Gmina Luzino
Protokół nr XXIV/2005
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 15 lipca 2005 r.

Lista obecności Radnych i gości zaproszonych w załączeniu.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok – zmiany załącznika: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu”.
3. Zakończenie sesji.

Ad.1.
Zgodnie z par. 76 ust.1 i 2 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Kunz otworzył XXIV sesję zwołaną na wniosek Wójta Gminy Luzino.
Po sprawdzeniu listy obecności Radnych, prowadzący obrady stwierdził prawomocność obrad. W sesji wzięło udział 14 Radnych, co stanowi 93,3 % ustawowego składu Rady i upoważnia do podejmowania uchwał. W posiedzeniu nie uczestniczyła radna Genowefa Kasprzyk. Obrady rozpoczęły się o godz. 16.05, a zakończyły o godz. 16.50. Odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie.
Przewodniczący Rady Gminy przywitał Radnych i gości, tj. Wójta Gminy - Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta – Andrzeja Stenka, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, Sołtysów wsi: Robakowo - Marzenę Pallach, Dąbrówka – Bronisława Nadolskiego, Sychowo – Mirosława Neumullera, Milwino – Jana Lewińskiego, Kębłowo – Piotra Michałek, Kochanowo – Roberta Gurskiego, Barłomino – Andrzeja Stenka, Zielnowo – Wiesława Białczak oraz przedstawiciela organizacji społecznej oraz publiczność.
Po przedstawieniu wniosku Wójta z dnia 8 lipca 2005 r., w sprawie zwołania sesji, prowadzący obrady odczytał proponowany porządek. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do zaproponowanego porządku obrad?
Głos zabrał:
1. Radny W. Zaczek, który wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o punkt: „Sprawy różne”.
2. Radny K. Bober, który zaproponował, aby wprowadzono do proponowanego programu obrad punkt: „Zapoznanie się z sytuacją w rolnictwie na terenie gminy Luzino.”
W związku z powyższym, iż sesję zwołano na wniosek wójta, zgodnie z art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz, zwrócił się do Wójta Gminy z zapytaniem, czy wyraża zgodę na zmianę porządku obrad?
Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, że wyraża zgodę na wprowadzenie punktu: „Sprawy różne” i omówienie w nim sprawy dotyczącej klęski suszy.
Stąd prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem: Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem do proponowanego porządku obrad punktu: „Sprawy różne”?
Radni podjęli wyżej wymieniony wniosek jednogłośnie. Potem po odczytaniu porządku obrad, uzupełnionego o punkt „Sprawy różne” prowadzący obrady poddał wniosek w sprawie zatwierdzenia porządku obrad pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli zaproponowany porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Luzino jednogłośnie.

Ad.2.
Skarbnik Gminy – M. Stolc przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu gminy na rok 2005. Cyt. „(...) par. 1. W związku z rozpoczęciem inwestycji wieloletniej, pod nazwą: „Kontynuacja Budowy Gimnazjum Publicznego w Luzinie – II etap – Budowa hali widowiskowo-sportowej, dokonuje się zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu. Szczegółowy wykaz zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. ... Uzasadnienie: W związku z pozyskaniem wielkości kosztorysowych zadania inwestycyjnego, pod nazwą: „Kontynuacja Budowy Gimnazjum Publicznego w Luzinie – II etap – budowa hali widowiskowo – sportowej”, dokonuje się zmiany załącznika do budżetu gminy Luzino na rok 2005, dotyczącego wieloletniego, planowanego programu realizacji zadania oraz zmiany planowanego długu publicznego na lata 2006 – 2007.”
Potem Wójt Gminy – J. Wejer podał koszty budowy hali widowiskowo – sportowej. Stwierdził m.in., że według dokumentacji koszty budowy inwestycji wyniosą - 9.000.000 zł, w tym koszty całej budowy - 7.370.000 zł (brutto z VAT) oraz koszty inspektora nadzoru i, że tę kwotę trzeba zabezpieczyć w tzw. „Limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu” oraz, że całość zadania została wyliczona wg średnich cen, które bierze się do sporządzenia kosztorysu. Oznajmił też, że nie ma jeszcze na piśmie zapewnienia Marszałka Województwa Pomorskiego, iż Gmina otrzyma 2.000.000 zł, ponieważ Zarząd nie podjął żadnych uchwał dotyczących finansowania inwestycji sportowych w tym roku i następnym, ale ma to zamiar zrobić do końca sierpnia br. Dlatego zaproponowano, aby w 2006 roku kwota przeznaczona na tę inwestycję wynosiła 4.500.000 zł, w tym 3.500.000 zł z budżetu gminy i 1.000.000 zł od Marszałka Województwa Pomorskiego a w 2007 roku 1.000.000 zł z budżetu gminy i 1.000.000 zł od Marszałka Województwa Pomorskiego. Uważał, że na wykonanie inwestycji należałoby zaciągnąć kredyt, aby ją zakończyć w 2007 r. Oznajmił, że propozycja finansowania budowy inwestycji m.in. przez budżet i inne źródła finansowania oraz przy zobowiązaniach z tytułu budowy gimnazjum – I etapu, które spłacamy w wysokości 3.500.000 zł jest realna do wykonania. Potem przedstawił propozycje spłaty zadłużenia z tytułu budowy gimnazjum.
Głos w dyskusji zabrał:
1. Radny R. Groth – zwrócił się z zapytaniem, czy Gmina na pewno otrzyma od Marszałka Województwa Pomorskiego na wykonanie zadania kwotę 1.000.000 zł?
2. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, że Wicemarszałek M. Biernacki i szef Departamentu Sportu stwierdzili, że Gmina Luzino otrzyma w 100 % środki finansowe na budowę tej inwestycji i, że Gmina Luzino została wyszczególniona w projekcie uchwały w sprawie finansowania inwestycji sportowych w województwie w roku 2005 i latach następnych.
3. Radny K. Bober zadał pytanie: jakie prace zostaną wykonane w 2005 r.?
4. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, że w 2005 r. zostanie rozpoczęta budowa, rozpisany przetarg, najprawdopodobniej we wrześniu podpisana umowa z wykonawcą i wykonane roboty budowlane za ponad 800.000 zł, tj. roboty ziemne, fundamenty, schody żelbetowe, zbrojenia, izolacje, ściany boczne, ściany oporowe, konstrukcje, rusztowania zewnętrzne, ściany zewnętrzne hali, ocieplenie ścian zewnętrznych hali, kominy wentylacyjne itp.
5. Skarbnik Gminy – M. Stolc stwierdziła m.in., że Gmina chcąc ogłosić przetarg musi mieć zapewnione środki finansowe w budżecie na wykonanie inwestycji i zgodę Rady na etapowanie budowy w ciągu 3 lat.
4. Radny K. Bober zwrócił się zapytaniem: z czego wynika zmiana kwoty, w „Limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu” – w rubryce nr „6” – Łączne nakłady finansowe – z 17.000.000 zł na 19.000.000 zł” i czym ona jest podyktowana?
5. Skarbnik Gminy – M. Stolc i Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedzieli, że różnica w wysokości 2.000.000 zł w zapisie w „Limicie wydatków na wieloletnie programy ….” wynika z cen kosztorysowych i wzrostu podatku VAT. Oznajmili, że dwa lata temu podatek VAT wynosił 7 % a obecnie wynosi 22 %.
6. Radny K. Bober ponowił pytanie.
7. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział m.in., że różnica kwoty podana w „Limicie wydatków…” wynika z kosztów prac jakie zaplanowano w projekcie na budowę hali widowiskowo - sportowej. Zaplanowano m.in. klimatyzację hali i rozbudowę istniejącej kotłowni.
8. Radny K. Bober zapytał: ile kosztuje projekt techniczny na budowę hali widowiskowo - sportowej?
9. Zastępca Wójta – A. Stenka odpowiedział, że projekt na budowę hali widowiskowo-sportowej kosztował łącznie ok. 96.000 zł, w tym projekt na halę 67.705 zł, projekt na klimatyzację ponad 12.000 zł itd. Podał informacyjnie, że otwarcie kopert nastąpi 7 września 2005 r. a rozstrzygnięcie przetargu (za 53 dni), tj. ok. 15 września 2005 r.
10. Radny K. Bober odniósł się kwestii budowy pomieszczenia rekreacyjnego w Szkole Podstawowej w Wyszecinie. Stwierdził, że zadanie planowano wykonać w 2005 roku a wg projektu uchwały przygotowanej na dzisiejszą sesję, zostało rozłożone na dwa lata.
11. Wójt Gminy – J. Wejer i Skarbnik Gminy – M. Stolc odpowiedzieli, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok, przygotowany na dzisiejszą sesję dotyczy tylko zadania inwestycyjnego: „Kontynuacja Budowy Gimnazjum Publicznego w Luzinie – II etap budowy hali widowiskowo-sportowej” i, że nie dotyczy inwestycji: „Budowa pomieszczenia rekreacyjnego w Wyszecinie”.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu gminy na rok 2005 i poddał go pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXIV/223/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2005, 14 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3.
W punkcie: „Sprawy różne” głos zabrał
1. Radny W. Zaczek wystąpił o:
 oznakowanie przystanku PKS w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu, (przy poczcie),
 sprawdzenie odwodnienia w ulicy Chopina w Luzinie, ponieważ studzienkę zagłębiono o co najmniej 10 cm w stosunku do nawierzchni ulicy i przy najbliższych opadach atmosferycznych zostanie ona zamulona przez piasek,
 położenie kostki brukowej na odcinku ok. 6 mb ulicy Dobrej vis a vis przejścia dla pieszych przy ul. J. Wilczka w Luzinie,
 uprzątnięcie śmieci z byłego cmentarza ewangelickiego,
Ponadto zwrócił się z zapytaniem: jak rozwiązano sprawy związane z wywozem śmieci z cmentarza w Luzinie i Kębłowie? Czy wjazdy w chodniku ulicy Młyńskiej zostaną wymienione? Poprosił też o informację na temat zagospodarowania nieruchomości po byłej OSM. Zapytał: czy nowi właściciele nieruchomości podejmują jakieś działania, jeżeli tak to w jakim czasie zamierzają je zrealizować? Czy ubiegają się o pozwolenia na budowę?
2. Radny K. Bober - poruszył kwestię suszy w rolnictwie. Zapytał: czy została powołana Gminna Komisja do spraw szacowania szkód spowodowanych klęską suszy? Czy Urząd nosi się z zamiarem jej powołania? Czy na dzisiejszej sesji nie należałoby rozpatrzyć kwestii dotyczącej klęski suszy? Uważał, że Gmina nie powinna czekać na decyzję Wojewody ale sama powinna podjąć stosowne działania. Powiedział też, że rolnicy czekają na jakieś decyzje w sprawie ubiegania się i przydzielenia kredytu preferencyjnego z tytułu klęski suszy m.in. na zakup środków do produkcji rolniczej, w tym nawozów itp. Wystąpił z sugestią o podjęcie uchwały lub wniosku, (popartej o jakieś informacje dotyczące strat w rolnictwie), w sprawie objęcia gminy Luzino za obszar dotknięty klęską suszy.
3. Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi Radnego, twierdząc iż otrzymał informację o tym, że były i są prowadzone rozmowy Marszałka Województwa Pomorskiego z Wojewodą na temat ogłoszenia klęski suszy. Stwierdził, że władnym do podjęcia takiej decyzji jest Wojewoda, natomiast gmina w tej kwestii ma ograniczone możliwości. W Urzędzie Gminy nie ma komórki rolnej ani fachowców. Zadania te przejął Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W skład Gminnej Komisji d/s szacowania szkód spowodowanych klęską suszy mogą wejść osoby posiadające wykształcenie rolnicze i znające się na rolnictwie. Stwierdził, że Wojewoda nosi się z zamiarem ogłoszenia klęski suszy, bo gdyby jej nie ogłosił, to nie byłoby żadnej pomocy dla rolników i, że Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Wejherowie – A. Kalinowski zgłosił problem suszy w gminie Luzino u Wojewody.
4. Radny J. Schulz zapytał, czy w dalszym ciągu spływają ścieki z ul. Starowiejskiej na ulicę Kościelną w Luzinie?
5. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, że pracownik Urzędu Gminy przeprowadził rozmowę z właścicielem na temat zaniechania wylewania nieczystości na ulicę i, że powiadomiono Komisariat Policji o tym zdarzeniu w celu przeprowadzenia kontroli.
6. Radna M. Sicha poprosiła o ustawienie znaku drogowego: „Ustąp pierwszeństwa przejazdu” na ul. Lipowej i Strzebielińskiej, (przy wiadukcie), oraz o zlikwidowanie wyrwy na tej ulicy.
7. Radny R. Groth poruszył problem utwardzenia drogi powiatowej prowadzącej m.in. od sołectwa Zamostne przez Zelewo do Kochanowa, ponieważ stwarza zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
8. Radny K. Bober wystąpił z sugestią zwołania posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z sołtysami w celu podjęcia wniosku o objęcie Gminy Luzino za obszar dotknięty klęską suszy.
9. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - M. Licau odpowiedziała Rademu K. Bober, iż miała i ma na uwadze problem szkód spowodowanych klęską suszy, i, że wniosek w tej kwestii zostanie podjęty przez sołtysów na najbliższym spotkaniu.
10. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnemu K. Bober, że w następnym tygodniu odbędzie się spotkanie z sołtysami, w celu podjęcia wniosku, (po wysłuchaniu informacji Kierownika ODR – A. Kalinowskiego o sytuacji w rolnictwie), w sprawie uznania gminy za obszar dotknięty klęską żywiołową. Potem Wójt odniósł się do wypowiedzi Radnego W. Zaczek twierdząc m.in., że:
 Urząd występował do PKS Wejherowo o oznakowanie przystanku PKS, który jest zlokalizowany w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu.
 odwodnienie na ulicy Chopina nie zostało zakończone i, że prace nie zostały odebrane.
 na dzień dzisiejszy wjazdy z trelinki w chodniku ulicy Młyńskiej nie zostaną wymienione, z uwagi na ich znaczne koszty. Wymiana ich nastąpi najpóźniej w przyszłym roku.
 plac o powierzchni 6 m2, w obrębie ulicy Dobrej, vis a vis przejścia dla pieszych na ul. J. Wilczka, zostanie wyłożony kostką brukową.
 śmieci z cmentarza ewangelickiego zostaną usunięte i, że ustawiono w okolicy cmentarza w Luzinie dwa kontenery na śmieci i w Kębłowie jeden kontener, które od trzech miesięcy są opróżniane. Koszty wywozu śmieci ponosi gmina, tj. ok. 280 zł za wywóz odpadów z jednego kontenera.
 nowi nabywcy terenu po byłej OSM, zwrócili się do Urzędu Gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości i, że zlecili opracowanie projektu technicznego oraz przedstawili koncepcję zagospodarowania swojej nieruchomości. Powiedział też, że część z nich jeszcze nie wystąpiła o pozwolenie na budowę, z uwagi na obowiązującą procedurę administracyjną i barierę finansową oraz, że każdy z nich jest zainteresowany inwestowaniem i prowadzeniem budowy.
 po ustaleniu brakujących znaków drogowych na ulicy Strzebielińskiej i Lipowej zostaną zakupione i postawione nowe oraz, że wyrwa w ulicy zostanie zalana asfaltem.
11. Radny K. Bober zadał pytanie: kiedy zostanie utwardzona ulica Brzozowa w Luzinie? Czy odbył się przetarg na utwardzenie ulicy Brzozowej? Czy wykonano projekt techniczny na utwardzenie ulicy?
12. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnemu K. Bober, że został wykonany projekt techniczny na utwardzenie ulicy Brzozowej i, że wystąpiono o pozwolenie na budowę.
13. Radna M. Licau poprosiła o udzielenie głosu sołtysom w celu wyrażenia opinii na temat sytuacji w rolnictwie.
14. Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi, twierdząc iż w poniedziałek zostanie przygotowany i wystosowany do Wojewody Pomorskiego, wniosek o uznanie gminy Luzino za obszar dotknięty klęską suszy.
15. Przewodniczący Rady Gminy W. Kunz poprosił Radnych o przegłosowanie wniosku w sprawie udzielenia głosu sołtysom. Potem zarządził głosowanie. Radni podjęli wniosek, o którym mowa, jednogłośnie.
16. Sołtys wsi Milwino – J. Lewiński poprosił o przeprowadzenie remontu drogi prowadzącej do zabudowania p. Hebel, ponieważ po opadach atmosferycznych jest nieprzejezdna.
17. Sołtys wsi Kębłowo – P. Michałek zapytał: kiedy zostanie wykonana ścieżka przy ul. Chłopskiej i Ludowej w Kębłowie?
18. Sołtys wsi Kochanowo – R. Gurski poprosił o zorganizowanie w poniedziałek spotkania z sołtysami w celu omówienia sytuacji w rolnictwie.
19. Sołtys wsi Dąbrówka – B. Nadolski utożsamiał się z propozycją sołtysa wsi Kochanowo oraz zadał pytanie: kiedy zostanie wykonana i prawidłowo oznakowana pętla autobusowa w Dąbrówce? Wnioskował o położenie chodnika w centrum wsi, tj. od pętli autobusowej do sklepu spożywczego.
20. Sołtys wsi Wyszecino – Z. Wiśniewski zapytał: czy zostanie wykonany chodnik w Wyszecinie?
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady przystąpił do realizacji punktu kolejnego.

Ad.4.
Zgodnie z par. 87 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zamknął obrady XXIV sesji. Podziękował uczestnikom za przybycie. Obrady zakończono o godz. 16.50.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał protokołu pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.


załączniki:
1. Lista obecności radnych na sesji
2. Lista obecności gości na sesji