Gmina Luzino
Protokół nr XXIII/2005
z uroczystej sesji Rady Gminy Luzino
z okazji 15 – lecia funkcjonowania samorządu
z dnia 21 czerwca 2005 r.

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączeniu (zał. nr 1 i nr 2).
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Odsłonięcie Obeliska Stutthowiaków
3. Otwarcie Szkolnego Muzeum Regionalno - Przyrodniczego
4. Podsumowanie 15 lat samorządu gminnego
5. Przemówienia okolicznościowe
6. Zakończenie

Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Kunz otworzył uroczystą sesję Rady z okazji 15 – lecia funkcjonowania samorządu gminnego, słowami: „Dzień Dobry Państwu !” Otwieram uroczystą Sesję Rady Gminy Luzino. /Proszę o powstanie/ --- Poczty sztandarowe wprowadzić. Do hymnu państwowego - „Jeszcze Polska nie zginęła .....” /Po hymnie/.
Bardzo serdecznie witam osoby przybyłe na dzisiejszą Sesję !
Witam Honorowych Obywateli Gminy Luzino i proszę o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.
Witam serdecznie
- Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie – Mariusza Kaliszewskiego
Bardzo serdecznie witam Przyjaciół Gminy Luzino:
Posła na Sejm Ziemi Wejherowskiej – Jerzego Budnika
Posła na Sejm Ziemi Puckiej - dr Kazimierza Plocke
Przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego /Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko - Pomorskich w Luzinie/ - Kazimierza Bistroń
Starostę Powiatu Wejherowskiego – Józefa Reszke
Wizytatora Kuratorium Oświaty - Marzenę Lipka
Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie – mł. inspektora dr Cezarego Tatarczuka
Komendanta Komisariatu Policji w Luzinie – Komisarza Jacka Kilanowskiego
- Kustosza - Muzeum „Stutthof” - Elżbietę Grot oraz uczestników „Marszu śmierci”
Bardzo serdecznie witam księży naszych parafii:
Ks. Proboszcza Parafii w Sychowie – Dariusza Zalewskiego
Ks. Wikariusza z Parafii w Luzinie – Marka Brudzisz
Ks. Wikariusza z Parafii w Luzinie – Sebastiana Reszka
Ks. Proboszcza Parafii w Strzepczu pw. św. Marii Magdaleny – Andrzeja Kmiecik
Bardzo serdecznie witam gospodarza tej Gminy
Wójta - Jarosława Wejer
Zastępcę Wójta - Andrzeja Stenka
Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc
Sekretarza Gminy – Marzenę Meyer
Inspektora Gminy - Stefanię Sirocką
Kierowników Referatów Urzędu Gminy : Irenę Labuda, Annę Grzenkowicz
Witam serdeczne Dyrektorów Szkół :
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barłominie - Halinę Szlaga
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Luzinie - Dariusza Rompcę
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kębłowie - Teresę Koszałka
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sychowie - Władysławę Joskowską
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszecinie - Krystynę Bułak
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Luzinie – Teresę Tempską – Pikron
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury – Marię Krośnicką
Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Piotra Pelcera
Przedstawiciela SPON – w Luzinie – Eugeniusza Szulc
Prezesa GKS-u – Zygmunta Ziemann
Opiekunów Sekcji GKS - u : Stanisława Kąkol, Wiesława Szmydtke, Sylwestra Piątek
Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddziału w Luzinie - Marka Mudlaw
Grono Pedagogiczne, Radę Rodziców i społeczność Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, w której gościmy,
Inicjatora i założyciela Muzeum Regionalno-Przyrodniczego – Feliksa Sikorę
Przewodniczącą Związku Emerytów i Rencistów K/Luzino - Teodorę Bliźniuk
Przedstawicieli Luzińskiego Koła Kombatantów Wojennych – Salomeę Jamrożek i Wacława Bujak
Bardzo serdecznie witam sołtysów wsi Gminy Luzino:
Sołtysa wsi Luzino – Zygmunta Brzezińskiego
Sołtysa wsi Robakowo – Marzenę Pallach
Sołtysa wsi Dąbrówka – Bronisława Nadolskiego
Sołtysa wsi Sychowo – Mirosława Neumuller
Sołtysa wsi Milwino – Jana Lewińskiego
Sołtysa wsi Wyszecino – Zygmunta Wiśniewskiego
Sołtysa wsi Kębłowo – Piotra Michałek
Sołtysa wsi Kochanowo – Roberta Gurskiego
Sołtysa wsi Zielnowo – Wiesława Białczak.
Witam przedstawicieli Radia, Prasy i Telewizji:
Redakcję „Panoramy Powiatu”
TV Gdańsk – Telewizję Polską S.A.
TV Gdańsk „Rodna Zemia”
TV „Chopin” Wejherowo
Radio Kaszebe – Karola Miller
Radio Gdańsk – Stanisławę Grażyńską
Polska Presse Sp. z o.o. Oddział Prasa Bałtycka Gdańsk - Tomasza Arabskiego – redaktora naczelnego
Pomeranię Gdańsk
Radio Plus
Dziennik Bałtycki – Gryf Wejherowski - Grażynę Wiśniewską.
Bardzo serdecznie witam właścicieli firm działających na terenie naszej Gminy.
Witam mieszkańców naszej Gminy:
Jerzego Jabłońskiego, Renatę i Albina Wandtke, Elżbietę Janeczek, Irenę Lemke, Annę i Wacława Zygarlickich, Jana Sikorę, Brunona Szpica, Rafała Halk – Łebińskiego, Lucynę i Adama Kuske, Zygmunta Sikorę, Krystynę Pająk, Janinę Dzięcielską, Reginę Kielską, Joannę Sikora, Reginę Sikora, Stefana Doering, Beatę i Mariana Mielewczyk, Andrzeja Janusza, Marię Gawłowską, Mariolę i Marka Hinz, Jana Miller, Marię Legowicz, Antoniego Woss, Elżbietę Ziemann, Henryka, Jacka i Krzysztofa Bertrand.
Bardzo serdecznie witam Radnych Gminy Luzino wszystkich kadencji, którzy tworzyli i tworzą jednostkę samorządu terytorialnego w naszej Gminie.
Niestety nie wszystkim dane było dziś z nami się tu spotkać.
Odeszli do Boga:
Radna Barbara Koepke, Radny Franciszek Klein i Radny Józef Piotrowski. Nieobecny również jest prof. Tadeusz Bolduan. Proszę o powstanie i minutą ciszy oddanie im hołdu.
Szanowni Państwo !
Porządek dzisiejszej Sesji obejmuje:
1. Odsłonięcie Obeliska Stutthowiaków
2. Otwarcie Szkolnego Muzeum Regionalno - Przyrodniczego
3. Podsumowanie 15 lat samorządu
4. Przemówienia okolicznościowe
5. Zakończenie sesji i poczęstunek.
Proszę teraz wszystkich o powstanie i przejście za pocztami sztandarowymi pod obelisk Stutthowiaków.”
/Sesję odbyto w Szkole Podstawowej w Luzinie przy ul. Szkolnej 13. Obrady rozpoczęto o godz. 10.10 a zakończono o 15.20./

Ad.2.
Obelisk Stutthowiaków został odsłonięty przez Elżbietę Grot /Kustosza Muzeum Stutthof z Sopotu/, Przewodniczącego Rady Gminy – W. Kunz i przedstawicieli Marszu Śmierci. Odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą Marsz Śmierci. Tablicę poświęcił ks. Sebastian Reszke. Kustosz Muzeum Stutthof – Elżbieta Grot wygłosiła przemówienie poświęcone więźniom obozu koncentracyjnego uczestniczącym w „Marszu Śmierci”, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Dla uczczenia ich pamięci, pod obeliskiem złożono wiązanki kwiatów. Kwiaty złożyły: władze gminy - Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy, reprezentanci Muzeum Stutthof z Sopotu, przedstawiciele Luzińskiego Koła Kombatantów Wojennych oraz przedstawiciele Koła Emerytów i Rencistów w Luzinie.
Uczestnicy uroczystości przeszli na teren przy Muzeum. Inicjator i założyciel placówki Feliks Sikora przedstawił historię jej utworzenia, a zaczęła się ona w latach sześćdziesiątych, gdy jedna z uczennic podarowała mu pierwszy eksponat - but wykonany z łyka. Wtedy pojechał pokazać go ówczesnemu dyrektorowi Muzeum w Kartuzach, który od razu chciał go odkupić. Zaoferował za niego swoją pensję. Oczywiście, buta nie sprzedano ale p. F. Sikora powiedział sobie „skoro Kartuzy mają muzeum, to Luzino też może mieć taką placówkę.” Dzisiaj te słowa wypowiedziane przed laty spełniły się. Podziękował wszystkim tym, którzy pomogli mu w spełnieniu tego zadania. Potem Pani Elżbieta Grot (Kustosz) podziękowała za zaproszenie i złożyła deklarację o współpracy z opiekunem i przekazaniu eksponatów. Radny (minionej kadencji Rady) T. Sirocki przekazał kołowrotek do Muzeum. Po poświęceniu, uroczyście zostało otwarte Muzeum poprzez przecięcie wstęgi przez Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Luzinie – Dariusza Rompcę i opiekuna (Muzeum) Feliksa Sikorę. Goście, radni zwiedzili sale ekspozycyjne i mini skansen. Później uczestnicy uroczystości w zorganizowany sposób, przemaszerowali do Szkoły Podstawowej, w której odbyła się druga część sesji.
Laudację z okazji 15 lat samorządu gminnego wygłosił Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy – Jarosław Wejer przedstawił dokonania samorządu w okresie piętnastoletnim. Przemówienie Wójta w załączeniu.
Wiceprzewodniczący Rady – Krzysztof Bober zgłosił słowa krytyki pod adresem władz samorządowych – wójta i przewodniczącego Rady oraz posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Oddał medal: „Gmina Luzino”, który otrzymał od Wójta Gminy oraz złożył ustną deklarację, iż nosi się z zamiarem złożenia mandatu radnego. Potem zapoznał uczestników z treścią listu Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Brunona Synak, jaki złożono na ręce Wójta składając mu serdeczne wyrazy podziękowania za wieloletnią aktywność i zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej oraz za wkład wniesiony w rozwój i promocję województwa. Odczytał życzenia i gratulacje dowódcy Jednostki Wojskowej 2035 kmdr Jana Leszczyńskiego dla Radnych Rady Gminy. List i życzenia w załączeniu.
Posłowie na Sejm - Jerzy Budnik i Kazimierz Plocke krytycznie ustosunkowali się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i złożyli jubileuszowe gratulacje Radzie Gminy Luzino. Poseł na Sejm dr Kazimierz Plocke wręczając książkę pt. „Spotkajmy się w Pucku”, powiedział m.in., cyt. „Niech społeczne i gospodarcze kreowanie kulturowego wizerunku Pomorza wobec perspektywy zjednoczonej Europy integruje społeczności Małych Ojczyzn i stanie się zadaniem budującym jedność Kaszub.”
Radny (minionej kadencji) – T. Sirocki przedstawił informację dotyczącą samorządu po roku 1990.
W związku z ograniczonym czasem niektórych gości, Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do wręczania podziękowań i skromnych upominków Posłom na Sejm, Przewodniczącemu Rady Powiatu Wejherowskiemu, Staroście, Proboszczom, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie, pracownikom Urzędu Gminy, dyrektorom szkół, przedsiębiorcom wspierającym finansowo wykonanie zadań samorządowych, Komendantowi Powiatowemu Policji, Komendantowi Policji w Luzinie, sołtysom, przedstawicielom prasy, organizacji społecznych, radnym minionych kadencji i mieszkańcom gminy.
Tym bardzo miłym i serdecznym akcentem Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz zamknął sesję z okazji XV - lecia samorządu, zapraszając uczestników uroczystości na poczęstunek.
Obrady zakończono o godz. 1520. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał protokołu pozostaje w dokumentacji Rady. Drugi egzemplarz protokołu otrzymuje Wójt Gminy.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.

1. Lista obecności Radnych RG z lat 1990-2006, na uroczystej sesji w dniu 21.06.2005
2. Lista obecności gości
3. Przemówienie kustosz Państwowego Muzeum Stutthof p. Elżbiety Marii Grot
4. Przemówienie Przewodniczącego Rady Gminy p. Waldemara Kunz
5. Przemówienie Wójta Gminy p. Jarosława Wejera
6. Życzenia od Marszałka Woj. Pomorskiego oraz Przewodniczącego Sejmiku
7. Życzenia od dowódcy Bazy Technicznej Marynarki Wojennej w Gdyni
8. Życzenia od posła na Sejm Kazimierza Plocke
9. Życzenia od prof. Gerarda Labudy
10. Życzenia od Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Luzinie