Gmina Luzino
Protokół nr XXVI/2005
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 3 października 2005 roku

Lista obecności Radnych i gości zaproszonych w załączeniu.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 – 2013.
3. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z par. 76 ust.1 i 2 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz otworzył XXVI sesję zwołaną na wniosek Wójta Gminy Luzino. Po sprawdzeniu listy obecności Radnych stwierdził prawomocność obrad. W sesji wzięło udział 13 Radnych, co stanowi 86,6 % ustawowego składu Rady i upoważnia do podejmowania uchwał. W obradach nie uczestniczył/ła: radny K. Bober i radna G. Kasprzyk.
Przewodniczący Rady Gminy przywitał Radnych i gości, tj. Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta Gminy – Andrzeja Stenka, Sołtysów wsi: Wyszecino – Zygmunta Wiśniewskiego; Robakowo - Marzenę Pallach; Dąbrówka - Bronisława Nadolskiego; Sychowo – Mirosława Neumullera; Milwino – Jana Lewińskiego; Kębłowo – Piotra Michałek; Barłomino - Andrzeja Stenka oraz mieszkańca gminy.
Prowadzący obrady odczytał zaproponowany porządek obrad, zgodnie z wnioskiem wójta z dnia 26 września 2005 roku. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi bądź inne propozycje?
W związku z brakiem mówców, prowadzący sesję poddał zaproponowany porządek obrad pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli zaproponowany porządek obrad jednogłośnie.
Posiedzenie Rady Gminy odbyło się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 18.05 a zakończyły o 18.15.

Ad2.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 – 2013. Zmiana dotyczyła wykonania zadania, (rozpoczynającego się przed rokiem 2006): „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami”, obejmująca następujące miejscowości: Luzino – (2004 – 2007), w tym ulica – Strzebielińska i przyległe, ulica Lipowa i przyległe; Kębłowo (2006 - 2007), Robakowo (2008 – 2009), Barłomino (2010), Kochanowo (2011), Sychowo (2012), Dąbrówka (2013) oraz jego planu finansowego.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały, o którym mowa pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVI/238/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 03 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 – 2013, jednogłośnie.
Uchwała, o której mowa wyżej w stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3.
Zgodnie z par. 87 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVI sesji. Podziękował wszystkim za przybycie. Obrady zakończono o godz. 18.15. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał protokołu pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.