Gmina Luzino
Protokół nr XV/2004
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 6 sierpnia 2004 roku

Lista obecności radnych i lista obecności zaproszonych gości w załączeniu (zał. Nr 1 i nr 2).

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
a) otwarcie sesji,
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Dyskusja w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino.
3. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino.
4. Zakończenie sesji.

Ad 1. a.
Zgodnie z § 20 Regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz otworzył XV sesję Rady Gminy. Przywitał Radnych oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy – Jarosława Wejera, Zastępcę Wójta – Andrzeja Stenkę, sołtysów poszczególnych wsi gminy Luzino, tj. Sołtysa wsi Dąbrówka – Bronisława Nadolskiego, Sołtysa wsi Kębłowo – Piotra Michałka, Kochanowa – Roberta Gurskiego, Milwina – Jana Lewinskiego, Robakowa – Marzenę Pallach oraz Sychowa – Mirosława Neumüllera. Przewodniczący przywitał także obecnych: Kierownika Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego Urzędu Gminy – Kazimierza Hinc, redaktor „Gryfa Wejherowskiego”
p. Grażynę Wiśniewską, Prezesa Zarządu Gminnego PSL Eugeniusza Szulca, reprezentanta SLD – Huberta Bladowskiego, Prezesa Gminnego Koła „Chrześcijański Ruch Samorządowy” – Franciszka Okunia.
Prowadzący obrady stwierdził prawomocność obrad – w sesji uczestniczyło 15. Radnych, co stanowi 100% składu.
Sesja odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się
o godz. 10.00 a zakończyły o godz. 12.15.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek Wójta Gminy Luzino
z dnia 26.07.2004 r. w sprawie zwołania sesji z uwagi na konieczność podjęcia uchwały
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino. Uzasadnieniem wniosku jest fakt ubiegania się o środki z programów Unii Europejskiej, gdzie m.in. możliwość skorzystania ze środków na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Strzebielińskiej
i przyległych w Luzinie wymaga podjęcia wspomnianej uchwały w terminie jak najszybszym. Wniosek Wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 1. b.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, tj.:
1. Sprawy regulaminowe.
a) otwarcie sesji,
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino.
3. Zakończenie sesji.

Zapytania do porządku obrad:
Radna G. Kasprzyk spytała o charakter sesji – czy jest ona zwyczajna, czy też zwołana w trybie nadzwyczajnym? Ponadto, Radna zwróciła uwagę na jej zdaniem, „lekceważący stosunek do Radnych” wykazany przez Przewodniczącego, który ustalił taki porządek obrad, gdzie brak jest bardzo ważnego punktu, dotyczącego dyskusji nad projektem uchwały, co pozbawiło Radną możliwości zabrania w tak ważnej kwestii, jak uchwalanie Planu Rozwoju Lokalnego, głosu.
Radna Genowefa Kasprzyk zarzuciła, iż przedstawiony projekt „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino” kompromituje Radnych, gdyż zawiera rażące błędy, m.in. takie jak sformułowanie „Zarząd Gminy” oraz brak jest podania autora Planu. Przewodniczący Rady powinien, zdaniem p. Kasprzyk, zapoznać się wcześniej, przed wysłaniem do Radnych,
z projektem uchwały.
W odpowiedzi na zapytania Radnej Przewodniczący Rady stwierdził, że nie ma podziału na sesje zwyczajne i nadzwyczajne, gdyż wszystkie sesje są zwyczajne, ale jedynie mogą być zwołane na podstawie planu pracy Rady lub poza planem, na wniosek.
Odnośnie błędów zawartych w „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino” Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, iż plan ten nie był przez niego opracowany, stąd uwagi krytyki nie powinny być skierowane pod jego adresem. (W późniejszej wypowiedzi Przewodniczący przypomniał, iż sesja została zwołana na wniosek Wójta, który wraz z wnioskiem przedstawił projekt uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy).
Radna Genowefa Kasprzyk zwróciła uwagę, iż dieta radnego wynosi 120 zł za posiedzenie. Uczestnictwo w sesji nie powinno się jedynie wiązać z samym głosowaniem („podniesieniem łapki”), ale powinno dać możliwość złożenia interpelacji i wniosków, uwzględnienia punktu „Sprawy różne”, zwłaszcza, jeżeli jest to sesja zwyczajna. Proponowany porządek obrad, zdaniem Radnej, jest nienależycie przygotowany przez Przewodniczącego, uniemożliwia Radnej możliwość wypowiedzi na temat licznych problemów zgłaszanych jej przez mieszkańców gminy. Radna spytała także o termin kolejnej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, iż następna sesja planowana jest na koniec miesiąca sierpnia br., co wynika z planu pracy Rady. Co do pobieranej diety za uczestnictwo w sesji, Przewodniczący przypomniał, iż radny ma możliwość rezygnacji z jej poboru za udział w posiedzeniu.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Krzysztof Bober, podobnie jak
p. Kasprzyk, zwrócił uwagę, iż w porządku obrad musi znaleźć się dyskusja
i jeśli nie jest ona zaplanowana, to powinna zostać ujęta w porządku obrad. Ponadto, jako radny, powinien mieć prawo do zgłaszania wniosków dotyczących zawartości Planu.
Wójt Gminy Jarosław Wejer odpowiedział, iż Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino został opracowany na podstawie wieloletnich planów inwestycyjnych oraz na podstawie Strategii Gminy Luzino. Zarówno wieloletnie plany inwestycyjne, jaki Strategia stanowią części uchwał Rady Gminy, które zostały wcześniej uchwalone i Rada Gminy miała możliwość się z nimi zapoznać. Wieloletnie plany inwestycyjne są załącznikiem do uchwały budżetowej, natomiast Strategia Gminy Luzino została przyjęta uchwałą Rady Gminy w roku 2000. Dlatego zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego zamierzenia do roku 2008 mają swoje oparcie w tym, co wcześniej Rada Gminy zaakceptowała w uchwałach, bądź w tym, co ustalono na komisjach, jak np. zakup samochodu strażackiego dla Luzina. Natomiast co do ujętych propozycji na lata 2008-2012, można by dyskutować, jednak dyskusję można odłożyć na później, na posiedzenia komisji, gdyż Plan Rozwoju Lokalnego można zmieniać na każdej sesji, a ponadto, Plan na pewno będzie wymagał wprowadzenia zmian, w przypadku zmiany wieloletnich planów inwestycyjnych w uchwale w sprawie budżetu, jeśli Rada Gminy taką zmianę podejmie.
Wójt zgodził się, iż Plan zawiera błędne zapisy takie jak „Zarząd Gminy”, gdzie jako organ wykonawczy powinien podany być wójt. Ponadto, na stronie 32 Planu powinny być inne zapisy, a mianowicie w tabeli, ulica Słoneczna powinna być za ulicą Podgórną.
Jednak co najważniejsze, jak podkreślił Wójt, Plan należy uchwalić jak najszybciej, by móc skorzystać z możliwości ubiegania się o środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Lokalnego z Unii Europejskiej, natomiast na następnych sesjach można Plan sukcesywnie poprawiać i doskonalić.

Radna Genowefa Kasprzyk stwierdziła, iż stanowisko Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy jest rozbieżne. Wójt mówi, że Plan stanowi jakby „drugie wydanie Strategii Rozwoju Gminy Luzino”, natomiast Przewodniczący Rady Gminy twierdzi, że jest to Plan aktualnie uzupełniony. Zdania te są rozbieżne i nie wiadomo, gdzie zapadły ustalenia (Radna wypowiedziała dygresję, iż może decyzja ta nastąpiła u. pana Andrzeja Stenki na łące,
w „szałerku” lub u Wójta na polanie?) Radna zarzuciła Przewodniczącemu Rady kłamstwo
i lekceważący stosunek do wielu rzeczy i stwierdziła, że powinna postawić wniosek o jego odwołanie z pełnionej funkcji.
Przewodniczący Rady Waldemar Kunz odpowiedział Radnej, iż ta może go personalnie nie lubić, natomiast powinna mieć szacunek do pełnionej przez niego funkcji.
Wójt Jarosław Wejer odpowiedział, iż Radna Kasprzyk źle go zrozumiała, gdyż Plan Rozwoju Lokalnego opracowano na podstawie Strategii, natomiast nie jest to jej powielenie. Sugerowanie, iż ustalenia nastąpiły „na łące” itp. są obrażające.
Radna G. Kasprzyk spytała Przewodniczącego, czy przegłosuje wniosek o dyskusję, gdyż jest to dla niej, jako Radnej, mającej legitymizację do reprezentacji swoich wyborców
i zgłaszanych przez nich wniosków, bardzo ważny punkt obrad.
Następnie, w toku w dalszej wymiany zdań, Wójt zwrócił uwagę Radnej G. Kasprzyk, iż dzisiejszy projekt dotyczy uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy, a nie Strategii, jak Radna dwukrotnie powiedziała. Na co Radna G. Kasprzyk stwierdziła, iż powoływała się na Strategię w kontekście takim, iż przy tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego wykorzystano zapisy Strategii Rozwoju Gminy.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek p. G. Kasprzyk, by porządek obrad uzupełnić o punkt dotyczący dyskusji.
Za wnioskiem głosowało 13 Radnych, 0 – „przeciw”, 2 osoby się „wstrzymały”.
W związku z tym, iż wniosek przeszedł, Przewodniczący przeczytał nowo proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
c) otwarcie sesji,
d) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Dyskusja w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino.
3. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino.
4. Zakończenie sesji.
Radni przyjęli jednogłośnie (15 głosów „za”) proponowany porządek obrad.

Ad 2. Dyskusja w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino.
Wójt Gminy J. Wejer jeszcze raz powtórzył, iż Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany na podstawie wieloletnich planów inwestycyjnych, Strategii Rozwoju Gminy oraz zgłoszonych wniosków przez Komisje i Radę Gminy.
Pokrótce scharakteryzował wstępną część planu (do strony 31). Zwrócił uwagę, iż rozdział I. „Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino” poświęcony jest wyjaśnieniom przyczyny jego powstania, a mianowicie chęcią pozyskania środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Rozdział ten wskazuje także na powiązania i zgodność z wcześniejszymi dokumentami, takimi jak: „Studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego” oraz „Strategią Rozwoju Gminy Luzino do 2015 roku”. Plan został opracowany w perspektywie do roku 2013.
Rozdział II zatytułowany „Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza” został opracowany w oparciu o ogólnie dostępne dane (m.in. z Internetu) na temat naszej gminy, (powierzchnia, ludność, środowisko przyrodnicze, rys historyczny) zaktualizowane z bazy danych będącej w posiadaniu Urzędu Gminy. Wójt podkreślił ważność ujętej kwestii budowy Gimnazjum i hali widowisko-sportowej przy nim. W sferze społecznej Wójt zwrócił uwagę, na duży obserwowany wzrost populacji w gminie.
Wójt zwrócił uwagę, na zawarte w rozdziale 2.3. „Zagospodarowanie przestrzenne” zapisy dot. inwestycji gminnych, takich jak: budowa Gimnazjum, planowana budowa hali widowiskowo-sportowej, a w dalszej perspektywie stworzenie Centrum Sportu i Rekreacji. Przedstawił pokrótce plany w zakresie rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a nawet możliwość zaopatrzenia w gaz.
Najważniejsza, zdaniem Wójta, część Planu zawiera się od strony 31, a mianowicie budowa hali widowiskowo-sportowej, rozbudowa szkół (sale lekcyjne i gimnastyczne).
Wójt poinformował o złożonym 16.07.br. wniosku do działania 5.3.1. odnośnie rozbudowy szkoły w Wyszecinie (w tej chwili Urząd czeka na odpowiedź, czy otrzyma środki na ten cel). Wójt zapoznał z planem rozbudowy sieci kanalizacyjnej z rozpisaniem zadań na poszczególne lata, a także przedstawił projekt rozbudowy ujęć wody, stacji uzdatniania, budowy wodociągu w Zelewie i Wyszecinie, zakup prasy dla oczyszczalni ścieków. Zwrócił uwagę, iż w Planie Rozwoju Lokalnego na stronie 33 w pozycji 16 tabeli kolumna 3. powinna nastąpić zmiana: zapis powinien brzmieć: „Budowa ulic: Słonecznej, Łąkowej
i Dolnej”, (a nie Dolnej, Kwiatowej, Podgórnej), natomiast w punkcie 18. powinno być: „Budowa ulic Kwiatowej, Podgórnej, Tartacznej i Paraszyńskiej w Luzinie”. (Tym samym korekty wymagają powiązane punkty 17 i 19). Wójt podkreślił, iż robiąc ulice, gmina będzie również wymieniać rury azbestowo-cementowe.
W planie jest ujęta renowacja nawierzchni dróg w poszczególnych wsiach, zakup samochodu strażackiego dla Zelewa (już zakupiono) i dla OSP Luzino, a także realizacja dwóch projektów budowy powiatowych systemów rozwoju usług elektronicznych („E”- gmina) i wspomagania działań ratowniczych (w tym zakresie również podjęto wcześniej stosowne uchwały).
Strony 35-36 Planu zawierają zadania przewidziane do realizacji po roku 2006, jak: Budowa Centrum Administracyjno- Usługowego i Sportowego (w tym np. boisk do piłki siatkowej – ujęte na wniosek nauczycieli wf-u z Gimnazjum, realizacja których nie jest pewna), budowa wodociągu w Zielnowie, wymiana rur azbestowo-cementowych, budowa ulic, ciągów pieszych, zapewnienie objazdu w Luzinie (jeśli koncepcja Trasy Lęborskiej będzie realizowana), a ramach kultury: odbudowa Pomnika Wojaków i Powstańców, rekonstrukcja Grodziska, stworzenie bazy turystycznej w jego obrębie oraz rozbudowa Domu Kultury.
Następne strony Planu zawierają oczekiwane wskaźniki osiągnięć w związku
z realizacją zadań, plan finansowy, system wdrażania Planu (który przewiduje m.in. współpracę z organizacjami pozarządowymi), sposoby monitorowania i oceny Planu.

Zapytania radnych:
Pani G. Kasprzyk (na wstępie zwróciła uwagę, iż siedzący obok Przewodniczący Komisji Gospodarczej p. Eugeniusz Miotke przeszkadza Radnej poprzez wtrącenia słowne skierowane pod jej adresem).
Pani Kasprzyk zadała pytanie dotyczące polityki społecznej, o której mowa w części wstępnej Planu Rozwoju Lokalnego Gminy, a której określenia sposobów realizacji nie może dopatrzyć się w załączniku (tabelach). Spytała o autorów Planu Rozwoju Lokalnego, gdyż nie zostali oni określeni w projekcie Planu. Zarzuciła, iż Plan jest źle opracowany, zawiera błędy typu „Zarząd Gminy”, opisując analizę SWOT powołuje się na konsultację z przedstawicielami społecznymi (m.in. na stronach 4-5 Planu), a przecież konsultacje takie nie były prowadzone. Opisuje się współpracę z „osobami zaangażowanymi” a nie wiadomo, kto nimi był, gdyż Radna, mimo jej dużego zaangażowania, nie została zaproszona do pracy nad tym dokumentem. (Pani Kasprzyk ponadto, powtórnie zwróciła uwagę, iż p. E. Miotke przeszkadza jej w sformułowaniu wypowiedzi i usiłuje poprzez wypowiadane uwagi odebrać Radnej głos. Przewodniczący Rady W. Kunz poprosił p. E. Miotke o nie przeszkadzanie Radnej w formułowaniu wypowiedzi, a jednocześnie przywołał Radną „do rzeczy”. Pani Kasprzyk zarzuciła także Wójtowi, iż jej pytania są bardzo ważne, gdyż dotyczą polityki społecznej, a Wójt na nie nie odpowiada).
Wójt J. Wejer odpowiedział, iż konsultacje, o których mowa w Planie dotyczą wcześniej przeprowadzonych bardzo szerokich konsultacji (z przedsiębiorcami, sołtysami, przedstawicielami organizacji społecznych itp.) prowadzonych przy tworzeniu „Strategii Rozwoju Gminy Luzino” w latach 1999-2000. Odnośnie autorstwa projektu planu, to Plan opracowało Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu
w Gdańsku. Wójt zwrócił uwagę, iż Plan Rozwoju Lokalnego jest całkowicie odrębnym dokumentem, różni się od Strategii Rozwoju Gminy i nie jest jej zaktualizowaną wersją,
a jedynie został opracowany w jej oparciu.
Radny Krzysztof Bober zadał pytanie, dlaczego w Planie nie ujęto gospodarki odpadami – wysypiska śmieci, rekultywacji terenu po obecnym, a także dlaczego odłożono inwestowanie w budowę Centrum Administracyjno – Usługowego Luzina, na lata po roku 2006, skoro wcześniej była mowa, iż prace nad tym projektem zostaną przyspieszone, gdyż mamy w zamierzeniach na ten rok sprzedaż działek na tym terenie. Ponadto, Radny spytał co dalej z ulicą Młyńską (nawierzchnia się zapada), a także kto tworzy i kto będzie wchodził
w skład Komitetu Monitorującego wdrażanie Planu.
Wójt Jarosław Wejer odpowiedział, iż w zadaniach, których realizację planuje się przeprowadzić do roku 2006 można było ująć w Planie jedynie te, które zostały wcześniej ujęte w budżecie jako wieloletnie plany inwestycyjne. Po dokonaniu zmian w uchwale
w sprawie budżetu gminy, będzie można ująć takie zadania jak wysypisko czy budowa Centrum Luzina w Planie Rozwoju Lokalnego. Odnośnie Komitetu Monitorującego Wójt stwierdził, iż nie jest w stanie w dniu dzisiejszym udzielić odpowiedzi, musi sprawdzić informacje na temat, kto powołuje członków Komitetu, ale z pewnością znajdą się tam pracownicy Urzędu Gminy, zostanie to omówione na komisjach.
Radny Krzysztof Bober spytał, czym będziemy utwardzać ulice i czy przed utwardzaniem ulic, na komisjach Rady będzie można zapoznać się z np. rozwiązaniem zastosowanym dla kanalizacji burzowej? (Radny opisał nowe techniki stosowane obecnie przy budowie odwodnienia, np. kanalizacja na środku ulicy, ze spadami nie pod chodniki, ale na środku ulicy do studzienek burzowych).
Wójt odpowiedział, że będzie to przedmiotem obrad na Komisji Gospodarczej. Utwardzanie ulic będzie prowadzone przy zastosowaniu mineralnych dywaników (asfalt), podobnie jak było na ulicy Lipowej. Odnośnie odwodnienia prowadzonego na środku ulic – może to utrudniać poruszanie na drogach w przypadku oblodzenia.
Radny Włodzimierz Zaczek spytał, czy nie powinno się jednocześnie z kładzeniem asfaltu przewidzieć budowy sieci gazowej, by zapobiec niszczeniu i rozkopywaniu drogi po jej utwardzeniu ?
Wójt J. Wejer odpowiedział, iż obecnie, jak obserwuje się m.in. w gminach nadmorskich czy w Wejherowie, gdzie akcja gazyfikacji była prowadzona, zbyt mało osób wyraża chęć podłączenia do sieci gazowej (około 20% mieszkańców). Obecnie brak inwestora zainteresowanego budową sieci gazowej na naszym terenie, a budżet gminy Luzino nie ma środków finansowych na takie zadanie. Ogrzewanie gazowe jest stosunkowo drogie, stąd gminy Puck czy Władysławowo wycofują się z tych inwestycji.
K. Bober spytał, czy zawiązanie Komitetu Społecznego dla budowy sieci gazowej, jak np. przy budowie wodociągu, byłoby rozwiązaniem.
Wójt J. Wejer odpowiedział, iż barierą są finanse. Firmy obawiają się zainwestować w sieć gazową, gdyż na zwrot kosztów w stosunku do poniesionych nakładów trzeba by zbyt długo czekać, nawet kilkanaście lat. Wszelkie przejawy Partnerstwa Publiczno – Prywatnego są wskazane, ale z budżetu gminy jest niewykonalne współfinansowanie tej inwestycji.
Radny Eugeniusz Miotke stwierdził, iż nie ma potrzeby niszczyć nawierzchni asfaltowej w przypadku prowadzenia dodatkowych mediów. Można to zrobić poboczem,
a nie środkiem ulicy, zwłaszcza, że nie ma wymogów głębokiego kładzenia w podłożu sieci gazowej.
Radny Włodzimierz Zaczek odnośnie Planu Rozwoju Lokalnego złożył następującą propozycję, by w związku z faktem, iż nie jesteśmy gminą turystyczną, można w przyszłości rozważyć możliwość stworzenia przy Nadleśnictwie Strzebielino z s. w Luzinie zwiększenia obszaru obecnego arboretum i stworzenia ogrodu botanicznego na dużą skalę (a także miejsca rekreacyjnego), co zwiększyłoby atrakcyjność naszej gminy. Przykładem może być stworzony i przyozdobiony dziełami sztuki piękny ogród w Gołubiu, czy ogród w Wirkach.
Radna Genowefa Kasprzyk zwróciła uwagę na zapis na stronie 15 projektu Planu oceny dostarczonej wody w wodociągach za „bardzo dobrą”. Radna spytała o podstawę tej oceny. O jakiej wodzie jest tu mowa, czy o wodzie zgromadzonej w pokładach podziemnych czy o wodzie w kranach?
Wójt Jarosław Wejer odpowiedział, iż woda w wodociągach na terenie Gminy spełnia normy, parametry wymagane przez Ministra Zdrowia. Sanepid z Wejherowa bada systematycznie jakość wody, i nie zgłasza tu żadnych uwag. W Kębłowie stwierdzono przekroczenia żelaza, dlatego rozbudowano tam stację uzdatniania.
Radna G. Kasprzyk spytała, co oznacza sformułowanie „ogół gospodarstw”, jeśli chodzi o planowane przyłącza do kanalizacji sanitarnej?
Wójt J. Wejer przypomniał, że było to już przytaczane, w analizie tabeli na stronie 32, poz. 6. wspomina się o rozbudowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Luzino, Kębłowo, Robakowo, Barłomino, Kochanowo, Sychowo i Dąbrówka w rozbiciu na poszczególne lata do roku 2013.
G. Kasprzyk spytała o środki, jakie zostały zaplanowane w związku z inwestycją budowy II. reaktora mechaniczno-biologicznego do oczyszczalni. Na rok 2006 zaplanowano zakończenie inwestycji, natomiast środki finansowe na ten cel na rok 2005 i 2006 są zbyt małe, jedynie w ¼.
Wójt odpowiedział, iż zaplanowano środki w ¼, ponieważ są inne podmioty uczestniczące w realizacji poszczególnych zadań, co przedstawia nowy projekt Planu, który Radni otrzymali przed sesją. (Radna G. Kapsrzyk zwróciła uwagę, iż w związku z tym, iż wcześniej zapoznała się z pierwszą wersją projektu Planu, w dniu dzisiejszym bazuje na tym pierwszym projekcie, gdyż w innym razie trzeba by zarządzić co najmniej dwugodzinną przerwę w obradach w celu zapoznania się z drugą „poprawioną” wersją.)
Wójt stwierdził, iż koszt reaktora stanowi 800 tys., ponadto prasa do odwadniania osadu ma kosztować 200 tys. zł, niemniej przewiduje się partycypację w finansową innych podmiotów.
G. Kasprzyk zadała pytanie odnośnie sieci gazowej. Wójt w Planie Rozwoju Lokalnego planuje jej budowę, a nie przewiduje środków na ten cel, stąd może właściwsze byłoby ująć, że Gmina nie przewiduje tego zadania?
Wójt J. Wejer odpowiedział, że w dyskusji, która była przed chwilą prowadzona zaznaczono, iż obecnie gminę nie stać we własnym zakresie na wybudowanie sieci gazowej, niemniej może znaleźć się inwestor, który byłby zainteresowany powyższym, dlatego
w Planie przewidziano taką możliwość.
G. Kasprzyk spytała, dlaczego nie ujęto w Planie odwodnienia ulicy Kościelnej, chociaż wcześniej o tym mówiono?
Wójt zwrócił uwagę, iż zadanie to może się znaleźć w Planie Rozwoju Lokalnego dopiero po zmianie uchwały budżetowej w tej kwestii.
G. Kasprzyk spytała o planowanie budowy chodników. W Planie jest mowa
o budowie ciągów pieszych.
Wójt Wejer zwrócił uwagę, iż planuje się te zadania po roku 2006 - ujęto to przy drogach gminnych, bez rozbicia na poszczególne wsie, gdyż z datą wcześniejszą nie można było ująć zadań, które nie były jednocześnie zaplanowane w budżecie do realizacji.
Radna G. Kasprzyk spytała, co z wymianą rur azbestowych?
Wójt odpowiedział, iż jest o tym mowa na stronie 35 Planu (poz.30.).
Radny Eugeniusz Miotke zwrócił uwagę, iż Plan Rozwoju Lokalnego jest kompilacją tego wszystkiego, co było wcześniej przez Radę Gminy uchwalone. Plan jest niezbędny by wystąpić o środki z zewnątrz. Jest to „szkielet”, „baza”, którą będzie się zmieniać i rozwijać w miarę upływu czasu. Stąd Radny zgłosił wniosek formalny
o zakończenie dyskusji i przegłosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu.
Radna G. Kasprzyk zaoponowała. Stwierdziła, iż nie zgadza się, by Wójt pracował na „szkieletach”. Dokument powinien by szczegółowo dopracowany. Radna dodała, iż na obecnej sesji nic istotnego nie wniesie, gdyż na jednej sesji nie jest w stanie omówić wszystkich istotnych zagadnień Planu (wypowiedź Radnej została przerwana). Na następnych komisjach Radna zgłosi swoje przemyślenia odnośnie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy

Przewodniczący Rady Gminy spytał czy są inne wnioski formalne? W związku
z tym, iż nie zgłoszono żadnych dodatkowych wniosków, Przewodniczący zaproponował przegłosować zakończenie dyskusji. „Za” zakończeniem dyskusji głosowało 11 Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 4 osoby.
Radna G. Kasprzyk stwierdziła, iż uniemożliwiono jej dalsze zadawanie pytań
i stawianie wniosków, co do Planu Rozwoju Lokalnego. Zadała pytanie, kiedy Radna będzie mogła wobec powyższego stawać wnioski dotyczące Planu?
Przewodniczący Rady odpowiedział, iż Radna będzie miała taką możliwość na Komisjach Rady Gminy. Zwrócił uwagę, iż nikt nie każe wziąć Radnej udziału w głosowaniu nad wspomnianą uchwałą o ile nie chce, a co do zamknięcia dyskusji, to nie on ją zamknął lecz Rada Gminy przegłosowała wniosek w tej sprawie.

Ad 3. Podjęcie uchwały
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały dotyczący przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino. Spytał, czy ktoś chce zabrać głos w kwestii formalnej.
Radna Genowefa Kasprzyk stwierdziła, iż w związku z tym, iż nie wyjaśniono satysfakcjonująco kwestii dotyczącej aktualizowania Planu Rozwoju Lokalnego, nie weźmie udziału w głosowaniu. Dodała, iż Plan zawiera dużo merytorycznych błędów, Wójt nie powinien pracować na „szkielecie”, ale na poważnym dokumencie. Pan Przewodniczący uniemożliwił jej postawienie wniosków. Natomiast Wójt, zdaniem Radnej, mówił dużo, ale
w wypowiedziach było mało treści.
Wobec braku innych mówców Przewodniczący poddał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
(W głosowaniu nie wzięła udziału Radna Kasprzyk oraz Radny E. Słowi, który chwilowo opuścił salę posiedzenia i w związku z tym nie mógł wziąć udział w głosowaniu).
Podjęta uchwała Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4.
Przewodniczący Rady Gminy W. Kunz zamknął obrady XV sesji Rady Gminy Luzino, zgodnie z § 34 Regulaminu Rady Gminy. Obrady zakończono o godz. 12.15.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.

Protokół sporządziła: inspektor gminny Alicja HinzZałączniki:
#foto:33:731:1069- zał. 1 - Wniosek Wójta o zwołanie sesji #
#foto:34:1116:1239- zał. 2 - Lista obecności Radnych#
#foto:35:1116:1239 - zał. 3 - Lista obecności zaproszonych gości#
#plik:1405:- Uchwała XV/162/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino#
#plik:1406:- Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino (załącznik do uchwały)#