Gmina Luzino
Protokół nr XX/2005
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 10 marca 2005 r.

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączeniu – (zał. nr 1 i nr 2).
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z dnia:
- 07 grudnia 2004 roku;
- 29 grudnia 2004 roku.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Wójta o realizacji uchwał Rady i ważniejszych działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wnioski zaproszonych gości.
7. Głos publiczności.
8. Informacja Kierownika GOPS z przebiegu akcji „Koszyk świątecznej pomocy dla najbardziej potrzebujących”.
9. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Luzino za rok 2004 a także informacja dotycząca funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych.
10. Informacja o przygotowaniach do inwestycji, których realizacja jest przewidziana ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.
11. Informacja o realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących na rok 2005”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2005;
b) sprzedaży nieruchomości;
c) zmiany uchwały Nr II/5/90 Rady Gminy Luzino z dnia 09 czerwca 1990r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przyjęcia mienia Gminy;
d) nadania nazw nowo powstałym ulicom w Robakowie i Luzinie;
e) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino, Kębłowo i Kochanowo, Robakowo i Sychowo, Milwino, Wyszecino, Tępcz, Dąbrówka, Barłomino, Zelewo i Zielnowo, gm. Luzino;
f) wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIV/157//2005 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino;
g) specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino;
h) uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku;
i) wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino;
j) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
k) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy;
l) uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Luzino.
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z par. 76 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz otworzył XX sesję. Po sprawdzeniu listy obecności Radnych stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 13 Radnych, co stanowi 86,6 % ustawowego składu Rady i upoważnia do podejmowania uchwał. W posiedzeniu nie wziął udziału Radny: K. Herbasz i S. Cejrowski. (Radni usprawiedliwili telefonicznie swoją absencję.)
Przewodniczący Rady przywitał Radnych, gości w osobach: Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Zastępcy Wójta Gminy – Andrzeja Stenka, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, Sołtysów wsi: Robakowo – Marzenę Pallach, Luzino – Zygmunta Brzezińskiego; Milwino – Jana Lewińskiego; Kębłowo – Piotra Michałek; Barłomino – Andrzeja Stenka.
Prowadzący obrady przywitał przedstawicieli organizacji politycznych i społecznych (Prezesa Zarządu Gminnego PSL – Eugeniusza Szulc, Przedstawiciela SLD – Huberta Bladowskiego, Prezesa Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego – Franciszka Okuń) oraz przybyłą publiczność.
Posiedzenie Rady Gminy odbyło się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.15 a zakończyły o 15.45.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał proponowany porządek obrad, wnosząc o jego uzupełnienie poprzez wprowadzenie punktu:
- „12.ł” o brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
- „12.m” o treści: Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej Gminy Luzino, (zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Luzino - pismo z dnia 03 marca 2005 r. nr OR – 0815/K/52/2005).
Po przedstawieniu argumentów Wójta w sprawie wprowadzenia dodatkowych punktów do porządku obrad, prowadzący obrady zapytał Radnych, czy zgłaszają jakieś uwagi lub wnioski do proponowanego programu obrad?
Wobec braku dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie, poddając pod głosowanie wniosek dotyczący przyjęcia proponowanego porządku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli zaproponowany porządek obrad XX sesji jednogłośnie.

Ad.1.c.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do protokołu:
- nr XVIII/2004 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2004 roku? Wobec braku mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie, poddając wniosek o przyjęcie w/w protokołu pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XVIII/2004 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 7 grudnia 2004 roku, jednogłośnie.
- nr XIX/2004 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2004 roku? Wobec braku dyskutantów, przewodniczący obrad zarządził głosowanie, poddając wniosek o przyjęcie protokołu nr XIX/2004 Rady Gminy pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym zatwierdzili protokół nr XIX/2004 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2004 roku, jednogłośnie.
Ad.2.
Prowadzący obrady zapoznał Radnych z „Informacją Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym”. Cyt. „W okresie międzysesyjnym wykonywałem ustawowe i statutowe czynności związane z organizowaniem pracy Rady, koordynowaniem pracy Komisji. Współpracowałem z Wójtem przy realizacji zadań Rady oraz reprezentowałem Radę na zewnątrz, do których należy zaliczyć:
- uczestnictwo w przeglądzie Zespołów Kolędniczych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie.
- w miesiącu styczniu uczestniczyłem w spotkaniu sołtysów z Wójtem Gminy.
- 20 stycznia br. odbyło się spotkanie Przewodniczącego Rady z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy.
- 18 stycznia uczestniczyłem w opłatkowym spotkaniu kombatantów – Koła Luzińskiego.
- 5 lutego uczestniczyłem w spotkaniu Luzińskiego Koła Emerytów i Rencistów.
- 24 lutego uczestniczyłem w Rocznej Odprawie Policji organizowanej przez Komendanta Komisariatu Policji w Luzinie - komisarza Jacka Kilanowskiego.
- 26 lutego uczestniczyłem w obchodach święta szkoły Gimnazjum Publicznego w Luzinie, gdzie jednym z punktów uroczystego programu była promocja książki Zbigniewa Klotzke pt. „Bedeker Luziński”.
- 23 lutego uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Członków Gminnego Klubu Sportowego w Luzinie. Tematem przewodnim był podział środków finansowych, o czym Radni zostali poinformowani na Komisjach.”
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.3.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z „Informacją o działalności Wójta za okres od 8 grudnia 2004 r. do 10 marca 2005 roku”, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Głos w dyskusji zabrał:
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober, który zadał pytanie: czy jest protokół pokontrolny Urzędu Kontroli Skarbowej?
Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział m.in., iż Gmina nie otrzymała jeszcze protokołu z kontroli i, że Urząd Kontroli Skarbowej sprawdzał we wszystkich gminach, które korzystały z programu „SAPARD”, rozliczenie VATu.
Wójt przedstawił wykaz przetargów, który częściowo był publikowany w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy. Wykaz przetargów stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Głos zabrał:
Radny W. Zaczek zapytał, cyt. „Czy oglądaliśmy projekt wraz z kosztorysem na budowę hali widowiskowo-sportowej?”
Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, że Radni na Komisji Gospodarczej i Samorządu a potem Rada Gminy przyjęła parametry hali, m.in. ustalono, iż miała to być hala pełno-wymiarowa, ilość stałych miejsc siedzących, ilość miejsc składanych itp. Odbył się przetarg na wykonanie projektu technicznego. Przygotowano projekt w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Radny W. Zaczek poprosił Wójta o przedstawienie kosztów wykonania projektu technicznego na budowę hali.
Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, iż projekt techniczny na budowę hali widowiskowo-sportowej kosztował 67.461,12 zł.
/Wobec braku innych dyskutantów prowadzący obrady przystąpił do realizacji kolejnego tematu./

Ad.4.
Przewodniczący Komisji:
- Gospodarczej i Samorządu – E. Miotke przedstawił wnioski z posiedzenia, które odbyło się 2 marca 2005 roku. Cyt. „1. Komisja wysłuchała informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w roku 2004 oraz z informacją o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2004 r. na terenie powiatu wejherowskiego, objętego rejonem działania Prokuratury Rejonowej w Wejherowie. Zapoznała się z informacją dotyczącą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. Omawiała informację o przygotowaniach do inwestycji, których realizacja jest przewidziana ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.
3. Zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) sprzedaży nieruchomości;
b) zmiany budżetu gminy na rok 2005;
c) zmiany uchwały Nr II/5/90 Rady Gminy Luzino z dnia 9 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przyjęcia mienia gminy;
d) nadania nazw nowo powstałym ulicom w Robakowie i Luzinie. /Komisja zaakceptowała propozycje dotyczące nadania nazw nowo powstałym ulicom: w Luzinie, tj. - dz. nr 1099/5 – „ulica Wspólna”; w Robakowie, tj. dz. nr 36/65 – „ulica Brzozowa”, dz. nr 159 – „ulica Łączna”, dz. nr 186 – „ulica Kaszubska”; dz. nr 17/2 – „ulica Spokojna”; dz. nr 24/2 – „ulica Piaskowa”; dz. nr 104/5 – „ulica Przyleśna”; dz. nr 95/1 – „ulica Myśliwska”; dz. nr 36/29 – „ulica Modrzewiowa”.
e) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino, Kębłowo i Kochanowo, Robakowo i Sychowo, Milwino, Wyszecino, Tępcz, Dąbrówka, Barłomino, Zelewo i Zielnowo, gm. Luzino;
f) wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/157/2005 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino;
g) specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino;
h) uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku;
i) wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino;
j) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
k) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy;
l) uchwalenia „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Luzino”.
m) wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIV/157/2004 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino, zmiany par. 4 i par. 5 (tj. ustanowienia flagi Gminy Luzino, pieczęci i insygniów władzy).
Komisja zapoznała się z pismem:
- p. J. Herbasz w sprawie najmu lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku gminnym w Kochanowie celem prowadzenia „domu opieki” – świadczenia opieki geriatrycznej. /Komisja przez aklamację upoważniła Wójta do przeprowadzenia rozmów i ustalenia ewentualnych warunków najmu./
- Mieszkańców ul. 11 Listopada w Kębłowie w sprawie zainstalowania oświetlenia ulicznego;
- Mieszkańców ul. Pomorskiej w Luzinie w sprawie zamontowania nowych punktów świetlnych;
- Mieszkańców ul. Mickiewicza w Kębłowie dotyczące zainstalowania oświetlenia ulicznego i utwardzenia nawierzchni w/w ulicy.
- Mieszkańców ul. Staffa i Słowackiego w Kębłowie w sprawie sfinansowania w roku 2005 oświetlenia ulicznego oraz melioracji na w/w ulicach. /Komisja postanowiła pisma dotyczące zamontowania nowych punktów świetlnych, omówić zgodnie z planem pracy, w kwietniu br./”
/Radni nie podjęli dyskusji/
B. Oświaty, Kultury i Sportu – Z. Koszałka przedstawił wnioski z posiedzenia, które odbyło się 01 marca 2005 roku. Cyt. „1. Komisja wizytowała Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie i zapoznała się z jego potrzebami. 2. Zapoznała się z programami rekreacyjno-sportowymi dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie wakacji zimowych, które przygotowały placówki oświatowe, instytucje kultury i Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki. 3. Zaznajomiła się z „Wykazem imprez masowych na rok 2005”, który przygotowała dyrektor GOK. 4. Wysłuchała informacji o obchodach XV – lecia funkcjonowania samorządu gminnego. 5. Zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu na rok 2005;
b) sprzedaży nieruchomości;
c) zmiany uchwały Nr II/5/90 Rady Gminy Luzino z dnia 9 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przyjęcia mienia gminy;
d) nadania nazw nowo powstałym ulicom w Robakowie i Luzinie;
e) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino, Kębłowo i Kochanowo, Robakowo i Sychowo, Milwino, Wyszecino, Tępcz, Dąbrówka, Barłomino, Zelewo i Zielnowo, gm. Luzino;
f) wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/157/2005 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino;
g) specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino;
h) uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku. /Komisja nie podjęła wniosku w sprawie zróżnicowania dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy, ponieważ podczas głosowania uzyskał on 3 głosy „za”, 7 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”./
i) wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino;
j) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
k) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy;
l) uchwalenia „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Luzino.
6. Po zapoznaniu się z pismem p. F. Sikora w sprawie dofinansowania „Kalendarium Kaszubsko-Pomorskie”, Komisja postanowiła na następne posiedzenie, zaprosić autora książki w celu przedstawienia informacji o tej książce. 7. Komisja zaznajomiła się z pismami: prezesa Gminnego Klubu Sportowego, Sekcji Siatkówki i Sekcji BnO, jak również z ogólną sytuacją w sporcie.”
/Radni nie podjęli dyskusji./
C. Rolnictwa i Ochrony Środowiska – M. Licau przedstawiła wnioski z posiedzenia, które odbyło się 28 lutego 2005 roku. Cyt. „1. Komisja odbyła wspólne posiedzenie z Sołtysami. 2. Zapoznała się z informacją dotyczącą możliwości wykorzystania Funduszy Strukturalnych z Unii Europejskiej w oparciu o „Sektorowy Program Operacyjny”, „Restrukturyzację i Modernizację Sektora Żywnościowego” oraz program „Rozwoju Obszarów Wiejskich” a także z informacją dotyczącą funkcjonowania Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 2005 roku. 3. Zaznajomiła się z informacją dotyczącą zaopatrzenia rolników w materiał siewny i sadzeniakowy. 4. Omawiała projekt uchwały dotyczący:
a) zmiany budżetu na rok 2005;
b) sprzedaży nieruchomości;
c) zmiany uchwały Nr II/5/90 Rady Gminy Luzino z dnia 9 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przyjęcia mienia gminy;
d) nadania nazw nowo powstałym ulicom w Robakowie i Luzinie;
e) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino, Kębłowo i Kochanowo, Robakowo i Sychowo, Milwino, Wyszecino, Tępcz, Dąbrówka, Barłomino, Zelewo i Zielnowo, gm. Luzino;
f) wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/157/2005 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino;
g) specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino;
h) uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku;
i) wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino;
j) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
k) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy;
l) uchwalenia „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Luzino”.”
/W dyskusji głos zabrał: radny K. Bober, który zwrócił się do Przewodniczącej Komisji z zapytaniem, czy były uwagi sołtysów do podziału środków finansowych dla sołectw na 2005 rok?
Przewodnicząca Komisji – M. Licau odpowiedziała, że Sołtysi nie zgłaszali uwag do podziału środków finansowych dla sołectw./
D. Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej – M. Sicha przedstawiła wnioski z posiedzenia, które odbyło się 25 lutego 2005 roku. Cyt. „1. Komisja omawiała informację z przebiegu „Koszyk świątecznej pomocy” oraz informację w sprawie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących na 2005 rok”. 2. Analizowała informację z wykonania ustawy o świadczeniach rodzinnych za 2004 rok. 3. Zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu na rok 2005;
b) sprzedaży nieruchomości;
c) zmiany uchwały Nr II/5/90 Rady Gminy Luzino z dnia 9 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przyjęcia mienia gminy;
d) nadania nazw nowo powstałym ulicom w Robakowie i Luzinie;
e) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino, Kębłowo i Kochanowo, Robakowo i Sychowo, Milwino, Wyszecino, Tępcz, Dąbrówka, Barłomino, Zelewo i Zielnowo, gm. Luzino;
f) wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/157/2005 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino;
g) specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino;
h) uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku;
i) wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino;
j) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
k) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy;
l) uchwalenia „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Luzino”.
4. Po zaznajomieniu się z pismem mieszkanki Kębłowa w sprawie najmu lokalu znajdującego się w budynku gminnym w Kochanowie w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze „Domu Opieki”, Komisja postanowiła, aby „decyzję” w w/w temacie wypracowała Komisja Gospodarcza i Samorządu.
5. Komisja podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący zwolnienia w 2005 roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie z płacenia podatku od nieruchomości i czynszu za najem pomieszczeń w ośrodku, celem zachowania dyżurów lekarsko-pielęgniarskich w soboty i niedziele.”
/Radni nie podjęli dyskusji./
Wójt Gminy – J. Wejer ustosunkował się do wniosku Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie zwolnienia NZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie z płacenia podatku od nieruchomości i czynszu za najem pomieszczeń w ośrodku celem zachowania dyżurów lekarsko-pielęgniarskich w soboty i niedziele”, oznajmiając iż na następną sesję zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały w w/w temacie. Zaproponował Radnym, aby przegłosowano wniosek Komisji Gospodarczej i Samorządu dotyczący zamontowania w ulicy Wyszyńskiego w Luzinie, z jednej strony krawężników oddzielając miejsce pod chodnik od jezdni, celem zapewnienia gimnazjalistom bezpiecznego dojścia do szkoły. Zaproponował też, aby to zadanie wykonano ze środków inwestycyjnych przeznaczonych na „budowę chodników”.
Wobec powyższego prowadzący obrady, (po zadaniu pytania Radnym, czy mają jeszcze jakieś uwagi lub zapytania do w/w wniosku), poddał wniosek, o którym mowa pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek Komisji Gospodarczej i Samorządu dotyczący zamontowania krawężników z jednej strony w ulicy Wyszyńskiego w Luzinie, jednogłośnie.

Ad.5.
W punkcie : „Interpelacje i zapytania Radnych” głos zabrał/ła:
1. Radny W. Zaczek zgłosił wniosek, aby radca prawny wypowiedział się w sprawie tekstu „porozumienia” firmy PETRICO, a przede wszystkim przedstawił, jakie ono niesie skutki prawne po jego podpisaniu przez mieszkańców.
2. Radna G. Kasprzyk ponowiła wniosek zgłoszony na Komisji Gospodarczej i Samorządu dotyczący wprowadzenia dodatkowych dyżurów lekarskich w NZOZ w Luzinie, w związku z zachorowalnością mieszkańców na grypę. Zadała pytanie, czy w tej kwestii przeprowadzono rozmowy z Kierownikiem NZOZ w Luzinie? Poprosiła Wójta o wypowiedzenie się w sprawie wywozu odpadów z oczyszczalni ścieków i ich składowaniu obok tartaku w Robakowie. Dodała m.in., iż sprawa jest bardzo poważna z tego względu, że odpady są wywożone na pola, a poza tym wszyscy wiedzą, iż one są szkodliwe. Radną nurtowała też sprawa gazyfikacji. Jej zdaniem jest bardzo źle przeprowadzana. Nadmieniła, iż tę kwestię omawiano bardzo szeroko na Komisji Gospodarczej i Samorządu. W związku z czym zgłosiła wniosek, aby jednak informację na temat tej konkretnej inwestycji poszerzyć tak, żeby dotarła ona do, w miarę jak największej liczby mieszkańców. Poprosiła o informowanie Radnych o przeprowadzanej gazyfikacji z tego względu, iż mieszkańcy bardzo często kierują zapytania do Radnych.
3. Radny K. Bober poruszył problem dotyczący:
 gazyfikacji. Dlatego też na Komisji Gospodarczej i Samorządu zadawał liczne zapytania w tej kwestii. Uważał, że proszenie Firmy PETRICO na zebrania wiejskie, na które przyjdzie 15 osób mija się z celem. Uważał, że informacja dotycząca umowy, którą roznoszą pracownicy PETRICO winna ukazać się w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy, ponieważ dociera on do większego grona odbiorców. Byłaby bardziej optymalną formą rozpropagowania informacji w sprawie tej umowy.
 z wyjazdem z Luzina na skrzyżowanie z drogą krajową nr 6. Zadał pytanie: czy zostały podjęte jakieś kroki w sprawie wybudowania chodnika z ul. Wielki Las w kierunku skrzyżowania? Na jakim etapie jest sprawa ulicy Robakowskiej w Luzinie? Na jakim etapie są sprawy związane ze sprzedażą mieszkań wskazanych przez Radę Gminy? Kiedy one będą realizowane, ponieważ zainteresowani mieszkańcy oczekują decyzji?
4. Radny E. Słowi zwrócił się z zapytaniem, jak jest realizowany dalszy etap projektu dotyczący budowy chodnika w Robakowie? Poruszył kwestię gazyfikacji na terenie gminy Luzino.
5. Radna G. Kasprzyk zabrała ponownie głos zadając pytanie, jaka jest opinia Wójta w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych, w związku z odrzuceniem wniosków o dofinansowanie wykonania zadania „budowa kanalizacji sanitarnej”? Czy nie uważa Pan Wójt, że powinien Pan Radnych poinformować o tym, że wykonanie inwestycji w naszej gminie mogą być zagrożone?”

Ad.6.
W punkcie: „Wnioski zaproszonych gości” głos zabrał:
1. Sołtys wsi Kębłowo – P. Michałek negował praktyki stosowane przez firmę PETRICO w sprawie przeprowadzenia gazyfikacji. Poruszył problem dotyczący opróżniania koszy ze śmieci usytuowanych przy przystankach PKS na terenie Kębłowa, przez firmę „Agora”.
2. Sołtys wsi Robakowo – M. Pallach zgłosiła kwestię wywozu śmieci z koszy zlokalizowanych przy przystankach PKS. Wystąpiła o wydłużenie godzin pracy lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Luzinie lub zatrudnienie dodatkowych lekarzy, w związku ze zwiększoną zachorowalnością mieszkańców na grypę.
3. Sołtys wsi Luzino – Z. Brzeziński poinformował Radnych o tym, iż 17 marca 2005 roku o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Luzinie przy ul. Szkolnej 13 odbędzie się zebranie wiejskie, na którym zostaną m.in. omówione sprawy gazyfikacji wsi. „Podniósł” kwestię numeracji budynków mieszkalnych. Poprosił Komendanta Policji o podjęcie interwencji w sprawie wyegzekwowania obowiązków właścicieli posiadających budynki mieszkalne, aby zamieszczali na obiektach numery ewidencyjne nadane przez Urząd. Wystąpił z sugestią wykonania chodnika przy drodze krajowej nr 6 od skrzyżowania w kierunku ulicy Wielki Las. Poinformował Radnych o tym, iż Gminny Klub Sportowy w Luzinie zwrócił się do Rady Sołeckiej o dofinansowanie zakupu „mini kosiarki” do koszenia trawy na boiskach. Rada Sołecka pozytywnie rozpatrzyła wniosek. Zaproponowała też, aby zadanie, („mini - ciągnika” z różnymi przystawkami, w tym z przystawką do odśnieżania chodników, czyszczenia chodników), zostało dofinansowane z budżetu gminy.
4. Sołtys wsi Kochanowo – R. Gurski zapytał, czy przygotowano projekt na budowę chodnika w Kochanowie? Potem podniósł temat odśnieżania dróg w sołectwie. Wystąpił z sugestią powierzenia tych prac prywatnej osobie - R. Dampc, z uwagi na to że firma, która wygrała przetarg na odśnieżanie, nie jest w stanie odśnieżyć wszystkich dróg gminnych w jednakowym czasie. Potem Sołtys odczytał i przekazał do akt Rady, wniosek dotyczący przeprowadzenia generalnego remontu drogi powiatowej prowadzącej przez wieś Kochanowo w kierunku drogi krajowej nr 6. (Wniosek w załączeniu – nr 5).
5. Sołtys wsi Wyszecino – Z. Wiśniewski zadał pytanie, jak potoczyła się dalej sprawa wykonania ogrodzenia (przy transformatorze) w Wyszecinie?
6. Sołtys wsi Milwino – J. Lewiński zgłosił wniosek w sprawie:
 wykonania drzwi do budynku remizy OSP Milwino;
 odśnieżania dróg w sołectwie, przekazania (za niewielką odpłatnością) tych spraw osobie prywatnej - p. Hebel.
7. Sołtys wsi Zelewo – R. Groth zgłosił wniosek dotyczący podjęcia innych rozwiązań w kwestii odśnieżania dróg gminnych, z uwagi na to że firma świadcząca usługi, nie jest w stanie odśnieżyć drogi w jednym dniu, przy licznych opadach. Zadał pytanie: ile Gmina Luzino posiada km dróg gminnych?
8. Sołtys wsi Tępcz – M. Licau poruszyła w imieniu mieszkańców kwestię odśnieżania dróg sołeckich. Oznajmiła, iż mieszkańcy zaproponowali, aby drogi odśnieżała osoba prywatna.

Ad.7.
„Głos publiczności”
Zgodnie z opar. 82 Statutu Gminy prowadzący obrady oddał głos mówcy - F. Okuń, który odczytał pismo w sprawie nazw ulic, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.8.
Komendant Komisariatu Policji w Luzinie – J. Kilanowski zapoznał Radnych z „Informacją dotyczącą bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Luzino w roku 2004.” Powiedział m.in., cyt. „Komisariat Policji w Luzinie powstał 01 lipca 2003 roku. W skład wchodzi sześć gmin. Zajmuje się 65 % obszaru Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie i zamieszkuje go ok. 50.000 mieszkańców. Obsługiwany jest przez sześć Posterunków Policji. Zatrudnionych jest 37 osób podległych Komendantowi Policji z Luzina. W skład wchodzą m.in. sześciu kierowników Posterunków, 12 dzielnicowych, 12 pracowników kryminalnych, 4 funkcjonariuszy patrolowych, jeden pracownik kryminalny zajmujący się pracą operacyjną. Od przyszłego poniedziałku pozyskujemy jednego pracownika cywilnego. Zatrudnia sześciu pracowników gospodarczych, sześciu stażystów i jedną sekretarkę na pełnym etacie z sekcji prezydialnej. Na terenie Luzina zatrudniony jest kierownik Rewiru, trzech dzielnicowych, dwóch dochodzeniowców i dwóch pracowników kryminalnych, jedna stażystka, sekretarka. Sumarycznie na terenie Komisariatu w Luzinie pracuje 10 pracowników. Od wczoraj posiadamy samochód terenowy marki ARO. Jak wynika z analizy na jednego funkcjonariusza przypada, na terenach wiejskich, ok. 1500 mieszkańców. Analizując osiągnięcia całego Komisariatu Policji w Luzinie oraz poszczególnych jego Posterunków można stwierdzić, że zostały w pełni zrealizowane założenia przyjęte przez Komendę Powiatową Policji – Komendanta Powiatowego dr C. Tatarczuka. Nadmienić należy także, iż realizacja ogólnych założeń Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie pozwoliła na zajęcie czwartej pozycji w rankingu jednostek policji w całym województwie pomorskim. Niemożliwe byłoby osiągnięcie tak dobrych wyników gdyby nie bardzo dobra współpraca z samorządami, które popierają działania policji. Na bieżąco realizowane są programy prewencyjne, nastawione na wychowanie dzieci i młodzieży. Do realizowanych programów należy m.in. program dla dzieci i program „Trzy minus” skierowany do młodzieży szkolnej, propagujący inicjatywę o współpracy pedagogów z organami ścigania. Polega on na ujawnianiu i przeciwdziałaniu czynom kryminalnym i demoralizacji wśród młodzieży starszej. Jest też program: „legalna komórka”, (gdzie rejestruje się wszystkie numery abonentów i wprowadza się do ogólnopolskiej bazy danych), „STOP 24” zainicjowany przez PZU. Dla zapewnienia ciągłości pracy jednostek, organizowane są dyżury przez całą dobę w ramach, których funkcjonariusze prowadzą czynności najbardziej zagrożonych rejonów. Obsługują na bieżąco niezwłocznie zdarzenia przestępcze i interwencyjne. Nastąpił wzrost ujęć na gorącym uczynku w porównaniu do roku 2003 o 18 %. Nastąpił także wzrost zatrzymań na gorącym uczynku, w sprawach przestępczości kryminalnej. Podstawowym kryterium oceny działania jednostek policji są osiągane wyniki w zakresie „zachowania przestępczości”. W 2003 roku wszczęto spraw 159, w 2004 – 198 spraw, co daje wzrost o 24 %. W roku ubiegłym ujawniono: przestępstwa popełniane przez nieletnich, nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, przestępczości gospodarczej. Wzrosła ogólna liczba wszczętych postępowań, jednakże trzeba spostrzegać je w pozytywnym aspekcie. Wykrywalność ogólna Posterunku w Luzinie wyniosła w roku 2003 – 52, 4 %, w 2004 roku – 75,3 %. Daje to wzrost o 43 %. Przestępczość kryminalna 29,1 % wzrosła o 43,3 %, co daje 48 % wzrostu. W przeciągu ostatnich trzech miesięcy w samym Luzinie zatrzymano 6 osób. Wyniki prewencyjne trzech dzielnicowych, praktycznie dwóch, bo trzeci dzielnicowy pracuje od 1 października 2004 r. osiągnięto: w Luzinie – mandatów nałożono ogólnie na kwotę 35.070 zł, w tym samych mandatów porządkowych na kwotę 9.520 zł. Ilość mandatów wynosiła 379. Przypuszczam, że w przyszłym roku dopiszę parę setek złotych, jeżeli zajmiemy się egzekwowaniem posiadania numerów ewidencyjnych na budynkach. Skierowano 47 wniosków do Sądu Grodzkiego z aktem oskarżenia. Ujawniono i zatrzymano 8 sprawców. W samym Luzinie zatrzymano w 2003 roku 20 nietrzeźwych użytkowników ruchu drogowego, w 2004 - 28. Wypadków drogowych na terenie gminy Luzino zaistniało 34. Przestępstw gospodarczych na terenie Luzina było 9 spraw. Wysoko oceniam współpracę z Prokuraturą, jeżeli chodzi o ściganie przestępców i stosowanie środków tymczasowych” w postaci „tymczasowego aresztowania i dozoru”. Komendant podziękował Radzie Gminy za wsparcie finansowe zakupu sprzętu komputerowego i skutera. Nadmienił, iż działania samorządu na rzecz policji są pozytywnie spostrzegane przez Komendę Wojewódzką Policji.
W dyskusji głos zabrał:
 Radny W. Zaczek powrócił do kwestii zamieszczania plakatów, ogłoszeń, reklam w miejscach do tego niedozwolonych, np. na słupach energetycznych, przystankach, drzewach. Uważał, że stosowane praktyki przez firmy lub osoby prywatne stanowią wykroczenie przeciwko porządkowi publicznemu, dające policji podjęcie stosownych działań.
 Sołtys wsi Luzino – Z. Brzeziński – wystąpił z sugestią, aby w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy opublikowano funkcjonariuszy – dzielnicowych, z imienia i nazwiska w celu umożliwienia mieszkańcom nawiązania szerszego kontaktu z nimi.
 Komendant Komisariatu Policji – J. Kilanowski odpowiedział m.in., iż Policja bezpośrednio reaguje, po uzyskaniu danego zgłoszenia i, że niejednokrotnie interweniowano w kwestii publikacji reklam w miejscach niedozwolonych.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz – podziękował Komendantowi Komisariatu Policji oraz Jego podwładnym za całokształt pracy, za wszelkie inicjatywy i działania związane ze zwalczaniem przestępczości w gminie.
Prezes Zarządu Gminnego OSP – J. Schulz zapoznał Radnych z „Informacją dotyczącą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Luzino w roku 2004”, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
/Radni nie podjęli dyskusji./
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Prezesowi ZG OSP oraz pozostałym strażakom za ratowanie życia, mienia społeczności oraz za uczestnictwo w zabezpieczaniu różnych uroczystości o charakterze państwowym, patriotycznym i religijnym.
/Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minutową przerwę./

Ad.9.
„Informację Kierownika GOPS z przebiegu akcji „Koszyk świątecznej pomocy dla najbardziej potrzebujących” przedstawiła – B. Pobłocka. Informacja w załączeniu – zał. nr 8.
Radny K. Bober zgłosił wniosek, aby w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy zamieszczono podziękowanie dla firm, które w jakikolwiek sposób wsparły akcję: „Pomóż najbardziej potrzebującym”.
W związku z czym Przewodniczący obrad, poprosił Kierownika GOPS o przygotowanie i przekazanie informacji do Biuletynu.

Ad.10.
Kierownik Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego – K. Hinc zapoznał Radę Gminy z „Informacją o przygotowaniach do inwestycji, których realizacja jest przewidziana ze środków strukturalnych Unii Europejskiej”, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
W dyskusji głos zabrał:
1. Radny K. Bober zapytał: czy na ilość punktów, które otrzymuje dane zadanie mają wpływ również przeznaczone środki finansowe własne z budżetu gminy?
2. Kierownik Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego – K. Hinc odpowiedział, iż w chwili obecnej własne środki „nie” mają wpływu, ponieważ nie stanowią one kryterium oceny wniosku. Stwierdził, że na wykonanie zadania otrzymuje się środki finansowe w wysokości 75 % z funduszu Unii Europejskiej, 10 % z budżetu państwa i 15 % z samorządu. Dodał, iż wielkość środków finansowych jakie gmina przydzieliła w budżecie na „budowę sali rekreacyjnej w Wyszecinie” też nie miała wpływu.
Wobec braku innych dyskutantów prowadzący obrady przystąpił do realizacji kolejnego tematu.

Ad.11.
Informację dotyczącą realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” na 2005 rok przedstawiła Kierownik GOPSu – B. Pobłocka. Informacja w załączeniu – (zał. nr 10.)
W dyskusji głos zabrał:
1. Radny K. Bober zapytał: czy ta pomoc udzielana jest przez cały rok szkolny?
2. Kierownik GOPS – B. Pobłocka odpowiedziała, że „posiłek dla potrzebujących” uczniów realizowany jest przez 10 miesięcy. Wyłączony jest okres wakacji letnich i zimowych.
/Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady – K. Bober./

Ad.12.a.
/Skarbnik Gminy rozdała Radnym nową wersję projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok./
Skarbnik Gminy – M. Stolc przedstawiła projekt uchwały dotyczący budżetu gminy na 2005 rok. Zaakcentowała zmiany jakie wystąpiły po 2 marca 2005 r., po posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Samorządu.
Prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi bądź zapytania do projektu uchwały?
W dyskusji głos zabrał:
1. Radny K. Bober zapytał: kiedy odbędzie się przetarg na „budowę hali widowiskowo-sportowej”?
2. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, iż przetarg na budowę hali odbędzie się najprawdopodobniej w kwietniu.
Wobec braku innych dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący budżetu gminy na rok 2005 pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XX/197/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. /Przewodniczący Rady Gminy nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad./

Ad.12.b.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. Cyt. „(...) par. 1. Sprzedać w formie przetargu działki położone w Luzinie: nr 942/1 i nr 942/2 dla których jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wejherowie księga wieczysta KW 14440 oraz nr 1451/3; nr 1451/4 i nr 1451/5 dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, księga wieczysta KW 27129. Par. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. ...”. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi bądź pytania?
Głos zabrał/ła:
1. Radna G. Kasprzyk ponowiła wniosek zgłoszony na Komisji Gospodarczej i Samorządu, dotyczący oddalenia projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości do chwili rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd w Gdyni.
Wobec braku innych dyskutantów, prowadzący obrady zadał pytanie: „kto jest za wnioskiem złożonym przez p. G. Kasprzyk o odsunięciu projektu uchwały, do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd, proszę o podniesienie ręki?”
Radni w głosowaniu jawnym nie podjęli wniosku, ponieważ uzyskał 1 głos „za”, 7 „przeciw” i 3 „wstrzymujące ”.
Radna G. Kasprzyk – zwróciła się z zapytaniem, czy Pan Wójt podtrzymuje swój wniosek dotyczący odstąpienia od sprzedaży działki do chwili rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd, czy Pan odchodzi od niego?
Wójt Gminy – J. Wejer poinformował Radnych, iż sprawa w Sądzie dotyczy dwóch wątków. Jeden wątek dotyczy przywrócenia prawa do bezpłatnego mieszkania wg stanu prawnego na 1992 rok, wtedy kiedy Gmina nie była organem prowadzącym zagadnienia oświaty, a organem było Kuratorium. Drugi wątek dotyczy działki ogrodniczej z gruntu szkolnego. W związku z istniejącymi przesłankami wynikającymi z przepisów prawa z 1992 roku podjęto rozmowę celem podjęcia ugody w temacie przywrócenia prawa do bezpłatnego mieszkania. Wójt zgodnie z wcześniejszą wypowiedzią złożył deklarację, iż nie wystawi tych działek spornych na sprzedaż dopóki nie będzie miał prawomocnego wyroku Sądu. Poprosił pracownika samorządowego o odnotowanie tego faktu w protokole. Natomiast opowiedział się za sprzedażą pozostałych działek wymienionych w projekcie uchwały, z uwagi na to iż są bez obciążeń.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zwrócił się z zapytaniem, czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały?
Wobec braku innych dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XX/198/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości, 10 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”. Uchwała w załączeniu – zał. nr 12. /Przewodniczący Rady Gminy nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad./

Ad.12.c.
Projekt uchwały dotyczący zmiany Uchwały nr II/5/90 Rady Gminy Luzino z dnia 9 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przyjęcia mienia Gminy przedstawił wiceprzewodniczący Rady - K. Bober. Zapytał Radnych, czy mają uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał projekt uchwały, o którym mowa wyżej, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XX/199/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/90 Rady Gminy Luzino z dnia 09 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przyjęcia mienia Gminy, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu – (zał. nr 13.) /Przewodniczący Rady Gminy nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad./

Ad.12.d.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie i Robakowie. Zapytał Radnych, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do w/w projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady poddał projekt uchwały, o którym mowa wyżej, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XX/200/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie i Robakowie, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu – zał. nr 14. /Przewodniczący Rady Gminy nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad./

Ad.12.e.
Projekt uchwały dotyczący odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Milwino (obręb geodezyjny Milwino), Wyszecino (obręb geodezyjny Wyszecino), Tępcz (obręb geodezyjny Tępcz), Dąbrówka (obręb geodezyjny Dąbrówka), Barłomino (obręb geodezyjny Barłomino), Zelewo (obręb geodezyjny Zelewo), Zielnowo (obręb geodezyjny Zielnowo), Gmina Luzino przedstawił wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał projekt uchwały, o którym mowa wyżej, pod głosowanie.
Radni podjęli jednogłośnie uchwałę nr XX/201/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Milwino (obręb geodezyjny Milwino), Wyszecino (obręb geodezyjny Wyszecino), Tępcz (obręb geodezyjny Tępcz), Dąbrówka (obręb geodezyjny Dąbrówka), Barłomino (obręb geodezyjny Barłomino), Zelewo (obręb geodezyjny Zelewo), Zielnowo (obręb geodezyjny Zielnowo), Gmina Luzino, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. /Przewodniczący Rady Gminy nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad./

Ad.12.f.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIV/157/2004, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino.
Wobec braku dyskutantów, prowadzący obrady poddał projekt uchwały w/w pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr XX/202/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIV/157/2004 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. /Przewodniczący Rady Gminy nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad./

Ad.12.g.
Wójt Gminy – J. Wejer odczytał projekt uchwały dotyczący specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino oraz jego załącznik (regulamin specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino).
Prowadzący obrady zwrócił się do Radnych zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
W dyskusji głos zabrał wiceprzewodniczący Rady – K. Bober - uważał, iż w projekcie uchwały, w podstawie prawnej winna znaleźć się ustawa o związkach zawodowych, jeżeli projekt ten wymaga uzgodnień ze związkami zawodowymi i, że w nim powinien znaleźć się paragraf informujący, iż „regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi”.
Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, że obowiązek konsultacji niniejszego projektu uchwały ze związkami zawodowymi wynika z Karty Nauczyciela i, że w podstawie prawnej (projektu uchwały), przywołano ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Kartę Nauczyciela.
Wobec braku innych dyskutantów, prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XX/203/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu - zał. nr 17. /Przewodniczący Rady Gminy nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad./

Ad.12.h.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2005 roku”.
W dyskusji głos zabrał:
1. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober wystąpił m.in. z sugestią, aby w przyszłości projekt uchwały dotyczący uchwalenia regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ... za nim trafi na Komisję Oświaty, Kultury i Sportu został omówiony i uzgodniony ze związkami zawodowymi tak, aby Komisja mogła ustosunkować się do ich propozycji.
2. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnemu K. Bober, iż w związku z nowelizacją przepisów – Kartą Nauczyciela, w bieżącym roku od września zostaną podjęte negocjacje ze związkami zawodowymi w temacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dot. dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.
Wobec braku innych dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały, o którym mowa wyżej, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XX/2004/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2005 roku”, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 0 głosami „wstrzymującymi się”. Uchwała w załączeniu - zał. nr 18.

Ad.12.i.
Projekt uchwały dotyczący wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2005 roku przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – K. Bober.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał projekt uchwały, o którym mowa wyżej, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XX/205/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2005 roku, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami „wstrzymującymi się”. Uchwała w załączeniu – ( zał. nr 19).
Ad.12.j.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
Wobec braku dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XX/206/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 0 głosami „wstrzymującymi się”, stanowiąca załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad.12.k.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy.
W związku z brakiem mówców przewodniczący obrad poddał projekt uchwały, o którym mowa wyżej pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XX/207/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 0 głosami „wstrzymującymi się”. Uchwała w załączeniu – zał. nr 21.

Ad.12.l.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie ustanowienia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”.
Z uwagi na brak dyskutantów przewodniczący obrad, poddał projekt uchwały, o którym mowa wyżej, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie ustanowienia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami „wstrzymującymi się”. Uchwała w załączeniu – zał. nr 22.

Ad.12.ł.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Cyt. „ (...) Par.1. Zaciąga pożyczkę długoterminową w 2005 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 120.000 zł. Par. 2. Pożyczkę wymienioną w par. 1 przeznacza się na „zakup prasy do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Luzinie”. Par. 3. Na spłatę pożyczki przeznacza się źródło dochodu Gminy – udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Par. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. (....)”.
Prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały?
W dyskusji głos zabrał/ła:
1. Radna G. Kasprzyk zwróciła się do Wójta słowami: „na jednej z sesji zgłaszałam sugestię, aby przeprowadzić rozmowę z gwarantem tej oczyszczalni w sprawie tej prasy. Uważam, że ta oczyszczalnia ma jeszcze gwarancję i to nie my powinniśmy kupować tak drogiego urządzenia. Tylko to urządzenie powinno być, albo zakupione w ramach gwarancji, albo oczyszczalnia powinna tak funkcjonować, żeby ono nie musiało być kupowane. Uważam, że zaciąganie na to urządzenie kredytu długoterminowego - 120.000 zł jest rzeczą niedopuszczalną. Wszyscy wiemy, że chodzi tutaj o zniwelowanie kar jakie nałożyła na nas ochrona środowiska. Kary, jeśli się nie mylę, wynoszą ok. 400 zł dziennie. Chciałabym, aby Wójt złożył stosowne wyjaśnienia” w tej kwestii.
2. Wiceprzewodniczący Rady – K. Bober zadał pytanie, cyt. „Czy to dotyczy zakupu nowej prasy, czy to dotyczy tej, która tam jest?”
3. Kierownik Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego – K. Hinc cyt. „Ta, która tam jest, to nie jest prasa zakupiona. W momencie kiedy oczyszczalnia została wybudowana w technologii było przewidziane urządzenie „drejmat”. W dokumentacji też powiedziane było, jeżeli będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków, rozbudowa systemu kanalizacji to urządzenie, które było nie spełni swej funkcji, będzie za mała jego wydajność. W związku z czym będzie trzeba wstawić prasę i tak też zostało zaprojektowane pomieszczenie dla prasy, w którym najpierw był drejmat. Gwarancję którą dał wykonawca technologii obejmuje proces technologiczny a nie urządzenia, które zainstalowane jest w oczyszczalni. Oczywiście jest tak, że w procesie technologicznym ilość osadu, która powstaje zależy od ładunku, który jest w całej oczyszczalni. Tak naprawdę tego nikt nie przewidzi, bo to nie funkcjonuje i nie jest mierzone. Oczywiście zakłada się pewne rzeczy albo z doświadczeń albo z książek, które nie zawsze się w życiu sprawdza, tak jak zakładano w każdym indywidualnym przypadku to jest inaczej. Nie można było zbadać tego co wpływa i na podstawie tego stanu faktycznego policzyć, natomiast trzeba było założyć pewne rzeczy takie książkowe i to oczywiście okazało się nieprawdą. Musimy dostosować technologię do tego co już istnieje dzisiaj. Ja nie chciałbym się wypowiadać za technologa. Na dzisiaj rozbudowaliśmy system kanalizacji - I etap budujemy dalej (przynajmniej mamy zamiar budować kanalizację). Dlatego na dzisiaj urządzenie do osadu, które chcemy nabyć jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. Kary, o których mówiła Pani Radna nie są związane zupełnie z urządzeniem tylko z przekroczeniem dopuszczalnych stężeń, konkretnie chodzi o azot.”
4. Wiceprzewodniczący Rady – K. Bober zadał pytanie, cyt. „Czy to jest bezpieczne, jeżeli wywożony jest osad na pola? Czy to może się tak odbywać? Czy w każdej porze roku osad może być wywożony na pole?
5. Kierownik Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego – K. Hinc odpowiedział, że Gmina podpisała umowę na wywóz osadu na „wysypisko odpadów” w Woskowie i, że jeżeli są osoby, które chcą zagospodarować w inny sposób to mogą to zrobić. Jest rozporządzenie, które mówi jakie należy spełnić wymogi, aby można było osad wykorzystać do rekultywacji terenu, na cele rolnicze lub na cele nierolnicze. Gmina, która chciałaby proces prowadzić w ten sposób to musiałaby spełnić kryteria określone w rozporządzeniu., np. wyznaczyć tereny na składowisko, zbadać osad itp.. Stwierdził, że osad oczyszczalni ścieków był badany. Nie zawiera żadnych szkodliwych substancji.
6. Wiceprzewodniczący Rady – K. Bober cyt. „Tutaj padło, że osad jest wywożony na teren gminy, konkretnie do Robakowa, czy to jest bezpieczne, czy to nie powinno być nadzorowane? ”
7. Kierownik Referatu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego – K. Hinc odpowiedział, cyt. „nie jest tak, że osad jest wywożony na pole do Robakowa. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest bezpieczne, bo trzeba byłoby sprawdzić co „mówi” Rozporządzenie. Tam są określone parametry jakie należy spełnić, żeby można było wykorzystać do innych celów.”
8. Radny E. Słowi zadał pytanie, czy w obecnym czasie wolno wywozić osad na pole i tam gdzie w pobliżu znajduje się ciek wodny?
9. Kierownik Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego – K. Hinc odpowiedział, że przepisy prawa nic nie mówią na temat okresu wywozu osadu. Nie określono w jakim czasie można wywozić osad czy w zimie, czy w lecie.
10. Radna G. Kasprzyk cyt. „Powiedział Pan, że to urządzenie, czy ta oczyszczalnia otrzymała gwarancję na proces technologiczny a nie na urządzenie. Czyli ja rozumiem, że jeżeli ja kupię sobie odkurzacz, to proces wciągania kurzu powiedzmy, na to mam gwarancję a jeżeli zepsuje się jakieś urządzenie, to ja nie mam na to gwarancji? Jak ja to mam rozumieć, bo dla mnie jest to po prostu rzeczą niepojętą, że na proces przetwarzania jest gwarancja a na urządzenie, które no nie zdaje egzaminu, przy pracy oczyszczalni, nie? Ja rozumiem, że ta oczyszczalnia nie spełnia, że tak powiem swoich warunków nawet w procesie technologicznym.”
11. Kierownik Referatu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego – K. Hinc cyt. „Dlaczego?”
12. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Dlatego, że mówi Pan Kierownik o tym, że ładunek jest nie taki. Ja nie rozumiem jednej rzeczy, jak to może być, że proces technologiczny objęty jest gwarancją a urządzenie, które uczestniczy w tym procesie nie. Ja tego nie potrafię zrozumieć. Gdzie to jest w ogóle powiedziane?”
13. Wójt Gminy J. Wejer – cyt. „Proszę Państwa trzeba zrozumieć na czym polega oczyszczalnia ścieków. Tam są różnego rodzaje komory, tam w tych komorach muszą być utrzymane określone parametry np. tlenu, ilości osadu..... Jeżeli parametry te będą większe to nie będzie prawidłowo pracować, a jeżeli będą zbyt niskie to też nie będzie prawidłowo pracować. To jest właśnie ta gwarancja technologiczna, bo mogło by się zdarzyć, że komora jest generalnie źle zaprojektowana. Ja już wielokrotnie odpowiadałem na to pytanie po raz kolejny odpowiem, wreszcie może wszyscy zrozumieją o co tak naprawdę chodzi, bo gdybyśmy zastosowali się do reżimów technologicznych, przy początkowym podłączeniu 600 budynków gdzie na początku przewidziano 200 m3 ścieków, to mogliśmy zgodnie z technologią dziennie przyjąć do 20 % (jeżeli się nie mylę, zgodnie z technologią osadu), ścieków dowożonych z szamba, czyli 50 % beczek musielibyśmy gdzieś wylać lub powiedzieć to nas nie interesuje. Ja uważam, że jako Radni i Wójt nie mogę powiedzieć, że to mnie nie interesuje, bo wiadomo, gdzie by to się znalazło, na pewno nie w kolektorze w Wejherowie, tylko w jakimś rowie, bądź na polu. To mówiłem z pełną premedytacją zwiększając rozbudowę sieci kanalizacyjnej. My dopuszczamy do pewnych zrzutów zwiększonych nie ściśle określonych technologią, aby te ścieki nie znalazły się bezpośrednio w rowie i nie popłynęły do rzeki.... Mówiliśmy o tym też na spotkaniu z WIOŚ. Oczywiście azot jest przekroczony ale jest to mniejsze zło niż wylewano by ścieki do rowu. Dlatego było niewielkie przekroczenie azotu tym bardziej, że teraz zgodnie z nowelizacją rozporządzenia azot został wyłączony....”. Nadmienił, iż zostały ustalone pewne warunki współpracy z p. Langą (sąsiadem mienia gminy nieruchomości na którym posadowiona jest oczyszczalnia) i, że spory, które tam się toczyły zostaną najprawdopodobniej pomyślnie rozwiązane.
14. Wiceprzewodniczący Rady – K. Bober powiedział, że zamyka dyskusję i, że jesteśmy w punkcie podjęcie uchwały w sprawie zakupu prasy do odwadniania osadu. Padło pytanie o prasę i padło pytanie o osad. Nie będziemy na sesji robili Komisji Gospodarczej i Samorządu. Nie będziemy roztrząsali sprawy technologii, oczyszczalni itd. itp. Mówimy na temat zakupu sprzętu, było pytanie pomocnicze odnośnie tego osadu, bo jest wywożony. Uważam, że powinniśmy się wokół tego obracać. Ja nie chcę robić z sesji Komisji Gospodarczej i Samorządu. Jeżeli w sprawie uchwały udzielę Pani głosu, jeżeli w sprawie technologii, czy beczek, wywozu odpadów odbiorę Pani głos.
15. Radna G. Kasprzyk cyt. „Panie Przewodniczący, ja na samym wstępie zaznaczyłam, że ja chcę rozmawiać wyłącznie tylko w sprawie tego konkretnego projektu i dziwię się dlaczego Pan, który jest takim orędownikiem porządku, porusza kwestię osadu. Dziwię się, bo ta kwestia osadu jakby jest sprawą wtórną. W tej chwili mówimy o zakupie konkretnego urządzenia i mówimy o kredycie. Ja wkoło tego kredytu się obracam, bo nie zgadzam się z taką działalnością, że na urządzenie, które moim zdaniem nie powinno być kupowane ze środków gminnych. Chcemy wydać 120.000 zł ale mało tego chcemy na to zaciągnąć kredyt, jeszcze długoterminowy i od tego kredytu zapłacimy odsetki. Ja tylko wkoło tego, chcę zadawać pytania. Nurtuje mnie wypowiedź Pana Kierownika z którą absolutnie nie można się zgodzić, bo to jakby jest uzasadnienie zasadnicze dla tego kredytu, że na proces technologiczny jest gwarancja a na urządzenie, które w tym procesie uczestniczy nie ma gwarancji. Dla mnie oczyszczalnia to jest oczyszczalnia. Gmina wydała na to kilkadziesiąt milionów złotych i ta oczyszczalnia jeszcze jest w okresie gwarancyjnym i ona powinna spełniać wszystkie wymogi, o których producent mówił w momencie, kiedy tę oczyszczalnię oddawaliśmy. Uważam, że zaciąganie kredytu na ten cel jest niczym innym jak wyraźnym symptomem niegospodarności, bo pytanie moje było zasadnicze, czy Wójt przeprowadził rozmowy z producentem, który przyznawał okres gwarancji na całą oczyszczalnię?”
16. Wiceprzewodniczący K. Bober cyt. „Jest pytanie, czy Pan Wójt przeprowadzał rozmowy? Proszę o krótką odpowiedź.”
17. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Nie przeprowadzałem rozmowy, ponieważ nie dotyczy to technologii tylko urządzeń. Gdyby Pani znała treść umowy i znała stan finansów w roku 1998, kiedy podejmowaliśmy decyzję o zakupie – kredycie 600.000 zł. Nas też nie było stać na urządzenie, które by gwarantowało przydatność za lat 10, czy 15, czy 20, Natomiast myślę, że ta dyskusja dzisiaj jest tak naprawdę bezprzedmiotowa, ponieważ my nie decydujemy czy kupić urządzenie, bo to już Rada Gminy zdecydowała 15.10.2004 r. w wykazie inwestycji, potwierdziła to przyjmując budżet na rok 2005. Realizując uchwałę Rady Gminy przygotowałem projekt uchwały o zaciągnięciu pożyczki, co było też odzwierciedleniem uchwały budżetowej i myślę, że nad tym trzeba się skupić.”
18. Wiceprzewodniczący Rady – K. Bober zadał pytanie Radnym, czy w związku z tą uchwałą są jakieś wnioski?
19. Radna G. Kasprzyk cyt. „Ja mam wniosek o odrzucenie tego projektu uchwały ze względu na to, że uważam, że ma ona znamiona, symptomy niegospodarności.”
Wiceprzewodniczący Rady – K. Bober zapytał Radnych, czy mają jakieś inne wnioski?
Wobec braku mówców, przewodniczący obrad poddał wniosek Radnej G. Kasprzyk pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania wniosek uzyskał 1 głos „za”, 10 „przeciw”, 2 „wstrzymujące”. Wniosku nie podjęto.
Prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z kolejnym zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do w/w projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów przewodniczący obrad poddał projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zakup prasy do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Luzinie, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XX/209/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 12 głosami „za”, 1 „przeciw” i 0 „wstrzymującym się”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.12.m.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej Gminy Luzino, tj. w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. Zapytał Radnych, czy mają jakieś uwagi bądź pytania do w/w projektu uchwały?
Wobec braku dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały, o którym mowa pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XX/210/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej Gminy Luzino, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu – zał. nr 24.
/Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę obiadową do godziny 14.30./

Ad.13.
Wójt Gminy – J. Wejer udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. Stwierdził m.in. że:
1. opinia Radcy prawnego w sprawie umowy i porozumienia firmy PETRICO w kwestii gazyfikacji gminy zostanie opublikowana w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy i, że Radczyni miała szereg zastrzeżeń do ich treści, ponieważ powinne być dwie umowy. Jedna z nich powinna dotyczyć wyrażenia zgody przez właściciela nieruchomości na przejście sieci gazowej oraz przyłącza przez działkę. Natomiast druga umowa powinna dotyczyć budowy samego przyłącza, jeżeli właściciel nieruchomości nie wyrazi zgody na przejście sieci gazowej. Dodał też, że sprawy gazyfikacji zostaną omówione na zebraniu wiejskim i, że zakłada doprowadzić do spotkania w Urzędzie Gminy celem wyjaśnienia zapisu w umowie i porozumieniu oraz o nie wprowadzanie w błąd mieszkańców.
2. przeprowadził rozmowę z Kierownikiem NZOZ – P. Pelcerem w kwestii zatrudnienia dodatkowych lekarzy w związku ze zwiększoną zachorowalnością mieszkańców. Według wypowiedzi Kierownika nie ma możliwości zatrudnienia dodatkowych lekarzy, z uwagi na to iż każdego pacjenta przypisano do jakiegoś lekarza rodzinnego. Oznajmił, że Kierownik przedstawił dane na temat zachorowalności mieszkańców. Wg prowadzonej statystyki w przeciągu jednego tygodnia odnotowano trzykrotny wzrost zachorowań. Stwierdził, iż stan ten stabilizuje się. Nie ma wzrostu zachorowalności. I tak w dniach od 28.02.2005 r. do 06.03.2005 roku m.in. przyjęto lekarz Budnik - 170 pacjentów, lekarz Pelcer - 159 pacjentów, lekarz Spichalska - 108 pacjentów, lekarz Tambelli – 293 pacjentów, lekarz Wądrzyk – 177 pacjentów, a na dyżurze w dniu 05 i 06 marca 2005 r. (sobotę i niedzielę) przyjęto 80 pacjentów. Stwierdził, że dzieci chore przyjmowano w dniu zgłoszenia. Nie odsyłano ich na drugi dzień.
3. kwestię wywożenia osadu z oczyszczalni omówił Kierownik Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego Urzędu – K. Hinc.
4. Urząd Gminy dwukrotnie występował do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w sprawie budowy chodnika od skrzyżowania w kierunku ul. Wielki Las w Luzinie. Po raz pierwszy wystosowano pismo na początku stycznia br., na które nie otrzymano odpowiedzi. Po raz kolejny wystąpiono z pismem w związku z wnioskiem złożonym przez mieszkańców Luzina, które przekazano do wiadomości, zgodnie z podanym adresem do korespondencji p. Pobłockiemu. Stwierdził też, że Urząd ponownie wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg z pismem o „przebudowę” skrzyżowania drogi nr 6, (z uwagi na wąskie i krótkie miejsca dla samochodów np. jadących z Luzina w kierunku Wejherowa lub jadących z Luzina w kierunku Lęborka albo jadących z Wejherowa i skręcających w kierunku Luzina) po skonsultowaniu się z drogowcem i ustaleniu stosownego stanowiska.
5. cyt. „w grudniu wystąpił do właścicieli nieruchomości ul. Robakowskiej w Luzinie przez którą przebiegała droga, później wystąpił na początku lutego br. Potem Państwo odpowiedzieli jakie są numery działek będą brane pod uwagę. Takie pismo wyszło bodajże w poniedziałek albo wtorek.” Wójt stwierdził, że przeprowadził rozmowę z p. Trepczykiem, na temat odbycia rozmowy z p. Szymerowskim w kwestii wyrażenia woli porozumienia o przebiegu drogi przez łąki, ponieważ mieszkańcy twierdzą, iż jest wystarczająca i, że to nie jest teren zalewowy. Uważał, że sędzia podejmie w oparciu o opinie biegłych i inne rzeczy decyzję dotyczącą wskazania drogi koniecznej.
6. zobowiązuje się do udzielenia pisemnej odpowiedzi w kwestii sprzedaży mienia gminnego, z uwagi na to iż nie jest zorientowany dokładnie czy podjęto działania, czy podano tylko informację o podjętej uchwale.
7. przeprowadzono rozmowy z dwoma właścicielami nieruchomości, którzy nie wyrażają zgody na sprzedaż części nieruchomości pod budowę chodnika w Robakowie. W związku z czym zostaną podjęte kolejne próby rozwiązania w/w sprawy, m.in. nawet poprzez zmianę trasy przebiegu chodnika.
8. po sesji zostanie ustalony termin zebrania wiejskiego w Kębłowie i, że na zebranie zostanie poproszona firma PETRICO prowadząca gazyfikację w sołectwie.
9. Urząd Gminy będzie żądał od firmy „Agora” potwierdzenia sołtysa o opróżnieniu koszy ze śmieci, które są zlokalizowane przy przystankach PKS.
10. przeprowadzono rozmowy z Kierownikiem NZOZ – P. Pelcer w sprawie rejestracji telefonicznej w Ośrodku. Wg wypowiedzi Kierownika w pierwszej kolejności rejestrowani są pacjenci, którzy stoją w kolejce a później osoby zgłaszające się telefonicznie. Wójt poinformował Radnych, iż od przyszłego tygodnia raz na dwa tygodnie w Ośrodku będzie przyjmował okulista.
11. każdy właściciel budynku, który melduje się otrzymuje informację o obowiązku zamieszczania numeru ewidencyjnego na budynku, który nadaje Urząd Gminy.
12. trzeba zastanowić się nad propozycją Rady Sołeckiej dotyczącą zakupu kosiarki wielofunkcyjnej.
13. po odbyciu zebrań wiejskich, w kwietniu zostanie zorganizowane spotkanie z sołtysami, na którym zostaną podjęte decyzje dotyczące wykonania wniosków.
14. wniosek dotyczący remontu drogi powiatowej - od Kochanowa – do drogi krajowej nr 6 zostanie skierowany do Starosty Wejherowskiego celem wykonania.
15. sytuacja z odśnieżaniem w bieżącym roku była chyba nie najgorsza. Chociaż niektórzy chcieliby, aby pług z piaskarką jeździł bez przerwy, tak jak to było w dniu 9 marca 2005 r. Stwierdził też, dopóki nie było licznych opadów było dobrze. Drogi były przejezdne. Nadmienił też, że oferty wypływające od samych podmiotów gospodarczych dotyczące odśnieżania dróg w sołectwach związane były z pozyskaniem pieniędzy.
16. „Gmina” nie przyjęła na mienie gminy gruntu na którym jest zlokalizowany osadnik – oczyszczalnia, w związku z czym nie ogrodzono tego terenu.

Ad.14.
W punkcie „Wolne wnioski i informacje” głos zabrał:
1. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober, który zadał pytanie: kto wywozi osad z oczyszczalni ścieków? Z kim Gmina podpisała umowę na wywóz osadu i czy wywóz jest kontrolowany?
2. Kierownik Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego – K. Hinc odpowiedział m.in., iż osad z oczyszczalni wywozi firma „EKO-LOGISTYK” – M. Gruba.
3. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober kontynuował swoją wypowiedź, oznajmiając iż chciałby pozyskać na najbliższe posiedzenie Komisji Gospodarczej i Samorządu odpowiedź na pytanie: czy osad można składować w każdej porze roku i czy on może być składowany w obrębie cieku wodnego? Wnioskował o codzienne opróżnianie koszy ze śmieci, które są ustawione przy głównych drogach komunikacyjnych w Luzinie. Przedstawił własną opinię dotyczącą zakupu sprzętu wielofunkcyjnego dla potrzeb m.in. GKS. Uważał, że sprzęt powinna nabyć firma, która wygrała przetarg na odśnieżanie, na okres trzech lat, z tego względu iż jedna firma odśnieżałaby tylko chodniki a druga jezdnie. Firmy przeszkadzałyby sobie, ponieważ jedna zgarynałaby śnieg na jezdnię a druga na chodnik.
4. Radna G. Kasprzyk zapytała Wójta, co Pan zrobił od czasu zgłoszenia przez mieszkańców w kwestii gromadzenia osadu w Robakowie, gdyż oni uważają, iż roznosi się fetor?
5. Radny W. Zaczek przedstawił własną opinię dotyczącą dokumentacji (umowy i porozumienia) firmy PETRICO, celem przeprowadzenia gazyfikacji na terenie gminy. Negował treść umowy i porozumienia, z uwagi na to iż jest nieczytelna dla przeciętnego mieszkańca. Nie zawiera wszystkich elementów umowy. Nie precyzuje szczegółowo konsekwencji jakie poniesie właściciel nieruchomości, jeżeli tę umowę podpisze itp. Wystąpił z sugestią aby z tymi wątpliwościami podzielono się z mieszkańcami.
6. Radna G. Kasprzyk poprosiła Wójta o odpowiedź na zadane pytanie dotyczące przedstawienia stanowiska w kwestii realizacji inwestycji gminnych w roku 2005, gdyż ich wykonanie jest zagrożone.
7. Wójt Gminy J. Wejer odpowiedział Radnej Kasprzyk m.in., iż w „Informacji z działalności Wójta za okres od 8 grudnia 2004 r. do 10 marca 2005 r.”, przedstawił Radzie wykonanie niektórych inwestycji gminnych w roku 2005. Potem ponownie odczytał pkt. 7 z Informacji ... cyt. „Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę hali widowiskowo-sportowej przy budynku gimnazjum w Luzinie. W związku ze zbyt niską oceną wniosku dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej na ul. Strzebielińskiej i ulicach przyległych złożonego w ramach działania 3.1. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, złożyłem odwołanie od oceny panelu ekspertów do Marszałka Województwa Pomorskiego. Obecnie czekamy na odpowiedź. W przypadku odrzucenia naszego wniosku złożymy go ponownie w terminie do 15 kwietnia br. (ogłoszono II turę przyjmowania wniosków).” Zakończono prace związane z wymianą wszystkich okien w starej części Szkoły Podstawowej w Luzinie (łącznie z salą gimnastyczną). Zadanie „budowa pomieszczeń rekreacji w Szkole Podstawowej w Wyszecinie” na razie będzie wykonywana z własnych środków finansowych. Zadanie „Kontynuacja rozbudowy budynku Szkoły w Kębłowie” jest w trakcie realizacji itp. Wójt odczytał oświadczenie dotyczące postępowania sądowego w związku ze złożonym pozwem przez Radną G. Kasprzyk przeciwko Jego osobie. Oświadczenie, o którym mowa stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
8. Radna G. Kasprzyk odniosła się do wypowiedzi Wójta, twierdząc m.in. iż nie znała daty rozprawy, którą Wójt podał w tekście oświadczenia – (18.02.2005 r.). Potem próbowała zapoznać Radnych z żądaniami Wójta jakie wnosił na rozprawie. Radna oznajmiła m.in., iż jest zaskoczona, nie wie skąd to pismo, czeka na kolejny termin rozprawy i, że to oświadczenie jest wielkim nieporozumieniem oraz iż na dzisiejszej sesji nie będzie rozstrzygała tej kwestii.
9. Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi, twierdząc iż rozprawa sądowa odbyła się 18 lutego 2005 r. (w piątek) o godz. 14.30 i, że p. Sędzia odczytała „kopię wycofania pozwu”, które zostało podpisane przez Radną G. Kasprzyk. Wójt odczytał i przekazał do protokołu kopię pisma dot. wycofania pozwu, stanowiące zał. nr 26.
10. Przewodniczący Rady – W. Kunz podał informacyjnie, iż XX sesję Rady Gminy rozpoczęto XV rok funkcjonowania samorządu. Obecna Rada IV kadencji kontynuuje dzieło Rady Gminy minionych kadencji. Początki jakie miały miejsce w 1990 roku wyznaczyły potrzeby i zadania jakie należało zrealizować. Niektóre z tych zadań realizowane są do chwili obecnej. Obchody związane z jubileuszem XV lecia zaplanowano na miesiąc czerwiec. Obejmą w swoim programie między innymi uroczystą sesję, otwarcie Muzeum Regionalnego, festyn samorządowy. W związku z czym zorganizowano spotkanie przewodniczącego Rady z przewodniczącymi Komisji, na którym wyłoniono Komitet Organizacyjny obchodów tej uroczystości. Do jego składu wytypowano przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczącego Rady, Wójta Gminy, zastępcę Wójta i przewodniczących Komisji. Stąd Przewodniczący zwrócił się do wyszczególnionych osób z zapytaniem, czy wyrażają akces do pracy w Komitecie? Potem poprosił Radnych o zatwierdzenie składu osobowego Komitetu Organizacyjnego obchodów XV – lecia funkcjonowania samorządu. Radni w głosowaniu jawnym zatwierdzili skład osobowy Komitetu Organizacyjnego, jednogłośnie. (Radni: R. Groth, G. Kasprzyk nie brali udziału w głosowaniu, ponieważ byli nieobecni na sali obrad). Przewodniczący poprosił Radnych, aby dostarczyli do biura Rady fotografię legitymacyjną w celu przygotowania planszy radnych i ich funkcjami w poszczególnych kadencjach Rady.

Ad.15.
W punkcie „Sprawy różne” głos zabrał/ła:
1. Przewodniczący Rady Gminy W. Kunz, który dla wyjaśnienia, przypomnienia i zachowania porządku obrad na sesji przedstawił treść par. 82 Statutu Gminy, dotyczący zabierania głosu przez tzw. publiczność - „Każdy mieszkaniec gminy czy przedstawiciel organizacji ma prawo zabrać głos jednak nie dłużej niż 5 minut, po wpisaniu się przed sesją na listę mówców u przewodniczącego. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszenia. Każdy zabierający głos jest obowiązany do stosowania się do przepisów Statutu... .” Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, kto jest za udzieleniem głosu p. A. Olszewskiej – mieszkance Luzina, która dążyła do przedstawienia swojego problemu w różnych punktach dzisiejszego programu obrad?
Radni podjęli wniosek wyżej wymieniony, 2 głosami „za”, 1 „przeciw” i 7 „wstrzymującymi się”.
W związku z czym przewodniczący obrad udzielił głosu p. Olszewskiej, która zapoznała Radnych z kwestią dotyczącą zmniejszenia powierzchni nieruchomości na przestrzeni kilku ostatnich lat, przez służby administracyjne. Wypowiedź Pani Olszewskiej stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Radna G. Kasprzyk (jako organizator Wieczoru Kolędowego oraz w związku z brakiem informacji w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy na temat tego Wieczoru), podziękowała wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji, uświetnienia i podtrzymania tradycji śpiewania wspólnego polskich kolęd. Serdeczne podziękowania skierowała m.in. do Sołtysa wsi Luzino, wszystkich Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Luzinie itp.
Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi Radnej twierdząc m.in., że gdyby Jego osobie nie podobał „Wieczór Kolędowy”, to by w nim nie uczestniczył i, że od połowy grudnia do stycznia odbywały się różne spotkania z okazji świąt Bożego Narodzenia, których nie sposób wymienić w Biuletynie.
Radni w głosowaniu jawnym udzielili głosu następnej mieszkance Luzina p. M. Dobek, która „podziękowała” Wójtowi Gminy za wprowadzenie Radnych w błąd w kwestii regulacji mieszkań dla nauczycieli wynikających z Karty Nauczyciela. Podała termin kolejnej rozprawy sądowej. Rozprawa odbędzie się 14 kwietnia 2005 roku. Poprosiła Radnych o wnikliwe rozpatrzenie i zapoznanie się z jej problemem. Swoją wypowiedź zakończyła słowami, iż Radna G. Kasprzyk jest jedyną Radną, która staje w obronie ludzi pokrzywdzonych.
Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi informując o toku postępowania administracyjnego i sądowego.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poinformował Radnych, iż 27 lutego 2005 roku sołtys wsi Barłomino – A. Stenka obchodził Jubileusz 20 lecia pełnienia odpowiedzialnej i ważnej funkcji sołtysa. Przewodniczący złożył Jubilatowi w imieniu Rady i Wójta życzenia. Jubilatowi wręczono koszyk z dwudziestoma różami.
Przewodniczący poinformował Radnych o terminie następnej sesji, która poświęcona będzie przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Ad.16.
Zgodnie z par.87 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XX sesji. Podziękował wszystkim za uczestnictwo i konstruktywną dyskusję. Obrady zakończono o godz. 15.45. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał protokołu pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.

załączniki:
1 i 2. Listy obecności radnych i gości
3. Informacja z działalności Wójta za okres od 08.12.2004 r. do 10.03.2005 r.
4. Wykaz przetargów za okres 07.12.2004-09.03.2005 r.
5. Wniosek mieszkańców Kochanowa w sprawie remontu drogi
6. Pismo p. F. Okunia w sprawie zmiany nazw ulic
7. Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2004
8. Informacja GOPS z przebiegu akcji "Koszyk świątecznej pomocy" w 2004 r.
9. Informacja o środkach finansowych zewnętrznych możliwych do pozyskania w 2005 r.
10. Informacja GOPS dot. programu "Posiłek dla potrzebujących"
- Planowane remonty szkół na rok 2005
==================================================
11. Uchwała Nr XX/197/ 05 z dnia 10.03.2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r.
12. Uchwała Nr XX/198/05 Rady Gminy Luzino w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. nr 942/1, 942/2 w Luzinie)
13. Uchwała Nr XX/ 199/05 Rady Gminy Luzino w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/90 Rady Gminy Luzino z dnia 09 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przyjęcia mienia Gminy"
14. Uchwała Nr XX /200 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie i Robakowie
15. Uchwała Nr XX /201 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), Kębłowo i Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo), Robakowo
i Sychowo (obręb geodezyjny Robakowo), Milwino (obręb geodezyjny Milwino), Wyszecino (obręb geodezyjny Wyszecino), Tępcz (obręb geodezyjny Tępcz), Dąbrówka (obręb geodezyjny Dąbrówka), Barłomino (obręb geodezyjny Barłomino), Zelewo (obręb geodezyjny Zelewo), Zielnowo (obręb geodezyjny Zielnowo), Gmina Luzino

16. Uchwała Nr XX /202 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIV/157/2004 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino
17. Uchwała Nr XX /203 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino
18. Uchwała Nr XX /204 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia "Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2005 roku
19. Uchwała Nr XX /205 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2005 roku
20. Uchwała Nr XX /206 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kszałcenie pobierane przez szkoł wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
21. Uchwała Nr XX /207 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy
22. Uchwała Nr XX /208 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie ustanowienia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino"
23. Uchwała Nr XX /209 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
24. Uchwała Nr XX /210/ 05 Rady Gminy Luzino w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej Gminy Luzino
==================================================

25. Oświadczenie Wójta w srawie pozwu Radnej G. Kasprzyk
26. Pismo procesowe G. Kasprzyk
27. Pismo p. A. Olszewskiej w sprawie oszustwa pracowników Urzędu Gminy