Gmina Luzino
Protokół nr XVII/2004
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 14 października 2004 r.
Lista obecności radnych i lista obecności gości zaproszonych wg załącznika nr 1 i nr 2.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 sierpnia 2004 roku.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o pracach Wójta Gminy Luzino.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski zaproszonych gości.
7. Głos publiczności.
8. Stanowisko Rady Gminy w sprawie ustalenia rzeczowego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2005.
9. Informacja przedstawicieli samorządu rolniczego (Izb Rolniczych) z zakresu ich działalności na rzecz rolnictwa.
10. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
11. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) budżetu gminy na rok 2004;
b) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino;
c) wprowadzenia zmiany do uchwały nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 – 2013;
d) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 rok”;
e) komunalizacji działek stanowiących drogi gminne;
f) komunalizacji działek stanowiących drogi gminne w Luzinie;
g) określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino;
h) zasad sprzedaży komunalnych zasobów mieszkaniowych.
13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z par. 20 Regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz otworzył XVII sesję. Przywitał Radnych Rady Gminy Luzino i gości w osobach: Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta – Andrzeja Stenka, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, Sołtysa wsi: Robakowo – Marzenę Pallach; Dąbrówka – Bronisława Nadolskiego; Kochanowo – Roberta Gurskiego; Milwino – Jana Lewińskiego; Kębłowo – Piotra Michałek; Barłomino – Andrzeja Stenka. Przywitał przedstawicieli organizacji politycznych i społecznych (Prezesa Zarządu Gminnego PSL – Eugeniusza Szulc, Prezesa Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego – Franciszka Okuń; Reprezentanta SLD – Huberta Bladowskiego) oraz publiczność.
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. W sesji wzięło udział 14 Radnych, co stanowi 93,3 % ustawowego składu Rady i upoważnia do podejmowania uchwał. W posiedzeniu nie uczestniczył Radny K. Bober, który usprawiedliwił swoją absencję ustnie.
Posiedzenie Rady odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.10 a zakończyły 13.15.

Ad.1.b.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad XVII sesji, wnosząc o wykreślenie punktu 9 – „Informacja przedstawicieli samorządu rolniczego (Izb Rolniczych) z zakresu ich działalności na rzecz rolnictwa”, z uwagi na nieobecność reprezentanta Izb – p. J. Pallach. Potem skierował zapytanie: czy ktoś z Pań i Panów Radnych chce wnieść jakieś zmiany do zaproponowanego porządku obrad?
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady, poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad XVII sesji wraz z wcześniejszą zgłoszoną zmianą.
Radni w głosowaniu jawnym zatwierdzili proponowany porządek obrad XVII sesji Rady Gminy, jednogłośnie.
Przewodniczący obrad poinformował Radnych, iż na godz. 13.00 zaprosił na dzisiejszą sesję mieszkańców gminy - Wojciecha Rygulskiego, Jacka Wickiego i Edmunda Wickiego, (biorących udział w akcji ratowniczej przy pożarze budynku mieszkalnego, przy ul. Robakowskiej w Luzinie), celem zrealizowania wniosku Komisji Statutowej.

Ad.1.c.
Przewodniczący Rady skierował zapytanie do Radnych, czy ktoś z Radnych ma jakieś uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Wobec braku mówców prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący przyjęcia protokołu nr XVI z sesji Rady Gminy Luzino, z dnia 31 sierpnia 2004 roku.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XVI/2004 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2004 roku, jednogłośnie.

Ad.2.
„Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym” przedstawił Przewodniczący – W. Kunz. Cyt. „Dnia 1 września 2004 roku uczestniczyłem wspólnie z Wójtem w inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. W tej samej szkole 1 października uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Pasowanie na ucznia odbyło się w obecności licznie przybyłych rodziców, gości i społeczności szkolnej. Dnia 26 września 2004 roku Luziński oddział Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zorganizował spotkanie dla osób niepełnosprawnych. Prezesowi SPON-u w Luzinie p. E. Szulc składam podziękowanie za wszelką działalność i pomoc niesioną osobom niepełnosprawnym. Gratulując organizacji i życząc jednocześnie powodzenia w pełnieniu tej funkcji. Uczestniczyłem w zorganizowanym przez Wójta spotkaniu z dyrektorami szkół, podczas którego zostały wręczone nauczycielom akty mianowania. Dnia 28 września 2004 roku brałem udział w spotkaniu mieszkańców Robakowa w sprawie zamknięcia drogi dojazdowej do ich posesji. Dnia 5 października 2004 roku wspólnie z Wójtem dokonaliśmy oficjalnego przekazania skutera, który został zakupiony dla potrzeb Policji. Dnia 13 października 2004 roku odbyły się w naszych szkołach akademie dotyczące święta edukacji narodowej, które były znakomitą okazją do złożenia w imieniu Rady Gminy podziękowań nauczycielom.”
Zgodnie z wnioskiem Komisji Statutowej i instrukcją kancelaryjną dotyczącą obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy, pisma które wpłynęły do Rady Gminy zostały skierowane i przekazane na posiedzenia Komisji.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.3.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Wójt odczytał informację z działalności za okres od 31 sierpnia 2004 roku do 14 października 2004 roku, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W dyskusji głos zabrał/ła:
1. Radna G. Kasprzyk, która skierowała zapytanie do Wójta, na czym Pan opiera swoje stwierdzenie, że z gazyfikacji skorzysta 25 % mieszkańców?
2. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnej, iż dane opiera na doświadczeniach Firmy „Petrico”, zakładającej gazyfikację w rejonie Pucka, Władysławowa, Gniewina itd.
3. Radny W. Zaczek poprosił Wójta o rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych informacji w sprawie zamknięcia wysypiska śmieci w Luzinie.
4. Wójt Gminy – J. Wejer poparł sugestię radnego Zaczka.
Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka przedstawił Wysokiej Radzie informację dotyczącą przetargów w okresie międzysesyjnym. W dniu 7 października 2004 r. odbył się przetarg na dostawę węgla do szkół i budynków administracyjnych Urzędu Gminy Luzino na sezon grzewczy 2004/2005. Wpłynęły dwie oferty – Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopskiej” z Sierakowic i Składu Opału Nawozów „Wróblewski” – M. i L. Skuza z Luzina. Wybrano ofertę najkorzystniejszą – „Skład Opału Nawozów „Wróblewski” – M i L Skuza za cenę 480 zł/ T węgla. W dniu 13 października 2004 roku odbył się przetarg na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Wschodniej i Dolnej w Luzinie. Wpłynęły 4 oferty – PRI – BUD sp. z o.o. z Wejherowa, Firmy Usługowo – Produkcyjno - Handlowej „INSTAL BUD” z Luzina; Przedsiębiorstwa Wodno - Melioracyjnego „WODMEL” z Wejherowa i „HYDRO – SERWIS” z Sierakowic. Wybrano ofertę najkorzystniejszą - Firmę Usługowo – Produkcyjno - Handlową – „INSTAL BUD” za cenę 85.600 zł (brutto). Ponadto Zastępca Wójta podał informacyjnie, iż w dniu 14 października 2004 r. odbędzie się przetarg na: dostawę oleju opałowego do szkół, usuwanie awarii i bieżące remonty sieci wodociągowej na terenie gminy na rok przyszły, wymianę zestawów pompowych do studni głębinowych, zaś w dniu 15 października 2004 r. odbędzie się przetarg na założenie nowych punktów świetlnych, które Rada Gminy przyjęła.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.4.
Informacje i wnioski Komisji:
A. Gospodarczej i Samorządu z dnia 7 października 2004 roku przedstawił E. Miotke, cyt.
I. „Komisja Gospodarcza i Samorządu podjęła stanowisko dotyczące ustalenia rzeczowego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2005. W związku z czym wnioskuje o ujęcie w temacie:
INFRASTUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI następujących zadań:
1. Wykonanie projektów technicznych na budowę częściowej infrastruktury podziemnej na terenie przyszłego centrum Luzina, (np. projektu technicznego na odwodnienie).
2. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Luzino.
3. Odwodnienie osadu (prasa) i wykonanie projektu technicznego na budowę drugiego reaktora dla oczyszczalni ścieków.
4. Zbiornik uśredniający dla beczkowozów
5. Budowa przepompowni wody na ul. Wilczka Luzino.
6. Rozbudowa wodociągu w Wyszecinie do rzeki.
7. Budowa wodociągu w Zelewie.
8. Odżelaziacz dla hydroforni w Kochanowie.
9. Krótsze sieci wodociągowe.
(Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
DROGI
1. Utwardzenie ulic: Wschodniej, Brzozowej, Słonecznej, Kwiatowej, Łąkowej, Podgórnej oraz Dolnej;
2. Utwardzenie asfaltem odcinków (od 20 do 30 m, z których spływa piasek na ulicę Kaszubską), ulic przyległych do ulicy Kaszubskiej (ul. Szkolna, Sobieskiego, Wiśniowa, Chopina, Zielona, Wejhera) i ul. Młyńskiej itp.
3. Wykonanie wjazdu na posesję nr 58 przy ul. Ofiar Stutthofu;
4. Budowa ścieżek dla pieszych przy drogach powiatowych ul. Chłopskiej i ul. Ludowej w Kębłowie;
5. Poszerzenie dywanika asfaltowego drogi od Kochanowa do „skrzyżowania Kębłowo” (wystąpienie z wnioskiem do Starostwa);
6. Dofinansowanie wymiany nawierzchni asfaltowej na odcinku od Dąbrówki skrzyżowanie do wsi Dąbrówka;
7. Ustawienie wiat autobusowych, (ustawienie wiaty obok sklepu przy ul. Kościelnej i Lipowej);
8. Budowa drogi dojazdowej do posesji mieszkańców zamieszkałych przy ul. Robakowskiej (pod lasem), po zakończeniu procesu sądowego – ok. 100.000 zł;
9. Przeprowadzenie dalszego etapu odwodnienia ulic: Okólnej, Konopnickiej, Kopernika i ulic przyległych.
10. Remont ulicy Młyńskiej i Kaszubskiej;
11. Modernizacja odwodnienia na ul. Młyńskiej;
12. Położenie dywanika asfaltowego na ul. Dolnej i Słonecznej;
13. Oczyszczenie rowu doprowadzającego wody do stawu P. Pieper (przy ul. Tartacznej w Luzinie);
14. Odwodnienie ul. Chopina w Luzinie.
(Komisja podjęła w/w zadania jednogłośnie).
CHODNIKI
1. Budowa chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu od cmentarza w kierunku Barłomina;
2. Przygotowanie dokumentacji pod budowę chodnika w Kochanowie (dwa odcinki – od sklepu pod pomnik św. Wawrzyńca oraz w drugim kierunku do przystanku autobusowego);
3. Kontynuacja budowy chodnika w Zelewie;
4. Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul. Chłopskiej i ul. Ludowej w Kębłowie;
5. Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie;
6. Rozpoczęcie budowy chodnika we wsi Dąbrówka;
7. Wykonanie zatok autobusowych w Milwińskiej Hucie (wykup terenu);
8. Dokończenie budowy chodnika w Milwinie;
9. Budowa chodnika przez wieś Robakowo;
10. Wyznaczenie miejsc pod ścieżkę komunikacyjną z Luzina do Robakowa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców;
11. Budowa chodnika w Sychowie w kierunku Wejherowa;
12. Rozpoczęcie budowy chodnika w Wyszecinie, przy drodze Luzino - Wyszecino – Pobłocie;
13. Kontynuacja budowy chodnika na ul. Robakowskiej;
14. Wymiana płyt chodnikowych na ul. Młyńskiej.
(Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
ADMINISTRACJA
1. Adaptacja jednego wolnego pomieszczenia na parterze budynku GK ds. PiRPA dla potrzeb Rady Gminy i jego wyposażenie;
2. Adaptacja pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy.
(Komisja podjęła w/w zadania jednogłośnie).
OŚWIATA
1. Budowa II etapu Gimnazjum Publicznego w Luzinie – budowa hali widowiskowo-sportowej w Luzinie – 1.000.000 zł;
2. Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Luzinie;
3. Wyposażenie sali gimnastycznej w Kębłowie;
4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wyszecinie;
5. Rozpoczęcie prac związanych z budową sali gimnastycznej w Sychowie (np. wykonanie projektu sali);
6. Wykonanie ogrodzenia i wiaty dla Kaszubskiego Muzeum Regionalnego;
7. Zmiana nawierzchni bieżni na boisku przy Szkole Podstawowej w Luzinie.
(Komisja podjęła w/w zadania jednogłośnie).
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (możliwe dofinansowanie projektu) – Programy Odnowy Wsi dla wszystkich sołectw gminy Luzino.
(Komisja przyjęła w/w zadanie jednogłośnie).
KULTURA
1. Wymiana częściowa okien na piętrze biblioteki;
2. Naprawa schodów i płotu na wjeździe do biblioteki.
(Komisja podjęła w/w zadania jednogłośnie)
SPORT I TURYSTYKA
1. Modernizacja głównej i bocznej płyty boiska w Luzinie;
2. Wykup terenu pod boisko w Milwinie i wykup terenu lub ewentualna zamiana gruntów z właścicielem celem zwiększenia terenu boiska sportowego w Robakowie.
(Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
ZDROWIE

1. Budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Luzinie.
(Komisja przyjęła w/w zadanie jednogłośnie).
OŚWIETLENIE ULICZNE 50.000 zł
ZAKUPY INWESTYCYJNE
1. Zakup samochodu strażackiego dla potrzeb OSP Luzino.
(Komisja podjęła w/w zadanie jednogłośnie).
II. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2004.
III. Omówiono projekt uchwały dotyczący:
a) budżetu gminy na rok 2004;
b) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino;
c) wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 –2013;
d) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 rok”;
e) komunalizacji działek stanowiących drogi gminne;
f) komunalizacji działek stanowiących drogi gminne w Luzinie;
g) określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino. Komisja określiła następujące dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino:
1) placówki handlu detalicznego mogą być otwarte we wszystkie dni tygodnia nie wcześniej niż od godziny 500 i nie później niż do godziny 22 00;
2) zakłady gastronomiczne mogą być otwarte we wszystkie dni tygodnia nie wcześniej niż od godziny 6.00 i nie później niż do godziny 2200;
3) zakłady usługowe dla ludności mogą być otwarte we wszystkie dni tygodnia nie wcześniej niż od godziny 6.00 i nie później niż do godziny 2200.
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o wyrażeniu woli w sprawie przygotowania apelu w temacie zaprzestania handlu w niedziele.
h) zasad sprzedaży komunalnych zasobów mieszkaniowych i bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych.
IV. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą ustanowienia i budowy drogi koniecznej dla niektórych nieruchomości położonych przy ul. Robakowskiej w Luzinie, funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Luzinie i wydłużenia trasy autobusu linii nr 10 z Kębłowa do ośrodka zdrowia w Luzinie.
V. Zaznajomiła się z wnioskiem Koła Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego w Luzinie w sprawie zgłoszenia propozycji nazw ulic. Postanowiono zgłoszone propozycje rozpatrzyć przy omawianiu projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.
VI. Zapoznała się z tekstem pisma Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie w sprawie zakupu paliwa – (180 l gazu miesięcznie), dla potrzeb Komisariatu Policji w Luzinie.”
/Radni nie podjęli dyskusji./
B. Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 4 października 2004 roku przedstawił przewodniczący – Z. Koszałka, cyt.
1. „Komisja wizytowała Szkołę Podstawową w Sychowie. Zapoznała się z jej potrzebami.
2. Rozpatrywała wnioski dotyczące przyznania nagrody Rady Gminy studentom, uczniom szkół średnich, gimnazjum i szkół podstawowych za bardzo dobre wyniki w nauce i inne osiągnięcia w roku szkolnym 2003/2004. Komisja przyznała nagrody:
a) finansowe w wysokości 500 zł brutto dla 8 studentów ;
b) finansowe w wysokości 200 zł brutto dla 12 uczniów szkół średnich;
c) rzeczowe dla 53 gimnazjalistów i 83 uczniów szkół podstawowych, w tym dla 8 uczniów ze SP Barłomino, 10 uczniów z Kębłowa, 7 uczniów z Sychowa, 6 uczniów z Wyszecina i 52 uczniów z Luzina.
(Komisja przez aklamację przyjęła w/w propozycje).
3. Komisja postanowiła uhonorować trenerów: p. S. Kąkol, p. W. Schmidtke i p. S. Piątek nagrodą pieniężną w wysokości 500 zł (brutto), a pozostałych sportowców, których nazwiska są wyszczególnione w piśmie Gminnego Klubu Sportowego Luzino i sołeckie drużyny piłki nożnej, dyplomem i pucharem.(Komisja przyjęła w/w wniosek jednogłośnie).
4. Po zapoznaniu się z wnioskami inwestycyjnymi i przedstawionymi propozycjami przez Wójta, Komisja wnioskuje o umieszczenie w wykazie zadań rzeczowych na rok 2005 następujących zadań:
- Oświata:
a) Budowa drugiego etapu Gimnazjum Publicznego w Luzinie – budowa hali widowiskowo-sportowej.
b) Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Luzinie;
c) Wyposażenie sali gimnastycznej w Kębłowie;
d) Rozpoczęcie prac związanych z budową sali gimnastycznej w Sychowie;
e) Wykonanie wiaty Kaszubskiego Muzeum Regionalnego w Luzinie;
f) Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej w Luzinie.
(Komisja przyjęła wyżej wyszczególnione zadania jednogłośnie).
- Kultura:
a) częściowa wymiana okien na piętrze biblioteki;
b) naprawa schodów i płotu na wjeździe do biblioteki.
(Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
- Sport:
1. Kontynuacja modernizacji głównej i bocznej płyty boiska w Luzinie;
2. Wykup gruntów pod boisko sportowe w Milwinie.
(Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
5. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą realizacji inwestycji oświatowych i z projektem uchwały w sprawie:
a) budżetu gminy na rok 2004;
b) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino;
c) wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 –2013;
d) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 rok”;
e) komunalizacji działek stanowiących drogi gminne;
f) komunalizacji działek stanowiących drogi gminne w Luzinie;
g) określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino;
h) zasad sprzedaży komunalnych zasobów mieszkaniowych i bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych.”
/Radni nie podjęli dyskusji./
C. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z Sołtysami z dnia 5 października 2004 r. przedstawiła M. Licau, cyt.
A. „Po zapoznaniu się z wnioskami inwestycyjnymi i propozycjami przedstawionymi przez Wójta, Komisja wnioskuje o ujęcie w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2005 poniższych zadań:
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1. Wykonanie częściowe infrastruktury podziemnej na terenie przyszłego centrum Luzina;
2. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Luzino – kolejne etapy;
3. Odwodnienie osadu (prasa) i projekt drugiego reaktora – oczyszczalni ścieków;
4. Zbiornik uśredniający dla beczkowozów;
5. Przepompownia wody na ul. Wilczka Luzino;
6. Rozbudowa wodociągu w Wyszecinie do rzeki;
7. Budowa wodociągu w Zelewie;
8. Odżelaziacz – hydrofornia - Kochanowo;
9. Krótsze sieci wodociągowe.
(Komisja zatwierdziła w/w zadania w głosowaniu jawnym jednogłośnie)
- Drogi
1. Utwardzenie ulic: Wschodniej, Brzozowej i częściowe Słonecznej (na odcinku od ul. Młyńskiej do Wschodniej) i Dolnej;
2. Utwardzenie asfaltem odcinków (od 20 do 30 m, z których spływa piasek na ulicę Kaszubską), ulic przyległych do ulicy Kaszubskiej (ul. Szkolna, Sobieskiego, Wiśniowa, Chopina, Zielona, Wejhera), ul. Młyńskiej i innych;
3. Wykonanie wjazdu na posesję nr 58 przy ul. Ofiar Stutthofu;
4. Budowa ścieżek dla pieszych przy drogach powiatowych ul. Chłopskiej i ul. Ludowej w Kębłowie;
5. Poszerzenie dywanika asfaltowego drogi od Kochanowa do „skrzyżowania Kębłowo” (wystąpienie z wnioskiem do Starostwa);
6. Dofinansowanie wymiany nawierzchni asfaltowej na odcinku od Dąbrówki skrzyżowanie do wsi Dąbrówka;
7. Ustawienie wiat autobusowych w całej gminie, (ustawienie wiaty obok sklepu przy ul. Kościelnej i Lipowej w Luzinie);
8. Budowa drogi dojazdowej do posesji mieszkańców zamieszkałych przy ul. Robakowskiej (pod lasem), po zakończeniu procesu sądowego;
9. Przeprowadzenie dalszego etapu odwodnienia ulic: Kościelnej, Okólnej, Konopnickiej, Kopernika i przyległych;
10. Remont ulicy Młyńskiej i Kaszubskiej;
11. Modernizacja odwodnienia na ul. Młyńskiej;
12. Położenie dywanika asfaltowego na ul. Dolnej i Słonecznej;
13. Oczyszczenie rowu doprowadzającego wody do stawu P. Pieper (przy ul. Tartacznej w Luzinie);
14. Wykonanie odwodnienia na ul. Chopina w Luzinie.
(Komisja zatwierdziła w/w zadania jednogłośnie).
- Chodniki
1. Budowa chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu od cmentarza w kierunku Barłomina;
2. Przygotowanie dokumentacji pod budowę chodnika w Kochanowie (dwa odcinki – od sklepu pod pomnik św. Wawrzyńca oraz w drugim kierunku do przystanku autobusowego);
3. Kontynuacja budowy chodnika w Zelewie;
4. Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul. Chłopskiej i ul. Ludowej w Kębłowie;
5. Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie;
6. Rozpoczęcie budowy chodnika we wsi Dąbrówka;
7. Wykonanie zatok autobusowych w Milwińskiej Hucie;
8. Dokończenie budowy chodnika w Milwinie;
9. Budowa chodnika przez wieś Robakowo;
10. Wyznaczenie miejsca pod ścieżkę komunikacyjną z Luzina do Robakowa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców;
11. Budowa chodnika w Sychowie w kierunku Wejherowa;
12. Dokończenie budowy chodnika i położenie kostki przy drodze Luzino – Wyszecino – Pobłocie;
13. Kontynuacja budowy chodnika na ul. Robakowskiej;
14. Wymiana płyt chodnikowych przy ul. Młyńskiej w Luzinie.
(Komisja zatwierdziła w/w zadania jednogłośnie).
- Administracja
1. Adaptacja jednego wolnego pomieszczenia na parterze budynku GK ds. PiRPA dla potrzeb Rady Gminy i jego wyposażenie.
2. Adaptacja pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy.
(Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
- Oświata
1. Budowa II etapu Gimnazjum Publicznego w Luzinie – budowa hali widowiskowo-sportowej w Luzinie – 1.000.000 zł;
2. Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Luzinie;
3. Wyposażenie sali gimnastycznej w Kębłowie;
4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wyszecinie;
5. Rozpoczęcie prac związanych z budową sali gimnastycznej w Sychowie (np. wykonanie projektu sali);
6. Wykonanie wiaty Kaszubskiego Muzeum Regionalnego;
7. Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej w Luzinie.
(Komisja przyjęła w/w zadanie jednogłośnie).
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (możliwe dofinansowanie projektu) – w tym - Kontynuacja Programu Odnowy Wsi Luzino.
- Program Odnowy Wsi Robakowo (plac zabaw, zagospodarowanie placu na organizację spotkań dla społeczności lokalnej);
- Program Odnowy Wsi : Tępcz, Dąbrówka, Milwino, Zelewo itd.
(Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
- Kultura
1. Wymiana częściowa okien na piętrze biblioteki.
2. Naprawa schodów i płotu na wjeździe do biblioteki.
(Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
- Sport i Turystyka
1. Kontynuacja modernizacji głównej i bocznej płyty boiska w Luzinie
2. Wykup terenu pod boisko w Milwinie oraz wykup terenu lub zamiana gruntów z właścicielem w celu zwiększenia terenu boiska sportowego w Robakowie.
(Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie.)
- Zdrowie
1. Budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Luzinie (wykonanie projektu i ewentualne pozyskanie pozwolenia na budowę windy, ubieganie się o środki finansowe z innych instytucji (np. NFZ, FON), w celu realizacji zadania).
(Komisja przyjęła w/w zadanie jednogłośnie).
- Oświetlenie uliczne – 50.000 PLN
- Zakupy inwestycyjne
1. Zakup samochodu strażackiego dla potrzeb OSP Luzino.
(Komisja przyjęła w/w zadanie jednogłośnie).
B. Komisja gościła na posiedzeniu delegata Izb Rolniczych i zapoznała się z informacją dotyczącą działalności Izb na rzecz rolnictwa.
C. Wysłuchała informacji agronoma w sprawie zarządzania kwotami mlecznymi i oznakowania ziemniaków innych niż sadzeniaki.
D. Omówiła projekty uchwał na najbliższą sesję, tj. projekt uchwały dotyczący:
a) budżetu gminy na rok 2004;
b) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino;
c) wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 –2013;
d) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 rok”;
e) komunalizacji działek stanowiących drogi gminne;
f) komunalizacji działek stanowiących drogi gminne w Luzinie;
g) określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino;
h) zasad sprzedaży komunalnych zasobów mieszkaniowych i bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych.
E. Komisja podsumowała organizację tegorocznych dożynek.”
/Radni nie podjęli dyskusji./
D. Statutowej przedstawił – W. Zaczek, cyt. „w dniu 22 września 2004 r. odbyło się posiedzenie, którego tematem było:
1. „Omówienie i wypracowanie stanowiska w sprawie zasad obiegu korespondencji.” Po zapoznaniu się z obowiązującą w Urzędzie Gminy w Luzinie Instrukcją Kancelaryjną oraz po przeanalizowaniu nieprawidłowości związanych z obiegiem korespondencji wpływającej do Rady Gminy, Komisja uznała, że nie jest celowym opracowywanie innych zasad niż wynikające z wspomnianej wyżej Instrukcji, a jedynie wystąpienie do Przewodniczącego Rady Gminy z wnioskiem, o wyegzekwowanie od Wójta Gminy stosowania obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej.
2. „Sprawy różne”.
- Zapoznano się z wnioskiem Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie opracowania szczegółowej procedury udzielania absolutorium Wójtowi Gminy. W tej sprawie Komisja uznała, że celowym jest opracowanie takiej procedury.
- Zapoznano się z wnioskiem Prezesa Zarządu OSP w Luzinie w sprawie podziękowania mieszkańcom Luzina Panom Wojciechowi Rygulskiemu, Edmundowi Wickiemu i Jackowi Wickiemu za udział w akcji ratowniczej przy pożarze budynku mieszkalnego przy ul. Pięknej w Luzinie. W tej sprawie Komisja uznała, że wskazanym byłoby złożenie takiego podziękowania w formie listów gratulacyjnych Przewodniczącego Rady Gminy, które wręczone zostałyby wyżej wymienionym osobom na sesji Rady Gminy.
- Omówiono w sposób ogólny materiały ze szkolenia pt. „Pułapki procedury uchwałodawczej w Radzie Gminy i Powiatu”, w którym uczestniczył Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Statutowej i inspektor gminny ds. obsługi Rady Gminy.”
/Radni nie podjęli dyskusji/
E. Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 06 października 2004 roku przedstawiła – M. Sicha, cyt.
1. „Komisja wnioskuje o przyjęcie do wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2005 w dziale ochrona zdrowia, zadania: „Budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Luzinie.” (Wniosek, o którym mowa przyjęto jednogłośnie).
2. Zapoznała się z projektami uchwał na XVII sesję Rady Gminy Luzino, tj. z projektem uchwały w sprawie:
a) budżetu gminy na rok 2004;
b) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino;
c) wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 –2013;
d) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 rok”;
e) komunalizacji działek stanowiących drogi gminne;
f) komunalizacji działek stanowiących drogi gminne w Luzinie;
g) określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino;
h) zasad sprzedaży komunalnych zasobów mieszkaniowych;
i) bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych.
3. Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek dotyczący powołania Komisji ds. przydzielania mieszkań komunalnych i socjalnych. W jej skład osobowy zostali powołani członkowie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
4. Komisja rozpatrywała podania dotyczące przydzielenia mieszkań komunalnych i socjalnych. Postanowiła lokal mieszkalny w budynku komunalnym przy ul. 10 Marca 11 przydzielić na czas zatrudnienia w szkolnictwie na terenie gminy Luzino Pani W. Rybakowskiej. (Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie). Ponadto Komisja postanowiła:
a) lokal socjalny w Kochanowie (dotychczas zajmowany przez Państwa Labuda) nie zasiedlać, a przyznać go matce z dwojgiem nieletnich dzieci, oczekującej na zakończenie rozprawy sądowej w sprawie podziału majątku. (Komisja podjęła wniosek jednogłośnie).
b) lokal mieszkalny w budynku po byłej szkole w Tępczu rozdzielić na dwa odrębne mieszkania. Po przeprowadzeniu wizji tych mieszkań i sprawdzeniu sytuacji mieszkaniowej niżej podanych osób oraz po wyrażeniu przez nich woli zajęcia lokalu, przydzielić jeden lokal (według następującej kolejności): Pani B. Hewelt zam. w Wyszecinie i Panu J. Hening zam. w Luzinie. W przypadku rezygnacji z lokalu mieszkalnego przez jedną z w/w osób mieszkanie przydzielić Pani M. Gębala zam. w Luzinie.
(Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie).
5. Komisja zapoznała się z pismem Przewodniczącego Koła Ligi Polskich Rodzin w sprawie zwiększenia metrażu (jedno pomieszczenie) zajmowanego lokalu mieszkalnego Państwu Rzepka. Po zapoznaniu się z w/w tematem, Komisja postanowiła oddalić wniosek KLPR, z uwagi na to, że mieszkania w budynku w Kochanowie mają charakter lokali zastępczych. Są to mieszkania tymczasowe, a każdy najemca powinien podjąć starania w celu stworzenia jak najlepszych warunków rodzinie we własnym zakresie. (Komisja podjęła wniosek 5 głosami „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”).
6. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą likwidacji Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie.”
(Radni nie podjęli dyskusji.)

Ad.5.
W punkcie: „Interpelacje i zapytania radnych” głos zabrał/ła:
1. Radny E. Słowi, który zgłosił wniosek dotyczący wykupu gruntu w celu zwiększenia powierzchni boiska sportowego w Robakowie.
2. Radna G. Kasprzyk, która skierowała zapytanie do Wójta,
a) kiedy Pan zajmie się remontem budynku komunalnego, przy ul. Szkolnej 11 w Luzinie, (ze względu na to, iż Komisja Gospodarcza i Samorządu podjęła wniosek dotyczący przeznaczenia na jego remont 100.000 zł)?
b) ile wynosi druga kara nałożona przez WIOŚ na gminę w związku z przekroczeniem norm określonych w pozwoleniu wodnoprawnym w oczyszczalni?

Ad.6.
W punkcie „wnioski zaproszonych gości” głos zabrał:
1. Sołtys wsi Dąbrówka – B. Nadolski, który zadał pytanie, co dalej z boiskiem sportowym w Dąbrówce?
2. Sołtys wsi Milwino – J. Lewiński, który zgłosił wniosek o wyegzekwowanie wykonania decyzji w sprawie usunięcia przy drodze powiatowej w Milwinie jednego drzewa a Milwińskiej Hucie – dwóch drzew.
3. Sołtys wsi Kochanowo – R. Gurski, który zgłosił wniosek dotyczący przeprowadzenia rozmowy z Wójtem Gminy Wejherowo i podjęcia wspólnych działań w temacie naprawienia drogi powiatowej prowadzącej z Kochanowa do głównej drogi – g - 6, ponieważ „rozpada się”.
Ad.7.
„Głos publiczności”
Zgodnie z Regulaminem Rady Gminy i listą mówców prowadzący obrady udzielił głosu:
1. Panu Stefanowi Bołtrukanisowi, który wystąpił o:
a) utwardzenie ciągu pieszego pomiędzy ulicą Młyńską a ulicą Robotniczą w Luzinie;
b) wykonanie „przejścia dla pieszych” na jezdni ulicy Młyńskiej, w obrębie sklepu spożywczego p. M. Gruba – vis a vis ciągu pieszego prowadzącego na ul. Robotniczą w Luzinie;
c) nadanie nazwy dla ciągu pieszego – propozycje - ks. Marka Trybowskiego, Agaty i Wiktora Rompca; rodziny Klein (byłych właścicieli gruntów), lekarza Piotra Pelcera, geodety Antoniego Walczuka, Leopolda Legowicza.
d) wydłużenie trasy autobusu MZK - linii nr 10 z Kębłowa do ośrodka zdrowia w Luzinie.
2. Panu Juliuszowi Domagała, który wystąpił o zmianę trasy autobusu linii nr 10 – Wejherowo - Kębłowo, poprzez jej wydłużenie do ośrodka zdrowia w Luzinie, celem polepszenia warunków osobom niepełnosprawnym.
3. Panu Eugeniuszowi Szulc – Przewodniczącemu Koła SPON w Luzinie, który podziękował Wójtowi Gminy Luzino i jego współpracownikom oraz Dyrektorowi Gimnazjum w Luzinie za pomoc okazaną przy organizacji spotkania integracyjnego dla osób niepełnosprawnych. Podziękowanie w załączeniu.
4. Panu Franciszkowi Okuń – Prezesowi Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego w Luzinie, który odczytał wniosek dotyczący zakazu lub ograniczenia handlu w niedziele i święta. Wniosek w załączeniu. Potem zadał pytanie: „Co jest grane?”, które było myślą przewodnią jego dalszej wypowiedzi. Sięgnął pamięcią do roku 1996 (8 lat temu), kiedy to napisał list otwarty do Radnych, apelując o przebudzenie się z letargu i spojrzenie w przyszłość. W liście poruszył sprawę funkcjonowania kultury w gminie, twierdząc, iż „kultura w gminie leży”, i że w niej nic nie drgnęło na owe czasy a jego osobę, wyrzucono, w tajnym głosowaniu, ze składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Według mówcy, przyczynili się do tego radni: E. Miotke, J. Schulz i M. Krośnicka (członek Komisji spoza Rady). Potem Pan Okuń odczytał fragment artykułu: „Dożynki Gminne 2004”, Przewodniczącego Rady Gminy, cyt. „Szczególne podziękowania składam sołtysom, którzy mimo swoich innych zajęć, poświęcili czas, aby pomóc przy organizacji, wyręczając niekiedy odpowiedzialny za to Gminny Ośrodek Kultury.” Przedstawił informację na temat podjętych w ostatnim czasie działań kontrolnych w kulturze. (Komisja Rewizyjna podjęła kontrolę w bibliotece; na Komisji Gospodarczej i Samorządu radny W. Zaczek mówił o skontrolowaniu kultury.) Cyt. „Coś się dzieje”. Wypowiedź swoją zakończył pytaniem, które zaadresował do Przewodniczącego Rady Gminy - „co jest grane?”
/Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę./

Ad.8.
/Zastępca Wójta Gminy rozdał Radnym wykaz wniosków inwestycyjnych do budżetu gminy na rok 2005./
Wójt Gminy – J. Wejer odczytał wnioski inwestycyjne do budżetu gminy na rok 2005, które zostały przyjęte przez Komisje. Niemniej jednak poprosił Przewodniczących Komisji, aby śledzili, czy te wnioski pokrywają się z wnioskami przedłożonymi w punkcie czwartym porządku obrad. Wykaz wniosków inwestycyjnych na rok 2005 w załączeniu.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz spytał się Radnych, Przewodniczących Komisji, czy mają jakieś uwagi do treści wniosków budżetowych przedstawionych przez Wójta?
Wobec braku mówców, prowadzący obrady zaprezentował projekt stanowiska Rady Gminy Luzino z dnia 14 października 2004 roku w sprawie ustalenia rzeczowego wykazu inwestycji gminnych na rok 2005. Potem zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi bądź zapytania do przedstawionego materiału?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał stanowisko Rady Gminy dotyczące ustalenia rzeczowego wykazu inwestycji na rok 2005 pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli stanowisko Rady Gminy Luzino z dnia 14 października 2004 r. w sprawie ustalenia rzeczowego wykazu inwestycji na rok 2005, jednogłośnie. Stanowisko, o którym mowa wyżej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.9.
Temat: „Informacja przedstawicieli samorządu rolniczego (Izb Rolniczych) z zakresu ich działalności na rzecz rolnictwa” wykreślony z porządku obrad.

Ad.10.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz przedstawił informację w sprawie oświadczeń majątkowych za rok 2003, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy – J. Wejer odczytał Wysokiej Radzie Gminy informację dotyczącą oświadczeń majątkowych za rok 2003. Informacja w załączeniu – zał. nr 9.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.11.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – R. Groth odczytał protokół z „Kompleksowej kontroli działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie.” Cyt. „Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie obejmuje swoją działalnością całą gminę Luzino, a ponadto mogą z niej korzystać mieszkańcy spoza gminy Luzino. Obecnie w Bibliotece jest zapisanych 1091 czytelników, którzy w okresie 8 miesięcy 2004 r. wypożyczyli 11.117 książek, wg wieku:
do 15 lat - 443 czytelników;
od 16 do 19 lat – 236 czytelników;
od 20 do 24 lat – 158 czytelników;
od 25 do 44 lat – 198 czytelników;
od 45 do 60 lat – 46 czytelników;
powyżej 60 lat – 9 czytelników.
Księgozbiór biblioteki to 38.321 pozycji, w b.r. zakupiono 408 książek, ubytków nie odnotowano. Biblioteka wypożyczała książki do Szkoły Podstawowej w Kębłowie, Gimnazjum Publicznego w Luzinie oraz do Aresztu Śledczego w Wejherowie. Z czytelni skorzystało 905 osób, natomiast z Internetu, który jest udostępniony dla mieszkańców od 1 kwietnia 2004 roku skorzystało 870 osób. ETATY Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie:
 1 etat – dyrektor Biblioteki a zarazem Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki;
 1 etat starszego bibliotekarza;
 1 etat młodszego bibliotekarza;
 ¾ etatu księgowa łączonego z rozliczeniem GOKu i GOSRiTu;
 ½ etatu sprzątaczka;
 ½ etatu palacz – dozorca.
Wnioski pokontrolne: w Bibliotece należy: wymienić drzwi wejściowe, zakupić szafę pancerną do przechowywania danych osobowych, założyć oświetlenie awaryjne, dokonać naprawy ogrodzenia i wjazdu, dokonać naprawy i założyć oświetlenie przy schodach wejściowych do Biblioteki.”
W dyskusji głos zabrał/ła:
1. Radna G. Kasprzyk, która skierowała zapytanie do Komisji Rewizyjnej, kto wskazywał na to, żeby kontrolować bibliotekę? Dlaczego ciągle kontrolowana jest kultura? Czy Komisja Rewizyjna nie zauważa innych ważnych działów, które należałoby sprawdzić?
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – R. Groth odpowiedział Radnej, iż Komisja Rewizyjna po raz pierwszy w tym roku kontrolowała Gminną Bibliotekę Publiczną w Luzinie.
3. Radna G. Kasprzyk odniosła się do w/w wypowiedzi, twierdząc, iż w ubiegłym roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie przeprowadzono dwie kontrole, jedną rekontrolę. Pani dyrektor musiała dwa razy tłumaczyć się Komisji Rewizyjnej, gdyż miała jakieś wątpliwości. W ostatnim okresie przeprowadzono kolejną kontrolę. Ponadto w Biuletynie została opublikowana aluzja Przewodniczącego Rady dotycząca pracy Gminnego Ośrodka Kultury. Radna zadała pytanie, „o co tu właściwie chodzi w tym wszystkim”? Uważała, iż biblioteka dosyć dobrze funkcjonuje, i że jest dobrze zaopatrzona.
4. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odpowiedział Radnej, że kontrola Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie wynikała z planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004, który przyjęła Rada Gminy. Oznajmił też, że w minionym roku kontrolowano budżet biblioteki i kontrolowano GOSRiT.
5. Radna G. Kasprzyk spytała, jaką następną kontrolę zaplanowano w kulturze?
Prowadzący obrady odpowiedział Radnej, iż zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004 nie planuje się kolejnej kontroli w bibliotece. Potem spytał się Radnych, czy mają jakieś uwagi bądź zapytania do protokołu Komisji Rewizyjnej?
Wobec braku mówców, przewodniczący obrad przystąpił do realizacji kolejnego tematu.

Ad.12.a.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2004. Następnie prowadzący obrady spytał się Radnych, czy mają jakieś uwagi bądź zapytania do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku dyskutantów, prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący budżetu gminy na rok 2004 pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XVII/169/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 14 października 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004, jednogłośnie. Uchwała wyżej wyszczególniona w załączeniu – zał. nr 10.

Ad.12.b.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał projekt uchwały dotyczący ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino. Potem skierował zapytanie do Radnych, czy mają jakieś zapytania bądź uwagi do projektu uchwały?
Wobec braku mówców, przewodniczący poddał projekt uchwały, o którym mowa wyżej pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XVII/ 170/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 14 października 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino, jednogłośnie, Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.12.c.
Projekt uchwały dotyczący wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 – 2013 odczytał przewodniczący obrad. Następnie spytał się Radnych, czy mają jakieś zapytania?
Wobec braku dyskutantów prowadzący obrady poddał w/w projekt uchwały, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr XVII/171/2004 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 – 2013. Uchwała w załączeniu – zał. nr 12.

Ad.12.d.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał projekt uchwały dotyczący uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 rok”. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi bądź zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 rok”, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XVII/172/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 14 października 2004 roku w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 rok”, jednogłośnie. Uchwała wyżej wyszczególniona w załączeniu – zał. nr 13.

Ad.12.e.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał projekt uchwały w sprawie komunalizacji działek stanowiących drogi gminne. Cyt. „ (...) Par.1.Wystąpić do Wojewody Pomorskiego o przekazanie działek, stanowiących drogi gminne, oznaczonych numerami:
Obręb Barłomino - 168/6; 193/4; 58/6; 58/7;
Obręb Dąbrówka – 57/6; 202/10;
Obręb Zelewo - 289/2; 87/20;
Obręb Robakowo – 125/23; 36/22;
Obręb Kębłowo – 341/34; 347/9; 390/6; 414/6; 341/30; 351/30; 422/7; 351/33; 440/8; 254/1; 573/18; na własność Gminy Luzino w celu realizacji zadań samorządowych wynikających z ustawy. Par. 2 - Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Par. 3 - Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz skierował zapytanie do Radnych, czy mają zapytania bądź uwagi do projektu uchwały?
Głos zabrał Wójt Gminy – J. Wejer, który poprosił Radnych o naniesienie w projekcie uchwały w obrębie Kębłowo, zmiany numeru działki z 340/8 na 440/8, ponieważ wystąpił błąd techniczny. Stwierdził, że tę sprawę sygnalizował już na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Samorządu.
Wobec braku innych dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący komunalizacji działek stanowiących drogi gminne pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XVII/173/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 14 października 2004 roku w sprawie komunalizacji działek stanowiących drogi gminne, jednogłośnie. Uchwała wyżej wymieniona stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.12. f.
Projekt uchwały dotyczący komunalizacji działek stanowiących drogi gminne w Luzinie odczytał przewodniczący obrad – W. Kunz. Potem spytał się Radnych, czy mają jakieś uwagi bądź zapytania do projektu uchwały?
Wobec braku mówców prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący komunalizacji działek stanowiących drogi gminne w Luzinie pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XVII/174/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 14 października 2004 r. w sprawie komunalizacji działek stanowiących drogi gminne w Luzinie, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu – zał. nr 15.

Ad.12.g.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał projekt uchwały dotyczący określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino. Cyt. „ (...) Par. 1 „Określa się następujące dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino:
1. placówki handlu detalicznego mogą być otwarte we wszystkie dni tygodnia nie wcześniej niż od godziny 5.00 i nie później niż do godziny 22.00,
2. zakłady gastronomiczne mogą być otwarte we wszystkie dni tygodnia nie wcześniej niż od godziny 6.00 i nie później niż do godziny 22.00,
3. zakłady usługowe dla ludności mogą być otwarte we wszystkie dni tygodnia nie wcześniej niż od godziny 6.00 i nie później niż do godziny 22.00. Par.2. – 1. Zasady określone w § 1 niniejszej uchwały nie dotyczą: usług w zakresie ochrony zdrowia, usług weterynaryjnych, usług bankowych, aptek, stacji paliw i placówek tam zlokalizowanych, zakładów gastronomicznych prowadzących działalność rozrywkową, obiektów świadczących usługi hotelarskie, usług telekomunikacyjnych, kas biletowych, zakładów pogrzebowych, pomocy drogowej, obiektów w zakresie organizacji przyjęć, imprez rozrywkowych, usług parkingowych. 2. Placówki wymienione w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały mogą być czynne we wszystkie dni tygodnia od godziny 0000 do godziny 2400. Par. 3. - Indywidualny harmonogram dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności powinien uwzględniać zasady określone w niniejszej uchwale, potrzeby lokalne mieszkańców gminy Luzino, interes przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą oraz normy prawa wynikające z odrębnych przepisów. Par.4. – 1. Dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności muszą być umieszczone na drzwiach wejściowych do tych placówek, w sposób czytelny i widoczny dla klienta – konsumenta. 2. Zamykanie placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności z powodu urlopu, remontu czy zdarzeń losowych następuje po umieszczeniu na drzwiach wejściowych do tych placówek odpowiedniej informacji z uwzględnieniem czasu zamknięcia, w sposób czytelny i widoczny dla klienta – konsumenta. Par.5. - Winni naruszenia przepisów o dniach i godzinach otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności podlegają karze określonej w art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 142 oraz z 1990 roku Nr 34 poz. 198). Par. 6 - Placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludności, które prowadzą działalność gospodarczą w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały mają obowiązek dostosowania się do wymogów tej uchwały w terminie trzech miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Par. 7. - Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Par. 8. – 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.”
Przewodniczący obrad spytał się Radnych, czy mają jakieś uwagi bądź zapytania do projektu uchwały?
W dyskusji głos zabrał Wójt Gminy - J. Wejer, który zwrócił uwagę na zapis w par. 1, ust. 1, iż „placówki handlu detalicznego mogą być otwarte we wszystkie dni tygodnia nie wcześniej niż od godziny 500 i nie później niż do godziny 22.00.”
Wobec braku innych dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino, pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, za przyjęciem w/w uchwały głosowało 11 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1. Dwoje radnych nie brało udziału w głosowaniu – radna G. Kasprzyk i radny R. Groth – (chwilowo nieobecny na sali).
Uchwała nr XVII/175/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 14 października 2004 roku w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Radna G. Kasprzyk poprosiła o zapisanie w protokole, iż nie brała udziału w głosowaniu z tego względu, że popiera stanowisko Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego, Ligi Polskich Rodzin i apel biskupów polskich, w tej konkretnej sprawie, oraz iż opowiada się za zakazem lub ograniczeniem handlu detalicznego w niedziele. Stąd nie mogła zagłosować i opowiedzieć się „za” projektem uchwały, ani „przeciw”, ani „wstrzymać się”, ponieważ w ten sposób nieprawidłowo zostałoby określone jej zdanie na temat handlu w pozostałe dni tygodnia.

Ad.12.h.
Projekt uchwały dotyczący zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych odczytał przewodniczący obrad.
Głos w dyskusji zabrał/ła:
1. Wójt Gminy – J. Wejer, który poinformował, iż wykreślono z pierwszej wersji projektu uchwały, w związku ze zmianą ustawy, we wrześniu, par. 2 o brzmieniu: „Inicjatywa sprzedaży lokali mieszkalnych należy do Wójta lub uprawnionych najemców.” Przedstawił argumenty przemawiające za wniesieniem zmiany. Jednym z argumentów jest to, że Rada Gminy i tak co roku ustala w formie uchwały jakie nieruchomości sprzedaje. Poinformował Radnych, że cenę nieruchomości mieszkalnej ustala się na podstawie jej wartości, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, biorąc pod uwagę koszty przygotowania lokalu do sprzedaży. Zmieniono zapis par. 4, dotyczący zapłaty ceny lokalu mieszkalnego przez nabywcę. Wykreślono ust. 2 o brzmieniu „Przy okresowej spłacie ceny lokalu nabywca do dnia zawarcia umowy sprzedaży zobowiązany jest uiścić 10 % (nie mniej jednak niż 1.000 zł) ceny lokalu, a niespłacona część podlega zabezpieczeniu hipotecznemu obciążając nabyty lokal”, a w zamian zastosowano zapis - cyt. „2. Przy ratalnej sprzedaży lokalu nabywca do dnia zawarcia umowy sprzedaży zobowiązany jest uiścić 10 % ceny lokalu.” Rozbudowano treść par. 6 na cyt. „Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca lokalu w ½ części, natomiast koszty sądowe obciążają nabywcę w całości.”
2. Radna G. Kasprzyk zgłosiła wniosek o przyjęcie drugiej uchwały w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych, z jasno określonymi kryteriami sprzedaży mieszkań komunalnych, z tego względu iż w projekcie uchwały, (w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych), jest mowa o bonifikacie, i że nie zostały sprecyzowane kryteria przyznawania tej bonifikaty. Uważała, że brak drugiej uchwały rodzi niebezpieczeństwo – korupcji.
3. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnej, że par. 2 precyzuje kryteria zasad sprzedaży lokali, cyt. „1. Cenę nieruchomości mieszkalnej ustala się na podstawie jej wartości, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, biorąc pod uwagę koszty przygotowania lokalu do sprzedaży. 2. Od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej zgodnie z zasadą określoną w ust. 1, można udzielić bonifikaty osobom korzystającym z pierwszeństwa nabycia, które uiszczą cenę lokalu w całości, przed zawarciem umowy sprzedaży. Bonifikata udzielana będzie każdorazowo za zgodą Rady Gminy podjętą w odrębnej uchwale i dotyczyć będzie konkretnego lokalu.” Poinformował Radnych, iż zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2002 roku, uchwałę dotyczącą bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych, (którą omawiano na posiedzeniach Komisji, jako uchwałę wzorcową, którą Rada podejmie w terminie późniejszym), można podjąć w momencie wystawienia konkretnego lokalu mieszkalnego, konkretnej osobie do sprzedaży. Zaproponował Radnym, aby wypracowano strategię w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty. Uważał, że „zdrową zasadą” byłoby podjęcie jednego stałego stanowiska w sprawie wysokości bonifikaty w celu równego traktowania wszystkich mieszkańców. Oznajmił, że na wiosnę przyszłego roku zostaną przygotowane pierwsze lokale mieszkalne do sprzedaży (np. obiekt Milwinie).
4. Przewodniczący Rady – W. Kunz poddał pod głosowanie wniosek Radnej G. Kasprzyk, dotyczący podjęcia (drugiej) uchwały w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych, z jasno określonymi kryteriami przyznawania tej bonifikaty.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem wniosku głosowała 1 osoba, „przeciw” – 10, „wstrzymało się” - 1. (Radni: R. Groth i S. Cejrowski nie wzięli udziału w głosowaniu, ponieważ chwilowo opuścili obrady). Radni nie podjęli wniosku.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały dotyczący zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XVII/176/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 14 października 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych, 11 głosami „za”, 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”. (Radni R. Groth i Radny S. Cejrowski nie wzięli udziału w głosowaniu, ponieważ chwilowo opuścili obrady). Uchwała, o której mowa stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Radna G. Kasprzyk poprosiła o odnotowanie w protokole, iż głosowała „przeciw”, z tego względu, iż uważa że uchwała w takim zarysie stwarza Wójtowi „furtki do korupcji.”
/Przewodniczący obrad ogłosił 15 minutową przerwę./

Ad.13.
„Odpowiedzi na interpelacje Radnych” udzielił:
1. Wójt Gminy – J. Wejer, który odniósł się do wniosków radnych, gości zaproszonych oraz wypowiedzi publiczności. Stwierdził m.in., że:
a) zakłada spotkać się z sołtysem i radnym z Robakowa w temacie ustalenia i nabycia niezbędnej wielkości powierzchni, w celu poszerzenia terenu boiska sportowego;
b) w bieżącym roku w ramach budżetu gminy wyremontowano budynek Urzędu Gminy, budynek gminny przy ul. Ofiar Stutthofu 58, w którym mieści się Policja i Muzeum. Natomiast w przyszłym roku planuje w ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące, wyremontować dwa kolejne obiekty gminne, (jednak po ustaleniu zakresu robót), budynek straży pożarnej w Luzinie i budynek gminny przy ul. Szkolnej 11. Niemniej jednak nie umiał powiedzieć, czy zostanie przeznaczona kwota 100.000 zł i czy remonty zostaną zakończone. Na pewno zostaną rozpoczęte od remontów dachów.
c) do tej pory gmina nie płaciła kary za przekroczenia norm pozwolenia wodnoprawnego w oczyszczalni ścieków. Poczyniła starania w celu nabycia zbiornika uśredniającego, aby koszty zainwestowania w poprawę stanu funkcjonowania oczyszczalni przekroczyły wysokość kary biegnącej, naliczanej od 26 lutego w wysokości 76,93 zł (dobowa), a od 3 września br. w wysokości 321,73 zł (dobowa), by ona została umorzona. Wójt dla przypomnienia, poinformował Radnych o zasadach stosowanych przez WIOŚ. Powiedział m.in., że WIOŚ nalicza kary po to, żeby osoby odpowiedzialne zarządzające mieniem, inwestowały w poprawę pracy danego obiektu oraz ochronę środowiska a potem je anuluje. Nadmienił, że sprawy te trzeba uregulować do końca roku, by kara została umorzona. Podał informacyjnie, iż najprawdopodobniej 02.11.2004 r. odbędzie się rozprawa wodnoprawna, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego oczyszczalni ścieków w Luzinie i od tego terminu (uprawomocnienia się pozwolenia) zostanie zmienione pozwolenie, i że zgodnie z nowymi przepisami nie będzie brana pod uwagę zawartość azotu w ściekach.
d) w poniedziałek Firma „WAKOZ”, zgodnie z wypowiedzią prezesa, przystąpi do wykonania boiska sportowego w Dąbrówce.
e) podejmie rozmowy z p. Kazimierczakiem w sprawie wyegzekwowania decyzji w zakresie wykonania planu wyrębu drzew przy drodze powiatowej Wejherowo - Milwino.
f) wejdzie w kontakt z Wójtem Gminy Wejherowo w sprawie podjęcia wspólnych działań, w temacie naprawienia drogi powiatowej prowadzącej z Kochanowa do drogi głównej nr 6.
g) w przyszłym roku ciąg pieszy pomiędzy ulicą Młyńską a ulicą Robotniczą w Luzinie zostanie wyłożony płytami chodnikowymi (z rozbiórki chodnika z ul. Młyńskiej).
h) podejmie rozmowy z profesjonalistami, w sprawie lokalizacji pasów na jezdni ulicy Młyńskiej w okolicy sklepu p. Gruba, aby nie wprowadzić większego zagrożenia niż tam występuje.
i) sprawę zmiany trasy linii nr 10 z Kębłowa do ośrodka zdrowia w Luzinie omawiano na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Samorządu. Oznajmił, że MZK może świadczyć usługi transportowe poprzez wydłużenie trasy linii z Kębłowa do ośrodka zdrowia w Luzinie, pod warunkiem, że nie będzie ubiegał się o dofinansowanie z budżetu gminy, i że zapewni dotychczasowe warunki usług wobec mieszkańców Kębłowa i Kochanowa.
j) to, iż odbyło się spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych było zasługą Przewodniczącego Koła Pana E. Szulc. Gmina udzieli pomocy przy organizacji spotkań osób niepełnosprawnych, jeżeli tylko to będzie możliwe.
k) nie można powiedzieć, kto przyczynił się do wykluczenia osoby (przed 8 laty), z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, jeżeli zostało przeprowadzone tajne głosowanie. Poinformował Pana Okuń, iż na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, dyrektor GOKu poruszyła kwestię artykułu „Dożynki Gminne 2004”, który napisał Przewodniczący Rady. Wyjaśniono też niektóre sprawy dotyczące przygotowania święta plonów.
2. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz ustosunkował się do wypowiedzi Prezesa Koła Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego, twierdząc, że Sołtysi mimo swoich innych prac w gospodarstwach rolnych zaangażowali się w organizację tegorocznych dożynek gminnych. Oznajmił, że GOK potrzebuje dodatkowej pomocy, (niejednokrotnie mógłby nie poradzić sobie przy takim stanie zatrudnienia jaki posiada), wsparcia „osób trzecich”, przy organizacji największej imprezy masowej w gminie – dożynek gminnych. Co zostało potwierdzone. Następnie zabrał głos w sprawie zapytania: „Co jest grane?”. Stwierdził, że to Pana zdaniem nie od dziś lecz od 8 lat „kultura leży w gminie”. W związku z tym, że Radni otrzymali legitymizację od swoich wyborców, i nie są obojętni, ani głusi na apele, wypowiedzi mieszkańców, m.in. na Pana wypowiedź, że „kultura leży w gminie”, to rzeczywiście sprawdzili, „co jest grane?”. Nadmienił, że sprawy te można sprawdzić we wnioskach Komisji Rewizyjnej.

Ad.14.
W punkcie „Wolne wnioski i informacje” głos zabrał/ła:
1. Radna G. Kasprzyk, cyt. „Ja myślę, Panie Przewodniczący, że „to co jest grane?”, to najlepiej odzwierciedla bzdura, którą Pan zamieścił w Biuletynie.”
W związku z tym, iż o głos poprosił Przewodniczący Koła SPON w Luzinie, prowadzący obrady skierował zapytanie do Radnych, kto jest za udzieleniem głosu Panu Przewodniczącemu Koła?
Radni w głosowaniu jawnym opowiedzieli się za udzieleniem głosu Panu E. Szulc – Przewodniczącemu Koła SPON, jednogłośnie.
Pan E. Szulc - wręczył podziękowanie Wójtowi Gminy – Jarosławowi Wejer za okazaną pomoc przy organizacji spotkania integracyjnego dla osób niepełnosprawnych, które odbyło się 26 września 2004 roku.
Radny E. Słowi podziękował Wójtowi Gminy Luzino i Radnym za zauważenie wniosków inwestycyjnych jego i lokalnej społeczności sołectwa Robakowo, które czekały parę lat na zamieszczenie w budżecie gminy.
Radny W. Zaczek zadał pytanie, czy nie można nawiązać kontaktu z przedstawicielami PKP w sprawie wykonania nowej nawierzchni na terenie PKP, poprzez podniesienie terenu do wysokości chodnika celem pozbycia się tej „nieszczęsnej” kałuży. Sugerował, aby zachęcić przedstawicieli PKP do wyłożenia tego terenu kostką brukową. Potem odniósł się do treści apelu dotyczącego zakazu handlu w niedziele i święta. Apel stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Uważał, że apel nie jest idealny i nie powinien być wysłany w takiej formie wg rozdzielnika, ponieważ nie do końca jest czytelny i zrozumiały. Zgłosił wniosek, aby apel skierować do Komisji Statutowej w celu jego dopracowania. Opowiedział się za sporządzeniem kolejnego apelu i skierowanie go do posła – J. Budnika, który reprezentuje mieszkańców gminy o poparcie naszego stanowiska w Sejmie i ustawowego unormowania handlu w niedziele i święta.
Wójt Gminy – J. Wejer stwierdził, iż zgodnie z propozycją Komisji Gospodarczej i Samorządu, radny – K. Bober wyraził wolę przygotowania treści apelu, ponieważ żaden z radnych nie podjął się jego opracowania. Uważał, że apel jest dobrze napisany. Opowiedział się za przyjęciem apelu, z uwagi na, że dotyczy 4 bądź 5, czy nawet 6 właścicieli sklepów. Wójt opowiedział się za skierowaniem apelu do wszystkich posłów i senatorów województwa pomorskiego. Podał informacyjnie, że apel był konsultowany z ks. prałatem – H. Szydłowskim, który nie miał zastrzeżeń. Stwierdził, że ostateczną decyzję w sprawie podjęcia apelu należy do Rady Gminy.
Radna G. Kasprzyk – wyraziła odmienne zdanie, twierdząc, że apel w takiej formie nie powinien „pójść” do Sejmu, ponieważ ma charakter odezwy, a nie apelu. W jego tekście wyraźnie występują akcenty upominania mieszkańców, jak mają postępować. Uznała, iż to nie było celem apelu. W związku z tym, że Rada przegłosowała, iż handel w niedziele będzie się odbywał, uprzedziła Radnych o tym że, jeżeli apel zostanie wysłany w takiej formie, to w ślad za nim, zostanie skierowane wystąpienie Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego w tej sprawie. Uważała, że w treści apelu „jest bardzo dużo demagogii a mało faktycznego przesłania”.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz przystąpił do przegłosowania apelu, jednak radny W. Zaczek ponownie zgłosił wniosek o skierowanie apelu do Komisji Statutowej w celu jego dopracowania.
Radny E. Miotke utożsamiał się z wnioskiem radnego W. Zaczka.
Wobec powyższego prowadzący obrady poddał wniosek radnego Zaczka pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym podjęli w/w wniosek, 6 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 7 głosami „wstrzymującymi się”.
Radna M. Sicha spytała się Wójta, kiedy zostanie naprawiony chodnik na ulicy Strzebielińskiej w Luzinie?
Wójt Gminy – J. Wejer poinformował Radną, iż pracownicy sezonowi gminy w najbliższym terminie uzupełnią występujące braki w chodniku.
Radna G. Kasprzyk poprosiła Zastępcę Wójta o przedstawienie informacji w sprawie przeprowadzonych rozmów z przedstawicielami PKP, w temacie likwidacji kałuży przy PKP.
Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka podał informacyjnie, iż w trakcie dzisiejszej sesji rozmawiał telefonicznie z przedstawicielami PKP. Pracownicy PKP po raz drugi wystąpili z propozycją podwyższenia terenu, na którym znajduje się kałuża, ponieważ nie mogą udrożnić odpływu wody. Nie mogą dojść do ujścia łapacza wody. Zastali zaspawane kraty. Stąd m.in. wystąpili z sugestią podwyższenia w tym miejscu nawierzchni terenu i odprowadzenie wody w jedną stronę. Niemniej jednak mieli tę sprawę jeszcze raz przeanalizować i podać informację w/w temacie.
Wójt Gminy – J. Wejer wyraził własne stanowisko na temat odprowadzenia wody z terenu PKP. Opowiedział się za udrożnieniem i oczyszczeniem z piachu łapacza wody, tak aby spełniał on swoją funkcję, (przetrzymywanie wody, aby nie zalewała torów). Nie podzielał stanowiska przedstawicieli PKP. Uznał ich działania za irracjonalne.
Radny R. Groth zadał pytanie: jak długo jeszcze potrwa oznakowanie zakrętu w Zelewie? Poprosił o usunięcie dziur, nierówności na poboczu drogi powiatowej – Zelewo- Kochanowo itd.
Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka podał, że tematy, o których mówił radny R. Groth zostaną ponownie omówione z Panem Nowakiem – dyrektorem Zarządu Drogowego dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego z siedzibą w Pucku.
Radny K. Herbasz poprosił o wykonanie „przejścia dla pieszych” na drodze powiatowej w Milwinie, w okolicy zabudowania p. Potrykus.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podał pod głosowanie wniosek w sprawie udzielenia głosu p. F. Okuń, w związku tym, iż poprosił o głos.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli wniosek dotyczący udzielenia głosu p. Okuń, 8 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.
Pan F. Okuń usprawiedliwiając wcześniejszą wypowiedź, twierdząc m.in., że teza „kultura w gminie leży” na dziś jest nieaktualna. Poparł wypowiedź Wójta dotyczącą skierowania apelu do wszystkich posłów i senatorów wywodzących się z terenu województwa pomorskiego w celu unormowania prawnego, w temacie zakazu handlu w niedziele i święta.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podziękował Wójtowi za uwzględnienie wniosków radnych do założeń budżetowych gminy na przyszły rok, natomiast radnym za sumienną, rzetelną pracę w Komisjach i sesji.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz, Wójt Gminy – J. Wejer, wręczyli podziękowanie oraz kwiaty Panu Wojciechowi Rygulskiemu (nieobecny), Panu Edmundowi Wickiemu i Panu Jackowi Wickiemu (nieobecny) za wsparcie, w dniu 26 sierpnia 2004 roku, akcji ratowniczej przy pożarze przy ul Robakowskiej w Luzinie.
Prezes ZG OSP – Jan Schulz przedstawił krótką informację w sprawie przeprowadzenia akcji pożarowej.
Ad.15.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zamknął obrady XVII sesji zgodnie z par. 34 Regulaminu Rady Gminy. Obrady zakończyły się o godz. 1315.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: Stefania Sirocka

załączniki:

1-2. Listy obecności Radnych i gości
3. Informacja z działalności Wójta za okres 31.08-14.10.2004
4. Podziękowanie od SPON filia w Luzinie za organizację spotkania integracyjnego
5. Pismo Prezesa Koła CHRS F. Okunia dot. wniosku o wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę
6. Wnioski inwestycyjne budżetu gminy na 2005 rok
7. Stanowisko Rady Gminy z dnia 14.10.2004 r. w sprawie ustalenia rzeczowego wykazu inwestycji gminnych na 2005 r.
8. Informacja Przewodniczącego Rady dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2003
9. Informacja Wójta dot. analizy oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych za 2003 r.

Uchwały:
10. uchwała w sprawie zmiany budżetu (wersja elektroniczna w przygotowaniu)
11. Uchwała Rady Gminy Nr XVII/170/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i odziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino
12. Uchwała Rady Gminy Nr XVII/171/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 06.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004-2013
13. Uchwała Rady Gminy Nr XVII/172/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 rok
14. Uchwała Rady Gminy Nr XVII/173/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie komunalizacji działek stanowiacych drogi gminne
15. Uchwała Rady Gminy Nr XVII/174/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie komunalizacji działek stanowiących drogi gminne w Luzinie
16. Uchwała Rady Gminy Nr XVII/175/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino
17. Uchwała Rady Gminy Nr XVII/176/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych

18. Apel Radnych o zaprzestanie handlu w niedzielę i święta