyższego proszę o pytania dotyczące naniesionych poprawek.”
54. Radny E. Słowi zadał pytanie: „ja w materiałach nie widzę czynszu za szkołę w Robakowie?”
55. Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi. Informując Radnego, że na pewno czynsz jest płacony przez lokatorów na konto gminy. Potem odczytał fragment z informacji o gospodarowaniu mieniem gminy ..., cyt. „częstszą praktyką jest pozyskiwanie w budynkach przeznaczonych na cele publiczne lokali, które są przedmiotem najmu, np. lokal wynajęty na aptekę w budynku gminnego ośrodka zdrowia, lokal wynajęty na dyskotekę w budynku OSP w Luzinie, lokale mieszkalne w szkołach ... .”
56. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Moje pytanie dotyczy długu publicznego – kwoty 182.685 zł. Prosiłam na Komisji o przygotowanie symulacji, jak będzie to wyglądało na dzień dzisiejszy przy tej stawce EURO? Ile my stracimy z tego tytułu, jeżeli nie podejmiemy jakichś odpowiednich działań zmieniających tę sytuację?”
57. Skarbnik Gminy – M. Stolc cyt. „Jak mówiliśmy na Komisjach, Gmina wystąpiła do Banku w Warszawie z którym zawarto umowę o kredycie, o przewalutowanie procentowe kredytu, na najkorzystniejszy dla kredytobiorcy kurs walut, który stanowiłby podstawę % - oprocentowania zaciągnięcia kredytu, przeliczenie wysokości prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kwoty kapitału, już wynoszącego 1.237.500 zł spłaconego przed terminem wymagalności, wynikający z harmonogramu spłat zakładanego – 31.03.2004 r.” Mamy odpowiedź: „W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy, że zmiana oprocentowania ze stopy bazowej EUROBIR na stopę bazową WIBOR jest możliwa pod warunkiem zapłaty prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu. Prowizja łącznie z odsetkami wynosi 453.296 zł i 25 groszy. Prowizja, tj. umowa przetargowa. Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu na dzień 30 kwietnia 2004 r. zgodnie z par. 9, kredytobiorca może dokonać przedterminowej spłaty kredytu w wyznaczonej harmonogramem, w terminach spłat rat kapitałowych i odsetkowych przy uwzględnieniu kursu EURO, (średnio w wysokości 4,90 zł), z dnia 17 lutego 2004 roku i wynosi ona również 453.296 zł i 25 groszy. Poprosiła Radnych o podjęcie decyzji w w/w temacie.
58. Radna G. Kasprzyk zadała pytanie: jaki kurs EURO został wzięty pod uwagę, w momencie naliczania kwoty tych odsetek?
59. Skarbnik Gminy - M. Stolc cyt. „wypośrodkowano kwotę - 4,70 zł”.
60. Radny K. Bober cyt. „Gdybyśmy chcieli spłacić kredyt, w tym roku to musielibyśmy zapłacić 453.296,25 PLN a jeżeli pójdziemy w ten kredyt, to prawie to samo wychodzi, tak, a jeżeli teraz to EURO przekroczy 5 zł, wtedy to jest porównywalne.”
61. Wójt Gminy - J. Wejer – podał informacyjnie, że koszty pozyskiwania kredytu są wyliczalne przez Bank, na dany dzień. Podczas rozstrzygania przetargu oferta Banku Inicjatyw Społecznych była korzystniejsza, tańsza o prawie - ok. 80.000 zł, czy 90.000 zł.
62. Skarbnik Gminy – M. Stolc podała informacyjnie Radnym, że Bank PKO złożył ofertę (przetargową na kredyt) w wysokości 480.887 zł i 98 gr, zaś Bank Inicjatyw Społecznych złożył ofertę na kwotę - 425.162 zł i 22 grosze.
63. Radna G. Kasprzyk stwierdziła, że ma pytanie do par. 12 pkt. 2 projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2004 – „zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.” Powiedziała, cyt. „z tego paragrafu wynika, że chcecie Państwo zaciągnąć kredyt i pożyczkę do wysokości 500.000 zł.”
64. Skarbnik Gminy – M. Stolc - ustosunkowała się do wypowiedzi Radnej G. Kasprzyk. Poinformowała Radę Gminy o tym, że par. 12 pkt. 2 upoważnia Wójta do zaciągnięcia, według zamówień publicznych), kredytu krótkoterminowego i jego spłaty do dnia 31.12.2004 r., w przypadku braku środków finansowych, na bieżące wydatki, np. na wypłaty „13” dla nauczycieli.
65. Radna G. Kasprzyk – zadała pytanie: Czy Pani nie uważa, że ten kredyt + pokrycie deficytu budżetowego nie powinien być wliczony do 15 % progu?
66. Skarbnik Gminy – M. Stolc – udzieliła odpowiedzi słowami: cyt. „nie”, „do długu publicznego bierzemy tylko zobowiązania długoterminowe”.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady przystąpił do realizacji kolejnego podpunktu.

Ad.8.e.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał projekt uchwały nr XII/127/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. dotyczący budżetu gminy na rok 2004. Potem zadał pytanie: kto w kwestii formalnej przed głosowaniem chce zabrać głos?
Radna G. Kasprzyk powiedziała, że w kwestii formalnej chciała przedstawić stanowisko Klubu Radnych „RS”, dotyczące projektu budżetu gminy?
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz oznajmił, że to nie jest w kwestii formalnej, w tym przypadku „kwestia formalna” dotyczy trybu głosowania.
Radna G. Kasprzyk kontynuowała swoją wypowiedź, cyt. „przed głosowaniem, w kwestii formalnej chciałam przedstawić stanowisko Klubu Radnych „RS” dotyczące projektu budżetu gminy.”
Przewodniczący Rady Gminy W. Kunz – zwrócił się do Radnej z zapytaniem, czy Pani pozwoli mi przegłosować tę uchwałę?
Radna G. Kasprzyk cyt. „pozwolę Panu przegłosować tę uchwałę, jeżeli Pan pozwoli mi przedstawić stanowisko.”
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz – cyt. „może Pani przedstawić to stanowisko w punkcie 16 porządku obrad –„wolne wnioski i informacje”. Jesteśmy przed głosowaniem, w kwestii formalnej, czy ktoś chce zabrać głos?”
Radna G. Kasprzyk – cyt. „w takim układzie, inne kroki podejmie nasz Klub, jeżeli Pan nie chce.”
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz przystąpił do głosowania. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący budżetu gminy na rok 2004.
Radni podjęli uchwałę nr XII/127/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004, 11 głosami „za”, 3 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała w załączeniu.
/Radny Zaczek nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ zwolnił się u Przewodniczącego Rady Gminy/.
/Przewodniczący Rady Gminy przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu Rady – K. Bober./

Ad.9.
Agronom Ośrodka Doradztwa Rolniczego – W. Wermiński poinformował Radę Gminy, iż zgodnie z wytycznymi opracowano Program Działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rok 2004, na poziomie powiatu. W związku z czym można się z Programem zapoznać w Starostwie lub Rejonowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Wejherowie. Dla Gminy Luzino w roku 2004 zaplanowano m.in.:
- dwa seminaria, w temacie: „Możliwości i źródła finansowania przedsięwzięć na obszarach wiejskich”;
- pięć szkoleń – m.in. o tematyce „Dopłaty powierzchniowe”.
- wyjazdy szkoleniowe do Lubania - (1 wyjazd)
- kursy o tematyce: „Wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin” – (3 kursy);
- inne działania – 31, tj. m.in. współorganizacja dożynek gminnych, opracowanie biznesplanu dla 31 rolników - przedsiębiorców, przeprowadzenie „Olimpiady Wiedzy Młodego Rolnika” i „Olimpiady Wiedzy BHP w rolnictwie”; współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku i innymi służbami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa.
Agronom zapoznał Radę Gminy z informacją dotyczącą składania i wypełniania wniosków powierzchniowych o przyznanie płatności obszarowych, składania i wypełniania wniosków o rejestracji gospodarstw, w obszarze AJAKS, a także z informacją dotyczącą akcji składania wniosków o przyznanie kwoty mlecznej dla dostawców, zmierzających rozpocząć lub zwiększać produkcję mleka.
/Radni nie podjęli dyskusji w wyżej wyszczególnionym temacie./

Ad.10.
Informację z przebiegu akcji „Koszyk świątecznej pomocy” w 2003 roku przedstawiła Kierownik GOPS-u – Bronisława Pobłocka, która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady przystąpił do realizacji kolejnego tematu.

Ad.11.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – M. Krośnicka zapoznała Radę Gminy z „Kalendarzem Imprez Masowych” na rok 2004, który stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.12.
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Luzino za rok 2003 przedstawił Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Luzinie – st. asp. Stanisław Cejrowski. Informacja w załączeniu – (zał. nr 26). Kierownik podał informacyjnie Radnym, że 05 marca 2004 roku w Luzinie odbędzie się spotkanie policji z władzami gminy, celem podsumowania pracy i działalności policji za rok 2003. Na to spotkanie zostanie zaproszony Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poprosił Prezesa ZG OSP – J. Schulz o przedstawienie informacji dotyczącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Luzino za rok 2003.
Prezes ZG OSP – J. Schulz odczytał informację z działalności OSP za rok 2003, która stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
/Radni nie podjęli dyskusji w omawianym temacie/.

Ad.13.
Wójt Gminy - J. Wejer zapoznał Radę Gminy z informacją o przygotowaniach do inwestycji realizowanych z funduszu SAPARD oraz zadań inwestycyjnych, których realizacja będzie możliwa ze środków akcesyjnych Unii Europejskiej. Zgodnie z promesą ARiMR ze środków programu SAPARD realizowane będzie zadanie inwestycyjne:
1. „rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami – II etap” – 1.000.000 zł. Termin składania ofert mija w dniu 17.03.2004 r., zaś otwarcie ofert nastąpi 18 marca 2004 roku. Siedem firm otrzymało do tej pory specyfikację.
2. „rozbudowa ujęcia wody w Luzinie, (studnia i zbiornik 400m3)” – 245.000 zł. Przetarg odbędzie się 29 marca 2004 roku. Przygotowano specyfikację, którą wysłano do czterech firm.
3. „modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kębłowie” – 240.000 zł. Do końca marca zadanie będzie gotowe, najprawdopodobniej nie trzeba będzie zaciągać kredytu pomostowego.
4. W styczniu, w ramach działania „4 x 3” złożono wniosek na wyposażenie sali gimnastycznej w Kębłowie, m.in. na wykonanie nawierzchni sportowej. Łącznie to zadanie zostało wycenione na kwotę 130.000 zł. Gmina może uzyskać dotację w wysokości 50 %, tj. kwotę 65.000 zł. Zadanie najprawdopodobniej zostanie wykonane do końca sierpnia 2005 roku.
5. Gmina będzie składała do SAPARD-u wniosek o pozyskanie środków finansowych na: „budowę sieci sanitarnej na pozostałą część Luzina”. Kosztorys opiewa na kwotę 2.300.000 zł. Obejmuje 4,8 km sieci głównej, 2,5 km przykanalików i 171 przyłączy.
6. Wystąpiono o środki finansowe do Funduszu Rozwoju Infrastruktury Wsi, na wykonanie „budowy wodociągu w Wyszecinie”.
7. Ponadto Gmina zakłada ubiegać się o pieniądze na:
a) „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kębłowie” z tzw. Kontraktu Wojewódzkiego.
b) „Rozbudowę mini sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wyszecinie” z tzw. Rozwoju Obszarów Wiejskich.
c) „Budowę chodników dróg gminnych” z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, Infrastruktury Technicznej oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
d) „Budowę hali sportowej” z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski w Gdańsku i Totalizatora Sportowego.
8. Wystąpiono do programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z wnioskiem o środki finansowe na „nabycie okien dla Szkoły Podstawowej w Kębłowie”.
Wójt podał informacyjnie, że istnieje możliwość pozyskania pieniędzy z „rezerwy podziału subwencji oświatowej” na „remont kuchni przy Szkole Podstawowej w Luzinie”. Oświadczył, że nie ma możliwości pozyskania pieniędzy w ramach programów akcesyjnych, ponieważ nie dopracowano jeszcze procedur.
/Radni nie podjęli dyskusji w w/w temacie/.

Ad.14.a.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości, cyt. „Wyraża się zgodę na nabycie działki nr 333/29 obszaru 687 m2 położonej w Kębłowie, stanowiącej poszerzenie ulicy Rolniczej. Koszty notarialne i sądowe poniesie Gmina Luzino. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...”
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XII/128/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa w załączeniu.
/Radni: W. Zaczek i S. Cejrowski nie wzięli udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad./

Ad.14.b.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radę Gminy z projektem uchwały w sprawie porozumienia z Gminą – Miastem Wejherowo, o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino, cyt. „Gmina Luzino przekazuje do wykonania Gminie - Miastu Wejherowo zadania publiczne dotyczące komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino w zakresie wydawania zezwoleń, organizacji przewozów, regulacji taryfowych oraz stanowienia przepisów porządkowych, odnoszących się do przewozów w lokalnym transporcie zbiorowym na linii komunikacyjnej nr 10 na trasie Wejherowo-Kębłowo. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino, a w szczególności w zakresie ustalenia z Gminą Miastem Wejherowo udziału Gminy Luzino w finansowaniu realizacji przekazanych zadań oraz upoważnia się do Wójta do podpisania porozumienia dotyczącego wykonywania zadań określonych w par. 1 uchwały. ...”.
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący porozumienia z Gminą – Miastem Wejherowo o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XII/129/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie porozumienia z Gminą – Miastem Wejherowo, o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała w załączeniu.
/Radni: W. Zaczek i S. Cejrowski nie wzięli udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad./

Ad.14.c.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino: Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Milwino (obręb geodezyjny Milwino), Wyszecino (obręb geodezyjny Wyszecino), Tępcz (obręb geodezyjny Tępcz), Dąbrówka (obręb geodezyjny Dąbrówka), Barłomino (obręb geodezyjny Barłomino), Zelewo (obręb geodezyjny Zelewo) i Zielnowo (obręb geodezyjny Zielnowo), Gm. Luzino. Cyt. „Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino: Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Milwino (obręb geodezyjny Milwino), Wyszecino (obręb geodezyjny Wyszecino), Tępcz (obręb geodezyjny Tępcz), Dąbrówka (obręb geodezyjny Dąbrówka), Barłomino (obręb geodezyjny Barłomino), Zelewo (obręb geodezyjny Zelewo) i Zielnowo (obręb geodezyjny Zielnowo), Gm. Luzino. Integralną częścią uchwały są mapy obrębów geodezyjnych stanowiące załączniki graficzne do tej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Jednocześnie zobowiązuje się do prawidłowego przeprowadzenia trybu opracowania planu, stosownie do przepisów art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zobowiązuje się Wójta Gminy Luzino do: ogłoszenia uchwały w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Luzino” i „zawiadomienia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organizacje właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. ...”.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały, o którym mowa.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XII/130/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino: Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Milwino (obręb geodezyjny Milwino), Wyszecino (obręb geodezyjny Wyszecino), Tępcz (obręb geodezyjny Tępcz), Dąbrówka (obręb geodezyjny Dąbrówka), Barłomino (obręb geodezyjny Barłomino), Zelewo (obręb geodezyjny Zelewo) i Zielnowo (obręb geodezyjny Zielnowo), Gm. Luzino, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała wyżej wymieniona w załączeniu.
/Radni: W. Zaczek i S. Cejrowski nie wzięli udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad./

Ad.14.d.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Luzino – K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki. Cyt. „Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 601 zł w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych gminy oraz przyjmuje się wartość jednego punktu w złotych: dla pracowników Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki - 3,20 zł. Przyjęta w par. 1 wartość jednego punktu została ustalona przez danego Pracodawcę w zarządzeniu. Zobowiązuje się Pracodawcę danej jednostki organizacyjnej gminy do sporządzenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, obowiązujących w danej jednostce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.”
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XII/131/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa w załączeniu.
/Radni: W. Zaczek i S. Cejrowski nie wzięli udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad./

Ad.15.
„Odpowiedzi na interpelacje i wnioski” udzielił Wójt Gminy – J. Wejer. Poinformował Radnych o tym, że
a) Komisja Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wejherowskiego uznała zasadność wniosku w sprawie lokalizacji znaków drogowych w Zelewie. W związku z tym Gmina czeka na ich realizację. Niemniej jednak Urząd Gminy wystąpi ponownie z pismem o postawienie znaków przy drodze powiatowej w Zelewie.
b) zaaranżuje spotkanie z p. Kazimierczakiem (przedstawicielem Zarządu Dróg), celem zapoznania się i omówienia kwestii dotyczącej udrożnienia rowu przydrożnego przy drodze powiatowej, na odcinku – Kochanowo – Zelewo.
c) Zakład Energetyczny w Wejherowie ociągał się z realizacją przesunięcia słupów energetycznych z ul. Kopernika w Luzinie. Zobowiązał się do wykonania w/w zadania wczesną wiosną br.. Powyższą informację przekazał mieszkańcowi – Panu Bujakowi.
d) wyrwy zostaną usunięte jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą. Wszystkie ulice i drogi gminne wymagają naprawy, bo są w fatalnym stanie.
e) Urząd Gminy „teraz zleca” wykonanie mapy na realizację przejścia przez tory w drodze prowadzącej do Gimnazjum Publicznego w Luzinie, celem wykonania projektu technicznego.
f) poprosi przedstawicieli PKP na spotkanie celem omówienia sprawy: sygnalizacji świetlnej przy rogatkach, zmiany oświetlenia przy sklepie przed przejazdem kolejowym, odprowadzenia wody z terenu PKP itp.
g) zobowiązano właściciela do usunięcia sklepiku – baraku z terenu PKP do dnia 21.02.2004 r. Jednak z uwagi na to, że barak nie został usunięty, to w przyszłym tygodniu usunie go Gmina i obciąży właściciela kosztami za jego wywóz.
h) w marcu zmieni się trasa kursowania autobusu linii: „L”. Autobus będzie przejeżdżał m.in. ul. Strzebielińską w Luzinie. Takie zapewnienie Wójt uzyskał od Pana Jacka Lachs – kierownika ds. eksploatacji Pomorskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Wejherowie.
i) przejścia dla pieszych w gminie zostaną odnowione na wiosnę bieżącego roku.
j) Gmina Luzino nie podpisała porozumienia w sprawie nawiązania stosunków partnerskich z żadną miejscowością zagraniczną. Nawiązano kontakty ze społecznością polską w Turgielach na Litwie, które kontynuuje.
k) przeprowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Zapozna się z billingiem rozmów telefonicznych, które prowadzono w dniach podanych w emitowanym filmie.
l) pniaki z ulicy Polnej w Luzinie zostaną usunięte, gdy na to pozwolą warunki atmosferyczne natomiast nawierzchnia ulicy musi ulec zmianie.
m) otrzymał propozycję Państwa Szymerowskich w sprawie sprzedaży nieruchomości pod drogę – ulicę Robakowską. Nadmienił, że od pół roku toczy się proces sądowy o ustalenie drogi koniecznej, która najprawdopodobniej zostanie ustalona. Odbyły się dwie rozprawy. W Sądzie rolników reprezentuje Pan W. Trepczyk. Pomimo prowadzonego postępowania Państwo Szymerowscy zaproponowało Gminie utworzenie drogi o szerokości max – 5 m za kwotę 35.000 zł, tj. 40 zł za 1m2. W związku z powyższym Urząd Gminy po przeanalizowaniu kosztów dodatkowych wystąpił o obniżenie zaproponowanej stawki na kwotę 30.000,- zł. Państwo Szymerowscy bardzo stanowczo, zdecydowanie opowiedziało się za kwotą 34.000 zł albo odstępują od rozmów. W związku z czym Wójt poprosił Radnych o podjęcie decyzji w w/w temacie, w kolejnym punkcie porządku obrad.
n) hydrant w okolicy zabudowania Państwa Zaleskich, (na razie jest zapadnięty), zostanie naprawiony jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą.
o) przeprowadzono rozmowy z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sychowie i z Panem Dyrektorem Gimnazjum Publicznego w Luzinie w sprawie wykonania wniosku z zebrania wiejskiego wsi Robakowo, dotyczącego dowozu dzieci z Robakowa do Sychowa. Wniosek zostanie najprawdopodobniej pozytywnie rozwiązany.
p) przy wiadukcie kolejowym, (przy ul. Strzebielińskiej), zostanie po ustaleniu ponownie postawiony znak drogowy „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 T”.
q) na początku marca PKS dla mieszkańców Dąbrówki w niedzielę zostanie wprowadzony dodatkowy autobus ok. godz. 9.20.
r) sprawa własności drogi gminnej w Kochanowie, (w kierunku Kochanowo – Tabacznik), zostanie uregulowana w bieżącym roku. Zgodnie z wnioskiem Sołtysa Urząd Gminy wystąpi z pismem do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku o uregulowanie własności drogi powiatowej prowadzącej od drogi nr 6 do centrum Kochanowa.
s) po otrzymaniu oferty pisemnej od Pana Słowi, (inseminatora z Pętkowic), w sprawie kolczykowania zwierząt, zostanie przekazana Sołtysom celem rozpropagowania wśród rolników.

Ad.16.
W punkcie „wolne wnioski i informacje” głos zabrał/ła:
1. Wójt Gminy – J. Wejer, który poprosił Radę Gminy o zajęcie stanowiska w sprawie nabycia nieruchomości od Państwa Szymerowskich pod drogę, w celu uregulowania dojazdu mieszkańcom Luzina – (mieszkańcom zamieszkałym przy ul. Robakowskiej). Państwo Szymerowscy zaproponowali sprzedaż nieruchomości pod drogę za cenę 34.000 zł, tj. ok. 40 zł/m2. Uważał tę stawkę za wygórowaną i znaczącą dla budżetu. Potem poinformował Radnych o tym, że w Sądzie prowadzone jest postępowanie. Odbyły się najprawdopodobniej dwie rozprawy. Rolników reprezentuje Pan Wiesław Trepczyk. Trudno przewidzieć finał sprawy, a przede wszystkim w którym miejscu zostanie ustalona droga. Wyartykułował w swojej wypowiedzi, że Gmina może jedynie prowadzić negocjacje w sprawie kupna nieruchomości od Państwa Szymerowskich, pod warunkiem, iż Pan Krauze podpisze dokument o nieodpłatnym przekazaniu gruntu pod drogę, bo w przeciwnym razie w ogóle nie ma mowy o prowadzeniu jakichkolwiek rozmów.
2. Radny E. Miotke zadał pytanie: jak długo może potrwać proces sądowy o ustalenie drogi koniecznej? Zwrócił uwagę Radnym na koszty zakupu gruntów pod drogę. Potem wystąpił z sugestią, aby Rada Gminy na razie nie podejmowała decyzji w sprawie nabycia nieruchomości pod drogę a przede wszystkim żeby wstrzymała się z tą decyzją, do czasu wyjaśnienia jej przez Sąd. Uważał, że Radni powinni przyjąć jego sugestię przez aklamację celem upoważnienia Wójta do przerwania negocjacji z Państwem Szymerowskim.
Radni przez aklamację przyjęli sugestię w/w Radnego E. Miotke.
3. Radny K. Bober wystąpił z sugestią znalezienia innego terenu na zrzut ścieków, aby ono nie stwarzało takiej uciążliwości jak mieszkańcom ul. Polnej w Luzinie. Zadał pytanie: czy jest szansa zlokalizowania punktu w innym miejscu ?
4. Radny E. Słowi zgłosił wniosek o wykonanie punktu zlewnego dla ścieków dowożonych poza centrum Luzina. Zaproponował też uruchomić punkt zlewny przy ul. Strzebielińskiej w Luzinie.
5. Wójt Gminy – J. Wejer poinformował Radnych o tym, że jedynym miejscem na zrzut ścieków, (który należałoby brać pod uwagę), to teren położony w okolicy wysypiska śmieci. Wybudowanie punktu zlewnego wiąże się z budową przepompowni, przedłużeniem sieci sanitarnej ok. 800 m i dość znacznymi kosztami, na które na razie Gminy nie stać. Dlatego zaproponował inne, doraźne rozwiązanie, celem zmniejszenia uciążliwości mieszkańcom gminy, a mianowicie naprawienie nawierzchni drogi ulicy Polnej poprzez pozyskanie destruktu (z drogi nr 6) i wykonanie jej w taki sam sposób jak wykonano nawierzchnię drogi prowadzącej do Gimnazjum.
6. Radny E. Miotke zgłosił wniosek, aby podczas wiosennych remontów, utwardzić ul. Polną w Luzinie, (na odcinku od ul. Tartacznej do lasu) w taki sam sposób jak utwardzono ulicę prowadzącą do Gimnazjum a roboty sfinalizować ze środków finansowych przeznaczonych na „bieżące utrzymanie dróg”.
W związku z powyższym prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek Radnego E. Miotke, który został przyjęty jednogłośnie.
7. Radna G. Kasprzyk poprosiła Wójta o komentarz do treści fragmentu artykułu, który ukazał się w „Gryfie Luzińskim”, cyt. „operatorzy wejdą z kamerą na salę obrad, poprowadzą transmisję na żywo, każdy radny będzie chciał się wykazać aktywnością przed swoimi wyborcami – żartuje Wejer. No cóż trzeba będzie się troszkę przemęczyć”.
8. Wójt Gminy – J. Wejer poinformował Radną Kasprzyk, iż to jest właśnie komentarz jego osoby do transmisji obrad Rady Gminy w telewizji kablowej.
9. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poinformował Pana F. Okuń o tym, że Pan W. Zaczek ustosunkuje się na piśmie do jego wypowiedzi. Potem odniósł się do tematu zawiadamiania jego osoby na posiedzenia Rady. Cyt. „Zgodnie z prowadzoną praktyką, w ubiegłej kadencji i obecnej na posiedzenia Komisji i sesje zawiadamia się przedstawicieli kół partyjnych i stowarzyszeń. Jako mieszkaniec, jest Pan zawiadamiany w trybie ogólnoprzyjętym w miejscach do tego oznaczonych. Uważam, że nie jest to żaden odwet za działalność publiczną. Cieszymy się, że Pan interesuje się sprawami publicznymi. Nie przemawiają za tym aspekty finansowe, które są też bardzo ważne. Jedynie przemawia za tym, równe traktowanie wszystkich mieszkańców.”
/Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady Gminy – W. Kunz/.

Ad.17.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zamknął obrady XII sesji Rady Gminy Luzino, zgodnie z par. 34 regulaminu Rady Gminy. Obrady zakończono o godz. 18.00.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.


Protokół nr XII/2004
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 24 lutego 2004 r.

Lista obecności radnych i lista obecności gości zaproszonych z sesji w załączeniu - (zał. nr 1 i nr 2).
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z sesji z dnia:
- 04 grudnia 2003 roku
- 30 grudnia 2003 roku.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o pracach Wójta Gminy Luzino.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski zaproszonych gości.
7. Głos publiczności.
8. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2004
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
b) odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy,
c) odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Rady Gminy,
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
e) głosowanie uchwały budżetowej.
9. Zapoznanie się z programem działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rok 2004 dla Gminy Luzino.
10. Informacja Kierownika GOPS z przebiegu akcji „Koszyk świątecznej pomocy dla najbardziej potrzebujących”.
11. Przedstawienie wykazu imprez masowych na rok 2004.
12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Luzino za rok 2003 a także informacja w sprawie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych.
13. Informacja o przygotowaniach do inwestycji realizowanych z funduszu SAPARD oraz zamierzeń inwestycyjnych, których realizacja będzie możliwa ze środków akcesyjnych Unii Europejskiej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) nabycia nieruchomości – działki nr 333/29 położonej w Kębłowie;
b) porozumienia z Gminą - Miastem Wejherowo o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino;
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Gminy Luzino;
d) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki.
15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z par. 20 regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz otworzył XII sesję tradycyjną formułą. Przywitał Radnych Rady Gminy Luzino i gości w osobach: Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta Gminy – Andrzeja Stenka, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego – Piotra Pelcera, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Bronisławę Pobłocką, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury – Marię Krośnicką, Kierownika Referatu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego – Kazimierza Hinc, Agronoma Ośrodka Doradztwa Rolniczego dla Gminy Luzino – Wojciecha Wermińskiego. Sołtysa wsi Luzino – Zygmunta Brzezińskiego, Sołtysa wsi Robakowo – Marzenę Pallach, Sołtysa wsi Dąbrówka – Bronisława Nadolskiego, Sołtysa wsi Sychowo – Mirosława Neumuller, Sołtysa wsi Milwino – Jana Lewińskiego, Sołtysa wsi Kębłowo – Piotra Michałek, Sołtysa wsi Kochanowo – Roberta Gurskiego, Sołtysa wsi Barłomino – Andrzeja Stenka. Przewodniczący obrad przywitał też Prezesa Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Eugeniusza Szulc, reprezentanta Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Huberta Bladowskiego i dziennikarkę „Dziennika Bałtyckiego” – Joannę Kielas oraz publiczność. Prowadzący obrady stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 15 Radnych, co stanowi 100 % ustawowego składu Rady i upoważnia do podejmowania uchwał i wniosków. Sesja odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.10 a zakończyły o 18 05.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał proponowany porządek obrad XII sesji. Potem zapoznał Radnych z wnioskiem Komisji Gospodarczej i Samorządu, dot. zmiany treści projektu uchwały, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Gminy Luzino poprzez objęcie wszystkich wsi w tym projekcie uchwały.
Radna G. Kasprzyk – w imieniu Klubu Radnych „RS” zgłosiła wniosek o uzupełnienie porządku obrad, poprzez przedstawienie Radnym opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2004.
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady poddał pod głosowanie:
a) wniosek Komisji Gospodarczej i Samorządu dotyczący zmiany treści projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..., poprzez zamieszczenie wszystkich wsi gminnych w projekcie uchwały. Radni podjęli wyżej wymieniony wniosek jednogłośnie.
b) wniosek Radnej G. Kasprzyk dotyczący uzupełnienia porządku obrad poprzez zapoznanie Radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2004. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli wyżej wyszczególniony wniosek, 3 głosami „za”, 2 głosami „przeciwnymi” i 10 głosami „wstrzymującymi”. Radny K. Bober poprosił o odnotowanie w protokole, iż wszyscy Członkowie Klubu Radnych „RS”, głosowali za wnioskiem w sprawie zapoznania Radnych z opinią RIO w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2004.
c) proponowany porządek obrad XII sesji łącznie z przyjętymi zmianami.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli proponowany porządek obrad XII sesji Rady Gminy łącznie z wyżej wymienionymi zmianami, jednogłośnie.

Ad.1.c.
Prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem: czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi do protokołu nr X/2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku?
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący przyjęcia protokołu nr X/2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku?
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr X/2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 roku, jednogłośnie.
Potem Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radnych o przyjęcie lub wniesienie uwag do protokołu nr XI/2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2003 roku.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XI/2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2003 roku, jednogłośnie.

Ad.2.
Informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym od 30 grudnia 2003 roku do 24 lutego 2004 roku przedstawił Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz. Informacja w załączeniu. Potem prowadzący obrady zapoznał Radnych z tekstem:
1. pisma Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich w Luzinie, w sprawie wsparcia finansowego działalności związanej z kontynuacją kontaktów ze szkołą im. Brzostowskiego w Turgielach – z Polakami mieszkającymi na Litwie.
2. wniosku Reginy i Feliksa Sikora w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
3. wniosku Joanny Sikora w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
4. pisma Klubu Radnych „RS” w temacie projektu uchwały, w sprawie wyodrębnienia środków finansowych do dyspozycji sołectw oraz stosownego wyliczenia tych środków.
5. pisma radnego K. Bober w sprawie projektu nowelizacji statutu sołectw.
6. prośby Gminnego Klubu Sportowego w Luzinie, w sprawie zwiększenia dotacji na działalność sportową w roku 2004.
7. pisma Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, w sprawie wyodrębnienia pieniędzy na zakup radiowozu dla służby prewencyjnej.
8. podziękowania Pani Anny Baranowskiej za przyznanie tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino”.
9. apelu uczestników II Forum Samorządów Województwa Pomorskiego.
10. prośby Pana Z. Klotzke o zabezpieczenie w budżecie roku 2004 kwoty 9.000 zł na wydanie „Bedekera Luzińskiego”.
11. pisma Pana L. Serkowskiego w sprawie oświadczeń majątkowych.
12. pisma Pana L. Serkowskiego w sprawie ogłoszenia komunikatu dla rolników.
13. pisma obserwatora SLD – H. Bladowskiego, w sprawie zachowania radnego J. Schulz podczas przerwy posiedzenia Komisji Gospodarczej i Samorządu.
14. pisma obserwatora SLD – H. Bladowskiego w temacie kierowania przez Sąd Grodzki osób, skazanych prawomocnymi wyrokami, w celu odbycia kary ograniczenia wolności.
Pisma, o których mowa wyżej w załączeniu.
/Radni nie podjęli dyskusji/.

Ad.3.
Informację z działalności Wójta Gminy w okresie od 4 grudnia 2003 roku do 24 lutego 2004 roku, przedstawił Wójt – J. Wejer. Informacja w załączeniu.
Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka zaznajomił Radę Gminy z informacją o przetargach, jakie odbyły się od 1 grudnia 2003 roku do 23 lutego 2004 roku. Informacja w załączeniu. Podał informacyjnie Radnym, iż 28 stycznia 2004 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek: 211/1; 211/2 i 211/7 położonych w Luzinie, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł. Cena wywoławcza dla działki nr 211/1 o pow. 8.950 m2 wynosiła 139.650 zł, dla działki nr 211/2 o powierzchni 10.078 m2 wynosiła 157.050 zł, a dla działki nr 211/7 o powierzchni 28.668 m2 wynosiła 371.800 zł. Wpłynęły wadia w wysokości 10 % ceny wywoławczej poszczególnych działek, na działki 211/2 i 211/7. Wadia te uprawniały do wzięcia udziału w przetargu i licytacji na poszczególne działki. Działka nr 211/2 została sprzedana Państwu Cz. i E. Socha. Działka nr 211/7 została sprzedana Spółce „WAKOZ”. Umowy notarialne będą podpisywane u notariusza 25 lutego 2004 roku.
Radna G. Kasprzyk poprosiła o kserokopię informacji o przetargach, jakie odbyły się w w/w okresie sprawozdawczym.
Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka zobowiązał się do przekazania Radnej kserokopii w/w informacji.
/Radni nie podjęli dyskusji/

Ad.4.
„Wnioski Komisji Rady Gminy”
I. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Samorządu – E. Miotke zapoznał Radnych z informacją i wnioskami z posiedzenia Komisji z dnia 10 lutego 2004 roku. Cyt. „ 1. Komisja po zapoznaniu się z materiałami i z wyjaśnieniami Wójta Gminy przyjęła projekt budżetu gminy na rok 2004, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 3 głosami „wstrzymującymi”. 2. Podjęła wniosek dotyczący przekazania jednego pomieszczenia dla potrzeb policji, (które było zajmowane przez Szkołę Podstawową im. Lecha Bądkowskiego na Muzeum Regionalne), 5 głosami „za”, 3 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”. 3. Komisja zapoznała się:
a) ze sprawozdaniem z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Luzino, za rok 2003;
b) ze sprawozdaniem z działalności Komisariatu Policji w Luzinie, w tym z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Luzino za rok 2003;
c) pismem Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy w roku 2004 kwoty 30.000 zł na zakup radiowozu oznakowanego, dla służby prewencyjnej;
d) z informacją o przygotowaniach do inwestycji realizowanych z funduszu SAPARD oraz o zamierzeniach inwestycyjnych, których realizacja będzie możliwa ze środków akcesyjnych Unii Europejskiej.
4. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
- nabycia nieruchomości – działki nr 333/29 położonej w Kębłowie;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Gminy Luzino. Komisja podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący objęcia wszystkich wsi w projekcie w/w uchwały, z możliwością odstąpienia (w fazie przygotowania specyfikacji), od sporządzenia miejscowego planu dla jakieś wsi lub jakiegoś obrębu geodezyjnego, w przypadku braku środków finansowych na wykonanie w/w zadania.
- porozumienia z Gminą - Miastem Wejherowo o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino;
- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki.
5. Komisja zaznajomiła się z pismem:
- Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, w sprawie uregulowania granic drogi powiatowej Luzino – Barłomino, na odcinku, od granicy z Luzinem do drogi Barłomino – Milwino.
- Radnego Krzysztofa Bober w sprawie przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i wypracowania zasad sprzedaży tych mieszkań.” Przewodniczący Rady Gminy W. Kunz wystąpił z sugestią przegłosowania wniosku drugiego dotyczącego przekazania jednego pomieszczenia dla potrzeb policji, które było zajmowane przez Szkołę Podstawową im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie na Muzeum Regionalne. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do przedstawionego wniosku? Głos zabrał: Sołtys wsi Luzino – Z. Brzeziński, który zwrócił się z zapytaniem: jakie motywy wzięto pod uwagę w sprawie przekazania pomieszczenia policji? Wójt Gminy – J. Wejer powiedział, że Z-ca Komendanta Wojewódzkiej Policji – Pan Łukasiewicz zwrócił się telefonicznie w sprawie pomieszczenia dla potrzeb policji. Pomieszczenia zajmowane przez policję są niewystarczające. W momencie ich przekazywania policji, w Luzinie funkcjonował Rewir Dzielnicowych, który z dniem 01.07.2003 roku uległ zmianie. Powstał Komisariat Policji. Zwiększono obsadę kadrową. W Komisariacie pracują policjanci prowadzący dochodzenia. Podkreślił w swojej wypowiedzi, że Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie wcześniej sygnalizował problem lokalowy. Poprosił o dodatkowe pomieszczenie. Stąd na Komisji Gospodarczej i Samorządu zgłosił wniosek, o podjęcie decyzji w sprawie przekazania jednego pomieszczenia, o pow. 8 m2, (byłej rejestracji ośrodka zdrowia) dla potrzeb policji. Radny E. Miotke – dla wyjaśnienia poinformował Sołtysa o tym, że Komisja Gospodarcza i Samorządu przy rozważaniu tego problemu wzięła pod uwagę wszystkie aspekty przemawiające „za” i „przeciw”. Jednak po wnikliwym przeanalizowaniu podjęła wniosek o przekazaniu pomieszczenia policji. W związku z czym na dzisiejszym posiedzeniu przedstawia wniosek Radzie Gminy w celu zajęcia ostatecznego stanowiska. Radna G. Kasprzyk – stwierdziła, że „Klub Radnych „RS” występował przeciw temu wnioskowi i nadal opowiada się za tym, żeby tego pomieszczenia nie zabierać Muzeum. Skoro Komisja Gospodarcza i Samorządu zdecydowaną większością głosów podjęła wniosek, przy trzech naszych głosach „przeciwnych”, zadała pytanie Wójtowi, jakie ma Pan propozycje dla Pana Sikory w związku ze zmniejszeniem mu pomieszczeń na gromadzenie eksponatów?” Radny E. Miotke uznał pytanie Radnej za przedwczesne i niezasadne, ponieważ Rada Gminy nie zajęła jeszcze stanowiska w/w temacie. Nadmienił też, że pytanie byłoby zasadne w momencie podjęcia ostatecznej decyzji przez Radę Gminy. Zaproponował przegłosować wniosek. Radny K. Bober – cyt. „Panie Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Samorządu, Pan się dzisiaj źle przygotował. Jest Pan marnym mecenasem. Pytanie padło do Pana Wójta. Jakoś się w tej Radzie dziwnie utarło, że jak pytanie pada do konkretnej osoby, to zawsze znajdzie się jakiś mecenas, który jest źle przygotowany i udziela na nie odpowiedzi. Myślę, że Pan Wójt jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie jest jego osobie potrzebny marny mecenas, który będzie go w tej sprawie wyręczał.” Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi Radnej G. Kasprzyk słowami: „Gmina nie zakłada zabierać wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla Muzeum.” Jedynie proponuje zmniejszyć ogólną powierzchnię o jedno pomieszczenie, mające 7 m2 – 8 m2. Wójt oznajmił, że jest usatysfakcjonowany z tego, że powstało i gromadzone są eksponaty w Muzeum. Dlatego też emerytowany nauczyciel Pan F. Sikora otrzymał 9 godzin, (½ etatu) na prowadzenie placówki, na zbieranie i gromadzenie eksponatów. Wójt stwierdził, że dla Gminy sprawa bezpieczeństwa też jest istotna. Uważał, że przy wsparciu Klubu Radnych „Nasza Gmina” jest w stanie takie pomieszczenie wygospodarować. Nie akceptował próby forsowania na siłę pozostawienia tego pomieszczenia Muzeum. Według Wójta, jedna i druga jednostka może funkcjonować. Niemniej jednak ważne jest, aby tego nie zaprzepaścić. Powiedział, że dla jego osoby nie jest najważniejsze Muzeum ale bezpieczeństwo. Oświadczył, że Klub Radnych „Nasza Gmina” ma pewne pomysły, jednak w tej chwili najważniejszą sprawą jest: budżet, programy inwestycyjne, które trzeba realizować. Niemniej jednak w między czasie trzeba rozmawiać o rzeczach mniej ważnych i na przestrzeni kilku miesięcy wypracować odpowiednie stanowisko. Radny K. Bober powiedział, że jako radny został zaskoczony na Komisji tą informacją , stąd protestował przeciw temu. Prosił Wójta, (chyba dziewięć albo dziesięć razy), żeby wstrzymał się z tą sprawą. Oznajmił, że zadał pytanie: czy Pan Sikora również wie o tej sprawie? „Pan Sikora o tej sprawie nic nie wiedział.” Wyartykułował w swojej wypowiedzi fakt, że pomieszczenie o powierzchni 8 m2 nie wpłynie w żaden sposób na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Luzino, ponieważ policjanci nie mają siedzieć w pomieszczeniach, tylko mają patrolować teren i pilnować porządku. Cyt. „Ja cieszę się z deklaracji Wójta, że takie pomieszczenie znajdzie się na to muzeum, mam nadzieję, że w miarę szybkim czasie.” Radny E. Miotke poprosił Przewodniczącego Rady Gminy, by zwrócił uwagę Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy na to, aby nie oceniał publicznie jego osoby. Stwierdził, iż nie życzy sobie takiego zachowania ze strony Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Panie Przewodniczący może ja stałam się znowu „orzechem” tego nieporozumienia, tutaj należy podkreślić, że Pan Przewodniczący Komisji jest bardzo często autorem popisów folklorystycznych, ja się do tego przyzwyczaiłam, ale rzeczywiście, ja pytanie kierowałam do Wójta i oczekiwałam odpowiedzi od Wójta. Otrzymałam ją od Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Samorządu, co mnie bardzo zdziwiło. Dziękuję Panu Wójtowi za odpowiedź. Cieszę się bardzo, że takie pomieszczenie się znajdzie z tego względu, że Radni z Klubu „RS” od samego początku w przeciwieństwie do Radnych z Klubu „Nasza Gmina”, są głównymi inicjatorami powstania Muzeum. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że przyznano policji to dodatkowe pomieszczenie. Muzeum zostanie z stamtąd wyprowadzone do innego pomieszczenia.” Radny K. Bober powiedział, cyt. „w kwestii formalnej, my konstruujemy wnioski i nie wiadomo czego one dotyczą. Gdybyśmy skonstruowali wniosek dotyczący powstania muzeum i określili jego powierzchnię, to dzisiaj w grę wchodziłaby zmiana uchwały.” Poprosił o ustalenie w m2 jaką stanowi powierzchnię to jedno pomieszczenie. Zwrócił się z zapytaniem: czy my mamy protokół dotyczący przekazania pomieszczeń policji, czy on gdzieś jest, czy jest zapisane, że to są takie pomieszczenia, żeby do tego można było się odnieść?” Zaproponował, aby sprawę przyznania pomieszczenia policji podjąć w formie uchwały, ponieważ nie jest to sprawa bardzo pilna. Może trochę poczekać. Wójt Gminy J. Wejer – zaapelował do Radnych, aby dzisiaj podjęli decyzję w sprawie przyznania pomieszczenia policji, ponieważ w związku z zaistniałym pożarem prowadzone są roboty. Remontowane są pomieszczenia i dlatego można by od razu przystąpić do zamurowania drzwi, przełożenia instalacji elektrycznej. Potem Wójt ustosunkował się do kolejnych pytań Radnego K. Bober. Stwierdził m.in., że pomieszczenia policji przekazano w formie umowy wraz z załącznikiem graficznym, który dokładnie określał metraż pomieszczeń itp. Poprosił Radnych, o zajęcie stanowiska w sprawie przekazania pomieszczenia policji, czy są za przekazaniem, czy są przeciw. Przewodniczący Komisji Gospodarczej – E. Miotke zgłosił formalny wniosek o zakończenie dyskusji w w/w temacie i przystąpienie do głosowania wniosku Komisji Gospodarczej i Samorządu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zarządził głosowanie, zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za przekazaniem jednego pomieszczenia dla policji, które było zajmowane przez Szkołę Podstawową w Luzinie na Muzeum? W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Wniosek przyjęto 12 głosami „za”, O głosami „przeciwnymi” i 3 głosami „wstrzymującymi”. /Radni nie zgłosili uwag do wniosków/.
II. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Z. Koszałka zaprezentował Radzie Gminy informacje i wnioski z dnia 11 lutego 2004 r. cyt. „1. Komisja po przeanalizowaniu materiałów i wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy, przyjęła projekt budżetu gminy na rok 2004, w zakresie oświaty, kultury i sportu, jednogłośnie. 2. Zapoznała się z programami rekreacyjno - sportowymi dla dzieci i młodzieży na okres wakacji zimowych, które przygotowali dyrektorzy szkół, Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Klub Sportowy. 3. Komisja zapoznała się z „Kalendarzem Imprez Masowych, Kulturalnych, Edukacyjnych, Rekreacyjnych Gminy Luzino na rok 2004”. Umożliwiła wszystkim zainteresowanym uczestniczącym w posiedzeniu o uzupełnienie w/w „Kalendarza Imprez....”, poprzez zgłoszenie swoich propozycji do dnia 18.02.2004 r., do biura Rady Gminy bądź sekretariatu Urzędu Gminy. 4. Komisja omówiła realizację „Programu aktywizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży - „Sport po 16.00”, w tym realizację programu nauki pływania i BnO. 5. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
A) nabycia nieruchomości – działki nr 333/29 położonej w Kębłowie;
B) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Gminy Luzino;
C) porozumienia z Gminą - Miastem Wejherowo o przekazaniu przez Gminę Luzino, zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino;
D) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki.” /Radni nie podjęli dyskusji w w/w temacie/.
III. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – M. Licau zaznajomiła Radę Gminy z informacją i wnioskami z posiedzenia z dnia 12 lutego 2004 roku,
1. cyt. 1. „Komisja przyjęła projekt budżetu gminy w obszarze rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i ochrony środowiska a także Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004, jednogłośnie.
2. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
A) nabycia nieruchomości – działki nr 333/29 położonej w Kębłowie;
B) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Gminy Luzino;
C) porozumienia z Gminą - Miastem Wejherowo o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino;
D) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki.
3. Komisja zapoznała się z:
- „Programem Działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rok 2004 dla Gminy Luzino”;
- informacją o przebiegu akcji składania wniosków o przyznanie numeru identyfikacyjnego oraz wniosków powierzchniowych o przyznanie płatności obszarowych a także akcji składania wniosków o przyznanie kwoty mlecznej dla dostawców, zmierzających rozpocząć lub zwiększać produkcję mleka;
- treścią pisma Klubu Radnych „Ruch Samorządowy” w sprawie projektu uchwały w zakresie przeznaczenia środków finansowych do dyspozycji sołectw. Pismo to zostanie rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji. /Radni nie podjęli dyskusji w w/w temacie/.
IV. Przewodniczący Komisji Statutowej – W. Zaczek przedstawił krótką informację ze spotkania Komisji, które odbyło się 4 lutego 2004 roku. I tak Komisja na swym posiedzeniu omawiała: końcową wersję projektu Statutu Gminy Luzino i analizowała projekt Statutu Sołectwa, który złożył Radny K. Bober. Podjęła wniosek, aby debatę nad projektem statutu sołectwa przełożyć na inny termin, w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej i zmianą przepisów, w tym zakresie.
/Radni nie podjęli dyskusji w temacie wniosków Komisji Statutowej./
V. Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej – M. Sicha zaznajomiła Radnych z informacją i wnioskami z posiedzenia Komisji, które odbyło się 13 lutego 2004 roku. Cyt. „1. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej po przeanalizowaniu materiałów przyjęła projekt budżetu gminy na rok 2004, w zakresie służby zdrowia i opieki społecznej, jednogłośnie. 2. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą świadczenia usług medycznych przez NZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie. Podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący utrzymania dyżurów sobotnio - niedzielnych w NZOZ „Ośrodku Zdrowia” w Luzinie. 3. Wysłuchała informacji dotyczącej świadczenia usług stomatologicznych w Gminie Luzino. 4. Zaznajomiła się z:
- informacją z przebiegu akcji „Koszyk świątecznej pomocy” w 2003 roku,
- projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad XII sesji Rady Gminy,
- tekstem pisma Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, w sprawie dofinansowania remontu i modernizacji Oddziału Urologii. Komisja nie przyznała środków finansowych na wykonanie zadań wyszczególnionych w piśmie, w związku z brakiem funduszy budżetowych i ilością obligatoryjnych zadań samorządowych.”
Głos w dyskusji zabrał: Wójt Gminy – J. Wejer, który zaproponował Radnym, aby podjęli wniosek w sprawie zwolnienia NZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie z płacenia podatku od nieruchomości, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i czynszu za najem pomieszczeń w tym ośrodku, od dnia 1 marca 2004 roku do 31.12.2004 roku, celem zachowania dyżurów sobotnio-niedzielnych. Ponadto dla zrekompensowania wydatków rocznych na w/w dyżury, zaproponowano w projekcie uchwały, w sprawie budżetu gminy na rok 2004, zakup oleju grzewczego dla GOPSu.
Radny K. Bober cyt. „Ja taki wniosek składałem na Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, wtedy Pan mówił, że takie rozwiązanie jest niemożliwe.” Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi przedmówcy. Potem poprosił Radę Gminy o podjęcie decyzji w w/w temacie, w celu sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy i przyjęcia stawki zerowej. Skarbnik Gminy – M. Stolc oznajmiła m.in., że Rada Gminy nie może zwolnić Kierownika NZOZ w Luzinie z płacenia podatku i czynszu, bo Gmina zobowiązana byłaby do odprowadzenia podatku VAT, który i tak za styczeń i luty przekazała. Zaproponowała Radnym wprowadzenie od 1 marca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. stawki „zerowej” od podatku, od nieruchomości budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i stawki „zerowej” czynszu za najem pomieszczeń w tym ośrodku.
W związku z powyższym prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za tym, aby upoważnić Wójta do podpisania aneksu do umowy z NZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie i wprowadzenia od 1 marca 2004 r. do 31 grudnia 2004 roku, stawki „zerowej” od podatku, od nieruchomości i stawki „zerowej” – czynszu za najem pomieszczeń w ośrodku?
Radni podjęli w/w wniosek, 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”.
/Radni nie podjęli dyskusji w temacie pozostałych wniosków Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej/.

Ad.5.
W punkcie „interpelacje i zapytania radnych” głos zabrał/ła:
1. Radny R. Groth, który ponowił wniosek w sprawie usytuowania w Zelewie znaku drogowego, dotyczącego ograniczenia prędkości jazdy – do 40 km/h, z uwagi na to, że Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku nie zdołał go od pół roku przywrócić. Apelował o ponaglenie Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego Wejherowskiego o uregulowanie wód przydrożnych, w taki sposób, aby woda z drogi Kochanowo - Zelewo nie płynęła całą szerokością jezdni. Wnioskował o oczyszczenie rowu przydrożnego.
2. Radna G. Kasprzyk ponowiła wniosek dotyczący przesunięcia dwóch słupów energetycznych z ulicy Kopernika w Luzinie, ponieważ stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym. Powiedziała też, że Wójt ostatnio mówił, iż prowadzi rozmowy w tej sprawie. W związku z tym zadała pytanie: „jak rozmowy przebiegają i czy możemy spodziewać się, że słupy zostaną przesunięte lub usunięte z jezdni ulicy Kopernika?” Potem zadała pytanie: kiedy zostanie usunięta wyrwa z nawierzchni ulicy Kopernika, ponieważ staje się uciążliwa i bardzo niebezpieczna dla mieszkańców? Jak postępują prace w kwestii wykonanie „przejścia przez tory” w drodze prowadzącej do Gimnazjum Publicznego w Luzinie?
3. Radny S. Cejrowski zadał pytanie: czy kolej udzieliła odpowiedzi, w sprawie ustawienia sygnalizacji świetlnej przy przyjeździe kolejowym w Luzinie? Kiedy zostanie usunięty barak - sklepik przy dworcu PKP, wg wcześniejszych zapowiedzi właściciel miał go usunąć do końca grudnia 2003 roku? Poprosił też o usunięcie pniaków przy drodze Robakowo – Robakowo – Skrzyżowanie.
4. Radna M. Sicha zadała pytanie: od kiedy autobus linii „L” będzie kursował ulicą Strzebielińską w Luzinie?
5. Radny W. Zaczek zadał pytanie: czy na rogatkach PKP można założyć „światła odblaskowe”, ponieważ są mało widoczne? Czy Gmina Luzino ma zawartą umowę partnerską z jakimś miastem lub wsią innego państwa? Ponowił wniosek o odnowienie na jezdniach „przejścia dla pieszych”.
6. Radny K. Bober poinformował Radnych, że za chwilę przedstawi na kasecie film dotyczący funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Dodał w swojej wypowiedzi, iż był przekonany, że „w informacji Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym” znajdzie się jakaś informacja dotycząca oczyszczalni. Podał informacyjnie, że po emisji filmu przedstawi szereg pytań. Potem podjął temat organizacji Mistrzostw Polski w BnO, które odbędą się w maju w Gminie Luzino. Wystąpił z sugestią zabezpieczenia środków finansowych na Mistrzostwa, m.in. wydzielenia 2.000 zł na wykonanie map. Potem zwrócił się z zapytaniem: kiedy zostaną usunięte pniaki (o wysokości 30 cm – 40 cm), wystające w ul. Polnej w Luzinie, w obrębie zabudowania Pana Polasik, ponieważ stwarzają one niebezpieczeństwo w ruchu drogowym?
7. Radny E. Słowi zadał pytanie: jak została załatwiona sprawa drogi dojazdowej do Państwa Szymerowskich w Luzinie? Poprosił o uregulowanie sprawy związanej z hydrantem, w obrębie zabudowania Państwa Zaleskich, (gdzie wystąpił pożar). Zgłosił do realizacji wniosek z zebrania wiejskiego wsi Robakowo w sprawie dowozu dzieci z Robakowa do szkoły w Sychowie.
8. Radny B. Kunz poprosił o ustalenie i postawienie przy wiadukcie kolejowym, ulicy Strzebielińskiej, znaku: „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 T”.
9. Radny K. Bober - Cyt. „Gimnazjum przecieka, oczyszczalnia się przelewa, ile razy w miesiącu i ile razy w roku tego nie wiem? Powiedziałem, że to jest pierwsza część filmu. Zastanawiałem się od czego zacząć i zacznę od tego, że w poprzedniej Radzie był człowiek, który zwracał uwagę na nieprawidłowości w funkcjonowaniu oczyszczalni. Był to Pan Stanisław Bober. Ja za zgodą i za wiedzą Pana Wójta zweryfikowałem te daty i godziny. Powiem Państwu, że na połowę tych różnych dat, połowa jest zaewidencjonowana, przeszła przez dokumenty. To jest do wglądu u Pana K. Hinc. Połowa jest za wszelką ewidencją. Jeżeli my wywozimy w roku 15.000 m3, to proszę sobie resztę dośpiewać. Stąd mamy azoty, stąd mamy koszty, którzy ponoszą, ci, którzy są podłączeni do kanalizacji i ci, którzy wywożą ścieki i płacą za wywóz nieczystości płynnych. Reszta jest poza ewidencją. To się lało 24 godziny. Jak ja tę kasetę otrzymałem to myślałem, że tego chłopa, od którego otrzymałem, to go zabiję, bo ja jakbym zauważył, to ja bym skorzystał z telefonu i poinformował odpowiednie służby. To się lało 24 godziny. Ślady były i są do dzisiaj. Ja nie mam pytań do Pana Wójta, w tych sprawach. Ja mam pytanie do Przewodniczącego Rady Gminy, czy jest Pan coś w tej sprawie zrobić? Ja mieszkam od oczyszczalni 400 metrów, to jest bomba, tu jest mnóstwo pytań. Ja zaobserwowałem zaskoczenie z każdej strony. Jaka tu jest kontrola? O tej kontroli Pan Stanisław Bober również mówił. Tam jest zamontowana kamera, która niczemu nie służy. A można w bardzo prosty sposób zamontować kamerę, która włącza się, jak ktoś podjedzie i ona zarejestruje. Nie trzeba żadnej dokumentacji. Zwróciliście Państwo na zrzuty ścieków przed oczyszczalnią ścieków, poza wszelką ewidencją. Mam pytanie do Przewodniczącego Rady Gminy, czy jest Pan coś w stanie, w tej sprawie zrobić? Oczywiście nie oczekuję odpowiedzi dziś? Mam pytanie do Przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – czy jest Pani w tej sprawie coś zrobić, zadziałać? Nie oczekuję odpowiedzi w dniu dzisiejszym. Mam przede wszystkim pytanie do Pana S. Cejrowskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy coś Państwo jesteście w tej sprawie zrobić? Ja się pytam: ile razy w roku to się przelewa? Ile razy w miesiącu, dlaczego to się przelewa? Zwróciliście Państwo uwagę, że tam leci w normalnym cyklu a jeszcze obok. Na sprawy technologiczne Pan S. Bober zwracał uwagę, ja w czasie Komisji Gospodarczej zadałem parę pytań dotyczących funkcjonowania oczyszczalni, my podłączamy coraz tą większą ilość i te ścieki będą coraz z większą ilością dopływały”. Potem poruszył kwestię dowozu ścieków do oczyszczalni. Cyt. „One będą dowożone dopóki Gmina nie zostanie skanalizowana. One będą dowożone co najmniej przez 15 lat. Proszę przejechać się ulicą Polną dzisiaj, jak tam wyglądają domy, płoty, posesje. Pan S. Bober zwracał uwagę na to, że powinno się zlokalizować zrzuty ścieków w innym miejscu, które nie byłyby uciążliwe dla mieszkańców. My walimy pieniądze na drogi powiatowe i inne rzeczy a tym ludziom fundujemy, to co dzisiaj mają. Ja celowo z tymi pytaniami nie zwróciłem się do Pana Wójta, bo widziałem ogromne zaskoczenie. Myślałem, że ta informacja ukaże się w sprawozdaniu Pana Wójta. Ja się pytam, jaka jest kontrola? To że ten film mógłby lecieć jeszcze pół godziny to miało Państwu uzmysłowić, że tam nie ma żadnej kontroli. Tylko raz było widać, że ten człowiek, który sprawuje nadzór otwierał i zamykał bramę. Tam może każdy wejść. Ja nie wiem, to że tam ciekło, jaka była przyczyna? Na to są chyba jakieś gwarancje, od firmy, która wykonywała inwestycję. Moje pytanie brzmi: ile razy w roku to miało miejsce i prosiłbym bardzo wymienione przeze mnie organy począwszy od Pana Przewodniczącego Rady Gminy, poprzez Przewodniczącą Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, żeby Państwo się tą sprawą zajęli, bo to że ja ten film dzisiaj wyemituję, i że zaczekałem na sesję, to jest interwencja mieszkańców Gminy, którzy ten film nagrali, każdy wie dokładnie z którego miejsca to było nagrywane. Tu złamano kilka ustaw. Prosiłbym bardzo, żeby tą sprawą na poważnie się zająć. Ja tej kasety nikomu nie udostępnię. Był czas, żeby sobie popatrzeć, zapisać i tak dalej. Ja nie chcę, żeby ludzie mieli z tego tytułu nieprzyjemności. To nie jest moją intencją. Moją intencją jest wymusić na ludziach, którzy za to odpowiadają, żeby to funkcjonowało, tak jak to powinno funkcjonować. Prosiłbym bardzo, żeby to od dzisiaj było pod pełną kontrolą.”
10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej S. Cejrowski – cyt. „W związku z tym, że Komisja Rewizyjna działa na zasadzie zlecenia przez Radę Gminy, dlatego prosiłbym...” (Radny Cejrowski nie zakończył wypowiedzi)
11. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Czy Pan mojej osobie będzie mógł udostępnić ten film, tego co po części zaobserwowałem, będę musiał wyciągnąć daleko idące konsekwencje do osób pracujących w danych dniach, bo mają środki i siły techniczne, żeby wszystko sprawdzić a co się stało jeżeli chodzi o przelewanie. Ja miałem informację z powiatu, że ponoć nam się oczyszczalnia przelewała. Pytanie do pracownika, który był na dyżurze po świętach Bożego Narodzenia ... „żadnej awarii nie było, nic się nie przelewało”. Jest to jednoznaczne stwierdzenie tej osoby, która miała w tym dniu dyżur i po prostu trzeba wyciągnąć konsekwencje, tym bardziej, że ta osoba już raz została ukarana, pozbawiona nagrody rocznej. Prosiłbym, o tę kasetę, żeby jemu ją pokazać, że informował mnie zupełnie inaczej. Resztę muszę sprawdzić. Muszę sprawdzić billingi rozmów, bo tam jest załączony alarm na oczyszczalni. Są dwie możliwości albo alarm nie został włączony albo pracownik przyjechał alarm skasował i dalej się tą sprawą nie interesował. Mógł nie włączyć alarmu na święta, ale to jest karygodne, bo to jest jego obowiązkiem. Tu była mowa o kamerze. Pracownik może włączyć na sobotę kamerę i później ją sprawdzić. Kto i o której godzinie przyjeżdżał. Pewne konsekwencje będę musiał wyciągnąć do osób, które wywożą ścieki, ale do tego mimo wszystko niezbędna byłaby kaseta, aby sprawdzić daty, godziny beczek, które były. Możemy to zrobić w obecności Pana K. Hinc nawet w obecności tych Panów, którzy wywożą, żeby im to pokazać, jakie to były dni i godziny. Ja tego nie chcę brać do domu. Czy taka możliwość zaistnieje?”
12. Radny K. Bober cyt. „Panie Wójcie, ja tej kasety nie udostępnię, był czas na to, trzeba było sobie pisać uważnie, słuchać a nie głupie komentarze do tego filmu wypowiadać. Moją intencją nie jest, żeby ktokolwiek został ukarany, bo ci ludzie funkcjonują, ale oni mają swoich zwierzchników, którzy powinni ich w jakiś sposób kontrolować. Ja proszę o jedno, żeby to od dzisiaj się nie powtarzało. Tylko to było moją intencją. Drugą intencją było to, żeby te organy, które wymieniłem, zainteresowały się tą sprawą.”
13. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Nie można przejść obojętnie nad porządkiem obrad jeżeli do pracownika padło pytanie wprost, czy była awaria na oczyszczalni ścieków w okresie świątecznym i czy nastąpiło przelanie zbiornika? „Nie było żadnej awarii”. Po prostu trzeba wyciągnąć daleko idące konsekwencje, tym bardziej że nie był to pierwszy przypadek tej osoby. Nie można mówić, nic nie róbmy, tu zawinił człowiek. To człowiek, który w danym dniu był odpowiedzialny za pracę na oczyszczalni ścieków.”
14. Radny E. Słowi – zadał pytanie: czy zbiornik jest lekko pochylony, że tylko z jednej strony to się przelewało?
15. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Nasz Klub wychodzi z założenia, że sprawa jest naprawdę bardzo poważna, bo wyraźnie na filmie było widać, co po tym przelewaniu pozostanie. Jak zatruwane jest środowisko? My oczekujemy od wskazanych osób wyjaśnienia tej niepokojącej nasz Klub kwestii i poinformowania Rady, co w tej sprawie można zrobić, aby takie sytuacje w przyszłości nie miały miejsca. Co do wypowiedzi Wójta – Pan próbuje wciągnąć Radę w relacje Pana z Pańskimi pracownikami. Nas te relacje po prostu nie interesują. Pan jest ich przełożonym i Pan zrobi to, co będzie Pan uważał za słuszne. Wystarczyło tylko wskazać Radzie, że po prostu takie rozmowy się odbędą i odpowiednie konsekwencje zostaną wyciągnięte, tym bardziej, że mieszkańcy zgłaszają nam, że to przelewanie nie miało miejsca pierwszy raz i uzasadnione było pytanie Pana K. Bobera. Mam nadzieję, że protokolantka zanotowała to, ile razy takie sytuacje miały miejsce i czy wtedy Pan wyciągnął konsekwencje w stosunku do osób odpowiedzialnych? W związku z tą poważną sytuacją naszemu, Klubowi nasuwają się dwa wnioski i poproszę Pana Krzysztofa Bober o przedstawienie tych wniosków.”
16. Kierownik Referatu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego U.G. – K. Hinc. - odniósł się do wypowiedzi Radnego K. Bober. Zwrócił szczególną uwagę na dwa aspekty. Na aspekt przelewania się ścieków przez zbiornik i aspekt ewidencjonowania ścieków. Oświadczył, że nie można mówić, że połowa ścieków nie jest ewidencjonowana. Po prostu jest to jakiś procent, najprawdopodobniej od 5 % – 10 %. Powiedział też, że z filmu widać, iż przelewało się to na dopływie, czyli na kracie. W styczniu (chyba) krata była remontowana. Zepsuły się łożyska. Widocznie stanęła ona wtedy, kiedy to było filmowane. Zatrzymuje się wtedy, gdy skrawki czegoś tam, woreczki okleją kratę. Po prostu mechanicznie ona nie zadziałała. Oznajmił, że to nigdy nie będzie przelewało się z każdej strony, ponieważ zewnętrzne ściany zbiornika są o wiele wyżej niż te co są w środku a potem jest koryto przelewowe. Cyt. „Może się lać tylko przy kracie. Docelowo kiedyś tam trzeba będzie postawić drugi zbiornik na oczyszczalnię, to nie jest sprawa zbiornika, to są zaniedbania ludzi. Tak samo winni są wozacy, bo oni też mają umowę. Wiedzą jak powinni postępować i to, że oni wrzucają do studni, to pierwszy raz widziałem, przed oczyszczalnią, to że nie wpisują to jest już ich karygodna rzecz, która w umowie jest zapisana, że jeżeli kiedykolwiek nie zapisze, to wtedy ma wstrzymaną dostawę ścieków. Tylko problem jest w tym, że widziałem dwóch największych wozaków, którzy zrzucali ścieki. Pytanie: kto będzie wywoził ścieki?”
17. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz cyt. „W związku z tym, że sprawa została zgłoszona, zajmiemy się nią, o dalszych postępach i działaniach poinformujemy Radę na najbliższym posiedzeniu.”
18. Radny S. Cejrowski zgłosił wniosek, aby Rada Gminy zleciła Komisji Rewizyjnej kontrolę działania oczyszczalni ścieków z określeniem, jaki okres ma być badany.”
19. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podał informacyjnie Radnym, że wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zostanie przedstawiony Radzie Gminy do przegłosowania w punkcie 16 porządku obrad – „Wolne wnioski i informacje”.
20. Radny K. Bober – przedstawił negatywne stanowisko dotyczące wydawania Biuletynu Rady i Wójta Gminy. Kwestionował, że w Biuletynie zamieszczono dwa te same zdjęcia, nie podpisano artykułów, pomieszano fotografie, pominięto w pewnej informacji z imienia i nazwiska przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych itp. Oznajmił, cyt. „po to w lutym 2003 roku Komisja Oświaty, Kultury i Sportu utworzyła redakcję tego Biuletynu, żeby takie buble wyłapać, za nim ujrzą światło dzienne. Niestety ja z przykrością stwierdzam, że ten Biuletyn z jednego numeru na drugi jest coraz gorszy. Nie ma żadnej poprawy. Ta gazetka kosztuje. Ja naprawdę proszę, dopóki jeszcze zastępcą Pańskim jestem, żeby naprawdę projekt Biuletynu sprawdzać i konsultować.”

Ad.6.
Wnioski zaproszonych gości:
1. Sołtys Z. Brzeziński odniósł się do pisma Pana H. Bladowskiego, w sprawie odbywania kary ograniczenia wolności. Oznajmił, że ta sprawa dotyczy mieszkańców Luzina. Poinformował Radnych, że skazani przez Sąd Grodzki są kierowani bezpośrednio do Sołtysa a nie do Rady Gminy. Sołtysi odpowiadają za ich wykonanie kary ograniczenia wolności. W tej chwili Sąd skierował do sołectwa Luzino 8 osób. Oznajmił, że jeżeli jest jedna osoba to można ją skierować do malowania przystanków i innych prac społecznych.” Podał informacyjnie Radnym, że nie można skazanych kierować do prac drogowo – porządkowych, np. do sprzątania ulic, ponieważ są nieubezpieczeni. Poza tym nikt nie chce, w razie wypadku, odpowiadać za ich zdrowie i życie. Skazani kierowani są wykonywania prac porządkowych przy nowo budującej się kaplicy. Po prostu rąbią drewno i je układają. Poinformował Radnych o tym, że niedawno odebrał telefon od Pana Bladowskiego, który miał pretensje do stosowanych metod. Powiedział między innymi, że w Luzinie uprawia się prywatę itd. Dlatego też skontaktował się z Panią Kurator Łukowską celem wyjaśnienia powyższych spraw. Oświadczył, że zadał jej pytanie, czy skazani mogą w ten sposób odbywać karę ograniczenia wolności? Pani Kurator powiedziała mi, że „jak najbardziej, ponieważ w Wejherowie, większość skazanych kierowana jest do pracy w jadłodajni, które są prowadzone przy parafiach. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby pracowali przy budowie kaplicy.
2. Sołtys wsi Dąbrówka – B. Nadolski poprosił o:
a) zrealizowanie wniosku z zebrania wiejskiego, w sprawie wprowadzenia dodatkowego autobusu w niedzielę ok. godz. 9.20.
b) naprawienie oświetlenia ulicznego w Dąbrówce, ponieważ światła dalej się nie palą. Nadmienił, że w lutym na początku miesiąca dwukrotnie w sekretariacie Urzędu Gminy zgłaszał tę sprawę.
3. Sołtys wsi Kochanowo – R. Gurski zgłosił wniosek o:
a) uregulowanie spraw własnościowych dróg, w tym drogi gminnej i drogi powiatowej.
b) wykonanie poboczna drogi destruktem na odcinku drogi: Kębłowo – Kochanowo i Zelewo.
c) usunięcie wyrwy w drodze powiatowej, na odcinku drogi prowadzącej od drogi nr 6 do wsi Kochanowo.
4. Sołtys wsi Sychowo – M. Neumuller wnioskował o naprawienie i uregulowanie własności drogi w Sychowie, ponieważ rolnicy skarżą się, że jest podorywana i nieprzejezdna.
5. Kierownik NZOZ – P. Pelcer podziękował za zaproszenie jego osoby na posiedzenia Rady. Z uwagi na nadmiar obowiązków zawodowych i społecznych nie zawsze może w nich uczestniczyć. Podziękował Radnym za przegłosowanie wniosku w sprawie zachowania dyżurów w sobotnio-niedzielnych. Poruszył sprawę zakupu nowego usg. Nadmienił, że usg będące w posiadaniu Ośrodka nie spełnia odpowiednich wymogów. Jego jakość obrazu jest słaba. Sygnalizował też, że może być wydana błędna diagnoza. Na razie NZOZ działa w oparciu o aparaty wypożyczone. Przekonany był, że dojdzie do kupna aparatu, przy wsparciu finansowym Gminy, ponieważ Wójt deklarował pomoc, w tym zakresie. Potem odniósł się do kwestii filmu słowami: „Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że te ścieki trafiają do wód gruntowych, do rzeki. Myślę, że powinny być wyciągnięte daleko idące konsekwencje wobec osób, które się tą sprawą z racji umowy o pracę zajmowały.
6. Sołtys wsi Sychowo – M. Neumuller, który przedstawił wniosek z zebrania wiejskiego sołectwa Sychowo, dotyczący respektowania godzin przyjmowania pacjentów przez lekarzy w Ośrodku Zdrowia, zgodnie z godziną zarejestrowaną. Według mieszkańców, tylko lekarz Wądrzyk przyjmuje pacjentów według obowiązujących zasad.
7. Kierownik NZOZ – P. Pelcer oznajmił m.in., że „rejestracja na godzinę pacjentów” została nijako wymuszona przez NFZ. Praktykowana jest w Ośrodku Zdrowia od paru lat. Trudno ją wyegzekwować od pacjentów zamiejscowych np. od pacjentów z Zelewa.
8. Sołtys wsi Milwino – J. Lewiński, który zgłosił ofertę inseminatora z Pętkowic, dotyczącą świadczenia usług w zakresie kolczykowania zwierząt. Pan Słowi zaoferował kolczykować zwierzęta za cenę 4 zł od sztuki, w tej kwocie wliczono koszty dojazdu do rolnika.

Ad.7.
Zgodnie z par. 26 Regulaminu Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz udzielił głosu Panu F. Okuń mieszkańcowi Luzino, który zadał pytanie Radnemu W. Zaczek, cyt. „czy to prawda, że Pan w dniu 13 lutego 2004 r. na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej torpedował, czy blokował ten typ dociekania tych, tej odpowiedzi w sprawie kredytu relacji złotówki EURO, bo jeżeli by tak było, no byłoby to niezgodne z duchem samorządowca, tym bardziej, że Pan na pierwszej sesji tej kadencji deklarował poczynania zgodne z prawem.” Potem Pan Okuń zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy – W. Kunz słowami: „dobrym obyczajem w Gminie było pisemne zawiadomienie jego osoby o posiedzeniach Komisji i sesji Rady Gminy. W/w formę rozpoczęto w II kadencji, gdy był przewodniczącym Ruchu Odbudowy Polski K/ w Luzinie. Jednak od nowego roku 2004 nie otrzymał takich zawiadomień.” Zadał pytanie Przewodniczącemu Rady Gminy: „czy to jest związane z oszczędnościami finansowymi? Czy to jest odwet za aktywność publiczną, za niewygodną aktywność wobec Radnych, wobec władzy gminy?” Mieszkaniec zwrócił się do Radnych, będących w poprzedniej kadencji Radnymi, o refleksję nad swoim postępowaniem, zachowaniem wobec byłego Radnego S. Bober, który w osamotnieniu zwracał uwagi na nieprawidłowości występujące przy realizacji zadań, w tym oczyszczalni ścieków.

Ad.8. a.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poprosił Panią Skarbnik o odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2004.
Radna G. Kasprzyk poprosiła w imieniu Klubu Radnych „RS” o 15 min przerwy, z tego względu, że Radni otrzymali nowy projekt budżetu, cyt. „najprawdopodobniej projekt, gdzie zostały naniesione wszystkie poprawki i zmiany.”
Skarbnik Gminy – M. Stolc ustosunkowała się do wypowiedzi. Stwierdziła, że to nie jest nowy projekt budżetu gminy na rok 2004 a jest to projekt uchwały dotyczący budżetu gminy na rok 2004, po naniesieniu zmian wynikających z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, z dyskusji Komisji Rady Gminy. Podała też informacyjnie Radnym, iż pomiędzy posiedzeniami Komisji Rady a sesją do Gminy wpłynęły środki finansowe, stąd przygotowano „Propozycje zwiększenia budżetu gminy na rok 2004” i zaproponowano je włączyć do budżetu, by nie czekać z nimi do sesji kwietniowej.
Radny K. Bober poprosił Panią Skarbnik o skserowanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącej projektu budżetu gminy na rok 2004 w celu przekazania jej Radnym.
/Skarbnik Gminy skserowała opinię RIO i wręczyła ją Radnym/.
Wójt Gminy – J. Wejer i Skarbnik Gminy – M. Stolc odczytali projekt uchwały dotyczący budżetu gminy na rok 2004.
/Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę obiadową do godz. 15.00. Radny W. Zaczek zwolnił się u Przewodniczącego Rady Gminy z dalszej części obrad sesji/.

Ad.8.b.
Zgodnie procedurą uchwalania budżetu gminy, przewodniczący/ca:
a) Komisji Gospodarczej i Samorządu – E. Miotke przedstawił opinię Komisji z 10 lutego 2004 r., tj. Komisja po zapoznaniu się z materiałami i z wyjaśnieniami Wójta Gminy przyjęła projekt budżetu gminy na rok 2004, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 3 głosami „wstrzymującymi”.
b) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Z. Koszałka przedstawił opinię Komisji z dnia 11 lutego 2004 r., tj. Komisja po przeanalizowaniu materiałów i wysłuchaniu wyjaśnień Wójta, przyjęła projekt budżetu gminy na rok 2004, w zakresie oświaty, kultury i sportu jednogłośnie.
c) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - M. Licau przedstawiła opinię Komisji z dnia 12 lutego 2004 r., tj. Komisja przyjęła projekt budżetu gminy, w obszarze rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i ochrony środowiska a także Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004, jednogłośnie.
d) Rady Gminy – W. Kunz, (w związku z chwilową nieobecnością przewodniczącej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej), przedstawił opinię Komisji z dnia 13 lutego 2004 r., tj. Komisja po przeanalizowaniu materiałów przyjęła projekt budżetu gminy na rok 2004, w zakresie służby zdrowia i opieki społecznej, jednogłośnie.

Ad.8.c.
Wójt Gminy – J. Wejer odczytał „Propozycje zwiększenia budżetu gminy na rok 2004”, cyt. „ w związku z:
- wprowadzeniem zwiększonej kwoty wolnych środków, powstałych w wyniku rozliczenia w terminie późniejszym udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów - 6.183 zł;
- zwiększeniem planu dotacji na 2004 rok przeznaczonej na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą /krajowych, wojewódzkich i powiatowych/ - 20.056 zł;
- wprowadzeniem do budżetu, /określonej decyzją/ opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin – 5.953 zł;
- uzupełnieniem dochodów w zakresie administracji publicznej w wysokości 5 % środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, tj. dochodów wynikających z art. 4 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach j.s.t. /Dz. U. Nr 203, poz. 1966/, - 850 zł. Razem – 33.042 zł.
Pozyskanie wyżej wymienionych środków finansowych, pozwoliło na uzupełnienie potrzeb budżetowych wynikających z wniosków - sugestii Komisji Rady Gminy do projektu budżetu na rok 2004, tj. na
- wykonanie mapy Gminy z planem ulic Luzina i Kębłowa - 3.500 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie sportu: - 11.000 zł; w tym na:
 lekkoatletykę – 2.000 zł;
 piłkę nożną A klasy – 2.000 zł;
 organizację Mistrzostw Polski w Biegach na Orientację – 7.000 zł.
- zakup kolczykownic dla poszczególnych sołectw – 4.000 zł;
- zakup oleju grzewczego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 12.000 zł
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 850 zł;
- rezerwę ogólną – 1.692 zł. Razem – 33.042 zł.
/„Propozycje zwiększenia budżetu gminy na rok 2004”w/w w załączeniu – zał. nr 21/.
Skarbnik Gminy – M. Stolc podała dodatkowe wyjaśnienia dotyczące projektu budżetu gminy, cyt. „ze względu na brak planów finansowych niektórych wsi sołeckich, jak również nie uściślenie wydatków w niektórych wsiach, nie zostały one wprowadzone do budżetu, a zatem kwoty Rad Sołeckich pozostały tak jak były w projekcie. Myślę, że Rady Sołeckie postarają się uzupełnić braki, potem na kolejnej sesji zostaną one włączone do poszczególnych działów budżetu. Kolejna zmiana dotyczy klas „O”, zostały one wyłączone ze szkół podstawowych. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami o zmianie klasyfikacji budżetowej, włączono je do przedszkola. Załącznik nr 10 - „Limit na wieloletnie programy inwestycyjne” został zmieniony w rubryce nr 7 i rubryce nr 8 „dotychczasowe nakłady finansowe...”. Kwoty zostały zaktualizowane, na dzień 31.12.2004 r., w związku ze sporządzeniem sprawozdania dla GUS. Ponadto w rubryce 8 poczyniono zmiany pomiędzy projektem budżetu a uchwałą ostateczną budżetu, w związku z przeprowadzoną rozmową telefoniczną, (podczas przerwy obiadowej), dotyczącą podpisania umowy na realizację zadania: „modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kębłowie”. Z wyliczeń SAPARD-u, w materiałach przedstawiano, iż modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kębłowie” wyniesie - 370.000 zł, w tym z budżetu gminy – 140.000 zł a z SAPARD-u - 230.000 zł, natomiast według umowy, którą przygotowano do podpisania na jutrzejszy dzień ustalono, że inwestycja finansowana będzie z SAPARD-u w wysokości - 230.242,50 zł a z budżetu gminy - 139.757,50 zł.” W związku z powyższym Pani Skarbnik Gminy poprosiła Radnych o naniesienie korekty w swoich materiach.
Wójt Gminy – J. Wejer odczytał uchwałę nr 20/III/2004 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu gminy Luzino na rok 2004 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, stanowiąca załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad.8.d.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy, poprosił Radnych o „przeprowadzenie dyskusji nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie”.
Głos zabrał:
1. Radny K. Bober oznajmił, że projekt budżetu, który został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, w zał. nr 10, w pkt. 3 – „rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami – II etap”, w rubryce – 7 - „Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie programu” w wysokości 10.525.585 zł, a projektem uchwały, którą Radni otrzymali w dniu dzisiejszym jest różnica, (w tej samej pozycji), o kwotę ok. 5.000 zł. Poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie tej zmiany.
2. Skarbnik Gminy – M. Stolc poinformowała Radnych, iż do projektu budżetu gminy na rok 2004 były wykazywane „przewidywane wykonanie i poniesione nakłady finansowe do końca 2003 roku, natomiast w projekcie uchwały, w sprawie budżetu gminy na rok 2004, uaktualniono te dane. Przedstawiono je na dzień 31 grudnia 2003 roku.
3. Radny K. Bober poprosił też o wyjaśnienie zapisu w zał. nr 10, w pkt. 4 - „modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kębłowie”, w rubryce 7 – „Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie programu” – kwoty 80.000 zł”.
4. Skarbnik Gminy – M. Stolc udzieliła wyjaśnienia. Podała informacyjnie, że tę pozycję wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa. Cyt. „W budżecie „na modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kębłowie” zaplanowano kwotę 80.000 zł. Zadanie miało być wykonane do końca roku 2003, z uwagi na to, że do jego wykonania nie przystąpiono, a zatem nie zostały poniesione żadne nakłady”, stąd tę kwotę włączono do wydatków roku 2004.
5. Radny K. Bober wniósł kolejne zapytanie do zał. nr 10, do pozycji 7 „rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wyszecinie” do rubryki nr 6 – „Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji” – 211.216 zł”. Skąd wystąpiła różnica w wysokości 11.216 zł?
6. Skarbnik Gminy – M. Stolc wyjaśniła wątpliwość Radnego. Informując jego osobę, iż na zadanie to nie zmniejszono wydatków w roku 2006 a zwiększono łączne nakłady finansowe na kwotę 211.216 zł z tytułu podatku VAT.
7. Radny K. Bober wskazał swoje wątpliwości do zał. nr 5 projektu uchwały dot. budżetu gminy na rok 2004, do poz. 7 „rozbudowa ujęcia wody w Luzinie /studnia i zbiornik 400 m3/”, ponieważ w projekcie budżetu gminy z dnia 15 grudnia 2003 r. napisano, że w rubryce „Dotychczas poniesione nakłady inwestycyjne” wynoszą - 14.203 zł a w nowym projekcie, w tej samej pozycji podano kwotę 653.434 zł. Poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie w/w zapisu.
8. Skarbnik Gminy – M. Stolc ustosunkowała się do wypowiedzi. „W rubryce nr 7 „Rozbudowa ujęcia wody w Luzinie ...”, w zał. nr 5 - uwzględniono faktyczne nakłady poniesione na to zadanie, od istnienia ujęcia wody, łącznie z tym co ma być robione, stąd kwota - 653.434 zł.”
9. Radna G. Kasprzyk - cyt. „Ja na jednej z Komisji, na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu prosiłam o przygotowanie wykazu remontów szkół. Czy te informacje byłyby już ewentualnie dostępne? Kiedy takie informacje mogę uzyskać?”
10. Wójt Gminy – J. Wejer poinformował Radną, iż „jeszcze nie” przygotował szczegółowej informacji dotyczącej remontów szkół i, że tę informację przygotuje, po ustaleniu z dyrektorami szkół, szczegółowego zakresu prac remontowych, które mają być wykonywane w roku bieżącym.
11. Radna G. Kasprzyk - cyt. „Taka rozmowa powinna odbyć się przed planowaniem projektu budżetu.”
12. Wójt Gminy – J. Wejer – podał informacyjnie Radnym, że nie dokonał podziału środków finansowych przeznaczonych na remonty szkół, na poszczególne placówki. Jednak po ustaleniu z dyrektorami szkół, szczegółowego zakresu robót, zostaną rozdzielone. Oznajmił, że w przypadku remontu sali gimnastycznej w Luzinie nie sposób przewidzieć na dzień dzisiejszy dokładnych kosztów. Wiadomo, że podłogę trzeba zdjąć, ale ile do wymiany będzie legarów, czy kratownic, trudno powiedzieć. Poza tym w trakcie roku szkolnego, zgodnie z zaleceniem Sanepidu mogą wystąpić jeszcze inne, dodatkowe zadania.
13. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poprosił Radnych o dyskusję nad wniesionymi poprawkami do budżetu gminy a nie, o analizowanie projektu budżetu.
14. Radna G. Kasprzyk zwróciła się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy zapytaniem, cyt. „kiedy można zadawać pytania na temat projektu budżetu? Panie Przewodniczący, Pan wybaczy, ale mnie pomiędzy Komisjami a sesją zrodziło się mnóstwo wątpliwości. Niestety, ale Pana obowiązkiem jest udostępnić mi czas, kiedy ja mogę te swoje wątpliwości rozwiać.”
15. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz – cyt. „Moim obowiązkiem jest trzymać się porządku obrad dzisiejszego posiedzenia i to też czynię.”
16. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Panie Przewodniczący, Pan mi przerwał moją wypowiedź.”
17. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz - cyt. „Mogę odebrać głos w każdej chwili, takie uprawnienia daje mi Regulamin i Statut Gminy. Proszę do rzeczy.”
18. Radna G. Kasprzyk - cyt. „Moje pytania dotyczą budżetu. Czyli rozumiem, że remonty muszą być wykonane, a nie jesteśmy w stanie powiedzieć jaka kwota, na jaką szkołę zostanie przeznaczona.”
19. Wójt Gminy – J. Wejer – poinformował Radną, że na dzień dzisiejszy remonty szkół wg wstępnych wyliczeń wyniosą -150.000 zł.
20. Radna G. Kasprzyk zadała pytanie, z czego wynika potrzeba podwyższenia wydatków Rady Gminy o kwotę – ok. 20.000 zł? (Na dzień dzisiejszy wydatki Rady Gminy opiewają na kwotę -160.479 zł).
21. Radny K. Bober – cyt. „Myśmy na Komisjach mówili, że ten budżet nie jest przejrzysty i stąd się rodzą takie pytania. Gdyby on był przejrzysty, gdyby było uwidocznione, ile kosztuje nasz Biuletyn, ile kosztują nas materiały biurowe, ile kosztują nas diety na Komisje, ile kosztują nas sesje, to nie byłoby takich pytań.”
22. Radny E. Miotke odniósł się do wypowiedzi przedmówcy słowami: cyt. „dla mnie i dla większości Radnych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dane te nie są potrzebne. Jeżeli Pan ma życzenie, żeby się czegokolwiek dowiedzieć, to ma Pan prawo wystąpić, jako Radny, do Wójta z zapytaniem.” Wójt, zgodnie z przyjętym trybem i procedurą ustali odpowiedź. Wyartykułował w swojej wypowiedzi, że Komisja takiego wniosku nie przegłosowała. Nie podjęła żadnego wniosku w sprawie nieprzejrzystości budżetu. W związku z tym, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, porządek obrad zawiera odczytanie stanowisk Komisji. Nie zawiera dyskusji od podstaw nad projektem budżetu. Poza tym, cyt. „to że Pan się z pewnymi zadaniami nie zgadza to nie znaczy, że one muszą tak wyglądać, jak Pan sobie życzy.” Wskazał na fakt, iż projekt budżetu jest zgodny z trybem uchwalania budżetu, co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa.
23. Radny K. Bober cyt. „Zanim, zacznie mi Pan udzielać rad, to mam do Pana też radę, żeby Pan się zapoznał z ustawą o finansach publicznych. Ta ustawa pomimo, że Regionalna Izba Obrachunkowa tak napisała, nie zamyka katalogu oczekiwań, wyjaśnień, żeby projekt budżetu był przejrzysty, bo ja jestem w stanie Państwu przynieść projekt budżetu gminy, troszeczkę dalej położonej gminy, który zawiera cztery razy więcej materiałów, jak ten i nie ma zbędnych pytań. Wszystko jest czytelne, jasne i tam sesja dotycząca przyjęcia budżetu na dany rok trwa 15 minut. Katalog nie jest zamknięty ustawą. Jeżeli Pan chce mi udzielać rad, to proszę się najpierw zapoznać z ustawą o finansach publicznych dotyczący j.s.t.”
24. Radny – E. Miotke – odniósł się do wypowiedzi, cyt. „ja mogę również Panu przynieść projekt budżetu gminy z sąsiedniej gminy, który jest gorzej skonstruowany niż nasz.”
25. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Projekt budżetu jest to kwestia znajomości ustawy o finansach publicznych i tam wyraźnie ustawa narzuca zachowanie zasady szczegółowości, zasady jawności, zasady przejrzystości. Projekt budżetu ma wiele do życzenia i stąd te pytania. Wydaje mi się, że niegrzecznie jest blokować te informacje, które radny powinien wiedzieć. Radny, który za chwilę ma podnieść rękę i zagłosować nad budżetem. Wydaje mi się, że o wiele prościej jest odpowiedzieć, przecież nie sądzę, żeby w tej konkretnej kwestii było coś do ukrycia. Jeszcze raz ponawiam swoje pytanie, dlaczego wzrosły te koszta i z czego się to wzięło?”
26. Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do pierwszej części wypowiedzi. Stwierdził, iż Regionalna Izba Obrachunkowa określiła, że projekt budżetu jest wystarczająco szczegółowy. Spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych i nie widzi powodu do jego zmiany. Oznajmił, cyt. „Jeżeli Państwu to się nie podoba, jako opozycji, trudno to jest Wasz problem, natomiast tam w tej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej było bardzo jasno zaakcentowane. Nie ma żadnych wątpliwości, że projekt budżetu jest zgodny z ustawą o finansach publicznych. Jeżeli ktoś kwestionuje, to proszę podać w którym miejscu została ustawa złamana. Wtedy wystąpimy do Regionalnej Izby Obrachunkowej z zapytaniem, czy Państwo mają rację, czy my mamy rację? Jeżeli RIO twierdzi, że projekt budżetu jest zgodny z ustawą o finansach publicznych, ja nie mam podstaw wątpić w to, bo też jestem o tym przekonany.”
27. Skarbnik Gminy – M. Stolc ustosunkowała się do wyżej wymienionych wypowiedzi. Objaśniając kwestię kształtowania projektu budżetu. Powiedziała m.in., że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, materiały są jawne, i w każdej chwili może przedstawić dane, tylko proszę przyjść i zapytać się. Potem Pani Skarbnik przedstawiła zaplanowane wydatki Rady Gminy na rok 2004. I tak zaplanowano 10 sesji (10 x 13 osób x 180,40 = 23.452 zł; w tym udział sołtysów x 96,22 = 31.150 zł); 10 posiedzeń dla 6 Komisji ,{10 posiedzeń x 40 osób x dieta =28.865 zł; 60 posiedzeń x 6 osób x 180,40 zł (dieta przewodniczącego Komisji) = 6.495 zł} i 10 dodatkowych posiedzeń Komisji, z uwagi na to, że są powoływane podkomisje (10 x 10 osób x 120, 27 zł = 12.027 zł); 5 posiedzeń z sołtysami, wynagrodzenie ryczałtowe przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Gminy – 1924,28 x 12 miesięcy = 112.979 zł. Opłaty członkowskie stowarzyszenia gmin wiejskich, które wynoszą 8.000 zł, wydawanie Biuletynu Rady i Wójta Gminy – 12.000 zł, utrzymanie biura – 27.500 zł, w tym koszty energii, opłaty pocztowej, materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, środków czystości, introligatorskie, monitoringu. Stąd łączne wydatki Rady Gminy wynoszą - 164.479 zł.
28. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Dziękuję za odpowiedź, była ona wyczerpująca”.
29. Radny K. Bober – zabrał ponownie głos, twierdząc, cyt. „Gdyby ta informacja była w projekcie budżetu, Panie Wójcie, to Regionalna Izba Obrachunkowa napisałaby w opinii podobnie. Dlaczego myśmy te tematy poruszali na Komisjach. Jeśli jest plan, że tyle mają kosztować diety, że tyle wydajemy na posiedzenia, to przy absolutorium”, łatwiej można się odnieść do tego. Wskazać na przekroczenia.”
30. Wójt Gminy – J. Wejer - cyt. „Gdyby Klub Radnych „RS” nie próbował torpedować a zadawał pytania na Komisji Gospodarczej, to byśmy jej nie skończyli o 21.00 tylko o godz. 19.00 z pełną informacją, którą się teraz dopytujecie.” „Nie było żadnego pytania w punkcie projektu budżetu gminy, nikt z Waszego Klubu nie zadał pytania, dopiero w sprawach różnych, zaczęliście torpedować wszystko co było ustalone. itd.”
31. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Panie Przewodniczący, ja bym prosiła, aby Pan zwrócił uwagę Panu Wójtowi, ponieważ nie jest od krytykowania Radnych, po prostu my na Komisji Gospodarczej dyskutowaliśmy w tych kwestiach, które nas interesowały. Otrzymaliśmy mnóstwo materiałów, do których nie było czasu się przygotować. Dyskusję zostawiliśmy sobie na Komisję Oświaty. Uważam, że postąpiliśmy „ferr” i bardzo poważnie.” Potem poprosiła o merytoryczne podejście do tematu i przedstawienie niedoboru finansowego.
32. Skarbnik Gminy – M. Stolc – Cyt. „Na pierwszej stronie uchwały budżetowej, pomiędzy wydatkami - 20.968.319 zł a dochodami mamy 18.881.548 zł widać niedobór. Ten niedobór planujemy pokryć przychodami w postaci zaciągniętych pożyczek i kredytów bądź nadwyżki budżetowej względnie wolnych środków. W przypadku naszym, kiedy mamy kredyty, nie możemy mieć nadwyżki budżetowej, tylko wolne środki. My w swoim budżecie planujemy pokrycie niedoboru przychodami w postaci zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.957.000 zł i wolnych środków w kwocie 544.271 zł, natomiast rozchody są po stronie wydatków i jeszcze mamy niedobór nad stroną rozchodową, która mieści się pod pojęciem finansowanie niedoboru.”
33. Radna G. Kasprzyk zadała pytanie Pani Skarbnik, czy pod pojęciem niedoboru Pani ma na myśli deficyt budżetowy, tak?
34. Skarbnik Gminy – M. Stolc, cyt. „deficyt, który my planujemy pokryć z przychodów.”
35. Radna G. Kasprzyk cyt. „ja pytam, konkretnie o zał. nr 3...”
36. Skarbnik Gminy – M. Stolc cyt. „to jest pokrycie naszego deficytu w uchwale budżetowej.”
37. Radna G. Kasprzyk zadała kolejne pytanie: czy Pani może ustalić kwotę deficytu budżetowego, bo według mnie wynosi ona 2.086.771 zł? Jak Pani planuje pokryć ten deficyt?
38. Skarbnik Gminy – M. Stolc – potwierdziła wysokość deficytu budżetowego, który zgodnie z materiałami wynosi - 2.086.771 zł.
39. Wójt Gminy – J. Wejer – cyt. „Ten deficyt, tak jak jest zapisane w tych materiałach, który Państwo mieli od połowy grudnia, jest dokładnie określone skąd mamy wziąć środki. Ja nie sądzę, żeby po raz kolejny wyjaśniać i czytać. Poza tym dzisiaj ja czytałem to już raz.”
40. Radna G. Kasprzyk cyt. „Panie Wójcie, chodzi o rozwianie mojej wątpliwości a nie o wyjaśnianie tu jakichś wielkich kwestii. Ja tylko proszę o wyjaśnienie mojej wątpliwości.”
41. Wójt Gminy – J. Wejer ponownie odczytał fragment projektu uchwały, cyt. „Różnicę w kwocie 2.086.771 zł stanowią planowane przychody w postaci: wolnych środków w wysokości 544.271 zł i pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie – 1.955.000 zł na: sfinansowanie kwot popartych promesą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków Programu SAPARD, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami – II etap” – 1.000.000 zł; sfinansowanie kwot popartych promesą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków Programu SAPARD, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „rozbudowa ujęcia wody w Luzinie (studnia i zbiornik 400 m3) - 245.000 zł; sfinansowanie kwot popartych promesą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków Programu SAPARD, na zadanie inwestycyjne ponad nazwą „modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kębłowie” – 240.000 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na sfinansowanie części wydatków własnych związanych z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami II etap” - 470.000 zł.”
42. Radna G. Kasprzyk zadała kolejne pytanie: „Ile Gmina zaciągnie kredytu, żeby pokryć ten deficyt budżetowy?
43. Skarbnik Gminy – M. Stolc cyt. „W łącznej kwocie przychodów (nie pożyczki) – 2.499.271 zł – 544.271 zł, różnica stanowi kredyty i pożyczki planowane w budżecie, tj. kwota 1.955.000 zł.” (Informacja podana jest w objaśnieniach do budżetu gminy na stronie 1). Dla przypomnienia podała Radnym, że Wójt Gminy, na Komisjach i na dzisiejszej sesji o tym mówił, i tak: Gmina planuje zaciągnąć pożyczki i kredyty na pokrycie zadań popartych promesą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które będą realizowane ze środków Programu SAPARD.
44. Wójt Gminy – J. Wejer przedstawił dodatkowe wyjaśnienia. Stwierdził m.in., że są to kredyty pomostowe, ponieważ Gmina musi wykonać zadanie, zapłacić i wystąpić o płatność do SAPARD-u. Po otrzymaniu pieniędzy z SAPARD-u, zwraca kredyt do Banku.
45. Skarbnik Gminy – M. Stolc stwierdziła, iż „pewniejszą jest planowana pożyczka z WFOŚr. na sfinansowanie cz. wydatków własnych związanych z rozbudową kanalizacji – 470.000 zł, i tą najprawdopodobniej, jeżeli zadanie będzie w tym roku zrealizowane to podejmiemy. Te trzy planujemy, ale jeżeli środki otrzymamy z SAPARD-u albo będziemy mieli własne, na pokrycie realizacji inwestycji, to ich nie zaciągniemy. W budżecie je zaplanowano na wszelki wypadek.”
46. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Mam pytanie dotyczące 15 % progu, czy ten próg nie został przekroczony?”
47. Wójt Gminy – J. Wejer zaakcentował w swojej wypowiedzi, iż próg 15 % nie został przekroczony, bo Regionalna Izba Obrachunkowa natychmiast by to zakwestionowała.
48. Skarbnik Gminy – M. Stolc, cyt. „Nie został przekroczony cały art. 113 ustawy o finansach publicznych, który mówi w pierwszym punkcie, o przekroczeniu 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów j.s.t. i 60 % - łączna kwota długu j.s.t., na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów, tej jednostki, w tym roku budżetowym, to również zostało zachowane, także mamy bardzo daleko do przekroczenia tych stawek.” Potem Pani Skarbnik odniosła się do kwestii opracowywania materiałów planistycznych - zasady szczegółowości. „Oprócz tych materiałów, które Rada Gminy uchwala, Wójt opracowuje układ wykonawczy, przekroczenie dyscypliny budżetowej to już jest na podstawie opracowanego przez Wójta układu wykonawczego i tam się mówi o szczegółowości, co do paragrafów. Rada natomiast może w procedurze sobie uchwalić ale sądzę, że tak sprecyzowany budżet, by do niczego nie doprowadził a sesje musiały by być co tydzień albo co dwa tygodnie, bo przekroczenie byłoby co chwilę. Po to został wykonany układ wykonawczy, który opracowuje Wójt i z niego wynika szczegółowość, co do paragrafów.”
49. Radna G. Kasprzyk poprosiła protokolanta o odnotowanie w protokole, że ten 15 % próg określony przez art. 113 ustawy o finansach publicznych nie został przekroczony i, że kwestia ta do końca nie została wyjaśniona Radnym.
50. Wójt Gminy – J. Wejer i Skarbnik Gminy – M. Stolc kwestionowali drugą część zdania Radnej G. Kasprzyk, tj. „kwestia ta do końca nie została wyjaśniona Radnym”. Wójt powiedział, Pani zadała proste pytanie, czy został przekroczony próg 15 %? Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi, że ani jeden, ani drugi próg %, zgodnie z art.113 ustawy o finansach publicznych nie został przekroczony.
51. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Druga część pytania dotyczyła tego, czy Pani Skarbnik mogła ustalić, z czego ten próg zdaniem Pani Skarbnik wynika i dlaczego on nie został przekroczony, moim zdaniem został przekroczony.”
52. Skarbnik Gminy – M. Stolc dalej wyjaśniała Radnej wątpliwości. Cyt. „Mamy dochody w wysokości 18.881.548 zł (odnośnik do przelicznika), mamy spłatę kredytu planowaną na kwotę 412.500 zł + odsetki, które mogą się zwiększyć przy zwiększeniu stopy EUROBIR ale natomiast na dzień dzisiejszy, planowanej prognozie długu, wynoszą one 182.685 zł a zatem spłata naszego zadłużenia w roku 2004 będzie wynosiła 595.185 zł. (595.185 zł : 18.881.548 zł = 3,15 % , drugi próg wynosi 17,35 %).”
53. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz - cyt. „Szanowna Radna, widzę że dyskusja nie dotyczy wniesionych poprawek a dotyczy projektu budżetu gminy. Jeżeli nie będzie pytań i dyskusji w temacie zgłoszonych poprawek, zgodnie z uchwaloną procedurą uchwalania budżetu, zamykam dyskusję. Wobec powyższego proszę o pytania dotyczące naniesionych poprawek.”
54. Radny E. Słowi zadał pytanie: „ja w materiałach nie widzę czynszu za szkołę w Robakowie?”
55. Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi. Informując Radnego, że na pewno czynsz jest płacony przez lokatorów na konto gminy. Potem odczytał fragment z informacji o gospodarowaniu mieniem gminy ..., cyt. „częstszą praktyką jest pozyskiwanie w budynkach przeznaczonych na cele publiczne lokali, które są przedmiotem najmu, np. lokal wynajęty na aptekę w budynku gminnego ośrodka zdrowia, lokal wynajęty na dyskotekę w budynku OSP w Luzinie, lokale mieszkalne w szkołach ... .”
56. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Moje pytanie dotyczy długu publicznego – kwoty 182.685 zł. Prosiłam na Komisji o przygotowanie symulacji, jak będzie to wyglądało na dzień dzisiejszy przy tej stawce EURO? Ile my stracimy z tego tytułu, jeżeli nie podejmiemy jakichś odpowiednich działań zmieniających tę sytuację?”
57. Skarbnik Gminy – M. Stolc cyt. „Jak mówiliśmy na Komisjach, Gmina wystąpiła do Banku w Warszawie z którym zawarto umowę o kredycie, o przewalutowanie procentowe kredytu, na najkorzystniejszy dla kredytobiorcy kurs walut, który stanowiłby podstawę % - oprocentowania zaciągnięcia kredytu, przeliczenie wysokości prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kwoty kapitału, już wynoszącego 1.237.500 zł spłaconego przed terminem wymagalności, wynikający z harmonogramu spłat zakładanego – 31.03.2004 r.” Mamy odpowiedź: „W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy, że zmiana oprocentowania ze stopy bazowej EUROBIR na stopę bazową WIBOR jest możliwa pod warunkiem zapłaty prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu. Prowizja łącznie z odsetkami wynosi 453.296 zł i 25 groszy. Prowizja, tj. umowa przetargowa. Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu na dzień 30 kwietnia 2004 r. zgodnie z par. 9, kredytobiorca może dokonać przedterminowej spłaty kredytu w wyznaczonej harmonogramem, w terminach spłat rat kapitałowych i odsetkowych przy uwzględnieniu kursu EURO, (średnio w wysokości 4,90 zł), z dnia 17 lutego 2004 roku i wynosi ona również 453.296 zł i 25 groszy. Poprosiła Radnych o podjęcie decyzji w w/w temacie.
58. Radna G. Kasprzyk zadała pytanie: jaki kurs EURO został wzięty pod uwagę, w momencie naliczania kwoty tych odsetek?
59. Skarbnik Gminy - M. Stolc cyt. „wypośrodkowano kwotę - 4,70 zł”.
60. Radny K. Bober cyt. „Gdybyśmy chcieli spłacić kredyt, w tym roku to musielibyśmy zapłacić 453.296,25 PLN a jeżeli pójdziemy w ten kredyt, to prawie to samo wychodzi, tak, a jeżeli teraz to EURO przekroczy 5 zł, wtedy to jest porównywalne.”
61. Wójt Gminy - J. Wejer – podał informacyjnie, że koszty pozyskiwania kredytu są wyliczalne przez Bank, na dany dzień. Podczas rozstrzygania przetargu oferta Banku Inicjatyw Społecznych była korzystniejsza, tańsza o prawie - ok. 80.000 zł, czy 90.000 zł.
62. Skarbnik Gminy – M. Stolc podała informacyjnie Radnym, że Bank PKO złożył ofertę (przetargową na kredyt) w wysokości 480.887 zł i 98 gr, zaś Bank Inicjatyw Społecznych złożył ofertę na kwotę - 425.162 zł i 22 grosze.
63. Radna G. Kasprzyk stwierdziła, że ma pytanie do par. 12 pkt. 2 projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2004 – „zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.” Powiedziała, cyt. „z tego paragrafu wynika, że chcecie Państwo zaciągnąć kredyt i pożyczkę do wysokości 500.000 zł.”
64. Skarbnik Gminy – M. Stolc - ustosunkowała się do wypowiedzi Radnej G. Kasprzyk. Poinformowała Radę Gminy o tym, że par. 12 pkt. 2 upoważnia Wójta do zaciągnięcia, według zamówień publicznych), kredytu krótkoterminowego i jego spłaty do dnia 31.12.2004 r., w przypadku braku środków finansowych, na bieżące wydatki, np. na wypłaty „13” dla nauczycieli.
65. Radna G. Kasprzyk – zadała pytanie: Czy Pani nie uważa, że ten kredyt + pokrycie deficytu budżetowego nie powinien być wliczony do 15 % progu?
66. Skarbnik Gminy – M. Stolc – udzieliła odpowiedzi słowami: cyt. „nie”, „do długu publicznego bierzemy tylko zobowiązania długoterminowe”.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady przystąpił do realizacji kolejnego podpunktu.

Ad.8.e.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał projekt uchwały nr XII/127/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. dotyczący budżetu gminy na rok 2004. Potem zadał pytanie: kto w kwestii formalnej przed głosowaniem chce zabrać głos?
Radna G. Kasprzyk powiedziała, że w kwestii formalnej chciała przedstawić stanowisko Klubu Radnych „RS”, dotyczące projektu budżetu gminy?
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz oznajmił, że to nie jest w kwestii formalnej, w tym przypadku „kwestia formalna” dotyczy trybu głosowania.
Radna G. Kasprzyk kontynuowała swoją wypowiedź, cyt. „przed głosowaniem, w kwestii formalnej chciałam przedstawić stanowisko Klubu Radnych „RS” dotyczące projektu budżetu gminy.”
Przewodniczący Rady Gminy W. Kunz – zwrócił się do Radnej z zapytaniem, czy Pani pozwoli mi przegłosować tę uchwałę?
Radna G. Kasprzyk cyt. „pozwolę Panu przegłosować tę uchwałę, jeżeli Pan pozwoli mi przedstawić stanowisko.”
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz – cyt. „może Pani przedstawić to stanowisko w punkcie 16 porządku obrad –„wolne wnioski i informacje”. Jesteśmy przed głosowaniem, w kwestii formalnej, czy ktoś chce zabrać głos?”
Radna G. Kasprzyk – cyt. „w takim układzie, inne kroki podejmie nasz Klub, jeżeli Pan nie chce.”
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz przystąpił do głosowania. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący budżetu gminy na rok 2004.
Radni podjęli uchwałę nr XII/127/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004, 11 głosami „za”, 3 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała w załączeniu.
/Radny Zaczek nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ zwolnił się u Przewodniczącego Rady Gminy/.
/Przewodniczący Rady Gminy przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu Rady – K. Bober./

Ad.9.
Agronom Ośrodka Doradztwa Rolniczego – W. Wermiński poinformował Radę Gminy, iż zgodnie z wytycznymi opracowano Program Działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rok 2004, na poziomie powiatu. W związku z czym można się z Programem zapoznać w Starostwie lub Rejonowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Wejherowie. Dla Gminy Luzino w roku 2004 zaplanowano m.in.:
- dwa seminaria, w temacie: „Możliwości i źródła finansowania przedsięwzięć na obszarach wiejskich”;
- pięć szkoleń – m.in. o tematyce „Dopłaty powierzchniowe”.
- wyjazdy szkoleniowe do Lubania - (1 wyjazd)
- kursy o tematyce: „Wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin” – (3 kursy);
- inne działania – 31, tj. m.in. współorganizacja dożynek gminnych, opracowanie biznesplanu dla 31 rolników - przedsiębiorców, przeprowadzenie „Olimpiady Wiedzy Młodego Rolnika” i „Olimpiady Wiedzy BHP w rolnictwie”; współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku i innymi służbami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa.
Agronom zapoznał Radę Gminy z informacją dotyczącą składania i wypełniania wniosków powierzchniowych o przyznanie płatności obszarowych, składania i wypełniania wniosków o rejestracji gospodarstw, w obszarze AJAKS, a także z informacją dotyczącą akcji składania wniosków o przyznanie kwoty mlecznej dla dostawców, zmierzających rozpocząć lub zwiększać produkcję mleka.
/Radni nie podjęli dyskusji w wyżej wyszczególnionym temacie./

Ad.10.
Informację z przebiegu akcji „Koszyk świątecznej pomocy” w 2003 roku przedstawiła Kierownik GOPS-u – Bronisława Pobłocka, która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady przystąpił do realizacji kolejnego tematu.

Ad.11.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – M. Krośnicka zapoznała Radę Gminy z „Kalendarzem Imprez Masowych” na rok 2004, który stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.12.
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Luzino za rok 2003 przedstawił Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Luzinie – st. asp. Stanisław Cejrowski. Informacja w załączeniu – (zał. nr 26). Kierownik podał informacyjnie Radnym, że 05 marca 2004 roku w Luzinie odbędzie się spotkanie policji z władzami gminy, celem podsumowania pracy i działalności policji za rok 2003. Na to spotkanie zostanie zaproszony Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poprosił Prezesa ZG OSP – J. Schulz o przedstawienie informacji dotyczącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Luzino za rok 2003.
Prezes ZG OSP – J. Schulz odczytał informację z działalności OSP za rok 2003, która stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
/Radni nie podjęli dyskusji w omawianym temacie/.

Ad.13.
Wójt Gminy - J. Wejer zapoznał Radę Gminy z informacją o przygotowaniach do inwestycji realizowanych z funduszu SAPARD oraz zadań inwestycyjnych, których realizacja będzie możliwa ze środków akcesyjnych Unii Europejskiej. Zgodnie z promesą ARiMR ze środków programu SAPARD realizowane będzie zadanie inwestycyjne:
1. „rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami – II etap” – 1.000.000 zł. Termin składania ofert mija w dniu 17.03.2004 r., zaś otwarcie ofert nastąpi 18 marca 2004 roku. Siedem firm otrzymało do tej pory specyfikację.
2. „rozbudowa ujęcia wody w Luzinie, (studnia i zbiornik 400m3)” – 245.000 zł. Przetarg odbędzie się 29 marca 2004 roku. Przygotowano specyfikację, którą wysłano do czterech firm.
3. „modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kębłowie” – 240.000 zł. Do końca marca zadanie będzie gotowe, najprawdopodobniej nie trzeba będzie zaciągać kredytu pomostowego.
4. W styczniu, w ramach działania „4 x 3” złożono wniosek na wyposażenie sali gimnastycznej w Kębłowie, m.in. na wykonanie nawierzchni sportowej. Łącznie to zadanie zostało wycenione na kwotę 130.000 zł. Gmina może uzyskać dotację w wysokości 50 %, tj. kwotę 65.000 zł. Zadanie najprawdopodobniej zostanie wykonane do końca sierpnia 2005 roku.
5. Gmina będzie składała do SAPARD-u wniosek o pozyskanie środków finansowych na: „budowę sieci sanitarnej na pozostałą część Luzina”. Kosztorys opiewa na kwotę 2.300.000 zł. Obejmuje 4,8 km sieci głównej, 2,5 km przykanalików i 171 przyłączy.
6. Wystąpiono o środki finansowe do Funduszu Rozwoju Infrastruktury Wsi, na wykonanie „budowy wodociągu w Wyszecinie”.
7. Ponadto Gmina zakłada ubiegać się o pieniądze na:
a) „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kębłowie” z tzw. Kontraktu Wojewódzkiego.
b) „Rozbudowę mini sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wyszecinie” z tzw. Rozwoju Obszarów Wiejskich.
c) „Budowę chodników dróg gminnych” z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, Infrastruktury Technicznej oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
d) „Budowę hali sportowej” z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski w Gdańsku i Totalizatora Sportowego.
8. Wystąpiono do programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z wnioskiem o środki finansowe na „nabycie okien dla Szkoły Podstawowej w Kębłowie”.
Wójt podał informacyjnie, że istnieje możliwość pozyskania pieniędzy z „rezerwy podziału subwencji oświatowej” na „remont kuchni przy Szkole Podstawowej w Luzinie”. Oświadczył, że nie ma możliwości pozyskania pieniędzy w ramach programów akcesyjnych, ponieważ nie dopracowano jeszcze procedur.
/Radni nie podjęli dyskusji w w/w temacie/.

Ad.14.a.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości, cyt. „Wyraża się zgodę na nabycie działki nr 333/29 obszaru 687 m2 położonej w Kębłowie, stanowiącej poszerzenie ulicy Rolniczej. Koszty notarialne i sądowe poniesie Gmina Luzino. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...”
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XII/128/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa w załączeniu.
/Radni: W. Zaczek i S. Cejrowski nie wzięli udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad./

Ad.14.b.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radę Gminy z projektem uchwały w sprawie porozumienia z Gminą – Miastem Wejherowo, o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino, cyt. „Gmina Luzino przekazuje do wykonania Gminie - Miastu Wejherowo zadania publiczne dotyczące komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino w zakresie wydawania zezwoleń, organizacji przewozów, regulacji taryfowych oraz stanowienia przepisów porządkowych, odnoszących się do przewozów w lokalnym transporcie zbiorowym na linii komunikacyjnej nr 10 na trasie Wejherowo-Kębłowo. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino, a w szczególności w zakresie ustalenia z Gminą Miastem Wejherowo udziału Gminy Luzino w finansowaniu realizacji przekazanych zadań oraz upoważnia się do Wójta do podpisania porozumienia dotyczącego wykonywania zadań określonych w par. 1 uchwały. ...”.
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący porozumienia z Gminą – Miastem Wejherowo o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XII/129/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie porozumienia z Gminą – Miastem Wejherowo, o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała w załączeniu.
/Radni: W. Zaczek i S. Cejrowski nie wzięli udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad./

Ad.14.c.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino: Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Milwino (obręb geodezyjny Milwino), Wyszecino (obręb geodezyjny Wyszecino), Tępcz (obręb geodezyjny Tępcz), Dąbrówka (obręb geodezyjny Dąbrówka), Barłomino (obręb geodezyjny Barłomino), Zelewo (obręb geodezyjny Zelewo) i Zielnowo (obręb geodezyjny Zielnowo), Gm. Luzino. Cyt. „Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino: Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Milwino (obręb geodezyjny Milwino), Wyszecino (obręb geodezyjny Wyszecino), Tępcz (obręb geodezyjny Tępcz), Dąbrówka (obręb geodezyjny Dąbrówka), Barłomino (obręb geodezyjny Barłomino), Zelewo (obręb geodezyjny Zelewo) i Zielnowo (obręb geodezyjny Zielnowo), Gm. Luzino. Integralną częścią uchwały są mapy obrębów geodezyjnych stanowiące załączniki graficzne do tej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Jednocześnie zobowiązuje się do prawidłowego przeprowadzenia trybu opracowania planu, stosownie do przepisów art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zobowiązuje się Wójta Gminy Luzino do: ogłoszenia uchwały w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Luzino” i „zawiadomienia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organizacje właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. ...”.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały, o którym mowa.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XII/130/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino: Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Milwino (obręb geodezyjny Milwino), Wyszecino (obręb geodezyjny Wyszecino), Tępcz (obręb geodezyjny Tępcz), Dąbrówka (obręb geodezyjny Dąbrówka), Barłomino (obręb geodezyjny Barłomino), Zelewo (obręb geodezyjny Zelewo) i Zielnowo (obręb geodezyjny Zielnowo), Gm. Luzino, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała wyżej wymieniona w załączeniu.
/Radni: W. Zaczek i S. Cejrowski nie wzięli udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad./

Ad.14.d.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Luzino – K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki. Cyt. „Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 601 zł w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych gminy oraz przyjmuje się wartość jednego punktu w złotych: dla pracowników Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki - 3,20 zł. Przyjęta w par. 1 wartość jednego punktu została ustalona przez danego Pracodawcę w zarządzeniu. Zobowiązuje się Pracodawcę danej jednostki organizacyjnej gminy do sporządzenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, obowiązujących w danej jednostce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.”
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XII/131/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa w załączeniu.
/Radni: W. Zaczek i S. Cejrowski nie wzięli udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad./

Ad.15.
„Odpowiedzi na interpelacje i wnioski” udzielił Wójt Gminy – J. Wejer. Poinformował Radnych o tym, że
a) Komisja Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wejherowskiego uznała zasadność wniosku w sprawie lokalizacji znaków drogowych w Zelewie. W związku z tym Gmina czeka na ich realizację. Niemniej jednak Urząd Gminy wystąpi ponownie z pismem o postawienie znaków przy drodze powiatowej w Zelewie.
b) zaaranżuje spotkanie z p. Kazimierczakiem (przedstawicielem Zarządu Dróg), celem zapoznania się i omówienia kwestii dotyczącej udrożnienia rowu przydrożnego przy drodze powiatowej, na odcinku – Kochanowo – Zelewo.
c) Zakład Energetyczny w Wejherowie ociągał się z realizacją przesunięcia słupów energetycznych z ul. Kopernika w Luzinie. Zobowiązał się do wykonania w/w zadania wczesną wiosną br.. Powyższą informację przekazał mieszkańcowi – Panu Bujakowi.
d) wyrwy zostaną usunięte jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą. Wszystkie ulice i drogi gminne wymagają naprawy, bo są w fatalnym stanie.
e) Urząd Gminy „teraz zleca” wykonanie mapy na realizację przejścia przez tory w drodze prowadzącej do Gimnazjum Publicznego w Luzinie, celem wykonania projektu technicznego.
f) poprosi przedstawicieli PKP na spotkanie celem omówienia sprawy: sygnalizacji świetlnej przy rogatkach, zmiany oświetlenia przy sklepie przed przejazdem kolejowym, odprowadzenia wody z terenu PKP itp.
g) zobowiązano właściciela do usunięcia sklepiku – baraku z terenu PKP do dnia 21.02.2004 r. Jednak z uwagi na to, że barak nie został usunięty, to w przyszłym tygodniu usunie go Gmina i obciąży właściciela kosztami za jego wywóz.
h) w marcu zmieni się trasa kursowania autobusu linii: „L”. Autobus będzie przejeżdżał m.in. ul. Strzebielińską w Luzinie. Takie zapewnienie Wójt uzyskał od Pana Jacka Lachs – kierownika ds. eksploatacji Pomorskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Wejherowie.
i) przejścia dla pieszych w gminie zostaną odnowione na wiosnę bieżącego roku.
j) Gmina Luzino nie podpisała porozumienia w sprawie nawiązania stosunków partnerskich z żadną miejscowością zagraniczną. Nawiązano kontakty ze społecznością polską w Turgielach na Litwie, które kontynuuje.
k) przeprowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Zapozna się z billingiem rozmów telefonicznych, które prowadzono w dniach podanych w emitowanym filmie.
l) pniaki z ulicy Polnej w Luzinie zostaną usunięte, gdy na to pozwolą warunki atmosferyczne natomiast nawierzchnia ulicy musi ulec zmianie.
m) otrzymał propozycję Państwa Szymerowskich w sprawie sprzedaży nieruchomości pod drogę – ulicę Robakowską. Nadmienił, że od pół roku toczy się proces sądowy o ustalenie drogi koniecznej, która najprawdopodobniej zostanie ustalona. Odbyły się dwie rozprawy. W Sądzie rolników reprezentuje Pan W. Trepczyk. Pomimo prowadzonego postępowania Państwo Szymerowscy zaproponowało Gminie utworzenie drogi o szerokości max – 5 m za kwotę 35.000 zł, tj. 40 zł za 1m2. W związku z powyższym Urząd Gminy po przeanalizowaniu kosztów dodatkowych wystąpił o obniżenie zaproponowanej stawki na kwotę 30.000,- zł. Państwo Szymerowscy bardzo stanowczo, zdecydowanie opowiedziało się za kwotą 34.000 zł albo odstępują od rozmów. W związku z czym Wójt poprosił Radnych o podjęcie decyzji w w/w temacie, w kolejnym punkcie porządku obrad.
n) hydrant w okolicy zabudowania Państwa Zaleskich, (na razie jest zapadnięty), zostanie naprawiony jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą.
o) przeprowadzono rozmowy z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sychowie i z Panem Dyrektorem Gimnazjum Publicznego w Luzinie w sprawie wykonania wniosku z zebrania wiejskiego wsi Robakowo, dotyczącego dowozu dzieci z Robakowa do Sychowa. Wniosek zostanie najprawdopodobniej pozytywnie rozwiązany.
p) przy wiadukcie kolejowym, (przy ul. Strzebielińskiej), zostanie po ustaleniu ponownie postawiony znak drogowy „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 T”.
q) na początku marca PKS dla mieszkańców Dąbrówki w niedzielę zostanie wprowadzony dodatkowy autobus ok. godz. 9.20.
r) sprawa własności drogi gminnej w Kochanowie, (w kierunku Kochanowo – Tabacznik), zostanie uregulowana w bieżącym roku. Zgodnie z wnioskiem Sołtysa Urząd Gminy wystąpi z pismem do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku o uregulowanie własności drogi powiatowej prowadzącej od drogi nr 6 do centrum Kochanowa.
s) po otrzymaniu oferty pisemnej od Pana Słowi, (inseminatora z Pętkowic), w sprawie kolczykowania zwierząt, zostanie przekazana Sołtysom celem rozpropagowania wśród rolników.

Ad.16.
W punkcie „wolne wnioski i informacje” głos zabrał/ła:
1. Wójt Gminy – J. Wejer, który poprosił Radę Gminy o zajęcie stanowiska w sprawie nabycia nieruchomości od Państwa Szymerowskich pod drogę, w celu uregulowania dojazdu mieszkańcom Luzina – (mieszkańcom zamieszkałym przy ul. Robakowskiej). Państwo Szymerowscy zaproponowali sprzedaż nieruchomości pod drogę za cenę 34.000 zł, tj. ok. 40 zł/m2. Uważał tę stawkę za wygórowaną i znaczącą dla budżetu. Potem poinformował Radnych o tym, że w Sądzie prowadzone jest postępowanie. Odbyły się najprawdopodobniej dwie rozprawy. Rolników reprezentuje Pan Wiesław Trepczyk. Trudno przewidzieć finał sprawy, a przede wszystkim w którym miejscu zostanie ustalona droga. Wyartykułował w swojej wypowiedzi, że Gmina może jedynie prowadzić negocjacje w sprawie kupna nieruchomości od Państwa Szymerowskich, pod warunkiem, iż Pan Krauze podpisze dokument o nieodpłatnym przekazaniu gruntu pod drogę, bo w przeciwnym razie w ogóle nie ma mowy o prowadzeniu jakichkolwiek rozmów.
2. Radny E. Miotke zadał pytanie: jak długo może potrwać proces sądowy o ustalenie drogi koniecznej? Zwrócił uwagę Radnym na koszty zakupu gruntów pod drogę. Potem wystąpił z sugestią, aby Rada Gminy na razie nie podejmowała decyzji w sprawie nabycia nieruchomości pod drogę a przede wszystkim żeby wstrzymała się z tą decyzją, do czasu wyjaśnienia jej przez Sąd. Uważał, że Radni powinni przyjąć jego sugestię przez aklamację celem upoważnienia Wójta do przerwania negocjacji z Państwem Szymerowskim.
Radni przez aklamację przyjęli sugestię w/w Radnego E. Miotke.
3. Radny K. Bober wystąpił z sugestią znalezienia innego terenu na zrzut ścieków, aby ono nie stwarzało takiej uciążliwości jak mieszkańcom ul. Polnej w Luzinie. Zadał pytanie: czy jest szansa zlokalizowania punktu w innym miejscu ?
4. Radny E. Słowi zgłosił wniosek o wykonanie punktu zlewnego dla ścieków dowożonych poza centrum Luzina. Zaproponował też uruchomić punkt zlewny przy ul. Strzebielińskiej w Luzinie.
5. Wójt Gminy – J. Wejer poinformował Radnych o tym, że jedynym miejscem na zrzut ścieków, (który należałoby brać pod uwagę), to teren położony w okolicy wysypiska śmieci. Wybudowanie punktu zlewnego wiąże się z budową przepompowni, przedłużeniem sieci sanitarnej ok. 800 m i dość znacznymi kosztami, na które na razie Gminy nie stać. Dlatego zaproponował inne, doraźne rozwiązanie, celem zmniejszenia uciążliwości mieszkańcom gminy, a mianowicie naprawienie nawierzchni drogi ulicy Polnej poprzez pozyskanie destruktu (z drogi nr 6) i wykonanie jej w taki sam sposób jak wykonano nawierzchnię drogi prowadzącej do Gimnazjum.
6. Radny E. Miotke zgłosił wniosek, aby podczas wiosennych remontów, utwardzić ul. Polną w Luzinie, (na odcinku od ul. Tartacznej do lasu) w taki sam sposób jak utwardzono ulicę prowadzącą do Gimnazjum a roboty sfinalizować ze środków finansowych przeznaczonych na „bieżące utrzymanie dróg”.
W związku z powyższym prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek Radnego E. Miotke, który został przyjęty jednogłośnie.
7. Radna G. Kasprzyk poprosiła Wójta o komentarz do treści fragmentu artykułu, który ukazał się w „Gryfie Luzińskim”, cyt. „operatorzy wejdą z kamerą na salę obrad, poprowadzą transmisję na żywo, każdy radny będzie chciał się wykazać aktywnością przed swoimi wyborcami – żartuje Wejer. No cóż trzeba będzie się troszkę przemęczyć”.
8. Wójt Gminy – J. Wejer poinformował Radną Kasprzyk, iż to jest właśnie komentarz jego osoby do transmisji obrad Rady Gminy w telewizji kablowej.
9. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poinformował Pana F. Okuń o tym, że Pan W. Zaczek ustosunkuje się na piśmie do jego wypowiedzi. Potem odniósł się do tematu zawiadamiania jego osoby na posiedzenia Rady. Cyt. „Zgodnie z prowadzoną praktyką, w ubiegłej kadencji i obecnej na posiedzenia Komisji i sesje zawiadamia się przedstawicieli kół partyjnych i stowarzyszeń. Jako mieszkaniec, jest Pan zawiadamiany w trybie ogólnoprzyjętym w miejscach do tego oznaczonych. Uważam, że nie jest to żaden odwet za działalność publiczną. Cieszymy się, że Pan interesuje się sprawami publicznymi. Nie przemawiają za tym aspekty finansowe, które są też bardzo ważne. Jedynie przemawia za tym, równe traktowanie wszystkich mieszkańców.”
/Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady Gminy – W. Kunz/.

Ad.17.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zamknął obrady XII sesji Rady Gminy Luzino, zgodnie z par. 34 regulaminu Rady Gminy. Obrady zakończono o godz. 18.00.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.

załączniki:
1. Lista obecności Radnych
2. Lista obecności gości
3. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach w okresie międzysesyjnym
4. Pismo Dyrektora Gimnazjum dot. współpracy ze szkołą na Litwie
5. Pismo p. R. F. Sikora w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
6. Pismo p. J. Sikora w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
7. Projekt wyodrębnienia środków sołeckich - propozycja KR RS
8. Projekt nowelizacji Statutu sołectw zgłoszony przez radnego K. Bobera - część I dokumentu
- Projekt nowelizacji Statutu sołectw część II
- Projekt nowelizacji Statutu sołectw część III
9. Pismo GKS w Luzinie o zwiększenie dotacji
10. Pismo KP Policji w Wejherowie o dofinansowanie zakupu samochodu
11. Podziękowanie od A. Baranowskiej za przyznanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Luzino"
12. Apel uczestników II Forum Samorządów Woj. Pomorskiego
13. Pismo Z. Klocke o dofinansowanie wydania książki Bedekier Luziński
14. Pismo p. L. Serkowskiego dot. oświadczeń majątkowych i p. J. Schulz
15. Pismo p. L. Serkowskiego dot. pracy Komisji Rolnej wświetle zmian w przepisach dot. upraw rolnych
16. Pismo p. H. Bladowskiego dot. zachowania p. J. Schulz
17. Pismo p. H. Bladowskiego dot. pracy społecznej skazanych
18. Informacja z działaności Wójta za okres 4.12-24.02.2004
19. Informacja o przetargach
20. Projekt budżetu Gminy na rok 2004
21. Propozycje zmian w budżecie
22. Uchwała RIO w sprawie projektu budżetu
23. Uchwała Rady Gminy Nr XII/127/04 z dnia 24.02.2004 w sprawie budżetu gminy na rok 2004
25. Kalendarz imprez kulturalnych na 2004 rok
26. Sprawozdanie z dzialaności Komisariatu Policji w Luzinie za rok 2003
27. Sprawozdanie z dzialaności OSP w gminie Luzino za rok 2003
28. Uchwała Rady Gminy Nr XII/128/04 z dnia 24.02.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości
29. Uchwała Rady Gminy Nr XII/129/04 z dnia 24.02.2004 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miastem Wejherowo o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino
30. Uchwała Rady Gminy Nr XII/130/04 z dnia 24.02.2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Milwino (obręb geodezyjny Milwino), Wyszecino (obręb geodezyjny Wyszecino), Tępcz (obręb geodezyjny Tępcz), Dąbrówka (obręb geodezyjny Dąbrówka), Barłomino (obręb greodezyjny Barłomino), Zelewo (obręb geodezyjny Zelewo) i Zienowo (obręb geodezyjny Zielnowo), gm. Luzino
31. Uchwała Rady Gminy Nr XII/131/04 z dnia 24.02.2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki