Gmina Luzino
Protokół nr XIV/2004
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 29 czerwca 2004 roku

Lista obecności radnych i lista obecności gości zaproszonych w załączeniu (zał. nr 1 i nr 2)
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 kwietnia 2004 r.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o pracach Wójta Gminy Luzino.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski zaproszonych gości.
7. Głos publiczności.
8. Informacja o zaawansowaniu i realizacji inwestycji gminnych.
9. Omówienie realizacji nauki drugiego języka w placówkach oświatowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2004;
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 57/3 i cz. 57/4) w gminie Luzino;
c) nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie i w Luzinie;
d) nadania nazw ulic w Robakowie;
e) nabycia nieruchomości;
f) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino;
g) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostki organizacyjnej jaką jest Urząd Gminy w Luzinie, z tytułu należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego upoważnionego organu;
h) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
i) obniżenia wskaźników procentowych, stanowiących o maksymalnej wysokości dodatków mieszkaniowych;
j) przyjęcia „Planu Odnowy wsi” Dąbrówka;
k) przystąpienia Gminy Luzino do „Pomorskiego Programu Odnowy Wsi” - edycja 2004;
l) ustalenia wynagrodzenia wójta gminy;
m) uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska Gminy Luzino na lata 2004 – 2011.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z par. 20 Regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz otworzył XIV sesję tradycyjną regułą. Przywitał Radnych Rady Gminy Luzino i gości w osobach: Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta Gminy – Andrzeja Stenka, Sekretarza Gminy – Marzenę Meyer, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego – Kazimierza Bistroń, Redaktora Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy – Dariusza Rompcę, Sołtysa wsi Luzino – Zygmunta Brzezińskiego, Sołtysa wsi Robakowo – Marzenę Pallach, Sołtysa wsi Dąbrówka – Bronisława Nadolskiego, Sołtysa wsi Milwino – Jana Lewińskiego, Sołtysa wsi Kębłowo – Piotra Michałek, Sołtysa wsi Kochanowo – Roberta Gurskiego, Sołtysa wsi Barłomino – Andrzeja Stenka. Przewodniczący Rady Gminy przywitał Prezesa Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Eugeniusza Szulc, reprezentanta Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Huberta Bladowskiego, Prezesa Gminnego Koła „Chrześcijański Ruch Samorządowy” – Franciszka Okuń.
Prowadzący obrady stwierdził prawomocność obrad. Na początku sesji uczestniczyło 11 Radnych, co stanowi 73,3 % i upoważnia do podejmowania uchwał i wniosków. Na obrady spóźnił się Radny – Eugeniusz Miotke. W ogóle w posiedzeniu nie wziął udziału Radny: Stanisław Cejrowski, Ryszard Groth i Krystian Herbasz. /Radni usprawiedliwili swoją nieobecność./ Sesja odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.13 a zakończyły się o godz. 1700.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad XIV sesji. Potem przedstawił wniosek Wójta Gminy dotyczący wprowadzenia zmiany w porządku obrad, poprzez zamieszczenie w programie obrad n/w tematu: podjęcie uchwały w sprawie:
a) uchwalenia Statutu Gminy Luzino;
b) nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino”;
c) współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Luzino a Rejonem Turgiele (Litwa) i Gminą Stolzenau;
d) przystąpienia do Planu Rozwoju Lokalnego.
Następnie Przewodniczący obrad skierował zapytanie do Radnych, cyt. „czy do przedstawionego porządku obrad są uwagi, zapytania lub inne propozycje? Wójt Gminy – J. Wejer zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad, z pkt. 10 ppkt. „m” o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska Gminy Luzino na lata 2004 – 2011”, z uwagi na brak opinii ze Starostwa Powiatowego i innych instytucji. W związku z czym Rada Gminy nie może podjąć uchwały w w/w temacie.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zadał Radnym kolejne pytanie: czy są uwagi, zapytania do proponowanego porządku obrad? W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli zaproponowany porządek obrad jednogłośnie.

Ad.1.c.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem: czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi do protokołu nr XIII/2004 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 r.?
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji z dnia 27 kwietnia 2004 r.?
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XIII/2004 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 roku, jednogłośnie.
W „sprawach regulaminowych” Radna G. Kasprzyk, poprosiła o głos. Przedstawiła trzy sprawy. Jedna z nich, dotyczyła alternatywnych propozycji dla nazw ulic w miejscowościach Luzino, Kębłowo i Robakowo. Zaakcentowała w swojej wypowiedzi, iż propozycje te przedstawi przed głosowaniem uchwał. Druga sprawa dotyczyła przygotowania obrad sesji, cyt. „posiada szereg regulaminowych nieprawidłowości: brak zgodnie par. 14 pkt. 2 ppkt. 3 Regulaminu Rady Gminy na projektach uchwał zapisu: „projekt uchwały” oraz brak również opinii radcy prawnego Urzędu Gminy lub innego prawnika, co do zgodności projektu uchwały z prawem, co jest istotnym naruszeniem prawa wynikającego z par. 41 pkt. 3 Regulaminu Rady Gminy. Oczywiście na nie wszystkich uchwałach są niespełnione te tutaj moje uwagi regulaminowe. W związku z czym wnioskuję o uzupełnienie wszystkich braków a w przypadku gdyby nie było to możliwe, przełożenie głosowania na inny termin.” Następnie Radna odczytała własne oświadczenie cyt. „W związku z całkowitą utratą zaufania do Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejera i jego zastępcy, oraz prowadzoną wobec radnych polityką matactw i kłamstw, ukrywania ważnych informacji jak np. stan planowanego zadłużenia dla gminy Luzino w 2004 r., zakazywania ważnym w gminie urzędnikom, odpowiedzialnym za sprawy finansowe odpowiadania na stawiane pytania, przez co wyraźnie utrudniają i uniemożliwiają radnym wyrobienie prawdziwej i obiektywnej opinii w danej sprawie, radni otrzymują załączone do projektów uchwał załączniki w różnej postaci, niezgodnie z tymi, które faktycznie istnieją w zasobach administracyjnych gminy, co dodatkowo wypacza prawdziwy obraz uzyskiwanych informacji i czyni go fałszywym, ze względu na podejmowanie decyzji w drodze głosowania. Informuję Radę Gminy w Luzinie, ze względu na powyższe fakty od dnia dzisiejszego nie będę brała udziału w żadnych mataczonych głosowaniach za wyjątkiem tych, w których będę chciała się opowiedzieć stanowczo „za” lub wyrazić stanowczy „sprzeciw”. Na brak zaufania wpłynął również fakt, że Wójt i jego zastępca zdaniem Sądu Rejonowego w Wejherowie popełnili przestępstwa co do których Sąd nie ma żadnych wątpliwości, a polegały one na tym, że oszukali bank PEKAO S.A. w Gdyni i kłamiąc, podawali nieprawdziwe dane, sfałszowali 15 umów i nakłaniali do poświadczenia nieprawdy dla celów rozliczeniowych osoby trzecie. Oskarżeni o powyższe przestępstwa pozostają nadal pod tymi zarzutami, zostali ukarani karą pieniężną i otrzymali wyroki w zawieszeniu, w zamian za warunkowe przyznanie się do winy.” Oświadczenie wyżej cytowane stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poinformował Radną o tym, że projekty uchwał, które Radni otrzymali w materiałach w dniu dzisiejszym są zaparafowane przez radcę prawnego. Poprosił Radnych o sprawdzenie tego faktu.

Ad.2.
„Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym” przedstawił Przewodniczący – W. Kunz. Cyt. „1. W miesiącu maju wraz z Wójtem uczestniczyłem w spotkaniu mieszkańców wsi Kębłowo i Kochanowo w sprawie przeniesienia klas zerowych z Zelewa do Kębłowa. Ustalono zgodnie z intencją rodziców, że dzieci z Kębłowa i Kochanowa będą uczęszczały na zajęcia do Kębłowa. 2. Dnia 11.05.2004 roku na zaproszenie Przewodniczącego Luzińskiego Koła Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami lokalnych kół partyjnych i organizacji społecznych oraz niektórymi właścicielami podmiotów gospodarczych. Tematem spotkania było omówienie sprawy zagospodarowania terenu po byłej mleczarni. 3. Dnia 18.05.2004 roku uczestniczyłem w obchodach święta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie, które już tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą, odprawioną w intencji całej społeczności szkolnej. 4. Dnia 18.05.2004 roku uczestniczyłem w ceremonii wręczania nagród zwycięzcom Mistrzostw Polski w Biegach na Orientację, których inicjatorem i koordynatorem był nauczyciel wychowania fizycznego Wiesław Szmydtka. 5. W miesiącu czerwcu uczestniczyłem w obchodach Dnia Patrona Szkoły im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. Uroczystość ta o charakterze wychowawczym, szkolnym i patriotycznym na trwale wpisała się w historię tej placówki. Dnia 1.06.2004 roku uczestniczyłem w obchodach dnia dziecka zorganizowanych przez Policję i Straż Pożarną w Luzinie. Pokazy Policji i Straży oraz wojskowa grochówka stanowiły atrakcje dla wychowanków tej szkoły. Dnia 24.06.2004 roku uczestniczyłem w uroczystości pożegnania klas trzecich gimnazjum. Tegoroczni absolwenci, jak zapewniał dyrektor - Kazimierz Bistroń, są dobrze przygotowani do rozpoczęcia kolejnego etapu w swym życiu. 6. Dnia 25.06.2004 roku uczestniczyłem w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Luzinie. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego połączone było z uroczystością pożegnania Pani U. Sikora, Pani D. Domagała, Pani G. Krawczykowskiej, Pani M. Rojewskiej oraz Pani R. Kielskiej. Odchodzącym nauczycielkom za długoletnią pracę dydaktyczną i wychowanie, w imieniu Rady Gminy złożyłem podziękowanie.” Przewodniczący obrad zapoznał Radnych z tekstem :
a) pisma Przedsiębiorców Luzińskich w sprawie wstrzymania podjętej uchwały nr XIII/141/2004 dot. sprzedaży nieruchomości po byłej mleczarni - pismo w załączeniu;
b) protestu Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego – Koła w Luzinie, w sprawie podjęcia uchwały nr XIII/141/2004 z dnia 27.04.2004 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości - terenu po byłej mleczarni;
c) protestu Koła Ligi Polskich Rodzin w sprawie podjęcia uchwały nr XIII/141/2004, w sprawie sposobu zagospodarowania terenu po byłej mleczarni w Luzinie;
d) protestu Klubu Radnych „Ruch Samorządowy” w sprawie sposobu podziału działki po byłej mleczarni w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu;
e) stanowiska nr 1 i nr 2 „Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego” Koła w Luzinie, w sprawie uchwały nr XIII/141/2004 z dnia 27.04.2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości;
f) wezwania Klubu Radnych „Ruch Samorządowy”, w sprawie usunięcia naruszenia prawnego, jakie powstało w wyniku podjęcia uchwały nr XIII/141/2004 z dnia 27.04.2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości;
g) wezwania Klubu Radnych „Ruch Samorządowy”, w sprawie usunięcia uchybień prawnych jakie powstały w wyniku podjęcia uchwały nr XIII/133/2004, w sprawie budżetu gminy na rok 2004;
h) pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, zaadresowane do Radnej G. Kasprzyk i Radnego K. Bober orz Radnego E. Słowi, dotyczące wyjaśnienia sprawy w zakresie podjęcia uchwały, w temacie budżetu gminy na rok 2004;
i) pisma Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Koło b. Więźniów Obozu Koncentracyjnego „Stutthof”, w sprawie pamiątkowej kapliczki w Luzinie przy ul. Kościelnej 24;
j) pisma Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przedstawienia kandydata z terenu gminy do wyróżnienia medalem „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”;
k) pisma Inspekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, które zostało zaadresowane do p. A. Kowalskiej Dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, dotyczące zorganizowania spotkania w temacie funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków w Luzinie;
l) wniosku Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie, w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Luzino im. Jana Waraksy i w miejscowości Kębłowo im. Alfonsa Kowalke;
m) pisma Rady Sołeckiej wsi Robakowo w sprawie nadania nazw ulic w Robakowie.
n) pisma Mieszkańców wsi Robakowo w sprawie nadania nazwy ulicy „św. Antoniego”;
o) pisma Mieszkańców wsi Robakowo w sprawie zmiany nazwy ulicy w Robakowie - z „Sychowskiej” na „Królewską”;
(Pisma, o których mowa wyżej w załączeniu – zał. nr 4 do nr 19).
/Radni nie podjęli dyskusji/.

Ad.3.
Informację o działalności Wójta Gminy w okresie od 27 kwietnia 2004 r. do 29 czerwca 2004 roku przedstawił Wójt – J. Wejer. Informacja w/w stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka zapoznał Wysoką Radę z informacją dotyczącą przetargów jakie odbyły się od 26 kwietnia do 29 czerwca 2004 roku. Informacja, o której mowa stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
/Radni nie podjęli dyskusji/.

Ad.4.
Wnioski Komisji:
A. Gospodarczej i Samorządu przedstawił przewodniczący – E. Miotke, tj. informacje i wnioski:
- z dnia 27 maja 2004 r. cyt. „Komisja zapoznała się ze stanem mienia komunalnego celem wypracowania stanowiska w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych.”
- z dnia 21 czerwca 2004 roku cyt.
1. „Komisja wnioskuje, aby ulica 3-go Maja, na odcinku: od ul. Młyńskiej do wysokości działki stanowiącej własność gminy, pozostała w takiej szerokości jaką posiada, by zachowała ład przestrzenny, architektoniczny oraz tzw. aspekt widokowy, natomiast wzdłuż działki gminnej wydzielić pas drogowy i przeznaczyć go na miejsca parkingowe. /Komisja podjęła wniosek jednogłośnie/.
2. Obiekt przy ul. Szkolnej pozostawić w zasobach gminy i przystąpić do remontu w cyklu dwuletnim. W latach: 2005 i 2006 przystąpić do wymiany okien, ocieplenia i odnowienia elewacji budynku, wymiany opierzenia i zmiany ogrzewania. /Komisja podjęła wniosek jednogłośnie/.
3. Obiekt przy ul. Ofiar Stutthofu nr 13 pozostawić w zasobach gminy i przystąpić do remontu, aby zakres robót miał odzwierciedlenie w budżecie gminy. /Komisja podjęła wniosek jednogłośnie/.
4. Dokonać wyceny i przeznaczyć do sprzedaży obiekt gminny wraz z działką wydzieloną, zlokalizowany w Kębłowie przy ul. Orzechowej nr 3. /Komisja podjęła wniosek jednogłośnie/.
5. Wycenić i przeznaczyć do sprzedaży obiekt (mieszkanie) gminy, zlokalizowany w Kębłowie przy ul. Wiejskiej. /Komisja podjęła wniosek jednogłośnie/.
6. Obiekt gminny zlokalizowany w Luzinie przy ul. Strzebielińskiej 18 przeznaczyć do sprzedaży. /Komisja podjęła wniosek jednogłośnie/.
7. Lokal handlowy w budynku komunalnym w Kochanowie przeznaczyć na mieszkanie. Obecnemu najemcy dać rozsądny termin wypowiedzenia w celu umożliwienia nabycia i wybudowania innego lokalu./ Dokonać wyceny i przeznaczyć obiekt do sprzedaży po uprzednim wydzieleniu gruntu pod budowę pomieszczeń gospodarczych dla jego przyszłych nabywców. /Komisja podjęła wniosek jednogłośnie/.
8. Komisja wnioskuje aby radni złożyli propozycje dotyczące określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Luzino i przedłożyli je w biurze Rady Gminy lub sekretariacie Urzędu Gminy do 15 lipca 2004 roku. /Komisja podjęła wniosek jednogłośnie/.
9. Komisja zaznajomiła się z informacją dotyczącą realizacji inwestycji gminnych i lokalizacji nowych punktów świetlnych w roku 2004. W głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie zaproponowany montaż punktów świetlnych.
10. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta, Komisja zaopiniowała pozytywnie o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dla drogi:
Nr 1410 G - Luzino – Dąbrówka – Sopieszyno;
Nr 1411 G – Luzino – Barłomino, (po wytyczeniu granicy);
Nr 1413 G – Barłomino – Milwino
Nr 1454 G – Chynów – Strzebielino – Nawcz (Opinię w/w przyjęła jednogłośnie).
11. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
 zmiany budżetu gminy na rok 2004;
 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 57/3 i cz. 57/4) w gminie Luzino;
 nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie i w Luzinie; (Komisja podjęła wniosek dotyczący nadania nazw ulic:
- w Kębłowie – „ulica: Brzechwy, Jodłowa, Wiśniowa, gen. Andersa, Łączna, Perłowa, Fiołkowa, Makowa, Różana, Rumiankowa, Miętowa, Rubinowa, Wierzbowa, Klonowa, Brzozowa, Wybickiego, Narcyzowa, Jagodowa”, 9 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”;
- w Luzinie – ulica: Miętowa, Botaniczna, Bankowa, Jana Waraksy, Borówkowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Truskawkowa, Malinowa, 9 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”
 nadania nazw ulic w Robakowie. Komisja podjęła wniosek o nadanie następujących nazw: „ulica Wspólna, św. Jana, Kaszubska, Lipowa, Dworska, Królewska, Mieszka, Chrobrego, Leśna, Wejherowska, Stefana Lewińskiego, Łąkowa, Narcyzowa, Fiołkowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Podgórna, Różana, św. Antoniego, Ziemska, Zacisze, Świerkowa, Bukowa, Dębowa, św. Krzysztofa, Sobieskiego, Polna, ppłk. Ryszarda Lubowiedzkiego, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”.
 nabycia nieruchomości;
 ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino;
 określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostki organizacyjnej jaką jest Urząd Gminy w Luzinie, z tytułu należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego upoważnionego organu;
 określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
 obniżenia wskaźników procentowych, stanowiących o maksymalnej wysokości dodatków mieszkaniowych;
 ustalenia wynagrodzenia wójta gminy,
12. Komisja powzięła informację dotyczącą opracowywania projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do Programu Odnowy wsi: Dąbrówka i Wyszecino oraz uchwały w sprawie przystąpienia do Planu Rozwoju Lokalnego a także uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Luzino a Rejonem Turgiele (Litwa) i Gminą Stolznau.
13. Komisja zapoznała się z Programem Ochrony Środowiska Gminy Luzino na lata 2004 - 2011 oraz jego załącznikiem - Planem Gospodarki Odpadami.
14. Opowiedziała się za 6 nowymi licencjami na wykonywanie transportu drogowego taksówką na pojazd i obszar gminy Luzino, przeznaczonych do wydawania w roku 2005.
15. Komisja podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino” Panu M. Kaliszewskiemu – nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie.
16. Komisja wnioskuje o rozpoczęcie negocjacji z właścicielem gruntu, w sprawie wykupu terenu celem odprowadzenia wód deszczowych z ul. J. Wilczka i przeznaczenia go na tzw. „teren zalewowy”. Komisja podjęła wniosek jednogłośnie.

B. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – zaprezentował przewodniczący – Z. Koszałka, tj. informacje i wnioski z dnia 17 czerwca 2004 roku, cyt. „
1. Komisja odbyła spotkanie w Szkole Podstawowej w Luzinie. Zapoznała się z potrzebami szkoły.
2. Zapoznała się z realizacją inwestycji oświatowych i z planem remontów szkół.
3. Omówiła temat: „Realizacja nauki drugiego języka w szkołach funkcjonujących na terenie gminy”.
4. Analizowała wyniki ze sprawdzianów klas szóstych szkół podstawowych, jak i wyniki testów kompetencyjnych klas trzecich Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie.
5. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2004;
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 57/3 i cz. 57/4) w gminie Luzino;
c) nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie i w Luzinie;
d) nadania nazw ulic w Robakowie;
e) nabycia nieruchomości;
f) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino;
g) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostki organizacyjnej jaką jest Urząd Gminy w Luzinie, z tytułu należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego upoważnionego organu;
h) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
i) obniżenia wskaźników procentowych, stanowiących o maksymalnej wysokości dodatków mieszkaniowych;
j) ustalenia wynagrodzenia wójta gminy. Komisja wnioskuje o waloryzację płacy wójta o 3 % w stosunku do roku ubiegłego, tj. o wskaźnik podany przez Ministerstwo Finansów przyjęty do projektu budżetu na rok 2004. (Komisja przyjęła wniosek 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym”).
6. Komisja pozyskała informację dotyczącą uchwalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2005 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, jak również informację w sprawie przygotowywania projektu uchwały w temacie:
- przyjęcia „Planu Odnowy wsi” Dąbrówka;
- przystąpienia Gminy Luzino do „Pomorskiego Programu Odnowy Wsi” - edycja 2004;
7. Komisja powierzyła obowiązki zastępcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radnemu W. Kunz. (Komisja podjęła w/w wniosek 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”).
8. Komisja zaznajomiła się z treścią pisma Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przedstawienia wniosku o nadanie medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”.
9. Wysłuchała informacji Klubu Radnych „Ruch Samorządowy” w sprawie wniosku (niekompletnego) o nadanie tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino” Panu M. Kaliszewskiemu – nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie.
C. Komisji Rewizyjnej – przedstawiła – M. Licau (członek Komisji), tj. wnioski z dnia:
- 14 maja 2004 roku, w sprawie przetargu dotyczącego. wynajmu maszyn i części transportu do napraw ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Luzino. Ustalono, że: w dniu 31.12.2002 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na WYNAJEM MASZYN I CZĘŚCI TRANSPORTU DO NAPRAW ULIC I DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LUZINO – który wygrała firma „WAKOZ” sp. z o.o. z Luzina, w dniu 16 maja 2003 r. rozstrzygnięto rozpisane zamówienie publiczne w formie ZAPYTANIA O CENĘ dot. DOSTAWY KOSTKI BRUKOWEJ, KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻA BETONOWEGO NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA CHODNIKÓW NA TERENIE LUZINA – wygrało Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „Kombet” z Gdyni. W dniu 14.06.2004 r. Komisja otrzymała opinię prawną, z której wynikało że Wójt Gminy nie miał obowiązku ogłaszania przetargu na budowę chodników.
- 17 maja 2004 roku, dotyczące kontroli remontu Szkoły Podstawowej w Barłominie, cyt. „Szkoła Podstawowa w Barłominie została w 2003 r. wyremontowana kompleksowo.”
- 18 maja 2004 roku, dotyczące kontroli Urzędu Gminy Luzino, cyt. „Komisja proponuje przenieść jeden z Referatów Urzędu Gminy będący w budynku przy ul. J. Wilczka do budynku GOK, po uprzednim przeniesieniu siedziby GOK do Biblioteki z wykorzystaniem sal przy ul. 10 Marca i Szkoły Podstawowej w Luzinie.
- 25 maja 2004 roku, dotyczące kontroli Przedszkola Publicznego w Luzinie, cyt. „Dokumentacja Przedszkola jest prowadzona systematycznie i czytelnie. Należy ustawić tablicę informującą o placu zabaw Przedszkola i zakazie wejścia na teren placu. Ustawić lampy oświetlające plac zabaw. Ułożyć chodnik wzdłuż budynku z Przedszkola na plac zabaw. Dokonać naprawy ogrodzenia placu zabaw. Ułożyć zakupioną przez Przedszkole terakotę w szatni i korytarzu. Wymalować pomieszczenia placówki.”
D. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zreferowała przewodnicząca - M. Licau, tj. informacje i wnioski z dnia 16 czerwca 2004 roku, cyt.
1. „Komisja odbyła posiedzenie przy współudziale Sołtysów. Na posiedzeniu ustalono termin dożynek gminnych. Dożynki odbędą się 29 sierpnia 2004 r. Kolejne spotkanie w sprawie dożynek odbędzie się na początku lipca, na które zostaną zaproszeni sołtysi, dyrektor GOKu, prezes ZG OSP i Wójt Gminy.
2. Komisja wysłuchała informacji w sprawie remontów dróg gminnych.
3. Zaznajomiła się z informacją dotyczącą możliwości uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na restrukturyzację rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich z programów: Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowego Programu Operacyjnego.
4. Komisja zapoznała się i przyjęła przez aklamację Program Ochrony Środowiska i jego załącznik o nazwie: „Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011. Wysłuchała informacji w sprawie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.
5. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2004;
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 57/3 i cz. 57/4) w gminie Luzino;
c) nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie i w Luzinie;
d) nadania nazw ulic w Robakowie;
e) nabycia nieruchomości;
f) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino;
g) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostki organizacyjnej jaką jest Urząd Gminy w Luzinie, z tytułu należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego upoważnionego organu;
h) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
i) obniżenia wskaźników procentowych, stanowiących o maksymalnej wysokości dodatków mieszkaniowych;
j) ustalenia wynagrodzenia wójta gminy. Komisja wnioskuje o waloryzację płacy wójta o 3 % w stosunku do roku ubiegłego, tj. o wskaźnik podany przez Ministerstwo Finansów przyjęty do projektu budżetu na rok 2004. (Komisja przyjęła w/w wniosek 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”)
6. Powzięła informację dotyczącą przygotowywania projektu uchwały w sprawie:
- przyjęcia „Planu Odnowy wsi” Dąbrówka;
- przystąpienia Gminy Luzino do „Pomorskiego Programu Odnowy Wsi” - edycja 2004;
7. Komisja zapoznała się z tekstem pisma Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku zaadresowanym do Dyrektora Departamentu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, w sprawie spotkania i wyjaśnienia problemów związanych z funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków w Luzinie.
E. Komisji Statutowej zrelacjonował przewodniczący – W. Zaczek, tj. informacje i wnioski z dnia 23 czerwca 2004 roku, cyt.
1. „Zakończono prace nad nowelizacją Statutu Gminy. Dokonano kilku poprawek „kosmetycznych”, dotyczących głównie znaków interpunkcyjnych, literowych i numeracji przywołanych paragrafów, tj. m.in. wykreślono z par. 68 pkt. 3, z uwagi na to, iż radczyni uznała ten zapis za niezgodny z prawem, poza tym wykreślono jeden wyraz: „postanawia” z par. 70, z pkt. 4, w związku z tym, iż radczyni stwierdziła, że Rada Gminy nie posiada takich uprawnień. W par. 74 wystąpił błąd numeracji. Poza tym żadnych nowych zapisów nie wprowadzono (w związku z brakiem propozycji ze strony radnych, którzy otrzymali projekt Statutu i w terminie do dnia 9 czerwca mogli je złożyć w Biurze Rady Gminy). Komisja uznała, że uchwała wprowadzająca znowelizowany Statut Gminy może zostać poddana pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Gminy.
2. Rozpoczęcie prac nad nowelizacją statutów sołectw. Ustalono, że pracownicy Urzędu Gminy opracują projekt statutu, który będzie zawierał rozszerzony katalog zadań dla Rad Sołeckich, a także nowe zasady wyboru sołtysów oraz zasady gospodarki finansowej a następnie rozesłany do wszystkich Rad Sołeckich celem jego weryfikacji tematycznej.
3. Sprawy różne. Zaopiniowano wniosek Wójta Gminy Luzino w sprawie nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino” Panu Mariuszowi Kaliszewskiemu – nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie.”
F. Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła przewodnicząca – M. Sicha, tj. informacje i wnioski z dnia 18 czerwca 2004 roku, cyt.
1. „Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Wysłuchała informacji na temat: „Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a profilaktyka w celu wyeliminowania patologii alkoholowej, narkotykowej wśród młodzieży.” Komisja podjęła wniosek aby wystąpić do Kuratora - Sądu Rodzinnego w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 302 i Komisariatu Policji w Luzinie o dogłębne zbadanie sprawy w rodzinie (p. T. P. i p. J. L.) zam. w Kębłowie, z uwagi na zachowanie demoralizujące dzieci niepełnoletnich przez Pana J. L. i jego syna (K. L.) i przedstawienie prawnych rozwiązań zaistniałych problemów oraz zastosowanie odpowiednich działań celem zapewnienia bezpieczeństwa Pani T. P. i jej dzieciom. /Komisja podjęła wniosek jednogłośnie/.
3. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) obniżenia wskaźników procentowych stanowiących o maksymalnej wysokości dodatków mieszkaniowych;
b) ustalenia wynagrodzenia wójta gminy;
c) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostki organizacyjnej jaką jest Urząd Gminy w Luzinie z tytułu należności pieniężnych udzielanych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego upoważnionego organu;
d) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
e) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino;
f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (dz. nr 57/3 i cz. 57/4), w gminie Luzino;
g) nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie i w Luzinie;
h) nadania nazw ulic w Robakowie;
i) nabycia nieruchomości położonej w Robakowie;
4. Pozyskała informację o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi: Dąbrówka i przystąpienia Gminy Luzino do „Pomorskiego Programu Odnowy wsi” – edycja 2004.
5. Komisja zapoznała się z informacją i tekstem wniosku (wniosek niepełny) Klubu Radnych „Ruch Samorządowy” w sprawie nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino” - Panu Mariuszowi Kaliszewskiemu – nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie.”
Wójt Gminy – J. Wejer zwrócił się do Rady Gminy o przegłosowanie wniosku nr 4, 5, 6, 7 i 10 - Komisji Gospodarczej i Samorządu, z uwagi na to, że jego realizacja związana jest z wydatkami budżetowymi./
W związku z czym Przewodniczący obrad skierował zapytanie do Wysokiej Rady Gminy, cyt. „czy przed głosowaniem, ktoś z Radnych chce zabrać głos?” W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek:
a) nr 4 - cyt. „Dokonać wyceny i przeznaczyć do sprzedaży obiekt gminny wraz z działką wydzieloną, zlokalizowany w Kębłowie przy ul. Orzechowej nr 3. /Komisja podjęła wniosek jednogłośnie/.” Radni w głosowaniu jawnym podjęli w/w wniosek jednogłośnie.
b) nr 5 - cyt. „Wycenić i przeznaczyć do sprzedaży obiekt (mieszkanie) gminy zlokalizowany w Kębłowie przy ul. Wiejskiej. /Komisja podjęła wniosek jednogłośnie/.” Radni w głosowaniu jawnym podjęli w/w wniosek jednogłośnie.
c) nr 6 - cyt. „Obiekt gminny zlokalizowany w Luzinie przy ul. Strzebielińskiej 18 przeznaczyć do sprzedaży. /Komisja podjęła wniosek jednogłośnie/.” Radni w głosowaniu jawnym podjęli w/w wniosek jednogłośnie.
nr 7 - cyt. „Lokal handlowy w budynku komunalnym w Kochanowie przeznaczyć na mieszkanie. Obecnemu najemcy dać rozsądny termin wypowiedzenia w celu umożliwienia nabycia i wybudowania innego lokalu./ Dokonać wyceny i przeznaczyć obiekt do sprzedaży po uprzednim wydzieleniu gruntu pod budowę pomieszczeń gospodarczych dla jego przyszłych nabywców. /Komisja podjęła wniosek jednogłośnie/.” Radni w głosowaniu jawnym przyjęli w/w wniosek, 11 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”. /Radna G. Kasprzyk poprosiła Przewodniczącego Rady Gminy, aby w protokole odnotowano, iż nie brała udziału w głosowaniu, w związku z przedstawionym oświadczeniem./

d) nr 10 – cyt. „Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta, Komisja zaopiniowała pozytywnie o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dla drogi:
Nr 1410 G - Dąbrówka – Sopieszyno;
Nr 1411 G – Luzino – Barłomino, (po wytyczeniu granicy);
Nr 1413 G – Barłomino – Milwino
Nr 1454 G – Chynów – Strzebielino – Nawcz (Opinię w/w przyjęła jednogłośnie).” Radni w głosowaniu jawnym przyjęli w/w wniosek jednogłośnie.

Ad.5.
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych” głos zabrał/ła:
1. Radna G. Kasprzyk – w związku z nieobecnością przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zwróciła się do Radnej M. Licau (członka Komisji) z zapytaniem – czy jest Pani w posiadaniu opinii radcy prawnego? Jaki radca prawny tę opinię wyraził. Poprosiła o przedstawienie tekstu opinii Radnym, bo w przeciwnym razie jak oznajmiła, „sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jest nie do przyjęcia.” Cyt. „My nie możemy bazować na stwierdzeniu, że Komisja Rewizyjna na podstawie opinii, nie wiadomo kogo i nie wiadomo jakiej treści stwierdziła, że tutaj odbyło się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 2. Na poprzedniej sesji prosiłam o szczegółowe zbadanie remontu Szkoły Podstawowej w Barłominie, też uważam, że kwota 13.584 zł i bardzo wątpliwe wyjaśnienia obu Wójtów budzą moje wątpliwości. Nie do przyjęcia jest po prostu stwierdzenie Komisji Rewizyjnej, że odbył się „remont kompleksowy”. Prosiła wyjaśnić, co na ten remont kompleksowy się składało, jakie kwoty i wszystkie inne czynności, które wpłynęły na kwotę 13,584 zł.” 3. Potem skierowała pytanie do Pana Wójta Gminy – J. Wejera. Cyt. „Pytanie dotyczy spraw jakie ponoszą podatnicy kary dobowej, którą na Pana Wójta nałożyła ochrona środowiska – 76,93 zł dziennie z tytułu nieprawidłowości dot. tego zakresu. Czy Pan Wójt usunął wszystkie nieprawidłowości, które ochrona Panu zaleciła, czy my tą karę płacimy dalej? Jak ta kwestia wygląda?” 4. Radna zwróciła się do Zastępcy Wójta Gminy – Pana Andrzeja Stenka. Cyt. „Wice Wójt głośno w Luzinie ogłaszał takie opinie, że Radna Genowefa Kasprzyk opowiada bzdury i zadaje głupie bzdurne pytania. Pytania dotyczyły np. przekroczenia wodno-prawnego, zawodzenia urządzeń technicznych, prawidłowości pracy oczyszczalni, poprawy w ogóle sytuacji, jeżeli chodzi o środowisko, dotyczyły różnych norm np. norm dotyczących azotu, który wpływa do rzeki Bolszewki, bo wszyscy wiemy, że te przekroczenia są, o fetor jeszcze na który skarżą się mieszkańcy i to po prostu pytanie pozostawiam wszystkim obecnym i gościom do ich oceny a Pana pytam, czy te pytania były rzeczywiście takie bzdurne, bo Pan to ogłaszał po całym Luzinie i wręcz się wyśmiewał.” 5. Cyt. „Ponieważ dowiedziałam się, że prace rozpoczęte na ulicy Polnej zostały zakończone. Bardzo się z tego cieszę, bo tam osobiście byłam poproszona na spotkanie z tymi mieszkańcami ale tam jest jeszcze kwestia fetoru. Mieszkańcy skarżą się na fetor. W związku z tym bardzo proszę Pana Wójta o ustosunkowanie się do tej sprawy.” 6. Cyt. „Mieszkańcy ul. Piaskowej zwrócili się do mnie z prośbą o naprawę ich drogi ze względu na bardzo zły stan. Mieszkańcy tłumaczyli to wybojami, dziurami. Proszę Pana Wójta o zapoznanie się ze stanem tej drogi względnie jeżeli Pan Wójt wie, jaka jest sytuacja, o poinformowanie mnie w odpowiednim punkcie, tak żebym mogła odpowiedzieć mieszkańcom.” 7. Cyt. „Mieszkańcy ul. Kaszubskiej wnioskowali o ustawienie ławki i koszy właśnie na tej ulicy ze względu, że wiele ludzi starszych tym szlakiem poruszają się do kościoła i odpoczywają tam w jakimś miejscu. Otrzymałam odpowiedź, że się spóźniłam, chciałabym, żeby Pan Wójt wyjaśnił czego dotyczyło to spóźnienie. Czy się spóźniłam z wnioskiem? Czy spóźniłam się po prostu z tą propozycją mieszkańców, bo nie bardzo zrozumiałam Pana odpowiedzi na Komisji Gospodarczej .” 8. Cyt. „W dalszym ciągu powiększa się dziura na ulicy Kopernika i nie wiem jak mam to rozumieć, jako niegospodarność Panów, czy jako kpiny z mieszkańców, bo ta dziura jest coraz to większa. Dnia 5 maja 2004 r. odbyło się spotkanie na ulicy, Radnej z mieszkańcami przy obecności Wójta, Wice Wójta i pracownika Gminy. Tam na tym spotkaniu Wójt obiecał mieszkańcom, że w ciągu trzech tygodni wejdą Państwo na te prace remontowe i, że dziura ta zostanie usunięta w ciągu 3-ch tygodni, tłumacząc to sprzętem, który jest poza gminą. Więc moje pytanie ponawiam, czy Pan sobie kpił, czy Pan robił mi na złość i myśli kategoriami tamtej kadencji. Postępuje tak ze mną jak z Radnym Stanisławem Boberem, że czekał cztery lata na chodnik a ponieważ nie ma go wśród nas, jako radnego, to po prostu chodnik natychmiast się znalazł. Proszę do tej sprawy podejść poważnie, bo ja będę w niedługim czasie miała bardzo dużo czasu, bo obronię to co powinnam obronić, czyli moją pracę magisterską i wtedy ja po prostu zajmę się sprawami każdego mieszkańca indywidualnie z mojego okręgu. To oświadczam wszystkim i wobec.” 9. Cyt. „Chciałabym, żeby Pan wyjaśnił jeszcze raz kwestię odwodnienia, bo stwierdził Pan, tu zwracam się do Wójta, że I etap oczywiście poinformował Pan, że przetarg został rozstrzygnięty 15 lipca 2004 r. Informacja była taka, że obejmował teren od ul. Kościelnej do ul. Ks. Gończa. Wice Wójt mówił, że on obejmuje teren od ul. Kościelnej, ul. Ks. Gończa i jeszcze ul. Konopnickiej. Proszę ustalić stanowisko i odpowiedzieć mi dzisiaj bardzo konkretnie, jakie ulice, bo moje pytanie na Komisji Gospodarczej było konkretne, jakie ulice obejmuje I etap tej inwestycji, co z drugim etapem i co z III etapem? Oczekuję od Pana konkretnego stanowiska.” 10. Cyt. „Od dwóch lat prawie jak jestem Radną, mówię o dwóch niebezpiecznych słupach umiejscowionych na ul. Kopernika. O słupach elektrycznych, Wójt cały czas powołuje się na nie wiadomo jakie tam rozmowy z Zakładem Energetycznym. Panie Wójcie, proszę przedstawić konkretnie jakieś dokumenty, pisma świadczące o prowadzonych rozmowach, w tym zakresie, bo ja po prostu tracę cierpliwość, w tej kwestii a mieszkańcy cały czas dopominają się, żeby te dwa słupy usunąć, bo one naprawdę są niebezpieczne.” 11. Cyt. „Proszę też o odpowiedź na pytanie dot. dokładnych kosztów inwestycji wykonanej na zewnątrz budynku Urzędu Gminy i proszę o odpowiedź, czy to była inwestycja, czy to był remont? Czy były oprócz tych prac wykonywanych na zewnątrz inne prace?” 12. Cyt. „Kiedy zostanie zlikwidowana niebezpieczna skarpa na ul. Okólnej, to pytanie ma związek ze sprawą tego niebezpiecznego skrzyżowania, bo tam ostatnio znowu doszło by do nieszczęścia. Jeden z sąsiadów zgłaszał mi, że o mały włos spotkał by się czołowo z dwoma rowerzystami.” Dziękuję bardzo za dostarczoną mi informację dotyczącą azbestu o którą prosiłam na Komisji Gospodarczej i na tej samej Komisji prosiłam o zorientowanie się w kwestii takiej, czy można pozyskać środki unijne przeznaczone na wymianę dachów krytych eternitem, bo takie są wymagania unijne? Czy w tej kwestii jakieś rozeznanie Pan przeprowadził, bo korzystał z tego Gdańsk.” 13. Cyt. „Pan Wójt na Komisji Gospodarczej i Samorządu powiedział, że Radna Genowefa Kasprzyk na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu wprowadziła w maliny wszystkich radnych, bo zaproponowała uczczenie śmierci minutą ciszy Jacka Kuronia, mówiąc, że wyczytał w jakieś gazecie, że Kuroń to był siepacz, stalinowski żyd. Pomijam tutaj absolutnie kwestie antysemickiej Pana postawy, bo ma Pan prawo nie lubić Żydów, to pomijam. Ale w związku z tymi malinami, kazał Pan mi ustalić stanowisko, więc wyjaśniam. Skontaktowałam się z Redakcją najbardziej prawicowej gazety „Nasza Polska”, której pewnie czerwona platforma nie czyta i wyjaśniam. Autor artykułu napisał nie siepacz stalinowski ale potomek siepacza a to jest ogromna jego zdaniem różnica. Ponadto napisał, że Kuroń był potomkiem żydowskim a nie żydem i tu również Pan skłamał, jeżeli Pana interesuje ta kwestia, czy on zrodził się z matki żydówki, bo żyd może być tylko żydem, kiedy zrodzi się z matki żydówki, a jeżeli zrodzi się z ojca żyda, to nie jest żydem, to po prostu ma Pan zadzwonić do Redakcji „Nasza Polska”. Kontaktu telefonicznego nie będę podawała. Chciałam też dodać, że jestem dumna z tego, bo prezes Kropiwnicki szef naczelny Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego siedział w I rzędzie na pogrzebie Jacka Kuronia.” 14. Cyt. „Chodzi mi o przetarg po byłej mleczarni, pytałam na Komisji Gospodarczej o termin tego przetargu. Chciałam Pana zapytać, dlaczego Pan nie odpowiedział mi na to pytanie? Mogę podejrzewać, że Pan skłamał, albo że Pan nie kontroluje sytuacji. Podał Pan tylko ceny o które prosiłam, natomiast jeszcze nie wiedział Pan o terminie przetargu ale podobno wisiała informacja w gablocie, czy ewentualnie znalazła się na następny dzień. Prosiłabym o wyjaśnienie ogromnych rozbieżności w związku z uchwałą dotyczącą przetargu na te działki. Rozbieżności są w numerach działek, cenach i obszarze.” 15. Cyt. „Chciałam zapytać oczywiście Pana Wójta, dlaczego Pan okłamuje i ukrywa faktyczny planowany stan zadłużenia Gminy, który moim zdaniem wynosi 4.615.614 zł. Uważam, że jest to zadłużenie bardzo wysokie i zagraża w tej chwili naszym finansom, no i oczywiście nie sposób się zgodzić z tym, że obniża Pan je po prostu wyprzedażą majątku gminnego. Na Komisji Oświaty... oszukał Pan wszystkich Radnych, bo podał Pan informację, że zadłużenie to wynosi 2.883.125 zł. Uważam, że Pan kompromituje się i to nawet bardzo, bo ja się naprawdę przygotowałam i teraz wszystkim Radnym wręczę materiały i wie Pan co i mogę być tylko dumna z takiego stanowiska, bo nie pomyliłam się w zadłużeniu, jeżeli chodzi o cały rok, nawet o złotóweczkę, tzn. ja przygotowałam swoje stanowisko dotyczące bardzo wysokiego zadłużenia, które uważam, że zagraża finansom gminy , na kwotę 4.615.614 zł i przygotowałam zadłużenie, które podał Pan – 2.883.125 zł, tylko zapomniał Pan Radnym powiedzieć jeszcze o tych kwotach, które w trakcie roku Pan spłaca, więc proszę bardzo rozdaję wszystkim Radnym, żeby mieli obraz, jak Was tutaj Wójt wprowadza w błąd.” 16. Cyt. „Mam pytanie do Przewodniczącego Rady Gminy. Panie Przewodniczący, mam prośbę ogromną do Pana, bo w formie żartobliwej na ostatniej sesji informował Pan o konkursikach i ja po prostu zażartowałam, jaki udział Pan tam zajął. Myślałam, że Pan wyciągnie sobie wnioski. Dzisiaj Pan nas o kolejnych imprezkach w gminie informuje. Mnie jako radną nie interesują takie informacje. Mnie interesują informacje, gdzie i kiedy Pan, na przykład spotkał i w jakiej sprawie, z Wójtem w jego gabinecie, bo podobno wybrane osoby, na jakieś tam szemrane spotkania, na ostatniej sesji zapraszał na swoją kanapę, milczących. Nie poinformował Pan na przykład mieszkańców o ważnym spotkaniu dot. protestu, w którym Pan uczestniczył o innych spotkaniach nie wiem, także bardzo proszę, taki wniosek mam do Pana, żeby Pan również informował Radnych, w jakich spotkaniach Pan bierze udział, kwestie dotyczące mieszkańców, samorządowe a nie konkursiki i imprezki.”
2. Radny W. Zaczek, który zadał pytanie, cyt. „czy Komisja Rewizyjna zajmie się sprawą wyjaśnienia okoliczności powstania filmu o oczyszczalni ścieków zgodnie z moim pismem z dnia 30 marca 2004 roku, które składałem na ręce Przewodniczącego Rady Gminy?” Ponowił prośbę dotyczącą wykonania przejścia dla pieszych na ul. Kaszubskiej i ul. Szkolnej. W imieniu mieszkańców ul. Kaszubskiej, poprosił o wyasfaltowanie wjazdów ulicy Sobieskiego, Kopernika, Wiśniowej i Chrobrego, z uwagi na to że podczas deszczu bardzo wiele piasku wypływa na ul. Kaszubską, który gromadzi się przy posesji Pana Kotłowskiego. W związku z tym zgłosił wniosek, aby te wszystkie drogi boczne przynajmniej na jakimś odcinku zostały wyasfaltowane. Potem przedstawił prośbę Pani Wica dotyczącą wykonania wjazdu kostką brukową na jej posesję. Dodał, że jest to jedyna posesja na ul. Kaszubskiej, do której nie wykonano wjazdu.
3. Radny K. Bober, który zadał pytanie: cyt. „Kiedy odbędzie się przetarg na salę przy gimnazjum? Ile kosztował remont starego ośrodka zdrowia, czy on jest skończony? Czy jest do wglądu opinia radcy prawnego dotycząca budowy chodników? Czy Gmina zrobi coś w sprawie budowy centrum Luzina?” Poprosił Wójta o rozwiązanie kwestii dotyczącej parkowania samochodów na ul. Kaszubskiej w Luzinie, przy zakładzie wulkanizacyjnym. Samochody stwarzają zagrożenie dla użytkowników tej drogi. Sugerował też, aby ustawiono znak „Zakaz zatrzymywania i postoju”. Potem zgłosił wniosek w sprawie usunięcia wyrwy w ulicy Wschodniej w Luzinie. Następnie powiedział: cyt. „Na tym spotkaniu z WIOŚ pani inspektor mówiła, że Gmina może wystąpić o zmianę kryteriów, jeśli chodzi o wielkość tych zanieczyszczeń, czy coś w tej sprawie zrobiono, żeby tej kary nie płacić?” Poruszył sprawę budowy trasy lęborskiej. Sugerował, aby Rada Gminy wyraziła w tej sprawie stanowisko. Poprosił też o rozeznanie w/w tematu. Obawiał się, że inwestycja nie dojdzie do skutku, ponieważ Radni z Gdańska planują ją zablokować.
4. Radny W. Kunz zgłosił wniosek, aby zdjąć tablicę upamiętniającą, przemarsz Stuttowiaków, ponieważ jest mało czytelna, estetyczna, i postawić nowy obelisk, wygrawerować w kamieniu, czy tablicy napis upamiętniający tamte trudne dni. Zadał pytanie: kiedy zostaną wykonane odwierty przy ulicy Piaskowej w Luzinie celem uregulowania wód opadowych.
/Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 - minutową przerwę/

Ad.6.
W punkcie: „Wnioski zaproszonych gości” głos zabrał/ła:
1. Sołtys wsi Kochanowo - R. Gurski, który zgłosił wniosek, aby przy drodze powiatowej w Kochanowie postawić znak „niebezpieczny zakręt”, ponieważ został uszkodzony przez użytkowników tej drogi. Poprosił o naprawienie rynny spadowej na budynku komunalnym w Kochanowie (pałacu).
2. Sołtys wsi Kębłowo – P. Michałek, który zadał pytanie: kiedy odbywa się usuwanie śmieci z koszy, które są zlokalizowane przy przystankach PKS.
3. Wójt Gminy – J. Wejer, który odczytał cyt. „Oświadczenie. Pani Radna Genowefa Kasprzyk po raz kolejny stara się mnie obrazić, podając nieprawdę np. nie zostałem skazany wyrokiem Sądu. Pani Kasprzyk wytoczyła mi proces cywilny, czekam na niego ze spokojem i nie będę się wdawał w bezsensowne utarczki słowne z Panią Radną. Moim celem jest realizacja zadań na rzecz mieszkańców gminy Luzino. Zarządzanie gminą to nie konkurs piękności. Wójt musi działać przede wszystkim skutecznie a nie udawadniać, że jest ulubieńcem Radnych opozycji. Moja współpraca z opozycją w obecnej sytuacji ograniczy się jedynie do realizacji zadań na rzecz rozwoju gminy, pod warunkiem że takie propozycje wpłyną i zostaną zaakceptowane przez Radę Gminy.”

Ad.7.
„Głos publiczności”
Zgodnie z Regulaminem Rady Gminy i listą mówców prowadzący obrady udzielił głosu:
a) Reprezentantowi SLD – Hubertowi Bladowskiemu, który odniósł się do poprzednich wypowiedzi Sołtysa wsi Luzino – Z. Brzezińskiego, dot. skazanych przez Sąd Grodzki. Oznajmił, iż posiada cztery pisma, z których nie wynika, aby cyt. „Pan Sołtys był drugim sędzią w gminie i osądzał skazanych do wykonania kar.” Poprosił Sołtysa o zapoznanie się z rozporządzeniem z dnia 23 marca 2004 r., i nie krytykowanie jego osoby a zarazem nie wprowadzanie Wysokiej Rady w błąd, w temacie odbywania kary ograniczenia wolności przez skazanych, którą ustanawia Sąd Grodzki.
b) Prezesowi Koła Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego w Luzinie – Franciszkowi Okuń, który zadał pytanie: cyt. „kto zgłosił, kto jest autorem pomysłu nadania ulicy nazwy Jana Brzechwy?” Oznajmił, że Chrześcijański Ruch Samorządowy stosownego oświadczenia nie przedłoży i wstrzymuje się od poparcia kandydatury M. Kaliszewskiego w sprawie nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino”. Poruszył sprawę przebudowy przepustu przy przystanku PKS w Sychowie. Zadał pytanie: Cyt. „Kto jest w składzie osobowym komisji przetargowej? „Czy to jest Wójt ze spółką, jeżeli tak, to proszę podać skład osobowy tej spółki? Czy to jest skład stały, na wszystkie przetargi?” Potem odczytał oświadczenie Koła Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego w Luzinie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie zadał kolejne pytanie Panu Wójtowi Gminy: cyt. „Dlaczego Pan wyprzedaje grunty gminne?” Potem zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy słowami: cyt. „ Panie Przewodniczący odczytał Pan dzisiaj pisma organizacji protestujących, chciałbym dodać, że oprócz tych wszystkich złożonych do biura Rady, jeszcze jest pismo SLD, które zostało złożone na spotkaniu 11 maja 2004 r. i ono nie dotarło do biura Rady.” Odczytał tekst stanowiska RG – SLD. Ponownie skierował słowa do Przewodniczącego obrad: cyt. „Panie Przewodniczący Rady Gminy, mam takie pismo, które nie pokażę nikomu, są pieczątki. Czy Pan pisał to pismo, ponieważ pismo to nie ujrzało światła dziennego lecz dotyczy protestu. Ja wiem, że Pan to pisał ale jeżeli tak, to na sesji głosuje Pan za sprzedażą a drugiego dnia pisze Pan protesty. Czy Pan, pytał o pozwolenie Wójta i zastępcy Wójta w tej sprawie, że może Pan tak postąpić? A co na to rozdający karty, Panie Waldku, czy Pan się nie obawia, że może Pan spaść z pozycji „króla sercowego” na „waleta pikowego”.

Ad.8.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z informacją dotyczącą realizacji inwestycji finansowanych z budżetu gminy na 2004 rok. I tak zadanie:
a) „Budowa Gimnazjum
- I etap /spłata zobowiązań – 622.304 zł/” zostało wykonane. Cyt. „Miło mi poinformować Państwo, że w dniu dzisiejszym nastąpiła spłata ostatniej raty, co oznacza, że Gmina jest rozliczona z firmą „MITEX”.”
- Przygotowanie dokumentacji rozbudowy Gimnazjum – II etap – 60.500 zł” jest w toku realizacji. Ogłoszono przetarg na miesiąc lipiec. (Wójt po przerwie poda dokładną datę tego przetargu).
b) „Kontynuacja rozbudowy budynku szkoły w Kębłowie – budowa sali gimnastycznej” jest w trakcie realizacji. Zgodnie z przyjętymi zasadami, w styczniu zapłacono należności za ubiegły rok, tj. kwotę ok. 92.000 zł. Na wykonanie zadania pozostała kwota - ponad 300.000 zł. Wystąpiono z wnioskiem na dokończenie tej inwestycji, w ramach kontraktu wojewódzkiego o kwotę 400.000 zł. Według informacji Wójta, Gmina na początku lipca powinna otrzymać na jego realizację nie mniej niż 300.000 zł. Potem zgodnie z zasadami kontraktu zostanie ogłoszony przetarg. W tym roku ta inwestycja, w połączeniu z Programem Sapardowskim, powinna być zakończona i oddana do użytku.
c) „Rozbudowa mini sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wyszecinie – pomieszczenia rekreacyjne /wykonanie stanu surowego/” jest w toku realizacji. Cyt. „Tak jak również dzisiaj informowałem, stworzyły się nowe możliwości, w ramach środków unijnych w działaniu „3-5-1”, wystąpimy o środki finansowe, aby za jednym zamachem to wszystko zrobić i zakończyć.”
d) „Sieć kanalizacji sanitarnej w Luzinie – druga część II etapu – 1.609.300 zł”/ jest w trakcie realizacji. Jutro odbędzie się odbiór robót. Podłączono do sieci 99 budynków. W miesiącu lipcu prace zostaną rozliczone i cyt. „wystąpimy do ARiMR o zwrot środków poniesionych na tę inwestycję. Po przetargu będzie to kwota bodajże 961.000 zł.”
e) „Przygotowanie projektów technicznych na dalsze etapy budowy sieci sanitarnej”, jest w toku realizacji. Oczekujemy na pozwolenie, operat wodno-prawny, aby złożyć do 6 sierpnia 2004 roku wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie następnego projektu technicznego.
f) „Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych” jest praktycznie wykonane, ponieważ kwota została „prawie wyczerpana. Na razie nie będziemy nic robić.”
g) „Rozbudowa wodociągu w Wyszecinie do rzeki” nie jest wykonane. Nie przystąpiono jeszcze do jego realizacji.
h) „Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Luzinie” jest w toku realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą. Przetarg został zaakceptowany przez ARiMR. Przetarg wygrała firma „Hydroinstal”. Planowany termin zakończenia inwestycji: to koniec września a rozliczenia i wystosowania wniosku o zwrot środków finansowych poniesionych na tę inwestycję to: 10 listopada 2004 r.
i) „Budowa dróg” nie wykonano, ponieważ jeszcze żadne prace nie zostały podjęte, jak również remont nawierzchni asfaltowej drogi od skrzyżowania do wsi Barłomino i ul. Chłopskiej w Kębłowie.
j) „Budowa chodników” jest w toku realizacji. Wymieniono tylko chodnik przy ul. Ofiar Stutthofu na odcinku od GOKu do ul. Narcyzowej. Cyt. „Chodniki będą wykonywane później”, w okresie późniejszym, jesiennym.
k) „Odwodnienie ulic” jest w trakcie realizacji. Obejmuje roboty na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z ul. Ks. Gończa i ul. Konopnicką. Cyt. „Na tym skrzyżowaniu zadanie będzie zakończone.”
l) „Ustawienie wiaty autobusowej przy ośrodku zdrowia w Luzinie” wykonano.
m) „Oświetlenie uliczne” jest w trakcie realizacji. Na Komisji Gospodarczej i Samorządu ustalono montaż nowych punktów świetlnych. Zadanie zostanie wykonane w terminie późniejszym.
n) „Zakup sprzętu komputerowego dla policji” zostało wykonane.
o) „Spłata zobowiązań za samochód strażacki dla OSP Zelewo” zostało zrealizowane.
p) „Zakup sprzętu ratownictwa i p.poż.” nie zostało zrealizowane.
q) „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy i Rady Gminy” zrealizowano.
r) „Zakup samochodu towarowo-osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy” jest w toku realizacji. Samochód zostanie przekazany do 15 sierpnia 2004 r.
s) „Dofinansowanie zakupu mammografu” jest w toku realizacji. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o podpisanie porozumienia w sprawie przekazania kwoty 20.000 zł na zakup w/w sprzętu.
Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym prowadzący obrady przystąpił do realizacji kolejnego tematu.

Ad.9.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z informacją dotyczącą nauki drugiego języka obcego w placówkach oświatowych. Cyt. „W roku szkolnym 2003/2004 kontynuowano naukę drugiego języka obcego w Gimnazjum. Na początku roku szkolnego zainteresowanie uczniów jest większe, dopiero później pozostają ci, którzy są zainteresowani nauką. Zajęcia te chcemy dalej utrzymać. Podobnie ma się rzecz w szkołach podstawowych, tam gdzie jest realizowany program, na pewno w Luzinie i w pozostałych szkołach. Jest to kwestia zatrudnienia anglistów. Dopóki ich nie będzie, to trudno to realizować, natomiast na prośbę dyrektorów zostaną zwiększone godziny w klasach III natomiast nie zwiększymy godzin w klasach II, aby nie robić dysproporcji. Lepiej byłoby, aby wprowadzono edukację drugiego języka obcego we wszystkich szkołach. Z czasem pozyskamy nauczycieli z pełnym przygotowaniem do nauki języka obcego. W szkole w Wyszecinie do tej pory prowadzono naukę języka niemieckiego a od 1 września 2004 r. zostanie wprowadzona nauka języka angielskiego, także za 3 lata wiodącym językiem będzie język angielski a język niemiecki będzie językiem dodatkowym.” Wójt w swojej wypowiedzi zaakcentował, że największym problemem jest pozyskanie nauczycieli z pełnym przygotowaniem pedagogicznym do nauczania języków obcych. Nadmienił też, że w klasach III Szkoły Podstawowej w Luzinie zostanie zwiększona ilość godzin nauki języka obcego o 1 godzinę lub 2 godziny.
/Radni nie podjęli dyskusji. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz przekazał przewodzenie obrad wiceprzewodniczącego Rady – K. Bober./

Ad.10.a.
Skarbnik Gminy – M. Stolc cyt. „Ponieważ uchwała budżetowa była przedstawiana na poszczególnych Komisjach, ale był taki okres napięty w przypadku podpisywania umów z Sapardem, Programem Odnowy Wsi i inne sprawy, więc drobne poprawki wystąpiły. Ja na dzisiejszą sesję przygotowałam już taki obraz tej uchwały, troszeczkę zmieniony jaki był na Komisjach i w trakcie bym powiedziała tylko o zmianach, które żeśmy wprowadzili z konieczności, nie czekając na sesję sierpniową i nie oddalając właśnie podpisywania tych umów Sapardowskich, czy umów innych, z których moglibyśmy skorzystać ze środków finansowych do naszego budżetu.” Pani Skarbnik rozdała Radnym nowe projekty uchwał. Potem oznajmiła, cyt. „Jeżeli chodzi o materiały, które Państwo żeście otrzymali na Komisjach, nie zawierały zał. nr 1 i zał. nr 2, który szczegółowo przedstawia podział tych środków, które zawiera uchwała w działach, rozdziałach, jeżeli chodzi o dochody i zadania dochodowe natomiast jeżeli chodzi o wydatki to są one pogrupowane w tych załącznikach na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe. Jeżeli chodzi o zał. nr 3, 4, 5, i 6, Państwo żeście otrzymali i tutaj będą pewne różnice, jeżeli chodzi o uzasadnienie, to są dwie zmiany dotyczą one wydatków budżetowych, gdzie zmieniła się kwota w pozycji „tiret trzeci” „bieżące remonty dróg” (str. 7) - Zwiększa się budżet gminy i dokonuje przeniesienia środków budżetowych pomiędzy działami budżetu, zwiększając wydatki związane z: „bieżące remonty dróg” – 9.000 zł, poprzednio była kwota 23.000 zł. W związku z tym, że złożono wniosek i podpisano porozumienie w zakresie Programu Odnowy Wsi, gdzie Gmina musi finansować w części ten Program a zatem zmieniono kwotę na „bieżące remonty dróg”. Różnicę - kwotę 14.000 zł wprowadzono na realizację „Programu Odnowy Wsi Dąbrówka i Luzino.” Sprawy te dzisiaj Wójt przedstawiał. Mówił, że były wahania, sprawa się wyjaśniła w dniu wczorajszym, że dotyczy wsi Luzino i Dąbrówka gdzie Gmina powinna finansować to zadanie w wysokości 14.000 zł. Kolejna zmiana dotyczy pozycji „tiret siódmy”, „zmniejsza się planowane środki finansowe na realizację zadania „rozbudowa ujęcia wody w Luzinie”. W poprzednim projekcie uchwały była kwota 300 zł a teraz mamy kwotę 298 zł, ponieważ między czasie nastąpiło podpisanie umowy z Sapardem na zwrot środków, i tam wystąpiła ta niewielka różnica. Zmiany te mają swoje odbicie w poszczególnych załącznikach, tj. w zał. nr 2 – dział „600” było 23.000 zł, w tej chwili w dziale „600” jest kwota 9.000 zł a 14.000 zł jest w dziale „900” - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Zmieniono zał. nr 4 „wykaz zadań inwestycyjnych”. Nastąpiło zmniejszenie środków finansowych na „rozbudowę ujęcia wody w Luzinie, było 24.300 zł a teraz jest 24.298 zł. Jednocześnie w pozycji 7 „Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Luzinie przyjęło inną nazwę było „rozbudowa ujęcia wody w Luzinie, / studnia i zbiornik 400 m3/, ponieważ wszystkie faktury i umowa obejmuje taką nazwę zadania, dlatego nie można jej zmieniać. Zmieniono zał. nr 5 mówiący o „limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu” – w poz. 5 wprowadzono zmianę nazewnictwa i w środkach budżetowych, w roku budżetowym - rubryka 8 - zmieniono kwotę 419.700, w tym D1 – środki Sapardowskie 244.700 na kwotę /łącznie/ - 419.702 zł, w tym z Sapardu na kwotę 244.702 zł.”
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zadał pytanie Radnym: cyt. „czy są pytania?”
Głos zabrał/ła
1. Radna G. Kasprzyk cyt. „Ja mam pytanie, w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości gminnych po byłej mleczarni, ponieważ Wójt nie będzie z opozycją prowadził bezsensownych polemik jak powiedział, a ja proszę o poważną odpowiedź. Rozumiem, że Pan się uchyla od odpowiedzi na ten temat, więc skorzystam sobie z prośby o to, żeby Pan wyjaśnił mi pewne kwestie, które Pana zobowiązują do odpowiedzi, bo ja właśnie o to pytałam w interpelacjach, par. 25 pkt. 5 „odpowiedź na interpelację jest udzielana w miarę możliwości na sesji bądź w formie pisemnej w terminie 21 dni na ręce Przewodniczącego Rady i Radnego składającego interpelację. Odpowiedzi udzielają właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Zarząd względnie Wójta”. Moje pytanie dotyczy, tak jak na Komisji podawał Pan na moją prośbę numery działek i ceny, i obszar. Jestem w posiadaniu dokumentu, który załączony jest do uchwały, tu jest drugi dokument omawiany na Komisji, żaden numer mi się nie zgadza. Chciałam Pana zapytać teraz o taką rzecz. W dokumencie, który był omawiany na Komisji i głosowany na sesji jest działka 1450/9 o obszarze 837 m2 - co to jest za działka, to po pierwsze? W moim dokumencie działka nr 1450/8, nad którym głosowałam na sesji, ma obszar 2054 m2, natomiast Pan podaje, że ona ma obszar 1925 m2. Działka nr 1450/7 w moim dokumencie ma obszar 1040 m2 , natomiast Pan podaje że ma obszar 1007 m2, działka 1450/6 w moim dokumencie ma obszar 851 m2, w tym co Pan podał na Komisji ma 764 m2. Działka 1450/5 i działka 1450/4 jest zgodna obszarowo, natomiast działka 1450/3 jest niezgodna, w moim dokumencie jest 634 m2, natomiast Pan podaje że ma 618 m2 , działka 1450/2 w moim dokumencie jest 689 m2 a Pan podaje 638 m2. Mam jeszcze tutaj dz. nr 1450/1, myślę, że to dotyczy drogi, ale gdyby Pan był tak uprzejmy, to proszę mi tę kwestię wyjaśnić, bo Pan nie podał mi ceny tej działki a ona figuruje tutaj u mnie o powierzchni 8 m2.
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober – cyt. „Jesteśmy w sprawie uchwały dot. budżetu gminy na rok 2004, w związku z tym jakie jest Pani pytanie?”
3. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Moje pytanie dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości gminnych po byłej mleczarni w Luzinie, dotyczy uzasadnienia, bo tu jest podana kwota 410.000 zł. Ja chcę teraz wiedzieć, tu Wójt podawał oprócz powierzchni również wyjściowe ceny. Ja mam tutaj bardzo duże wątpliwości, bo ceny są zgodne z wszystkimi dostępnymi informacjami. Nie zgadzają się numery działek ani powierzchnia.”
4. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober cyt. „Czy te rozbieżności mają wpływ na tą planowaną sprzedaż nieruchomości gminnych po byłej mleczarni w Luzinie?
5. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Mówimy w tej chwili o dochodach, to nie ma żadnego wpływu. Jeżeli chodzi o pozostałe pytania to jest punkt 10 – „odpowiedzi na interpelacje”, na które ja udzielę odpowiedzi.”
6. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober – cyt. „To jest odpowiedź na Pani pytanie.”
7. Radna G. Kasprzyk cyt. „Czyli ja rozumiem, że tak, np. brak działki, na przykład działka nr 1450/9, która u mnie występuje o pow. 837 m2 nie jest sprzedawana i Pan tej działki nie będzie sprzedawał, bo taka jest odpowiedź Wójta. W moim dokumentach figuruje, że działka 1450/9 jest o pow. 837 m2, to są dokumenty nad którymi my debatowaliśmy i Pan mówi, czy to wpłynie, czy nie wpłynie w końcu? Ona jest wliczona w kwotę 410.000 zł, czy ta działka ...? /Radna nie dokończyła wypowiedzi./ Cyt.„Ja mam dokumenty potwierdzone przez Biuro Rady.”
8. Wójt Gminy – J. Wejer - poinformował Radnych o tym, że działka nr 1450/9 stanowi drogę i że jej nie wystawia się na sprzedaż.
9. Radna G. Kasprzyk cyt. „Czyli to jest droga o pow. 837 m2. Według dokumentów załączonych pod uchwałą, proszę są potwierdzone, działka nr 1450/9 o pow. 837 m2, ja zapisuję, że to jest droga. To w takim układzie chciałam się zapytać, co to jest za działka nr 1450/1 o pow. 8 m2, czy to też wpływa na tę kwotę 410.000 zł?”
10. Wójt Gminy – J. Wejer – cyt. „To jest wniosek Komisji Gospodarczej i Samorządu, która zaproponowała, aby od ulicy Hallera jeszcze zrobić podcinkę tego rowu, żeby tam można było łagodnie skręcać i ta działka wynosi 8 m2 . I ten wniosek Komisji Gospodarczej zrealizowałem. Ponadto zrobiono podcinkę od ul. Ofiar Stutthofu, aby ta działka była w tej samej linii zabudowy co Poczta Polska i „Kwadja”, by pas drogowy był jednakowej szerokości. Działka nr 1450/1 stanowi teren gminy. Ja muszę wyjaśnić jeszcze jedną rzecz. Radni na sesji nie zatwierdzali projektu podziału nieruchomości po byłej mleczarni. Ja go zatwierdziłem po Komisji Gospodarczej... z naniesionymi poprawkami. Radni głosowali uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości, po prostu czy wystawiają działki na sprzedaż. To jest zasadnicza różnica. Dlatego ja nie wiem, o czym my tak naprawdę dyskutujemy?”
11. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober cyt. „Ja chciałbym uporządkować dyskusję. Jesteśmy w punkcie – projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2004. Wracamy do uzasadnienia do planowanej sprzedaży nieruchomości gminnych po byłej mleczarni w Luzinie – 410.000 zł, tj. planowany dochód.”
12. Radna G. Kasprzyk – „Rozumiem, mam pytanie, proszę mi podać cenę działki nr 1450/1, która w moich dokumentach ma 8 m2 natomiast w dokumentach, które są w zasobach administracyjnych naszej gminy, potwierdzone przez Starostwo Powiatowe i przez wszystkie inne osoby, ma 1161 m2. Proszę mi to wyjaśnić? Może tu, nie wiem, jakieś są, produkują, podwójne dokumenty, a może Powiat ma co innego, ja tu mam dokument, mogą Radnym go skserować.”
13. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober cyt. „Ja mam prośbę, czy Pan może powiedzieć z czego wynika kwota planowana, jeżeli chodzi o dochód - 410.000 zł i sprawę zamkniemy.”
14. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Wynika to ze sprzedaży działki nr 1450/7 obszaru 1007 m2, niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę obiektem bankowym i ceny wywoławczej – 36.600 zł + VAT; działki nr 1450/8 obszaru 1925 m2, zabudowanej budynkiem produkcyjnym i ceny wywoławczej 297.400 zł + VAT; działki nr 1450/4 obszaru 739 m2 zabudowanej i ceny wywoławczej 22.300 zł + VAT; działki nr 1450/5 obszaru 747 m2 zabudowanej i ceny wywoławczej 18.800 zł + VAT, działki nr 1450/2 obszaru 638 m2 niezabudowanej i ceny wywoławczej 21.900 zł + VAT; działki nr 1450/3 obszaru 618 m2 niezabudowanej i ceny wywoławczej 21.600 zł + VAT; działka nr 1450/6 obszaru 764 m2 niezabudowanej i ceny wywoławczej 27.000 zł + VAT. Jeżeli ktoś przeliczył m2 , to też spojrzy na różnicę w cenie, tam gdzie występuje rozbiórka budynków istniejących to biegły zminusował, bo te budynki nie mają być zaadaptowane. One mają być rozebrane dlatego cena m2 tych dwóch działek spada, bo potencjalny inwestor, który to kupi będzie musiał na swój koszt dokonać rozbiórki tych dwóch budynków, czyli tych garaży i tej maszynowni. Nie wystawialiśmy do sprzedaży dróg.”
15. Radna G. Kasprzyk cyt. „Ja w kwestii formalnej, ja konsekwentnie będę pytała o działkę 1450/1 i działkę 1450/9 obszaru 837 m2, jest drogą, to w takim układzie proszę mi powiedzieć, bo Pan ustosunkował się do wszystkich działek. Nie podał Pan mi ceny na działkę nr 1450/1. Poproszę o tę cenę? Panie Przewodniczący, proszę mam, dwa dokumenty. Ja nie wiem, czy ktoś fałszuje te dokumenty, czy ktoś je preparuje. Proszę zobaczyć, tu jest dokument nad którym my głosowaliśmy, tu jest dokument, który jest w dokumentach Gminy i proszę.”
16. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober ogłosił 5 minutową przerwę.
17. Wójt Gminy – J. Wejer - po przerwie powiedział, cyt. „Jeszcze raz sprawdzałem daty, dokument który Pani Radna pokazywała jest z 19 kwietnia 2004 r. i przypuszczam, że chodzi o wstępny projekt podziału, który został wcześniej złożony do Starostwa, to ten, którym operowaliśmy na Komisji Gospodarczej i Samorządu. Po wnioskach i sugestiach Komisji Gospodarczej... zostały poszerzone w dwóch miejscach drogi, tj. fragment ul. Hallera i ul. Ofiar Stutthofu, natomiast ostateczny projekt podziału został zatwierdzony przeze mnie decyzją w dniu 21 kwietnia 2004r., także między wstępnym projektem podziału a ostatecznym wszyscy wiemy, że nastąpiły zmiany, bo takie były sugestie Komisji i nr działek podane w uchwale są jak najbardziej prawidłowe i dotyczą działek, które chcemy sprzedać, także na dzień dzisiejszy ja nie widzę problemu, ponieważ dokument, który Pani ma tj. z 19 kwietnia 2004r. decyzja została podpisana 21 kwietnia 2004 r. i miała 2 tygodnie na uprawomocnienie się.”
18. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober cyt. „Rozumiem, że decyzja podpisana przez Pana w sprawie sprzedaży nieruchomości po byłej mleczarni, z tymi powierzchniami, które są przy tych działkach odzwierciedla planowaną kwotę 410.000 zł.”
19. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „W pewnej części, bo należałoby doliczyć jeszcze tę kwotę 36.000 zł ale też nie mamy pewności, że wszystkie działki sprzedamy, bo nie chcemy podwyższyć kwoty a co będzie jak nie sprzedamy. Jeżeli sprzedamy działki, to kwoty pozyskane dodatkowo włączymy do budżetu w sierpniu, bo mamy następną sesję.”
20. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober skierował zapytanie do Radnych: czy są jeszcze zapytania?
21. Radna G. Kasprzyk cyt. „Ja mam pytanie dość bardzo istotne, bo tak, dokument o którym mówi Wójt, czyli dokument wstępny głosowaliśmy na sesji 27 kwietnia 2004 r. natomiast w zasobach administracyjnych gminy, w tym samym dniu, sprawdziłam Panie Wójcie, był dokument, ten na którym są niezgodności a ze Starostwa Powiatowego wyszedł 19 kwietnia 2004 r., czyli ile było dni, żeby go dostarczyć Radnym, jeszcze miał ...” /Radna nie dokończyła zdania/ „W dniu sesji dokument był w dokumentach gminy. Panie Wójcie, Pan znowu coś mataczy, kręci. Ja po prostu tę kwestię wyjaśnię, zresztą tutaj Przewodniczący Komitetu Protestującego ustosunkował się do tego, że sprawa idzie do NSA i do Sejmiku. Pan jak chce, to niech Pan sobie sprzedaje te działki, bo zobaczymy jak Pan na tym wyjdzie, jak na tym wyjdą mieszkańcy. Jednak radziłabym powstrzymać się od tej decyzji, bo to jest poważna sprawa, bo zbyt dużo organizacji społecznych, politycznych, przedsiębiorców, mieszkańców jest protestujących, a ja wiem, że Panu zależy na tym, żeby to opchnąć i żeby obniżyć dług. To jest Pana interes, numer jeden. Ja apelowałam na sesji, żeby z tą sprawą się wstrzymać i myślę, że takich dyskusji by nie było, więc jest ewidentne nieporozumienie tutaj, bo dokument ten drugi, o którym Pan mówi, bo mógł wpłynąć w późniejszym terminie, proszę Pana wpłynął wcześniej, to oznacza, że Pan tu czegoś nie kontroluje, tyle na ten temat.”
22. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Ja nie mówiłem, że mógł wpłynąć, tylko mówię, że Pani ma dokument z 19 kwietnia 2004 r. a ja decyzję ostateczną o zatwierdzeniu podjąłem 21 kwietnia 2004 r., dlatego jest rozbieżność. Co innego wstępny projekt podziału a co innego projekt zatwierdzony dwa dni później.”
23. Prowadzący obrady – K. Bober powiedział „zamykam dyskusję w tym temacie”.
24. Radna G. Kasprzyk cyt. „Nie, ja jeszcze raz sprostuję, Panie Przewodniczący ja sprostuję. Dokument o którym mówił Wójt był w zasobach administracyjnych gminy. Nie jest to prawda co mówi Wójt.”
25. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober cyt. „Zamykam dyskusję. Dla nas obowiązującą jest uchwała, którą podjęliśmy 27 kwietnia 2004 r. o sprzedaży tych działek. Przyjęliśmy porządek obrad. Dzisiaj nie padł wniosek o wykreślenie tej uchwały, więc ja po tych wyjaśnieniach zamykam dyskusję i poddaję tę uchwałę pod głosowanie.”
26. Radna G. Kasprzyk cyt. „Ja w kwestii formalnej przed głosowaniem, w sprawach regulaminowych, Pan mówi że nie padł wniosek. Padł wniosek. Pan nie słuchał w sprawach regulaminowych zwróciłam uwagę, że uchwały Rady Gminy nie zawierają zapisu „projekt uchwały” zgodnie z regulaminem par. 14 pkt. 2 i 3 proszę to sprawdzić oraz że brakuje w tej uchwale opinii radcy prawnego Urzędu Gminy lub innego prawnika, co jest istotnym naruszeniem prawa - par. 41 pkt. 3 Regulaminu Rady Gminy i wnioskowałam o uzupełnienie wszystkich braków a w przypadku, gdy to było niemożliwe przełożenie głosowania na inny termin. Proszę zobaczyć, czy ta uchwała spełnia te regulaminowe nieprawidłowości, które ja zgłosiłam. Inne zostały uzupełnione. Proszę mi pokazać pieczątkę radcy prawnego i zapis projekt uchwały.”
27. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober cyt. „W związku z tym jaka jest Pani propozycja w sprawie tej uchwały?”
28. Radna G. Kasprzyk Cyt. „Ja przedstawiłam propozycje w sprawach regulaminowych ani Pan, ani Przewodniczący do tego nie odnieśliście się, w związku z tym to jest Państwa problem, nie mój.”
29. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zadał pytanie: cyt. „Czy są jeszcze inne głosy?”
30. Skarbnik Gminy – M. Stolc cyt. „Tutaj padł zarzut, wyjaśnienie, że sprzedaje się grunty po to, żeby pokryć dług. Ja tylko chcę wyjaśnić, że wprowadzając kwotę 410.000 zł do budżetu gminy jako dochody, nie pokrywamy długu, który nie został jeszcze zaciągnięty, ta kwota trafi na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – II etap w Luzinie”, na który planowano zaciągnięcie kredytu, do którego praktycznie nie przystąpimy, ponieważ środki ze sprzedaży działek zabezpieczą realizację zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – II etap w Luzinie”.”
31. Radna G. Kasprzyk cyt. „Pani Skarbnik mówi nieprawdę, bo w uzasadnieniu wyraźnie pisze, w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości...., Wójt wyraźnie mówił, co na tą sprzedaż nieruchomości się składa – 410.165, 67 zł. Kwota ze sprzedaży tych właśnie nieruchomości ma obniżyć dług, czyli zaciągnięcie planowanego kredytu 470.000 zł.”
32. Skarbnik Gminy – M. Stolc zaakcentowała w swojej wypowiedzi wyrazy „planowanego, czyli nie zaciągniętego.”
33. Radna G. Kasprzyk cyt. „Czyli planowanego, dzięki temu, dzięki sprzedaży tej nieruchomości nie zostanie zaciągnięty. Wysprzedajemy majątek gminy.”
34. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober – cyt. „Zamykam dyskusję.”
35. Radna G. Kasprzyk - cyt. „Panie Przewodniczący, to jest ważne naruszenie regulaminowe.”
36. Skarbnik Gminy – M. Stolc cyt. „Jeżeli chodzi o uchwałę budżetową, Pani Radczyni opiniuje tylko podstawę prawną. Ja nie kwestionuję, bo rzeczywiście być może ja tutaj nie dopełniłam czegoś. Wczoraj będąc w Gdańsku, nie miałam możliwości spotkania się z Radcą Prawnym. Nie mogłam przedłożyć tej uchwały Pani Radczyni, natomiast Pani Radczyni tylko akceptuje kwestię prawną. Sam podział budżetu dotyczy Rady Gminy i tutaj Pani Radczyni nie wypowiada się w tej sprawie. Interesuje ją podstawa prawna, która praktycznie z uchwały na uchwałę się przekłada, bo dotyczy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.”
37. Radna G. Kasprzyk cyt. „Par. 41 pkt. 3 – „Projekty uchwał, są opiniowane co do zgodności uchwały z prawem przez radcę prawnego Urzędu Gminy albo przez innego prawnika”, w związku z czym podtrzymuję swoją opinię w tej kwestii, że zostało naruszone regulaminowe prawo.”
38. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober cyt. „Czy w związku z tym Pani zgłasza wniosek. Jeżeli nie usłyszę wniosku o odrzucenie tej uchwały poddam uchwałę pod głosowanie.”
39. Radna G. Kasprzyk cyt. „Panie Przewodniczący, ja się do tego ustosunkowałam „w sprawach regulaminowych”, Pan i Pan Przewodniczący jesteście od tego, żeby wyciągać w tym punkcie odpowiednie wnioski. Skoro tego nie zrobiliście, to proszę zrobić to co do Pana należy. Jeżeli Pan uważa, że trzeba głosować uchwałę, która narusza zasady obowiązującego prawa w Polsce, to proszę to zrobić. Jeżeli Pan uważa, że trzeba głosować uchwałę, która narusza zasady obowiązującego prawa w Polsce, to proszę to zrobić. Jeżeli Pan uważa, że to nie narusza, to proszę tego nie robić.”
40. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober stwierdził, iż poddaje projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2004 z całą odpowiedzialnością pod głosowanie. Potem odczytał projekt uchwały nr XIV/145/2004 Rady Gminy Luzino w sprawie budżetu gminy na rok 2004. Zadał pytanie: kto jest za podjęciem projektu uchwały, który został odczytany?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIV/ 145/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2004, 9 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna G. Kasprzyk cyt. „Pani protokolant, proszę zapisać, że mój sprzeciw to był w związku z oświadczeniem, który wygłosiłam w „sprawach regulaminowych”, stanowczy sprzeciw przeciwko łamaniu prawa w naszej gminie i że uchwała została podjęta z całą odpowiedzialnością przez W-ce Przewodniczącego, jak oświadczył, po wysłuchaniu wszystkich uwag, które do tej uchwały wniosłam.”

Ad.10.b.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 57/3 i cz. 57/4) w gminie Luzino. Oznajmił, że projekt omawiano na posiedzeniach Komisji. Potem skierował zapytanie do Radnych, czy mają jakieś zapytania?
W związku z brakiem mówców, poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 57/3 i cz. 57/4), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIV/146/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 57/3 i cz. 57/4) w gminie Luzino, 12 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10.c.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober przedstawił projekt uchwały dotyczący nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie i w Luzinie. Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach Komisji. Prowadzący obrady skierował pytanie do Radnych, czy mają jakieś zapytania do projektu uchwały?
Głos zabrał/ła
1. Radna G. Kasprzyk, która powiedziała, cyt. „Zgodnie z zapisem o który prosiłam na Komisji Gospodarczej, czyli gdzie kwestia tych ulic była omawiana zobowiązałam się, (protestuję oficjalnie przeciwko kandydaturom jakie padały) i obiecałam przygotować alternatywne propozycje. I teraz tak jeżeli chodzi o Kębłowo – tu był Brzechwa. Podtrzymuję w dalszym ciągu to co ja o Janie Brzechwie myślę, że był to indoktrynator dzieci, które już od najmłodszych lat miały uczyć się myślenia zgodnie z komunistyczną ideologią marksistowsko-leninowską. Był typowym producentem stalinowskiego ateistycznego człowieka, no i przygotowywanego do bezwzględnego posłuszeństwa wobec przywódcy swojego. To był tzw. człowiek homosowieticus. Swoim młodym czytelnikom wpajał właśnie te wzorce pewnych zachowań i cech, jakie powinny stać się przykładami do naśladowania. I oczywiście wcielał w te postacie cudowne zwierzątka i nic bardziej urokliwego tutaj zrobić, nie można było. Naprawdę doskonały fachowiec. (Żyd. Panie Wójcie, wiem że Pan nie lubi żydów. On był żydem). /Prowadzący obrady wtrącił zdanie, proszę … nie zakończył wypowiedzi./ Radna dalej kontynuowała wypowiedź, cyt. „Obiecałam Państwu i chciałabym uzasadniać dalej swoją propozycję, bo … . Alternatywną propozycję przedstawię za nim odczytam Państwu bardzo ciekawy wierszyk Pana Brzechwy, chyba, że Państwo nie chcecie go wysłuchać?”
2. Przewodniczący obrad – K. Bober zadał pytanie, czy Radni chcą wysłuchać wiersza Jana Brzechwy? /Niektórzy Radni chórem odpowiedzieli, że nie chcą wysłuchać wiersza./ Wiceprzewodniczący mimo to poddał pod głosowanie pytanie: kto jest za tym aby Radna odczytała wiersz. Radni w głosowaniu jawnym, podjęli pytanie 2 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 10 głosami „wstrzymującymi”.
3. Radna G. Kasprzyk oznajmiła, cyt. „ Dziękuję Radnym, którzy są ciekawi, że tak powiem świata, wiedzy i informacji, bo to się może Państwu przydać.” Potem przystąpiła do czytania wiersza cyt. „Alegoria Brzechwy - Szelmostwa lisa Witalisa
Lis Witalis, wielki szelma,
Łypie białkiem swego bielma,
Pręży ogon znakomity
Zwisający na kształt kity
I w tyrolskim kapeluszu
Krąży pełen animuszu.
Tu do wilka się przymili i coś szepnie, tam po chwili
Do niedźwiedzia chyłkiem sunie, jakieś słówko rzuci kunie,
Chytrze mrugnie okiem do jelenia, jeża muśnie od niechcenia,
Mysz ogonem połaskocze, mimochodem, Bóg wie o czym,
Porozmawia chwilkę z rysiem – świetnie, lisie Witalisie!
Wszyscy myślą: A to szelma! Jakiś w tym, widocznie, cel ma.
Już wybory rozpoczęte – Któż zostanie prezydentem?
Lis spryciarzem był bezsprzecznie, więc o głos poprosił grzecznie,
Wszedł na pień i w słowach kilku tak powiedział:
Zacny wilku i wy wszyscy tu zebrani, tak przeze mnie szanowani,
Albo mówiąc wprost – zwierzęta!
Macie wybrać prezydenta. /Radna dodała swój komentarz cyt. „Tak jak w komunie macie wybrać pierwszego i koniec./

Czyż jest ktoś, kto nie pamięta zasług lisa Witalisa?
W pięciu tomach ich nie spisać!
Otóż ja przed wielu laty, gdym był młody i bogaty, w ciągu jednej tylko wiosny zasadziłem
Tutaj sosny, buki, dęby – niemal wszystko, by zwierzętom dać schronisko!
Dla was szereg lat z zapałem drób w kurnikach hodowałem, dla was w chlewach tuczę
Wieprze, byście mieli życie lepsze, jestem waszym dobrodziejem, a sam nie śpię, a sam nie jem,
Tylko myślę dniem i nocą, jak zwierzętom przyjść z pomocą.

Mruknął niedźwiedź do sąsiada: Co tu gadać - dobrze gada!
Szepnął borsuk: Jaka swada, Jaka dykcja i wymowa, to przynajmniej tęga głowa!

A tymczasem lis po chwili ciągnął dalej – moi mili, ale nie namawiam, ale radzę:
Jeśli dziś otrzymam władzę, daję słowo, że zasadzę w ciągu pięciu dni na piasku
Drzewa mego wynalazku, już nie szyszki, nie żołędzie, schab wędzony i pieczony, boczki,
Szynki, salcesony, mortadelę i serdelki, mięs przeróżnych wybór wielki,
Nawet prosię w galarecie jeśli tego tylko zapragniecie.
Wszystkie oczy aż zabłysły: - Lis niezgorsze ma pomysły, Niech zostanie prezydentem! -Czy przyjęte? – Tak ! Przyjęte! – Niedźwiedź objął go za szyję i zawołał – Niech nam żyje! Żyj nam lisie Witalisie! – Powtórzyły za nim rysie, kuny, tchórz i jelenie oraz całe zgromadzenie.”
Następnie Radna oznajmiła, cyt. „Ja myślę, że ten tekst nie wymaga komentarza. Zrozumieliście Państwo na pewno doskonale o co tu chodzi.”
/Prowadzący obrady, cyt. „proszę tylko odczytać ale bez komentarza, myśmy się zgodzili na odczytanie wiersza./
Radna Kasprzyk kontynuowała swoją wypowiedź. Cyt. „Moja propozycja jest taka, żeby nie głosować na takich kandydatów, którzy czerpią przykłady z komunistycznej ideologii, Gierkowskiej propagandy sukcesów, tego co skończył jak prawdziwy mężczyzna, bo lis naobiecywał tak samo a skończył …/Radna nie dokończyła wypowiedzi./ „Moją propozycją jest Zbigniew Herbert. I tę kandydaturę chciałabym przedstawić Państwu jako kandydaturę przeciwko kandydaturze Jana Brzechwy znanego w tamtych czasach jako indoktrynatora. /Radna przystąpiła do przedstawiania kandydatury./
Zbigniew Herbert - Wybitny poeta współczesny, prześladowany przez system totalitarny, za swoją cenioną twórczość literacką. Żył w latach 1924 – 1998. W dobie agresywnego kapitalizmu i komercjalizacji życia, w którym zamiast wartości, czy norm etycznych rządzi pieniądz, był wielkim, wspaniałym, czułym, mądrym i niezwykle samotnym człowiekiem. Herbert był Wielkim Patriotą, który całym swoim życiem o tym zaświadczył. W swojej twórczości zawarł wartości moralne jako wzorce do naśladowania, a całe jego życie to walka z zakłamaniem o prawdę. /Radna zwróciła się do Przewodniczącego obradom, aby nie rozmawiał, bo jej to przeszkadza. Po czym kontynuowała wypowiedź. Był przez wiele lat prześladowany przez komunistów, jego niezwykle cenne utwory nie miały najmniejszych szans by przejść socjalistyczną cenzurę. Bił się z PRL-em – była to jego metoda by przeżyć go w postawie wyprostowanej. Omijał salony władzy i ignorował je do końca. Według opinii wielu, był to jeden z powodów dla których nie dostał Nobla. Pisał protesty w obronie więzionych w PRL-u więźniów politycznych i walczył też w III RP domagając się dekomunizacji i lustracji, za co bywalcy salonów nazywali go wariatem, gdyż miał odwagę domagać się np. rehabilitacji płk. Kuklińskiego. Jego druga natura to kpić i śmiać się z PRL-u i śmiać się w ogóle. Światu dawał humor, dowcip. Gdy w Paryżu wskoczył na dachy samochodów tkwiących w korku i tak szedł dopóki go nie ściągnięto. Później to żartobliwie tłumaczył, że Francuzi, którzy żyją w raju mogą chodzić po chodnikach a przybysz z PRL-u musi mieć trudności. Po winie u Fukiera w Warszawie darł się kiedyś nocą na cały głos: „Ludu Warszawy, pędź Moskala”. Jego mottem przewodnim było: „Bądź wierny, idź”. Godnie i mężnie znosił chorobę, do ks. Wiesława Niewęgłowskiego, znanego księdza, na dzień przed swoją śmiercią powiedział: „Bóg był zawsze dla mnie kimś ważnym, bo rozumiał moje cierpienie”.
Zachęcam wszystkich Radnych do zapoznania się z tą niezłomną postawą i naprawdę wybitną twórczością literacką Zbigniewa Herberta.” Ja tutaj do twórczości się nie odnosiłam. Chciałam Państwu wskazać na te wartości, bo zanosi się na to, że będziemy musieli wybrać pomiędzy komunistycznymi wartościami znienawidzonego systemu totalitarnego a wartościami praworządnymi. /Prowadzący obrady przerwał wypowiedź Radnej/ Tak to była alternatywa na propozycję Brzechwy. Druga alternatywa - tu jest Jan Waraksa. Mam dla Państwa bardzo ciekawą informację, bardzo tylko muszę ją odszukać. Jeżeli Pan pozwoli, Panie Przewodniczący, to w obecności sołtysów i wszystkich obecnych, (bo swoje stanowisko przedstawiłam na Komisji Gospodarczej i prosiłam o to, żeby ustosunkować się jeszcze do tego na sesji. Proszę Pana, żeby Pan mi nie przerywał – wtrąciła radna. – „Jan Waraksa członek egzekutywy partyjnej w Luzinie, Radny i przewodniczący Komisji Rolnictwa i przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej, zaufany człowiek i zasłużony pierwszy sekretarz PZPR, przypomnę w tych czasach tylko takim ludziom można było zaufać i powierzyć budowę wspólnoty w duchu socjalistycznego ateizmu. Przypomnę kilka zasług matki nieboszczki PZPR: ograbianie majątków ziemskich i ogłupianie narodu polskiego a przede wszystkim pogłębianie zacofania na wsi i wychowanie człowieka ateistycznego bez Boga, a teraz aktualne przykłady cudownie odrodzonego dziecka SLD: aborcja posłanki Labudy, wolna miłość Izabeli Sierakowskiej, śluby pederastów Jarugi –Nowackiej, /Tak Franek, tak ona się nazywa? – radna wtrąciła zdanie/ ateistyczna armia pani Waniek, eutanazja, afery, morderstwa ludzi ze struktur solidarnościowych niewyjaśnione do tej pory. /Proszę to przerwać powiedział Wójt./ Radna kontynuowała wypowiedź: Dlatego stanowczo protestuję przeciwko nagradzaniu ludzi z tamtej epoki, czy upamiętnianiu choć być może byli dobrymi pracownikami, jak mówił Pan Krzysztof, i lubianymi w swoim środowisku. Ale jest pytanie zasadnicze właściwie nie jedno. Pytanie: co zrobił złego skoro był w tym zbrodniczym systemie postrzegany jako tak bardzo zasłużony i tak bardzo zaufany skoro powierzyli mu stanowisko I sekretarza. Musiał być bardzo zasłużony. Ktoś powiedział chodził do kościoła, być może, ale komu służył dwóm panom? Dwóm panom Rzymowi i Krymowi służyć nie można, bo naczelną zasadą ideologii marskistowsko-leninowskiej był człowiek wychowany bez Boga. A tu jest proszę Państwa, wyciąg, bardzo interesujący i jeżeli Państwo macie cierpliwość wysłuchać.../Radna nie dokończyła zdania, bo przerwał jej wypowiedź prowadzący obrady./”
4. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober poprosił Radną o przedstawienie alternatywy.
5. Radna G. Kasprzyk cyt. „Panie Przewodniczący prosiłam na Komisji o zapisanie tego, nikt się nie sprzeciwiał, że ja przedstawię swój sposób myślenia w stosunku do jednej kandydatury i przedstawię alternatywę. Muszę go wyczerpać, żeby nie być źle zrozumiana. Także chciałam Państwu przedstawić bardzo ciekawy materiał. Informację zaciągniętą z wyciągu. Mogę?”
6. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober cyt. „Mnie nie interesuje ani Pani Jaruga, ani eutanazja. Ja proszę ustosunkować się do projektu uchwały. Jeżeli jest inna propozycja, to proszę ją przedstawić, skupić się na przedstawieniu alternatywnej propozycji.”
7. Radna G. Kasprzyk - Cyt. „Panie Przewodniczący, ja mówiąc o Jarudze, nie podrabiałam opinii Jarugi, bo to jest jej sprawa. Ale ja naświetlałam Radnym charakter formacji na którą chcemy zagłosować. Ja mam bardzo ciekawy wyciąg z protokołu Komitetu Gminnego PRON-u z okazji 40 lecia, tu jest wymieniony ...” /Radna nie dokończyła zdania, bo znowu jej przerwano wypowiedź./
8. Radny E. Słowi – cyt. „Czy ja mogę to przerwać, bo ja uważam żeby tak w naszej wsi, gdzie ja jestem Radnym, w Robakowie, no powstały takie spory, to jednak my mieszkańcy wybieramy nazwy ulic. Mieszkańcy powinni zgłaszać propozycje. Nie wiem co mieszkańcy, czy chcą zmiany?”
9. Radna G. Kasprzyk cyt. „Ja jestem mieszkańcem Luzina i mam prawo do składania propozycji”.
10. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober cyt. „Chwileczkę, dlatego ja Panią proszę o podanie alternatywnej propozycji dla.” /Wiceprzewodniczący nie skończył zdania./
11. Radny E. Miotke cyt. „Ja w kwestii formalnej, chciałem apelować, aby umożliwić Pani Radnej dokończenie wypowiedzi.” /”Dziękuję. To jest kultura polityczna” – radna G. Kasprzyk./
12. Radna G. Kasprzyk zaproponowała prowadzącemu obrad, aby przegłosował apel Radnego E. Miotke.
13. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober cyt. „Ja bardzo Panią proszę, aby Pani przedstawiła alternatywę, bo czas na przedstawianie tych wszystkich spraw był na Komisjach a do tego nie jest sesja. Proszę o przedstawienie alternatywy dla nazwy ulicy we wsi Luzino.”
14. Radna G. Kasprzyk - cyt. „Panie Przewodniczący, w kwestii formalnej.”
15. Wiceprzewodniczący Rady Gminy– K. Bober cyt. „Będę się upierać przy swoim stanowisku nawet będę musiał /nie dokończył wypowiedzi/.”
16. Radna G. Kasprzyk – Cyt. „Prosiłam o zapis na Komisji Gospodarczej, że swoją opinię na temat Pana Jana Waraksy jeszcze raz wyrażę i przedstawię alternatywę. Pan mi to uniemożliwia, czyli Pan uchyla się od wysłuchania tego co zrobił tamten zbrodniczy system komunistyczny. A ja mam bardzo ciekawy wyciąg z protokołu Komitetu Gminnego PRON z okazji 40 lecia. Jeżeli Państwo nie chcecie go wysłuchać nie będę zmuszała.” /Wypowiedź radnej została przerwana/
17. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober cyt. „Bardzo proszę, żeby Pani nie czytała. Bardzo Panią proszę o alternatywę.”
18. Radny E. Miotke zgłosił wniosek formalny dotyczący dokończenia wypowiedzi Radnej. W związku z czym prowadzący obrady – K. Bober poddał wniosek Radnego E. Miotke pod głosowanie. Zadał pytanie: kto jest za tym, aby Radna G. Kasprzyk kontynuowała swoją wypowiedź? Radni podjęli wniosek wyżej wymieniony 4 głosami „za”, 3 głosami „przeciwnymi” i 3 głosami „wstrzymującymi”. /Dwie osoby nie głosowały/.
19. Radna G. Kasprzyk cyt. „Ja rozumiem, że źle się Państwu tego słucha, bo tu siedzą osoby związane z tym systemem ale jednak to jest prawda historyczna. Informacja zaciągnięta z wyciągu protokołu Komitetu Gminnego PRON z okazji 40 – lecia PRL (1984). W tekście powyższego protokołu Patriotycznej Rady Ocalenia Narodowego wspomina się takie zasłużone dla PRL-u osoby jak: Edward Osóbka – Morawski i Wandę Wasilewską (niebezpieczną komunistkę, która przyczyniła się do śmierci wielu niewinnych ludzi i była najbliższą współpracownicą i zarazem kochanką Stalina) oraz Andrzeja Witosa. /Proszę nie mylić z Wincentym, bo to był jego przyrodni brat./ Ludzie ci określali się jako „patrioci polscy”, a tak naprawdę byli to mordercy, którzy się za nich podszywali. Do ich głównych zasług należało to, że przyczynili się do śmierci i represji prawdziwych patriotów polskich i ich rodzin, którzy trafiali do stalinowskich łagrów z których powrotu nie było lub znikali w niewyjaśnionych okolicznościach. Dalej w protokole nawiązuje się do przeprowadzonej wielkiej reformy rolnej, która jak historia pokazuje polegała na ograbianiu posiadaczy ziemskich i dotyczyła parcelacji majątków w Strzebielinie, Barłominie, Robakowie, Milwinie i Luzinie. W protokole nawiązuje się również do pierwszego rządu polskiego, który przekształcił się w PKWN z wyżej wymienionymi zdrajcami narodu polskiego na czele. Dodam, że PKWN powstał 21 lipca nie w Polsce a w Lublinie jak przez długie lata fałszowała to historia w podręcznikach, lecz w Moskwie, a członkami PKWN byli nie Polacy lecz stalinowscy komuniści mówiący po polsku, którzy podszywali się za polskich działaczy politycznych, a tak naprawdę byli to specjalnie szkoleni i przygotowywani całymi latami w Moskwie ludzi do przejęcia rządów w Polsce, przerzuceni w nocy przed 22 lipca 1944 r. do Lublina. /Jeżeli ktoś chce literaturę to służę w przerwie./ W protokole wymienione są najważniejsze sukcesy tego znienawidzonego przez Polaków systemu totalitarnego, do których zaliczono /oczywiście Komitet Gminny PRON w Luzinie również/:
1. socjalistyczne przeobrażenia lat 50 na wsi, które stały się podstawowymi zadaniami okresu socjalizmu w Polsce;
2. gigantyczny trud włożony w rozwój oświaty i kultury, który zmniejszył liczbę 3 mln analfabetów w Polsce. Reforma lat 60 doprowadziła do upowszechnienia szkolnictwa w niespotykanej Polsce skali. Nastąpiła likwidacja zacofania na wsi, powstały Wieczorowe Szkoły Rolnicze między innymi w Wyszecinie. (Szczegółowymi informacjami na ten temat może podzielić się absolwent tej socjalistycznej edukacji, obecny w-ce wójt A. Stenka, podobno skończył tę szkołę). /Wystąpił nieład dyskusyjny na sali./ Wydrukowano miliony podręczników i powstały na wsi ośrodki kultury. To był wielki powód do dumy. Referujący twierdzi, że ten niezwykle interesujący historyczny materiał był przeznaczony dla wszystkich, którzy uczestniczyli w budowie socjalizmu, (czyli świadomym ogłupianiu narodu polskiego i degradowaniu jednostki ludzkiej).
3. Te wszystkie głębokie przeobrażenia spowodowały niebezpieczne kryzysy i konflikty wynikające z niezadowolenia robotników, co spowodowane zostało rozluźnieniem więzi partii z ludźmi pracy. To rozluźnienie spowodowało również osłabienie rolniczego zaufania, co wynikało z naruszenia zasad socjalizmu, łamania leninowskich norm życia partii i zasad ludowładztwa, osłabienia klasowej czujności.
Historię tę tworzą ludzie, o których się zapomina i dlatego w tym przypadku naszej gminy warto przypomnieć nazwiska ludzi biorących udział w budowie podstaw aktualnego jej wyglądu. (I tu wymienia się wszystkich szczególnie zasłużonych dla budowania PRL-u działaczy). Pierwsi Sekretarze PZPR:
1. Walenty Wiosna
2. Tadeusz Siemienic
3. Walter Theisebach
4. Stefan Riegel
5. Zbigniew Klotzke
6. Paweł Labuda
7. Jan Waraksa
8. Józef Owczarzak
9. Brunon Karcz itd.
/Dziękuję bardzo ja skończyłam. Chciałam Państwa poinformować. Pan, Panie Przewodnicząc i prawico kochana co się podajecie za nią, (nie śmiejcie się!), bo to nie jest śmieszne w ogóle./
„Teraz tak. Moją alternatywą dla Jana Waraksy, który (nie podważam, być może był dobrym człowiekiem i lubianym, dobrym pracownikiem), jest ks. Bernard Sychta. Radna przystąpiła do przedstawienia kandydatury wstając. Ks. Bernard Sychta to Kaszub z krwi i kości. Znano go jako duszpasterza, pisarza, malarza, uczonego i profesora, był przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, skromnym, głęboko wierzącym, otwartym na sprawy człowieka. To stanowiło osnowę wszystkich jego pomysłów i działań. Zaopatrzony w człowieka, w jego niezrównaną godność, chciał we wszelki możliwy sposób z analizować i utrwalić przeróżne formy aktywności ludzkiej – ludzkich zachowań, języka, środowiska człowieka. Czemu dał wyraz w swojej twórczości. Do znanych prac ks. Bernarda Sychty zaliczamy: „Słownik Gwar Kaszubskich”, „Hanka sę żeni”, „Dźewczęca i miedźe”, „Spiące uejskue”, „Przebudzenie” itd. Osobowość ks. B. Sychty w ścisłym powiązaniu z jego bogatym i wieloaspektowym dorobkiem, bardzo szybko wzbudziła szacunek, uznanie i podziw tych, którzy byli świadomi wartości owych dokonań. /Radni rozmawiali więc Radna poprosiła Radnych o nie rozmawianie/ Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z okazji ukończenia pracy nad słownikiem Kaszubskim „wybił medal zawierający na awersie podobiznę autora słownika wraz z napisem: „Twórcy Słownika Gwar Kaszubskich – Bernardowi Sychcie” (1974 r.) oraz uhonorowano jego „Honorowym członkostwem” – (3.04.1978 r.) Wielokrotnie nagradzany przez instytucje naukowe, kulturalne i państwowe. W 1975 r. nagrodę Ministra Kultury i sztuki Józefa Tejchmany. 28.10.1977 r. Polska Akademia Nauk przyznała mu nagrodę im. Kazimierza Nitsche, w zakresie językoznawstwa za „Słownik Gwar Kaszubskich”. (Nagród nie odebrał). Nie pojechał wcześniej do Płocka po odbiór nagrody (20 tys. zł) i Medalu im. Oskara Kolberga (z podobizną wielkiego etnografa). Po odbiór udała się w 1977 r. bratanica, Stefania Sychta. Ponadto w lutym 1982 r. odznaczony Medalem Mikołaja Kopernika przez Polską Akademię Nauk. Uniwersytet Gdański uchwałą z dnia 3 grudnia 1981 r. nadał księdzu doktorowi Bernardowi Sychcie urodzonemu w 1907 r. tytuł godność, prawa i przywileje doktora honoris causa nauk humanistycznych . W uznaniu wybitnych zasług dla poznania kultury oraz „Gwar Kaszub i Kociewia”. Naukową, dydaktyczną i duszpasterską pracę ks. Sychty doceniły władze kościelne. W dowód uznania dla tych form aktywności, papież Jan XXIII mianował go w 1961 r. swoim tajnym szambelanem, a biskup Kazimierz Józef Kowalski ustanowił w 1964 r. Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej Chełmińskiej. Dziś wiele szkół na Kaszubach posiada imię ks. B. Sychty. W wielu miastach i wioskach widnieją tabliczki z nazwami ulic ks. B. Sychty, pomniki i tablice. /Ja myślę, że życiorysu nie będę przedstawiała. Chociaż nie. Ja go odczytam./
Bernard Sychta urodził się w bardzo licznej rodzinie (14 dzieci) dnia 21 marca 1907 r. Puzdrowie gm. Sierakowice. Syn Jana i Anny Sychta z domu Karszny. Był siódmym z kolei dzieckiem, a czwartym chłopcem. Chrzest przyjął 25 marca 1907 r. w parafii św. Marcina w Sierakowicach z rąk proboszcza Bernarda Łosińskiego, po którym otrzymał imię Bernard. Po nim urodziło się jeszcze siedmioro osób. Uczęszczał do szkół w Puzdrowie, Gdańsku, Wejherowie i seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia otrzymał 17 grudnia 1932 r. w przyspieszonym toku nauki z powodu braku kapłanów.
Pracował w Świeciu, Sarnowie, Koeborowie i Pelplinie. W czasie wojny prześladowany – musiał się ukrywać, ale mimo trudności poświęcał się pracy. Pisał utwory, zbierał przez całe życie materiały do słownika, w czym pomagała mu młodsza siostra Anna. Napisanie takiego słownika zabrałoby wielu ludziom całe życie. W swojej pracy był niestrudzony. Latem 1939 r. zachorował na tyfus brzuszny – leczony w szpitalu w Toruniu. W czasie wojny jego prace ukryto w Puzdrowie i Potęgowie skąd pochodziła jego matka. Zmarł 25 listopada 1982 r. w Pelplinie. Wychowawca wielu kapłanów.”
Potem Radna oznajmiła, cyt. „Chciałam do Radnych zaapelować jako katoliczka, jako chrześcijanka, macie dwie poważne alternatywy i macie do wyboru między aktywistami, działaczami tamtego totalitarnego systemu a ludźmi, co do których no nie można mieć żadnych zarzutów, bo reprezentują wartości naprawdę w najwyższym stopniu moralnym i etycznym.”
Radny W. Zaczek, który oznajmił, cyt. „ Trudno mi się pogodzić z tym wszystkim co dzisiaj usłyszałem. Dlatego muszę wyrazić swoją opinię. Nadanie nazwy ulicy, obiektu, szkole, jakiegoś nazwiska jest formą uhonorowania dla danej osoby. Jest to także forma podziękowania za pewien udział w losach narodu. Często heroiczny, czy nietuzinkową bezinteresowną działalność, twórczość itd. Istniejący na szyldzie nazwisko ma także być nauką historii, wzorem naśladowania dla młodych pokoleń. To też ocena, czy dana osoba winna być w ten sposób uhonorowana, winna być oparta tylko i wyłącznie od tego co ta osoba uczyniła, jakie miała zasługi jako człowieka, nie zaś bez względu na to, że jakie były jej orientacje polityczne, religijne, czy rasowe, pochodzenie. Przypomina mi się powiedzenie, nie pamiętam autora: „Nie wystarczy należeć do rasy ludzkiej ale należy także być człowiekiem.” Można, by powiedzieć „nie wystarczy należeć do PZPR aby zostać uznany za niegodziwca. Nie wystarczy także należeć do solidarności lub organizacji chrześcijańskiej by zostać uznany za przyzwoitego człowieka”. Ja należę również do pokolenia, które miało wątpliwy zaszczyt żyć w czasach komunistycznych. Daleki jestem od gloryfikowania tego totalitarnego systemu, gdyż ja osobiście głaskany, w tym systemie nie byłem. Ale nie mogę osobiście pochwalać dokonywania oceny człowieka w oparciu o przynależność partyjną. Jacek Kuroń niedawno zmarły polityk, był także komunistą ale jak to powiedział A. Michnik na jego pogrzebie, proszę mnie nie pociągać za słowa, „uczyłeś nas, że nas przeciwnik nie oportunista, nie musi być skończonym łajdakiem ale może być wartościowym człowiekiem.” Ja osobiście znałem co najmniej kilku tzw. komuchów, którzy bezinteresownie załatwiali wielu ludziom, czy to mieszkania, czy zapomogi, czy opał na zimę. Działacze solidarności i innych prawicowców, którzy doskonale reprezentowali się w mediach ale na co dzień byli oszustami, kłamcami, fanatykami, często nawet maltretującymi własne rodziny. Potępianie kogoś takiego jak Brzechwa, za to, że był komuchem, na pewno jest zwykłym fanatyzmem politycznym. Nie mniej groźny niż fanatyzm religijny dla tego narodu polskiego. Przypomina mi się polowanie na czarownice, na czerwone czarownice. Uważam, że przyszłość pokoleń winniśmy budować w oparciu o tolerancję, miłość bliźniego i szanowanie historii bez względu na to jaka ona by nie była, gdyż to pozwoli wysunąć los naszych przyszłych pokoleń.”
Radny E. Miotke zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober poddał pod głosowanie propozycję Komisji Gospodarczej, propozycję pierwszą, którą odczytał. Oznajmił, cyt. „zarówno Zb. Herbert jak i ks. B. Sychta zasługują na uhonorowanie. Myślę, że to może nastąpić, powinno wręcz. Są godne miejsca zarówno w Luzinie jak i w Kębłowie. Myślę, że to jest przed nami.” Potem zadał pytanie: kto jest za przyjęciem projektu uchwały, w sprawie nadania nazw ulicom nowo powstałym w Kębłowie i w Luzinie, proszę o podniesienie ręki?”
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIV/147/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom nowo powstałym w Kębłowie i w Luzinie, 11 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” i 0 głosami „wstrzymującymi’. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna G. Kasprzyk powiedziała, cyt. „Panie Przewodniczący, mam prośbę do Pani protokolantki, o zapisanie w protokole, że ja fanatyczką religijną nie jestem, na czerwonych nie poluję. Nigdy tego nie robiłam ale proszę zaznaczyć w protokole, że jako Radna, gdybym kiedykolwiek w życiu miała wybierać pomiędzy tamtym totalitarnym, zbrodniczym systemem, przez który wycierpiała moja rodzina, moi znajomi, Franek był bity, pałowany, internowany a tymi niepodważalnymi kandydaturami, które ja przedstawiłam, to nie wyobrażam sobie po prostu innego stanowiska i to proszę zaprotokołować.”

Ad.10.d.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący nadania nazw ulic w Robakowie. Cyt. „Par. 1. Nadaje się następujące nazwy ulicom położonym na terenie wsi Robakowo: ulica Wspólna, ulica św. Jana, ulica Kaszubska, ulica Lipowa, ulica Dworska, ulica Królewska, ulica Mieszka, ulica Chrobrego, ulica Leśna, ulica Wejherowska, ulica Stefana Lewińskiego, ulica Łąkowa, ulica Narcyzowa, ulica Fiołkowa, ulica Kwiatowa, ulica Tulipanowa, ulica Podgórna, ulica Różana, ulica św. Antoniego, ulica Ziemska, ulica Zacisze, ulica Świerkowa, ulica Bukowa, ulica Dębowa, ulica św. Krzysztofa, ulica Sobieskiego, ulica Polna, ulica ppłk. Ryszarda Lubowiedzkiego, ulica Okrężna, ulica Krótka, ulica Rzeczna. Par. 2. Załącznikiem do uchwały jest plan sytuacyjny ukazujący przebieg ulic. Par. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Par. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.”
W dyskusji głos zabrał/ła:
1. Radna G. Kasprzyk, poprosiła prowadzącego obrady o uzasadnienie propozycji „ppłk. Ryszarda Lubowiedzkiego”. Oznajmiła, cyt. „Na razie wiem, że był pułkownikiem, wprowadził wojsko do kościoła i że był komuchem.”
2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober stwierdził, cyt. „Ja się nie chcę chwalić, też byłem bity, prześladowany. Chciano mnie ze szkoły wyrzucić jak się pytałem o Katyń ale ja nie mam zasady oddawać tym samym i jeżeli już mówimy bardzo obraźliwie, bo komuch to jest bardzo obraźliwe określenie, bo za tym zawsze kryje się człowiek. Ja bym prosił nie szafować takimi przezwiskami, bo to uwłacza temu, który to mówi. Chcę odczytać życiorys ppłk. R. Lubowiedzkiego…” Potem Wiceprzewodniczący odczytał życiorys R. Lubowiedzkiego, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.
3. Radna G. Kasprzyk – Cyt. „Panie Przewodniczący bardzo bym prosiła, nie szafować takimi sloganami. („Nie ja zacząłem” wtrącił zdanie Wiceprzewodniczący Rady Gminy). „Oddawać tym samym”. Bo Panie Przewodniczący, mnie mieli wylać z pracy za to, że do związków branżowych się nie chciałam zapisać i ja o tym nie mówię nikomu. Ja tylko tu dałam przykład Pana Franka, który był bity, kopany, internowany. Moja rodzina też ucierpiała i to nawet bardzo. Panie Przewodniczący, ja nie oddaję tym samym, bo ja ani Pana nie biję, ani Przewodniczącego i nie kopię. Ja po prostu Państwu daję alternatywę wyboru pomiędzy ludźmi tamtego systemu, który zrobił wielu ludziom krzywdę. Ja nie mówię, że to byli źli ludzie. Ja nie oceniam tych ludzi, jako ludzi, jako jednostek, które w społeczeństwie działały, żyły i socjalizowały się przez cały okres swojego życia, tylko ja jestem przeciw upamiętnianiu osób, które były zasłużone w tamtym okresie i chcę żeby to wszyscy dobrze zrozumieli. Moją alternatywą, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli mi kontynuować, jest porucznik Bernard Michałko. Ja pozwoliłam sobie zaprosić na dzisiejszą sesję jednego ze znanych działaczy solidarnościowych prawicowych, porządnego człowieka, Pana Piotra Reszke. Pan Reszke jest prezesem Zarządu Powiatowego Chrześcijańskiego „Ruchu Samorządowego”, jest w-ce prezesem Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Ma mnóstwo różnych innych funkcji. Nie będę ich Państwu przedstawiała, bo nie widzę potrzeby i mam prośbę do Radnych i do Pana Przewodniczącego, żeby w moim imieniu tę alternatywę przedstawił właśnie Pan Piotr Reszke. To jest mój wniosek formalny. Jeżeli on wymaga głosowania, to proszę go przegłosować w sposób formalny.”
4. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober cyt. „Szkoda tylko, że tak późno, jesteśmy zaskoczeni, myślę.” Zadał pytanie: kto jest za tym, żeby propozycję porucznika Bernarda Michałko przedstawił Pan P. Reszke?” Wniosek upadł, bo uzyskał 1 głos „za”, 6 „przeciwnych” i 5 „wstrzymujących”.
5. Radna G. Kasprzyk cyt. „Panie Przewodniczący zgłaszam drugi wniosek, jeżeli można oczywiście, drugi wniosek, ponieważ funkcyjną rolę w Kaszubsko-Kociewskim Stowarzyszeniu im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” ma Pan F. Okuń. W związku z powyższym, proszę o to, aby uwzględnić, aby ta kandydatura była przedstawiona przez Pana Okunia.”
6. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zadał pytanie: czy Pani tej kandydatury nie może przedstawić?
7. Radna G. Kasprzyk cyt. „Mogę, ale wolałabym, żeby to zrobił ktoś, kto jest bezpośrednio zaangażowany w działalność „Gryfa Pomorskiego”.”
W związku z powyższym, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto jest za tym, aby Pan F. Okuń przedstawił propozycję porucznika Bernarda Michałko? Radni nie podjęli wniosku. / 1 głos „za”, 8 „przeciwnych” i 4 „wstrzymujące”/
8. Radna G. Kasprzyk cyt. „W takim układzie jestem zmuszona, przykro mi Panie Piotrze bardzo, bo fatygowałam Pana z Gdańska. No widzi Pan z jakimi Radnymi przyszło mi współpracować.” /Na sali obrad wystąpił nieład dyskusyjny/.
9. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober cyt. „Ja w tej chwili nie udzieliłem Pani głosu. Wprowadza Pani zaproszonego przez siebie gościa w błąd. Jeżeli Pani prosiła Pana Piotra Reszke, żeby fatygował się z Gdańska, to trzeba było poinformować Pana Przewodniczącego Rady, żebyśmy wiedzieli, że taki gość do nas przyjedzie. Jeżeli ja Panią proszę o przedstawianie wniosku, to proszę go przedstawić ale bez zbędnego komentarza. W tej chwili ogłaszam 5- minutową przerwę” Po przerwie, poprosił Radną Kasprzyk o przedstawienie charakterystyki porucznika Bernarda Michałko.
10. Radna G. Kasprzyk. Cyt. „Panie Przewodniczący. Chciałam wyjaśnić tę sytuację, bo Pan próbuje...”
11. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober - cyt. „Ja nie oczekuję wyjaśnienia.”
12. Radna G. Kasprzyk cyt. „Panie Przewodniczący, Regulamin nie zabrania komentarzy.”
13. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober cyt. „Proszę przedstawić charakterystykę”.
14. Radna G. Kasprzyk cyt. „O przyjeździe Pana P. Reszke dowiedziałam się na pół godziny przed tą sprawą. Poinformował mnie o tym telefonicznie. Teraz przystępuję do przedstawienia kandydatury Bernarda Michałki. Żałuję, że nie chcieliście tego wysłuchać z ust ludzi, którzy mają wiedzę. /Pani Radna za chwilę odbiorę Pani głos i będę prosił, żeby to zaprotokołować. Prosiłem Panią, żeby Pani przedstawiła charakterystykę porucznika B. Michałko – wiceprzewodniczący Rady Gminy/. Radna przystąpiła do przedstawiania kandydata. „Porucznik Bernard Michałko pseudonim „Batory”, syn Franciszka, urodzony 07 kwietnia. Był wielkim patriotą. Do wybuchu wojny był listonoszem w Luzinie. Członek organizacji konspiracyjnej – Polska Żyje w Wejherowie. Dowódca grupy partyzanckiej, zastępca komendanta „Gryfa Pomorskiego” w powiecie morskim. Grupa wykonała szereg udanych akcji m.in. wypad na hitlerowskie lotnictwo w Strzebielinie. 23 grudnia 1944 r. oddział GP w sile 24 ludzi pod dowództwem „Batorego” zlikwidował siedmioosobowy patrol niemiecki. Zniszczył 6 samolotów liczebnych. Dotykał wiele broni, w tym dwa lekkie karabiny maszynowe. Akcje obok grupy „Batorego”, brały udział oddziały partyzanckie – Alfreda Loeprea, Franciszka Dejka i Kamińskiego. Bernard Michałko poległ w Kamienicy Królewskiej w bunkrze zwanym „gniazdem gryfitów”. Osaczony przez wojsko niemieckie i gestapo. 10 stycznia 1944 r. zginął śmiercią bohatera. Pochowany został w Sierakowicach po 2 latach. Porucznik B. Michałko był wybitnym partyzantem, odważnym, nieustępliwym w walce. Stoczył wiele zwycięskich potyczek z patrolami niemieckimi. Był członkiem grupy bojowej „Dywersja”, „Sabotaż”. Brał udział ze swoim oddziałem w słynnej akcji bojowej dnia 21 listopada 1944 r. na lotnisku w Strzebielinie. Znajdujący się w bunkrze partyzanci przez zamaskowane okienko widzieli co się dzieje w otoczeniu w zagrodzie Kwidzińskiego. Czasu było mało więc przystąpili do niszczenia dokumentów, pieczątek i rozpoczęli przygotowania do walki. I ja myślę, tu mi podpowiada Prezes, że to wystarczy. Dziękuję bardzo”.
15. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Wysoką Radę z życiorysem Stefana Lewińskiego, który napisała jego żona. Cyt. „Życiorys mojego męża Stefana Lewińskiego urodzonego dnia 18.07.1898 r. w Sopocie. Mąż mój w 1920 roku ukończył seminarium nauczycielskie w Toruniu, po czym rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Luzinie, skąd zostaje przeniesiony na stanowisko kierownika Szkoły w Robakowie pow. Wejherowo. Tu pracuje i zamieszkuje do wybuchu II wojny światowej. W tym okresie mąż mój brał czynny udział w życiu społecznym i politycznym. Był radnym Gminy w Luzinie oraz elektorem w wyborach do Sejmu. Swoje patriotyczne poglądy odnośnie polskości ziem nadmorskich dokumentuje przewodząc w pochodach 3-Majowych i 11-go Listopada oraz wygłaszając przemówienia na wiecach, organizowanych przez Polaków, ujawniając społeczeństwu wrogą działalność pracujących już wtedy na terenie Wybrzeża i w samym Robakowie, elementów niesprzyjających polityce Niemiec. Za tę właśnie działalność męża, ja wraz z rodziną byłam szykanowana przez Niemców w początkach okupacji. Zmuszona byłam opuścić miejsce zamieszkania i ukrywać się u obcych ludzi. Później schronienia udzielili mi teściowie. Ponadto mąż mój w okresie międzywojennym jako p. porucznik rezerwy dowodził Związkiem Strzeleckim w Luzinie. Działał w szeregach Batalionu Morskiego w Wejherowie. Posiadał dużo odznaczeń państwowych, między innymi 3 medale /jeden medal 10 – lecia Odzyskania Niepodległości, pozostałe dwa medale niestety nie pamiętam za co/, odznakę honorową Frontu Pomorskiego, odznakę pamiątkową Batalionu. Pozostałych odznaczeń męża nie pamiętam. Z chwilą ogłoszenia mobilizacji, mąż mój zgłosił się do Batalionu Morskiego, gdzie w czasie wojny dowodził oddziałem saperów i otrzymał stopień kapitana. Zginął dnia 9 września 1939 roku w obronie Gdyni. Został pochowany na cmentarzu wojskowym w Gdyni – Witominie.” Prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem: czy mają jeszcze jakieś uwagi dotyczące projektu uchwały w sprawie ulic w Robakowie?
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący nadania nazw ulic w Robakowie, zawierający propozycje Komisji Gospodarczej i Samorządu.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIV/148/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie nadania nazw ulic w Robakowie, 11 głosami „za”, 1 „przeciwnym” i 0 „wstrzymującymi”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.10. e.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Cyt. „... Wyraża się zgodę na nabycie działki nr 39/21 o powierzchni 1235 m2 położonej w Robakowie, stanowiącej drogę. Cena 1 m2 gruntu wynosić będzie 2 zł. Koszty notarialne i sądowe poniesie Gmina Luzino. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.” Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub pytania?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości.
Radni w głosowaniu jawnym, podjęli uchwałę nr XIV/149/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości, jednogłośnie. Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10.f.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały dotyczący ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem: czy mają uwagi lub pytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący ustalenia wysokosci stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIV/150/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino, 11 głosami „za”, O głosami „przeciwnymi”, 0 głosami „wstrzymującymi”. (Radna G. Kasprzyk poprosiła o odnotowanie w protokole, iż nie wzięła udziału w głosowaniu). Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10.g.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostki organizacyjnej jaką jest Urząd Gminy w Luzinie, z tytułu należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego upoważnionego organu. Stwierdził, iż projekt uchwały był przedmiotem obrad posiedzeń Komisji Rady. Potem skierował pytanie do Radnych, czy mają jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostki organizacyjnej jaką jest Urząd Gminy w Luzinie, z tytułu należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego upoważnionego organu.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIV/ 151/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostki organizacyjnej jaką jest Urząd Gminy w Luzinie, z tytułu należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego upoważnionego organu, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10.h.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober odczytał projekt uchwały w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Cyt. „... W roku 2004, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia w wysokości 1.500 PLN. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Następnie zadał pytanie, czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma zapytanie do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIV/152/2004 r. Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.10.i.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober przedstawił projekt uchwały dotyczący obniżenia wskaźników procentowych, stanowiących o maksymalnej wysokości dodatków mieszkaniowych. Cyt. „.... Par.1. Obniża się 20 punktów procentowych wysokość wskaźnika procentowego, przypadającego na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli jego powierzchnia jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej. Par. 2. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe.. Par. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Par. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.” Później zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi lub pytania?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący obniżenia wskaźników procentowych, stanowiących o maksymalnej wysokości dodatków mieszkaniowych.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIV/153/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie obniżenia wskaźników procentowych, stanowiących o maksymalnej wysokości dodatków mieszkaniowych, jednogłośnie. Uchwała w/w stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10. j.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radę Gminy z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Wsi Dąbrówka.” Oznajmił, iż sprawę omawiano na posiedzeniach Komisji. Zadał pytanie Radnym, czy mają uwagi i zapytania?
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący przyjęcia Planu Odnowy Wsi Dąbrówka.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIV/154/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Dąbrówka, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa wyżej w załączeniu.

Ad.10. k.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący przystąpienia Gminy Luzino do „Pomorskiego Programu Odnowy Wsi – edycja 2004. Sprawę przedstawiono i omawiano na posiedzeniach Komisji. Skierował pytanie do Radnych, czy mają uwagi i zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący przystąpienia Gminy Luzino do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi – edycja 2004.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIV/155/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi – edycja 2004, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10.l.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący ustalenia wynagrodzenia wójta gminy. Potem zadał pytanie Radnym, czy mają uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący ustalenia wynagrodzenia wójta gminy.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIV/156/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy, 10 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” i 1 głosem „wstrzymującym”. Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10.m.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino. Następnie skierował zapytanie do Radnych, czy mają uwagi lub zapytania do projektu?
Głos zabrał przewodniczący Komisji Statutowej – W. Zaczek, który przedstawił informacje dotyczące przygotowania projektu Statutu Gminy Luzino. Poinformował Radnych o tym, że Komisja Statutowa podjęła prace nad Statutem 16 kwietnia 2003 roku. Odbyła 10 spotkań, w tym jedno z przewodniczącymi Komisji Rady Gminy. Nadmienił, że Statut zawiera uregulowania dotyczące pracy Rady i nadawania tytułu: Honorowy Obywatel Gminy Luzino. Jest napisany prostym, przejrzystym językiem, co pozwoli na prawidłowe jego stosowanie.
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia Statutu Gminy Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIV/157/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino, 11 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. /Radna G. Kasprzyk nie brała udziału w głosowaniu, ponieważ opuściła salę obrad/. Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10.n.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radę Gminy z projektem uchwały w sprawie nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino”. Cyt. „ ... Par. 1. Nadaje się tytuł: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino” Panu Mariuszowi Kaliszewskiemu. Par.2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Par. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.” Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają pytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino” Panu M. Kaliszewskiemu.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIV/158/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Luzino” Panu M. Kaliszewskiemu, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
/Wiceprzewodniczący Rady Gminy –K. Bober ogłosił przerwę obiadową/.

Ad.10.o.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący partnerskiej współpracy Gminy Luzino a Rejonem Turgiele – (Litwa). Cyt. „... par. 1. Rada Gminy Luzino wyraża wolę zawarcia porozumienia o partnerskiej współpracy w zakresie wymiany kulturalnej, społecznej i gospodarczej pomiędzy Gminą Luzino a Rejonem Turgiele. Par. 2. Do podpisania porozumienia, o którym mowa w par. 1 upoważnia się Wójta Gminy. Par. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Par. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Przewodniczący obrad skierował zapytanie do Radnych, czy mają uwagi i zapytania do projektu uchwały?
W dyskusji głos zabrał:
a) Radny W. Zaczek, który poprosił o szerszą informację dotyczącą nawiązania współpracy z Rejonem Turgiele.
b) Wójt Gminy – J. Wejer przedstawił krótką informacją dotyczącą współpracy Gminy Luzino z Rejonem Turgiele, w oparciu o prowadzone kontakty.
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący partnerskiej współpracy Gminy Luzino a Rejonem Turgiele.
Radni w głosowaniu jawnym, podjęli uchwałę nr XIV/159/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie partnerskiej współpracy Gminy Luzino a Rejonem Turgiele, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa w załączeniu.
Przewodniczący obrad – K. Bober zapoznał Wysoką Radę z projektem uchwały w sprawie partnerskiej współpracy Gminy Luzino z Gminą Stolzenau. Cyt. „ ....par. 1. Rada Gminy Luzino wyraża wolę zawarcia porozumienia o partnerskiej współpracy w zakresie wymiany kulturalnej, społecznej i gospodarczej pomiędzy Gminą Luzino a Gminą Stolzenau. Par. 2 Do podpisania porozumienia, o którym mowa w par. 1 upoważnia się Wójta Gminy. Par. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Par. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Potem Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do Radnych z zapytaniem czy mają jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie partnerskiej współpracy Gminy Luzino z Gminą Stolzenau.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIV/160/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie partnerskiej współpracy Gminy Luzino z Gminą Stolzenau, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa wyżej w załączeniu.

Ad.10.p.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober przedstawił projekt uchwały dotyczący przystąpienia do opracowania programu operacyjnego pt. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino”. Cyt. „.... „par. 1. Przystępuje się do opracowania programu operacyjnego pt. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino” wymaganego przy składaniu wniosków o fundusze strukturalne w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”. Par. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Par. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący przystąpienia do opracowania programu operacyjnego pt. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino”.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XIV/161/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania programu operacyjnego pt. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino”, jednogłośnie. Uchwała wyżej wyszczególniona stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11.
Odpowiedzi na interpelacje udzielił/ła:
1. W związku z nieobecnością przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Radna M. Licau, która odczytała opinię radcy prawnego, w kwestii zapytania: Czy w myśl obowiązujących w 2003 roku przepisów o zamówieniach publicznych Wójt Gminy miał obowiązek ogłoszenia przetargu na budowę chodników na terenie Gminy?” Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /Radna G. Kasprzyk poprosiła o kserokopię opinii/.
2. Wójt Gminy – J. Wejer , który powiedział m.in., że:
a) „kara za przekroczenie warunków określonych w pozwoleniu wodno-prawnym nie została nałożona na Wójta tylko na Gminę. Do tej pory nie zapłacono ani złotówki. Zgodnie z sugestią przedstawicieli WIOŚ przygotowano komplet materiałów niezbędny do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, który zostanie przedłożony w Starostwie Powiatowym celem otrzymania pozwolenia według znowelizowanej ustawy. Po uzyskaniu pozwolenia wystąpimy o anulowanie lub umorzenie kary albo o zaliczenie jej na poczet modernizacji oczyszczalni zgodnie z sugestią przedstawicieli WIOŚ.
b) wykonano prace na ul. Polnej w Luzinie. Mieszkaniec uczestniczący w spotkaniu WIOŚ z Radnymi w sprawie funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków, mówił o ilości beczkowozów poruszających się po tej ulicy i występującym z tego tytułu (kurzu) zapyleniu środowiska w tym rejonie. Nie podnosił sprawy fetoru i awarii oczyszczalni. Wójt powiedział m.in., że Gmina podejmie starania, by pozyskać asfalt frezowany z drogi krajowej nr 6, na ulicę ul. Polną celem zmniejszenia ilości kurzu w tym rejonie.
c) wszystkie ulice w Luzinie będą wyrównywane równiarką;
d) wniosek dotyczący ustawienia ławki został zgłoszony, w związku z tym zamówiono ławkę oraz kosze. Ławka zostanie postawiona w pasie drogowym, w obrębie nieruchomości Radnego W. Zaczek.. Cyt. „Powiedziałem, spóźniła się Pani z wnioskiem, w takim sensie, bo wcześniej wniosek, w tej sprawie zgłosił Radny Zaczek.”
e) zostanie zlikwidowana dziura w ulicy Kopernika w Luzinie.
f) „odwodnienie przy ul. Kościelnej, ul. ks. Gończa aż do skrzyżowania z ul. Konopnicką” zostanie wykonane zgodnie z rozmowami prowadzonymi na Komisjach Rady od października 2003 roku. Zaplanowany odcinek odwodnienia nie zostanie zmniejszony ani rozszerzony, tylko będzie zrobiony według przyjętych założeń.
g) na początku maja Gmina gościła przedstawicieli Zakładu Energetycznego, którzy obiecali w obecności mieszkańców, przestawić słupy. Prace mieli wykonać do 30 czerwca 2004 roku. Cyt. „Jeżeli minie 30 czerwca 2004 r. a prace nie zostaną wykonane, to Gmina podejmie interwencję. Ale tym razem nie u kierownika działu tylko u szefa Zakładu. Jednak może zadanie zostanie wykonane, ponieważ nie jest to wielka robota. Gmina ma zapłacić za słupy, zgodnie z podpisanym porozumieniem.”
h) wykonano remont budynku Urzędu Gminy. Odnowiono elewację, wymieniono blacharkę, przeprowadzono remont instalacji odgromowej, krat okiennych, oświetlenia zewnętrznego. Koszt remontu wyniósł 40.029,12 zł + VAT.
i) prace na ul. Okólnej zostaną wykonane przy wyrównywaniu ulic w Luzinie. Dolna część ulicy Okólnej zostanie zniwelowana i poszerzona.
j) najlepiej sprawdzić, czy istnieją programy dot. dofinansowania wymiany pokryć dachowych z eternitu, na stronie internetowej Ministerstwa. Wójt oznajmił, że nie dotarł do takiego programu i że nie jest zorientowany, czy Gdańsk otrzymał takie dopłaty. Informację trzeba byłoby sprawdzić.
k) cyt. „Pani Radna G. Kasprzyk zapytała się o wycenę działek i dostała odpowiedź. Pani też zapytała, kiedy Pani otrzyma odpowiedź na protest. Powiedziałem, że zgodnie z KPA i dzisiaj jest sesja Rady Gminy, bo wnioski nie były kierowane do mnie tylko do Rady. Dlatego nie wiem, dlaczego Pani oczekiwała odpowiedzi ode mnie. Tylko Rada Gminy jest władna odpowiedzieć, czyli zmienić swoją decyzję. Jeżeli nie zmienia decyzji, to tak naprawdę odpowiada negatywnie. Nie padło pytanie o datę przetargu. Dlatego nie było takiej odpowiedzi.”
l) cyt. „na temat rozbieżności działek po byłej mleczarni, myślę że temat został wyczerpany przy podjęciu uchwały budżetowej.”
m) cyt. „zadłużenie to też jest temat rzeka, który się ciągnie od paru miesięcy. Dla mnie istotne jest stanowisko RIO, która wylicza stan zadłużenia każdej gminy, nie tylko Gminy Luzino, pilnując progów ustawowych. I to zadłużenie które planowane było – 2.883.125 zł, to jest jedyne, które należy uznać. Pozostałe rzeczy, należałoby się zapoznać z ustawą o finansach publicznych, przede wszystkim przeczytać: co to jest dług publiczny, co to jest zobowiązanie? To Pani wyliczenie nijak ma się. Tu nic nie było w budżecie ukryte, bo te wszystkie kwoty są w budżecie. Według Pani wyliczeń Gmina Luzino wzięła 1.340.625 EURO kredytu, bo Pani pisze kredyt EURO. To jest oczywistą bzdurą, bo wzięliśmy kredyt w złotówkach. Kwota 1.955.000 zł kredyty i pożyczki (to są te rzeczy Sapardowskie i pożyczka z WFOŚ), którą chcieliśmy wziąć ale nie bierzemy z uwagi na to, że planujemy pozyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości po byłej mleczarni. Pozostałe kwoty, to są zobowiązania wobec firm, firmy MITEX za budowę gimnazjum i też są w budżecie gminy. To nie jest dług publiczny tylko to są zobowiązania. Praktycznie już zostały spłacone i do tego Pani dokonała bardzo fajnego manewru wliczając do planowanego zadłużenia 500.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego, bo takie upoważnienie faktycznie jest w uchwale budżetowej. Jeżeli dzisiaj mówimy, że taką pożyczkę lub kredyt weźmiemy na pokrycie deficytu budżetowego, na który Rada mnie upoważniła to: jednocześnie mówimy, że nie wzięliśmy: 240.000 zł pożyczki na stację uzdatnia wody w Kębłowie; 470.000 zł z WIOŚ, ponieważ sprzedajemy budynki, czy działki po byłej mleczarni; 1.000.000 zł, który był projektowany na kanalizację w Luzinie , tylko bierzemy z tego miliona zł 500.000 zł kredytu krótkoterminowego. Drugą rzeczą, którą planujemy wziąć to jest na budowę stacji uzdatniania wody w Luzinie, (to jest w uchwale budżetowej – 245.000 zł), bo tam zakończenie jest do końca września a rozliczenie do 10 listopada 2004 roku, najprawdopodobniej do końca roku możemy nie otrzymać zwrotu z funduszu SAPARD i tu wybraliśmy inną najmniejszą kwotę, która może przejść na następny rok, ale te pieniądze znowu wrócą do budżetu i tutaj jest jak gdyby podwajanie kwot.” /Skarbnik Gminy - M. Stolc odniosła się do wyliczenia Radnej G. Kasprzyk - dodania do długu publicznego kwoty 500.000 zł. Cyt. „Nie mogę się zgodzić, na pewno żadna instytucja się nie zgodzi, ponieważ to jest upoważnienie na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego, na chwilowe braki jakie mogą wystąpić w budżecie gminy. Takie braki, które by wystąpiły. Gdyby takie kredyty były zaciągnięte , to one musiałyby być uregulowane do końca roku, na który jest uchwalony budżet. Mówimy o roku 2004 a więc upoważnienie jest. Na inny kredyt Wójt nie ma upoważnienia. Dlatego on nie zalicza się do długu.”/
n) cyt. „Pani Radna G. Kasprzyk pisze, że kłamię, oszukuję Radnych, za taki katastrofalny stan finansowy odpowiada P.O. - J. Wejer i spółka. Ale akurat nie jestem przewodniczącym P.O. ale się nie odżegnuję, jak najbardziej jestem członkiem P.O. Uważam, że na terenie gminy nam partie polityczne nie są potrzebne, niestety nasi ustawodawcy tak wymyślili, że do powiatu muszą być. Gdy chcemy mieć przełożenie na powiat, dlatego w pewne sprawy się angażujemy. Nie będę tego przekładał na Radę Gminy, czy Rady Sołeckie.” /Skarbnik Gminy – M. Stolc dodała do wypowiedzi Wójta, cyt. „Gmina jest w dobrej kondycji finansowej. Spłaciliśmy zobowiązania wobec firmy MITEX, zobowiązania wynikające z zakupu samochodu dla OSP Zelewo, budowy stacji uzdatniania wody w Kębłowie. Nie zaciągaliśmy pożyczki ani kredytu. Całość zapłaciliśmy ze środków własnych. Spłaciliśmy zobowiązania budowy kanalizacji w Luzinie w wys. 2/3. To jest potężna kwota. Nie zaciągnęliśmy pożyczki. Myślę, że jest dobrze a wręcz bardzo dobrze.”/
o) sytuacja finansowa Gminy jest bardzo dobra, ponieważ na ok. 20.000.000 zł ogólnego budżetu przeznaczono aż 5.000.000 zł na inwestycje.
p) przejścia dla pieszych zostaną wykonane.
q) nie chce się wypowiadać na temat utwardzania krótkich odcinków ulic - wjazdów na ul. Kaszubską, ponieważ dotyczą zadań budżetowych roku przyszłego.
r) nie zdążył sprawdzić, na przerwie, daty przetargu na opracowanie dokumentacji dot. budowy sali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum.
s) podejmie rozmowy z właścicielem Zakładu Wulkanizacyjnego w Luzinie na temat zatrzymywania się i parkowania samochodów na ulicy Kaszubskiej.
t) w tej chwili nie odpowie, ile kosztował remont starego ośrodka zdrowia, ponieważ nie było jeszcze rozliczenia.
u) zasugerował, aby we wrześniu zorganizować spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad oraz Urzędu Marszałkowskiego w sprawie budowy drogi A-1 i obwodnicy północnej, która byłaby najbardziej korzystna dla mieszkańców naszego terenu.
v) działki w obrębie centrum Luzina zostaną w sierpniu wystawione do sprzedaży. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży zostaną rozdysponowane, w tym m.in. na opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Luzina.
w) trzeba zastanowić się nad zmianą tablicy upamiętniającą przemarsz Stuttowiaków. Poprosił Radnych, aby zastanowili się czy obelisk ma być wykonany z samego kamienia, czy to ma być tablica wygrawerowana przez plastyka. Wójt zobowiązał się do rozeznania kosztów wykonania tablicy.
x) przedzwoni do Pana Kazimierczaka (Zarząd Dróg dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego z siedzibą w Pucku) i poinformuje go o brakującym znaku drogowym przy drodze powiatowej w Kochanowie. Nadmienił też, że Pan Kazimierczak, podczas ostatniej wizyty w Luzinie narzekał na brak środków finansowych na realizację, tego typu wniosków.
y) rynny na budynku gminnym w Kochanowie zostaną naprawione.
z) rozważy kwestię zmiany umowy na opróżnianie śmieci z koszy zlokalizowanych przy przystankach PKS.
aa) zgodnie z ustawą Wójt powołuje Komisję przetargową. Jej skład osobowy nie zawsze jest taki sam. Powiedział, cyt. „Ja nie wchodzę w skład tej spółki”.
3. Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka oznajmił, że udzieli pisemnej odpowiedzi Radnej G. Kasprzyk na jej zadane pytanie.
4. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odniósł się do wypowiedzi Pana F. Okuń, którą przedstawił w punkcie: „Głos publiczności”, słowami: „Byłem obecny na spotkaniu protestujących mieszkańców. Tak jak powiedziałem 11 maja 2004 roku uczestniczyłem w tym spotkaniu, zaproszonym przez Pana Okuń, który to spotkanie prowadził. Wielu mieszkańców przychodzi do mnie w wielu sprawach, abym pomógł, doradził w pisaniu różnych wniosków, czy w załatwieniu różnych spraw, to też niejednokrotnie to czynię. Niemniej jednak czy z daną sprawą się utożsamiam, czy też nie, świadczy, czy takie pismo zostało przeze mnie podpisane. Według mnie uchwała została podjęta zgodnie z prawem. Rada Gminy zdecydowała o sprzedaży. Nie zdecydowała o podziale terenu po byłej mleczarni. Jak również Wojewoda, który prowadzi nadzór prawny nad wszelkimi uchwałami Rad, w przeciągu 30 dni nie skierował do nas pisma, aby w niej były jakiekolwiek wątpliwości, w celu ich usunięcia i naprawienia błędów formalnych.” „Jeżeli chodzi o rozdające karty, proszę zapytać tego, który ponoć te karty rozdaje, jaką kartę ja otrzymam. Chciałem zaznaczyć, że w poprzedniej kadencji byłem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, uczestniczyłem w szkoleniach organizowanych przez RIO. Pamiętam, że inspektorzy RIO wielokrotnie zaznaczali, że jeżeli Gmina w danym budżecie 11 % ogółu wydatków przeznaczy na inwestycje, to jest to Gmina wysoko rozwinięta gospodarczo, która ceni sobie rozwój a nie konsumpcję.

Ad.12.
W punkcie: „Wolne wnioski i informacje” głos zabrał/ła:
1. Pan Piotr Reszke cyt. „Brzechwa i Herbert myślę, że to w ogóle nie ma porównania. Gdyby to nie zapadło na Komisji, ja myślę, że wszyscy zdecydowanie podnieśli by rękę za drugim kandydatem, bo naprawdę tych kandydatów nie można porównywać. Ja dziwię się, naprawdę dziwię się, jestem zaskoczony, że w sercu Kaszub, jestem na sesji Rady Gminy Luzino i podejmuje się uchwałę przy tak małej dyskusji pozostałych Radnych, bo Pani G. Kasprzyk tu pokazała przykład Brzechwy, kim był, piewca socjalizmu. Nie cofajmy się do głębokiego PRL-u. To jest przykre, że z centrum Kaszub i powracamy do tego głębokiego PRL. Jeżeli chodzi o Pana Waraksę, ja przepraszam to są moje zdania, naprawdę jestem zażenowany. Kandydatura ks. B. Sychty wielki człowiek, wielkie dzieło, w ogóle bez porównania, nie mówmy, że to był dobry człowiek, zerwijmy z tą pętlą PRLu, no niestety to mógł być dobry człowiek ale funkcjonował w tym PRLu. Była ustawa Sejmu, która potępiała to wszystko. Jeszcze na końcu powiem takie zdanie. Całe głosowanie było niepotrzebne. To jest tragedia tego Państwa, że nie została uchwalona ustawa o dekomunizacji, bo to dzisiejsze posiedzenie, gdyby ta ustawa funkcjonowała było niepotrzebne. Druga sprawa dotyczy „Gryfa”, bo na tym bardzo mi zależy. Ja, Franek całe stowarzyszenie kaszubskie olbrzymi wkład wkładamy, aby uhonorować bohaterów „Gryfa Pomorskiego”. („Gryf” zafałszowany, „Gryf” zapomniany, „Gryf” specjalnie odrzucony) - dlatego gdybyście Państwo mnie dopuścili do głosu, chciałem Was prosić o uhonorowanie porucznika Bernarda Michałko poprzez nadanie jego imieniem nazwy ulicy. Tylko Rady Gminy mogą poprzez jakieś nadawanie nazw szkołom, nazw ulicom, w jakiś sposób uhonorować tych ludzi. My dzisiaj odkrywamy różne sprawy. Sprawy są w Instytucji Pamięci Narodowej. Ci ludzie, którzy jeszcze żyją do dzisiejszego dnia, nie chcą mówić, tak byli zastraszani. Potworne piekło przeszli i dlatego myślałem, że tutaj Rada zdecyduje się i uhonoruje tego bohatera. Ja bym prosił, gdyby była jeszcze taka możliwość, gdy będą nadawane nazwy ulic, żeby te kandydatury rozpatrzyć. To daje wielki wkład w odtwarzanie prawdziwej historii „Gryfa”. Ta bitwa jest opisana w artykule, który rozdał Radnym Pan Okuń. To była konspiracja na wysokim poziomie. W Kamienicy Królewskiej był zbudowany bunkier z pełnym wyposażeniem. Ginie B. Michałko tam na miejscu. Dwa lata nie wolno było go pochować. Jeszcze po roku 1945 nie można było zrobić normalnego pogrzebu, bo to był żołnierz „Gryfa”, przeciwko którym NKWD i UB rozpętano totalną wojnę. Wiem jak ginie Augustyn Westphal i Grzegorz Wojewski. Jako Kaszubi musimy pokazać całej Polsce, że była to największa organizacja niepodległościowa na Pomorzu obok Armii Krajowej, która była o wiele większym zasięgu. Dzisiaj my odkrywamy w Pieleszewie bunkier, w okolicach Luzina bunkier, w każdej gminie był bunkier. To byli wielcy bohaterowie, którzy sprzeciwiali się systemu totalitaryzmowi hitlerowskiemu a później totalitaryzmowi sowieckiemu. Ja jeszcze raz powtarzam, jeżeli będzie taka okazja, żeby uhonorować tych ludzi, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. Dziękuję”.
2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober Cyt. „Chcę Pana zapewnić, że taka okazja na pewno się nadarzy, Luzino, Kębłowo się rozwija. Czeka nas budowa centrum Luzina, także będą godne miejsca dla osób, o których Pan mówił. Myślę, że nie będzie stało nic na przeszkodzie aby tych ludzi również uhonorować.”
3. Radna G. Kasprzyk cyt. „Ja mam zapytanie do Wójta, bo chodzi o wniosek dotyczący sprawdzania, czy na eternit można pozyskać, środki unijne. Pan mówi, że to trzeba sprawdzić. Nie zrozumiałam tego, kto to ma sprawdzić, Pan wyznaczył już jakąś osobę, która sprawdza, czy ja to mam sprawdzić, jak to ma wyglądać, czy może Pan mi odpowiedzieć? Ja bardzo o to proszę z tego względu, że jest zarządzenie. Jest obowiązek wymiany tych dachów eternitowych. Wiem, że są na to środki.”
4. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Proszę Państwa, konieczność wymiany dachów eternitowych istnieje o tym wiemy. Bardzo szeroko tę sprawę omawiano na Komisji Rolnictwa. Pan Agronom przedstawił informację, którą otrzymali sołtysi. Najprawdopodobniej w Biuletynie będziemy drukować deklaracje. Konieczność wymiany istnieje do roku 2032, także to nie jest tak, że trzeba zmieniać pokrycia dachowe z eternitu natychmiast. Na wymianę jest 28 lat. Ja też w odpowiedzi na interpelacje mówiłem, że szukałem informacji o tym programie na stronie internetowej, (na stronie Ministerstwa Finansów), ale nie znalazłem. Pracownicy Urzędu siedzą i wertują strony internetowe województwa, bo tam jest mnóstwo informacji. Jeżeli ja trafię na ten program to na pewno taką informację przekażę Państwu. Ja Pani słowa, widząc to co Pani pisze, na przykład o zadłużeniu gminy, z całym szacunkiem, ale nabieram respektu. Nie będę dzwonił do Prezydenta Gdańska, bo się okaże, że to nie chodziło o dachy tylko o coś zupełnie innego...”
5. Radna G. Kasprzyk, cyt. „Mam pytanie do Pana Wójta, powiedział Pan, że mieszkańcy ul. Polnej nie skarżą się na fetor a Pan uważa, że w pobliżu tej oczyszczalni ścieków jest tylko ulica Polna? Mieszkańcy ul. Polnej skarżą się na fetor. Ja mam zgłoszenia a jestem radną z tego okręgu i mam informacje, że śmierdzi potwornie i bardzo proszę o sprawdzenie tych spraw i to w miarę możliwości proszę zlikwidować. Jeżeli chodzi o ławki i kosze na ulicy Kaszubskiej, bardzo się cieszę z tego, że one tam powstaną ale ja nigdzie nie słyszałam oficjalnie, żeby.../Radna nie dokończyła wypowiedzi./ Do mnie mieszkańcy też się z tą sprawą zwracali, Panie Wójcie jeżeli chodzi o słupy, naprawdę, tu jest gorąca prośba mieszkańców, żeby tą sprawą się zająć. Jeżeli Pan tą sprawę do końca czerwca załatwi, to ja się bardzo cieszę. Ja trzymam Pana tutaj za słowo. Jeżeli chodzi o remont to umawialiśmy się, że Pan poda koszty. Pan je podał. Według mnie są to koszty bardzo wysokie + 22 % VAT. Czy to jest możliwe, żeby Pan przygotował szczegółowy, że tak powiem wykaz kosztów tego remontu. Chciałam się ustosunkować do przetargu. Ja Panie Wójcie, pytałam o datę przetargu. Ja byłam bardzo zdziwiona, gdy przyjechałam do banku i dowiedziałam się, że on jest 16 lipca br., a jechałam po Komisji Gospodarczej, także nawet głupio się czułam. Kwestia zadłużenia, Panie Wójcie naprawdę tak jak Brzechwa indoktrynator, tak Pan naprawdę specjalista w robieniu ludziom wody z mózgu, no to przekracza wszelkie, w ogóle, nie wiem, myślenie. Ja cały czas mówię o planowanym zadłużeniu, które Pan wykazał w projekcie budżetu. Jeżeli Pan podważa kwotę 1.340.625 zł oczywiście wiem, że to nie był kredyt wypłacony w EURO, tylko to był kredyt w przeliczeniu na EURO.” (Wystąpił nieład dyskusyjny. Radni kwestionowali stwierdzenie Radnej G. Kasprzyk./ Potem Radna G. Kasprzyk dalej kontynuowała wypowiedź. Cyt. „Pan cały czas mówi o długu publicznym. Kto mówi o długu publicznym? Kto mówi o długu publicznym? Ja mówię o planowanym zadłużeniu całego roku a Pan nie chce tego zrozumieć, bo Pan chce cały czas mnie ośmieszać i cały czas chce mnie Pan kompromitować, na tym Panu zależy, Czy Pan podważa kwotę 1.955.000 zł kredytu? Czy Pan podważa kwotę 622.302 zł, jako ostatnie zobowiązanie wobec firmy MITEX? Czy Pan podważa kwotę 182.685 zł odsetki od kredytu, Czy Pan podważa kwotę 15.000 zł na OSP Zelewo? Czy Pan podważa kwotę 500.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego, co daje łączną kwotę 4.615.614 zł. Pan na Komisji mówi nie, bo na koniec roku wynosi zadłużenie 2.883.000 zł. Ale ja nie mówię, ile ma wynieść zadłużenie na koniec roku. Tylko ja mówię o zadłużeniu zaplanowanym w trakcie roku funkcjonującym a tutaj jest cały czas ruch, tu są wpływy, odpływy i tego właśnie Pan nie potrafi zrozumieć. Pan robi Radnym wodę z mózgu. RIO mówi, że zadłużenie na koniec roku jest 2.883.000 zł. Dlaczego Pan nie powiedział, że w trakcie roku Pan spłaca ratę 412.500 zł, że płaci Pan 182.685 zł – odsetek od tego kredytu, że płaci Pan zobowiązania , no i dokładnie wychodzi na tę kwotę Panie Wójcie, już niech Pan przestanie na ten temat mówić. Zadłużenie zaplanowane na które ja zagłosowałam wynosiło, planowane, ja to podkreślam, na każdej Komisji, czy Pan nie rozumie co tzn. planowane, niezrealizowane, planowane – 4.615.614 zł. Niech Pan już przestanie mnie kompromitować, bo ta nienawiść do mojej osoby to naprawdę Pana zaślepi”.
6. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober – cyt. „Nie, Nie Panie Wójcie. Pan to wytłumaczył. Myśmy to słyszeli dzisiaj parę razy.”
7. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Jedno zdanie. Niczego nie ukrywam, wszystkie te kwoty są w uchwale budżetowej. Mówienie, że ja zatajam jest co najmniej .. Niech Pani przeczyta uchwałę z 24 lutego 2004 roku, gdzie to wszystko jest. Jest prognoza długu publicznego – zał. nr 9. Mówimy o zobowiązaniach w stosunku do gimnazjum. My o tym mówimy, piszemy wszystko a Pani szuka jakichś dodatkowych zobowiązań.”
8. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober cyt. „Zamykam tę dyskusję.”
9. Radny E. Słowi przedstawił informację dotyczącą wymiany płyt eternitowych w gospodarstwach rolnych.
10. Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego – K. Bistroń życzył Radnym, Samorządowcom, którzy owocnie pracowali przez cały rok wszystkiego najlepszego na wakacje.
11. Radny W. Zaczek przedstawił dygresję na okoliczność artykułu: „Obiadek Radnych”, który ukazał się niedawno w Wieczorze Wybrzeża. Przetoczył też słowa Magdy Umer, które wypowiedziała w ostatnim czasie w telewizji cyt. „Nie można chować głupiego narodu, a głupi naród chowają głupie środki masowego przekazu.”
12. Radna G. Kasprzyk wygłosiła oświadczenie. Cyt. „W związku z taką wysoką temperaturą, która ostatnio towarzyszy i komisjom, i dzisiejszej sesji, jak Państwo widzieli w kwestiach poglądowych, zdecydowanie nie ma zgodności. Wójt wygłasza jakieś „oświadczonka”, że z opozycją nie będzie rozmawiał, polemizował, nie będzie odpowiadał na pytania. Uważam, że wobec mnie i mojej rodziny Wójt zachowuje się nie elegancko , bo wykonuje jakieś telefony. Panie Wójcie, trafia Pan akurat na moich znajomych. Pan wie o czym ja mówię, przynajmniej o jednym, bo to rozmawiałam przy wszystkich pracownikach. Pan się tego wyparł, tu siedzą ludzie, którzy mają wyroki w zawieszeniu, dzięki Pana nadgorliwości, wobec powyższego uważam, że ja dłużej nie mogę narażać tych ludzi na kontakty ze mną, bo zabrania Pan odpowiadać na moje pytania, m. in. z tego powodu zrezygnowałam z prowadzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, bo bałam się, że wzajemne kontakty, współpraca może doprowadzić do wojny niektórych pracowników, dało mi się to w niektórych rzeczach odczuć, bo co innego z Panem uzgodniłam a potem co innego w ogóle słyszałam. W związku z tym rezygnuję z pracy Klubu Radnych „Ruch Samorządowy”, bo mogę ich narazić swoją pracą, swoim myśleniem, stosunkiem Pana do mojej osoby, na nieprzyjemności a ponadto uważam, że każdy z nas może reprezentować swoich wyborców samodzielnie, tym bardziej, że Pan K. Bober jest pełnomocnikiem Powiatowego Centrum, Pan E. Słowi może reprezentować stanowiska swoich partii, ja Ruchu Chrześcijańskiego. Możemy robić swobodnie, normalnie nie musimy się nawzajem rozliczać. Nikt nie będzie miał okazji, żeby wkładać kija w przysłowiowe mrowisko i uważam, że to będzie po prostu najzdrowsza sytuacja dla tych ludzi, z którymi ja miałam okazję współpracować. Za ten czas bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za współpracę Panu K. Bober i dziękuję za współpracę Panu E. Słowi.”
W związku z tym, że o głos poprosił Prezes Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego Koła w Luzinie, prowadzący obrady zwrócił się do Radnych zapytaniem: Kto jest za tym, aby udzielić głosu Panu F. Okuń?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”. (Dwie osoby nie wzięły udziału w głosowaniu).
13. Pan F. Okuń – odniósł się do tzw. listu otwartego, który wystosował do Radnych II kadencji Rady Gminy.
14. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober, cyt. „Myślę, że nikt z nas nie ma dylematu, kto to był Z. Herbert? Kto to był ks. B. Sychta? Kto to był porucznik B. Michałko, to nie w tych kategoriach. Myślę, że jesteśmy ludźmi dorosłymi, wiemy kto to był. Tak jak powiedziałem Panu P. Reszke, że Gmina Luzino jest Gminą rozwijającą się i na pewno te osoby zostaną uhonorowane.”
15. Radna G. Kasprzyk Cyt. „Ja Pana wypowiedź adresowaną do Pana P. Reszke odebrałam jako formę tłumaczenia się z tego co tutaj się stało. A stało się naprawdę cos niedobrego, bo mieliśmy wybór pomiędzy upamiętnieniem tamtego systemu, nie tych ludzi, ja cały czas podkreślam, nie tych ludzi, tylko tego systemu i między tymi ludźmi, którzy walczyli o te lepsze czasy i niech Pan nie mówi, że takich możliwości nie było. Kwestia była omawiana na Komisji Gospodarczej, można było. Był jeszcze czas do sesji, usiąść zaprosić mnie do rozmów, zapytać jakie mam alternatywy, bo ja na tej Komisji byłam zupełnie zaskoczona, bo ja widziałam, że dyskusja była ożywiona jak była mowa o malinkach, agrestach, porzeczkach, wtedy wszyscy byli aktywni w dyskusji, ale jak trzeba było porozmawiać konkretnie to była cisza, wszyscy na mnie patrzeli, jak na intruza. Co ona gada, jakiś tam Brzechwa i zgłosiłam do protokołu alternatywy z którymi chciałam się podzielić i dotrzymałam dzisiaj słowa i naprawdę przygotowałam się do tego bardzo rzetelnie. Pan, Panie Przewodniczący prowadził Pan dzisiaj obrady, Pan nawet nie zapytał, czy ktoś z Radnych chce w tej kwestii się wypowiedzieć. Pan natychmiast przystępował do głosowania. I uważam, że w okresie między Komisją a sesją naprawdę był czas, żeby jeszcze to przedyskutować i trzeba myśleć i ja w rozmowach telefonicznych dawałam Panu, jako Wiceprzewodniczącemu Rady, aby Pan te kwestie przemyślił. Niech Pan nie mówi, dzisiaj Panu P. Reszke nie mówi to się po prostu stało, bo się stało. Nie to się odbyło z pełną świadomością. Postawiliśmy na tamten system PRL. To jest nieszczęście.”
16. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober, cyt. „ Ja nie mówiłem Panu P. Reszke, że to się stało, bo się stało”, że dzisiaj nie było żadnego wyboru między tą osobą a tą osobą. Nie było takich sytuacji, żebym się nie zapytał, przed każdym głosowaniem pytam się Radnych, czy ktoś ma coś do powiedzenia. To jest formuła święta, którą staram się stosować. Proszę zaprotokołować, że myśmy nie wybierali, (Panie Franku niech Pan też zapisze), między Z. Herbertem a ..., między ks. B. Sychta a ... . Tylko myśmy głosowali za propozycjami zgłoszonymi na Komisji. Doskonale Pani wie, że Rada pracuje na Komisji. Na Komisji takie sprawy są do omawiania a nie, że się stawia na sesji na ostrzu noża kontrkandydatów. To jest wręcz bulwersujące, to nie b uduje, to właśnie nie buduje. Od tego jest Komisja i o tym powinniśmy sobie porozmawiać na Komisji a nie odnosić, (teraz mówię do wszystkich Przewodniczących Komisji) sytuacji takiej, że ktoś sobie zastrzeże, że będzie sprawę podnosił na sesji, bo nie jest przygotowany na Komisji. Myślę, że to się więcej nie zdarzy, jeżeli coś mamy do powiedzenia to o tyle wcześniej idzie program na Komisję, że jesteśmy się w stanie przygotować, bo każdy z nas potrafił się przygotować, bo prawie każdy miał jakąś propozycję i tą propozycję zgłosił.”
17. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Czy mogę odnieść się do tej wypowiedzi? Zamyka mi Pan usta.”
18. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober cyt. „Nie. Zamykam dyskusję. Dokładnie tak proszę to zapisać. Zamykam dyskusję, bo to już jest polemika. Każdy swoją kwestię wypowiedział.” Prowadzący obrady przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady Gminy.
19. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podał informacyjne terminy posiedzeń Komisji i sesji.
20. Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka zaprosił wszystkich obecnych na sesji na uroczystość: „Przywitanie lata”, która odbędzie się 11 lipca 2004 roku na boisku szkolnym w Barłominie. Uroczystość rozpocznie się od godz. 15.00

Ad.13.
Zgodnie z par. 34 Regulaminu Rady Gminy , Przewodniczący Rady Gminy W. Kunz zamknął obrady wypowiadając formułę: „zamykam XIV sesję Rady Gminy Luzino”. Obrady zakończyły się o godz. 17.00.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, natomiast drugi egzemplarz protokołu otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.

załączniki:

1. Lista obecności Radnych
2.Lista obecności gości
3. Informacja Przewodniczącego RG o działaniach w okresie 27.04-29.06.2004
3a. Oświadczenie Radnej G. Kasprzyk dot. utraty zaufania wobec Wójta i Zastępcy
4. Pismo przedsiębiorców luzińskich dot. sprzedaży działek po mleczarni
5-7. Protesty Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego, Koła LPR i Klubu Radnych Ruch Samorządowy wobec sprzedaży działek po mleczarni
8-9. Stanowisko organizacji społecznych oraz ChRS w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu po mleczarni
10-11. wezwania złożone przez KLub Radnych "Ruch Samorządowy"do usunięcia uchybień związanych z podjeciem uchwał XIII/133/04 i XIII/141/04
12. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dot. odpowiedzi w sprawie uchwały XIII/133/04
13. Pismo Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych (...) dot. kapliczki przy ul. Kościelnej 24 w Luzinie
14. Pismo Rady Powiatu Wejherowskiego dot. wyróżnienia medalem "Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"
15. Pismo WIOŚ w Gdańsku dot. pracy oczyszczalni ścieków
16. Pismo Nadleśnictwa Strzebielino o nadanie nazw ulicom w Luzinie i Kębłowie
17-19. Pisma sołectwa Robakowo w sprawie nazw ulic w Robakowie
20. Informacja o działalności Wójta za okres 28.04-29.06.2004
21. Informacja o przetargach w okresie 26.04-29.06.br.


uchwały:
1. Uchwała Nr XIV/145/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004
2. Uchwała Nr XIV/146/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Robakowo (działki nr cz. 57/3 i cz. 57/4) w gminie Luzino
3. Uchwała Nr XIV/147/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie i w Luzinie
4. Uchwała Nr XIV/148/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie nadania nazw ulic w Robakowie
5. Uchwała Nr XIV/149/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości
6. Uchwała Nr XIV/150/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino
7. Uchwała Nr XIV/151/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostki organizacyjnej jaką jest Urząd Gminy w Luzinie z tytułu należności pieniężych, udzielania innych ulg w spłacie należności oraz wskazania do tego upoważnionego organu
8. Uchwała Nr XIV/152/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
9. Uchwała Nr XIV/153/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych, stanowiących o maksymalnej wysokości dodatków mieszkaniowych
10. Uchwała Nr XIV/154/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Dąbrówka
11. Uchwała Nr XIV/155/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi - edycja 2004
12. Uchwała Nr XIV/156/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy
13. Uchwała Nr XIV/157/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino - załącznik do uchwały (Statut Gminy)zał. 1. - Mapa Gminy Luzino, zał. 2 - Herb Gminy Luzino,zał. 3 - pieczęć Gminy
14. Uchwała Nr XIV/158/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Luzino"
15. Uchwała Nr XIV/159/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie partnerskiej współpracy Gminy Luzino a Rejonem Turgiele
16. Uchwała Nr XIV/160/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie partnerskiej współpracy Gminy Luzino z Gminą Stolzenau
17. Uchwała Nr XIV/161/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania programu operacyjnego pt. "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino"