Gmina Luzino
Protokół nr XXI/2005
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączeniu (zał. nr 1 i nr 2).
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z dnia 10 marca 2005 r.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Wójta o realizacji uchwał Rady i ważniejszych działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004
a) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2004;
b) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2004;
c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2004.
6. Zapoznanie się z programem działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego na 2005 rok dla Gminy Luzino.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2005;
b) nadania nazw nowo powstałym ulicom w Robakowie.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wnioski zaproszonych gości.
10. Głos publiczności.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z par. 76 ust.1 i 2 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz otworzył XXI sesję. Po sprawdzeniu listy obecności Radnych stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 14 Radnych, co stanowi 93,3 % ustawowego składu Rady i upoważnia do podejmowania uchwał. W posiedzeniu nie uczestniczył Radny E. Miotke, który usprawiedliwił swoją nieobecność.
Przewodniczący Rady Gminy przywitał Radnych i gości, tj. Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta Gminy – Andrzeja Stenka, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, Sekretarza Gminy – Marzenę Meyer, Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego – Piotra Pelcer, Agronoma ODR – Wojciecha Wermińskiego, Redaktora Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy – Dariusza Rompcę, Sołtysów wsi: Luzino – Zygmunta Brzezińskiego, Robakowo - Marzenę Pallach, Dąbrówka - Bronisława Nadolskiego, Sychowo – Mirosława Neumullera, Milwino – Jana Lewińskiego, Kębłowo – Piotra Michałek, Kochanowo - Roberta Gurskiego, Barłomino - Andrzeja Stenka, Pełnomocnika ds. P i R P A – Urszulę Topp, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie – Bronisławę Pobłocką, Dyrektora GOK – Marię Krośnicką.
Prowadzący obrady przywitał przedstawicieli organizacji politycznych i społecznych.
Posiedzenie Rady Gminy odbyło się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.05 a zakończyły o 16.20.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał proponowany porządek obrad, wnosząc o jego uzupełnienie, zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 20 kwietnia 2005 r., poprzez:
A. wykreślenie w pkt. 7 ppkt. „b” o treści: podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazw nowo powstałym ulicom w Robakowie;
B. wprowadzenie w pkt. 7 – podjęcie uchwały w sprawie: ppkt.
„b” – „wprowadzenia zmiany do „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”;
„c” – „wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą na niekonstytucyjność przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie stypendiów dla uczniów”;
„d” – „zaopiniowania „Propozycji planu aglomeracji. Gmina Luzino”;
„e” – „wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektów przygotowanych przez Sołectwa: Dąbrówka, Robakowo i Wyszecino w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego;
„f” - przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Dąbrówka;
„g” - przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Robakowo;
„h” - przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Wyszecino.
Potem przewodniczący skierował zapytanie do Radnych, czy mają jakieś uwagi lub inne propozycje do programu obrad Rady.
Głos zabrał:
1. Radny K. Bober, który poprosił protokolanta o odnotowanie w protokole następującego zapisu cyt. „Na podstawie Statutu Gminy par. 22 chciałbym zgłosić zmianę do porządku obrad poprzez dopisanie do pkt. 5 podpunktu „Przedstawienie protokołu z kontroli NIK”. Liczę na pomoc i zrozumienie ze strony przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, która jest głównym organem kontrolnym w Gminie p. Cejrowskiego. Liczę na poparcie tego wniosku. Ja przeczytam uzasadnienie do mojej propozycji. Protokół z kontroli NIK jest bez wątpienia dokumentem podlegającym udostępnieniu na podstawie art.4. ust. 1, w związku z art.6 ust. 1 ppkt. „d.” lit. „a” ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami), gdzie wyraźnie jest wymieniona dokumentacja przebiegu efektów kontroli oraz wystąpienia stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających. Wgląd do protokołów kontroli ma każdy obywatel nawet spoza gminy tym bardziej takie prawo ma radny. W związku z tym, że sprawa ta była poruszana na Komisjach, była kwitowana tak jak była. Ja pozwoliłem sobie zgłosić na sesji wniosek formalny, żeby się z tym protokołem zapoznać, ponieważ kontrola NIK obejmuje również okres, za który udzielamy dzisiaj absolutorium Wójtowi Gminy. Myślę, że tam nie ma żadnych rewelacji, chodzi tylko o zwykłą ludzką uczciwość, która jest zapisana w prawie. Dla mnie niezrozumiałe były wypowiedzi Wójta na prośby, sugestie, wnioski zgłoszone na Komisji, żeby taki protokół przedstawił, tam jest również artykuł jeden z ostatnich, ja go nie będę przytaczał. Mam nadzieję, że Wójt zna prawo i myślę, że w jakiś sposób Państwo do tego tematu dzisiaj podejdziecie. Dlatego też proszę, aby w pkt. 5 zapoznać Radę z protokołem, z kontroli NIK.”
2. Radna G. Kasprzyk cyt. „Ja również chciałam w tej kwestii zabrać głos ale skoro Radny K. Bober mnie wyręczył to do jego wniosku chciałabym dodać, że oprócz protokołu NIK chcielibyśmy się zapoznać z opiniami pokontrolnymi. Chcielibyśmy poznać protokół z kontroli, protokół pokontrolny i zapoznać się z wystąpieniami pokontrolnymi.” Radna poprosiła pracownika administracji samorządowej o odnotowanie jej wypowiedzi w protokole. Cyt. „Potem w sprawach regulaminowych” zapytała Przewodniczącego Rady Gminy, bo zwróciła się do Rady Gminy z pismem w dniu 21 kwietnia 2005 r. z prośbą o opinię prawną na temat uchwały, którą podjęliśmy w sprawie otwarcia, godzin pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych. Zadałam również bardzo istotne dwa pytania, gdyż moim zdaniem, ta opinia radcy prawnego nie została mi dostarczona. Mam pytanie: dlaczego?”
3. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odpowiedział Radnej, iż niezwłocznie wystąpił do radcy prawnego Urzędu Gminy o taką opinię i, że do wczoraj jej nie otrzymał.
4. Radna G. Kasprzyk Cyt. „Panie Przewodniczący, miał Pan tydzień czasu i przez tydzień czasu nie można było zorganizować opinii prawnej na temat uchwały, która została w październiku przygotowana. Chyba stanowisko Gminy w tej sprawie jest jasne, w tym momencie ja, to odczuwam jako utrudnianie mi przez Pana pracy radnej. Chciałabym dzisiaj ustosunkować się do tej kwestii a bez tej opinii nie mogę a uważam, że prawnik nie powinien być nie tylko na usługach decydentów gminnych, ale radni przede wszystkim powinni mieć do niego dostęp. Chciałam zapytać, czy do punktu: „Zapytania i interpelacje” ta opinia zostanie mi dostarczona? Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby jej nie było. Jest pieczątka radcy prawnego na uchwale, więc musiał radca prawny ...” (Radna nie dokończyła wypowiedzi.)
5. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz powtórzył kolejny raz swoją wypowiedź. Informując Radną Kasprzyk, iż niezwłocznie wysłał pismo do radcy prawnego i, że jeżeli ta opinia do pkt. „Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004” dotrze to ją na pewno przedłoży.
6. Radna G. Kasprzyk Cyt. „Jak mam to rozumieć, że Pan nie dopilnował swoich obowiązków i lekceważy Pan, (radna nie dokończyła swej myśli). „Jeszcze raz Pana pytam, dlaczego Pan nie dostarczył mi opinii radcy prawnego i dlaczego Pan utrudnia mi pracę? W takim układzie, jeżeli Pan nie dostarczy mi opinii postawię wniosek. Stawiam wniosek o to, żeby nie utrudniać radnej pracy”.
7. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odpowiedział, iż wniosek zgłoszony przez Radną Kasprzyk nijak się ma do punktu: „Sprawy regulaminowe”.
8. Radna G. Kasprzyk – Cyt. „Mam jeszcze jedną sprawę. Jest prośba mieszkańców o to, aby traktowano ich godnie i z szacunkiem. Ja też tak uważam. Na ostatniej sesji oni zostali wpędzeni pomiędzy komputery w jeden róg. Radni rozsiedli się jak lordowie a oni siedzieli jeden na drugim. Mój wniosek jest taki, aby w przyszłości zadbał Pan, Panie Przewodniczący, żeby tych mieszkańców traktować z godnością.”
9. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz cyt. „Zgadzam się z Panią, jeżeli Rada Gminy przeznaczy pieniądze na wybudowanie sali posiedzeń Rady, to ja pierwszy będę głosował za tym wnioskiem.”
10. Radna G. Kasprzyk - cyt. „Ja wnioskuję o to, aby mieszkańcy oraz goście mogli swobodnie uczestniczyć w sesjach, obserwować radnych, (to co robią), a nie być wpędzeni w jeden róg, do tej pory przynajmniej tak było.”
11. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odpowiedział Radnej, że mieszkańcy będą godnie goszczeni i przyjmowani, jeżeli na to pozwolą możliwości techniczne danego obiektu.
12. Radna G. Kasprzyk poruszyła kolejną kwestię, cyt. „Bardzo się cieszę, że dzisiaj nie ma ciasteczek, bo od pewnego czasu będą się one chyba Radnym źle kojarzyły. Jako radna nie chciałabym być kojarzona..., (Radna nie dokończyła swojej myśli). „Chciałam Panu Przewodniczącemu powiedzieć z całą odpowiedzialnością, w pełnym tego słowa znaczeniu, potępiam skandal do jakiego doszło na ostatnim spotkaniu z sołtysami. Cieszę się, że tych ciastek dzisiaj nie ma.”
13. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapytał: czy do porządku obrad Radni mają jakieś wnioski? Zadał też pytanie, czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w kwestii formalnej? Wobec braku mówców prowadzący obrady poddał wniosek Radnego K. Bober dotyczący uzupełnienia porządku obrad - punktu 5 poprzez zamieszczenie podpunktu o treści: „przedstawienie protokołu oraz zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli NIK”, pod głosowanie.
14. Wójt Gminy – J. Wejer podał informacyjnie, iż Gmina nie posiada uprawomocnionych zaleceń pokontrolnych, ponieważ odwołała się od nich. W związku z czym w miniony piątek została poproszona cyt. „na posiedzenie Komisji, czy Kolegium NIK i obecnie czeka na zalecenia, natomiast protokół z załącznikami może w każdej chwili dostarczyć”.
15. Radna G. Kasprzyk cyt. „W kwestii formalnej został sformułowany przez Pana Przewodniczącego źle ten wniosek, bo ja podałam do propozycji Pana K. Bober nie „zalecenia pokontrolne” tylko „wystąpienie pokontrolne”, a to jest ogromna różnica. Pan sprecyzował wniosek o przedstawienie protokołu kontrolnego i zaleceń.”
16. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odpowiedział, że poddał wiosek pierwotny Radnego K. Bober pod głosowanie, ponieważ nie utożsamiał się z Pani propozycją.
17. Radna G. Kasprzyk – cyt. „W kwestii formalnej, stawiam wniosek o to, aby został Radnym przedstawiony protokół z kontroli NIK, protokół pokontrolny i wystąpienie pokontrolne, które Wójt na Komisji Gospodarczej i Samorządu próbował utajnić, stwierdzając że Radnym go nie przedstawi.”
18. Przewodniczący Rady Gminy W. Kunz poddał wniosek Radnego K. Bober dotyczący uzupełnienia dzisiejszego porządku obrad pod głosowanie? Wniosek uzyskał 5 głosów „za”, 5 głosów „przeciw” i 4 głosy „wstrzymujące”.
19. Skarbnik Gminy M. Stolc wyjaśniła Radnym kwestię protokołów NIK. Powiedziała m.in., cyt. „Jeżeli chodzi o protokół kontroli NIK zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym nie są wykazane zalecenia a są wykazane wnioski pokontrolne. Wnioski pokontrolne łącznie z opisówką pokontrolną, natomiast do tych wniosków i do wystąpienia pokontrolnego odwołaliśmy się i nie są uprawomocnione wnioski. Zaleceń już nie będzie. Wnioski są zaleceniami.”
20. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Pani Skarbnik, ja wyraźnie mówiłam o wystąpieniu pokontrolnym, czyli ja miałam na myśli tekst, który sformułował, przygotował, czy zapisał NIK. Przysłał do Państwa w całej, że tak powiem okazałości od pierwszego do końcowego zdania. Państwo mówicie tylko o wnioskach, o zaleceniach. Ja prosiłam o tekst całego wystąpienia pokontrolnego nawet jeżeli ono się nie uprawomocniło. Uważam, że Radni mają prawo to poznać.”
21. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz rozstrzygnął wcześniejsze przeprowadzone głosowanie wśród Radnych. Podjął „decyzję” w sprawie uzupełnienia porządku obrad o wniosek Radnego K. Bober, aby w punkcie 5, w podpunkcie „d” przedstawiono protokół zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli NIK w Urzędzie Gminy w 2005 roku a dotychczasowy ppkt. „d” otrzymałby oznaczenie: ppkt „e”. Potem zapytał Radnych, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do proponowanego porządku obrad?
22. Radna G. Kasprzyk cyt. „Uważam, że Przewodniczący Rady Gminy ze swą decyzją się pospieszył, gdyż nie został przegłosowany mój wniosek. Dziękuję.”
23. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odpowiedział, iż wniosek Radnej Kasprzyk jest o tej samej treści co wniosek zgłoszony przez Radnego K. Bober.
24. Radna G. Kasprzyk odpowiedziała, że jej wniosek nie jest o tej samej treści, „bo Pana percepcja jest ograniczona w tym zakresie, bo ....(Radna nie dokończyła wypowiedzi).
25. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz poprosił Radną o nie obrażanie funkcji przewodniczącego Rady i o kulturalne zachowanie się. Potem zapytał: czy są jakieś uwagi lub pytania do zaproponowanego porządku obrad?
26. Radna G. Kasprzyk - cyt. „Tak, ja mam uwagę. Ja mam prośbę do Pana.” (Radna nie dokończyła swej wypowiedzi.)
27. Przewodniczący Rady Gminy –W. Kunz cyt. „To nie jest wniosek do proponowanego porządku obrad. Odbieram Pani głos.”
28. Radna G. Kasprzyk cyt. „padł wniosek do ... (Radna nie dokończyła zdania).
29. Przewodniczący Rady Gminy -W. Kunz cyt. „Proszę zaprotokołować, że przewodniczący Rady odebrał głos Pani Radnej w pkt. 1 „b” – „w sprawach regulaminowych”. Potem zapytał, czy do zaproponowanego porządku obrad Radni mają jakieś zapytania lub uwagi?
30. Radny W. Zaczek – odniósł się do propozycji radnego K. Bober w sprawie zmiany do porządku obrad, która została podjęta. Stwierdził, że nie będzie w stanie przegłosować porządku obrad, ponieważ nie jest przygotowany do tego. Uważał tę decyzję za przedwczesną. Cyt. „Nie wiem czy wprowadzenie do porządku obrad tego punktu jest zasadne.”
31. Radna G. Kasprzyk zwróciła się do przewodniczącego Komisji Statutowej, cyt. „Przewodniczący Rady Gminy przerwał mi moją wypowiedź, nie pozwolił mi na jej kontynuowanie, czy postąpił zgodnie ze Statutem?”
32. Radny W. Zaczek odpowiedział Radnej Kasprzyk, cyt. „tak”.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poddał zaproponowany porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Luzino pod głosowanie. Radni podjęli porządek obrad XXI sesji, 8 głosami „za”, 6 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”.

Ad.1.c.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do protokołu z dnia 10 marca 2005 roku?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie, poddając wniosek dotyczący przyjęcia protokołu nr XX/2005 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XX/2005 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poprosił uczestniczących w sesji o powstanie i oddanie czci i hołdu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który zmarł 2 kwietnia 2005 roku.
Radny W. Zaczek oznajmił, że minutą ciszy można czcić polityków a nie takiego „Wielkiego Człowieka”. Bardziej wskazane byłoby uczcić Jego pamięć modlitwą. Zaproponował odmówić „Ojcze nasz”.
Radni oddali hołd Ojcu Świętemu oraz odmówili: „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”.

Ad.2.
Prowadzący obrady zapoznał Radnych z „Informacją Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym”. Cyt. „W okresie międzysesyjnym wykonywałem ustawowe i statutowe czynności związane z organizowaniem pracy Rady, reprezentacją Rady na zewnątrz, publikacją Biuletynu oraz współpracą z Wójtem w celu realizacji postanowień Komisji i Rady. W okresie międzysesyjnym odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego obchodów XV - lecia samorządów. Na spotkaniu tym został przyjęty termin i program obchodów.”
(Radni nie podjęli dyskusji.)

Ad.3.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z „Informacją o działalności Wójta za okres od 11 marca 2005 r. do 26 kwietnia 2005 r.”, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Potem Wójt odczytał ocenę ogólną wystąpienia pokontrolnego NIK. Cyt. „Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie w 2004 r. budżetu Gminy w zakresie jego powiązań z budżetem państwa, w tym sposób wykorzystania dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, nie mających jednak zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Ocenę ogólną uzasadniają poniższe oceny szczegółowe.” Oznajmił, że po uprawomocnieniu się wystąpienia pokontrolnego i zaleceń zostanie ono całe zamieszczone w BIP-ie i, że w BIPie zostanie opublikowany protokół. Na Komisji Gospodarczej i Samorządu zadano pytanie, czy ja otrzymam protokół? Stwierdził, że jeżeli ktoś z Radnych będzie chciał protokół, cyt. „to proszę przyjść do Urzędu do Pani Sekretarz, będzie on tylko do wglądu. Po wprowadzeniu do BIPu każdy będzie mógł go sobie „ściągnąć”, nie będziemy go drukować, żeby nie robić książki po 100 stron. Na Komisji zadano pytanie, czy ja dostanę (protokół)? Odpowiedź była: „nie”. Tutaj zdania nie zmienię, będzie w BIPie, czekamy na uprawomocnienie się całego wystąpienia pokontrolnego dotyczącego ocen szczegółowych.”
Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka zapoznał Radnych z „Wykazem przetargów za okres od 10 marca 2005 r. do 27 kwietnia 2005 r.”, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Zapytania zgłosili:
1. Radna G. Kasprzyk cyt. „Chciałabym oświadczyć, że Pan Wójt manipulował informacją. Moje pytanie, które zostało na Komisji Gospodarczej i Samorządu w sprawie przedstawienia Radnym opinii zgłoszone brzmiało: czy Wójt udostępni? Czy Pan Wójt przedstawi, czy Radni będą mogli się zapoznać i to chyba jest ogromna różnica?”
2. Radny K. Bober zgłosił zapytanie do pkt. 6 – „Informacji z działalności Wójta ...”, „z którego dnia jest stanowisko NIK?”
3. Skarbnik Gminy – M. Stolc odpowiedziała, że stanowisko jest z 11 kwietnia 2005 roku.
4. Wójt Gminy – J. Wejer stwierdził, iż stanowisko wpłynęło do Urzędu Gminy 12 kwietnia 2005 roku. W dniu 21 kwietnia 2005 roku wpłynął do Urzędu Gminy fax, w którym określono termin posiedzenia jawnego Komisji odwoławczej powołanej przez Dyrektora NIK. Posiedzenie odbyło się 22 kwietnia 2005 roku o godz. 1200, w którym wzięto udział. Od tego terminu Gmina nie otrzymała żadnego dokumentu. Komisja Odwoławcza w składzie: 3-osobowym oznajmiła, iż stanowisko zostanie przesłane do Warszawy wraz z dokumentacją, tam z kolei zostanie potwierdzone stanowisko lub zmienione i przesłana ostateczna wersja tego wystąpienia do Urzędu Gminy.
5. Radny K. Bober zwrócił się z zapytaniem do pkt. 7 „Informacji z działalności Wójta …” – dokąd planuje się poszerzenie drogi Luzino – Kębłowo - Kochanowo – Zelewo? Czy poszerzenie drogi do Kochanowa będzie realizowane w 2005 roku?
6. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, że planuje się poszerzenie ulicy Chłopskiej od głównego skrzyżowania drogi krajowej nr 6 aż do skrzyżowania z ulicą Wiejską w Kębłowie. Gmina wnioskowała o poszerzenie drogi co najmniej do zabudowania Państwa Ellwart. Niemniej jednak Starostwo ma przedstawić swoje stanowisko w powyższym temacie.
7. Radny E. Słowi zadał pytanie: dlaczego firma PETRICO zmieniła nazwę, czy unikają płacenia podatku? Uważał, że Urząd Gminy powinien wiedzieć, kto wchodzi na teren gminy?
8. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, iż Urząd Gminy otrzymał informację o tym, że firma PETRICO zmieniła nazwę i swoją siedzibę. Przeniosła się do Poznania. Podał informacyjnie, że nie zna przyczyn zmiany nazwy firmy.
9. Radny W. Zaczek zapytał, czy sprawdzano w Krajowym Rejestrze Sądowym tę firmę, z uwagi na to, iż część mieszkańców zawarła umowy z firmą PETRICO a część z firmą GEN GAZ ENERGIA SA? Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii.
10. Radna G. Kasprzyk Cyt. „Panie Przewodniczący, ja zgłaszałam problem gazyfikacji na Komisjach, zebraniach, gdyż było wiele uwag i wnioskuję aby tą sprawą zająć się bardzo porządnie i poważnie z tego względu, że interes mieszkańców jest zagrożony, nie tylko poprzez umowę ale poprzez działania tej firmy. Przedstawiciele tej firmy w dalszym ciągu poruszając się po domach opowiadają mieszkańcom różne rzeczy, między innymi to, że będzie można uzyskać ulgi europejskie na budowę sieci gazowej, co jest nieprawdą. Ponadto krytycznie muszę odnieść się do decyzji Wójta w sprawie „wpuszczenia” tej firmy na nasz teren, nie przyglądając jej się uważnie. Uważam, że doszło do wielkiego skandalu w kwestii tej inwestycji, po pierwsze porozumienia zostały już podpisane i w tej chwili podpisywane są nowe. Właśnie nowe zmienione na nasz wniosek, moim zdaniem te porozumienia również są niekorzystne dla mieszkańców. Zawierają błędy i zagrożony jest interes mieszkańców. Dlatego szczególnie chciałam zaapelować i uczulić Radnych, że tej sprawie trzeba się przyjrzeć ze szczególną starannością, bo mogą wyniknąć olbrzymie kłopoty. Jeszcze nie wiadomo jak zachowa się firma PETRICO z umowami, które zostały podpisane. Mój wniosek jest konkretny, żeby dotrzeć do mieszkańców, którzy te umowy podpisali i przedstawicieli firmy PETRICO, aby powiedzieli, że z tytułu podpisania tamtych umów nie będzie żadnych skutków prawnych, z czym ja się nie zgadzam, bo każdy dokument podpisany skutek prawny rodzi. Wniosek jest taki, aby dotrzeć do tych ludzi, czy poprzez Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy i odbyć z nimi rozmowy albo odbyć rozmowy z firmą PETRICO aby tamte umowy zostały anulowane.”
Wobec braku innych dyskutantów prowadzący obrady przystąpił do omawiania kolejnego tematu.

Ad.4.
Wnioski Komisji:
a) Gospodarczej i Samorządu z dnia 19 kwietnia 2005 roku, ( z uwagi na nieobecność przewodniczącego Komisji ), odczytał wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober, tj.
1. Komisja zapoznała się z wnioskami z zebrań wiejskich oraz ze sposobem ich realizacji.
2. Zaznajomiła się z wnioskami celem wprowadzenia zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino.
3. Zapoznała się ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2004 rok”. Podjęła wniosek dotyczący przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 6 głosami „za”, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.
4. Omówiła projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy, tj. projekt uchwały dotyczący:
a) rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i udzielenia Wójtowi Gminy Luzino absolutorium za rok 2004.
b) zmiany budżetu gminy na rok 2005.
c) zaopiniowania „Propozycji planu aglomeracji. Gmina Luzino”.
d) wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektów przygotowanych przez Sołectwa: Dąbrówka, Robakowo i Wyszecino w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.
e) przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Dąbrówka.
f) przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Robakowo.
g) przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Wyszecino.
5. Komisja zapoznała się pismem:
a) Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie utworzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w celu kształtowania polityki komunikacyjnej oraz zarządzania lokalnym transportem zbiorowym. Przyjęła przez aklamację propozycję dotyczącą upoważnienia Wójta do wzięcia udziału w przedsięwzięciu i przedstawienia szerszej informacji na następnym posiedzeniu Komisji.
b) Państwa T. i S. Engelbrecht w sprawie urządzenia i utwardzenia drogi stanowiącej działkę nr 330/5 w Kębłowie oraz odpowiedzią Urzędu Gminy w/w temacie.
c) Radnego K. Bober w sprawie budowy chodnika przy drodze krajowej nr 6 w kierunku skrzyżowania.
d) Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie możliwości wybudowania chodnika przy drodze krajowej nr 6. Po przeprowadzonej dyskusji, Komisja zobowiązała Wójta do podjęcia działań z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie projektowania budowy chodnika we wszystkich innych miejscach niebezpiecznych przy drodze krajowej nr 6 tj. na odcinku drogi od Gościcina do Leśnej Polany i upoważniła do wyrażenia woli o wsparciu finansowym wykonania zadania (tj. przygotowania projektu technicznego i wykupu terenu). Wniosek w/w podjęto jednogłośnie.
e) – wezwaniem Pani M. Jóskowskiej, w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Luzino nr XVII/175/04 z dnia 14 października 2004 roku dot. określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych. Komisja przyjęła przez aklamację propozycję przewodniczącego Komisji dotyczącą nie wznawiania dyskusji nad w/w uchwałą, ponieważ Rada Gminy określiła jasne stanowisko w tym temacie. /Radni nie podjęli dyskusji./
b) Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 14 kwietnia 2005 roku odczytał przewodniczący – Z. Koszałka, tj.
1. Po wysłuchaniu informacji dotyczącej opracowania i wydania książki pt. „Kalendarium Kaszubsko-Pomorskie”, Komisja podjęła wniosek w sprawie przeznaczenia 5.000 zł na jej publikację, 8 głosami „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymującymi się”.
2. Komisja zaznajomiła się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Klubu Sportowego, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ligi Sołeckiej i Gminnego Przedszkola Publicznego za rok 2004.
3. Zapoznała się ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2004 rok”, w zakresie oświaty, kultury, sportu, realizacji zadań inwestycyjnych, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. Rozpatrywała sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w gminie Luzino za rok 2004;
5. Omówiła plany finansowo-rzeczowe na rok 2005 poszczególnych szkół gminy Luzino.
6. Powzięła informację dotyczącą opracowania projektu uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na 2005 rok;
b) zwolnienia NZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie z płacenia podatku od nieruchomości i czynszu za najem pomieszczeń gminnych.
c) zaopiniowania „Propozycji planu aglomeracji. Gmina Luzino”.
7. Po zapoznaniu się z pismem opiekuna grupy tanecznej „Amazonki”, Komisja podjęła wniosek dotyczący przyznania z rezerwy ogólnej budżetu gminy kwoty - 1000 zł na „Powiatowy i Gminny Turniej Formacji Tanecznych”, jednogłośnie. /Radni nie podjęli dyskusji./
c) Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 15 kwietnia 2005 r. odczytała jej przewodnicząca – M. Licau, tj.
1. Komisja zapoznała się ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2004 rok”, w zakresie rolnictwa, ochrony środowiska, realizacji zadań inwestycyjnych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Zaznajomiła się z projektem uchwały w sprawie:
a) zaopiniowania „Propozycji planu aglomeracji. Gmina Luzino”;
b) zmiany budżetu gminy na 2005 rok;
c) rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i udzielenia Wójtowi Gminy Luzino absolutorium za rok 2004.
3. Wysłuchała informacji dotyczącej zrównoważonego programu rozwoju obszarów wiejskich, wielofunkcyjności rolnictwa, ograniczenia bezrobocia ludności wiejskiej. /Radni nie podjęli dyskusji./
d) Statutowej z dnia 20 kwietnia 2005 roku oraz stanowisko odczytał jej przewodniczący W. Zaczek. Wnioski oraz stanowisko w załączeniu. /Radni nie podjęli dyskusji./
e) Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2005 roku odczytała jej przewodnicząca – M. Sicha, tj.
1. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą zawartych kontraktów pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a:
a) Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Ośrodkiem Zdrowia” w Luzinie
b) Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum Stomatologicznym” w Luzinie na świadczenie usług medycznych i stomatologicznych w 2005 roku.
2. Komisja rozpatrywała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok, w zakresie służby zdrowia, opieki społecznej, realizacji zadań inwestycyjnych i pozostałej działalności.
3. Powzięła informację o przygotowywaniu projektu uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2005;
b) zwolnienia NZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie z płacenia podatku od nieruchomości i czynszu za najem pomieszczeń gminnych.
c) zmiany uchwały Nr XX/200/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie i Robakowie.
(Radni nie podjęli dyskusji.)
Wójt Gminy – J. Wejer wyjaśnił kwestię zwolnienia w 2005 roku NZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie z płacenia podatku od nieruchomości i czynszu za najem pomieszczeń gminnych celem zachowania dyżurów lekarsko-pielęgniarskich w soboty i niedziele. Wójt po zapoznaniu się z literaturą prawną i orzecznictwem, a także po uprzednim przegłosowaniu wniosku przez Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej podjął decyzję indywidualną o zwolnieniu z płacenia podatku od nieruchomości i czynszu za najem pomieszczeń.
Zapytanie do wniosków Komisji Gospodarczej i Samorządu zgłosił:
1. Radny K. Bober stwierdził, iż sformułował zapytania na prośbę mieszkańców, w sprawie podjętej uchwały dotyczącej określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino i, że w par. 2 uchwały wymieniono podmioty gospodarcze, których nie obowiązują zasady określone w par. 1. W związku z czym zapytał: co z usługami ochrony mienia i ludzi, z usługami turystycznymi, barami zlokalizowanymi przy drogach, które funkcjonują całą dobę? Zgłosił wniosek, aby podanie Państwa Pobłockich zam. przy ul. Zamkowej w Kębłowie, dotyczące przeznaczenia terenów pod działalność gospodarczą zaakceptować pozytywnie, ponieważ grunty te przylegają do terenów już zagospodarowanych. Opowiedział się za opinią pozytywną, ze względu na tworzenie przyszłościowo nowych miejsc pracy. Potem zadał kolejne pytanie: czy droga do Państwa Engelbrecht została wyremontowana?
2. Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka odpowiedział Radnemu Bober, że podczas wiosennych „remontów dróg” w Kębłowie droga do Państwa Engelbrecht została zrobiona.
3. Wójt Gminy – J. Wejer poinformował Radnego Bober, iż po sesji zaplanował spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa - M. Kaliszewskim w sprawie sprawdzenia granicy nieruchomości m.in. LP przy drodze krajowej nr 6 celem złożenia wizyty w Dyrekcji Generalnej Budowy Dróg i Autostrad i omówienia kwestii dot. budowy chodników przy drodze krajowej nr 6. Ponadto Wójt powiedział, iż stanowisko Komisji Gospodarczej i Samorządu w kwestii budowy chodników (partycypacji w kosztach opracowania projektu technicznego i wykupu gruntów) jest tak jasne i, że nie wymaga głosowania.
4. Radny K. Bober zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, w związku z prośbą przewodniczącego Koła LPR – S. Bober i zgłosił wniosek, aby Komisja ponownie rozpatrzyła podanie Państwa Rzepka w sprawie udostępnienia im wolnego pomieszczenia, w budynku gminnym w Kochanowie.
Z uwagi na brak innych dyskutantów prowadzący obrady przystąpił do realizacji następnego tematu.

Ad.5.a.
Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2004 przedstawiła Radna – członek Komisji Rewizyjnej - M. Licau. Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5.b.
Głos w „Dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2004” podjął/ła:
1. Radny K. Bober zapytał, czy przewodniczący Komisji Rewizyjnej byłby w stanie odczytać zapytania Komisji, które zaadresowano do Wójta z tego względu, aby ich nie powtarzać?
2. Skarbnik Gminy – M. Stolc odczytała odpowiedzi na zadane pytania przez Komisję Rewizyjną, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
3. Radna G. Kasprzyk - cyt. „Jak zwykle moim zdaniem nie została zrealizowana w pełni zasada szczegółowości, która obowiązuje przy konstruowaniu budżetu i wykonywaniu budżetu, pokazaniu Radnym na co zostały wydane środki finansowe. Wyraźnie widać to na przykładzie „remontów szkół”, gdzie remonty te zostały wrzucone do jednego kotła. Dwa lata o to prosimy, żeby pokazać te wydatki remontowe na poszczególne szkoły i nie daje to jednak oczekiwanych rezultatów. Uważam, że taka dokładność pokazania jak wydaje się pieniądze w gminie jest istotna i bardzo ważna. Uważam, że system ten jakby nie spełnił wszystkich i nie zostały zrealizowane wszystkie zadania, które Wójt zaplanował. Mam na myśli rozbudowę szkoły w Kębłowie. W planie było 727.630 zł wydano zaledwie 91.867 zł. Wójt co prawda w objaśnieniach do budżetu wspomina, że nie został wyłoniony wykonawca robót, ale takie wyjaśnienie wydaje mi się mało wiarygodne, bo jeżeli przez cały rok nie można wybrać wykonawcy, to chyba świadczy o opieszałości albo o tym, że komuś nie zależało na tym, żeby to zadanie zaplanowane w budżecie na 2004 rok zrealizować. Podobna sytuacja jest z budową mini sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wyszecinie – pomieszczenie rekreacyjne. Natomiast Wójt napisał, że nie zaciągał kredytów i bardzo dobrze, bo ja apelowałam z całą odpowiedzialnością o to, żeby nie zadłużać gminy. Ale trzeba też powiedzieć, że Wójt nagminnie i naprawdę w tym roku ze dwojoną siłą wyprzedawał mienie gminne. Mam tutaj na myśli budynek, czy działkę po byłej Spółdzielni Mleczarskiej, które to mienie można zaliczyć do „perełek”. Było to pierwsze miejsce w centrum Luzina, które mogliśmy zagospodarować inaczej, być może lepiej. Mogliśmy, być może, zdobyć więcej pieniędzy, a przede wszystkim Wójt zrealizował to zadanie mimo protestów, jakie w tej kwestii były stosowane i to jest oburzające. Ponadto chciałabym ustosunkować się również do takiej sprawy – w budżecie zapisana jest kwota 10.721 zł w dziale 010 – rozruch i dzierżawa prasy taśmowej na oczyszczalni. Ja wielokrotnie na sesjach mówiłam o tym, że prasa do osadu zakupiona do oczyszczalni ścieków powinna być zapewniona przez gwaranta, no niestety został na to dodatkowo zaciągnięty kredyt. Jak Państwo wiecie a Wójt nas zapewniał, że urządzenie to, które do końca 2004 roku tam na oczyszczalni pracowało, mam na myśli tę prasę, zostało umiejscowione darmowo a dzisiaj my czytamy w budżecie, że za rozruch i dzierżawę tej prasy zapłaciliśmy 10.721 zł. Ja tego nie rozumiem i proszę, aby Wójt to wyjaśnił. Skoro twierdził, że urządzenie to w ramach próby zostało darmowo tam zamontowane. Chciałabym, aby Wójt wyjaśnił taką kwotę - w dziale 010 - została zapisana suma 71.687 zł dotyczy ona remontów m.in. przeglądów, wywozu nieczystości na oczyszczalni. Dlaczego to jest, tak porażająca wysoka suma?” Zwróciła uwagę na wzrost wydatków związanych z wydawaniem Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy. Stwierdziła, iż w roku 2003 na Biuletyn wydano kwotę 17.300 zł a w 2004 roku 19.853 zł. Zapytała: dlaczego wzrosła ta kwota? Cyt. „Mam jeszcze uwagi do nie zrealizowanych wniosków Radnych stawianych na wielu Komisjach w zakresie zakupu kserokopiarki. Została wydatkowana na sprzęt komputerowy i ksera kwota 45.344 zł, a w Biurze Rady w dalszym ciągu kserokopiarki nie ma. Czy to jest jakaś celowa robota, żeby znowu nam Radnym utrudniać pracę, żebyśmy musieliśmy biegać do innych urzędów, czy do innych miejsc i kserować sobie dokumenty? O co tutaj chodzi, żeby przez dwa lata nie można było się doczekać kserokopiarki a doczekały się inne działy administracyjne gminy? W zakresie oświaty o remontach już mówiłam, co się za tym kryje, że się wrzuca te remonty w jeden kocioł, to zostawiam pod rozwagę obecnych. Apeluję o to już dwa lata i jakoś nie mogę się doczekać, żeby te remonty zostały wykazane. W dziale 900 – Pan Wójt zapłacił 42.975 zł na utrzymanie wysypiska, już pomijając fakt, że ten sam Pan Wójt, kiedy był Sekretarzem Gminy zrobił świetny interes z Agorą. W 1990 latach, bo w zamian za dozór wysypiska Agora nam zwoziła śmieci z okolicy, skąd tylko się dało. Pan Wójt w tym roku tylko oprócz kwoty 42.975 zł, (która to kwota dotyczy tylko utrzymania wysypiska), wydał dodatkowo w ramach robót rekultywacyjnych kwotę 39.772 zł. Czy Państwo sobie zdajecie sprawę, jakie to są zawrotne środki? Jaki interes zrobił Pan Wójt i jego ekipa przez 15 lat, kiedy w tym roku tylko wydano ponad 80.000 zł, i na szczęście, że to wysypisko zostało zamknięte, bo już dłużej naprawdę tego ciągnąć nie można było. O odśnieżaniu tu już w ogóle nie będę mówiła, bo te sumy ciągle wydają się bardzo wysokie. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć o takiej sprawie, że uważam, iż Pan Wójt doprowadził do bardzo wysokich zaległości podatków od nieruchomości. Przekazano kwotę 123.995 zł, mnie bulwersuje jedna sprawa, bo Spółdzielnia Mleczarska była w upadłości, jak Państwo wiecie, jest winna tytułem podatku od nieruchomości Gminie kwotę 33.668 zł i za „zarząd mieniem” kwotę 14.827 zł, a Pan Wójt zwraca jej 40.000 zł. Pytanie: dlaczego środki te zostały Spółdzielni Mleczarskiej wypłacone a nie zostały zaliczone na poczet podatku?” Potem zadała pytanie dotyczące dotacji celowej. Cyt. „Dotacja ta dotyczy realizacji zadania własnego w zakresie finansowania pokrycia kosztów kształcenia młodocianych, czyli uczniów. Pan Wójt stwierdził, że środki te, które Pan notabene sobie wyliczył, sam podał, przygotował, środki otrzymał a potem je oddał z powrotem do Ministerstwa. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Na jakiej podstawie w ogóle wysnuł Pan wniosek, że nie było chętnych, co Pan zrobił w tym kierunku, żeby po prostu byli ochotnicy? Z tego co wiem to w innych gminach jest bardzo duże zainteresowanie tego typu środkami. Ludzie korzystają z tego, bo mają uczniów, mają młodocianych ale co Pan zrobił w tej kwestii, czy ukazała się jakaś informacja w Biuletynie, że takie środki są do wykorzystania? Czy Pan pisma napisał do przedsiębiorców, przecież w budżecie Pan wyraźnie napisał, że kwotę tę wyliczył Pan na podstawie informacji, które posiada Pan o młodzieży kształcącej się na naszym terenie, o tych młodocianych.”
4. Radny K. Bober – cyt. „Cały 2004 rok, (jeżeli chodzi o inwestycje: „budowa dróg i utwardzanie ulic: ulicy Wschodniej, Brzozowej, Słonecznej, Dolnej), mówiliśmy, że będziemy w ramach tych pieniędzy robić projekty, żeby można było ruszyć z tymi drogami w jakimś nieokreślonym czasie. Ja z tą świadomością żyłem, zadałem Panu na Komisji Gospodarczej i Samorządu pytanie, czy jakiś projekt został wykonany? Z przedstawionego sprawozdania wynika, że w tej sprawie nie zostało nic zrobione. Chciałbym usłyszeć to od Pana na sesji, bo jeżeli nie zostało zrobione w tym temacie nic a mówię o projekcie na budowę tych dróg, to jest powód, że będę głosował przeciw udzieleniu Pana absolutorium. Jeżeli mówimy cały rok, że w ramach tych pieniędzy wykonujemy projekty, żeby można było w końcu zacząć utwardzanie części Luzina, która jest najbardziej zaludniona a w tej sprawie nic się nie robi to, jest to potwierdzenie słów, które powiedziała przed chwilą Radna G. Kasprzyk. Jeżeli faktycznie nic nie zostało zrobione to ja będę głosował przeciw udzieleniu Panu absolutorium, tylko i wyłącznie w związku z tą sprawą.”
5. Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do w/w wypowiedzi twierdząc, że
a) ma odmienne zdanie w kwestii przedstawienia zasady szczegółowości w sprawozdaniu, ponieważ w bieżącym roku wyjątkowo potraktowano tę zasadę. Wprowadzono szereg dodatkowych informacji do sprawozdania. Według Wójta sprawozdanie opracowano bardzo szczegółowo i bez uchybień.
b) nie prawdą jest, iż przez cały rok nie można było przygotować inwestycji: rozbudowy szkoły w Kębłowie, ponieważ dopiero, bodajże 18 sierpnia 2004 r. zostało podpisane porozumienie z Wojewodą i Marszałkiem, gdyż kontrakt wojewódzki jest realizowany poprzez Marszałka i Wojewodę. Opracowano specyfikację. We wrześniu najprawdopodobniej 02 lub 3 rozpisano przetarg. Zgodnie z pełną procedurą trwającą od 6 – 8 tygodni, na koniec października wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższała kwotę założoną na wykonanie zadania. Dlatego przetarg unieważniono. W ślad za tym wystąpiono do Ministra o nie wygaszanie środków z kontraktu wojewódzkiego. Zaakcentował w swej wypowiedzi, iż inwestycji nie można było wykonać, ponieważ trzeba było dostosować się do zasad określonych m.in. w kontrakcie wojewódzkim.
c) złożono wniosek na dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wyszecinie. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę Panelu Ekspertów. Przepadł na Pomorskim Komitecie Sterującym, gdzie złożono bardzo wiele dobrych wniosków, bo na kwotę 100 mln zł a do rozdziału było zaledwie 14 mln zł. Dlatego Rada Gminy w tym roku podjęła decyzję o tym, że rozbudowuje szkołę z własnych środków. Dzisiaj informowaliśmy Radę o tym, że rozpisano przetarg na wykonanie w/w inwestycji tak, aby w lipcu – sierpniu tę pierwszą część zrealizować.
d) zrealizował uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w Luzinie, (terenu po byłej mleczarni), którą podjęła Rada Gminy.
e) wydatkowano kwotę 10.721 zł w dziale 010 – na rozruch i dzierżawę prasy taśmowej na oczyszczalni i, że o tej kwestii (dzierżawie prasy do osadu) mówił nawet na zebraniu wiejskim w Luzinie. Najpierw w oczyszczalni zamontowano drejmat, który był wystarczający, gdy dopływało 200 – 300 m3 dziennie ścieków. Natomiast gdy podłączone zostały kolejne nieruchomości i powstawało więcej osadu to zamontowanie tej prasy było zasadne i jest docelowe.
f) kwotę 71.687 zł – w dziale 010 – materiały i usługi w zakresie prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wydatkowano m.in. na czyszczenie piaskownika, wywóz nieczystości, przeglądy oczyszczalni, remont i montaż pomp ściekowych. Oznajmił, iż nie wyszczególniono wszystkich rzeczy na co przeznaczono pieniądze, bo sporządzono by następną księgowość.
g) wydatki na Biuletyn wzrosły o kwotę 2.000 zł i jeżeli Rada Gminy zdecyduje o ograniczeniu środków finansowych na wykonanie tego zadania, to Biuletyn będzie wydawany w skromniejszej szacie.
h) od listopada w budynku, w którym znajduje się siedziba Rady Gminy znajduje się kserokopiarka. Nie ustawiono jej w Biurze Rady, ponieważ nie ma tam miejsca. Nie jest to nowa kserokopiarka, ale nie było skarg na jej funkcjonowanie.
i) w sprawozdaniu wyszczególniono wydatki remontów szkół i podano wszystkie zadania, które wykonano. Nawet gdyby Radni śledzili informacje o przetargach, które podawano na sesjach, to też mieliby orientację o wydatkach poszczególnych szkół. Np. na wymianę okien w szkole w Luzinie wydatkowano 136.000 zł.
j) nie odniesie się do słów: „o sugestiach i interesach” w temacie: wysypisko śmieci. (cyt. „pozostawiam to milczeniem”). Oznajmił, że kwotę 42.975 zł przeznaczono na: równanie śmieci - 23.174 zł, nadzór wysypiska poprzez zatrudnienie pracownika – 9.581 zł, opłatę za korzystanie ze środowiska – 10.220 zł. Z uwagi na to, iż wysypisko śmieci nie spełniało norm podjęto decyzję o jego zamknięciu.
k) możemy podjąć decyzję, iż będziemy odśnieżać drogi dopiero po 3 dniach opadów, to wtedy wydamy znacznie mniej pieniędzy, tylko co powiedzą mieszkańcy na ten temat. Powiedział, iż z jednej strony dużo wydajemy pieniędzy na odśnieżanie, z drugiej strony mieszkańcy wciąż chcą aby drogi były częściej odśnieżane, by było jeszcze lepiej a to jest związane z kosztami.
l) zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec 2004 roku wynosiły 264.226 zł i w stosunku do stanu na koniec roku 2003 wzrósł o 2 % , czyli był mniejszy niż inflacja a więc realny spadek wyniósł o 1 %, zgodnie z uchwałą nr 83/III/2005 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2005 roku.
m) kwestia OSM była przedstawiana na sesjach. Rada Gminy zdecydowała, aby zapłacić pieniądze mleczarni. Gdyby Rada takiej „decyzji” nie podjęła to dzisiaj obiekt stałby i niszczał. Nie wiadomo, czy nie byłby ponownie podpalony. W kolejce do ściągnięcia podatków Gmina kwalifikuje się w dwóch różnych grupach. Cyt. „Jeżeli chodzi o podatki jest na czwartym lub piątym miejscu po ZUSie i Urzędzie Skarbowym, natomiast z tytułu „zarządu mieniem - wieczystego użytkowania”, jest na ósmym miejscu i nierealne było ściągnięcie środków. Informacja o tym była. Praktycznie chodziło o to, aby obiekt został zagospodarowany, a że był „perełką” to pokazały kwoty, które uzyskano przy sprzedaży na przetargu. Dobrze się stało, że kupili to nasi przedsiębiorcy, bo to będą miejsca pracy i teren zagospodarowany. Gdybyśmy tej kwoty nie przekazali, (części poniesionych nakładów finansowych), to nie można byłoby uregulować spraw własnościowych z OSM, ponieważ obiekty które tam zostały wybudowane, nie były własnością gminy.
n) jeżeli chodzi o młodocianych nowelizacja dotyczyła obowiązku dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia przypisanego gminom właściwie ze względu na miejsce zamieszkania młodocianych pracowników w ramach tzw. ulgi uczniowskiej dla pracodawców za kształcenie. Dofinansowanie kosztów kształcenia obejmowało pracodawców, którzy zawarli umowy w celu przygotowania zawodowego po 31 grudnia 2003 roku a o przyuczenie rozpoczęto i zakończono w 2004 roku oraz pracodawców, którzy zawarli umowy przed dniem 1 stycznia 2004 ale kształcenie rozpoczęli w roku szkolnym 2004/2005. Wysokość dotacji została ustalona w oparciu o posiadane przez gminę informacje w zakresie realizacji obowiązku nauki przez młodzież zamieszkującą na jej terenie. Z uwagi na brak wniosków ze strony pracodawców w w/w kwestii, do końca roku gmina nie dofinansowała kosztów przyuczenia młodocianych pracowników do wykonywania określonej pracy. Dofinansowanie stanowiła dotacja celowa na realizację zadań własnych, która w związku z brakiem wnioskodawców w dniu 30 grudnia 2004 roku została zwrócona do budżetu państwa. W gminie Luzino mamy tylko informację dotyczącą realizacji obowiązku szkolnego generalnie nie mogliśmy zlokalizować ośmiu, czy dziewięciu uczniów, tu przypuszczaliśmy, że to jest ta grupa. Gmina składała orientacyjnie wniosek na 10 osób, w tym roku złożyła na 3 osoby, bo też nie mamy pełnej informacji ilu pracodawców, podpisało umowy. Pracodawcy najpierw podpisują umowy a potem dopiero występują o refundację.”
o) zlecono wykonanie projektu na ulicę Brzozową i Wschodnią oraz wykonano odwodnienie a także przełożono sieć wodociągową. Powiedział m.in., gdybyśmy zlecili wykonanie projektu, to mielibyśmy ładny projekt bez nowej sieci wodociągowej i sieci odwodnieniowej, a tak po inwentaryzacji sieci przygotowano mapę, na której zostały naniesione media i w oparciu o te dokumenty przygotowywany jest projekt techniczny na dwie ulice, który zostanie wykonany do końca maja.
6. Radna G. Kasprzyk zapytała: dlaczego Pan wydatkował kwotę 10.721 zł już w 2004 roku a zgodę Rady na zamontowanie prasy do osadu uzyskał Pan dopiero w 2005 roku, bo zadanie zostało wniesione do projektu budżetu. Cyt. „Nawiązał Pan do zasady szczegółowości, jak Państwo wiedzą, jak się konstruuje budżet, a ustawa o finansach publicznych wyraźnie mówi jakie zasady muszą być przestrzegane. Pana stwierdzenie, że każdy ma swoje zdanie, Pan ma takie, jest co najmniej nie na miejscu, bo ustawa mówi tak a nie inaczej i tutaj nie ma, że ktoś ma swoje zdanie. Tylko tutaj liczy się to, co jest powiedziane w ustawie.” Nie zgadzała się z wypowiedzią Wójta dotyczącą remontów szkół, ponieważ od 2 lat apeluje o to, żeby nie wrzucać wydatków do jednego „kotła”. Cyt. „Pan znowu odsyła mnie do szukania, po dokumentach oczywiście ja to zrobiłam, tylko kwoty, o których Pan mówi oczywiście są mi doskonale znane. Ale ja uważam, że nic by się nie stało Panu, czy urzędnikowi, który jest odpowiedzialny za ten odcinek, żeby w tej uchwale budżetowej zapisał, że na Barłomino wydano tyle, na Kębłowo tyle. Niestety nie robicie tego Państwo, a że się wrzuca koszty w jeden kocioł to one mają swój cel, my wiemy jaki. Wcale nie chodzi o numerowanie jakichś słupków. Nie mam zamiaru numerować, sprawdzać. Tu chodzi o obraz, ile się wydaje na tę szkołę, a ile na tę szkołę. Co do wykonawcy nie zgadzam się z Panem, bo były takie sytuacje w gminie, że były przetargi, że był jeden wykonawca to biegaliście po terenie naszej gminy, żeby wyszukać drugiego, żeby przetarg mógł się odbyć, żeby przez rok nie można było znaleźć wykonawcy, to świadczy o czyjeś opieszałości i że nie chcieliście zrealizować tego zadania. Na koniec chciałam powiedzieć, że zauważyłam, iż cena budowy chodników w odniesieniu do 1 m spadła na 69 zł. Myślę, że to dzięki moim ubiegłorocznym apelom cena ta spadła z ponad 120 zł tak jak to miało miejsce na niektórych odcinkach, to przypisuję sobie jako mój osobisty sukces. I tutaj właśnie daje to dużo do myślenia, że jednak można zrobić chodnik za 69 zł i cieszę się bardzo z tego.”
7. Wójt Gminy – J. Wejer ponownie zabrał głos udzielając stosownych wyjaśnień Radnej Kasprzyk. Oznajmił m.in., że w ubiegłym roku wydzierżawiono prasę i zrealizowano zadanie z „zadań bieżących” . W dniu 15 października 2004 r. Rada Gminy podjęła stanowisko dotyczące ustalenia rzeczowego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2005, zamieszczając zadanie: zakup prasy do osadu. W dniu 07 grudnia 2005 roku przyjęła budżet gminy na 2005 rok. Dzisiaj informowaliśmy o rozstrzygnięciu przetargu w tej sprawie, a więc zakup prasy nastąpił w 2005 roku a wcześniej była realizowana umowa dzierżawy, która została sfinansowana ze środków bieżących. Cyt. „Ja tutaj nie znajduję żadnego uchybienia formalno-prawnego. Jeżeli chodzi o zasadę szczegółowości, reguluje to ustawa, natomiast gdybyśmy sporządzili sprawozdanie niezgodnie z ustawą to na pewno ono zostałoby zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową a że nie zostało zakwestionowane tzn., że zostało to zrealizowane zgodnie z ustawą i, że została też zachowana zasada szczegółowości. Pani nie rozumie tego co ja powiedziałem wcześniej. Przetargu na Kębłowo nie rozstrzygano przez cały rok, natomiast można było rozpisać przetarg dopiero po podpisaniu porozumienia z Marszałkiem Województwa Pomorskiego i Wojewodą. Porozumienie podpisano 18 sierpnia 2004 r., przetarg został rozpisany 3 września 2004 r. (14 dni) potem biegły terminy proceduralne” wynikające z kontraktu. Z uwagi na to, iż wpłynęła jedna oferta przetarg unieważniono i jednocześnie wystąpiono o nie wygaszanie środków na wykonanie tej inwestycji. „Od roku jest dopuszczalne przepisami, że przetarg można rozstrzygać jeżeli wpłynie jedna oferta. Myślę, że kwota 330.000 zł, którą pozyskałem jest znaczącym wsparciem finansowym budżetu. Tutaj żadnych uchybień formalno-prawnych nie znaleziono. Ponadto trzeba pamiętać, że Minister przyjął nasze wyjaśnienia i terminy, bo występowaliśmy o nie wygaszanie środków finansowych. W rozporządzeniu swoim z dnia 14 grudnia 2004 r. ujął zadanie: „rozbudowa szkoły w Kębłowie” przeznaczając środki na ten cel, które obecnie jest realizowane.
8. Radna G. Kasprzyk Cyt. „Pan Wójt stwierdził, że Pani nie rozumie o czym ja mówię”. Ja chciałam powiedzieć, że Pan też nie wie o czym ja mówię, bo ja nie podważałam całej zasady szczegółowości w tym budżecie. Ja podważałam przestrzeganie tej zasady w odniesieniu do remontów o czym apeluję i mówię od dwóch lat i mogłam tu wskazać również inne działy budżetowe, w których ta zasada nie jest przestrzegana ale tego nie zrobiłam. W związku z czym doskonale rozumiem o czym mówię. Pan nie rozumie, Pan nie chce tego zrozumieć. Ponadto uważam, że wydatkowanie kwoty 10.721 zł na rozruch i dzierżawę prasy do osadu (proszę protokołować i dosłownie to zapisać, ja to sprawdzę, bo ostatnio zdarza się tak, że ja proszę o dosłowne zaprotokołowanie mojej wypowiedzi a potem okazuje się, że wypowiedź ta jest, no jakby napisana w odczuciach protokolantki). Uważam, że wydatkowanie kwoty 10.721 zł wykazanej w dziale 010 – przeznaczonej na „rozruch i dzierżawę prasy taśmowej jest uchybieniem, zwracam się do Komisji Rewizyjnej, ponieważ wielokrotnie prosiłam, zwracałam się do Rady, apelowałam o to żeby sprawdzić, czy zakup tej prasy objęty jest gwarancją. Nikt się nie pofatygował, zarzucałam nawet w związku z tym niegospodarność, mało tego, uważam, że to urządzenie powinno być objęte gwarancją, oburza mnie fakt, że na zakup tego urządzenia został w tym roku zaciągnięty długoterminowy kredyt w kwocie 120.000 zł. Stawiam wniosek o to, żeby tę sprawę sprawdziła Komisja Rewizyjna. Jeszcze raz podkreślam, uważam, że jest to uchybienie, bo skoro Wójt nie miał przyzwolenia na, że tak powiem, umiejscowienie tego urządzenia, otrzymał je dopiero na podstawie uchwały budżetowej na 2005 rok. Uważam, że kwota ta definitywnie nie powinna być wydatkowana, bo nie miał Pan pozwolenia Rady na zapłacenie kwoty 10.721 zł, na rozruch i na dzierżawę tej prasy.”
9. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Jedna rzecz, (uwaga moja), że Pani nie rozumie, o czym ja mówię, dotyczyła tylko i wyłącznie części dotyczącej Kębłowa, bo to tłumaczyłem dosyć jasno a Pani później powtórzyła, że przez cały rok nie można było znaleźć wykonawcy, to w tym sensie, to się odnosiło. Jeżeli chodzi o zakup prasy do osadu, Rada Gminy tą sprawą się zajmowała, podjęła stosowne „decyzje" i ja je realizuję. Zadania bieżące to jest jedna rzecz, a zakupy inwestycyjne to jest druga rzecz. Rada Gminy podjęła uchwałę o przeznaczeniu środków na zakup inwestycyjny, wydatki majątkowe na zakup prasy i to zostało właściwie, (bo rozstrzygnięto przetarg), zrealizowane w 2005 roku. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki bieżące to nie sposób w każdym punkcie pytać się Radnych np. czy pozwalają przeznaczyć pieniądze na odśnieżanie? „Jeżeli są pieniądze na bieżące utrzymanie to moim zdaniem trzeba nimi tak gospodarować, aby oczyszczalnia, czy wodociągi funkcjonowały prawidłowo. „Jeżeli pompa zepsuje się to co mam czekać do sesji i pytać się Radnych, czy ja mogę wydać np. 3.000 zł, czy 5.000 zł na zakup nowej pompy, ponieważ stara została spalona? Są wydatki, pieniądze, które są przeznaczone na wydatki bieżące, na utrzymanie i to po prostu realizuję.”
10. Radna G. Kasprzyk cyt. „Jednak niestety Pan nie rozumie o czym ja mówię do Pana, i nie zrozumie Pan nigdy. O zasadzie szczegółowości mówiłam tylko w odniesieniu do remontów szkół (a Pan przekręcił fakty, bo tak jest Panu wygodnie). Mówiąc o zadaniu inwestycyjnym w Kębłowie, postawiłam Panu zarzut, że nie zrealizował Pan zadania inwestycyjnego, które sam Pan zaplanował.”
11. Przewodniczący Rady Gminy –W. Kunz stwierdził, że cyt. „Komisja Rewizyjna jako wewnętrzny kontrolny organ Rady na swoich posiedzeniach poświęconych analizie wykonania budżetu za rok 2004 oraz na podstawie kontroli przeprowadzonych w ciągu całego roku 2004 sformułowała opinię z wykonania budżetu, która została przedstawiona w tym punkcie Wysokiej Radzie a przedmiotowa dyskusja, która obecnie prowadzona jest ma wyjaśnić ewentualne wątpliwości i zapytania Radnych.” Zapytał, czy Radni mają jakieś uwagi lub pytania.
12. Radny S. Cejrowski – poprosił prowadzącego obrady o przegłosowanie wniosku, który zgłosiła Radna G. Kasprzyk.
13. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odpowiedział, że w punkcie: „Wolne wnioski i zapytania” zostanie poddany wniosek Radnej Kasprzyk pod głosowanie. Nadmienił, iż została przedstawiona opinia Komisji Rewizyjnej i, że Radni zgłaszali swe zapytania. Później zwrócił się Radnych, czy mają jeszcze jakieś uwagi lub zapytania? Wobec braku mówców zamknął podpunkt: „dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2004” i przystąpiono do realizacji kolejnego podpunktu.

Ad.5.c.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
W związku z czym przewodniczący Komisji odczytał:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
b) uchwałę nr 65/III/2005 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2005 r.
c) uchwałę nr 83/III/2005 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podsumował pracę Komisji Rewizyjnej, podziękował jej za wywiązanie się ze swoich obowiązków. Zaakcentował w swej wypowiedzi słowa Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w uchwale 65/III/2005 – cyt. „ Biorąc pod uwagę powyższe skład orzekający uznał, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Luzino wywiązała się z obowiązku nałożonego na nią postanowieniami art. 18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm., bowiem sformułowała swoją opinię o wykonaniu budżetu w oparciu o własne ustalenia wynikające z przeprowadzonych kontroli oraz sprawozdań Wójta stwierdzając, że budżet został wykonany prawidłowo, z punktu widzenia kryterium gospodarności, celowości, legalności i rzetelności.” Potem przystąpił do realizacji następnego podpunktu.

Ad.5.d.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poprosił Panią Skarbnik Gminy o zapoznanie Radnych z protokołem z kontroli NIK.
Wójt Gminy - J. Wejer – cyt. „Proszę Panie Przewodniczący, życzę przyjemnego czytania.”
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober cyt. „W kwestii formalnej, Panie Wójcie myślę, że Pan siebie ośmieszył, nie mnie. Ja mówiłem o tym na Komisji Gospodarczej i Samorządu. Zadałem Panu pytanie, czy my możemy się z nim zapoznać. Pan się zasłonił ustawą o ochronie danych osobowych. Tłumaczył Pan, że są jakieś wystąpienia, że Pan się do tego odnosi. Ja sobie zadałem trud. Mam opinię radcy prawnego dotyczącą tej sprawy. Dzisiaj myślę, że to jest działanie na szkodę Rady, bo tak sobie niejednokrotnie mówiliśmy, Rada Gminy pracuje na Komisjach. Ja zadałem konkretne pytanie na Komisji Gospodarczej i Samorządu a Pan mnie zbył. Ja Panu powiedziałem na Komisji Gospodarczej i Samorządu, że ja Pana do końca, kiedy będę radnym, będę Pana traktował bardzo poważnie. Proszę, żeby Pan się tym moim stwierdzeniem przejął. Naprawdę niech Pan się tym przejmie, ja naprawdę Pana będę traktował bardzo poważnie. Dzisiaj to jest niepoważne potraktowanie Rady, bo ja sobie sięgnąłem do internetu, takie protokoły krążą po internecie, jak powiedziałem na wstępie, że ja się nie doszukuję żadnych sensacji tylko zwykła ludzka życzliwość, jeżeli my między sobą mamy rozmawiać, możemy mieć różne zdania, możemy się spierać, wypracowujemy tutaj te zdania w głosowaniu ale traktujmy się poważnie. Czas na to był na Komisji. Ja o to prosiłem a Pan mnie po prostu zbył. Tam jest artykuł w tej ustawie, który mówi co grozi za to, że się nie udostępni rzeczy, które powinne być udostępnione. Jest wyraźnie napisane. Ja miałem tę świadomość na Komisji, na której pytałem o ten protokół, a Pan mógł zapytać a co Pan chciał z tego protokołu? Ja bym Panu powiedział. Dlatego mój wniosek formalny jest taki: że czytanie protokołu (będziemy go tak słuchali jak materiały, które czytał kolega Cejrowski) nam nic nie da. Są wystąpienia i są pewne stanowiska, to że trwa proces iż Państwo odwołaliście się itd., to proces trwa i może on trwać w nieskończoność. Jest okres taki, że my udzielamy akurat absolutorium za 2004 rok i akurat tak się złożyło, że kontrola NIK skończyła się przed, także uważałem za stosowne poinformowanie po prostu Radnych, czy ta kontrola coś stwierdziła, czy nie? Pańskie działanie jest takie, że ja się muszę domyślać co Pan chce osiągnąć, że Pan tego nie przedstawił. Dlatego ja czytałem uważnie, protokół jest dokumentem, który podlega udostępnieniu. Pisze Pan tutaj w swoim sprawozdaniu, że ono zostanie opublikowane i to mnie satysfakcjonuje. Dlaczego pytałem również o datę, to wpłynęło 12 kwietnia 2005 r. Komisję Gospodarczą ... mieliśmy 19 kwietnia 2005 r. wystarczyło to przeczytać, przedstawić, powiedzieć i nie byłoby pytań. Jeszcze raz bardzo Pana proszę publicznie, żeby Pan zaczął mnie traktować bardzo poważnie, bo ja naprawdę będę Pana traktował poważnie. Mój wniosek formalny jest taki, żebyśmy przyjęli taki sposób, jaki przyjęliśmy ten punkt, decyzje podjął Przewodniczący Rady Gminy, za co mu podziękowałem, ja bym prosił zapoznać Radnych z wystąpieniami pokontrolnymi, ponieważ chciałbym wiedzieć na czym polegały, czego one dotyczyły i tylko o to prosiłem na Komisji Gospodarczej... . Zgłaszam wniosek formalny, żeby się ograniczyć do wystąpień, które zostały sformułowane przez NIK.”
Skarbnik Gminy – M. Stolc przedłożyła wyjaśnienia twierdząc, iż protokół NIK jest właściwie odzwierciedleniem wszystkich spraw do którego kontrola miała wgląd. W protokole są podane imiona i nazwiska wykonawców, rachunki, kwoty. Cyt. „Protokół nie zawiera tego co my mamy zmienić, poprawić, dokonać jakichś zmian w realizacji budżetu. Natomiast wystąpienie pokontrolne zostało do nas przesłane 12 kwietnia 2005 r. Nie zgadzaliśmy się z jednym wnioskiem z tego wystąpienia, które zawiera osiem wniosków, co do siedmiu wyrażamy wolę, zgadzamy się z opinią NIK, natomiast co do trzeciego mamy wątpliwości wcale nie sądzimy, że jesteśmy przeciwni ale być może to nasze wystąpienie spowoduje albo w jakimś tam procencie wpłynie na zmianę ustawy, która jest w tej chwili precyzowana, chodzi dokładnie o świadczenia rodzinne. Ustawa obowiązywała od 1 maja 2004 roku w tej chwili jest zmieniana, bo rozszerzają zakres działalności tych świadczeń rodzinnych. W związku z tym my, być może tym odwołaniem przyczynimy się do uściślenia pewnego paragrafu. Dlatego czekamy na odpowiedź, czekamy na uprawomocnienie się tych wniosków, natomiast jeżeli chodzi o Komisję, dlaczego Pan Wójt nie odniósł się na Komisjach, było to zbyt wczesne. Myśmy bardzo szybko w ciągu 7 dni od 12 kwietnia 2005 r. odwołaliśmy się, natomiast nie znaliśmy procedur jakie będą w trakcie odwoływania, czy my to Radzie Gminy możemy przedstawić, czy nie? W tej chwili już wiemy, w piątek byliśmy na posiedzeniu kolegialnym i wiemy jaki jest dalszy tok realizacji tego. Uważam, że dzisiaj można odczytać wystąpienia za wyjątkiem wniosku – punktu piątego, ponieważ nie ma konkretnej uchwały, w sprawie jego uprawomocnienia.”
Radna G. Kasprzyk – cyt. „Ja absolutnie nie zgadzam się z p. Skarbnik, gdyż nie powinno się przedstawiać Radnym dokumentu w jakiś tam wybiórczy sposób. Radni mają prawo mieć wiedzę, od czego odwołuje się Wójt i uważam, że powinniśmy poznać całe wystąpienie, nie wystąpienie, które zawiera zalecenia. Chciałabym, ustosunkować się do zachowania Przewodniczącego Rady Gminy, które uważam za skandaliczne, bo te gratulacje, ta Pana euforia jest co najmniej nie na miejscu i przysłowiową „czekoladką”, bo można pomyśleć, że była to jakaś zmowa. W ogóle to było nie na miejscu, że Pan składa takie wielkie gratulacje, za taki wspaniały, dobry protokół Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym ma takie a nie zadanie i uważam, że nie powinien Pan nagradzać jej jakimiś wielkimi gratulacjami. Komisja robi to co w Statucie do jej obowiązków należy. Poza tym ja uważam, że protokół wcale nie jest taki dobry, bo on powinien zawierać te wnioski dotyczące Radnych, które są zawarte w protokole kontrolnym NIK i w wystąpieniach pokontrolnych.
Przewodniczący Rady Gminy –W. Kunz cyt. „Zaiste jest Pani specem od wszystkiego, dlatego odsyłam Panią do ustawy, proszę się zapoznać z jej treścią, to Pani będzie wiedziała, czy ja miałem taką możliwość, czy nie. Opinię swą wyraziłem w oparciu o dokumenty Regionalnej Izby Obrachunkowej, która przytoczyła w uchwale, iż Komisja Rewizyjna wywiązała się ze swoich obowiązków. Ja jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji Rady, wiem ile pracy trzeba włożyć i wiem, znam się na tej pracy, dlatego też doceniam ich wysiłek, doceniam ich trud i miałem prawo podziękować i pogratulować za tę pracę.”
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober – cyt. „Ja chciałem wrócić do meritum.”
Radna G. Kasprzyk przerwała wypowiedź przedmówcy zapytaniem, „czy ja mogę się ustosunkować tylko, tak krótko?”
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do: wiceprzewodniczącego Rady słowami: „Proszę bardzo Radny K. Bober ma głos” oraz Radnej G. Kasprzyk cyt. „Proszę do porządku Pani Radna.”
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober stawiam wniosek formalny, aby zapoznać Radnych z wystąpieniem pokontrolnym NIK.
Radna G. Kasprzyk – „Panie Przewodniczący, taka odpowiedź, jaką Pan przedstawił, czy takie stwierdzenie, jakie Pan sformułował do działań Komisji Rewizyjnej przed momentem to tak ono powinno wyglądać, a nie tak jak wyglądało ono poprzednio. Chciałam Panu powiedzieć, że zaiste nie jestem specem od wszystkiego a nie ukrywam, że mam dosyć szerokie horyzonty myślowe. Dziękuję bardzo.” Potem po chwili dodała słowa: „szersze od Pańskich”.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz „Pozostawiam to bez komentarza”. Później prowadzący obrady ogłosił dziesięciominutową przerwę.
Po wznowieniu obrad przewodniczący obrad poddał wniosek o odczytanie zaleceń pokontrolnych NIK pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek, o którym mowa wyżej, jednogłośnie.
W związku z czym Wójt Gminy odczytał wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 07 kwietnia 2005 roku, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu oraz wystąpienie Urzędu Gminy do Dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku w kwestii wniosku numeracji 5 wystąpienia pokontrolnego, dot. m.in. zwrotu na właściwy rachunek bankowy dysponenta części budżetowej kwot dotacji wykorzystanych w 2004 roku niezgodnie z przeznaczeniem w dziale 852, rozdziale 85212 par. 2010 w kwocie 5116, 68 zł stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5.e.
Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy przed zapoznaniem się z projektem uchwały w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i udzielenia Wójtowi Gminy Luzino absolutorium za rok 2004, ktoś z Radnych ma jakieś uwagi, wątpliwości lub zapytania?
Radna G. Kasprzyk cyt. „w kwestii formalnej, chciałam sprostować Pana wypowiedź, iż zostało odczytane wystąpienie pokontrolne a nie zalecenie.”
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał projekt uchwały dotyczący rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i udzielenia Wójtowi Gminy Luzino absolutorium za rok 2004. Potem zadał pytanie: kto jest za jej podjęciem?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXI/ 211/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i udzielenia Wójtowi Gminy Luzino za 2004 rok, 12 głosami „za”, 2 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy – J. Wejer podziękował wszystkim Radnym za zaufanie i udzielenie absolutorium, nawet tym którzy głosowali „przeciw”. Uważał, że zrealizował zadania uchwalone przez Radę Gminy. Powiedział, cyt. „to nie jest jakieś moje widzi mi się, że coś sprzedaję, czy coś buduję, to jest po prostu realizacja uchwał Rady Gminy. Często mamy różne spojrzenia na to co powinniśmy robić w pierwszej kolejności, a co w drugiej, ale generalnie te zapisy, które były przyjęte zostały zrealizowane i myślę, że następne budżety też tak będą wyglądały, i że będą zrealizowane, natomiast należy liczyć się z tym, że inne spojrzenie nie spowoduje, że takie zadanie nie będzie wykonane, tutaj patrzę w stronę Pana Bober, bo myślę o ul. Brzozowej i Wschodniej. Ulice te będą w tym roku utwardzone. Ja jestem o tym przekonany. Jeżeli to był jedyny powód dla którego Pan głosował przeciw, to uważam, iż trzeba też zachować pewne „trzeźwe spojrzenie” na czasookres postępowania pewnych prac i realizację zadań. (…)” „Dziękuję Pani Skarbnik Gminy, bo najwięcej serca i pracy wkłada w realizację budżetu. (…) Opinia (pozytywna) NIK szczególnie tych, którzy się o nią dopytywali, rozczarowała, bo nie było zgłoszeń do Prokuratury i innych instytucji. (…) „Marzeniem moim byłoby, żebyśmy byli w jednym budynku, Urzędzie, dlatego wiele spraw można by szybciej łatwiej i skuteczniej załatwić. Zdaję sobie sprawę z wielu niedociągnięć, które wynikają z samej odległości i nowych zadań, które są nakładane ustawowo na gminę.”
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – S. Cejrowski wraz ze swoim zastępcą – R. Groth wręczając wiązankę kwiatów, podziękowali Pani Skarbnik – M. Stolc za przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok w terminie wcześniejszym niż zostało ono określone w prawie miejscowym mimo licznych innych obowiązków, a Wójtowi Gminy – J. Wejer złożyli gratulacje za uzyskane absolutorium i za całokształt pracy w roku 2004. Wójtowi również wręczono bukiet kwiatów.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz złożył Kierownikowi GOPS – B. Pobłockiej w imieniu Rady Gminy i Wójta Gminy w związku z odejściem na emeryturę, serdeczne podziękowanie za długoletnią pracę i działalność na rzecz samorządu lokalnego, i mieszkańców gminy Luzino z życzeniami wszelkiej pomyślności w dalszym życiu osobistym. Przewodniczący i Wójt złożyli podziękowania Pani Kierownik, wręczając przepiękny kosz róż.
Kierownik B. Pobłocka podziękowała za życzenia i współpracę z Radą, i Wójtem Gminy Luzino.
/Tym miłym akcentem przewodniczący obrad ogłosił przerwę obiadową do godz. 14.oo, zapraszając Radnych oraz gości na obiad do restauracji Czardasz w Luzinie./

Ad.6.
Doradca ds. rolnych gminy Luzino – W. Wermiński zapoznał Radnych z programem działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego dla gminy Luzino na 2005 rok.
Wobec braku dyskutantów, prowadzący obrady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad.
/Przewodniczący Rady Gminy przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu Rady – K. Bober/

Ad.7.a.
/Skarbnik Gminy rozdała Radnym projekt uchwały dotyczący budżetu gminy na rok 2005./
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005, z uwagi na to iż projekt omawiano na wszystkich posiedzeniach Komisji.
W związku z czym Skarbnik Gminy – M. Stolc zapoznała Radnych z projektem uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, objaśniając każdą propozycję zmiany.
Wobec braku dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2005 pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXI/212/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu ( zał. Nr 16).

Ad.7.b.
Wójt Gminy – J. Wejer odczytał informację dotyczącą projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie ustanowienia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”, stanowiąca załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Sekretarz Gminy – M. Meyer przedłożyła wyjaśnienia do projektu uchwały. W dyskusji głos zabrał/ła m.in.:
1. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober, który m.in. zapytał, czy jest konieczność podejmowania powyższej uchwały?
2. Sekretarz Gminy – M. Meyer opowiedziała się za podjęciem uchwały, ponieważ m.in. Gmina zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, zobowiązana jest do wydania decyzji administracyjnej w przeciągu miesiąca od złożenia wniosku. Podania zgodnie z inną ustawą osoby były zobowiązane złożyć do dnia 31 stycznia 2005 r. później termin ten zmieniono na 15 luty 2005r. Natomiast Rady Gmin zobligowane zostały do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów do dnia 31 marca 2005 r. W związku z czym wystąpił konflikt ustawowy pod względem terminów. Dlatego też zasugerowała, aby przyjąć kryteria określone w projekcie uchwały, by można było podjąć stosowne decyzje. Oświadczyła m.in., że wysokość środków finansowych się nie zmieni. Gmina otrzymała na zadanie kwotę 105.584 zł. Rozpatrywano podania pod różnymi kryteriami. Przyjmowano różne warianty np. przyjmując minimalną kwotę w wys. 44,80 zł na miesiąc, to potrzebna byłaby kwota 44.058,56 zł, czyli przyznana kwota wystarczyłaby na dwa i pół miesiąca. Dotacja została przyznana na okres od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2005 r. Stąd trudno określić kryteria.
3. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapytał, czy według proponowanych kryteriów osoby niepełnosprawne otrzymają środki finansowe?
4. Sekretarz Gminy – M. Meyer odpowiedziała, iż z tego co pamięta niewiele osób dostanie środki, ponieważ w pierwszej kolejności otrzymają uczniowie pochodzący z rodzin wielodzietnych i, że gmina otrzymała z budżetu dotację na stypendia szkolne w wysokości 105.584 zł Dotacja została przyznana na okres od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2005 roku. Z dotacji zgodnie z art. 90r ust. 4 ustawy o systemie oświaty nie więcej niż 5 % przeznacza się na zasiłki szkolne. Przy założeniu, że gmina przeznaczy 2,5 % na zasiłki szkolne, co daje kwotę 2.640 zł. Wobec tego na stypendia szkolne pozostaje kwota 102.944 zł, którą należy podzielić przez 10 miesięcy. Otrzymana kwota stanowi 10.294,40 zł i jest kwotą jaką gmina może rozdysponować miesięcznie na stypendia szkolne. Ogółem zostało złożonych 1025 wniosków. Przy zastosowaniu zasad i kryteriów określonych w uchwale z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na 1 miesiąc potrzebna jest kwota 144.577,09 zł, przyjmując, iż każdy złożony wniosek się zakwalifikuje i gmina wypłaci każdemu uczniowi minimalną kwotę 44,80 zł za miesiąc to potrzebne są środki w wysokości 44.058,56 zł
Wiceprzewodniczący Rady – K. Bober poddał projekt uchwały nr XXI/213/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie ustanowienia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę, o której mowa wyżej jednogłośnie. Uchwała w załączeniu - (zał. Nr 18).

Ad.7.c.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą na niekonstytucyjność przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie stypendiów dla uczniów.
Wobec braku dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały, o którym mowa wyżej pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXI/214/2005 Rady Gminy Luzino w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą na niekonstytucyjność przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie stypendiów dla uczniów, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu - (zał. Nr 19).

Ad.7.d.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zaopiniowania „Propozycji planu aglomeracji. Gmina Luzino”. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji.
Z uwagi na brak mówców prowadzący obrady poddał projekt uchwały, którym mowa wyżej pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXI/215/2005 Rady Gminy Luzino w sprawie zaopiniowania „Propozycji planu aglomeracji. Gmina Luzino”, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu - (zał. Nr 20).

Ad.7.e.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie „wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektów przygotowanych przez Sołectwa Dąbrówka, Robakowo i Wyszecino w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Projekt uchwały był przedmiotem Komisji Gospodarczej i Samorządu.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały, o którym mowa wyżej pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXI/216/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie „wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektów przygotowanych przez Sołectwa Dąbrówka, Robakowo i Wyszecino w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu - (zał. Nr 21).

Ad.7.f.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Dąbrówka. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarczej i Samorządu.
Wobec braku dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały, o którym mowa wyżej pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXI/217/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Dąbrówka, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu - (zał. nr 22).

Ad.7.g.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Robakowo. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarczej i Samorządu.
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Robakowo pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXI/218/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Robakowo, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.7.h.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Wyszecino. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarczej i Samorządu.
Z uwagi na brak dyskutantów przewodniczący obrad poddał projekt uchwały, o którym mowa wyżej pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXI/219/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Wyszecino, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad.8.
W punkcie: „Interpelacje i wnioski Radnych”, głos zabrał/ła:
1. Radna G. Kasprzyk, która zgłosiła wniosek, aby w trybie pilnym zająć się tematem adaptacji pomieszczenia w OSP w Luzinie na potrzeby mieszkańców. Stwierdziła m.in., iż na Komisji Gospodarczej i Samorządu rozmawiano, aby zaadaptować je na potrzeby mieszkańców, ponieważ nie mają gdzie się spotykać i organizować posiedzeń. Poruszyła kwestię bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 6, twierdząc iż o tej sprawie mówimy od kilku miesięcy a sytuacja się nie zmienia. Z uwagi na to iż, zwiększa się ruch na drogach zadała pytanie: co w tej sprawie Pan Wójt zrobił, bo tam jest bardzo niebezpiecznie, jest wiele wypadków? Co Pan Wójt zrobił ze śmieciami w Robakowie, tam ich jest bardzo dużo? (Problem zgłaszała na Komisji). Czy rozpoznał Pan, jak ta sytuacja wygląda w innych miejscowościach naszej gminy? Na Komisji Gospodarczej i Samorządu poprosiłam Pana, aby Pan orientacyjnie poinformował, ile pieniędzy trzeba będzie wypłacić z tytułu ustawy o podatku od nieruchomości, która weszła w życie w zeszłym roku? Czy Pan zrobił symulację? Ile osób może się zgłosić po zwrot różnicy tego podatku, bo sytuacja była bardzo głośna a ja jako radna mam obawy, czy nie istnieje zagrożenie naszej gospodarki finansowej? Jak pobierany jest obecnie podatek od nieruchomości? czy nadal pobiera się podatek wg nowych zasad? Czy został spłacony krótkoterminowy kredyt, który został zaciągnięty w wysokości 800.000 zł, a który miał być spłacony do 31 marca 2005 r.?
2. Radny W. Zaczek – poruszył problem gazyfikacji na terenie gminy przez firmę GEN GAZ ENERGIA SA. Zadał kilka pytań m.in.: jak wygląda umowa, którą zawierają mieszkańcy z tą firmą? Czy dalej jest to ta sama umowa, jaką zawierali mieszkańcy z firmą PETRICO? Zaakcentował w swojej wypowiedzi, iż dla jego osoby niepokojącym zjawiskiem jest zmiana nazwy firmy podczas realizacji inwestycji, ponieważ część mieszkańców zawarła umowy z firmą PETRICO a część zawiera z nową firmą GEN GAZ ENERGIA SA. Jak to się będzie miało w przyszłości do realizacji zadania? Co tak naprawdę Gmina z tego będzie miała, że ta firma wchodzi na nasz teren i realizuje zadanie? Jaki będzie konkretny profit? Co oni zaoferowali? Firma nie podaje mieszkańcom technicznych rozwiązań i ile będzie kosztowało przyłącze? Na co mieszkaniec będzie mógł sobie pozwolić? Jakie parametry techniczne musi spełnić?
3. Radny K. Bober – Cyt. „Na Komisji Gospodarczej i Samorządu pytałem w sprawie remontów dróg. Pytałem i mówiłem o pilnej potrzebie wyremontowania odcinka drogi nr 1105, tj. drogi za mostem w kierunku posesji p. Pionke, gdyż woda podebrała skarpę.” Potem poruszył kwestię wyjazdu z Luzina na drogę krajową nr 6. Stwierdził, że wyjazd jest katastrofalny i cudem nie dochodzi tam do wypadków śmiertelnych oraz, że tylko cały czas o tym mówimy. W związku z tym zadał pytanie: czy zostały podjęte jakieś kroki, działania i czy zorganizowano jakieś spotkania? Na co mieszkańcy mogą liczyć? Potem odniósł się do sprawy sprzedaży mieszkań, o których rozmawiano w czerwcu 2004 roku i na które była zgoda, na zbycie. Cyt. „Ja otrzymałem od Wójta odpowiedź na interpelację, ona mnie w dalszym ciągu nie satysfakcjonuje. Kiedy to zostanie sfinalizowane? Jak wyglądają sprawy proceduralne, które prowadzi Wójt? Kiedy w końcu będzie porozumienie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego w sprawie kredytu na budowę II etapu gimnazjum? Kiedy w końcu odbędzie się przetarg i jakie są perspektywy jego realizacji?” Zabrał głos na temat gazyfikacji, twierdząc iż generalnie mieszkańcy opowiadają się za gazyfikacją. Uważał, że Gmina winna podjąć interwencję w sprawie lokalizacji sieci, ponieważ przedstawiciele firmy wymuszają na mieszkańcach, aby wyrazili zgodę na jej przebieg przez ich działki, by nie musieli płacić opłat gminie, w przypadku budowy sieci w drogach i ulicach.
4. Radna G. Kasprzyk powiedziała, że tą inwestycją jest zaniepokojona od samego początku. Cyt. „Bardzo krytycznie odnoszę się do tego, jak ta inwestycja w naszej gminie jest przeprowadzana, za formę obwiniam Pana Wójta z tego względu, że za nim doszło do wpuszczenia na ten teren firmy PETRICO, Gmina powinna wszystko wynegocjować, przedyskutować tak, żeby mieszkaniec czuł się bezpieczny. Mieszkańcy są bardzo zaniepokojeni, nie wiedzą co mają robić? Są zdezorientowani. Czy mają podpisywać umowy, czy nie? Ponadto niepokoją mnie pierwsze umowy – porozumienia. Firma PETRICO prawdopodobnie została zlikwidowana. Nie wiadomo, czy firma GEN GAZ ENERGIA S.A. przejęła prawnie spadek po firmie PETRICO? My tego nie wiemy, nikt tych dokumentów nie widział. Ja naprawdę mam obawy, czy w przypadku, jeżeli dojdzie do gazyfikacji, czy ci ludzie nie będą obciążeni jakimiś kosztami, tym bardziej, że pierwsze umowy zawierały mnóstwo formalno - prawnych błędów.
5. Radny S. Cejrowski poruszył problem zwiększenia ciśnienia w istniejącym gazociągu np. z ciśnienia niskiego na średnie, czy wysokie. Zapytał: na jakiej zasadzie robione są badania w tym zakresie?
6. Radny B. Kunz zapytał: kiedy zostaną zakupione pojemniki do segregacji śmieci?
7. Radny K. Bober zapytał, czy podjęto jakieś kroki w sprawie zlikwidowania osadu, który został wywieziony na pole w Robakowie?
8. Radny R. Groth zwrócił się z zapytaniem, czy Zarząd Drogowy w związku z wycinką drzew przydrożnych zamierza usunąć pniaki, ponieważ one stwarzają niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu.
9. Radna G. Kasprzyk powróciła ponownie do tematu gazyfikacji, a mianowicie do tekstu nowej umowy, twierdząc że w niej nie są określone zasady wyliczania odszkodowań związanych z korzystaniem nieruchomości przez firmę GEN GAZ ENERGIA SA. Cyt. „Jest mowa o zasadach przyznawania ale nie ma mowy o zasadach naliczania odszkodowania. Tej drugiej umowie trzeba się przyjrzeć.” Powiedziała też, iż w gminie Wejherowo, Bolszewie prowadzona jest gazyfikacja, a koszty budowy przyłącza najprawdopodobniej wynoszą 900 zł, a u nas mają wynosić 2.400 zł. Potem zapytała: czy tę informację można byłoby sprawdzić?

Ad.9.
W punkcie: „Wnioski zaproszonych gości” głos zabrał:
1. Radny Rady Powiatu Wejherowskiego – P. Pelcer podziękował Radzie Gminy za dofinansowanie zakupu mammografu dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Poinformował obecnych na sesji, iż od 6 maja 2005 r. w Poradni Profilaktyki Chorób Sutka prowadzone będą badania i, że Narodowy Fundusz Zdrowia zakupił (do końca roku) 2000 badań dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.
2. Sołtys wsi Kochanowo - R. Gurski – korzystając z obecności na sesji Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego – P. Pelcer zadał pytanie: czy Pan wie gdzie znajdują się drogi powiatowe? Potem przedstawił informację dotyczącą budowy drogi powiatowej prowadzącej przez wieś Kochanowo do drogi krajowej nr 6. Zapytał, czy byłyby jakieś środki finansowe z UE na zagospodarowanie stawu przy drodze w Kochanowie?
3. Radny Rady Powiatu Wejherowskiego – P. Pelcer odpowiedział, że jego osobie leżą na sercu sprawy stanu nawierzchni dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych, ponieważ z nich korzysta na co dzień jako lekarz. Stwierdził, iż prowadzone są starania i działania w celu polepszenia nawierzchni dróg.

Ad.10.
Punkt „Głos publiczności” pominięto, z uwagi na to iż zgodnie ze Statutem Gminy Luzino nikt z mieszkańców nie zapisał się na listę mówców.

Ad.11.
Wójt Gminy – J. Wejer udzielił odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski. Stwierdził m.in. że:
1. po wykonaniu projektu technicznego na przebudowę poddasza remizy OSP Luzino zostaną podjęte prace wymiany pokrycia dachowego i, że odbyło się spotkanie z członkami OSP Luzino, na którym omawiano m.in. sprawy zagospodarowania poddasza remizy OSP Luzino. Nadmienił, że adaptacja poddasza na część użytkową zwiększyłaby ogólną powierzchnię o ok. 40 m2 i, że Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie wymiany pokrycia dachowego, przeznaczając środki finansowe na ten cel. Zasugerował, aby w przyszłym roku kontynuowano prace związane z adaptacją poddasza.
2. przy skrzyżowaniu drogi z Luzina z drogą krajową nr 6 jest faktycznie mało miejsca na różne manewry samochodami. Ale niektórych sytuacji jednak nie rozwiążemy, ponieważ wiążą się z małą rozwagą niektórych kierowców, którzy nie patrzą na tablice i znaki. Jadą jak chcą. Generalnie jest lepiej niż było. Wiadomo, że Rada Gminy wnioskowała o wykonanie ronda ale nie uzyskano zgody na jego lokalizację. W związku z czym należy pogodzić się ze zainstalowanymi światłami. Sprawa zostanie przedstawiona Dyrektorowi Generalnemu Budowy Dróg i Autostrad podczas rozmów w temacie budowy chodników (po zbadaniu i ustaleniu granicy), przy drodze krajowej nr 6.
3. właściciele nieruchomości w Robakowie zostaną skontrolowani czy mają zawarte umowy z podmiotami gospodarczymi na wywóz nieczystości stałych. Ponadto z Nadleśnictwem Strzebielino i osobami zostaną podjęte działania w celu zabezpieczenia swoich nieruchomości przed „nielegalnym” składowaniem śmieci.
4. w 2003 roku została znowelizowana ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Cyt. „Po jej wprowadzeniu w życie Gmina bardzo dużo straciła. Zgodnie z informacją ze Starostwa Powiatowego, z ewidencją gruntów naliczano podatki. Nie we wszystkich przypadkach ewidencja odpowiadała temu co faktycznie jest na gruncie. Na dzień dzisiejszy mamy takich podatników ośmiu, na kwotę 1.500 zł łącznie z odsetkami. Ponadto sprawdzane są kolejno wszystkie wsie przypuszczamy, że takich podatników będzie ok. 30. Nie czekamy aż mieszkańcy sami się zgłoszą, tylko w miarę czasu sprawdzamy z ewidencją gruntów, czy podatki zostały prawidłowo naliczone.” Poinformowała Radnych o tym, iż pod koniec minionego tygodnia została wprowadzona pełna baza danych, która ma usprawnić działania i, że na dzień dzisiejszy sprawdzono sołectwo Kębłowo. W sołectwie tym wykryto pięć przypadków, cyt. „które nie wszystkie muszą być zaakceptowane przez podatników, bo bardzo dużo ludzi nie chce płacić podatku wg nowych zasad. Chcą płacić tak jak płacili, bo tłumaczą to zmianą przepisów a potem konsekwencji wynikających z tego.” – M. Stolc.
5. spłacono kredyt do 31 marca 2005 roku.
6. Firma PETRICO, czy po zmianie GEN GAZ ENERGIA S.A. wykonuje inwestycje tak samo jak Zakład Energetyczny, Telekomunikacja, czy Telewizja Kablowa. Mieszkańcy składają wnioski w sprawie budowy sieci, a firmy występują o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Potem po uzyskaniu pozwolenia realizują inwestycję. Firma przystępująca do budowy gazyfikacji zwróciła się do mieszkańców o wyrażenie zgody na korzystanie z nieruchomości i lokalizację sieci, czy budowę przyłącza, ponieważ informacja ta jest niezbędna do pozyskania decyzji o warunkach zabudowy. Mieszkaniec podpisuje umowę z daną firmą albo jej nie podpisuje, to zależy wyłącznie od niego. Uważał, że zmienione porozumienie jest dosyć jasne i czytelne, Określono zasady przyznawania odszkodowania. Powiedział, że umowa jest do sprawdzenia. Natomiast sama decyzja o przystąpieniu do gazyfikacji jest decyzją mieszkańców. Przedstawiciele firmy podawali koszty budowy sieci przyłącza. Mówili o maksymalnej opłacie w wysokości 2300 zł. Oznajmił, że nie należy się łudzić, że tych przyłączy będzie wiele, po prostu nie każdego na to stać oraz, iż po wykonaniu budowy sieci firma będzie musiała odbudować drogi i ulice.
7. w Biuletynie zostanie podana informacja dotycząca dyżuru firmy GEN GAZ ENERGIA S.A., aby mieszkańcy mogli zasięgać informacji w sprawie prowadzenia inwestycji.
8. droga do Państwa Pionk zostanie wyremontowana.
9. Generalny Dyrektor Budowy Dróg i Autostrad najprawdopodobniej nie wykona „prawo skrętu”, ponieważ od tego odchodzi się i, że wyprofilowanie tego łuku byłoby najistotniejsze, bo ono stwarza wielkie zagrożenie.
10. przygotowano dokumentację na sprzedaż dwóch obiektów gminnych tj. na budynek w Milwinie i Kębłowie przy ul. Orzechowej i, że po przeprowadzeniu inwentaryzacji i wyceny zostaną przygotowane odpowiednie materiały na sesję czerwcową.
11. spotkał się z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, który zobowiązał się, że do 16 maja 2005 r. przekaże ostateczną decyzję w sprawie finansowania budowy hali przy Gimnazjum.
12. budowa gazyfikacji będzie alternatywą dla osób, którzy budują się lub chcą zmienić swoje kotłownie węglowe na inne. Oznajmił, że Gmina najprawdopodobniej podłączy szkołę do gazyfikacji, ponieważ opalanie gazem jest tańsze od oleju opałowego.
13. GEN GAZ ENERGIA S.A. wystąpiło o wszczęcie postępowania w sprawie wydawania warunków zabudowy celem umożliwienia podniesienia ciśnienia w istniejącej sieci. Zgodnie z procedurą wysłano informację do wszystkich mieszkańców. Najwięcej pytań w tej kwestii zgłoszono na zebraniu wiejskim w Kębłowie. W związku z czym poinformowano mieszkańców o toku postępowania, zgłaszania petycji w w/w sprawie.
14. w maju pojemniki do segregacji śmieci zostaną umiejscowione przy szkołach, ponieważ nie ma zgody na ich ustawienie w innych miejscach.
15. jutro zostanie sprawdzony teren na, którym składowano osad z oczyszczalni, czy został usunięty.
16. informacja dotycząca kosztów budowy gazyfikacji w Bolszewie zostanie sprawdzona.
17. Zarząd Drogowy twierdzi, że pnie po wyrębie drzew przy drodze Kochanowo – Zelewo zostaną wyfrezowane.

Ad.12.
W punkcie: „Wolne wnioski i informacje” głos zabrał/ła:
1. Radny S. Cejrowski poprosił: o przegłosowanie wniosku Radnej Kasprzyk.
2. Radna G. Kasprzyk – Cyt. „W związku z krzywdzącym mnie oświadczeniem, które Wójt wygłosił na ostatniej sesji i opublikował je w Biuletynie” Rady i Wójta Gminy przedstawiła własne oświadczenie, które stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu, (które dołączyła do akt). Cyt. „Chciałam też dodać, że w oświadczeniu Wójt również napisał, że rzekomo ja piszę i mówię w gazetce różne rzeczy. W związku z powyższym chciałam oświadczyć, że ja nigdy nie napisałam w gazetce żadnego słowa ani jednego zdania, w związku z tym twierdzenie to jest kłamliwe.
3. Wójt Gminy – J. Wejer Cyt. „Jedno zdanie. Może Pani złożyć oświadczenie jakie Pani chce, natomiast szkoda, że Pani po raz kolejny posługuje się kłamstwem a to dlatego, że na poprzedniej sesji Pani udawała, że nie było żadnej sprawy, że Pani nic nie wie, że Pani żadnego wniosku nie składała. Dzisiaj Pani mówi, że zawarto ugodę. Ja przedstawiłem, że ugoda ma polegać na tym, że ja nie będę dochodził zastępstwa procesowego jak Pani wycofa wniosek. I to zostało spełnione. A drugie kłamstwo to, to, że ja nigdy przeciwko Pani osobie, żadnemu Radnemu nie złożyłem pozwu do Sądu. Ja nigdy nie składałem żadnego pozwu do Sądu przeciwko Pani osobie a dzisiaj Pani w swoim oświadczeniu pisze.” (Wójt nie skończył zdania). „Niech Pani sobie pisze, bo jeżeli Pani kłamała na poprzedniej sesji mówiąc, że nie było żadnej sprawy, że Pani nic nie wie i każdy kto chce może jechać do Sądu i sprawdzić sobie Pani poda oczywiście numer sprawy temu zainteresowanemu, bo ja nie chcę wiedzieć, bo jeżeli złożyłem pozew to musiał mieć numer sprawy. Każdy kto chce może sprawdzić. Ja tego sprawdzać nie będę, bo wiem, że pozwu nie złożyłem i mówię otwarcie, że w tym punkcie, w którym Pani pisze, że ja złożyłem przeciwko Pani osobie pozew, Pani po prostu kłamie. Kłamie Pani. Na poprzedniej sesji Pani kłamała, że Pani nic nie wie o zakończeniu sprawy i wycofaniu przez Panią wniosku. Dopiero musiałem Pani, dokument przez Panią podpisany, podać i kłamie Pani dzisiaj mówiąc Radnym w obecności gości, że złożyłem przeciwko Pani osobie pozew. Dziękuję”.
4. Radny K. Bober – Cyt. „Myślę, że Pani przedstawiła racje.”
5. Radna G. Kasprzyk cyt. „Myślę, że dalej Pan Wójt bardzo mnie krzywdzi, bo Pan Wójt wycofał jakby swoje roszczenia wobec mojej osoby. Ja nie byłam na żadnej rozprawie. Reprezentował mnie pełnomocnik. Pan na ostatniej sesji kłamał, że Pan nie miał pełnomocnika, także wie Pan co, kłamstwa można sobie zarzucać. Ponadto Pana pełnomocnik występował do mojej Pani pełnomocnik z propozycją zawarcia takiej ugody. W momencie kiedy Pan tę ugodę uzyskał, była ona możliwa tylko wtedy kiedy Gmina nie była nadmiernie zadłużona. Wszystko to co napisał Pan w oświadczeniu, wygłosił je Pan na sesji, umieścił Pan je w Biuletynie, żeby mnie skompromitować. Dziękuję bardzo.”
6. Wójt Gminy – J. Wejer Cyt. „Proszę Państwa to nie była sprawa, czy Gmina jest zadłużona, czy nie, tylko czy ja obraziłem Panią Kasprzyk, mówiąc, że podaje nieprawdziwe dane, ponieważ zadłużenie nawet planowane nie miało osiągnąć 5.000.000 zł ani 4.600.000 zł, jak Pani pisała w pozwie, tylko miało osiągnąć ok. 2.800.000 zł ale sprawa nie dotyczyła zadłużenia gminy, tylko czy ja Panią uraziłem, czy nie. Ja oczywiście do sprawy sobie wziąłem pełnomocnika. Generalnie wolę mieć kogoś, kto się na prawie zna ale uczestniczyłem w każdym posiedzeniu Sądu. Na ostatniej sprawie nawet byłem sam i ugoda polegała nie na pieniądzach, powiedziałem, że od Pani nie chcę dochodzić kosztów postępowania sądowego, czyli kosztów mojego pełnomocnika ale warunek jest jeden Pani wycofuje wniosek. Myśmy nic nie handlowali, powiedziałem tak, albo nie ma innej możliwości „albo Pani wycofuje wniosek …”
7. Radny W. Zaczek poprosił o zapoznanie Radnych z informacją dotyczącą rozliczeń finansowych w sprawie mieszkań gminnych w budynku przy ul. Szkolnej 11 w Luzinie. Zadał pytanie: cyt. „Na ile oni zostali zwolnieni? Ile nas to w sumie kosztuje? Czy my musimy dalej budynek remontować i utrzymywać itd.?”
8. Sekretarz Gminy – M. Meyer odpowiedziała Radnemu Zaczek, iż nie jest w stanie przedstawić Radnym dokładnych kwot, ponieważ ich nie pamięta. Zapoznała Radnych z ogólnym tokiem postępowania administracyjnego i sądowego w sprawie prawa do bezpłatnego mieszkania i prawa do zwrotu czynszu. Oznajmiła, iż sprawa dotyczyła trzech osób, które wniosły do Urzędu pismo w kwestii prawa do bezpłatnego mieszkania i do zwrotu czynszu. Z jednym mieszkańcem została podpisana ugoda przed Sądem w Gdyni zgodnie z ustaleniami określonymi na spotkaniach w Urzędzie Gminy. Nastąpi zwrot czynszu i odsetek za okres trzech lat w wysokości ok. 5.000 zł. Z drugim mieszkańcem podpisano ugodę pozasądową i dokonano zwrotu czynszu za jeden rok tj. od stycznia 2004 roku do końca marca 2005 roku, w wysokości ok. 1.000 zł. Z trzecim najemcą trwają pertraktacje w sprawie ustalenia uzgodnień. Pozostałych lokatorów tego budynku sprawy te nie dotyczą. Najemcy Ci będą płacili opłatę eksploatacyjną, tj. za korzystanie z centralnego ogrzewania, energii a zwolnieni zostaną z czynszu. Zaakcentowała w swojej wypowiedzi, iż sprawa dotyczyła osób, które przeszły na emeryturę przed 1992 rokiem. Jeden z lokatorów zarzucał, że sprawy te wynikły z niedopatrzenia Gminy. Chciałam powiedzieć, że Gmina przejęła oświatę w 1994 roku wraz z majątkiem a nauczyciele płacili czynsz. Gmina kontynuowała zastałą sytuację. W 1992 roku prowadzono tylko placówki przedszkolne.
9. Radna G. Kasprzyk cyt. „Chciałam zgłosić wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/175/2004 z dnia 14 października 2004 r. ze względu na to, że uchwała ta narusza podstawowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w sprawie określenia otwarcia godzin. Uważam, że w Gminie naprawdę od tego wrze, z tego względu że w moim przekonaniu Pan Przewodniczący.” (Radna nie dokończyła swej myśli). „Ja osobiście głosowałam przeciw, bo od samego początku byłam przeciwna. Wiedziałam, że uchwała jest niekompletna, nie można było ingerować w działalność gospodarczą. Rodzi się mnóstwo różnych wątpliwości. Są zarejestrowane w naszej gminie trzy taksówki, czy te taksówki będą mogły jeździć po 22.00? Nie podlega dla mnie wątpliwość, że ja inaczej jak Wójt rozumiem pojęcie zakładu usługowego. Pan Wójt rozumie tak, jak tłumaczył na Komisji np. kowalstwo. Czy będą mogły jeździć taksówki zarejestrowane? Czy będą mogły pracować firmy ochroniarskie? Nie wiem, czy na dzień dzisiejszy są zarejestrowane ale powiedzmy, że jutro się zarejestrują i co Pan Wójt zrobi? Czy za każdym razem będzie zmieniał uchwałę? Chciałam zapytać, czy całodobowo działające bary przydrożne będą mogły pracować, bo przecież to jest działalność gastronomiczna? Czy agroturystyka, czy zakłady kamieniarskie będą mogły pracować a muszą przed Wszystkimi Świętymi i to robią, bo jest to ich jedyny okres gdzie mogą zarabiać? Czy będą mogły pracować np. firmy profesjonalnie zajmujące się sprzątaniem np. po imprezie, czy zakłady fotograficzne będą mogły obsługiwać wesela” itp.?
10. Radny K. Bober poinformował Radnych, że nie będzie głosował tych wniosków, ponieważ ta uchwała budzi pewne wątpliwości. Zasugerował, aby do tej sprawy powrócić na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Samorządu nawet w „sprawach różnych”, jeżeli ona nie znajdzie się w odrębnym punkcie porządku obrad.
11. Radna G. Kasprzyk cyt. „Myślę, że tą kwestią naprawdę trzeba się zająć, bo Luzino jest zbulwersowane. Wójt chce jako projektodawca „zamknąć” połowę zakładów w Luzinie i w związku z tym pojawiają się bardzo wiele wątpliwości. Na ostatniej Komisji, Pan Wójt powiedział dosłownie: „tak było przygotowane pod Panią Jóskowską, konkretnie pod jedną osobę. Widzi Pan jak to się odwraca przeciwko Panu.”
12. Wójt Gminy – J. Wejer – Cyt. „Proszę Państwa, to trzeba być idiotą, żeby nie wiedzieć dla kogo ta uchwała była. Jeżeli wszyscy w Gminie wiemy, że jest jedyny sklep, który jest nocnym i Pani się pyta pod kogo to było robione? Tak, to też było robione na wniosek policji, bo jeżeli wszyscy wiemy, że jedynym sklepem w Luzinie, który pracuje w nocy jest sklep Pani Jóskowskiej, i to nie przeciwko mnie się obraca, takie po prostu jest życzenie mieszkańców i to z ul. Lipowej. Ja rozmawiałem z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy świadczą usługi transportowe, to uśmiechnęli się i powiedzieli, że to jest śmieszne i, że ktoś na siłę coś chce innego udowodnić oraz, że dla nich z tytułu uchwały nie widzą zagrożeń.” Nadmienił, iż w uchwale jest mowa o lokalach a taksówka, czy samochód w którym przewozi się drewno, węgiel nie jest lokalem. Cyt. „Szuka się furtki, żeby można było otworzyć sklep nocny. Myślę, że tutaj furtki się nie znajdzie i mam nadzieję, że na tej Komisji Gospodarczej … definitywnie to rozstrzygniemy, bo taka jest potrzeba mieszkańców, którzy boją się, że ten sklep będzie dalej funkcjonował.”
13. Radna G. Kasprzyk odniosła się do cyt. „sformułowania Wójta, że trzeba być idiotą. Panie Wójcie, jeżeli Pan będzie takiego języka używał to za chwilę Panu powiem trzeba być debilem, no i tak będziemy rozmawiali. Ja idiotką nie jestem i proszę takich sformułowań nie używać, bo nie jest Pan na targowisku, tylko jest Pan na sesji. My jesteśmy Radnymi i uważam, że powinniśmy się zachowywać z godnością, nie powinien Pan rozpatrywać tych swoich wniosków w kategoriach jakieś nienawiści do mojej osoby, który Pan manifestuje ciągle, tylko powinien Pan wyciągnąć z tego wnioski, bo ja jestem w końcu od tego, żeby pracować dla dobra mieszkańców a nie dla dobra Pana. Nie jestem Pana poddaną.”
14. Wójt Gminy – J. Wejer cyt. „Ja użyłem formy męskiej a nie żeńskiej.”
15. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober przerwał w/w dyskusję i przystąpił do kontynuacji następnego punktu porządku obrad.

Ad.13.
Wobec braku mówców wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady - W. Kunz, który poinformował Radnych o terminie następnej sesji. Sesję (nadzwyczajną) zaplanowano w maju, w związku z partycypacją gminy w kosztach budowy dróg powiatowych. W dniu 21 czerwca 2005 r. (wtorek) odbędzie się sesja uroczysta, która będzie poświęcona obchodom XV lecia funkcjonowania samorządu. Kolejna sesja zwyczajna odbędzie się na przełomie miesiąca czerwca - lipca.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober (po powtórzeniu wniosku przez Radną G. Kasprzyk), poddał wniosek dotyczący sprawdzenia przez Komisję Rewizyjną, czy zakup prasy do osadu powinien być realizowany ze środków gminnych, czy przez gwaranta w ramach gwarancji, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli w/w wniosek, 8 głosami „za”, 2 „przeciw” i 3 „wstrzymującymi się”.
Ad.14.
Zgodnie z par. 87 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXI sesji. Podziękował wszystkim za uczestnictwo i merytoryczną dyskusję. Obrady zakończono o godz. 16.20. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał protokołu pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.

załączniki:


1. Wniosek Wójt o wprowadzenie zmian do porządku sesji
2. Lista obecności Radnych
3. Lista obecności gości
4. Informacja z działalności Wójta za okres 11.03-26.04.2005 r.
5. Wykaz przetargów za okres 10.03-27.04.2005 r.
- Informacje i wnioski Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.04.2005 r.
- Informacje i wnioski Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 14.04.2005
- Informacje i wnioski Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 15.04.2005 r.
- Informacje i wnioski Komisji Gospodarczej i Samorządu z dnia 19.04.2005 r.
6. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Statutowej z dnia 20.04.2005 r.
7. Stanowisko Komisji Statutowej w sprawie trybu głosowania podczas posiedzeń Komisji Rady Gminy
8a. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Luzino za rok 2004 (wersja eletroniczna w przygotowaniu - dokument dostępny do wglądu w Biurze Rady Gminy)
8b. Informacja z realizacji zadań GOPS za 2004 r.
- Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej za 2004 r.
- Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za 2004 r
- Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki za 2004 r.
- Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2004
9. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za rok 2003
9a. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15.03.2005, 29.03.2005, 31.03.2005, 01.04.2005 r.
9b. Pytania Komisji Rewizyjnej do Wójta Gminy Luzino w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004
9c. Odpowiedzi Wójta Gminy na pytania Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004
10. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi za rok 2004
11. Uchwała Nr 65/III/2005 RIO w Gdańsku z dnia 11.04.2005 w sprawie opinii o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 r.
12. Uchwała Nr 83/III/2005 RIO w Gdańsku z dnia 20.04.2005 dot. oceny sprawozdania budżetowego za 2004 r.
13. Wystąpienie pokontrole NIK z dnia 7.04.2005
14. Pismo Wójta do NIK w związku z wystąpieniem pokontrolnym z dnia 15.04.2005 r.

Uchwały Rady Gminy:
15. Uchwała Rady Gminy Nr XXI/211/05 z 27.04.2005 r. w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i udzielenia Wójtowi Gminy Luzino absolutorium za rok 2004
16. Uchwała Nr XXI/212/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

17. Informacja o wysokości środków na stypendia socjalne dla uczniów

18. Uchwała Nr XXI/213/2005 Rady Gminy z dnia 27.04.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino"
19. Uchwała Nr XXI/214/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą na noekonstytucyjność przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie stypendiów dla uczniów
20. Uchwała Nr XXI/215/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania "Propozycji planu aglomeracji Gmina Luzino"
21. Uchwała Nr XXI/216/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektów przygotowanych przez Sołectwo Dąbrówka, Robakowo i Wyszecino w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich , Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
22. Uchwała Nr XXI/ 217/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Dąbrówka
23. Uchwała Nr XXI/ 218/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Robakowo
24. Uchwała Nr XXI/ 219/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Wyszecino

25. Lista mówców na sesji (lista pusta - niepublikowana w BIP)

26. Oświadczenie Radnej p. Genowefy Kasprzyk dot. ustosunkowania się do oświadczenia Wójta Gminy p. J. Wejera, opublikowanego w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy nr 79 z dnia 23.03.2005 r.