Gmina Luzino
Protokół nr XXV/2005
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączeniu.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z dnia:
 27 kwietnia 2005 r.
 23 maja 2005 r.
 21 czerwca 2005 r.
 15 lipca 2005 r.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Wójta o realizacji uchwał Rady i ważniejszych działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.
6. Informacja o przygotowaniu obiektów szkolnych do nowego roku szkolnego.
7. Profilaktyka wśród uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w celu wyeliminowania patologii alkoholowej i narkotykowej.
8. Informacja dotycząca funkcjonowania służby zdrowia i usług stomatologicznych w gminie.
9. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2005;
b) procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej;
c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
d) wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie ustanowienia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”;
e) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino;
f) ustalenia wynagrodzenia wójta gminy;
g) sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Kębłowie;
h) sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Milwinie;
i) ustanowienia służebności gruntowej;
j) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Dąbrówce;
k) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Zelewie;
l) zmiany Uchwały Nr XIII/142/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny;
m) wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 – 2013;
n) określenia okresu najmu pomieszczeń w budynku gminnym w Kochanowie.
11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wnioski zaproszonych gości.
13. Głos publiczności.
14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
W związku z XXV rocznicą podpisania porozumień sierpniowych sesję rozpoczęto hymnem państwowym i oddano minutą ciszy hołd ludziom poległym, prześladowanym i walczącym o wolność, solidarność i zmiany ustrojowe, aby przyszłe pokolenia mogły żyć w „Wolnej Ojczyźnie”.
Zgodnie z par. 76 ust.1 i 2 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz otworzył XXV sesję. Potem po sprawdzeniu listy obecności Radnych, stwierdził prawomocność obrad. Na początku sesji uczestniczyło 12 Radnych, co stanowi 80% ustawowego składu Rady i upoważnia do podejmowania uchwał. W posiedzeniu nie uczestniczył Radny R. Groth, który usprawiedliwił swoją nieobecność. Na sesję spóźnił się Radny K. Bober i Radny S. Cejrowski.
Przewodniczący Rady Gminy przywitał Radnych i gości, tj. Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta Gminy – Andrzeja Stenka, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, Sekretarza Gminy – Marzenę Meyer, Inspektora Gminy – Stefanię Sirocką, Redaktora Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy – Dariusza Rompcę, Sołtysów wsi: Luzino – Zygmunta Brzezińskiego, Robakowo - Marzenę Pallach, Dąbrówka - Bronisława Nadolskiego, Sychowo – Mirosława Neumullera, Milwino – Jana Lewińskiego, Kębłowo – Piotra Michałek, Kochanowo - Roberta Gurskiego, Barłomino - Andrzeja Stenka, Kierownika Referatu Eksploatacyjno – Inwestycyjnego Urzędu Gminy – K. Hinc i Pełnomocnika ds. PiRPA – U. Topp.
Prowadzący obrady przywitał przedstawiciela organizacji społecznej i mieszkańca gminy.
Posiedzenie odbyło się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.10 a zakończyły o 16.20.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał proponowany porządek obrad, wnosząc o jego uzupełnienie, (zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 24 sierpnia 2005 r.), poprzez:
 zdjęcie punktu (10.i.) o treści: „podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej”;
 zamieszczenie punktu (10.i.) o brzmieniu: „podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych”.
Potem przewodniczący obrad skierował zapytanie do Radnych, czy mają jakieś uwagi lub inne propozycje do zaproponowanego porządku obrad?
Radna M. Licau zgłosiła wniosek o ogłoszenie przerwy pomiędzy godz. 11.45 a 13.30 i umożliwienie Radnym uczestniczenie w pogrzebie zamordowanej 13 letniej dziewczynki z Wyszecina.
W związku z czym prowadzący obrady poddał wniosek Radnej M. Licau pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli w/w wniosek, jednogłośnie.
Z uwagi na brak innych propozycji, prowadzący obrady poddał zaproponowany porządek obrad pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Luzino, jednogłośnie.
/Radny S. Cejrowski przybył na posiedzenie./
Ad.1.c.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do protokołu z dnia:
a) 27 kwietnia 2005 r.? Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał wniosek dotyczący przyjęcia protokołu nr XXI/2005 z sesji Rady Gminy Luzino pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XXI /2005 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r., jednogłośnie.
b) 23 maja 2005 r.? Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady poddał wniosek dotyczący przyjęcia protokołu nr XXII/2005 z sesji Rady Gminy Luzino pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XXII /2005 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2005 r., jednogłośnie.
c) 21 czerwca 2005 r.? Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał wniosek dotyczący przyjęcia protokołu nr XXIII/2005 z sesji Rady Gminy Luzino pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XXIII/2005 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 21 czerwca 2005 r., jednogłośnie.
d) 15 lipca 2005 r.? Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał wniosek dotyczący przyjęcia protokołu nr XXIV/2005 z sesji Rady Gminy Luzino pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XXIV/2005 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 15 lipca 2005 r., jednogłośnie.

Ad.2.
Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przedstawił przewodniczący: W. Kunz. Informacja w załączeniu.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.3.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z „Informacją o działalności Wójta za okres od 28 kwietnia 2005 r. do 31 sierpnia 2005 r.” i „Wykazem przetargów ...”. Informacja i wykaz przetargów w załączeniu.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.4.
Wnioski Komisji:
a) Gospodarczej i Samorządu z dnia 24 sierpnia 2005 r. odczytał przewodniczący – E. Miotke, tj.
1. Komisja przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2005 roku, 8 głosami „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się”.
2. Zapoznano się z informacją o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
3. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2005.
b) procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.
c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
d) wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie ustanowienia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”.
e) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino. /Komisja Gospodarcza i Samorządu w dniu 24 sierpnia 2005 r. zapoznała się ze skargą Leona Serkowskiego złożoną do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku i dokumentacją dotyczącą toku prac wykonanych przez Wójta w sprawie regulacji sytuacji prawnej ulicy Jasnej i stoi na stanowisku, że skarga w przedmiotowej sprawie jest bezzasadna. Stanowisko powyższe przyjęła 8 głosami „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się”. /Komisja podjęła wniosek w sprawie ceny przy regulacji własności gruntów ulicy Jasnej z p. Sikorra. Uznała, że cena za 1 m t gruntu nie powinna przekroczyć kwoty 8 zł/m2 jaką wypłacono sąsiadom za grunty przy regulacji tej drogi. Wniosek podjęto 5 głosami „za”, 1 „przeciw” i 4 „wstrzymującymi się”./
f) ustalenia wynagrodzenia wójta gminy. /Przyjęto przez aklamację zaproponowane składniki wynagrodzenia, tj. 1. Płaca zasadnicza w wysokości - 4.456 zł; dodatek specjalny w wysokości (40 %) - 2.385 zł za miesiąc sierpień, wrzesień i październik; dodatek specjalny w wysokości 30 % - 1.789 zł od listopada 2005 roku; dodatek stażowy zgodnie z nabytymi prawami i obowiązującymi przepisami, tj. w wys. 20 % - 891,20 zł/.
g) sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Kębłowie. /Komisja podjęła wniosek dotyczący przygotowania projektu uchwały w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych i zastosowaniem bonifikaty w wys. 50 % od wartości lokalu mieszkalnego określonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla nieruchomości lokalowych, które podlegają sprzedaży w budynku nr 3 usytuowanym w Kębłowie przy ul. Orzechowej – (lokal mieszkalny nr 1; nr 2; nr 3 i nr 4), 8 głosami „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.
h) sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Milwinie. /Komisja podjęła wniosek dotyczący przygotowania projektu uchwały w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych i zastosowania bonifikaty w wys. 50 % od wartości lokalu mieszkalnego określonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla nieruchomości lokalowych, które podlegają sprzedaży w budynku nr 21 usytuowanym w Milwinie - (lokal nr 1, nr 2 i nr 3), 8 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”./
i) ustanowienia służebności gruntowej. /Komisja wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad niniejszego projektu uchwały i wykonanie ekspertyzy dotyczącej maksymalnej dopuszczalności oddziaływania ruchu drogowego na istniejącą infrastrukturę, zlokalizowaną od wjazdu ulicy Ofiar Stutthofu do nieruchomości stanowiącej w dniu dzisiejszym własność Państwa Ellwart. Wniosek w/w podjęto jednogłośnie./
j) wprowadzenia zmiany do uchwały nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 –2013.
k) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Dąbrówce;
l) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Zelewie na działkę stanowiącą drogę położoną w Kębłowie;
m) zmiany Uchwały Nr XIII/142/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny;
n) określenia okresu najmu pomieszczeń w budynku gminnym w Kochanowie 24 A na Dom Pomocy Społecznej.
4. Zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Komisji za I półrocze 2005 roku.
5. Po zapoznaniu się z wnioskiem nie przegłosowanym, zgłoszonym przez radną Kasprzyk na sesji 27.04.2005 r., Komisja podjęła wniosek zobowiązując Wójta do wystąpienia do Wojewody Pomorskiego o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego uchwały nr XVII/175/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 14 października 2004 roku w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino. Wniosek podjęto 9 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”.
6. Komisja po uzupełnieniu, przyjęła jednogłośnie wykaz proponowanych nowych punktów świetlnych w 2005 roku. (Zgodnie z wnioskami mieszkańców uzupełniono Wykaz proponowanych nowych punktów świetlnych, w Luzinie o 1 lampę przy ul. Robakowskiej, za mostem; w Kębłowie o 1 lampę przy zabudowaniu Pani Kalkowskiej, (w obrębie ul. Leśnej, Siewnej prowadzącej w kierunku drogi nr 6) i w Robakowie o 1 lampę przy ul. Lewińskiego w okolicy zabudowania p. Sikory.)
7. Komisja zapoznała się ze skargą mieszkańców ulicy Tartacznej i ulicy Polnej w Luzinie, w sprawie trudności z jakimi spotykają się Mieszkańcy w związku z transportem nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków.
W dyskusji głos zabrał:
 Wójt Gminy – J. Wejer, który wystąpił z sugestią, aby Radni odrzucili wniosek Komisji Gospodarczej i Samorządu dotyczący określenia ceny za 1 m2 gruntu przy regulacji gruntów drogi - ulicy Jasnej w Luzinie. Nie określali wysokości stawki a pozostawili jej wysokość do negocjacji z p. Sikorra, by nie zamykać możliwości uregulowania tej sprawy a przede wszystkim nie skazywać ¾ rolników na utrudnienia i zamknięcie drogi.
 Przewodniczący Komisji – E. Miotke zaapelował do Radnych o odrzucenie wniosku Komisji Gospodarczej i Samorządu w sprawie ustalenia ceny za m2 gruntu przy regulacji ulicy Jasnej w Luzinie, z uwagi na to, iż sprawa ze względów ogólnych i społecznych jest ważna. Uważał, że należy prowadzić takie działania, które spowodują pozytywne załatwienie sprawy. Stwierdził też, że podjęty wniosek przez Komisję może stać na przeszkodzie takiego pozytywnego rozwiązania sprawy. Może powstać kolejny problem podobny do tego, który obecnie jest z ulicą Robakowską. Cyt. „Myślę, że jesteśmy zainteresowani, aby w takim kierunku iść. Moim zdaniem, jeżeli okaże się, że cena gruntu będzie musiała być nieznacznie wyższa, to jest to społecznie uzasadnione, a tym mieszkańcom, którzy otrzymali mniej środków, można zrekompensować różnicę.” Poprosił Radnych o odrzucenie wniosku Komisji Gospodarczej i Samorządu w powyższej kwestii.
 Radny B. Kunz zapytał, czy Radni wcześniej otrzymają informację o ustaleniach Wójta z p. Sikorra w temacie wysokości ceny za m2 gruntu pod drogę?
 Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnemu, że na razie nie ma żadnych ustaleń, a jeżeli dojdzie do podpisania porozumienia, to taką informację natychmiast przekaże do Biura Rady Gminy.
Z uwagi na brak innych dyskutantów prowadzący obrady poddał wniosek dotyczący odrzucenia wniosku Komisji Gospodarczej i Samorządu w sprawie określenia ceny (8 zł) za 1 m2 gruntu pod drogę, przy regulacji własności ulicy Jasnej w Luzinie, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli w/w wniosek jednogłośnie.
b) Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 23 sierpnia 2005 r. odczytał jej przewodniczący - Z. Koszałka, tj.
1. Zapoznano się z informacją p. Łukowicza dotyczącą zamierzeń i oczekiwań ze strony gminy w kwestii sponsorowania drużyny piłki nożnej. Sprawy nie zamknięto, pozostała ona otwarta.
2. Omówiono informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2005 roku w zakresie oświaty, kultury i sportu.
3. Rozpatrywano informację dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006.
4. Zaznajomiono się z wynikami sprawdzianów klas szóstych szkół podstawowych i testów kompetencyjnych klas trzecich Gimnazjum.
5. Omówiono projekt uchwały dotyczący:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2005;
b) procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej;
c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
d) wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie ustanowienia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”;
e) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino;
f) ustalenia wynagrodzenia wójta gminy;
g) sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Kębłowie;
h) sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Milwinie;
i) ustanowienia służebności gruntowej;
j) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Dąbrówce;
k) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Zelewie;
l) zmiany Uchwały Nr XIII/142/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny;
m) wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 – 2013;
n) określenia okresu najmu pomieszczeń w budynku gminnym w Kochanowie.
6. Wysłuchano sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2005 roku.
7. Po zapoznaniu się z pismem Gminnego Klubu Sportowego w sprawie dofinansowania potrzeb sekcji Biegów na Orientację w II półroczu w wysokości 10.000 zł, Komisja zobowiązała Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury do przygotowania na dzień 30 września 2005 r. informacji dotyczącej: „Stanu środków finansowych w poszczególnych sekcjach i zadań zaplanowanych do wykonania w roku 2005” i przedstawienia jej na posiedzeniu Komisji, które odbędzie się na początku października br.
/Radni nie podjęli dyskusji./
c) Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 19 sierpnia 2005 r. odczytała jej przewodnicząca – M. Licau, tj.
1. W dniu 19 sierpnia 2005 r. odbyło się posiedzenie Komisji z Sołtysami, na którym omówiono sprawy związane z przygotowaniem dożynek gminnych.
2. Zapoznano się z informacją dotyczącą „różnicowania działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”, poniesionych strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską suszy i ze sprawozdaniem z działalności Komisji za I półrocze 2005 roku.
3. Rozpatrywano informację z przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2005 roku, w zakresie rolnictwa oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Omówiono projekt uchwały dotyczący:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2005;
b) procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej;
c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
d) wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie ustanowienia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”;
e) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino;
f) ustalenia wynagrodzenia wójta gminy;
g) sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Kębłowie;
h) sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Milwinie;
i) ustanowienia służebności gruntowej;
j) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Dąbrówce;
k) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Zelewie;
l) zmiany Uchwały Nr XIII/142/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny;
m) wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 – 2013.
/Radni nie podjęli dyskusji./
d. Rewizyjnej z dnia 28 czerwca 2005 r. odczytał przewodniczący – S. Cejrowski. Protokół Komisji Rewizyjnej w załączeniu.
/W dyskusji głos zabrał/ła:
1. Radna G. Kasprzyk zadała pytanie: kto sprawdzał dokumentację?
2. Przewodniczący Komisji – S. Cejrowski odpowiedział, że dokumentacja została sprawdzona przez zespół kontrolny, tj. przez Komisję Rewizyjną i w obecności zastępcy Wójta Gminy.
3. Radna G. Kasprzyk zapytała: czy to są fachowcy?
4. Przewodniczący Komisji – S. Cejrowski odpowiedział, że zgodnie z zadanym pytaniem, (czy zakup prasy do osadu powinien być finansowany przez gwaranta, czy przez gminę?), sprawdzono dokumentację.
5. Radna G. Kasprzyk zadała kolejne pytanie, czy mogę dostać kopię protokołu?
6. Przewodniczący Komisji S. Cejrowski odpowiedział Radnej Kasprzyk, że w przerwie przygotuje kopię protokołu i że go jej przekaże./ Potem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał Radnych z protokołami Komisji z dnia 17 i 25 sierpnia 20005 r.. Protokoły w załączeniu.
W dyskusji głos zabrał/ła:
1. Radna G. Kasprzyk zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z zapytaniem, w związku, iż w protokole z kontroli NIK jest zapis, że zostało złamane prawo, czy nieprawidłowość ta została sprawdzona przez Komisję Rewizyjną, jeśli nie, czy Komisja zamierza przyjrzeć się tej sprawie?
2. Przewodniczący Komisji – S. Cejrowski odpowiedział, że kontrola przeprowadzona przez NIK dotyczyła 2004 roku i, że Rada Gminy nie zleciła Komisji Rewizyjnej wykonanie tego zadania.
3. Radna G. Kasprzyk zapytała, czy Komisja Rewizyjna nie widzi tego, że coś złego się dzieje? Rozumiem, że Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska w w/w temacie.
4. Przewodniczący Komisji – S. Cejrowski odpowiedział Radnej Kasprzyk, że Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska w w/w kwestii, ponieważ Rada Gminy nie upoważniła Komisji do kontroli w/w tematu.
5. Przewodniczący Rady Gminy –W. Kunz ustosunkował się do zapytania twierdząc, że zgodnie ze Statutem Gminy Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radę i że za zgodą Rady, Komisja może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nieprzewidzianym w rocznym planie pracy./
/Radny K. Bober przybył na posiedzenie./
e) Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2005 r. odczytała przewodnicząca – M. Sicha, tj.
1. Po przedstawieniu informacji przez p. Herbasz w sprawie zaadaptowania pomieszczeń w budynku gminnym w Kochanowie 24 A na prowadzenie działalności – Domu Opieki, Komisja podjęła jednogłośnie wniosek o oddanie w najem nieruchomość o łącznej powierzchni użytkowej 204 m2 z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej na okres 15 lat za cenę 1, 00 zł za m2, waloryzowanej co roku o stopień inflacji.
2. Zapoznano się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2005 roku w zakresie zdrowia i opieki społecznej.
3. Omówiono projekt uchwały dotyczący:
 zmiany budżetu gminy na rok 2005;
 procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej;
 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
 wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie ustanowienia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”;
 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino;
 ustalenia wynagrodzenia wójta gminy;
 sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Kębłowie;
 sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Milwinie;
 ustanowienia służebności gruntowej;
 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Dąbrówce;
 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Zelewie;
 zmiany Uchwały Nr XIII/142/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny;
 wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 – 2013;
4. Zapoznano się z informacją dotyczącą funkcjonowania służby zdrowia i usług stomatologicznych w gminie, organizacji wypoczynku letniego przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w gminie w I półroczu bieżącego roku.
5. Wysłuchano sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej za I półrocze 2005 roku.
6. Po zapoznaniu się z pismem Koła Ligi Polskich Rodzin w Luzinie w sprawie powiększenia Państwu Rzepka zajmowanego lokalu mieszkalnego o jeden pokój, Komisja uznała sprawę za nieaktualną, ponieważ wcześniej podjęła wniosek o oddanie w najem nieruchomość zlokalizowaną w budynku w Kochanowie 24A o łącznej powierzchni użytkowej 204 m2 z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej na okres 15 lat.
7. Zaznajomiła się ze sprawozdaniem z działalności Komisji za I półrocze 2005 roku.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.5.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z „Informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy Luzino w I półroczu 2005 roku”, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu. Wójt oznajmił, że informację przedstawiano na posiedzeniach Komisji Rady.
Prowadzący obrady podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji i zamknął pkt. 5 porządku obrad, i przystąpił do omawiania kolejnego tematu.

Ad.6.
Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka zapoznał Radnych z informacją o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Oznajmił, że temat omawiano na posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Gospodarczej i Samorządu oraz że większość remontów, zaplanowanych została wykonana. W Szkole Podstawowej w Luzinie zostały zamontowane okna, wykonano ogrodzenie przy muzeum. W szkole w Wyszecinie wymalowano dwie sale, wymieniono wykładzinę i piec centralnego ogrzewania. W szkole w Barłominie wymieniono drzwi wejściowe, natomiast przy szkole w Sychowie wykonano płytę do boiska. Do założenia pozostały tylko siatki i przebudowa mieszkania. Prace te w najbliższym czasie zostaną wykonane. Można je zrealizować w późniejszym okresie, ponieważ nie kolidują z zajęciami szkolnymi. Zastępca Wójta zakończył swoją wypowiedź słowami: „szkoły są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego.”
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.7.
Temat: „Profilaktyka wśród uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w celu wyeliminowania patologii alkoholowej i narkotykowej” przedstawiła pełnomocnik ds. PiRPA – U. Topp. Informacja, o której mowa w załączeniu.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.8.
W związku z nieobecnością Kierownika NZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie i Kierownika NZOZ „Centrum Stomatologicznego” w Luzinie, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej – M. Sicha zapoznała Radnych z „Informacją o działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie za I półrocze 2005 roku” i ze sprawozdaniem z działalności NZOZ „Centrum Stomatologicznego” w Luzinie. Informacja i sprawozdanie w załączeniu.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.9.
Sprawozdanie z działalności Komisji:
 Gospodarczej i Samorządu przedstawił – E. Miotke.
 Oświaty, Kultury i Sportu zaprezentował – Z. Koszałka.
 Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaprezentowała – M. Licau.
 Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła – M. Sicha.
 Statutowej przedstawił – W. Zaczek.
Sprawozdania, o których mowa wyżej w załączeniu.
/Przewodniczący Rady Gminy W. Kunz przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu Rady – K. Bober./

Ad.10.a.
Skarbnik Gminy – M. Stolc zapoznała Radnych z projektem uchwały nr XXV/224/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.
W dyskusji głos zabrał/ła:
1. Radny K. Bober, który zwrócił się z zapytaniem: czy rozliczono budowę sali gimnastycznej w Kębłowie?
2. Skarbnik Gminy – M. Stolc odpowiedziała, że nie przyjęto jeszcze sali gimnastycznej jako środka trwałego.
3. Radny K. Bober zapytał: czy wykonawca otrzymał pieniądze za wykonane roboty?
4. Skarbnik Gminy – M. Stolc odpowiedziała, że wykonawca otrzymał środki finansowe za wykonanie tzw. „zakresu głównego”.
5. Radny K. Bober – zapytał: czy jest różnica pomiędzy kwotą wynikającą z przetargu a kwotą końcową, (po wykonaniu i rozliczeniu wszystkich robót)?
6. Zastępca Wójta – A. Stenka odpowiedział Radnemu Bober, że na pewno wystąpi różnica pomiędzy kwotą ustaloną w przetargu a kwotą końcową, ponieważ wystąpiły zmiany w samym projekcie technicznym, które dotyczą: części sanitarnej, (brakowało odpowiedniej ilości sanitariatów); zamiany rur (zamieniono rury stalowe na rury plastikowe) i ogrzewania. Oznajmił, że główne prace natychmiast po zakończeniu robót zostały rozliczone i że w tej chwili przygotowywany jest kosztorys powykonawczy oraz że w najbliższych dniach temat zostanie zamknięty.
7. Radny K. Bober zapytał: czy to były roboty dodatkowe?
8. Zastępca Wójta – A. Stenka odpowiedział Radnemu Bober, że to były roboty zamienne.
9. Radny K. Bober zadał kolejne pytanie, czy kwota wynegocjowana w przetargu została przekroczona?
10. Zastępca Wójta – A. Stenka odpowiedział Radnemu, że kwota końcowa za wykonanie zadania „budowa sali...” będzie cyt. „większa”.
11. Skarbnik Gminy – M. Stolc poinformowała Radnych o tym, że umowę główną zrealizowano, z uwagi na to że należało przedstawić i rozliczyć faktury do 15 maja 2005r.
Z uwagi na brak innych dyskutantów, prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu gminy na rok 2005 pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXV/224/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.
/Radna M. Sicha nie brała udziału w głosowaniu, ponieważ opuściła salę obrad./

Ad.10.b.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący procedury opracowywania i uchwalania Budżetu Gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. Stwierdził, iż projekt uchwały omawiano na posiedzeniach Komisji. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały, o którym mowa wyżej pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXV/225/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania Budżetu Gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.
/Radna M. Sicha i radny W. Kunz nie brali udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad./

Ad.10.c.
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych Zarząd Powiatu Wejherowskiego wydał opinię o zaliczeniu dróg na terenie powiatu wejherowskiego do kategorii dróg gminnych w formie Uchwały nr II/469/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r., którą odczytał wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober. Potem zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały, o którym mowa wyżej pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXV/226/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, jednogłośnie. Uchwała wyżej wymieniona w załączeniu.
Ad.10.d.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku, w sprawie ustanowienia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”. Nadmienił, że projekt uchwały omawiano na posiedzeniach Komisji.
Z uwagi na brak pytań prowadzący obrady poddał projekt uchwały, o której mowa wyżej, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXV/227/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku, w sprawie ustanowienia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”, jednogłośnie.
/Prowadzący obrady ogłosił przerwę do godz. 14.00 w celu umożliwienia Radnym, gościom uczestniczenie w pogrzebie zamordowanej 13 letniej dziewczynki. Radna G. Kasprzyk zwolniła się u prowadzącego obrady z dalszej części sesji./

Ad.10.d.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober poprosił Radnych o zapoznanie się z oświadczeniem Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Leona S. na działalność Wójta Gminy w kwestii uregulowania stanu prawnego gruntów ulicy Jasnej w Luzinie. Odczytał fragment oświadczenia cyt. „Wobec powyższego skargę na działalność Wójta Gminy w kwestii dotyczącej uregulowania stanu prawnego ulicy Jasnej w Luzinie uznaje się za bezzasadną, gdyż w działaniach Wójta Gminy nie dopatrzono się niegospodarności, arogancji, czy też kłamstwa, a w szczególności niechęci do załatwienia sprawy. Potem odczytał projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino i zapytał: czy Radni mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały i oświadczenia?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXV/228/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino, 12 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”. Uchwała w załączeniu.


Ad.10.e.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący ustalenia wynagrodzenia wójta gminy pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXV/229/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.


Ad.10.f.
Wiceprzewodniczący Rady – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym i gospodarczym, stanowiącą działki nr 321/1 obszaru 1118 m2 i nr 320/1 obszaru 200 m2, położone w Kębłowie za cenę ustaloną przez Wójta Gminy Luzino zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Kębłowie pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXV/230/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Kębłowie, jednogłośnie. Uchwała wyżej wymieniona w załączeniu.


Ad.10.g.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Milwinie, stanowiącą działkę nr 129/2 obszaru 1593 m2 zabudowaną trzylokalowym domem mieszkalnym za cenę ustaloną przez Wójta Gminy, na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W dyskusji głos zabrał/ła
1. Radny K. Herbasz, który zadał pytanie: czy lokale mieszkalne w budynku gminnym w Milwinie zostały wycenione?
2. Sekretarz Gminy – M. Meyer odpowiedziała, że lokale mieszkalne w budynku gminnym w Milwinie nie zostały jeszcze wycenione.
W związku z brakiem innych dyskutantów, prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXV/231/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Milwinie, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.


Ad.10.h.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXV/232/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.


Ad.10.i.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych we wsi Dąbrówka; działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 53/2 pow. 200 m2; 54/8 pow. 42 m2; 54/9 pow. 730 m2; 54/11 pow. 11 m2 stanowiące własność Gminy Luzino na działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 53/4 pow.765 m2; 53/7 pow. 38 m2 stanowiące własność osób fizycznych.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXV/233/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.10.j.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w gminie Luzino: działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 160 pow. 600 m2 położonej w Zelewie, stanowiącej własność Gminy Luzino na działkę drogową oznaczoną numerem ewidencyjnym 77 pow. 1100 m2, położoną w Kębłowie, stanowiącą własność osób fizycznych.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXV/234/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa wyżej w załączeniu.


Ad.10.k.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/142/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny. Oznajmił, iż projekt uchwały omawiano na posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi bądź pytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXV/235/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/142/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.


Ad.10.l.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 - 2013”. Projekt uchwały omawiano na posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Potem zadał pytanie: czy Radni mają jakieś uwagi lub zapytania do w/w projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 - 2013”, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXV/236/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004 - 2013”, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.


Ad.10.ł.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie określenia okresu najmu pomieszczeń w budynku gminnym w Kochanowie 24A na Dom Pomocy Społecznej. Projekt uchwały omawiano na posiedzeniach Komisji. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub pytania do w/w projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały w sprawie określenia okresu najmu pomieszczeń w budynku gminnym w Kochanowie 24 A na Dom Pomocy Społecznej, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXV/237/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie określenia okresu najmu pomieszczeń w budynku gminnym w Kochanowie 24A na Dom Pomocy Społecznej, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.


Ad.11.
W punkcie: „Interpelacje i zapytania Radnych” głos zabrał:


1. Radny W. Zaczek, który zadał pytanie: czy to jest prawda, że firmy zainteresowane gazyfikacją miejscowości Luzino odstąpiły od realizacji tego zadania, jeżeli tak to czym to uzasadniały?
2. Radny B. Kunz zapytał: dlaczego rozłożono zadanie: „budowa – utwardzanie ulicy Wschodniej i Brzozowej” na dwa etapy? Dlaczego wywożone są przez osoby prywatne dobre płyty chodnikowe z demontażu chodnika ulicy Młyńskiej ?
3. Radny J. Schulz poprosił o:
a) zamieszczenie od strony ulicy Kaszubskiej w Luzinie tablicy: „Ulica Szkolna”;
b) podjęcie interwencji w sprawie zaprzestania wylewania nieczystości płynnych na ul. Starowiejską i Kościelną w Luzinie;
c) budowę chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu w kierunku Barłomina.
4. Radny K. Bober – w związku ze złożoną deklaracją prof. G. Labudy, Honorowego Obywatela Gminy Luzino, w poprzedniej kadencji o przekazaniu bibliotece swoich książek, zadał pytanie: co Wójt zamierza zrobić i gdzie zamierza je zlokalizować? Stwierdził, że byłby czas na podjęcie rozmów w tej sprawie. Poprosił o podjęcie interwencji w policji w sprawie niebezpieczeństwa, jakie zagraża mieszkańcom w okolicy przejścia dla pieszych z ulicy Żeromskiego na ul. Okólną, z uwagi na przebywanie tam różnych ludzi. Zapytał: dlaczego na dożynkach powiatowych w Szemudzie nikt nie reprezentował Gminy Luzino? Poprosił o przedstawienie na piśmie, kto uczestniczył w Komisji przetargowej w sprawie budowy sali gimnastycznej w Kębłowie? Czy osoby te dalej uczestniczą w Komisjach przetargowych? Czy przeprowadzono szkolenie w sprawie wycinki drzew i obcięcia gałęzi przy drodze w Zelewie? Kto bierze za to odpowiedzialność, czy to zrodziło się z dnia na dzień? Potem przedstawił zapytania Radnej G. Kasprzyk, która wcześniej opuściła obrady. Poprosił, aby udzielono jej odpowiedzi na piśmie w kwestii:
 skargi Mieszkańców ulicy Polnej w Luzinie, którą reprezentowała na Komisji Gospodarczej i Samorządu.
 remontu budynku gminnego przy ul. Szkolnej w Luzinie. /Czy odbędzie się remont budynku?/
 niebezpiecznego skrzyżowania drogi nr 6 z drogą w kierunku Luzina itp.
5. Radny S. Cejrowski poprosił o sprawdzenie nawierzchni drogi nr 6 na głównym skrzyżowaniu tej drogi, z drogą w kierunku Luzina i podjęcie interwencji w tej kwestii, z uwagi na występujące niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi. Jego zdaniem najprawdopodobniej na jezdnię spadła masa bitumiczna z samochodów firmy SKAŃSKA, która realizuje dalszą część budowy drogi nr 6 w Strzebielinie.
6. Radny E. Słowi wnioskował o zamieszczenie tzw. „lustra” przy ulicy Kaszubskiej w Luzinie, z uwagi na niebezpieczny wyjazd z ulicy Młyńskiej na w/w ulicę.

Ad.12.
Wnioski zaproszonych gości:
1. Pełnomocnik Wójta ds. PiRPA – U. Topp poprosiła o sprawdzenie przyczyn powstania zacieków w części I Gminnej Komisji ds. P i R P A i ich zlikwidowanie. Potem zapytała: do czego ma służyć, dla biura Rady Gminy, pomieszczenie stanowiące tzw. "brudną kuchnię” i magazynek na naczynia, gdyż dzisiaj zdecydowano o jego malowaniu?
2. Sołtys wsi Robakowo – M. Pallach poprosiła o przywrócenie autobusu PKS, który odjeżdżał z Robakowa do Wejherowa o godz. 7.15. Zapytała: kiedy w Robakowie zostaną postawione tablice z nazwami ulic? Poprosiła o informację na temat budowy siedliska rolniczego w tym hodowli królików.
3. Sołtys wsi Kębłowo – P. Michałek poprosił Wójta o wyremontowanie dróg gminnych w Kębłowie, poprzez dosypanie tłucznia na niektórych odcinkach dróg.
4. Sołtys wsi Kochanowo – R. Gurski apelował o wyremontowanie drogi na Tabacznik i drogi powiatowej prowadzącej od drogi nr 6 do Kochanowa i Zelewa. Zapytał: czy rodzina mieszkająca w budynku w Kochanowie zostanie przeprowadzona?
5. Sołtys wsi Sychowo – M. Neumuller zadał pytanie: czy zostanie uregulowana sprawa własności drogi w Sychowie? Podziękował Wójtowi za udzielenie pomocy rodzinie mieszkającej w sołectwie.
6. Sołtys wsi Luzino – Z. Brzeziński zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość wpłynięcia na publikowanie artykułów w gazecie np. „Gryf Luziński”. Oznajmił, że sama nazwa gazety jest piękna, niemniej jednak za mało w niej jest artykułów o Luzinie. W związku z czym zapytał, czy nie nadużywa się nazwy „Luzino”?

Ad.13.
W związku z brakiem wpisania się przed sesją mieszkańców i przedstawicieli organizacji na listę mówców u Przewodniczącego Rady, punkt: „Głos publiczności” należało zamknąć, niemniej jednak przedstawiciel Stowarzyszenia Samorządność poprosił o głos. W związku z czym prowadzący obrady poddał wniosek o udzielenie głosu przedstawicielowi Stowarzyszenia Samorządność pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli w/w wniosek, 4 głosami „za”, 3 „przeciw” i 6 „wstrzymującymi się”.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Samorządność zabrał głos, przedstawiając krótką informację o działalności Stowarzyszenia i funkcjonowaniu samorządu gminnego. Stwierdził m.in., że Stowarzyszenie zapoznało się z aktami prawnymi i zauważyło szereg nieprawidłowości m.in. w Statucie Gminy, Regulaminie Rady Gminy i Regulaminie Urzędu Gminy. Potem zadał pytanie: ile Gmina zapłaciła za występ zespołu „Boys”? Poruszył problem wody w okresie letnim w rejonie „ulicy Wilczka - Zachód”.
/Prowadzący obrady ogłosił pięciominutową przerwę./

Ad.14.
Wójt Gminy – J. Wejer udzielił odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski. Stwierdził m.in., że:
 nic mu nie wiadomo, aby firma GEN GAZ ENERGIA zrezygnowała z gazyfikacji Luzina, tym bardziej, że wczoraj otrzymał informację telefoniczną o tym, iż złożono dokumentację w Starostwie Powiatowym w Wejherowie w celu pozyskania pozwolenia na budowę gazyfikacji.
 z uwagi na brak środków finansowych i zgodnie z odbytym przetargiem w bieżącym roku, zostanie utwardzona ulica Brzozowa w Luzinie a z budżetu roku 2006 zostanie wykonana ulica Wschodnia.
 drogi, ulice, w tym ul. Słoneczna zostaną wyremontowane pod koniec września br.
 wyjaśni sprawę wywozu przez osoby prywatne płyt chodnikowych z ulicy Młyńskiej. Oznajmił, że płyty przekazano do szkół, najwięcej do szkoły w Sychowie, na ul. Paraszyńską, Chopina i Piaskową oraz na teren oczyszczalni ścieków;
 tablica z nazwą ulicy Szkolnej zostanie zamontowana.
 wystąpi do policji o podjęcie interwencji w sprawie zaprzestania wylewania nieczystości płynnych na ulicę Starowiejską, Kościelną w Luzinie i wyciągnięcie konsekwencji finansowych w stosunku do właściciela nieruchomości, który dopuszcza się do tego czynu.
 przygotowano projekt techniczny na budowę chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu w Luzinie i zgodnie z tym projektem, który zatwierdził Zarząd Dróg, zostanie wytyczony teren pod ciąg pieszy, wybrany czarnoziem i zasypany żwirem.
 podejmie rozmowy z dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej, (mającą szerszy kontakt z prof. Gerardem Labudą) w sprawie przekazania książek bibliotece.
 w obrębie przejścia z ulicy Okólnej na ulicę Żeromskiego zostaną wycięte krzaki i Policja zostanie powiadomiona o niebezpieczeństwie mieszkańców w tym miejscu, w celu przeprowadzania kontroli.
 nie było możliwości uczestniczenia w dożynkach powiatowych, ponieważ część oficjalna tych dożynek pokrywała się z częścią oficjalną dożynek gminnych. Na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wstępnie wyłoniono przedstawiciela do reprezentowania gminy Luzino, jednak później osoba ta zrezygnowała z uroczystości powiatowej.
 w Komisjach przetargowych być może dalej uczestniczą osoby, które rozstrzygały przetarg dotyczący budowy sali gimnastycznej w Kębłowie i że wszyscy pracownicy Urzędu Gminy zostali przeszkoleni z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych. Poinformował Radnych, że zgodnie z protokołem NIK stwierdzono, iż w dokumentacji brakowało aktualnego zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej wykonawcy i że był to ewidentny błąd.
 Urząd Gminy wystąpił do Zarządu Dróg z wnioskiem o wycięcie drzew i obcięcie gałęzi przy drodze w Zelewie, na które otrzymano zgodę. Przedstawiciel Zarządu będący na miejscu wskazał do jakiej wysokości należało obciąć gałęzie. W związku z czym strażacy je obcięli.
 ulica Polna stanowi drogę nieutwardzoną i problem zniknie dopiero, kiedy zostanie ona utwardzona asfaltem, niemniej jednak na dzień dzisiejszy na wykonanie tego zadania nie ma pieniędzy.
 wspólnie z radnym Cejrowskim zostanie sprawdzona nawierzchnia drogi nr 6 na skrzyżowaniu i podjęte stosowne działania.
 przeprowadzenie remontu budynku gminnego przy ul. Szkolnej, /konserwacja dachu, położenie papy/ nie stanowi problemu dla gminy. Cyt. „Czekamy na pozwolenie, na budowę.” Korzystniejsze dla gminy byłoby zamontowanie pieca gazowego, ponieważ w ten sposób można uzyskać dodatkowe pomieszczenie w szkole i oszczędności cieplne.
 jest przeciwnikiem stawiania „luster” przy drogach, z uwagi na to że ulegają bardzo szybko dewastacji.
 zostanie zorganizowane spotkanie z p. Przewodniczącym Rady Gminy, z p. Sirocką i p. U. Topp w celu podjęcia wspólnych ustaleń.
 Kierownik Referatu Eksploatacyjno – Inwestycyjnego zlecił przegląd techniczny obiektów gminnych i na razie nieznana jest przyczyna powstania zacieków na suficie w pomieszczeniach GKd/s PiRPA.
 podejmie rozmowy z przedstawicielem PKS w sprawie wznowienia autobusu odjeżdżającego z Robakowa o godz. 7.15.
 na razie nie zamówiono tablic z nazwami ulic dla miejscowości Robakowo.
 wpłynęło odwołanie na budowę nowego siedliska rolniczego w Robakowie w celu prowadzenia produkcji zwierzęcej, które zostało wycofane i zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego wszystkie strony w sprawie zostaną powiadomione, iż zostało ono wycofane. Mieszkańcy, którzy podpisali się pod protestem a nie są stroną w postępowaniu administracyjnym otrzymają pismo wyjaśniające wraz z kserokopią postanowienia.
 na razie drogi powiatowe nie zostaną przekazane gminom i że w bieżącym roku Starosta Wejherowski nie zakłada modernizować drogi powiatowej przebiegającej przez wieś Kochanowo do drogi nr 6. Zasugerował, aby zaproszono radnych powiatowych na spotkanie celem omówienia remontów dróg powiatowych.
 Pani Kwidzińska nie zostanie przeprowadzona do innego mieszkania, a Dom Pomocy Społecznej będzie funkcjonował w innych pomieszczeniach.
 Gmina nie ma wpływu na wydawanie prasy, niemniej jednak przeprowadzi rozmowę z p. Wiśniewską (reprezentantem Dziennika Bałtyckiego), w temacie publikacji artykułów o gminie w „Gryfie Luzińskim”.
 we wrześniu zostanie uregulowana sprawa własności drogi w Sychowie.
 za występ zespołu „BOYS” zapłacono 6.500 zł brutto (łącznie z podatkiem VAT i opłatą na ZAIKS.).
Kierownik Referatu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego – K. Hinc przedstawił informację dotyczącą przebudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Luzino w celu zwiększenia dostawy wody mieszkańcom Luzina.

Ad.15.
W punkcie „Wolne wnioski i informacje” głos zabrał/ła:
1. Radny E. Słowi wyraził negatywną opinię na temat artykułu o dożynkach parafialno – szkolno - wiejskich w Robakowie, który został opublikowany w Dzienniku Bałtyckim, z uwagi na to, że pominięto w nim wieś Milwino mimo, że była współorganizatorem tej uroczystości.
2. Pełnomocnik Wójta ds. PiRPA – U. Topp zapoznała Radnych z informacją dotyczącą działalności Gminnej Komisji ds. PiRPA. (Oznajmiła, że na 165 spraw prowadzonych przez Komisję, 14 osób jest trzeźwych, co stanowi 8,5 %; 24 spraw pozostało bez zmian, co stanowi 14,5 %, w 105 sprawach zauważono zmiany, co stanowi 63,6 % i 11 spraw wycofano.)
3. Radny J. Schulz przedstawił opinię w sprawie budowy pomieszczenia rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Wyszecinie. Stwierdził m.in., że nowo budowany obiekt nie będzie odpowiednio wykorzystany, ponieważ jest za niski do gry w siatkówkę a za krótki do gry w dwa ognie itp.
4. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnemu J. Schulz, że obiekt w Wyszecinie budowany jest zgodnie z projektem technicznym i obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, o którym wiedziała dyrektor szkoły. Dyrektor nie wnosiła żadnych zastrzeżeń do projektu. Potem Wójt poprosił Radnych o zajęcie stanowiska w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na działkę nr 1255/6 o pow. 1161 m2, na okres 3 lat firmie GEN GAZ „ENERGIA”. Oznajmił, że firma płaciła za dzierżawę w/w działki kwotę 1.160 zł rocznie oraz podatek VAT od nieruchomości. Wnioskował o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy firmie GEN GAZ „ENERGIA”, na kolejne trzy lata i na poprzednio zawartych warunkach. W związku z czym prowadzący obrady poddał wniosek Wójta pod głosowanie. /Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek Wójta, 11 głosami „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się”./
5. Radny K. Bober poprosił Kierownika Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, na Komisji Gospodarczej i Samorządu, cyt. „dlaczego tak śmierdzi w Luzinie i jak długo będzie jeszcze śmierdziało?”
6. Kierownik Ref. Ekspl.- Inwest. – K. Hinc stwierdził m.in., cyt.„zauważono obumarcie osadu w oczyszczalni. Zlecono badania ścieków oczyszczonych. Powiadomiono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Inspekcja przyjechała do oczyszczalni. Sprawdzono przyczyny obumarcia osadu. Natychmiast przystąpiono do wszczepienia nowego osadu. Obumarcie osadu było przyczyną występującego fetoru. W komorze wyhodowano nowy osad i zgodnie z zaleceniami WIOŚ w sobotę włączono go do obiegu. Wczoraj wykonano kolejne badania ścieków oczyszczonych. Parametry, które uzyskano nie były przekroczone. Wizualnie po paru dniach stwierdzono, że osad się odrodził. Uzyskano efekty. WIOŚ jest informowany na bieżąco o sytuacji w oczyszczalni. WIOŚ podejrzewa, że nastąpiło chemiczne zatrucie osadu.”
7. Radny K. Bober zapytał, czy procedury z odtworzeniem bakterii pociągnęły za sobą jakieś koszty, jeżeli tak to w jakiej wysokości?
8. Kierownik – K. Hinc odpowiedział Radnemu Bober, że poniesiono tylko koszty transportu osadu z oczyszczalni z Linii do Luzina, gdyż za osad się nie płaci.
9. Radny K. Bober zadał pytanie: czy tego typu awarie w oczyszczalni występują cyklicznie?
10. Kierownik – K. Hinc odpowiedział, że w oczyszczalni ścieków były trzy awarie.
11. Radny K. Bober apelował o przeprowadzenie remontu ulicy Wschodniej w taki sam sposób jaki wykonano ulicę Paraszyńską w Luzinie.
12. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnemu, że remonty na drogach zostaną wykonane jak najszybciej.
13. Przewodniczący Komisji Statutowej – W. Zaczek udzielił wyjaśnień przedstawicielowi Stowarzyszenia Samorządność, twierdząc że od ubiegłego roku obowiązuje nowy Statut Gminy Luzino, który zawiera regulamin Rady Gminy i regulamin, który jest w jego posiadaniu jest nieaktualny.
14. Sekretarz Gminy – M. Meyer poprosiła reprezentanta Stowarzyszenia o złożenie na piśmie uwag, sugestii i przedłożenie ich w Urzędzie Gminy lub w Biurze Rady Gminy celem rozpatrzenia przez Komisję Statutową. Oznajmiła, że zapisy w Statucie Gminy na dzień ich podjęcia były prawidłowe, ponieważ sprawdzała je radczyni.
15. Radny K. Bober zapytał, czy od posiedzenia Komisji Gospodarczej i Samorządu wysłano ponaglenie w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w Gdańsku uchwały z dnia 14 października 2004 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino.
16. Sekretarz Gminy – M. Meyer odpowiedziała Radnemu Bober, że nie wystosowano ponaglenia, ponieważ zakłada osobiście zawieźć uchwały, które nie zostały jeszcze opublikowane, w tym również uchwały z dzisiejszej sesji m.in. dot. wprowadzenia zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie gminy.

Ad.16.
W punkcie: „Sprawy różne” głos zabrał:
 Sołtys wsi Milwino – J. Lewiński, który wręczył podziękowanie Wójtowi Gminy – J. Wejer i Przewodniczącemu Rady Gminy – W. Kunz za okazaną pomoc przy organizacji festynu w Milwinie.
 Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zaprosił w imieniu ks. proboszcza D. Zalewskiego i sołtysa wsi Sychowo, w związku z XXV rocznicą podpisania porozumień sierpniowych i powstania solidarności, na mszę świętą w intencji solidarności i o rychły koniec procesu beatyfikacyjnego Ojca Świętego Jana Pawła II, która odbędzie się 31 sierpnia 2005 r. o godz. 19.00 w kaplicy pw. św. Józefa w Sychowie.

Ad.17.
Zgodnie z par. 87 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zamknął obrady XXV sesji. Podziękował wszystkim za uczestnictwo i merytoryczną dyskusję. Obrady zakończono o godz. 16.20. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał protokołu pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.

załączniki:

1. Lista obecności Radnych
2. Lista obecności gości

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Luzino o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
4. Informacja Wójta za okres od 28.04. do 31.08.2005 r.
5. Wykaz przetargów za okres 28.04-30.08.2005
- Informacje i wnioski Komisji Gospodarczej i Samorządu z dnia 24.08.2005 r.
- Informacje i wnioski Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 23.08.2005 r.
- Informacje i wnioski Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 19.08.2005 r.
6. Protokół kontrolny Komisji Rewizyjnej z dnia 28.06.2005 r.
- Informacje i wnioski Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22.08.2005 r.
7. Protokół kontrolny Komisji Rewizyjnej z dnia 17.08.2005 r.
8. Protokół kontrolny Komisji Rewizyjnej z dnia 25.08.2005 r.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Luzino w I półroczu 2005 roku
10. Informacja GKds.PiRPa nt. profilkatyki dla uczniów szkół podstawowywch i młodzieży gimnazjalnej w okresie od 01.01.2005 do 30.06. 2005 r.
11. Informacja o działalności NZOZ Ośrodek Zdrowia w Luzinie za I półrocze 2005 r.
12. Sprawozdanie z działalności NZOZ Centrum Stomatologicznego w Luzinie z dnia 22.08.2005 r.
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Samorządu za I półrocze 2005 r.
14. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za I półrocze 2005 roku
15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za I półrocze 2005 roku
16. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej za I półrocze 2005 roku
- Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej w I półroczu 2005 roku
==================================================
1. Uchwała Nr XXV/224/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
2. Uchwała Nr XXV/225/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania Budżetu Gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
3. Uchwała Nr XXV/226/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
4. Uchwała Nr XXV/227/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie ustanowienia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino"
5. Uchwała Nr XXV/228/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino
6. Uchwała Nr XXV/229/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy
7. Uchwała Nr XXV/230/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (Kębłowo, działki 321/1 i 320/1)
8. Uchwała Nr XXV/231/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (Milwino, działka 129/2)
9. Uchwała Nr XXV/232/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie bonifikaty od cen sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych
10. Uchwała Nr XXV/233/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Dąbrówka, dz. 53/2 i in.)
11. Uchwała Nr XXV/234/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Zelewo, dz. 160)
12. Uchwała Nr XXV/235/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/142/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny (dz. 100/31)
13. Uchwała Nr XXV/236/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XV/162/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 06 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Luzino na lata 2004-2013
14.Uchwała Nr XXV/237/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia okresu najmu pomieszczeń w budynku gminnym w Kochanowie 24A na Dom Pomocy Społecznej