Gmina Luzino
Protokół nr XXII/2005
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 23 maja 2005 r.

Lista obecności Radnych i gości zaproszonych w załączeniu.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
b) zmiany budżetu gminy na 2005 rok;
c) zmiany uchwały nr XX/204/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2005 roku.
3. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z par. 76 ust.1 i 2 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz otworzył XXII sesję zwołaną na wniosek Wójta Gminy Luzino. Po sprawdzeniu listy obecności Radnych stwierdził prawomocność obrad. Na wstępie posiedzenia uczestniczyło 14 Radnych, co stanowi 93,3 % ustawowego składu Rady i upoważnia do podejmowania uchwał. Na sesję spóźnił się Radny R. Groth.
Przewodniczący Rady Gminy przywitał Radnych i gości, tj. Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta Gminy – Andrzeja Stenka, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, Sołtysów wsi: Robakowo - Marzenę Pallach, Dąbrówka - Bronisława Nadolskiego, Sychowo – Mirosława Neumullera, Milwino – Jana Lewińskiego, Kębłowo – Piotra Michałek, Kochanowo - Roberta Gurskiego, Barłomino - Andrzeja Stenka, Zielnowo – Wiesława Białczak oraz przedstawicieli organizacji politycznych i społecznych. /Radny R. Groth przybył na sesję/.
Prowadzący obrady odczytał zaproponowany porządek obrad, zgodnie z wnioskiem wójta z dnia 16 maja 2005 r. (zał. nr 1). Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub pytania?
Głos zabrał/ła:
1. Radna G. Kasprzyk wystąpiła z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad o punkt: „Sprawy różne”, z tego względu iż chciałaby przekazać Radzie dwie ważne sprawy mieszkańców.
2. Radny K. Bober zaproponował o umieszczenie w porządku obrad punkt: „Interpelacje i zapytania radnych” oraz „Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski”, ponieważ chciałby dowiedzieć się o realizacji pewnych zadań, które zgłaszał na ostatniej sesji.
3. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz - w związku z tym, iż sesję zwołano na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym zwrócił się do Wójta o ustosunkowanie się do zgłoszonych propozycji przez radną G. Kasprzyk i radnego K. Bober. Zapytał: czy Wójt wyraża zgodę na zmianę porządku obrad?
4. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, że dzisiejszą sesję zwołano w związku z propozycją Starostwa Powiatowego w Wejherowie w sprawie dofinansowania remontu dróg powiatowych położonych na terenie naszej gminy, przez Gminę poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Wójt powiedział m.in., że nie wyraża zgody na zmianę porządku obrad sesji, z uwagi na to, iż Radni mają różne możliwości zgłaszania interpelacji i wniosków, i otrzymania na nie odpowiedzi, czy to w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej, czy poprzez Komisje problemowe Rady. Zaakcentował w swojej wypowiedzi, że głównym tematem dzisiejszej sesji są sprawy związane z dofinansowaniem modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie naszej gminy.
5. Radna G. Kasprzyk odniosła się do wypowiedzi, twierdząc że Wójt blokuje Radnym reprezentowanie swoich mieszkańców. Dlatego też w „sprawach regulaminowych” przedłożyła wniosek dotyczący „skorygowania błędnych decyzji Wójta Gminy Luzino w wymierzeniu podatku od nieruchomości w związku z nieprawidłowym zastosowaniem stawki podatkowej od gruntów niezabudowanych”, który dołączyła do dokumentacji sesji.
Wobec powyższego przewodniczący obrad poddał porządek obrad pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli zaproponowany porządek obrad, 13 głosami „za”, 2 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”
Posiedzenie Rady Gminy odbyło się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 16.05 a zakończyły o 17.20.

Ad.2.a.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Cyt. (...) par. 1. Zaciąga w 2005 roku kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 440.000,00 zł. Par. 2. Kredyt określony w par. 1 przeznacza się na finansowanie: wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na rok 2005 w kwocie 140.000,00 zł i wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na rok 2005 w kwocie 300.000,00 zł. Par. 3 Określony kredyt zaciąga się na: dofinansowanie remontu dróg powiatowych z terenu gminy, realizowanych przez Starostwo Powiatowe i utwardzanie dróg gminnych planowanych w budżecie gminy na 2005 rok. Par. 4. Na spłatę kredytu przeznacza się dochody gminy – podatek od nieruchomości. Par. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Par. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”.
W dyskusji głos zabrał/ła:
1. Radny K. Bober zwrócił się z zapytaniem, co się dzieje przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie? Czy pieniądze z kredytu zostaną przeznaczone na remont drogi? Zaakcentował w swojej wypowiedzi fakt, iż tyle co pamięta, to na Komisjach mówiono o naprawieniu płotu i dojazdu do biblioteki.
2. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, że zgodnie z zamieszczonym zapisem w projekcie uchwały zakłada się zaciągnąć kredyt w wysokości 440.000 zł, z tego 140.000 zł zostanie przekazane (w formie porozumienia), Starostwu Powiatowemu w Wejherowie, które za kwotę 100.000 zł i 250.000 zł (środki finansowe Starostwa), wyremontuje drogę powiatową od Rosoch do wsi Wyszecino. W przyszłym roku Starostwo przeznaczy z własnych środków kwotę 550.000 zł na remont drogi od wsi Wyszecino w kierunku Barłomina do lasu, ok. 100 mb do ściany tego lasu. Za kwotę 40.000 zł wyremontuje drogę powiatową od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do skrzyżowania w Kębłowie poprzez poszerzenie nawierzchni jezdni, na niektórych odcinkach od 1 mb do 1,5 mb. Kwota 300.000 zł zostanie przeznaczona na utwardzenie ul. Brzozowej, aby można było rozpisać przetarg i zacząć utwardzać ją asfaltem, ponieważ pieniądze z Sapardu (zwrot środków finansowych), Gmina może otrzymać dopiero w czerwcu, czy lipcu a zatem byłoby to za późno na podjęcie prac, czy rozstrzygnięcie przetargu. Zakłada się utwardzenie ulic w okresie letnim, przy sprzyjającej temperaturze. Za pozostałą kwotę zostanie rozpisany przetarg na utwardzenie ul. Wschodniej.
3. Radna G. Kasprzyk zapytała, czy ten wydatek dotyczący kwoty 140.000 zł można nazwać „wydatkiem bieżącym”?
4. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, że „tak”, gdyż dotyczy remontu drogi powiatowej.
5. Radna G. Kasprzyk zadała pytanie: czy przewidywany jest wzrost podatku od nieruchomości, (który jest źle naliczany), skoro założono, że na spłatę kredytu długoterminowego przeznacza się dochody z tego podatku?
6. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnej Kasprzyk, że mówimy o zabezpieczeniu kredytu długoterminowego, natomiast nie przewidujemy wzrostu podatku od nieruchomości, i że na sesji kwietniowej mówiliśmy, że złe naliczenie podatku dotyczyło, (na dzień 29.04.2005 r.) ośmiu przypadków w gminie. Generalnie cały ruch został zrobiony w 2003 roku, kiedy weszły nowe przepisy o podatkach i opłatach.
7. Radny K. Bober ponownie zadał pytanie, „co się dzieje przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie?”
8. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, że przy Gminnej Bibliotece Publicznej zostanie poszerzony wjazd i wykonany parking. Pieniądze z kredytu długoterminowego nie zostaną wykorzystane na ten cel.
9. Radny K. Bober powiedział, że zakłada się przeznaczyć 300.000 zł na utwardzenie ulicy Brzozowej i Wschodniej, ale nie wiadomo z czego ta nawierzchnia zostanie wykonana. Stwierdził, że kiedyś poprosił Wójta o określenie kosztów nawierzchni jezdni asfaltowej i nawierzchni jezdni z kostki brukowej, i podanie co jest tańsze a co droższe, i że do dzisiejszego dnia tej odpowiedzi nie otrzymał. Nadmienił, że przeprowadził rozmowy z mieszkańcami na temat nawierzchni jezdni, a przede wszystkim z jakiego materiału miałaby ona być wykonana. Jednak część mieszkańców negatywnie odniosła się do nawierzchni asfaltowej podając dla przykładu zły stan jezdni asfaltowej ulicy Kościelnej. Zapytał ponownie: Przeznaczamy 300.000 zł na utwardzenie ulic, ale praktycznie na co? Jaki tam będzie podkład i z jakiego materiału zostanie wykonana nawierzchnia tej drogi?
10. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnemu Bober, iż wykonywany jest projekt techniczny, (który jest w końcowej fazie opracowania) i zgodnie z tym projektem planuje się dwukrotną warstwę asfaltową o grubości 4 cm. Wójt stwierdził, że rok albo półtora roku temu przedstawiano kalkulację kosztów wykonania nawierzchni asfaltowej i kostki brukowej. Według wyliczeń nawierzchnia z kostki brukowej była droższa.
11. Radny K. Bober wystąpił z sugestią, aby Wójt przedstawił radnym kiedy taką informację przedstawiano.
12. Wójt Gminy – J. Wejer oznajmił, że w tej chwili nie odpowie.
13. Radna G. Kasprzyk powiedziała m.in., że kredytu nie można pokryć podatkiem od nieruchomości, jeżeli on jest pobierany niezgodnie z prawem i nie można udawać, iż w naszej gminie ustawa, która weszła od 1.01. 2003 r. nie obowiązuje, oraz że kwota z podatku, która została podana w budżecie nie jest kwotą faktyczną, cyt. (...) „Wójt mówi o 8 osobach ja natomiast uważam, że mówi Pan nieprawdę, gdyż do mnie zgłaszają się różne osoby oraz napływają do gminy różne podania w tej kwestii.
14. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, że główny ruch przy podatku od nieruchomości można sobie porównać przy dochodach gminy w 2003 roku i że to nieprawda, iż nie wykonamy planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Podstawą do naliczenia podatku od nieruchomości stanowi ewidencja gruntów, którą zarządza Starostwo w Wejherowie i na bazie tej ewidencji Gmina nalicza podatki. Jeżeli w niej są błędy to one są skorygowane. Natomiast część ludzi, którym naliczono wysokość podatku według podatku rolnego, w związku z tym, że zaczęli inwestować, czy rozpoczęli budować automatycznie naliczano podatek wg stawki podatku od nieruchomości.
15. Skarbnik Gminy – M. Stolc poinformowała Radną Kasprzyk o wysokości planu dochodów podatku od nieruchomości na rok 2005. Ogólny plan wynosi 1.800.473 zł. Gmina zakłada zaciągnąć kredyt w wysokości 440.000 zł, a więc nie ma żadnego zagrożenia nawet, gdyby trzeba było podatnikom zwrócić różnicę wpłaty pomiędzy podatkiem od nieruchomości a podatkiem rolnym. Powiedziała m.in., że mamy zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu dalej w dochodach z tytułu podatku od nieruchomości.
16. Radna G. Kasprzyk stwierdziła, że nie zgadza się z Panią Skarbnik, ponieważ podatek od nieruchomości został już zagospodarowany po stronie dochodów i rozchodów a kredyt jest jak gdyby kredytem ponadplanowym.
17. Skarbnik Gminy – M. Stolc stwierdziła, że „zabezpieczenie to nie jest różnica pokrycia deficytu i, że kredyt będzie spłacany oraz, że na jego spłatę przeznaczone zostaną dochody gminy z podatku od nieruchomości w przypadku, gdyby nie spłacano kredytu.
18. Wójt Gminy – J. Wejer wyjaśnił Radnej Kasprzyk kwestię zabezpieczenia spłaty kredytu długoterminowego. Powiedział m.in., gdyby Gmina nie spłacałaby kredytu, to bank mógłby zająć konto Urzędu Gminy tylko dot. podatku od nieruchomości.
19. Radny K. Bober zadał pytanie: czy Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie utwardzania ulic a przede wszystkim z jakiego materiału mają być wykonane i czy były porównywane koszty utwardzania nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki brukowej? Powiedział, że chciałby znaleźć informację na powyższy temat w protokole i, że nie przypomina sobie, aby Rada w tej kwestii podejmowała decyzję.
20. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnemu Bober, iż nie czuje się na siłach dyskutować nad sprawami technicznymi, ponieważ nie jest projektantem ani inspektorem nadzoru i, że projektu sprawdzać nie będzie pod względem merytorycznym z tego względu, że nie ma uprawnień i że się na tym nie zna. Stwierdził, że osoby posiadające uprawnienia wykonają projekt zgodnie z przepisami.
21. Radny E. Miotke powiedział m.in., że Komisja Gospodarcza i Samorządu, jako Komisja odpowiedzialna za powyższe zadania zajmowała się tą sprawą. Podjęła decyzję w takim zakresie do jakiej ma kompetencje. Uznał ten zakres za wystarczający. Stwierdził, że rolą Komisji nie jest ustalanie, czy to ma być warstwa asfaltowa 6 cm, 7 cm, 15 cm, czy 50 cm, bo o tym decyduje projektant. Żaden z członków Komisji nie posiada uprawnień w tym zakresie. Oznajmił, iż Komisja nie podjęła stanowiska, aby wójt przedstawił koszty nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej. Były to głosy pojedynczych radnych. Stwierdził, że każdy ma prawo zgłaszać różne sprawy. Dla przewodniczącego Komisji najważniejsze było to, aby Wójt podjął działania w celu zaciągnięcia kredytu i rozpoczęcia budowy tych dróg, gdyż tego oczekują nasi mieszkańcy i wyborcy. Stwierdził, że w tej sprawie radni mogą mieć rożne zdania i mogą nie zgadzać się z wyjaśnieniami Wójta, mogą reprezentować krytyczne zdania. Potem poprosił Przewodniczącego Rady o przegłosowanie projektu uchwały, z tego względu, iż zostały zaprezentowane głosy „za”, i wyjaśnienia, które są wystarczające a Radni w głosowaniu wyrażą swoją decyzję czy są „za”, czy „przeciw”.
22. Radna G. Kasprzyk zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Samorządu słowami: „Panie Przewodniczący, Pan jak zwykle łamie w sposób bezczelny ład demokratyczny. Pan to chyba w ogóle nie wie co to jest demokracja. Pana odpowiedź i odpowiedź Wójta na pytania Radnego K. Bober jest nie do przyjęcia. To co będą defraudowane pieniądze a Wójt i Pan, nie raczy zajrzeć do projektu?”
23. Radny K. Bober utożsamiał się z wypowiedzią Radnej G. Kasprzyk. Powiedział, że próbuje rozwiązać problem a nie tracić czas na czcze gadanie i, że chce aby utwardzono nie 100 m2 ulicy, a 105 m2. Zadał pytanie: ile kosztuje m2 ulicy o podłożu z kostki brukowej a ile kosztuje m2 o podłożu asfaltowym? Powiedział, że Pan Wójt zobowiązał się do wyliczenia, sprawdzenia i zasięgnięcia opinii w w/w kwestii. Niemniej jednak minęły dwa lata, zrobiono projekt, mamy podjąć decyzję o wydatkowaniu pieniędzy a do dzisiaj nie wiemy z jakiego materiału nawierzchnia zostanie wykonana. Poprosił Wójta, aby na zadane pytania, udzielił odpowiedzi, ponieważ on jest od tego, ma urzędników, którzy powinni zorientować się ile kosztuje m2 drogi i dopiero wtedy namawiać radnych do zaciągnięcia kredytu. Potem radny K. Bober zwrócił się do przewodniczącego Komisji Gospodarczej, aby zadbał o to, ponieważ on jest tylko członkiem Komisji i cierpliwie czeka na tę odpowiedź drugi rok, i tej odpowiedzi nie uzyskuje. Zapytał Wójta: dlaczego Pan do dzisiaj nie udzielił tej odpowiedzi mimo, że zobowiązał się Pan do przedstawienia tej informacji?
24. Wójt Gminy J. Wejer – odpowiedział Radnemu K. Bober, iż w poprzedniej kadencji dokładnie dwa lata temu rozmawiano i przedstawiono wyliczenia w sprawie utwardzenia dróg trelinką, kostką i asfaltem. W spotkaniu tym uczestniczył A. Mielke i Z. Piątkowski, który przygotował tę informację a dotyczyła ona ulicy Kwiatowej w Luzinie.
25. Radny K. Bober odpowiedział, iż nie przypomina sobie, aby dwa lata temu taką informację rozpatrywano, tym bardziej iż obecna kadencja Rady trwa dwa i pół roku a nie ma w niej Radnego A. Mielke.
26. Radny E. Miotke odpowiedział Radnemu K. Bober, że chciałby, aby utwardzono nie 100 m2 a 200 m2, a nawet 1000 m2 drogi. Stwierdził, że dzisiejsze spotkanie nie zostało zorganizowane po to, żeby ustalić ile kosztuje m2 drogi wyłożonej kostką czy asfaltem, tylko po to, żeby podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu, ogłoszono przetarg, opracowano projekt, otrzymano stosowne zezwolenia, ogłoszono przetarg na wykonanie robót drogowych, wyłoniono wykonawcę i przystąpiono fizycznie do wykonania robót. Natomiast koszt m2 drogi będzie znany po ogłoszeniu przetargu. Zdaniem Radnego to jest sprawa najważniejsza. Stwierdził, że z tym się utożsamia i zgadza oraz że część radnych może mieć inne zdanie, które może wyrazić.
27. Radny K. Bober – zapytał, czy w tym roku zostanie utwardzona nawierzchnia drogi od skrzyżowania do Dąbrówki, z uwagi na to, że planuje się w tym roku utwardzenie drogi od Rosoch do Wyszecina a w przyszłym roku od Wyszecina do Barłomino? Na jednej z Komisji mówiono też o utwardzeniu drogi z Kębłowa do Kochanowa, Zelewa. Czy one zostaną pominięte?
28. Radna G. Kasprzyk poprosiła Przewodniczącego Rady Gminy o podjęcie rozmowy z Radnym E. Miotke z tego względu, iż od dłuższego czasu obraża radnych i przeszkadza. Uważała, że kwestia kredytu długoterminowego jest poważną sprawą i, że powinna być uzgodniona na Komisjach tak jak mówi statut a nie rozpatrywana bezpośrednio na sesji. Powiedziała, że nie jest negatywnie nastawiona do remontów dróg powiatowych ale chciałaby, aby o tej kwestii rozmawiano.
29. Radny K. Bober zwrócił się z zapytaniem: czy wyznaczono termin przetargu? Kiedy zostanie on rozstrzygnięty?
30. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, iż nie wyznaczono jeszcze terminu przetargu i, że dopiero w połowie sierpnia najprawdopodobniej zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania.
31. Radna G. Kasprzyk zwróciła się z zapytaniem: dlaczego Pan Wójt, przy podejmowaniu uchwały budżetowej na 2005 rok nie mówił, iż będzie zaciągał kredyt na remonty dróg powiatowych. Dlaczego nie umożliwiono Radnym dyskusji w tym temacie na Komisjach? Opowiedziała się za remontami wszystkich dróg powiatowych.
32. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnej, że na ostatniej sesji informował Radnych o powyższym pomyśle i, że jeszcze go rozszerzono o utwardzenie ulicy Brzozowej i Wschodniej celem przystąpienia do robót w sierpniu czy we wrześniu, aby wykorzystać okres letni. Stwierdził, że rozmawiano ze Starostwem na temat poszerzenia – utwardzenia drogi Kębłowo - Kochanowo i Dąbrówki. Natomiast Starostwo w swoich planach ujęło najważniejsze ciągi komunikacyjne łączące sołectwa i gminy. Uznało, że najważniejszym takim ciągiem jest droga prowadząca przez wieś Luzino – Barłomino - Wyszecino – Rosochy. W związku z czym przyznano w tym roku do naszej kwoty 100.000 zł, 250.000 zł a w przyszłym roku 550.000 zł. Pierwszy odcinek tej drogi zostanie zrobiony technologią lżejszą, natryskową, natomiast drugi odcinek drogi zostanie (przez całą wieś Wyszecino – 1,5 km), wykonany – 6 – 8 cm warstwą asfaltu. Stąd taka duża różnica w cenie. Dłuższy odcinek zostanie wykonany za 350.000 zł. Następnie odniósł się do kwestii remontów dróg powiatowych w Dąbrówce i Kochanowie. W przyszłym roku prowadzone będą rozmowy na temat ich utwardzania a w związku z tym należałoby zabezpieczyć jakieś środki finansowe na ich wykonanie. Oznajmił, że Gmina może odstąpić od utwardzania drogi Rosochy – Wyszecino - Barłomino, wtedy Starostwo przeznaczyłoby pieniądze na utwardzenie innych dróg.
33. Radna G. Kasprzyk poprosiła Przewodniczącego Rady Gminy, aby zwrócił się do Wójta, o udzielenie jej odpowiedzi na zadane pytanie: cyt. „dlaczego Pan Wójt w uchwale budżetowej na 2005 rok nie poinformował Radnych, że na remont dróg powiatowych będzie zaciągał kredyt w takiej wysokości?”
34. Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka odniósł się do wypowiedzi Radnej Kasprzyk, twierdząc że w ubiegłym roku nie było ze strony Starostwa inicjatywy dotyczącej remontów dróg powiatowych. Inicjatywa ta zrodziła się gdzieś przed 5 – 6 tygodniami. Przedstawił stanowisko w kwestii zaciągnięcia kredytu na drogi gminne. Zakładano na remont dróg gminnych przeznaczyć środki finansowe, które gmina miała otrzymać ze SAPARDu, które wyłożono na budowę stacji uzdatniania wody w Luzinie. W związku z tym, iż ta procedura przedłuża się, i z brakiem pieniędzy na koncie: „bieżące remonty dróg gminnych”, oraz w związku z wnioskami, które wpływają z Rady Gminy, w sprawie budowy chodników, stąd część środków finansowych z kredytu zakłada się przeznaczyć na budowę chodników. Odniósł się do kwestii terminów m.in. dlaczego zwołano w dniu dzisiejszym sesję. Stwierdził, że trzeba przystąpić do ogłoszenia przetargu na zaciągnięcie kredytu, potem pozyskanie projektu na utwardzanie dróg, który najprawdopodobniej będzie zrobiony w połowie czerwca, pozyskanie zezwolenia na wykonanie tego zadania oraz ogłoszenie przetargu na wykonanie robót, aby pod koniec lata można było przystąpić do robót. Nadmienił, iż Starostwo zakłada zadanie wykonać pod koniec września lub na początku października br., natomiast Gmina planuje kredyt zaciągnąć na początku września na okres 3 lat. Spłatę jego rozpocznie od maja 2006 roku, na 10 rat. Odsetki będzie spłacała co miesiąc. Koszt kredytu według symulacji jednego Banku, którą otrzymano, wyniesie 78.000 zł, to jest koszt kredytu (na 3 lata), prowizji, odsetek. Opowiedział się za wykonaniem zadania o znacznie lepszej podbudowie niż jest ul. Lipowa, czy ul. Kościelna. Na remont ul. Kościelnej nie mieliśmy wpływu, ponieważ nie było to nasze zadanie. Powiedział, że z technicznych projektowych danych wynika, iż dywanik będzie w krawężniku. Na ulicy Brzozowej, Wschodniej do Krótkiej zaplanowano chodniki, wjazdy (nie będą realizowane) i odwodnienie itp.
35. Wójt Gminy – J. Wejer udzielił odpowiedzi radnej G. Kasprzyk na zadane pytanie, twierdząc, że nie było inicjatywy ze strony Starostwa w sprawie utwardzenia dróg powiatowych. Na początku mówiono, że nie ma pieniędzy na remonty tych dróg. W dniu 24 maja 2005 r. Rada Powiatu na sesji podejmie uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 mln zł i przeznaczy je na remonty dróg powiatowych, w tym m. in. na remonty dróg powiatowych położonych na terenie gminy Luzino. Wójt opowiedział się za wsparciem finansowym Rady Powiatu w kwestii przeprowadzenia remontu drogi w Kochanowie i Dąbrówce.
36. Wiceprzewodniczący Rady Gminy - K. Bober podziękował zastępcy Wójta – A. Stenka za wyczerpujące i merytoryczne odpowiedzi.
37. Radna G. Kasprzyk utożsamiała się z wypowiedzią wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
38. Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka powiedział, że w pierwotnej wersji nie zakładano dofinansowania zadania remontu drogi do Kębłowa. Do istniejącej nawierzchni drogi od skrzyżowania do Kębłowa zostanie dolany asfalt. Według projektu koszt zadania wyniesie ok. 123.000 zł. Według przetargu może okazać się, że zadanie zostanie wykonane taniej, a za tę różnicę można wykonać kolejny odcinek drogi. Marzeniem byłoby, żeby poszerzyć tę drogę do zabudowań Państwa Ellwart.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia kredytu długoterminowego, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXII/220/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 14 głosami „za”, 1 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Radna G. Kasprzyk poprosiła o odnotowanie w protokole, iż cyt. „jestem za budową dróg powiatowych ale przeciw temu, żeby te remonty były wykonywane z kredytu, ponieważ są to zadania powiatu a nie gminy.”


Ad.2.b.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok, w tym m.in. z uzasadnieniem oznajmiając, iż zwiększa się przychody budżetu gminy na rok 2005, zaciągając kredyt długoterminowy w kwocie 440.000,00 zł. Określoną kwotę kredytu przeznacza się na finansowanie: wydatków bieżących związanych z remontem dróg powiatowych położonych na terenie naszej gminy, realizowanych przez Starostwo Powiatowe, w ramach planu remontów dróg. Wspólna realizacja zadania z Powiatem, dotyczy drogi Wyszecino – Rosochy oraz odcinka drogi Luzino-Kębłowo i wydatków majątkowych związanych z budową dróg – kompleksowe utwardzanie ulic, w tym ul. Brzozowej i Wschodniej oraz Słonecznej i Dolnej”.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania?
Wobec braku dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2005 pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXII/221/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, 14 głosami „za”, 1 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”. Uchwała stanowi załącznik nr 6.
Radna G. Kasprzyk poprosiła o odnotowanie w protokole, iż głosowała „przeciw” podjęciu w/w uchwały z tych samych powodów, jakie podała przy podjęciu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Ad.2.c.
Wójt Gminy – J. Wejer odczytał tekst pisma z Kuratorium Oświaty w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2005 r. nr KO – VIII-KK/023/64/05 w sprawie zmiany par. 8 ust.1 regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2005 roku”, ze względu na to że jest niezgodny z prawem. Potem Wójt zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XX/204/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2005 roku”.
W dyskusji głos zabrał:
1. Radny K. Bober, który zgłosił zapytanie: jaki skutek finansowy dla budżetu przyniesie proponowana zmiana paragrafu 8 ust. 1 w regulaminie? Czy ona w ogóle będzie miała skutki finansowe? Kto zawinił, kto popełnił błąd, kto nie dopełnił swoich obowiązków, czy sekretarz gminy, czy radca prawny?
2. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział m.in., że nie przeprowadzał dochodzenia w sprawie popełnienia błędu i, że jest daleki od wyciągania konsekwencji w w/w kwestii. Oznajmił, iż wprowadzenie zmiany w uchwale, jeżeli w ogóle, wiąże się ze znikomymi skutkami finansowymi, ponieważ są zabezpieczone środki finansowe za godziny ponadwymiarowe ewentualnie może to dotyczyć zajęć w soboty. Stwierdził też, że zmiana tego paragrafu nie powinna mieć skutków finansowych.
3. Radny K. Bober wystąpił z sugestią, aby na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiono informację dotyczącą skutków finansowych w związku z proponowaną zmianą paragrafu w uchwale.
4. Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi, oznajmiając m.in., że proponowana zmiana nie powinna mieć skutków finansowych. Niemniej jednak trudno dokładnie wyliczyć skutki, gdyż zależy to w jakim dniu wypadnie wolne nauczycielowi.
Wobec braku innych dyskutantów prowadzący poddał projekt uchwały dotyczący wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XX/204/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku, w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2005 roku” pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXII/222/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XX/204/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku, w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2005 roku”, jednogłośnie. Uchwała o której mowa stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.3.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zaapelował do Radnych, aby nie przeszkadzali sobie wzajemnie podczas reprezentowania swoich wypowiedzi i wyłączali telefony komórkowe bądź przełączali je na tryb milczący, z uwagi na to, iż sygnały telefonów przeszkadzają w prowadzeniu obrad sesji.
Zgodnie z par. 87 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXII sesji. Podziękował wszystkim za uczestnictwo i merytoryczną dyskusję. Obrady zakończono o godz. 17.20. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał protokołu pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.załączniki:
1. Wniosek o zwołanie sesji.
2. Lista obecności Radnych.
3. Lista obecności gości.
4. Wniosek Radnej G. Kasprzyk o skorygowanie decyzji Wójta dot. wymierzania podatku od nieruchomości.
5. Pismo Kuratorium Oświaty w Gdańsku - opinia w sprawie uchwały Nr XX/204/2005 RG w sprawie dodatków do wynagrodzednia ...."


- Uchwała Nr XXII/220/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego
- Uchwała Nr XXII/221/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
- załącznik do uchwały Nr XXII/221/05
- Uchwała Nr XXII/222/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XX/204/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia &8222;Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino
w 2005 roku”.#