Gmina Luzino
Protokół nr XIII/2004
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
Lista obecności radnych i lista obecności gości zaproszonych w załączeniu (zał. nr 1 i nr 2).
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 lutego 2004 r.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o pracach Wójta Gminy Luzino.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski zaproszonych gości.
7. Głos publiczności.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Klubu Sportowego w Luzinie za rok 2003;
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie za rok 2003;
10. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie za rok 2003;
11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2003.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003
a) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2003;
b) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2003;
c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2003.
13. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2004;
b) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino;
c) zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego wspólnej realizacji projektu „E - powiat – rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego”;
d) zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim w celu określenia zasad realizacji oraz współfinansowania, projektu „Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”;
e) zmiany Uchwały Nr XII/129/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miastem Wejherowo, o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino;
f) określenia zasad dobrowolnych świadczeń finansowych ludności na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej – II etap – zlewnia przepompowni P4 w Luzinie”.
14. Raport z realizacji programu rządowego w sprawie dożywiania dzieci w szkołach.
15. Informacja o zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia a NZOZ –„Ośrodek Zdrowia” w Luzinie na świadczenie usług medycznych w roku 2004.
16. Informacja dotycząca zawartych kontraktów z NFOZ a NZOZ „Centrum Stomatologiczne” w Luzinie na świadczenie usług stomatologicznych w roku 2004.
17. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z par. 20 Regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz otworzył XIII sesję tradycyjną formułą. Przywitał Radnych Rady Gminy Luzino i gości w osobach: Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta Gminy – Andrzeja Stenka, Sekretarza Gminy – Marzenę Meyer, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego – Piotra Pelcera, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Bronisławę Pobłocką, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury - Marię Krośnicką, Kierownika Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego – Kazimierza Hinc, Sekretarza Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urszulę Topp, Kierownika NZOZ „Centrum Stomatologiczne” – Jarosława Nieścior, Redaktora Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy – Dariusza Rompcę, Sołtysa wsi Luzino – Zygmunta Brzezińskiego, Sołtysa wsi Dąbrówka – Bronisława Nadolskiego, Sołtysa wsi Milwino – Jana Lewińskiego, Sołtysa wsi Kębłowo – Piotra Michałek, Sołtysa wsi Kochanowo – Roberta Gurskiego, Sołtysa wsi Wyszecino – Zygmunta Wiśniewskiego, Sołtysa wsi Barłomino – Andrzeja Stenka. Przewodniczący obrad przywitał Prezesa Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Eugeniusza Szulc, reprezentanta Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Huberta Bladowskiego, dziennikarkę „Dziennika Bałtyckiego” – Joannę Kielas oraz publiczność.
Prowadzący obrady stwierdził prawomocność obrad. Na początku sesji uczestniczyło 13 Radnych, co stanowi 86,6 % ustawowego składu Rady i upoważnia do podejmowania uchwał i wniosków. Na obrady spóźnił się radny – K. Herbasz i radny W. Zaczek. /Radni usprawiedliwili swoje spóźnienie/. Sesja odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.15 a zakończyły się o godz. 16.50.

Ad.1.b.
Prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad XIII sesji. Potem przedstawił wniosek Wójta Gminy dotyczący wprowadzenia zmiany w porządku obrad, poprzez zamieszczenie w porządku obrad tematu: „podjęcie uchwały w sprawie:
a) nabycia nieruchomości (działek nr 844/33 i 844/53) położonych w Luzinie;
b) nabycia nieruchomości (działki 846/6) położonej w Luzinie;
c) sprzedaży nieruchomości (działki nr 1450/2; 1450/3; 1450/4; 1450/5; 1450/6; 1450/7 i 1450/8) położonych w Luzinie;
d) przyjęcia darowizny;
e) zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;
f) ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.”
Następnie Przewodniczący obrad zadał pytanie: czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciały wnieść jakieś zmiany do zaproponowanego porządku obrad?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad łącznie z w/w zmianami.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli zaproponowany porządek obrad jednogłośnie.

Ad.1.c.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi do protokołu nr XII/2004 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 roku?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji z dnia 24 lutego 2004 r.?
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XII/2004 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 roku, jednogłośnie.

Ad.2.
„Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym” przedstawił przewodniczący – W. Kunz. Informacja w załączeniu - (zał. nr 3). Potem zapoznał Radnych z :
a) pismem Mieszkańców budynku komunalnego zam. Kębłowo ul. Orzechowa 3, w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr XIV/109/95 z dnia 29 września 1995 r. i nr XXVIII/208/97 z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie trybu i warunków zbywania mieszkań komunalnych, tak aby warunki nabycia tych lokali uwzględniały zasady preferencyjne, określone w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku „O zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa...”.
b) pismem radnego E. Słowi w sprawie przekazania przystanku autobusowego we wsi Robakowo.
c) pismem Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dla dróg zgodnie z załączonym wykazem. Pismem zajmowała się Komisja Gospodarcza i Samorządu, nie podjęła ostatecznej opinii w w/w temacie.
d) opinią p. W. Szmidtke dotyczącą budowy hali widowiskowo-sportowej. Opinię przedstawiono na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Samorządu oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu..
e) pismami Radnego K. Bober dotyczącymi awarii oczyszczalni ścieków w Luzinie – (jedno pismo zostało zaadresowane do Ministerstwa Środowiska a drugie pismo do Zastępcy Wójta Gminy Luzino);
f) z pismem Radnego W. Zaczka w sprawie funkcjonowania oczyszczalni ścieków. /Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podał informacyjnie Radnym, iż w ubiegły poniedziałek na jego dyżur przybył mieszkaniec Luzina, p. H. Lange, który w imieniu mieszkańców wystąpił o ponowne rozpatrzenie przez Radę Gminy, kwestii przeniesienia punktu zrzutu nieczystości płynnych w inne miejsce, mniej uciążliwe dla nich. Powiedział, że Pan Lange zasugerował dosyć mocno, iż po tej awarii niektóre osoby, dalej łamią prawo, przeskakują przez płot, dotyczyło to m.in. śp. M. Ropel. Cyt. „Czy rzeczywiście tak było o tym się już nie przekonamy.”/
g) z odpowiedzią radnego W. Zaczek na zapytanie mieszkańca Luzina – F. Okuń.
h) z pismem Radnej G. Kasprzyk, (które zostało zaadresowane do Radnego W. Zaczek a dotyczyło odpowiedzi radnego Zaczka do mieszkańca Luzina – p. Okuń).
i) z pismem Mieszkańców ul. Zielonej i ul. Bursztynowej w Kębłowie, w sprawie instalacji oświetlenia przy w/w ulicach.
j) z pismem Mieszkańców ul. Spółdzielców w sprawie zaprojektowania i wykonania oświetlenia przy w/w ulicy.
k) z pismem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącym gminnej oczyszczalni ścieków. W związku z czym w dniu 7 maja 2004 r. o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie Radnych z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku.
l) petycją - wnioskiem mieszkańców ul. Tartacznej i ul. Partyzantów w Luzinie w sprawie utwardzenia i odwodnienia w/w ulic.
m) pismem Prezesa Gminnego Koła ChRS w Luzinie dotyczącym powołania Gminnego Koła Stowarzyszenia „Chrześcijański Ruch Samorządowy”;
n) podziękowaniem Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON – Filii w Luzinie dla Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy za życzliwość i pomoc w zorganizowaniu zebrania walnego.
(Pisma, o których mowa wyżej w załączeniu).
Zapytanie zgłosiła:
- Radna G. Kasprzyk, która negowała sposób przedstawiania pism przez Przewodniczącego Rady Gminy. Zadała pytanie: czego dotyczy pismo mieszkańców ul. Bursztynowej w Kębłowie? Czy Rada Gminy miała jakiś udział w konkursach, czy nie było innych ważnych działań dotyczących ze strony Pana, w kontekście Przewodniczący – Wójt, czy w kontekście Przewodniczący - Radni, o których po prostu Radni chcieliby się dowiedzieć?
- Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odniósł się do wypowiedzi. Oświadczając, iż pismo Mieszkańców ul. Bursztynowej w Kębłowie dotyczyło instalacji oświetleniowej przy w/w ulicach. Podał informacyjnie, iż reprezentował Radę Gminy podczas konkursu. Reprezentował organ uchwałodawczy gminy, który w części przeznaczył pieniądze na organizację tego konkursu. Poinformował Radną o współpracy pomiędzy Wójtem a Przewodniczącym Rady. Powiedział, cyt. „praktycznie codziennie mają miejsce spotkania Przewodniczącego z Panem Wójtem. O tej współpracy pisał „Dziennik Bałtycki” w Gryfie Luzińskim (piątek), w miesiącu marcu. Podał informację o działalności Przewodniczącego jaką pełnił w ostatnim tygodniu dla mieszkańców. Była tam też wzmianka o współpracy Przewodniczącego Rady z Wójtem, w celu rozpatrywania bieżących spraw, które mieszkańcy zgłaszają, czy to na dyżurach, czy poprzez realizację wniosków Komisji. Sprawy te, jeżeli nie wymagają wielkich nakładów finansowych, są na bieżąco zgłaszane, aby przyspieszyć ich realizację.
Radna G. Kasprzyk odniosła się do wypowiedzi. Uważała, że Radni o tych informacjach powinni być poinformowani na posiedzeniach Rady, czy Komisji.

Ad.3.
Informację o działalności Wójta Gminy w okresie od 24.02.2004 r. do 27.04.2004 r., przedstawił Wójt – J. Wejer. Informacja, o której mowa w załączeniu.
Zastępca Wójta Gminy Luzino – A. Stenka zaprezentował „informację o przetargach, jakie odbyły się od 24.02.2004 r. do 26.04.2004 r.”, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji. W związku z czym prowadzący obrady przystąpił do realizacji kolejnego tematu.

Ad.4.
Zgodnie z par. 57 ust. 3 regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Komisji Rady przedłożyli informacje i wnioski z ostatnich posiedzeń Komisji, tj. informacje i wnioski:
I. Komisji Gospodarczej i Samorządu
 z dnia 17 marca 2004 r. cyt.
1. Komisja wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu zorganizowała wyjazd na wybudowane obiekty hal sportowych celem wyboru projektu technicznego na budowę hali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum w Luzinie.
2. Na wniosek Członka Komisji Rewizyjnej, Członkowie Komisji wizytowali gminną oczyszczalnię ścieków i zapoznali się z informacją Kierownika Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego dotyczącą jej funkcjonowania.”
 z dnia 30 marca 2004 r. cyt.
1. Komisja po omówieniu i przedyskutowaniu, podjęła wniosek dotyczący ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu technicznego, na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Luzinie, 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. (Troje radnych nie wzięło udziału w głosowaniu, w tym dwoje radnych opuściło salę obrad). Komisja ustaliła, aby w opracowywanym projekcie technicznym zaprojektować m.in.: salę pełno – wymiarową - 44 m x 30 m; salę do gimnastyki korekcyjnej, siłownię, część widowiskową, okna matowe uchylne od połowy ściany, najlepiej usytuowane na ścianie północnej, kosze podwieszane do gry w koszykówkę, trybunę z 200 miejscami siedzącymi stałymi i z ok. 200 miejscami ruchomymi; 2 - szatnie; przebieralnie, prawidłową akustykę w sali.
2. Komisja zapoznała się z wnioskami z zebrań wiejskich oraz ze sposobem ich realizacji.
3. Zaznajomiła się z tekstem pisma:
a) Przedsiębiorców w sprawie zaprojektowania i wykonania oświetlenia ul. Spółdzielców w Luzinie.
b) Mieszkańców ul. Zielonej i ul. Bursztynowej w Kębłowie, w sprawie instalacji oświetleniowej przy w/w ulicach.
c) Radnego Edmunda Słowi dotyczącego przekazania przystanku autobusowego we wsi Robakowo.”
 z dnia 14 kwietnia 2004 roku, cyt.
1. Komisja analizowała bardzo szczegółowo sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003, które przyjęła 9 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”.
2. Zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2004;
b) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino. Komisja ustaliła ryczałtową roczną stawkę pobieraną od właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują korzystania z usług gminnych jednostek organizacyjnych lub podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na wywozie, wykorzystaniu i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych,
- za wywóz odpadów komunalnych w wysokości:
 200 zł od osób fizycznych
 400 zł od przedsiębiorców
 60 zł od właścicieli nieruchomości letniskowych
- za wywóz nieczystości ciekłych w wysokości:
 300 zł od osób fizycznych;
 600 zł od przedsiębiorców;
 150 zł od właścicieli nieruchomości letniskowych.
 Ponadto Komisja przyjęła „normatywną ilość stałych odpadów komunalnych w wysokości 1 m3 /mieszkańca/rok” - (par. 22 ust.4). Komisja zaakceptowała „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino”, w wersji przedstawionej na posiedzeniu, 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 3 głosami „wstrzymującymi”.
c) zmiany Uchwały Nr XII/129/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie porozumienia z Gminą – Miastem Wejherowo, o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino;
d) zawarcia porozumienia z powiatem Wejherowskim w celu określenia zasad realizacji oraz współfinansowania, projektu „Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”;
e) zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego wspólnej realizacji projektu „E - powiat – rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego”;
f) sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1450. Komisja zaakceptowała projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Luzinie, według zaproponowanego podziału nieruchomości, 7 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi”.
g) nabycia cz. działki nr 846/6 o obszarze ok. 400 m2 położonej w Luzinie pod budowę przepompowni ścieków za cenę 30 zł za 1m2;
h) nabycia działek (nr 844/33 i 844/53) o łącznej powierzchni 2.809 m2 położonych w Luzinie, stanowiących drogi, za cenę 3 zł za 1 m2;
i) określenia zasad dobrowolnych świadczeń finansowych ludności na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej – II etap – zlewnia przepompowni P4 w Luzinie”.
3. Poinformowana została o przygotowaniu projektu uchwały, w sprawie przyjęcia darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnej (zgodnie z zawartym porozumieniem).
4. Komisja zapoznała się z tekstem:
a) pisma Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dla dróg, zgodnie z załączonym wykazem. Komisja poprosiła Wójta o wyjaśnienie w/w tematu i przedstawienie informacji na posiedzeniu w celu wypracowania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dla tych dróg;
b) wniosku Mieszkańców ul. Tartacznej i ul. Partyzantów w Luzinie, w sprawie utwardzenia i odwodnienia w/w ulic. Petycję Mieszkańców potraktowano jako wniosek do budżetu gminy na rok 2005.
5. pisma Mieszkańców budynku komunalnego w Kębłowie przy ul. Orzechowej 3, w sprawie zmiany uchwały nr XIV/109/95 z dnia 29 września 1995 roku i nr XXVIII/208/97 z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie trybu i warunków zbywania mieszkań komunalnych, tak aby warunki nabycia tych lokali uwzględniały zasady preferencyjne określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku „O zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem "Skarbu Państwa". Postanowiono pismo rozpatrzyć na posiedzeniu w czerwcu (po przeglądzie, które odbędzie się w maju), po przedyskutowaniu tematu i podjęciu decyzji w sprawie zagospodarowania mienia komunalnego gminy.” /Radni nie podjęli dyskusji/
II. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 15 kwietnia 2004 r. cyt.
1. Komisja wizytowała Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kębłowie i zapoznała się z jej problemami. (Zapoznała się z placówką w Zelewie i z nowo budującą się salą gimnastyczną w Kębłowie).
2. Wysłuchała raportu „Badania zjawisk i postaw wśród gimnazjalistów”, na podstawie badań przeprowadzonych w dniu 17 marca 2004 r.
3. Zapoznała się z informacją dotyczącą wyboru dyrektorów szkół i dyrektora przedszkola oraz planami finansowo-rzeczowymi szkół.
4. Zaznajomiła się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Klubu Sportowego, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie.
5. Analizowała wykonanie budżetu gminy za rok 2003, w temacie oświaty, kultury i sportu. Komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, w zakresie oświaty, kultury i sportu, 6 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”.
6. Zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2004;
b) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino.
c) zmiany Uchwały Nr XII/129/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie porozumienia z Gminą – Miastem Wejherowo, o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino;
d) zawarcia porozumienia z powiatem Wejherowskim w celu określenia zasad realizacji oraz współfinansowania, projektu „Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”;
e) zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim, dotyczącego wspólnej realizacji projektu „E - powiat – rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego”;
f) sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1450;
g) nabycia cz. działki nr 846/6 o obszarze ok. 400 m2 położonej w Luzinie pod budowę przepompowni ścieków za cenę 30 zł za 1m2;
h) nabycia działek (nr 844/33 i 844/53) o łącznej powierzchni 2.809 m2 położonych w Luzinie, stanowiących drogi, za cenę 3 zł za 1 m2;
i) określenia zasad dobrowolnych świadczeń finansowych ludności na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej – II etap – zlewnia przepompowni P4 w Luzinie”;
7. Komisja po zapoznaniu się z treścią pisma podjęła wniosek o uzupełnienie składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, o radnego Waldemara Kunz, 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”.” /Radni nie podjęli dyskusji/.
III. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 z dnia 19 marca 2004r. cyt.
1. Zgodnie z zatwierdzonym planem pracy, Komisja odbyła posiedzenie wspólne z sołtysami, na którym zapoznano się z informacją w sprawie zaopatrzenia rolników w materiał siewny i sadzeniakowy, przystosowania polskiego rolnictwa do wymogów unijnych, monitorowania, wdrażania i funkcjonowania „Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli IACS”.
2. Omówiono pismo oraz projekt uchwały dotyczący wyodrębnienia środków finansowych do dyspozycji sołectw. Postanowiono, aby sołtysi na spotkaniu odrębnym ustalili zadania realizowane ze środków przeznaczonych dla Rad Sołeckich i zasady podziału tych środków finansowych.
3. Na wniosek radnego K. Bober wprowadzono do porządku obrad i omówiono zagadnienie: „Dewastacja drzew rosnących przy ul. Młyńskiej w Luzinie”.
4. Zapoznano się z informacją Kierownika Referatu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego Urzędu Gminy, dotyczącą funkcjonowania oczyszczalni ścieków.”
 z dnia 13 kwietnia 2004 roku cyt.
1. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznała się informacją dotyczącą monitoringu w dostosowywaniu gospodarstw rolnych do wymagań Unii Europejskiej.
2. Komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003, w zakresie dochodów, wydatków budżetowych m.in. w temacie rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, transport i łączność oraz realizacji zadań inwestycyjnych. Komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003, w obszarze rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo oraz realizacji zadań inwestycyjnych, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”.
3. Zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino. Komisja podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący ustalenia ryczałtowej rocznej stawki pobieranej od właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują korzystania z usług gminnych jednostek organizacyjnych lub podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na wywozie, wykorzystaniu i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych,
- za wywóz odpadów komunalnych w wysokości:
 200 zł od osób fizycznych
 400 zł od przedsiębiorców
 60 zł od właścicieli nieruchomości letniskowych
- za wywóz nieczystości ciekłych w wysokości:
 300 zł od osób fizycznych;
 600 zł od przedsiębiorców;
 150 zł od właścicieli nieruchomości letniskowych.
b) zmiany Uchwały Nr XII/129/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie porozumienia z Gminą – Miastem Wejherowo, o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino;
c) zawarcia porozumienia z powiatem Wejherowskim w celu określenia zasad realizacji oraz współfinansowania, projektu: „Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”;
d) zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego wspólnej realizacji projektu „E - powiat – rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego”;
e) sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1450;
f) nabycia cz. działki nr 846/6 o obszarze ok. 400 m2 położonej w Luzinie pod budowę przepompowni ścieków za cenę 30 zł za 1m2;
g) nabycia działek (nr 844/33 i 844/53) o łącznej powierzchni 2.809 m2 położonych w Luzinie, stanowiących drogi, za cenę 3 zł za 1 m2;
h) określenia zasad dobrowolnych świadczeń finansowych ludności na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej – II etap – zlewnia przepompowni P4 w Luzinie”;
i) zmiany budżetu gminy na rok 2004.
4. Powzięła informację o przygotowaniu projektu uchwały, w sprawie przyjęcia darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnej (zgodnie z zawartym porozumieniem).
5. Komisja zapoznała się tekstem pisma Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej – Pruszcz Gdański, w temacie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które w sposób rażący są niekorzystne dla rolników i ich rodzin.” /Radni nie podjęli dyskusji./
IV. Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 roku, cyt.
1. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej analizowała sprawozdanie z działalności opieki społecznej i służby zdrowia za rok 2003 oraz sprawozdanie dotyczące wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2003. Komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w temacie służby zdrowia, opieki społecznej i wykonania „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2003”, 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”.
2. Wysłuchała informacji dotyczącej programu: „Dożywianie dzieci w 2004 roku”.
3. Zaznajomiła się z informacją o zmianach w organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z nowelizacją przepisów prawa.
4. Komisja zapoznała się z tekstem pisma Klubu Kobiet po Mastektomii „Amazonki” przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie, w sprawie funkcjonowania Klubu. Komisja przez aklamację przyjęła propozycję Przewodniczącej Komisji dotyczącą zamieszczenia informacji o Klubie w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy Luzino.”
/Radni nie podjęli dyskusji/.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podał informacyjnie Radnym, że 21 kwietnia 2004 r. miało miejsce spotkanie Wójta z sołtysami. Poprosił Pana Wójta o przedstawienie tematyki posiedzenia i ustaleń jakie zapadły na tym spotkaniu.
Wójt Gminy – J. Wejer podał informacyjnie Radnym, że spotkanie z Sołtysami dotyczyło m.in. zmiany systemu wyodrębnienia środków finansowych dla Rad Sołeckich. Sołtysi opowiedzieli się za obecnymi zasadami rozdysponowywania pieniędzy. Niemniej jednak poprosili o zwiększenie środków finansowych. Zgłosili wniosek o ponowne przeliczenie procentowe, związku ze zmianą liczby mieszkańców, dotyczy to m.in. wsi Kębłowo i wsi Luzino. Sprawa ta zostanie przedstawiona na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub Komisji Gospodarczej i Samorządu. Były pojedyncze głosy, aby Rada Gminy określiła dokładnie, na co te środki mają być przeznaczone. Czy istnieje dowolność rozdziału pieniędzy? Czy trzeba je dzielić procentowo na poszczególne zadania np. na zadania inwestycyjne, czy kulturę, czy sprawy bieżące? Na spotkaniu tym omówiono sprawy dotyczące przygotowania polskich rolników do wymogów unijnych, w tym wypełniania wniosków. W spotkaniu uczestniczył agronom. Potem Wójt poinformował Radnych, iż w Gminie Luzino są dwa punkty informacyjne dla rolników. Jeden punkt informacyjny mieści się w siedzibie Rady Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11 a drugi w Urzędzie Gminy przy ul. J. Wilczka 4.

Ad.5.
W punkcie: „Interpelacje i zapytania radnych” głos zabrał/ła:
1. Radna G. Kasprzyk, która skierowała do Wójta prośbę dotyczącą ustalenia terminu spotkania (Wójta z Mieszkańcami ulicy Okólnej), w sprawie omówienia zniwelowania nawierzchni ulicy Okólnej w Luzinie. Potem podała informacyjnie o przekazaniu mieszkańcom danych, w sprawie regulacji i budowie ulicy Jasnej w Luzinie. Poprosiła Wójta (w imieniu mieszkańców ul. Jasnej) o wyznaczenie terminu spotkania z nimi. Ponowiła wniosek o usunięcie wyrwy w ulicy Kopernika w Luzinie. Zaakcentowała, iż o problemie tym mówi od pół roku, jednak nie został on sfinalizowany. Powiedziała też, że „na Komisji Gospodarczej... poinformowano nas o projekcie, który rzekomo wyciągnięto z archiwum, mówiąc że był to projekt dotyczący budowy gimnazjum.” W związku z czym poprosiła Wójta o wyjaśnienie, „co to był za projekt, na jaką salę, bo wieść gminna niesie, że był to projekt dotyczący budowy sali przy Szkole Podstawowej w Luzinie, kosztował Gminę 60.000 zł?” W związku z tym pytanie: jak Pan ma zamiar wykorzystać ten projekt, na który Gmina wydała 60.000 zł, pięć czy sześć lat temu?” Wystąpiła o usunięcie dziury znajdującej się w nawierzchni ulicy Młyńskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Robakowską w Luzinie. Poprosiła Wójta o informację dotyczącą poczynań z Zakładem Energetycznym, w sprawie przesunięcia słupów energetycznych będących w ulicy Kopernika. Zadała pytanie: czy uzgodniono z Zakładem Energetycznym, kto pokryje koszta przesunięcia słupów a jeżeli nie, to kto? Poruszyła kwestię protokołu z kontroli oczyszczalni ścieków. Poprosiła o odtajnienie tego protokołu, ponieważ uważała, że Radni powinni wiedzieć, co naprawdę kryje się za tą sprawą?
2. Radny S. Cejrowski, który poprosił Wójta o zwrócenie uwagi pracownikowi sprawującemu nadzór nad wysypiskiem śmieci, aby nie zezwalał na składowanie śmieci spoza naszego terenu.
3. Radny K. Bober utożsamiał się z wnioskiem Radnego S. Cejrowskiego. Potem zgłosił wniosek dotyczący posprzątania terenu wokół wysypiska śmieci. Zadał pytanie: czy zostały usunięte pniaki z ulicy Polnej w Luzinie?
4. Radny J. Schulz, który zgłosił wniosek dotyczący ustawienia znaku drogowego: „Uwaga wyjazd” przy każdej jednostce OSP - /Luzino, Milwino i Zelewo/.
5. Radny E. Słowi, który poprosił o informację dotyczącą ustalenia drogi koniecznej do zabudowania Państwa Gruba, którą Radni wizytowali rok temu. W związku z nieobecnością Pani Sołtys Robakowo poprosił o naprawienie przepustu i przywiezienie dwóch wywrotek żwiru na drogę prowadzącą do Pana Bojke. /Pan Bojke obiecał, że żwir rozplantuje./
6. Radny R. Groth, który poprosił Wójta o ponowne wystąpienie do Zarządu Dróg o przywrócenie znaku drogowego, dotyczącego ograniczenia prędkości jazdy do „40km/h” oraz o oznakowanie niebezpiecznego zakrętu w Zelewie tzw. „strzałkami -światłami odblaskowymi”.

Ad.6.
Wnioski zaproszonych gości:
1. Sołtys wsi Kębłowo – P. Michałek zgłosił wniosek dotyczący:
a) załatania dziury w jezdni ulicy Wiejskiej w Kębłowie;
b) przesunięcia białej tablicy z nazwą wsi „Kębłowo” w kierunku ul. Leśnej;
c) ustawienia tablic z nazwani ulic;
d) wykonania ścieżki przy ul. Ludowej i ul. Chłopskiej.
Podziękował Wójtowi za wyremontowanie dróg gminnych w sołectwie.
2. Sołtys wsi Dąbrówka – B. Nadolski zgłosił wniosek dotyczący:
a) wycięcia krzaków przy głównej drodze prowadzącej z Dąbrówki do skrzyżowania celem zapewnienia bezpiecznej widoczności użytkownikom drogi.
b) usunięcia wyrwy w nawierzchni drogi prowadzącej z Dąbrówki do skrzyżowania drogi: Wejherowo - Sychowo - Smażyno;
c) wytyczenie terenu pod boisko sportowe w Dąbrówce;
3. Sołtys wsi Kochanowo – R. Gurski zgłosił wniosek dotyczący wyrównania pobocza przy drodze prowadzącej z Kochanowa do skrzyżowania celem wyeliminowania dziur i nierówności na tym poboczu. Podziękował Wójtowi za wyrównanie dróg gminnych w sołectwie.
4. Sołtys wsi Wyszecino – Z. Wiśniewski zgłosił wniosek dotyczący naprawienia przepustu w drodze prowadzącej z Wyszecina do Smażyna, (w okolicy nieruchomości Państwa Formela i Państwa Talaśka) i wykonania z jednej strony drogi, tzw. łapacza wody. Podał informacyjnie, iż Pan Formela zakłada przekazać nieodpłatnie grunty w celu złagodzenia zakrętu w drodze.

Ad.7.
„Głos publiczności”
Zgodnie z regulaminem Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu:
a) Prezesowi PSL – E. Szulc, który zgłosił wniosek dotyczący:
 wykonania placu zabaw dla małych dzieci na terenie byłego cmentarza ewangelickiego. Zadał pytanie: czy na tej nieruchomości jest możliwość wykonania piaskownicy i ustawienia ławek?
 wykonania parkingu w obrębie ul. Ofiar Stutthofu w Luzinie;
 wymiany płyt chodnikowych na ul. Młyńskiej w Luzinie.
b) Prezesowi Koła Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego - F. Okuń, który podał informację, iż 16 kwietnia 2004 roku powołano w Luzinie stowarzyszenie o nazwie: „Chrześcijański Ruch Samorządowy”, którego został prezesem. Powiedział też, że na poprzedniej sesji zadał publicznie pytanie Radnemu W. Zaczek, na które otrzymał pisemną odpowiedź, jednak nie zostało ono upublicznione. Potem stwierdził, cyt. „W związku z czym chciałbym ponowić pytanie. Radny nie odniósł się do sensu pytania, tylko do otoczki i rozwinął „to” , co nie było moim celem. Nie otrzymałem odpowiedzi.” Zwrócił się do Przewodniczącego Rady słowami: cyt. „na poprzedniej sesji, stwierdził Pan, (odniosę się do jednego wyrażenia), cieszymy się, że Pan jest aktywny”. Chodzi mi o to, w czyim imieniu Pan się wypowiada, czy Pan przekłada to na całą Radę? Czy Pan i Pan Wójt? Czy Pan i w-ce Wójt? Czy Pan i część Rady?” Później zajął stanowisko na temat architektonicznego wyglądu Luzina. Cyt. „Luzino - jak wygląda, to jest żałosny widok, jeśli chodzi o urbanistyczno-estetyczny, bo to już 15 rok będzie po przeobrażeniach, a ciągle w miejscu to wszystko stoi, budka, budka, budka a za budką budka, na budce budka, budka obok budka. Widok to nie jest budujący, nawet dla miejscowych. Na Komisji Gospodarczej przedłożono Radnym projekt zagospodarowania terenu po mleczarni. Tempo pracy w Gminie jest zawrotne, ponieważ sprawy od 10 lat błahe, nie są realizowane. Nie mam pretensji do Wójta, w-ce Wójta, ponieważ w-ce Wójt może zrobić wszystko albo nic, zależy od Was Radnych. Ja pisałem apel w liście otwartym do Radnych II kadencji, o przebudzenie się z letargu. To jest ciągle aktualne. W związku z tym mam pytanie, ponieważ do mnie parę ludzi się zwróciło. Przy dworcu pozwolono budować bunkry, łamiąc prawo - przepisy prawa budowlanego. „Kwadję” wybudowano tymczasowo łamiąc przepisy budowlane. Panie Przewodniczący od pół roku mam informację dotyczącą Pana. Czy Pan jest zainteresowany nabyciem którejś z działek na terenie, które macie dzisiaj poddać pod głosowanie? Czy Pan jest zainteresowany? Ja o tym mówię, bo tempo jest zabójcze. Nie było konsultacji społecznej. Radni są bierni, może się boją a centrum wygląda jak wygląda. Tutaj przy ul. Młyńskiej naprzeciwko „Texpanu”, ośrodku zdrowia, co to jest? Partyzantkę się uprawia? To są moje takie. Pan Wójt wniósł w takim tempie ekspresowym pod obrady, dotyczy to terenu po mleczarni. Dlaczego ten pośpiech, ja gdybym był Radnym, to ja zgłosiłbym wniosek o oddalenie i wyjaśnienie, i poważnie zastanowienie, bo to jest centrum Luzina. Pan E. Miotke, na Komisji Gospodarczej, bodajże powiedział, że jest to teren, tzw. „perełka Luzina.” Cyt. „Jest masę pytań, czyj to pomysł, kto jest autorem projektu, jakie ciała konsultowały, dlaczego nie ma parkingu? To rodzi, podejrzewam, że tu się za tym kryje prywata. Nie powinno tak być. Jeżeli Pan chciałby czerpać korzyści chociażby prawnie dozwolone. Nie. Prawo w Polsce jest budowane dla złodziejstwa, dla draństwa. W Polsce można zrobić wszystko.”

Ad.8.
Dyrektor GOK – M. Krośnicka zapoznała Wysoką Radę ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Klubu Sportowego w Luzinie za rok 2003. Sprawozdania, o których mowa wyżej w załączeniu.
Radni nie podjęli dyskusji.

Ad.9.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej im. L. Roppla za rok 2003 zaprezentowała – dyrektor GOKu - M. Krośnicka. Sprawozdanie wyżej wyszczególnione w załączeniu.
Radni nie podjęli dyskusji.

Ad.10.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – B. Pobłocka zapoznała „Wysoką Radę” ze sprawozdaniem z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie za rok 2003, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji. W związku z czym prowadzący obrady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.11.
Pełnomocnik Wójta ds. PiRPA – U. Topp zaprezentowała „Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2003”, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji.

Ad.12.a.
„Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2003”
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – S. Cejrowski zapoznał „Wysoką Radę” z opinią Komisji, dotyczącą wykonania budżetu gminy za rok 2003. Cyt. „W dniu 16 marca 2004 roku Wójt Gminy Luzino przedstawił Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003. Komisja Rewizyjna, na posiedzeniu w dniu 16 marca 2004 roku zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem oraz sprawozdaniem z wykonania planów finansowych: Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, sformułowała pytania do Wójta Gminy Luzino. Na następnym posiedzeniu w dniu 18 marca 2004 roku, Komisja dokonała wizji lokalnej wybranych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych, szczegółowo zapoznała się z realizacją zadania, jakim jest rozbudowa/ budowa sali gimnastycznej/ Szkoły Podstawowej w Kębłowie oraz gospodarowania mieniem komunalnym Gminy. Na posiedzeniu w dniu 22 marca 2004 roku, Komisja zapoznała się z udzielonymi przez Wójta wyjaśnieniami oraz dokonała dalszej analizy sprawozdania z wykonania budżetu. Analizując dalszą część wykonania budżetu na podstawie sprawozdania oraz zapoznając się z kolejnymi wyjaśnieniami Wójta, opracowała w dniu 23 marca 2004 roku opinię z wykonania budżetu i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi za rok budżetowy 2003. Komisja analizując uchwałę budżetową Nr II/8/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku stwierdza, że: a) planowane dochody budżetu wynoszą 18.146.752 zł; b) planowane wydatki budżetu wynoszą 18.231.877 zł. Analizując po zmianach dochody budżetu wynoszą 19.151.283 zł, zaś wydatki budżetu 19.060.748 zł. Wykonanie budżetu procentowo przedstawia się następująco: a) w zakresie dochodów – 100,17 %; b) w zakresie wydatków – 97,39 %. Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz kontrolując wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej NIE stwierdza przekroczeń. Zadania określone w uchwale budżetowej Nr II/8/02 z 5 grudnia 2002 r., zostały wykonane. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Luzino za rok 2003, zwróciła się do Wójta z prośbą o przedstawienie:
1. Kosztów remontu szkół w rozbiciu na poszczególne szkoły;
2. Kosztów remontu budynku socjalnego na boisku sportowym w Kochanowie.
3. Kosztów oświetlenia boiska sportowego w Kochanowie.
4. Procentowego kosztu obsługi kredytu, zaciągniętego na budowę gimnazjum w roku 2003.
5. Zobowiązań gminy w zakresie regulowania poniesionych kosztów w latach poprzednich, dotyczących zakupów i zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2003 r.
Po przedstawieniu Komisji Rewizyjnej wyżej wymienionych dokumentów oraz wyjaśnień przez Wójta i Skarbnika Gminy, Komisja Rewizyjna stwierdza, że budżet za 2003 rok został wykonany prawidłowo, zgodnie z kryterium gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Na podstawie przedstawionych dokumentów i własnej kontroli, Komisja nie stwierdza naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych i pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za rok 2003. Podpisy członków Komisji Rewizyjnej.”
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podał informacyjnie, iż Komisja Rewizyjna jako wewnętrzny organ kontrolny Rady, dokonuje kontroli z wykonania budżetu przez cały rok budżetowy. Świadczy o tym sprawozdanie z działalności Komisji. Nadmienił też, że takie sprawozdanie zostało dołączone do opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej, który został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. Potem Przewodniczący odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12.b.
„Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2003”
Głos zabrał/ła:
1. Radna G. Kasprzyk – zadała pytanie: Czy Pan, Panie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kontrolował odśnieżanie? Cyt. „Skąd wzięła się kwota 28.767 zł wraz z zakupem piasku, który został zużyty do odśnieżania? Kwota ta według mnie jest kwotą mało wiarygodną z tego względu, że Wójt na ostatniej Komisji Gospodarczej... podał, że od stycznia do kwietnia odśnieżanie, w tym roku, wynosi ok. 35.000 zł a w budżecie za 2003 r. wykazuje się kwotę 28.767 zł, również z zakupem piasku. Czy to Komisja sprawdzała?”
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – S. Cejrowski poinformował Radną o tym, że Komisja Rewizyjna sprawdzała kwestię odśnieżania w oparciu o faktury. Stwierdził, że niektóre faktury wystawione w grudniu zostały uregulowane w bieżącym roku. Usługi były wykonane pod koniec roku 2003 a płatność nastąpiła na początku roku 2004.
3. Radna G. Kasprzyk cyt. „Ja rozumiem, że ta kwota 28.767 zł za odśnieżanie, to jest od jesieni do grudnia?”
4. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Nie”. Poinformował Radną, że odśnieżanie i zakup mieszanki z piaskiem, to co zostało podane na Komisji dotyczyło roku 2004. Obejmowało okres - od 1 stycznia 2004 do „bodajże posiedzenia Komisji”. Powiedział też, iż nie ma żadnego przekłamania. Jeżeli ktoś wykonywał usługę w dniu 28 czy 29 grudnia 2003 r. to płaciliśmy 5 czy 6 stycznia 2004 roku. Trudno żeby Gmina płaciła od razu. Wykonawca przychodzi z kartą do podpisu a potem wystawia fakturę. Tutaj nie ma żadnego przekłamania. Zima jest takim okresem, że wszystko będzie zależało od intensywności opadów, gołoledzi. Jednego roku zapłacimy 20.000 zł a drugiego możemy zapłacić nawet 50.000 zł. Wszystko zależy od ilości opadów śniegu na przestrzeni od stycznia do marca, czy do kwietnia i od października do końca grudnia. Różnica w opadach powoduje różnicę w kwotach.”
5. Radna G. Kasprzyk zadała pytanie Pani Skarbnik – jak Pani zarachowała kwotę odśnieżania za tamten rok, za grudzień? Czy to mieści się w kwocie, którą Wójt podawał na Komisjach?
6. Skarbnik Gminy – M. Stolc poinformowała Radną, że w okresie świątecznym, pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, wykonawca świadczył usługi odśnieżał i sypał mieszankę z piaskiem na drogi a fakturę przedłożył w pierwszych dniach stycznia. „Wtedy ona jest zakwalifikowana do wydatków roku 2004, bo faktycznie zostało to zapłacone w 2004 roku. Mogą być jedynie przesunięcia w terminach płatności.”
7. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Rozumiem, że to mieści się w tej kwocie 35.000 zł. Tak?”
8. Skarbnik Gminy – M. Stolc – Cyt. „14 stycznia 2004 r. był wydatek w wysokości 8.671,76 zł. Część tych środków dotyczy ostatnich dni grudnia” 2003 roku.
9. Radna G. Kasprzyk cyt. „Odśnieżanie wraz z zakupem piasku od stycznia do grudnia 2003 roku wyniosło 28.767 zł?” Poprosiła o zaprotokołowanie powyższego stwierdzenia. Cyt. „Mam pytanie odnośnie chodników, bo 18 marca br. odbyła się wizja lokalna, jak informował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, dotycząca chodników. Czy nie rzuciła się Panu w oczy taka kwestia, że jest bardzo duża rozbieżność cen w m2, od 36 zł do ponad 100 zł. Czy Komisja Rewizyjna nie próbowała wyjaśnić kwestii przetargu, gdyż ja stoję na stanowisku, że inwestycja ta odbyła się niezgodnie z prawem, została przekroczona dyscyplina budżetowa, ponieważ przy kwocie ponad 140.000 zł, powinien odbyć się przetarg w gminie, na to konkretne zadanie.”
10. Przewodniczący Komisji – S. Cejrowski cyt. „Jeżeli chodzi o chodniki, to wykonawcami są pracownicy gminni, natomiast ceny materiałów są cenami jakimi są. Nie było firmy układającej chodnik, tylko wykonywali to pracownicy gminni.”
11. Radna G. Kasprzyk cyt. „Panie Przewodniczący, ja rozumiem Pana myślenie, ale każda inwestycja powyżej 3.000 EURO zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, powinna być rozstrzygnięta w formie przetargu. Mam pytanie do Komisji Rewizyjnej, czy Komisja Rewizyjna zbadała tą kwestię a jeżeli nie zbadała, czy zamierza zbadać? Ja tutaj będę konsekwentnie, po prostu dochodziła do tej sprawy, z tego względu, że w kwestii przetargów od kilkunastu lat w naszej gminie jest łamane prawo i ja już mogę na dzień dzisiejszy mniemać, że robi się to w sposób świadomy i to nikogo nie interesuje, jak została inwestycja podzielona. Czy ta część była zrobiona systemem gospodarczym a ta przy pomocy bezrobotnych a ta kostką zakupioną z jakiegoś zasadnego źródła? W ustawie o zamówieniach publicznych jest konkretnie mowa o kwocie, której nie można przekroczyć. Jeżeli Komisja Rewizyjna tego nie zrobiła, to ja stawiam wniosek o zbadanie tej kwestii. Dlatego, że po prostu w naszej gminie nagminnie łamie się prawo w kwestii przetargów, tym bardziej, że uważam, że kwoty powyżej 100 zł za m2 są to kwoty bajońskie i my za te pieniądze moglibyśmy zrobić w gminie jeszcze raz tyle przetargów. Taka jest moja opinia. Nie jest przekonywujące dla mnie tłumaczenie, tutaj Panów Wójtów, którzy tłumaczą to tym, że na ceny te wpłynęło ukształtowanie terenu, absolutnie.” (Wystąpił nieład dyskusyjny). Potem Radna dalej kontynuowała swoją wypowiedź. Cyt. „ Mogło tutaj wpłynąć, w jednym przypadku, pewnego odcinka krótkiego na ul. Ofiar Stutthofu, natomiast w przypadku pozostałych chodników nie. My nie mamy tutaj górek, ani wzniesień, ani dolinek, po prostu odcinki, które były budowane, były w miarę proste.”
12. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz cyt. „Chciałbym przypomnieć, że jesteśmy w punkcie „Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu, która dotyczy działalności Wójta a nie działalności Komisji Rewizyjnej.” Poprosił Radną, aby zwracała się do „Wysokiej Rady” a nie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Cyt. „Jeżeli Pani ma jakieś uwagi, co do pracy Komisji Rewizyjnej, proszę to zgłosić w formie wniosku bądź w innej formie.”
13. Radna G. Kasprzyk Cyt. „ Panie Przewodniczący tą kwestię, którą Pan przed chwilą poruszył. Komisja Rewizyjna wydaje opinię na temat wykonania budżetu. Opinię bardzo ważną, bo ta opinia wpływa na pogląd Radnych, czy oni budżet w takiej formie przyjmą, czy też nie. Opinia ta jest opracowywana w oparciu o odpowiednie regulaminy, statuty i prawo – ustawę o samorządzie gminnym i stąd pytanie kierowałam do Komisji Rewizyjnej, tym bardziej, że Komisja w swojej opinii poinformowała Radnych, że 18 marca 2004 roku przeprowadziła wizję lokalną, w zakresie budowy chodników. Stąd moje pytanie kierowałam do Pana Przewodniczącego Komisji. Oczekując od Pana Przewodniczącego, aby wyjaśnił tą kwestię do końca, a przede wszystkim sprawdził, bo od tego, uważam że Komisja Rewizyjna jest jako organ kontrolny. Czy budowa chodników odbyła się w naszej gminie zgodnie z prawem, czy tutaj w tej kwestii zostało złamane prawo? Moim zdaniem zostało złamane prawo, przy czym wcale nie muszę mieć racji. Ja bazuję na ustawie o zamówieniach publicznych, która wyraźnie mówi, że każda inwestycja powyżej 3.000 EURO powinna być rozstrzygana, w kwestii wykonawcy, w formie przetargu. W tej konkretnej inwestycji przetarg się nie odbył. Stąd jest mój wniosek do Komisji Rewizyjnej aby sprawa ta została szczegółowo zbadana.
14. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz – Cyt. „ Dokładnie wiem na czym polega praca Komisji Rewizyjnej, bo przez 3 lata byłem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i w sposób należyty pełniłem tę funkcję, natomiast jeżeli dopatrzyłem się w treści opinii i wniosku Komisji, że podział został dokonany zgodnie z systemem gospodarności, celowości, legalności i rzetelności wydatkowania środków finansowych, to też powinna być odpowiedź na Pani zapytania. Poza tym Komisja nie miała w swojej opinii jakiejkolwiek wzmianki, że prawo zostało złamane. Niemniej jednak proszę do rzeczy. Wniosek został zapisany, jeżeli Pani ma jakieś zapytania odnośnie sprawozdania, proszę o ich zgłoszenie, w formie syntetycznej i do rzeczy.”
15. Radna G. Kasprzyk Cyt. „Panie Przewodniczący, syntetycznie a dlaczego nie analitycznie, bo moim zdaniem budżet ten rozpatrywany nie jest syntetycznie w kwocie ostatniego przychodu, czy rozchodu, tylko właśnie analitycznie. Tu pozwolę się z Panem Przewodniczącym Rady nie zgodzić a na tą analitykę właśnie składają się takie działy jak: „inwestycje”. Mówiąc przed chwilą o kwestii gospodarności właśnie ta gospodarność rodzi wiele wątpliwości. Moją wątpliwość zrodziła, tutaj opinia Komisji Rewizyjnej, która wypowiedziała się wyraźnie, że ta gospodarność została zachowana, a ja jako radna, uważam raczej, chyba nie. Skoro inwestycja budowy chodników odbyła się bez przetargu. Moje kolejne pytanie dotyczy remontu w Barłominie. Chciałbym też, żeby została wyjaśniona kwestia, nie wiem, czy Komisja Rewizyjna wzięła również to pod uwagę, kwestia remontu w Barłominie, gdzie w wykonaniu budżetu za I półrocze 2003 r. wykazano kwotę 13.584 zł. Na kwotę tą składało się: malowanie sali – świetlicy, wymiana wykładziny. Chciałam zapytać Komisję Rewizyjną, czy kwestia ta która budzi moje wątpliwości została sprawdzona, wzięła pod uwagę tutaj do opinii wydanej na temat wykonania budżetu za 2003 rok?”.
16. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – S. Cejrowski cyt. „Na naszą prośbę Wójt Gminy wykazał koszty remontów z rozpisaniem czego dotyczyły.”
17. Radna G. Kasprzyk cyt. „Rozumiem, że za 13.584 zł w Barłominie wykonano: malowanie sali i wymianę wykładziny. Mam prośbę, czy Komisja Rewizyjna może tą kwestię sprawdzić ponownie z tego względu, że jako radna, uważam że kwota ta została znacznie zawyżona i być może jestem w błędzie. Nie mam tutaj żadnych danych do dnia dzisiejszego. Nikt po prostu nie pofatygował się, żeby poinformować mnie jako radną, czy wyprowadzić mnie z błędu. Stąd zwracam się do Komisji Rewizyjnej, która moim zdaniem jest organem odpowiednim”.
18. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – S. Cejrowski podał informacyjnie, że Komisja sprawdzi tę kwestię.
19. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do „Wysokiej Rady” z zapytaniem, czy są wnioski lub zapytania do sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok?
20. Wójt Gminy – J. Wejer zwrócił się do Radnej G. Kasprzyk słowami: cyt. „Mam prośbę, jeżeli Pani Radna twierdzi, że od wielu lat nagminnie łamane jest prawo, to proszę o konkrety, bo inaczej będzie to demagogia. Myśmy też wcześniej wyjaśniali na Komisji Gospodarczej, czy Komisji Oświaty..., że był robiony przetarg zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na cały rok, na dostawę kostki brukowej, na wykonanie prac ziemnych, na remonty dróg. Tutaj nie została złamana ustawa o zamówieniach publicznych. Wykonaliśmy to ludźmi, których zatrudniamy w ramach umowy zlecenie, którzy głównie byli podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.” Potem Wójt odniósł się do kwestii ceny budowy chodników. Cyt. „Różnica w cenie budowy chodnika zależy od zakresu robót, które należy wykonać a nie patrzeć tylko na efekt końcowy - położenie chodnika, czy samej nawierzchni. Najistotniejsze jest przy każdej takiej inwestycji jaki jest zakres prac ziemnych, który należy przygotować. Po prostu trzeba się na tym znać, żeby wiedzieć o czym się mówi. I nie największy zakres prac był, tak jak Pani powiedziała na ulicy Ofiar Stutthofu, tylko na ul. J. Wilczka. Nie ma w naszym budżecie takiego działu jak dział „inwestycje", po prostu jest to wykaz inwestycji, natomiast w poszczególnych działach są odpowiednie wydatki majątkowe, czy to jest oświata, czy to są drogi. W okresie sprawozdawczym były robione przetargi zarówno na dostawę kostki brukowej, obrzeży krawężników, prace ziemne. To zostało zrobione zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Jeżeli chodzi o remont Szkoły Podstawowej w Barłominie to też mówiłem o zakresie, także myślę, że tutaj powtarzanie tego jest zbędne. Jeżeli Komisja Rewizyjna, czy Rada Gminy uzna, że Komisja nie ma ważniejszych spraw, to niech się tym zajmuje. Ja też bym prosił, żeby Komisja Rewizyjna się tym zajęła, bo to akurat jest tak sprawa czysta, że chętnie będę gościł Komisję Rewizyjną przynajmniej kilka razy. Pojedziemy do Barłomina i sprawdzimy zakres prac, sprawdzimy kosztorysy, przedmiary. Pojedziemy ponownie na chodniki. Namawiam Radę, żeby te wnioski skierować do Komisji Rewizyjnej.”
21. Radna G. Kasprzyk cyt. „Pan Wójt poprosił o przykłady a więc Panie Wójcie, żeby nie być tutaj gołosłowną przypomnę tylko, w każdej kadencji jakaś afera np. okna, gdzie była sprawa prokuratorska, biegał Pan do prokuratorów i się tłumaczył. Prokurator w końcowym efekcie powiedział, że złamał Pan prawo, nie dopatrzył się znamion przestępstwa. Kolejna sprawa, to kwestia bardzo niepokojąca dotycząca oczyszczalni. Ma Pan jeszcze zawieszkę, jeden rok. Pan ze swoim zastępcą płacił z tego tytułu karę. Prokurator stwierdził, że złamał Pan prawo, nie ma wątpliwości co do przestępstwa, że zostały popełnione. I proszę się nie dziwić, że ja jako radna nie mam do Pana i Pana najbliższych współpracowników zaufania. Dlatego o sprawy, które mnie nurtują, ja po prostu pytam a już kwestia jak Pan to odbiera, czy czarno, czy wie Pan, no nie wiem, jak trudno mi się wczuć w Pana, tutaj w wewnętrzną psychikę to, już jest Pana problem. Co do projektu, żeby nie być gołosłowną, bo imputuje Pan, że po prostu trzeba zajrzeć do projektu, no oczywiście ja poprosiłam na Komisji Gospodarczej..., żeby Pan przyniósł projekt, Pan miał go zdaje się udostępnić. Do dzisiaj Pan go nie udostępnił, więc także Pan mi nie umożliwił zapoznanie się z tym projektem i nadal czekam, bo publicznie powiedział Pan, że taki projekt Pan mi udostępni. Nadal czekam, że Pan przyniesie a jako radna będę mogła się z nim zapoznać, z kwestią dotyczącą budowy chodnika.”
22. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odniósł się do wypowiedzi, twierdząc że przykłady mają się nijak do tematu „dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2003”. Poprosił o podsumowanie tematu.
23. Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi Radnej G. Kasprzyk, do kwestii wielokrotnego łamania prawa. Cyt. „Pani wypowiedź była jasna, konkretna, że przy zamówieniach publicznych od wielu lat, łamane jest prawo i o to się zapytałem a nie to co Pani sugerowała, że przy oknach, gdzie prokurator postępowanie prowadził i umorzył z powodu, tak jak Pani sama powiedziała), z braku znamion czynu przestępczego. Czyli nie można mówić, że z jednej strony złamałem prawo a później, że nie było znamion czynu przestępczego. Prokurator jasno się określił. Te okna do dzisiaj pięknie się trzymają i służą szkole.” Jeżeli chodzi o zaufanie, Panie Przewodniczący pozwolę jedno zdanie wypowiedzieć. To że Pani nie ma do mnie zaufania, to jest Pani problem. Mi zaufali wyborcy w wyborach bezpośrednich, zdecydowanej większości, pomimo, że ciążył nade mną, tak jak Pani mówi, wyrok za rzekome malwersacje i inne sprawy. Mieszkańcy ocenili mnie i moją osobę w sposób pozytywny i to jest najważniejsze. Moja psychika wewnętrzna jest na tyle mocna, że ataki z Pani strony w ogóle mnie nie ruszą ani dziś, ani za miesiąc, ani za rok.”
24. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poprosił Radnych o zgłaszanie wniosków do sprawozdania z wykonania budżetu.
25. Radna G. Kasprzyk poprosiła o przegłosowanie wniosków, które wcześniej zgłosiła.
26. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poinformował Radną, że wnioski zostaną przegłosowane w punkcie: „Sprawy różne”.
27. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Panu zdarza się zapominać. Nie wiem, czy mam czuwać nad tym Panie Przewodniczący, żeby Pan dzisiaj nie zapomniał, bo w kwestii wniosku postawionego na ostatniej sesji, dotyczącego afery na oczyszczalni ścieków, nie przegłosował Pan. Rozumiem, że Pan dzisiaj tego dopilnuje, tak.”
28. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poinformował Radną o tym, że na poprzedniej sesji punkt „sprawy różne” prowadził wiceprzewodniczący Rady i jeżeli ma jakieś uwagi, to prosił je kierować pod Jego adresem. Potem poprosił Radnych o składanie pytań do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003.
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zamknął „dyskusję nad sprawozdaniem” i przystąpił do realizacji kolejnego podpunktu.

Ad.12.c.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej S. Cejrowski zapoznał Radnych z tekstem wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Cyt. „Komisja Rewizyjna w składzie: Stanisław Cejrowski – przewodniczący, Ryszard Groth – z-ca przewodniczącego, Małgorzata Licau – członek, Jan Schulz – członek. Na podstawie art.18 a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz mając na celu kryterium gospodarności, celowości, legalności i rzetelności wydatkowania środków finansowych wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za rok budżetowy 2003. Uzasadnienie. W trakcie szczegółowej analizy wykonania budżetu za rok 2003 na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedstawianych przez Wójta Gminy dokumentów, jak również pozytywnej opinii z wykonania budżetu za 2003 rok, wniosek o udzielenie absolutorium jest w pełni uzasadniony. Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej.”
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał uchwałę nr 55/III/2004 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii, w temacie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok. Uchwała nr 55/III/2004 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12.d.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania „Budżetu Gminy za rok 2003” i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2003. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy w kwestii formalnej, przed głosowaniem, ktoś z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący rozpatrywania sprawozdania z wykonania „Budżetu Gminy za rok 2003” i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2003.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIII/132/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania „Budżetu Gminy za rok 2003” i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2003, 11 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy – J. Wejer – cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Chciałbym podziękować wszystkim Radnym za udzielenie absolutorium a szczególnie chciałbym podziękować tzw. „milczącej większości”, bo ta milcząca większość wcale nie jest „milczącą większością” tylko zgłasza problemy mieszkańców i to co chce zrealizować. Zgłasza sprawy praktycznie na co dzień, czy to telefonicznie, czy osobiście, bo tak przynajmniej sobie wyobrażam współpracę z Radnymi. Jest czas między sesjami i Komisjami i można parę rzeczy zauważyć, parę rzeczy poprawić i działać wspólnie dla dobra mieszkańców. Dlatego szczególnie dziękuję tym, którzy głosowali za przyjęciem sprawozdania. Dziękuję bardzo.”
/Przewodniczący Rady Gminy –W. Kunz ogłosił przerwę obiadową do godz. 14.00/.
/Po przerwie obiadowej na posiedzenie przybył radny W. Zaczek/.

Ad.13.a.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał projekt uchwały dotyczący budżetu gminy na rok 2004. Potem Pani Skarbnik Gminy – M. Stolc podała, że zwiększyła się kwota dochodów i kwota wydatków oraz kwota zadań inwestycyjnych. Cyt. „Jeżeli chodzi o dochody i wydatki zwiększyła się kwota o 7.500 zł, ponieważ w okresie pomiędzy Komisjami a dzisiejszą sesją Gmina otrzymała informację, że dostanie dodatkowe środki na realizację zadań rządowych związanych z obsługą świadczeń społecznych, głównie chodzi o zasiłek rodzinny. W związku z czym jest prośba do Rady Gminy, o włączenie tej kwoty do budżetu i zaakceptowanie projektu uchwały.” Poinformowała Radnych o zwiększeniu kwoty (o 7.500 zł) na zadania inwestycyjne i przeznaczenie jej na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz o podziale środków Rad Sołeckich na poszczególne działy budżetowe. Potem Pani Skarbnik odczytała załączniki oraz rozszerzone uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2004.
Głos w dyskusji zabrał/ła:
1. Radna G. Kasprzyk poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienie kwoty 143.630 zł. Cyt. „Ja rozumiem, że kwota zostaje doliczona do subwencji oświatowej, czyli wydatki w oświacie zostają zwiększone o tę sumę.”
2. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Nie”.
3. Skarbnik Gminy M. Stolc cyt. „Nastąpiło zmniejszenie wydatków, środków własnych przeznaczonych na oświatę i zwiększenie o tą różnicę kwoty subwencji.”
4. Radna G. Kasprzyk poprosiła Panią Skarbnik o powtórzenie wypowiedzi.
5. Skarbnik Gminy – M. Stolc – Cyt. „ Powiem tak: została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 143.630 zł, co daje w sumie teraz subwencję oświatową, wynoszącą 9.054.659 zł. Wydatki na oświatę, łącznie - wydatki bieżące, wydatki majątkowe plus rezerwa celowa oświatowa, (służąca dla oświaty nie może być przeniesiona na inne cele, ewentualnie za pozwoleniem Rady Gminy), w łącznej kwocie (te trzy zadania), wynoszą – 11.207.081 zł, wynosiły i wynoszą tzn., że do tej pory była ta sama kwota ale różnicę pomiędzy tą mniejszą subwencją przyjętą do budżetu w dniu 24 lutego 2004 r. a wydatkami planowanymi pokryły dochody własne budżetu gminy, teraz przy zwiększeniu subwencji oświatowej zmniejsza się wydatki budżetu gminy na oświatę ale zabezpieczone w ramach środków własnych a zwiększa się w ramach subwencji oświatowej.”
6. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Ja rozumiem, że zdejmujemy z tego działu „oświata”, kwotę 143.630 zł i ją dokładamy, żeby ją podzielić na cele oświatowe?”
7. Skarbnik Gminy – M. Stolc cyt. „O tym zwiększeniu mówi załącznik nr 2., natomiast gdybyśmy sobie to logicznie tłumaczyli nic w oświacie nie ulegnie zmianie.”
8. Radna G. Kasprzyk cyt. „No tak, czyli na dzień dzisiejszy kwota 143.630 zł w zasadzie nie stanowi kwoty tej subwencji oświatowej, bo zrobione zostały tylko przesunięcia między działami po stronie wydatków.”
9. Wójt Gminy – J. Wejer – cyt. „Subwencja oświatowa jest po stronie dochodów i ona wynosi 9.054.659 zł i tą uchwałą zostanie włączona do dochodów, natomiast Rada Gminy swoje środki , które wcześniej zabezpieczyła na oświatę wycofała w tej samej wysokości i rozdzieliła je na inne zadania”.
10. Radna G. Kasprzyk cyt. „Rozumiem czyli będzie to zgodnie z ustawą o dochodach i o finansach publicznych.”
11. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Dla ścisłości wyjaśnimy, ustawa mówi, że subwencja oświatowa, decyzję o jej podziale i przeznaczeniu na jakiekolwiek zadanie podejmuje tylko i wyłącznie Rada Gminy. Nie ma przymusu przekazania jej na oświatę, z tym że od początku do końca mówię, że ponieważ Rada Gminy musiała zabezpieczyć wszystkie środki na prawidłowe działanie oświaty w budżecie gminy, bo nikt nie wiedział, czy dostaniemy zwiększenie, czy zmniejszenie, czy coś innego? Wszystkie środki, które przyjdą poniżej tej kwoty, której żeśmy dokładali muszą wrócić, bo to są nasze dochody.”
12. Radna G. Kasprzyk – Cyt. „Pan mówi o nowej ustawie o dochodach, z dnia 29 listopada 2003 roku o art.28.” Poprosiła Wójta o odczytanie art. 28.
13. Wójt Gminy – J. Wejer odczytał art.7 w/w ustawy i zgodnie z prośbą Radnej art. 28 ustawy. Powiedział też, że Gmina z budżetu własnego na oświatę, (sprawy bieżące) dokłada prawie ok. 1.000.000. zł.
14. Radna G. Kasprzyk - cyt. „Nie będę tej kwestii rozpatrywała ale na pewno jestem w posiadaniu takiego artykułu i go Państwu znajdę i przedstawię. Dzisiaj nie będę przedłużała dyskusji i udowodnię swoją rację.”
15. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Nie wiem, co Pani udowodni, bo my udowadniamy od Komisji Oświaty…, że wydajemy więcej na oświatę niż otrzymujemy.”
16. Radna G. Kasprzyk cyt. „Moje pytanie dotyczyło kwoty 143.630,- zł, czy kwota ta została wydatkowana zgodnie z ustawą o finansach publicznych i czy została przeznaczona na cele związane z oświatą?”
17. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Odpowiadam w całej rozciągłości, tak”.
18. Radna G. Kasprzyk cyt. „Na dzień, kiedy toczyła się Komisja, no niestety, tak nie było. Cieszę się bardzo, że Państwo zdjęli z tego działu.”
19. Skarbnik Gminy – M. Stolc cyt. „Subwencja oświatowa po zmianach wynosi 9.054.689 zł, zaś po stronie wydatków bieżących na realizację zadań oświatowych pomijając nawet dowożenie uczniów do szkół, wynosi 9.505.455 zł, a zatem mamy różnicę ok. 500.000 zł, którą dokładamy jeszcze oprócz ogólnej subwencji oświatowej z własnego budżetu gminy.
20. Radna G. Kasprzyk poprosiła o wyjaśnienie tej kwoty na przerwie, z uwagi na to iż nadal miała wątpliwości w w/w temacie.
Z uwagi na brak dyskutantów, Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Radnych z zapytaniem: czy ktoś z Pań i Panów Radnych w kwestii formalnej chce zabrać głos? Potem zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący budżetu gminy na rok 2004.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIII/133/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2004, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”. Uchwała w załączeniu.

Ad.13.b.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino.
Pani Sekretarz Gminy – M. Meyer poinformowała Radnych o tym, że Urząd Gminy Luzino uzyskał pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino. Powiedziała, że uwagi zgłoszone podczas posiedzeń Komisji zostały naniesione w projekcie regulaminu. Zmieniono par. 22 na par. 23. Poprawiono paragraf, gdzie powielił się jego zapis. Naniesiono zmianę, zgodnie z życzeniem Radnego W. Zaczek, w sprawie wyłączenia z regulaminu kolorystyki pojemników do segregacji śmieci. Podjęto w tej sprawie rozmowy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wejherowie, który wyraził zgodę na zmianę treści par. 13 projektu regulaminu – wyłączenia kolorystyki pojemników. Poinformował nas, iż zmiana ta nie ma wpływu na pozyskaną opinię. Niemniej jednak Urząd Gminy wystosował pismo informujące do lek. med. Ewy Banasik – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o wprowadzeniu zmiany.
Radni nie podjęli dyskusji. W związku z czym prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIII/134/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa w załączeniu.

Ad.13.c.
Przewodniczący obrad – W. Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego wspólnej realizacji projektu „E – powiat – rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego”.
Sekretarz Gminy M. Meyer wystąpiła z wnioskiem do Radnych, o wyłączenie z projektu uchwały załącznika nr 1 tj. tekstu porozumienia a tym samym o upoważnienie Wójta do uzgodnienia treści porozumienia i jego podpisania. Poinformowała Radnych o tym, iż Gmina nie może uzgodnić jednolitego tekstu porozumienia, ponieważ „Powiat” co chwilę dzwoni i proponuje nowe zmiany. Na przykład wczoraj poproszono o wyłączenie z programu: „E – powiat -... policji. Dlatego też wracamy do kwot pierwotnych a nie do kwot podanych w dokumencie: „Zmiany do projektów uchwał w sprawie...”. Dzisiaj zaproponowano o umieszczenie dodatkowego paragrafu, dotyczącego upoważnienia Powiatu do przeprowadzenia przetargu. Podała informacyjnie Wysokiej Radzie, że w większości, gminy upoważniły Wójtów do podpisania porozumienia. Nadmieniła, iż kwoty podane w porozumieniu się nie zmienią. Oczywiście Rada Gminy zdecyduje w uchwale budżetowej o przeznaczeniu tych środków finansowych. W związku z czym wystąpiła z prośbą do Radnych o wyłączenie z projektu uchwały załącznika nr 1, tj. tekstu porozumienia i upoważnienia Wójta do uzgodnienia treści porozumienia i jego podpisania.
Radni nie podjęli dyskusji. W związku z czym prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek Pani Sekretarz dotyczący wyłączenia z projektu uchwały załącznika nr 1, tj. tekstu porozumienia i upoważnienia Wójta Gminy do uzgodnienia treści porozumienia i jego podpisania.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek, o którym mowa wyżej jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim, dotyczącego wspólnej realizacji projektu „E – powiat – rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego”.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIII/135/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego wspólnej realizacji projektu „E – powiat – rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego”, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa wyżej w załączeniu.

Ad.13.d.
Sekretarz Gminy – M. Meyer zapoznała Wysoką Radę z projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim w celu określenia zasad realizacji oraz współfinansowania, projektu „Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”.
Pani Sekretarz Gminy wystąpiła z wnioskiem o wyłączenie z projektu uchwały załącznika nr 1, tj. tekstu porozumienia, z uwagi na to że nie można uzgodnić treści porozumienia z Powiatem. Nadmieniła, że kwota na realizację projektu „Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim” nie ulegnie zmianie, w tym roku wyniesie 12.000 zł.
Radni nie podjęli dyskusji w w/w temacie. W związku z czym prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wyłączenia z projektu uchwały załącznika nr 1, tj. tekstu porozumienia i upoważnienia Wójta do uzgodnienia treści porozumienia i jego podpisania.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek wyżej wymieniony, jednogłośnie.
Następnie przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim w celu określenia zasad realizacji oraz współfinansowania, projektu „Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIII/136/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim w celu określenia zasad realizacji oraz współfinansowania, projektu „Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa w załączeniu.

Ad.13.e.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/129/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miastem Wejherowo, o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino.
Radni nie podjęli dyskusji. W związku z czym przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Zadał pytanie: Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem projektu uchwały, w sprawie zmiany Uchwały nr XII/129/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 r., w sprawie porozumienia z Gminą Miastem Wejherowo, o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIII/137/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/129/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miastem Wejherowo, o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa wyżej w załączeniu.

Ad.13.f.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie określenia zasad dobrowolnych świadczeń finansowych ludności na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej – II etap – zlewnia przepompowni P4 w Luzinie”. Cyt. „Ustala się wysokość dobrowolnych świadczeń finansowych ludności na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej – II etap – zlewnia przepompowni P4 w Luzinie na kwotę 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) od każdej nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej objętej przedmiotową inwestycją. Dobrowolne świadczenie finansowe, o którym mowa wniesione zostanie jednorazowo lub w ratach w terminie do 30.06.2004 roku na konto Urzędu Gminy Luzino. Wójt Gminy Luzino podpisze umowy z poszczególnymi właścicielami nieruchomości na współfinansowanie przedmiotowej inwestycji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy".
Radni nie podjęli dyskusji. W związku z czym przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący określenia zasad dobrowolnych świadczeń finansowych ludności na realizację inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej – II etap - zlewnia przepompowni P4 w Luzinie”.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIII/138/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia zasad dobrowolnych świadczeń finansowych ludności na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej – II etap- zlewnia przepompowni P4 w Luzinie”, jednogłośnie.

Ad.13.g.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapoznał Wysoką Radę z projektem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Cyt. „...Wyraża się zgodę na nabycie działek nr 844/33 i 844/53 o łącznej powierzchni 2809 m2 położonych w Luzinie, stanowiących drogi. Cena 1 m2 gruntu wynosić będzie 3 zł. Koszty notarialne i sądowe poniesie Gmina Luzino. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIII/139/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 20004 roku w sprawie nabycia nieruchomości, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa w załączeniu.

Ad.13.h.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Cyt. „par. 1 - Wyraża się zgodę na nabycie części działki nr 846/6 (około 400 m2), położonej w Luzinie na cele infrastrukturalne (przepompownia ścieków). Cena 1 m2 gruntu wynosić będzie 30 zł. Par. 2 - Koszty wydzielenia działki oraz koszty notarialne i sądowe poniesie Gmina Luzino. Par. 3 - Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Par. 4 – Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIII/140/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.13.i.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. Cyt. „...Par.1. Sprzedać w formie przetargu działki nr: 1450/2; 1450/3; 1450/4; 1450/5; 1450/6; 1450/7 i 1450/8 położone w Luzinie, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, księga wieczysta nr 1713. Par. 2 – Przetarg na działkę nr 1450/7 ograniczyć do podmiotów gospodarczych świadczących usługi bankowe. Par. 3 – Zabudowania znajdujące się na działkach nr 1450/4 i 1450/5 przeznaczyć do rozbiórki. Par. 4 – Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Par. 5 – Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Głos w dyskusji zabrał/ła:
1. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Chciałabym tutaj zaprotestować. Mówiłam to na Komisji Gospodarczej, gdzie omawiano projekt podziału tego planu. Uważam, że jest to kolejny kicz, który funduje Wójt ze swoją „milczącą większością”. Ten podział jest nie do przyjęcia. Odbył się on bez konsultacji społecznej. Nie jest tu zaplanowany parking. Planowana jest droga sześciometrowa. Nie są zaplanowane chodniki do działek, które mają być przeznaczone na drobną, tam wytwórczość, czy jakieś tam inne kwestie? Uważam, że funduje nam się kolejną dzielnicę slumsów i ten projekt jest zły. Chciałam też Państwu powiedzieć, że nie jest on akceptowany przez mieszkańców, z którymi rozmawiałam i będą do Rady Gminy wpływały protesty. Stąd jest mój wniosek, aby nie podejmować tutaj decyzji ostatecznej nad tą propozycją, wstrzymać się, nic się przecież tutaj nie pali i jeszcze raz dogłębnie przeanalizować tą sprawę”.
2. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz rozumiem, że zgłasza Pani wniosek, aby tę sprawę przekazać na posiedzenia Komisji i ponownie ją przeanalizować.
3. Radna G. Kasprzyk, cyt. „tak”.
4. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy są jakieś inne wnioski?
Radni nie podjęli dyskusji. W związku z czym prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek, aby projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości w Luzinie, ponownie przekazać na posiedzenia Komisji, w celu ponownego rozpatrzenia podziału terenu po byłej mleczarni w Luzinie.
Radni w głosowaniu jawnym nie podjęli wniosku wyżej wymienionego. Wniosek uzyskał 2 głosy „za”, 9 „przeciw” i 2 „wstrzymujące”.
/Radna G. Kasprzyk podziękowała Radnemu z Klubu Radnych „Ruch Samorządowy” za poparcie jej wniosku./
Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy ktoś z Pań i Panów Radnych przed głosowaniem chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały dot. sprzedaży nieruchomości?
Radni nie podjęli dyskusji. W związku z czym prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIII/141/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości, 10 głosami „za”, 2 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”. Uchwała nr XIII/141/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.13.j.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał projekt uchwały dotyczący przyjęcia darowizny. Cyt. „Par.1. „1.Wyraża się zgodę na przejęcie na własność Gminy Luzino nieruchomości położonej w Wyszecinie, na której usytuowana jest oczyszczalnia ścieków (osadnik imhofa) oraz sieć kanalizacyjno - ściekowa. 2. W/w nieruchomość stanowi działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 94 obszaru 0,3100 ha, nr 100/30 obszaru 0,7325 ha i część działki nr 100/31 obszaru około 0,9900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Kw. 32600, gdzie wpisany jest Skarb Państwa – Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa jako właściciel. 3. Wymieniona wyżej nieruchomość zostanie przekazana przez właściciela Gminie Luzino w formie darowizny na cele publiczne. Par. 2 – Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Gmina Luzino. Par. 3 – Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Par. 4 - Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”
Radni nie podjęli dyskusji. W związku z czym prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący przyjęcia darowizny. Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIII/142/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia darowizny, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.13.k.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapoznał Wysoką Radę z projektem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Cyt. „Par.1. Powołuje się do składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Radnego Waldemara Kunz. Par. 2 – Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Radni nie podjęli dyskusji. W związku z czym prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIII/143/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa w załączeniu.

Ad.13.l.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz przedstawił projekt uchwały dotyczący ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Cyt. „Par. 1 – Przyjmuje się opinię, w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”
W dyskusji głos zabrał Radny W. Zaczek, który oznajmił, że Rada Gminy powinna poprzeć tę akcję, z uwagi na to że system partyjny w naszym kraju jest tak mocny, iż nie zapewnia odpowiedniej reprezentacji przedstawicielom lokalnych społeczności gmin i powiatów. Zwrócił też uwagę na pewne niebezpieczeństwo wynikające z jednomandatowych okręgów wyborczych. Dlatego, cyt. „nie brakuje u nas ludzi, którzy mają swoje prywatne interesy, do tego dysponują zaś dużymi pieniędzmi. Mówiąc szczerze są w stanie kupić za tzw. „przysłowiową kiełbasę przedwyborczą”. Takie niebezpieczeństwo przy jednomandatowych okręgach też istnieje. Na pewno jest to dobre, ponieważ większa jest możliwość wyboru fachowców do Sejmu i do Senatu niż dotychczas. Dlatego uważam, że powinniśmy od dołu - samorządu - naciskać na te zmiany.”
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do Radnych, czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi do projektu uchwały dotyczącego ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej?
Z uwagi na brak mówców zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały, o którym mowa wyżej.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIII/144/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 roku dotyczący ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 12 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”. Uchwała, o której mowa w załączeniu.

Ad.14.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – B. Pobłocka zapoznała Wysoką Radę z informacją dotyczącą programu: „Dożywianie dzieci na 2004 r.”, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu. Podała informacyjnie Radnym, iż pismem z dnia 15 kwietnia 2004 r., GOPS został poinformowany, iż uruchomione zostały środki finansowe na udzielenie dotacji na tzw. dożywianie dzieci. W związku z czym GOPS przekazał informację o liczbie dożywianych dzieci z rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego. Wielkość dotacji na dożywianie może być znana dopiero pod koniec maja bieżącego roku.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma zapytania do informacji przedstawionej przez Kierownika GOPS?
Radni nie podjęli dyskusji. W związku z czym prowadzący obrad przystąpił do realizacji kolejnego tematu.

Ad.15.
Informację o zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia a NZOZ – „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie, na świadczenie usług medycznych w roku 2004 przedstawił kierownik NZOZ – P. Pelcer. Cyt. „W 2004 roku NFZ znacząco obniżono kontrakty zdrowotne, poszczególnych działach opieki zdrowotnej. W podstawowej opiece zdrowotnej dotyczy to lekarzy pierwszego kontaktu, pediatrów, obniżenie nastąpiło o 20 % w stosunku do roku ubiegłego. Jeżeli chodzi o opiekę pielęgniarek środowiskowych obniżenie nastąpiło o 10 % w stosunku do roku ubiegłego. Jeżeli chodzi o położne środowiskowe, które opiekują się kobietami i noworodkami do drugiego miesiąca życia obniżenie nastąpiło o 12 % w stosunku do roku poprzedniego, medycyna szkolna o 18 % i Poradnia „K” o 49,33 % a wynika to z tego, iż zupełnie zmianie uległ system finansowania Poradni „K”. W roku 2003 było to na starych zasadach i polegało to na tym, iż pieniądze otrzymuje się na zapisaną kobietę do Ośrodka Zdrowia w Luzinie plus dodatkowo finansowane były badania cytologiczne u kobiet pomiędzy 35 a 45 rokiem życia raz do roku i dodatkowo otrzymywano 20 zł na każdą kobietę ciężarną, od drugiego miesiąca ciąży do miesiąca po porodzie. Tak w 2004 roku uległo to zmianie. Finansowanie odbywa się w inny sposób na tzw. typ porady : I typ; II typ i III typ. Każda z tych porad ma wycenę i w ślad za tym idą środki finansowe. Najgorsze jest to, że zostanie narzucony limit punktowy, który po negocjacjach został ustalony w wysokości 1018 punktów miesięcznie, co pozwala nam na przyjmowanie od 10 – 15 kobiet dziennie. Po I kwartale widzę, jaka jest sytuacja. Najgorzej ma się sytuacja w Poradni „K”. Pacjenci mają trudności w dostępie do świadczenia lekarskiego, zwłaszcza do Pani lek. Chlebek. Limit punktowy wymusił, zgodnie z zaleceniem FOZ, ażeby robić tzw. zapisy kobiet na uzyskanie porady medycznej. Kobiety zapisywały się na pierwsze dni czerwca. W związku z czym wystosowałem wspólnie z Panem Wójtem pismo protestacyjne do Dyrektora FOZ o podwyższenie tego limitu, gdyż my potrafimy zrobić więcej, ale limity ograniczają nasze możliwości. Dyrektor Wojciechowski zakłada rozwiązać powyższy problem. Jeżeli chodzi o rehabilitację środowiskową zakres punktowy jest nieco większy ale obniżono cenę za jeden punkt. Tak na dzisiaj wygląda sytuacja kontraktów na rok 2004.” Poinformował Radnych, że tę informację przedstawił mieszkańcom na zebraniu wiejskim w Luzinie, w Robakowie i Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
Radni nie podjęli dyskusji w w/w temacie.

Ad.16.
Kierownik NZOZ „Centrum Stomatologiczne” w Luzinie – J. Nieścior zaprezentował informację dotyczącą zawartych kontraktów z FOZ na świadczenie usług stomatologicznych w roku 2004, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Cyt. „Dla przypomnienia przedstawił ogólne zasady pracy gabinetów stomatologicznych. Uczniowie na planowe leczenie zapisują się do stomatologa w sekretariatach swoich szkół. Każda szkoła ma przydzieloną liczbę miejsc proporcjonalnie do liczby uczniów. Gabinet stomatologiczny w szkole, w Luzinie przyjmuje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kębłowie, w Luzinie i Gimnazjum w Luzinie. Gabinet stomatologiczny nr 2 w Ośrodku zdrowia przyjmuje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wyszecinie, w Sychowie, w Barłominie i osoby dorosłe. Osoby z bólem przyjmowane są pomiędzy umówionymi pacjentami.” W dyskusji m.in. głos zabrał Radny R. Groth, Radny S. Cejrowski i Radny J. Krauze. Radny R. Groth zwrócił się z zapytaniem: jaki jest miesięczny limit punktowy usług stomatologicznych? Radny J. Krauze zadał pytanie: jak będą przyjmowane dzieci, młodzież oraz dorośli na leczenie pod koniec roku kalendarzowego? Czy wystarczy limit punktowy do końca roku?
Kierownik NZOZ „Centrum Stomatologiczne” – J. Nieścior udzielił wyjaśnień. Narodowy Fundusz Zdrowia przydzielił miesięczny limit punktowy dla NZOZ w wysokości 303 punktów. Limit ten nie odbiega od limitu krajowego, średnio przypadającego na jednostkę stomatologiczną. Zgodnie z przyjętymi zasadami i przyznanym limitem punktów dzieci, młodzież i dorośli będą przyjmowani wg obowiązujących reguł. NZOZ „Centrum Stomatologiczne” w Luzinie nie może szybciej wyczerpać limitu rocznego. Zobowiązany jest do realizowania kontraktu zgodnie z zaleceniem NFZ, bo inaczej nie otrzymałby pieniędzy.
W związku z brakiem mówców, przewodniczący obrad przystąpił do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.17.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy – J. Wejer. Poinformował Radnych, że
a) spotkanie z Mieszkańcami ul. Okólnej może odbyć się 05 maja 2004 r. o godz. 16.00. (Radna G. Kasprzyk – czy nie moglibyśmy zorganizować posiedzenia w pomieszczeniu zamkniętym? Niemniej jednak Wójt zaproponował, aby spotkanie najpierw odbyło się na ul. Okólnej a potem w sali posiedzeń GK ds. PiRPA).
b) na dzień dzisiejszy nie należy organizować spotkania z mieszkańcami ul. Jasnej w Luzinie, ponieważ podpisano notatkę z właścicielem sąsiednich gruntów, które sąsiadują z drogą. Gmina będzie przeprowadzała rozgraniczenie. Na tę okoliczność wydano zlecenie i „zobaczymy jaka jest szerokość tej drogi. Wówczas Urząd podejmie negocjacje z Panem Sikora, w sprawie ewentualnego poszerzenia drogi i wykupu gruntu. Część drogi stanowi własność Gminy.” Nadmienił, że po uregulowaniu granicy drogi przystąpi do przetargu i wykonania remontu. Zadanie zostanie wykonane ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego - 20.000 zł i budżetu gminy - 20.000 zł. Po wykonaniu zadania, Urząd Gminy wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego o zwrot poniesionych nakładów finansowych na tę modernizację drogi.
c) wyrwa z ul. Kopernika zostanie zrobiona, jeżeli tylko równiarka zjedzie z terenu.
d) w pierwszej wersji, w roku 1998, przy Szkole Podstawowej w Luzinie, zaprojektowano budowę hali sportowej, ponieważ nic nie mówiło się o gimnazjum. Z uwagi na to, że wprowadzono reformę oświatową, w latach następnych zaistniała konieczność budowy gimnazjum. Jednak po szerokiej dyskusji na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Komisji Oświaty... podjęto inną decyzję. Zdecydowano, że rozpisujemy przetarg na wykonanie projektu technicznego na budowę hali widowiskowo-sportowej.
e) Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku obiecał załatać wszystkie dziury w jezdniach i usypać z dobrego materiału pobocze drogi Zelewo – Kochanowo – Kębłowo aż do drogi nr 6 oraz usytuować znaki drogowe, w tym znaki przy jednostkach OSP.
f) zgodnie ze złożoną obietnicą przez Pana Kaizer – szefa Zakładu Energetycznego słupy na ul. Kopernika zostaną przesunięte. Według sporządzonej notatki Gmina ma pokryje koszty dużego okrągłego słupa.
g) najprawdopodobniej na spotkaniu w dniu 7 maja 2004 r. na którym będą przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zostanie odczytany protokół i przedstawiona informacja dotycząca prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków.
h) Urząd Gminy wizytował wysypisko śmieci. W związku ze spostrzeżeniami Radnego Cejrowskiego i Radnego Bobera, najprawdopodobniej trzeba będzie rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem sprawującym nadzór nad tym wysypiskiem.
i) pracownicy zatrudnieni w ramach umowy zlecenie posprzątają teren wokół wysypiska w obrębie 100 m. Prace te zostaną wykonane w porozumieniu i pod nadzorem Nadleśnictwa Strzebielino.
j) zgodnie z wnioskiem Rady, do końca maja br. zostanie utwardzona (tłuczniem) ul. Polna Luzinie. W tym samym czasie zostaną usunięte pniaki.
k) dopilnuje, aby Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku postawił do końca maja br. znaki drogowe, według zaleceń Radnych i Komisji.
l) w dniu dzisiejszym odbywa się wyjazdowe posiedzenie Sądu, w celu ustalenia drogi koniecznej do zabudowania Państwa Gruba. O godz. 14.00 trwała jeszcze debata. Na razie nie wiadomo jakie zapadły ustalenia.
m) ustali z Radnym – Słowi termin wykonania remontu przepustu i dróg w Robakowie.
n) w dniu dzisiejszym zwiększono środki finansowe na wykonanie dwóch tablic dla Kębłowa (jedna zostanie ustawiona przy skrzyżowaniu, gdzie stała do tej pory) i dwóch tablic dla Luzina (jedna zostanie usytuowana w ok. dworca PKP a druga przy Urzędzie Gminy).
o) znaki drogowe (biała tablica z nazwą wsi: Kębłowo) zostanie przesunięta według wskazań sołtysa.
p) jeżeli Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku wystąpi z wnioskiem o wycięcie drzewa przy skrzyżowaniu Dąbrówka – Sychowo - Wejherowo, to Urząd Gminy wyda decyzję. Podał informacyjnie Wysokiej Radzie, że 7 grudnia 2003 roku zmieniła się ustawa i nie jest wymagana opinia Konserwatora Przyrody na wycięcie drzewa, jeżeli ono rośnie w pasie drogowym.
q) nie utożsamiał się z propozycją prezesa PSL - E. Szulc dotyczącą uruchomienia placu zabaw na byłym cmentarzu ewangelickim.
r) powiększany jest parking przy Urzędzie Gminy Luzino. Zasugerował, aby za rok, czy dwa zastanowiono się nad uruchomieniem parkingu na terenie gminnym za GOK-iem.
s) przygotowywany jest projekt na budowę zatoczki autobusowej przy ul. Ofiar Stutthofu. W tym roku będzie wykonywana zatoczka autobusowa przy „Poczcie Polskiej” w Luzinie. Przystanek zostanie wyburzony i przesunięty. Kiosk „Ruchu” zostanie przeniesiony na inne miejsce.
t) zadanie: „wymiana płyt chodnikowych na ul. Młyńskiej” będzie realizowane jak najpóźniej, może nawet w październiku, w związku z montażem sieci kablowej przez „TV Chopin”.
u) został poproszony przez Panią Prezes do Studia „Radio Gdańsk”. Pełnił z Panią Prezes rolę gospodarza podczas nagrywania słuchowiska. Opowiedział się za utrzymaniem współpracy z „Radiem Gdańsk”. Zapraszał wszystkich obecnych na sesji do wysłuchania słuchowiska 50 minutowego, które będzie transmitowane 2 maja 2004 r. o godz. 8.05.
v) nie został złamany żaden przepis ustawy – prawo budowlane, w przypadku budowy budynku „Kwadja” i sklepu przy dworcu PKP. Zachęcał Pana Okuń do sprawdzania informacji i nie podawania błędnych informacji, czy to w swojej „gazetce”, czy podczas swoich wystąpień. /Pan Okuń omija Urząd z daleka, pisze swoje, często to mija się z prawdą./
w) od roku czasu prowadzone jest postępowanie w sprawie mleczarni. Stąd nie można mówić o tempie ekspresowym. Najpierw prowadzone były negocjacje z Panią Likwidator Mleczarni w sprawie przejęcia i rozliczenia nieruchomości po byłej mleczarni. Potem prowadzono rozmowy z Panem Syndyk. Zakończono negocjacje i ustalono, że Gmina ramach rozliczenia nieruchomości zapłaci kwotę 40.000 zł. Każdorazowo Rada Gminy była informowana o sprawie. Pieniądze wypłacono i przyjęto nieruchomość. W związku z tym podjęto decyzję o przystąpieniu do podziału nieruchomości i jej sprzedaży, żeby nie dopuszczać do dalszej dewastacji obiektów.
Radna G. Kasprzyk poprosiła Wójta o uzupełnienie wypowiedzi w kwestii projektu budowy hali, z uwagi na to że Wójt nie udzielił jej odpowiedzi na pytanie zasadnicze. Zadała pytanie: „Jak Pan zamierza go wykorzystać? Czy te 60.000 zł będzie wywalone w błoto i czy też Pan wykorzysta, i uszanuje ciężkie pieniądze publiczne? Jakie będą losy tego projektu? Jakie będą losy sali przy Szkole Podstawowej w Luzinie?”
Wójt Gminy – J. Wejer – cyt. „Rada Gminy, być może w przyszłości, podejmie decyzję o budowie sali przy Szkole Podstawowej a zatem projekt będzie wykorzystany. My możemy budować tylko jedną halę widowiskowo-sportową a nie dwie, bo nas na to nie stać. W tej chwili podjęto jednoznaczne stanowisko. Po pierwsze Rada Gminy zabezpieczyła pieniądze na projekt w wysokości 60.000 zł, bądź na adaptację tego projektu. Ostatnio Komisja przegłosowała wniosek, że należy rozpisać przetarg na wykonanie projektu technicznego na budowę hali. Mówienie dzisiaj, że coś tam zostało wywalone, jeżeli na Komisji Gospodarczej i Samorządu to omawiano i głosowano a Radni z opozycji w tym momencie wychodzą, to nie mamy o czym rozmawiać. Jeżeli przedstawiam plan podziału działki i każdemu daję do ręki, i nikt z osób kwestionujących nie przyszedł zaproponować jakiegoś innego rozwiązania, tzn., że nie ma takiego rozwiązania, które chcieliby zaproponować, tylko krytykują wszystko. Komisja była dwa, czy półtora tygodnia temu. Wszyscy otrzymali odpowiednie rysunki z nakreślonym projektem podziału. Do dnia dzisiejszego nikt nie przyszedł, nie zaproponował innego rozwiązania. Ja jestem otwarty na różnego rodzaju propozycje. Jeżeli ze strony opozycji ich nie ma, no to wiadomo, że ich nie będzie, bo nie o to chodzi, żeby były. Dla mnie sprawa jest zamknięta. Radni przyjęli uchwałę, zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony ustny. Można przyjść przelicytować i sobie kupić, czy budynek, czy działkę. Nie jest to tajne. Nie jest to przetarg kopertowy jak stosują w niektórych gminach, czy miastach, bo taka procedura też jest dozwolona prawem. Jest to licytacja ustna. Każdy kto zapłaci wadium, przyjdzie i będzie mógł przelicytować, i kupić nieruchomość.”

Ad.18.
W punkcie: „Wolne wnioski i informacje” głos zabrał/ła:
1. Radny E. Słowi, odniósł się do wypowiedzi Wójta. Stwierdził, że na Komisji Gospodarczej i Samorządu zaproponował, aby teren po mleczarni sprzedać w całości.
2. Wójt Gminy – J. Wejer oznajmił, że Komisja zastanawiała się nad propozycją radnego Słowi jednak jej nie przyjęła.
3. Radna G. Kasprzyk - cyt. „Ja myślę Panie Wójcie, że Pan okłamuje Radnych. Nie mówi Pan prawdy, bo ja byłam jedyną Radną, która na temat mleczarni, tego projektu nieudanego mówiłam bardzo dużo. Uważam, że pośpiechu nie było i nadal nie ma, w tej kwestii. Pan jako Wójt powinien wsłuchać się nie tylko co mówi „milcząca Pana spółka”, tylko powinien Pan wsłuchać się w głosy innych Radnych. Ja uważam, że Komisja jest jak najbardziej odpowiednim miejscem do dyskusji. Ja uważam, Pan jak otwierał dyskusję jakąkolwiek na temat podziału nieruchomości, powinien Pan jako Wójt zawiadomić wszystkich zainteresowanych - Radnych i wtedy gdyby Pan mi taką możliwość stworzył, ja bym na to spotkanie się stawiła a nie opowiadać dzisiaj, że ja miałam być wszechwiedzącą . Panie Wójcie, na Komisji dyskusja trwała dwie godziny i ja bardzo długo mówiłam. Wracając do projektu, jak Pan zamierza wykorzystać ten projekt techniczny na budowę sali?”
4. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Proszę Państwa mieszkańcy nie mieli do mnie pretensji, że nie wybudowałem hali sportowej, od tego czasu były jedne i drugie wybory. Mieszkańcy nie mieli do mnie pretensji, iż nie wybudowałem hali sportowej. Zauważyli, że Rada Gminy budowała nowe gimnazjum. Ja rozumiem, że Pani ma pretensje do mnie, że mnie wybrali. To wyborcy oceniają, czy dana osoba nadaje się na dane stanowisko.”
5. Radny K. Bober poprosił o usunięcie wyrwy na ul. Młyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Robakowską w Luzinie. Przedstawił informację na temat wizji lokalnej Sądu w terenie, celem ustalenia drogi koniecznej do zabudowania Państwa Gruba.
6. Radny E. Słowi zwrócił się do Wójta z zapytaniem: czy Pan rozmawiał z Wójtem Gminy Wejherowo w sprawie remontu drogi w Gościcinie, tj. drogi łączącej z drogą prowadzącą do sołectwa Robakowo?
7. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „jeszcze nie”.
8. Radny J. Krauze poprosił o podanie informacji dotyczącej uregulowania granicy drogi Luzino – Barłomino – Milwino, (przedłużenie ulicy Długiej w Luzinie).
9. Zastępca Wójta – A. Stenka odczytał pismo Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, dotyczące uregulowania granic drogi, o której mówił przedmówca. Pismo Zarządu Drogowego... stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
10. Radny K. Bober zwrócił się do Wójta z zapytaniem: czy Pan wypowiada się na temat podziału gruntów, jeżeli geodeta dzieli na wniosek właściciela jego grunty? Czy Pan podejmuje decyzję o podziale gruntu i czy Pan wyraża zgodę na takie, czy inne zagospodarowanie terenu?
11. Wójt Gminy – J. Wejer – Stwierdził m.in., że jeżeli podział dotyczy terenów budowlanych to tak, jeżeli terenów rolnych to nie. O podziale gruntów rolnych Gmina dowiaduje się wtedy, gdy podział jest naniesiony na mapach. Na gruntach rolnych o odpowiedniej wielkości można budować siedliska rolnicze. Niemniej jednak sytuacja może ulec zmianie, w związku z nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ przyszły nabywca będzie zobowiązany do przedkładania kwalifikacji rolniczych.
12. Radny K. Bober poruszył problem remontów dróg w sołectwie Luzino. Powiedział, że wszystkie drogi piaszczyste są do ponownego remontu.
13. Wójt Gminy – J. Wejer poinformował Radnego, że drogi gminne w Luzinie zostaną ponownie wyrównane, gdy tylko sprzęt zjedzie z sołectw.
14. Radny W. Zaczek zgłosił wniosek dotyczący wymalowania pasów – „przejścia dla pieszych”, na jezdniach ulic w Luzinie.
15. Wójt Gminy – J. Wejer – podał informacyjnie Radnym, iż w najbliższym czasie Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku przystąpi do wykonywania wniosków. Wymaluje przejście dla pieszych na odcinku: ul. Kościelnej z ul. Kaszubską, ul. Ofiar Stutthofu z ul. Młyńską, ul. Ofiar Stutthofu z ul. Szkolną itd. Potem Wójt przedstawił informację na temat powierzenia obowiązków dyrektora szkoły. Cyt. „Na Komisji Oświaty... rozmawiano o konkursach na dyrektorów szkół. Ja przeanalizowałem oceny pracy dyrektorów szkół. Wszyscy mają ocenę wyróżniającą, czyli najwyższą ocenę jaką dyrektorzy mogli otrzymać przez Kuratorium. Przeanalizowałem bardzo szczegółowo wyniki testów kompetencyjnych gimnazjalistów i sprawdzianów klas szóstych naszych szkół podstawowych, które w rankingu wojewódzkim wypadają bardzo dobrze. Uczniowie naszych szkół podstawowych jak i gimnazjum są bardzo aktywni na różnego rodzajach konkursach, różnego szczebla, czy to są konkursy gminne, czy to są konkursy powiatowe, czy wojewódzkie, czy przedmiotowe. Dlatego chciałbym Wysoką Radę poinformować, że w ramach posiadanych uprawnień, dokonam powierzenia obowiązków pełnienia dyrektora szkoły na następne 5 lat: dyrektorowi Gimnazjum Publicznego w Luzinie – K. Bistroń, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sychowie – W. Joskowskiej. dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kębłowie – T. Koszałka, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Barłominie – H. Szlaga, Dyrektorowi Gminnego Przedszkola – T. Tempskiej – Pikron, natomiast dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wyszecinie - K. Bułak na innej zasadzie, maksymalnie do 2 lat, w związku z przejściem na emeryturę. To samo rozwiązanie podejmie, jeżeli nic się nie zdarzy nadzwyczajnego, w przyszłym roku, w stosunku do dyrektora Szkoły Podstawowej w Luzinie – D. Rompcy. Zgodnie z procedurą decyzja ta zostanie przedłożona Kuratorium do akceptacji. Niemniej jednak dyrektorzy muszą przygotować te same, jakby przystępowali do konkursu, tj. m.in. plan rozwoju. Po co eksperymentować, jeżeli w mojej ocenie, rodziców i nauczycieli jest dobrze.”
16. Radny B. Kunz poprosił Pana F. Okuń, aby wycofał swoją gazetkę, z uwagi na to, że pisze w niej nieprawdę, kłamstwa i niesprawdzone informacje.
17. Radna G. Kasprzyk poprosiła Wójta, aby „poważnie odpowiedział na pytanie, które zadała. Co z tymi 60.000 zł, które zostały przeznaczone na projekt? Co z tymi pieniędzmi i co z tym projektem?”
18. Wójt Gminy – J. Wejer udzielił odpowiedzi. Na Komisji Gospodarczej i Samorządu podjęto decyzję o przystąpieniu do sporządzenia nowego projektu na budowę hali widowiskowo-sportowej. Stwierdził, cyt. „czyli ten projekt na dzień dzisiejszy nie będzie realizowany.”
19. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Rozumiem, że Pan go nie planuje realizować i 60.000 zł zostało wywalone w błoto”. Ja w tej Radzie nie byłam. Nie podejmowałam takiej decyzji.
20. Wójt Gminy – J. Wejer – cyt. „Ja wiem, żeby uciec od odpowiedzialności Pani w momencie głosowania wyszła z sali.”
21. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Nie ja po prostu negowałam dyskusję.”
22. Wójt Gminy – J. Wejer – cyt. „Czy wzięła Pani udział w głosowaniu?”
23. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Nie wzięłam udziału w głosowaniu, bo nie mogłam się pogodzić z czymś takim, że Pan, Pana Zastępca, Przewodniczący Komisji Gospodarczej... wprowadzali w błąd, że ten projekt został wyjęty z archiwum i, że dotyczy gimnazjum i, że jest bardzo dobry, cacy, wszystko jest w porządku a potem raptem się okazuje, że trzeba wykonywać nowy projekt, i po prostu przez całą Komisję, nie wiem, czy celowo, jaki był cel, żeby mi to powiedzieć. Wprowadzał Pan Radnych w błąd. Tak było. Dlatego wyszłam, bo skoro jeden projekt był już wykonany na gimnazjum. Ja zupełnie nie potrafiłam zrozumieć dlaczego miał być wykonywany drugi, tylko ze względu na ograniczenie liczby miejsc z 1000 na 200. Taka jest cała prawda. I proszę tutaj nie wprowadzać innych Radnych w błąd, i mówić że ja wyszłam z głosowania, bo ja czegoś tam nie popierałam. Ja jestem za budową tej sali. Rękoma i nogami się pod tym podpisuję. Jestem za budową sali przy Szkole Podstawowej w Luzinie. Ale nie jestem za wyrzucaniem pieniędzy.”
24. Prezes PSL – E. Szulc zadał pytanie: czy na skrzyżowaniu drogi g-6 z drogą prowadzącą w kierunku Luzina będą założone światła?
25. Wójt Gminy – J. Wejer ustosunkował się do wypowiedzi. Według pozyskanej informacji, od Posła J. Budnika i od Dyrektora Okręgowej Budowy Dróg i Autostrad w Gdańsku, remont drogi g-6 z drogą prowadzącą w kierunku do Luzina rozpocznie się w czerwcu. Przy skrzyżowaniu tych dróg zostaną założone światła.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odniósł się do wypowiedzi Pana Okuń. Oznajmił m.in., że do dnia dzisiejszego nie rozpatrywał możliwości zakupu nieruchomości (części działki po byłej mleczarni). Potem poddał pod głosowanie wniosek Radnej G. Kasprzyk, aby Komisja Rewizyjna:
a) „sprawdziła, czy inwestycje prowadzone w dziedzinie, czy w zakresie chodników zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych, czyli czy musiał być przetarg?” Radni podjęli wyżej wymieniony wniosek, 11 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosy „wstrzymującymi”.
b) „sprawdziła remonty w Szkole Podstawowej Barłomino, (moim zdaniem kwota 13.584 zł, która została przeznaczona na wymianę posadzki, wykładziny i wymalowanie sali jest kwotą znacznie zawyżoną.)” Radni podjęli wyżej wyszczególniony wniosek, 10 głosami „za”, o głosami „przeciwnymi” i 3 głosami „wstrzymującymi”.
W związku z tym, że podczas sesji wpłynęło pismo rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kębłowie, Przewodniczący Rady Gminy odczytał je. Pismo, o którym mowa w załączeniu.
Wójt Gminy – J. Wejer poinformował Radnych o tym, że Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kębłowie zakładała przenieść wszystkie oddziały „O” do placówki szkolnej w Zelewie a wszystkie klasy I – III do szkoły w Kębłowie. Część rodziców, wynika to z pisma, nie zaakceptowała tej propozycji. W związku z powyższym zaplanowano spotkanie z rodzicami klas „O” w Kębłowie, które odbędzie się pomiędzy 7 a 15 maja 2004 roku, w celu ustalenia wspólnego stanowiska satysfakcjonującego dla obu stron.
Przewodniczący Rady Gminy W . Kunz przypomniał Radnym, iż 30 kwietnia 2004 roku upływa termin składania oświadczeń majątkowych.
W związku z tym, że mieszkaniec Luzina – F. Okuń poprosił o głos, prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem: Kto z Pań i Panów Radnych jest za udzieleniem głosu Panu F. Okuń?
Radni w głosowaniu jawnym nie podjęli wniosku, ponieważ uzyskał 2 głosy „za”, 7 głosów „przeciw” i 4 głosy „wstrzymujące”.
W związku z czym przewodniczący obrad przystąpił do realizacji kolejnego tematu.

Ad.19.
Zgodnie z par. 34 regulaminu Rady Gminy – Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zakończył XIII sesję wypowiadając tradycyjną formułę: „zamykam XIII sesję Rady Gminy Luzino”. Obrady zakończyły się o godz. 16.50.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje w dokumentacji Rady zaś drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.

Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.


załączniki:
1. Lista obecności Radnych
2. Lista obecności Gości
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym
4. Wniosek mieszkańców o zmianę uchwały w sprawie trybu i warunków zbywania mieszkań komunalnych
5. Pismo Radnego E. Słowi w sprawie przekazania przystanku autobusowego
6. Pismo Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany statusu dróg powiatowych na gminne
7. Opinia Prezesa GKS W. Szmidtka w sprawie projektu hali sportowej
8. Pismo Radnego K. Bobera do Ministerstwa Środowiska w sprawie awarii oczyszczalni
9. Pismo Radnego K. Bobera w sprawie oczyszczalni do Z-cy Wójta A. Stenki
10. Pismo Radnego W. Zaczka do Przewodniczącego Rady w sprawie awarii oczyszczalni
11. Pismo mieszkańców ulic Zielonej i Bursztynowej w Kębłowie w sprawie oświetlenia
12. Pismo przedsiębiorców w sprawie oświetlenia ulicy Spółdzielców w Luzinie
13. Pismo WIOŚ w Gdańsku w sprawie oczyszczalni (załącznik stanowi Pismo K. Bobera do Głównego Inspektora OŚ)
14. Wniosek mieszkańców ul.ul. Tartacznej i Partyzantów w sprawie utwardzenia i odwodnienia ulic
15. Pismo p. F. Okunia informujące o powstaniu Gminnego Koła Stowarzyszenia "Chrześcijański Ruch Samorządowy"
16. Podziękowanie od Zarządu SPON Filia w Luzinie za pomoc Władz Gminy w reaktywacji filii
17. Informacja z działalności Wójta za okres 24.02-27.04.2004 r.
18. Informacja o przetargach w okresie 24.02-26.04.2004 r.
19. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu GOK za 2003 rok
20. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu GKS za 2003 rok
- Sprawozdanie ogólne z działalności GKS za rok 2003
21. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej za 2003 r.
22. Informacja z realizacji zadań GOPS za rok 2003
23. Sprawozdanie z działalności GK ds. PiRPA za rok 2003
24. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Luzino za rok 2003 (wersja elektroniczna w przygotowaniu)
25. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjej za okres 01.01.-30.11.2003
26. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2003 r.
27. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
28. Uchwała RIO w sprawie wniosku K. Rewizyjnej o udzielenie absolutorium


Uchwały:
1. Uchwała XIII/132/04 z 27.04.2004 r. w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za rok 2003 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2003
2. Uchwała XIII/133/04 z 37.04.2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004
3. Uchwała XIII/134/04 z 27.04.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino
4. Uchwała XIII/135/04 z 27.04.2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego wspólnej realizacji projektu "E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego"
5. Uchwała XIII/136/04 z 27.04.2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim w celu określenia zasad realizacji oraz współfinansowania projektu "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim"
6. Uchwała XIII/137/04 z 27.04.2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/129/04 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miastem Wejherowo, o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino
7. Uchwała XIII/ 138/04 z 27.04.2004 r. w sprawie określenia zasad dobrowolnych świadczeń finansowych ludności na rtealizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej - II etap - zlewnia przepompowni P4 w Luzinie"
8. Uchwała XIII/139/04 z 27.04.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości
9. Uchwała XIII/140/04 z 27.04.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości
10. Uchwała XIII/141/04 z 27.04.2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
11. Uchwała XIII/142/04 z 27.04.2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny
12. Uchwała XIII/143/04 z 27.04.2004 r. w sprawiezmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
13. Uchwała XIII/144/04 z 27.04.2004 r. w sprawie ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej