Gmina Luzino
Protokół nr XXVIII/2005
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 02 grudnia 2005 r.

Lista obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z dnia 13 października 2005 r.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Wójta o realizacji uchwał Rady i ważniejszych działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Uchwalenie budżetu gminy na 2006 rok
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
b) odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy,
c) odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Rady Gminy,
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
e) głosowanie uchwały budżetowej.
6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2005;
b) określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych;
c) ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
d) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 rok;
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
f) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Luzino;
g) ustalenia opłaty stałej za przedszkole;
h) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy;
i) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2006 rok;
j) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok;
k) uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę w 2006 roku”;
l) wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku;
m) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
n) sprzedaży nieruchomości;
o) zamiany nieruchomości w Dąbrówce;
p) ustanowienia służebności gruntowej;
q) przejęcia lokali mieszkalnych od Nadleśnictwa;
r) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta;
s) zatwierdzenia regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
t) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino;
u) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino” z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;
v) zmiany uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą, na niekonstytucyjność przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie stypendiów dla uczniów;
w) uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej;
x) uchwalenie planu pracy Komisji Rady Gminy;
y) uchwalenie planu pracy Rady Gminy Luzino.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wnioski zaproszonych gości.
10. Głos publiczności.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z par. 76 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Waldemar Kunz otworzył XXVIII sesję. Potem po sprawdzeniu listy obecności Radnych stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 15 Radnych, co stanowi 100 % ustawowego składu Rady i upoważnia do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady przywitał Radnych i gości, tj. Wójta Gminy – Jarosława Wejer; Zastępcę Wójta Gminy – Andrzeja Stenka; Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc; Inspektora Gminy – Stefanię Sirocką; Sołtysów wsi: Luzino – Zygmunta Brzezińskiego; Milwino – Jana Lewińskiego; Kębłowo – Piotra Michałek; Dąbrówka – Bronisława Nadolskiego; Robakowo – Marzenę Pallach; Kochanowo – Roberta Gurskiego; Barłomino – Andrzeja Stenka.
Prowadzący obrady przywitał też przedstawicieli organizacji społecznych, reprezentanta stowarzyszenia „Samorządność” i mieszkańców gminy.
Posiedzenie odbyło się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.15. a zakończyły o 1650.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz przedstawiając proponowany porządek obrad, który Radni otrzymali w formie zaproszenia, wnioskował (zgodnie z wnioskiem Wójta z dnia 30.11.2005 r. i 01.12.2005 r.) o wykreślenie z punktu 7 podpunktu: „c”, „d”, „g”, „k”, „l”, „m”, „q”, „s”, „t”.
Wójt Gminy – J. Wejer poprosił Radnych o akceptację wniosków, w tym wniosku z dnia 01.12.2005 r. dotyczącego zdjęcia z porządku obrad tematu: „podjęcie uchwały w sprawie przejęcia lokali mieszkalnych od Nadleśnictwa”, ponieważ jeden z lokatorów zwrócił się, po pozyskaniu środków finansowych, o wykup zajmowanego lokalu mieszkalnego w obiekcie Nadleśnictwa.
Radny K. Bober zadał pytanie: dlaczego do tej pory nie uzgodniono ze związkami zawodowymi projektu uchwały w sprawie: wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę w 2006 roku; określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli i uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę w 2006 roku?
Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnemu Bober, że cały czas prowadzone są negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie uzgodnienia projektów uchwał i że czekamy na odpowiedź. Wójt zaakcentował w swojej wypowiedzi, że podtrzymuje stanowisko gminy w w/w tematach, które reprezentował na posiedzeniach Komisji i, że sprawy te są ściśle związane z budżetem. Dodał, że proponowane podwyżki są zgodnie z Kartą Nauczyciela. Stwierdził, że jeżeli związki zawodowe będą żądały wzrostu zaproponowanych stawek, to może nie dojść do uzgodnienia stanowiska i że jeżeli ono nie zostanie uzgodnione do marca, to będą obowiązywały stawki z roku 2005.
Z uwagi na brak innych propozycji, przewodniczący obrad poddał propozycje Wójta dotyczące wykreślenia z porządku obrad z punktu 7 podpunktu: „c”, „d”, „g”, „k”, „l”, „m”, „q”, „s”, „t”, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu przyjęli propozycje, o których mowa wyżej jednogłośnie.

Ad.1.c.
Przewodniczący Rady Gminy W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do protokołu z dnia 13 października 2005 r.?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał wniosek dotyczący przyjęcia protokołu nr XXVII/2005 z sesji Rady Gminy Luzino pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XXVII/2005 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 13 października 2005 r. jednogłośnie.

Ad.2.
Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przedstawił przewodniczący: W. Kunz. Informacja w załączeniu.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.3.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z „Informacją o działalności Wójta za okres od 13 października 2005 roku do 1 grudnia 2005 roku” i „Wykazem przetargów za okres od 13 października 2005 roku do 30 listopada 2005 roku”. Informacja i wykaz przetargów w załączeniu.
/Radni nie podjęli dyskusji/

Ad.4.
Przewodniczący Komisji:
I. Gospodarczej i Samorządu – E. Miotke zapoznał Radnych z wnioskami Komisji z dnia 24 listopada 2005 r., tj. cyt.
1. „Komisja analizowała i przyjęła projekt budżetu gminy na rok 2006 w wersji przedstawionej przez Wójta, 6 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.
Komisja wnioskuje, aby Rada Gminy wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Wejherowie o przeprowadzenie, (ze środków własnych), remontu drogi powiatowej poprzez poszerzenie szerokości jezdni na odcinku od centrum wsi Robakowo do skrzyżowania prowadzącego z sołectwem Dąbrówka. /Wniosek podjęto 7 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”./
2. Komisja przyjęła propozycje Wójta dotyczące wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 rok, tj. stawkę podatku:
a) od nieruchomości od budynków mieszkalnych – 0,49 zł
b) od nieruchomości od budynków gospodarczych – 4,68 zł
c) od działalności gospodarczej, w tym od usług - 15,98 zł
d) od działalności gospodarczej, w tym od gruntów – 0,62 zł
e) od gruntów pozostałych – 0,19 zł
f) od budynków służby zdrowia – 3,71 zł
g) od budowli 2 %
h) rolnego – 69,70 zł za 1ha przeliczeniowy
i) leśnego od osób fizycznych i osób prawnych
j) od posiadania psa – 30 zł,
k) opłaty za przedszkole od jednego dziecka w wysokości 150 zł.
3. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2005;
b) określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych;
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; (Komisja przyjęła stawki podatku od środków transportowych zaproponowane przez Wójta, 9 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.)
d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Luzino; (Komisja przyjęła propozycje Wójta dotyczące wysokości opłaty według taryf – zużycia 1 m3 wody i zużycia 1 m3 zrzuconych ścieków, 9 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.)
e) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy;
f) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2006 rok;
g) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok;
h) uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę w 2006 roku”;
i) wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku;
j) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
k) sprzedaży nieruchomości;
l) zamiany nieruchomości w Dąbrówce;
m) ustanowienia służebności gruntowej;
n) przejęcia lokali mieszkalnych od Nadleśnictwa;
o) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta;
 /Po zapoznaniu się ze skargą p. V. Lange na działalność wójta i wyjaśnieniami wójta, uznano tę skargę za bezzasadną. Wniosek podjęto 6 głosami „za”, 1 „przeciw” i 3 „wstrzymującymi się”./
 /Komisja podjęła wniosek dotyczący opracowania przez Komisję Statutową regulaminu w sprawie zasad rozpatrywania skarg na działalność organów gminy, 8 głosami „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.
p) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino” z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;
q) zmiany uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą na niekonstytucyjność przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie stypendiów dla uczniów;
r) uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej;
s) uchwalenie planu pracy Komisji Rady Gminy;
t) uchwalenie planu pracy Rady Gminy Luzino.
4. Zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Gospodarczej i Samorządu za II półrocze 2005 roku.
5. Ustalono plan pracy Komisji Gospodarczej i Samorządu do końca kadencji Rady.”
/Radni nie podjęli dyskusji./
II. Oświaty Kultury i Sportu – Z. Koszałka przedstawił Radnym wnioski z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 23 listopada 2005 r., tj. cyt.
1. „Komisja analizowała i przyjęła projekt budżetu gminy na 2006 rok w zakresie oświaty, kultury i sportu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy, 5 głosami „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się”.
2. Komisja przyjęła propozycje Wójta dotyczące wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 rok, tj. stawki podatku:
a) od nieruchomości od budynków mieszkalnych – 0,49 zł
b) od nieruchomości od budynków gospodarczych – 4,68 zł
c) od działalności gospodarczej, w tym od usług - 15,98 zł
d) od działalności gospodarczej, w tym od gruntów – 0,62 zł
e) od gruntów pozostałych – 0,19 zł
f) od budynków służby zdrowia – 3,71 zł
g) od budowli 2 %
h) rolnego – 69,70 zł za 1ha przeliczeniowy
i) leśnego od osób fizycznych i osób prawnych
j) od posiadania psa – 30 zł,
k) opłaty za przedszkole od jednego dziecka w wysokości 150 zł.
3. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2005;
b) określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych;
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; /Komisja przyjęła stawki podatku od środków transportowych zaproponowane przez Wójta, 6 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”./
d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Luzino; //Komisja przyjęła jednogłośnie propozycje Wójta dotyczące wysokości opłaty według taryf – zużycia 1 m3 wody i zużycia 1 m3 zrzuconych ścieków./
e) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy;
f) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2006 rok;
g) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok;
h) uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę w 2006 roku”;
i) wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku;
j) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
k) sprzedaży nieruchomości;
l) zamiany nieruchomości w Dąbrówce;
m) ustanowienia służebności gruntowej;
n) przejęcia lokali mieszkalnych od Nadleśnictwa;
o) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta;
p) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino” z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;
q) zmiany uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą na niekonstytucyjność przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie stypendiów dla uczniów;
r) uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej;
s) uchwalenie planu pracy Komisji Rady Gminy;
t) uchwalenie planu pracy Rady Gminy Luzino.
4. Opracowano i przyjęto plan pracy Komisji do końca kadencji, 7 głosami „za’, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się”.
5. Zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Komisji za II półrocze 2005 roku.
6. Po rozpatrzeniu pisma Gminnego Klubu Sportowego w Luzinie w sprawie przyznania nagrody dla trenera S. Kąkol, postanowiono na uroczystej sesji uhonorować nagrodą rzeczową i dyplomem p.p. S. Kąkol, W. Szmidtka, K. Sonnenberg, D. Nadolskiego. /Wniosek podjęto jednogłośnie./”
/Radni nie podjęli dyskusji./
III. Rewizyjnej – S. Cejrowski przedstawił Radnym protokół kontrolny z dnia:
- 17 listopada 2005 r. dotyczący kontroli działalności jednostek OSP na terenie gminy Luzino. Zapoznał Radnych z wnioskami pokontrolnymi, tj. cyt. „Zmienić włącznik alarmu w OSP Milwino; Naprawić instalację elektryczną w OSP Luzino; Zamontować lampę na budynku OSP Zelewo; Uzupełnić stan węży p.poż o przekroju „75” w OSP Zelewo; Założyć systemy alarmowe w każdej jednostce OSP.” Protokół w załączeniu.
- 25 listopada 2005 r. dotyczący kontroli stanu przygotowania do utrzymania dróg, ulic, chodników i obiektów komunalnych do sezonu zimowego. Protokół w załączeniu.
/Radni nie podjęli dyskusji./
IV. Rolnictwa i Ochrony Środowiska – M. Licau przedstawiła wnioski z posiedzenia, które odbyło się 22 listopada 2005 r., cyt.
1. „Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i dostosowywania gospodarstw rolnych do standardów UE.
2. Analizowała i przyjęła projekt budżetu gminy na 2006 rok w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy, 6 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.
3. Komisja przyjęła jednogłośnie propozycje Wójta dotyczące wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 rok, tj. stawkę podatku:
a) od nieruchomości od budynków mieszkalnych – 0,49 zł
b) od nieruchomości od budynków gospodarczych – 4,68 zł
c) od działalności gospodarczej, w tym od usług - 15,98 zł
d) od działalności gospodarczej, w tym od gruntów – 0,62 zł
e) od gruntów pozostałych – 0,19 zł
f) od budynków służby zdrowia – 3,71 zł
g) od budowli 2 %
h) rolnego – 69,70 zł za 1ha przeliczeniowy
i) leśnego od osób fizycznych i osób prawnych
j) od posiadania psa – 30 zł,
k) opłaty za przedszkole od jednego dziecka w wysokości 150 zł.
4. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2005;
b) określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych;
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. /Komisja przyjęła jednogłośnie stawki podatku od środków transportowych zaproponowane przez Wójta./
d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Luzino; /Komisja przyjęła jednogłośnie propozycje Wójta dotyczące wysokości opłaty według taryf – zużycia 1 m3 wody i zużycia 1 m3 zrzuconych ścieków./
e) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy;
f) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2006 rok;
g) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok;
h) uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę w 2006 roku”;
i) wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku;
j) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
k) sprzedaży nieruchomości;
l) zamiany nieruchomości w Dąbrówce;
m) ustanowienia służebności gruntowej;
n) przejęcia lokali mieszkalnych od Nadleśnictwa;
o) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta;
p) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino;
q) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino” z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;
r) zmiany uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą na niekonstytucyjność przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie stypendiów dla uczniów;
s) uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej;
t) uchwalenie planu pracy Komisji Rady Gminy;
u) uchwalenie planu pracy Rady Gminy Luzino.
5. Zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Komisji za II półrocze 2005 roku.
6. Ustalono plan pracy Komisji do końca kadencji.”
/Radni nie podjęli dyskusji./
V. Zdrowia i Opieki Społecznej - M. Sicha, zapoznała Radnych z wnioskami z dnia 28 listopada 2005 r., tj. cyt.
A. „Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:

• rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
 /Po zapoznaniu się ze skargą Pani V. Lange i wyjaśnieniami wójta oraz po przeprowadzonej dyskusji uznano ją (tę skargę), za bezzasadną. /Wniosek podjęto 5 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”./
 Komisja podjęła wniosek w sprawie przyznania od 1 grudnia 2005 r. Pani M. Lange zamieszkałej w Luzinie usługi opiekuńczej, w liczbie 2 godzin dziennie, 6 głosami „za”,0 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”.
 Komisja podjęła wniosek o przygotowanie na sesję (uroczystą – cz. roboczą), która odbędzie się pod koniec grudnia, projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXVI/199/97 z dnia 7 marca 1997 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, poprzez zmianę wysokości odpłatności kosztu usługi brutto o 10 % przez osoby samotnie gospodarujące i osoby w rodzinie w celu zwiększenia dochodów, 6 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”.
• uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2006 rok;
• uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.
B. Analizowano i przyjęto projekt budżetu gminy na 2006 rok w zakresie służby zdrowia i opieki społecznej, w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy, jednogłośnie.
C. Zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Komisji za II półrocze 2005 roku.
D. Ustalono plan pracy Komisji do końca kadencji.
E. W związku ze zwolnieniem lokalu mieszkalnego w budynku gminnym w Kochanowie postanowiono rozpatrzyć wnioski i przydzielić go rodzinie najbardziej potrzebującej.”
/W dyskusji głos zabrał: Radny K. Bober, który zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z zapytaniem: czy kontrola w OSP dotyczyła wydatkowania środków finansowych w tych jednostkach, czy konkretnej jakieś sprawy?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – S. Cejrowski odpowiedział Radnemu Bober, że kontrola dotyczyła stanu pomieszczeń, sprzętu, pojazdów i że Komisja posiada dane dotyczące wydatków w jednostkach OSP.
Radny K. Bober zaproponował Radnym, aby przegłosowano wniosek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczący przyznania od 1 grudnia 2005 r. p. Marii Lange zam. w Luzinie, usługi opiekuńczej w liczbie 2 godzin dziennie.
Wójt Gminy - J. Wejer odniósł się do propozycji Radnego Bober. Zasugerował Radnym, aby nie rozpatrywali wniosku Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przyznania usługi opiekuńczej p. M. Lange, ze względu na to że należałoby utajnić obrady, w związku że byłyby poruszane bardzo osobiste sprawy, indywidualne i obecność gości na sesji. Oznajmił, że przyjął do realizacji wniosek Komisji i że wydano decyzję w sprawie przyznania usługi opiekuńczej w wymiarze 2 godzin dziennie p. M. Lange.
Radny K. Bober ad vocem stwierdził, że wniosku nie trzeba rozpatrywać, tylko poprosił Radnych aby go przegłosowali.
W związku z czym prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem: czy mają jeszcze jakieś zapytania bądź uwagi do wniosku?
Z uwagi na brak mówców poddał wniosek dotyczący przyznania od 1 grudnia 2005 r. p. Marii Lange zam. w Luzinie, usługi opiekuńczej w wymiarze 2 godzin dziennie pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli wniosek jednogłośnie./

Ad.5.a.
„Uchwalenie budżetu gminy na 2006 rok”
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz wystąpił z sugestią, aby odczytano projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, z uwagi na to, że był analizowany na każdym posiedzeniu Komisji Rady. Radni przez aklamację przyjęli propozycję prowadzącego.
Wójt Gminy – J. Wejer odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok wraz z objaśnieniami.

Ad.5.b.
Przewodniczący Komisji:
- Gospodarczej i Samorządu – E. Miotke odczytał opinię, cyt. „W dniu 24 listopada 2005 r. Komisja (...) po przeanalizowaniu materiałów przyjęła projekt budżetu gminy na 2006 rok w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy, 6 głosami „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się”.”
- Oświaty, Kultury i Sportu – Z. Koszałka zaprezentował opinię, cyt. „ W dniu 23 listopada 2005 r. Komisja (...) po przeanalizowaniu materiałów przyjęła projekt budżetu gminy na 2006 rok w zakresie oświaty, kultury i sportu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy, 5 głosami „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się”.”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska – M. Licau przedstawiła opinię, cyt. „W dniu 22 listopada 2005 r. Komisja (...) po przeanalizowaniu materiałów przyjęła projekt budżetu gminy na 2006 rok w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy, 6 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.”
- Zdrowia i Opieki Społecznej – M. Sicha zapoznała Radnych z opinią, cyt. „W dniu 28 listopada 2005 r. Komisja (...) po przeanalizowaniu materiałów przyjęła projekt budżetu gminy na 2006 rok w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy, jednogłośnie.”

Ad.5.c.
W związku z brakiem wniosków Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy, Wójt Gminy – J. Wejer – przedstawił uchwałę nr 154/III/2005 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Luzino na 2006 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.
Skarbnik Gminy M. Stolc zaprezentowała Radnym zmiany w projekcie budżetu gminy na 2006 rok, na które wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa, twierdząc, że zmieniono par. 4, par. 8 i par. 12 projektu uchwały oraz, że ujęto dodatkowo kwotę 1746 zł w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Poinformowała Radnych, że w związku z wyżej wymienionymi zmianami budżet zmienił się w dochodach i wydatkach o kwotę - 1746 zł. Ponadto zmieniono:
- tytuł załącznika nr 10, który przyjął nazwę: „Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych.”;
- zał. nr 13, w poz. 12 i 13. (Podane kwoty winne być zapisane na rok 2006 a były zapisane na 2007 rok.), oraz, że całkowicie zostały zaktualizowane załączniki nr 1 i nr 2, w poz. „Przewidywane wykonanie 2005 rok.”.
Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi i Skarbnikowi Gminy za przedstawienie projektu budżetu gminy na rok 2006.

Ad.5.d.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz - przed poddaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok pod głosowanie, zadał pytanie: czy w kwestii formalnej, ktoś jeszcze z Radnych chce zabrać głos?
- Radny E. Słowi poprosił o zamieszczenie w protokole zapisu, że odda głos wstrzymujący, ponieważ w projekcie budżetu gminy na 2006 rok nie uwzględniono „remontu drogi powiatowej na odcinku od centrum wsi Robakowo do skrzyżowania prowadzącego z sołectwem Dąbrówka”, i że jest to najbardziej uczęszczana droga, która łączy gminę z Trójmiastem.
- Radna G. Kasprzyk poprosiła o odnotowanie w protokole, że odda głos wstrzymujący oraz, że jest zaniepokojona:
a) realizacją zadania inwestycyjnego „rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Luzinie, ponieważ przeznaczono na jego wykonanie tylko 703.985 zł, o którym mówiła na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Samorządu. Powiedziała m.in. cyt. „Wiemy, znamy sprawę, że przez zaniedbania Pana Wójta straciliśmy dużo pieniędzy. Nie otrzymaliśmy środków unijnych.”
b) wykonaniem zadania inwestycyjnego „budowa dróg”, na które zabezpieczono 200.000 zł, mimo że Wójt na zebraniach wiejskich mówił, że „w tym budżecie gminy „postawi” na drogi”. Stwierdziła, że jest to wprowadzanie mieszkańców w błąd. Zadała Pani Skarbnik pytanie: ile wynosi deficyt budżetowy?
- Radny K. Bober powiedział, że jest zaniepokojony stanowiskiem Radnego E. Słowi. Zadał pytanie: Czy Rada Gminy w jakiś sposób zaznaczyła, które drogi powiatowe będzie dofinansowała?
- Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi, twierdząc że łącznie na drogi wraz z budową chodników, w budżecie gminy na rok 2006, zaplanowano kwotę 450.000 zł i, że 15 października 2005 r. Rada Gminy podjęła stanowisko dotyczące ustalenia rzeczowego wykazu inwestycji na 2006 rok, w którym wskazano modernizację dwóch dróg tj. drogi prowadzącej do sołectwa: Tępcz i Dąbrówka. Ponadto „podał”, że na Komisjach oprócz w/w dróg powiatowych wskazał, aby kontynuowano modernizację drogi: prowadzącej z Kębłowa do wsi Kochanowo poprzez jej poszerzenie oraz, że prowadzone są rozmowy z Wójtem Gminy Wejherowo i ze Starostą Powiatu Wejherowskiego w sprawie remontu drogi powiatowej prowadzącej od drogi krajowej nr 6 do wsi Kochanowo. Przewodniczący Rady i Radni Gminy Wejherowo w obecności Starosty Powiatu Wejherowskiego obiecali, że przekażą środki finansowe na remont tego odcinka drogi. Wójt poinformował Radnych o tym, że Starostwo Powiatowe przelicza koszty remontów dróg powiatowych i, że nie podjęto jeszcze oficjalnego stanowiska w sprawie remontów dróg powiatowych. Dlatego nie wiadomo, czy droga powiatowa (od centrum wsi Robakowo do skrzyżowania z sołectwem Dąbrówka), będzie remontowana. Oznajmił, że Gmina nie może wskazać więcej dróg powiatowych do remontu, z uwagi na to że wtedy, za kwotę 100.000 zł wykonano by odcinki 100 – 200 mb dróg powiatowych. Potem Wójt odpowiedział Radnej Kasprzyk, ile wynosi deficyt budżetu, przedstawiając fragment uchwały nr 154/III/2005 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 listopada 2005 r., cyt. „Dochody budżetu ustalono w kwocie 25.551.471 zł, natomiast wydatki w kwocie 26.981.971 zł. Deficyt budżetu wynoszący 1.430.500 zł stanowi 5,6 % zaplanowanych dochodów, wobec czego został zachowany wymóg wynikający z art.45 ust. 1 pkt. 1, lit. b ustawy o finansach publicznych.”
- Radny E. Słowi stwierdził, że remont drogi powiatowej, o której mówił, powinien być w pierwszej kolejności zauważony w budżecie gminy roku 2006.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poinformował Radnych, że sprawy, które poruszyli nie dotyczą „kwestii formalnych”. Podkreślił w swojej wypowiedzi, że kwestia formalna dotyczy sposobu i trybu przeprowadzania głosowania i, że sprawy o których mówili mogli zgłosić w innym punkcie porządku obrad.
Radna G. Kasprzyk – uważała, że Radni będąc na sesji mogą wprowadzać zmiany w każdym temacie.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poinformował Radną Kasprzyk, że sprawy dotyczące uchwalenia budżetu reguluje uchwała Rady Gminy z dnia 31.08.2005 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania Budżetu Gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Ad.5.e.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poddał projekt uchwały dotyczący ustanowienia budżetu gminy na 2006 rok pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVIII/246/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 02 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok, 13 głosami „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymującymi się”, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6.
Przewodniczący Komisji:
 E. Miotke zaprezentował sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Samorządu za II półrocze 2005 r., stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.
 Z. Koszałka zapoznał Radnych ze sprawozdaniem z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za II półrocze 2005 r., które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 S. Cejrowski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia 2005 r. do 30 listopada 2005 roku, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.
 M. Licau przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za II półrocze 2005 roku, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.
 W. Zaczek zaprezentował sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej za II półrocze 2005 roku, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.
 M. Sicha przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej za II półrocze 2005 roku, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.
Głos zabrał:
- Radny K. Bober, który zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy Komisja kontrolując przetargi, kontrolowała je pod względem zgodności z ustawą „Prawo zamówień publicznych”, jeżeli tak, czy jest taki zapis w protokole? Stwierdził, że chciałby zapoznać się z tym protokołem, ponieważ wszystkim znana jest sytuacja dotycząca budowy sali gimnastycznej w Kębłowie, gdzie nastąpiły uchybienia, które wykazała kontrola NIKu.
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - S. Cejrowski odpowiedział, że nie kontrolowano przetargów pod kątem zgodności z ustawą –„Prawo zamówień publicznych”
- Radna G. Kasprzyk zapytała, czy ktoś sprawdzał wykonanie wniosków pokontrolnych, które Komisja Rewizyjna wskazała?
- Przewodniczący Komisji – S. Cejrowski odpowiedział, że Radni zostaną poinformowani o wynikach rekontroli po przeprowadzeniu kontroli przez Komisję Rewizyjną.
- Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poinformował Radnych, w oparciu o Statut Gminy Luzino, w jaki sposób Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie.
/Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę i przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu Rady./

Ad.7.a.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
Skarbnik Gminy – M. Stolc poinformowała Radnych o zmianach jakie wystąpiły od ostatniego posiedzenia Komisji do sesji Rady Gminy, tj. zmiany dotyczyły przeniesienia pomiędzy działami:
- Zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej w Kochanowie, przeniesiono kwotę 250 zł z dz. „remonty dróg” do dz. „pozostała działalność kulturalna”.
- Przeniesiono kwotę 8000,- zł, z dz. „zadania inwestycyjne - zakupy inwestycyjne” do dz. „zadania bieżące” i że, w Szkole Podstawowej w Luzinie przeniesiono środki finansowe z dz. „zadania inwestycyjne – zakupy inwestycyjne” do dz. „zadania bieżące” szkoły. Skarbnik zaakcentowała w swojej wypowiedzi, że przeniesienia w/w nie mają wpływu na wielkość budżetu.
W dyskusji głos zabrał/ła:
- Radna G. Kasprzyk, która stwierdziła, że jest zaniepokojona zaproponowaną zmianą dotyczącą zmniejszenia planowanych wydatków w budżecie na rok 2005 – „rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Luzinie”, o kwotę - 1.139.315 zł, z uwagi na to, że zagrożone jest wykonanie tego zadania inwestycyjnego. Powiedziała też, że ta inwestycja jest dla gminy priorytetową inwestycją. Poprosiła Wójta, jeżeli w przyszłości z budżetu gminy będzie zdejmował środki finansowe, żeby te sprawy przedstawił Radnym oraz stworzył szeroką debatę na ten temat. Oznajmiła, że podejrzewa, iż zmniejszenie planowanych wydatków związane jest z zaniedbaniem gminy, w kwestii pozyskania dotacji unijnych. Stwierdziła, że jako Gmina „straciliśmy ponad 1.130.000 zł środków unijnych” i że mieszkańcy są bardzo zainteresowani dalszą kontynuacją „rozbudowy kanalizacji sanitarnej”.
- Skarbnik Gminy – M. Stolc odniosła się do kwestii zmniejszenia dochodów i wydatków w budżecie roku 2005, tj. o kwotę 1.139.315 zł. Poinformowała Radnych, że w budżecie gminy roku 2005 zostaną zmniejszone nie tylko wydatki ale i przychody na zadanie „rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Luzinie”, o kwotę 1.139.315 zł. Stwierdziła m. in., w związku z tym, iż zadanie to nie będzie realizowane, trzeba zmniejszyć wydatki, bo inaczej budżet nie równoważyłby się i, że jeżeli w 2006 roku, zadanie będzie realizowane to zostanie zaciągnięty kredyt lub pożyczka na refinansowanie środków finansowych.
- Wójt Gminy – J. Wejer uzupełnił wypowiedź, twierdząc, że zadanie planowano m.in. wykonać przy współfinansowaniu mieszkańców. W związku z czym, iż inwestycji nie realizowano, nie podpisano z mieszkańcami umów i dlatego też nie wpłynęły planowane dochody w wysokości 130.000 zł. Dodał, że w kwietniu br. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, w sprawie pozyskania środków finansowych. Z uwagi na to, że Urząd miał uwagi do wniosku pod względem formalno- prawnym, w dniu 03 października 2005 r. odbyła się nadzwyczajna sesja, na której podjęto uchwałę w sprawie zmiany „Plan Rozwoju Lokalnego” i sporządzono wniosek prawidłowo. Dlatego też nie można mówić o jakimś zaniedbaniu, czy nie przekazaniu informacji Radnym w tym zakresie. Dodał, że w tej chwili, zgodnie z obowiązującą procedurą, wniosek jest rozpatrywany i, że tę sprawę omawiano na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Samorządu, na którym jasno stwierdzono, że jeżeli gmina nie dostanie tych pieniędzy, (ponieważ procedura nie jest zakończona), to w styczniu zostaną przedstawione zmiany do budżetu. W lutym lub w marcu zostanie przeprowadzony przetarg i, że zadanie będzie fizycznie realizowane od czerwca przez dwa miesiące oraz, że we wrześniu nieruchomości mieszkańców zostaną podłączone do sieci kanalizacyjnej. Zaakcentował w swojej wypowiedzi, że zadanie można było realizować z własnych pieniędzy, ale wtedy można było liczyć się z tym, że w ogóle nie dostaniemy środków finansowych. Wójt oznajmił, że wniosek sporządzono dobrze, jednak do dzisiaj nie ma rozstrzygnięcia. Dodał, że w 2005 roku gmina nie miała środków własnych, na jego realizację, że planowano wg budżetu zaciągnąć pożyczkę m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Podał informacyjnie, że zgodnie z przeprowadzoną rozmową z w-ce Marszałkiem, rozstrzygnięcie wniosku najprawdopodobniej nastąpi do 22.12.2005 r.
- Radna G. Kasprzyk - powiedziała m.in., że chciałaby ponownie zwrócić uwagę na wykonanie priorytetowego zadania: „rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Luzinie” i, że nie wyobraża sobie, aby były tworzone „wirtualne budżety”. Oznajmiła, że w 2004 roku, gdy podejmowano uchwałę dotyczącą uchwalenia budżetu, nie opowiedziała się za budżetem roku 2005, ponieważ był cyt. „niebezpieczny” i, że cyt. „dzisiaj to widać”, ponieważ mamy zmniejszyć dochody i wydatki planowane na zadanie – „rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Luzinie” o kwotę - 1.139.315 zł. Stwierdziła, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Samorządu, o tym temacie mówiła i, że Wójt obiecał jej dostarczyć dokumenty dotyczące prowadzenia korespondencji, czy rozmów w sprawie ubiegania się o środki unijne na wykonanie tego zadania. Jak oznajmiła, że chciałaby się przyjrzeć tej dokumentacji, bo w grudniu w zeszłym roku Wójt zapewniał Radę, że ma promesy i, że wniosek był bardzo dobrze wypełniony, a teraz Radni dowiadują się, że cyt. „nic z tego nie wyjdzie”. Powiedziała też, cyt. „Jak ja mam dzisiaj dać wiarę temu co Pan mówi, że wszystko jest na dobrej drodze i być może, że w przyszłym roku uda się te środki pozyskać.” Poprosiła o udostępnienie jej dokumentacji w w/w sprawie.
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober dla przypomnienia Radnym powiedział, że projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu gminy na 2005 rok omawiano na Komisjach Rady Gminy, że Radni zadali pytania, na które udzielono im wyczerpującej wypowiedzi. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jeszcze jakieś zapytania do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu gminy na 2005 r. pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVIII/247/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r., 12 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”. Uchwała w załączeniu.
/W głosowaniu nie wziął udziału radny E. Słowi i przewodniczący Rady Gminy, ponieważ opuścili salę obrad./

Ad.7.b.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych, łącznie ze stawkami, które przyjęto na Komisjach.
W dyskusji głos zabrał/ła:
- Radna G. Kasprzyk, która stwierdziła, że gmina powinna szukać innych rozwiązań w celu pozyskania środków finansowych (z zewnątrz), a nie podwyższać podatki mieszkańcom. Uznała proponowaną stawkę podatku od działalności gospodarczej za wysoką. Oznajmiła, że wzrost tej stawki może nie jest znaczący, ale jeżeli ktoś ma dużą powierzchnię pod działalność gospodarczą to podwyższa się koszty utrzymania jego firmy. Uważała, że jest to cyt. „uderzenie w drobną wytwórczość”.
- Wiceprzewodniczący Rady K. Bober w związku, że sprawę omawiano na posiedzeniach Komisji poprosił Radnych, aby zgłaszali wnioski lub inne propozycje dotyczące wysokości stawek, a nie prowadzili dyskusji od początku i, że wnioski zostaną przegłosowane.
- Radna G. Kasprzyk zgłosiła wniosek dotyczący utrzymania stawki podatku od działalności gospodarczej, która obowiązuje w 2005 roku.
- Po wyjaśnieniu przez Przewodniczącego Komisji Statutowej kwestii wniosku „najdalej idącego” prowadzący obrady poddał wniosek Radnej Kasprzyk pod głosowanie.
Radni nie podjęli wniosku, ponieważ w wyniku głosowania uzyskał 2 głosy „za”, 12 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”.
Potem prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVIII/248/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 02 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych, 13 głosami „za”, 0 „przeciw’ i 1 „wstrzymującym się”. Uchwała wyżej wymieniona w załączeniu.

Ad.7.c.
Temat zdjęto z porządku obrad.

Ad.7.d.
Temat zdjęto z porządku obrad.

Ad.7.e.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy- K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stwierdził, że stawki podatku od środków transportowych omawiano na poszczególnych posiedzeniach Komisji. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi bądź zapytania?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVIII/249/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 02 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.7.f.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino. Wskazał, że sprawę omawiano na posiedzeniach Komisji Rady, potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub inne propozycje?
W dyskusji głos zabrał/ła:
- Radna G. Kasprzyk, która zapytała: czy w stosunku do gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów publicznych, dla których podstawą rozliczenia opłat za wodę i ścieki jest wskazanie wodomierza głównego według taryfy I i II, stosowane są przez gminę jakieś ulgi?
- Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnej, że w gminie Luzino jest dwóch rolników, (o których najprawdopodobniej mówiła Radna Kasprzyk), którzy ponoszą opłatę za wodę i ścieki według taryfy I. Nie płacą opłaty według taryfy II, z uwagi na to że prowadzą produkcję zwierzęcą.
- Sołtys wsi Luzino – Z. Brzeziński zapytał: kiedy mieszkańcy ponoszą dodatkowe opłaty z tytułu ponownego plombowania wodomierza?
- Wójt Gminy – J. Wejer udzielił odpowiedzi, przedstawiając m.in. treść par. 3 projektu uchwały, które reguluje kwestie dotyczące ponoszenia dodatkowych opłat.
W związku z brakiem innych dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVIII/250/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Luzino, 13 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”. Uchwała w załączeniu.

Ad.7.g.
Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad temat zdjęto z programu.

Ad.7.h.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy. Oznajmił, że projekt uchwały omawiano na posiedzeniach Komisji. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVIII/251/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.7.i.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2006 rok”. Oznajmił, że „Program Profilaktyki (...)” omawiano na posiedzeniach Komisji Potem zapytał Radnych, czy mają jakieś wątpliwości lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2006 rok”, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVIII/252/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 02 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2006 rok”, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.7.j.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006”. Stwierdził, że projekt uchwały omawiano na posiedzeniach Komisji. Zapytał Radnych, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok”, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVIII/253/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 02 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok”, jednogłośnie. Uchwała w/w w załączeniu.

Ad.7.k.
Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad temat zdjęto z programu.

Ad.7.l.
Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad temat zdjęto z programu.

Ad.7.m.
Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad temat zdjęto z programu.

Ad.7.n.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cyt. (...) Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Jacka i Ewy małżonków Wickich, części nieruchomości położonej w Luzinie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/43 obszaru 464 m2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia. Warunki sprzedaży zostaną określone w protokole z rokowań. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. (...). Stwierdził, że projekt uchwały omawiano na poszczególnych posiedzeniach Komisji. Następnie zadał pytanie: czy ktoś z Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVIII/254/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej, jednogłośnie. Uchwała o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.o.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości, cyt. (...) Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości położonych we wsi Dąbrówka: działka oznaczona numerem ewidencyjnym 54/15 obszaru 76 m2, stanowiąca własność Gminy Luzino na działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 54/13 obszaru 76 m2, stanowiącą własność Tamary i Zbigniewa małż. Bertrand. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. (...). Oznajmił, że projekt uchwały analizowano na posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się do Radnym z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców poddał projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVIII/255/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7. p.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, cyt. (...) Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu po działce nr 1451/2 położonej w Luzinie, stanowiącej własność Gminy Luzino (Kw. 27129), na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 1451/3; 1451/4 i 1451/5 położonych we wsi Luzino. W/w służebność ustalić do czasu wykupienia przez gminę brakującego odcinka drogi gminnej. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. (...)
W związku brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący ustanowienia służebności gruntowej pod głosowanie
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVIII/256/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.7.q.
Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad temat zdjęto z programu.

Ad.7.r.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino, cyt. (...) Rada Gminy składa oświadczenie będące stanowiskiem w sprawie skargi Pani Violety Lange zam. Luzino, na działalność Wójta Gminy Luzino, stanowiące załącznik do uchwały. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do przedłożenia stanowiska skarżącej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Potem zapytał Radnych: czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Głos zabrał/ła
- Radna G. Kasprzyk – wskazała na nieprawidłowość w zapisie, w oświadczeniu Rady Gminy, (na 1 stronie oświadczenia), którą odczytała, cyt. (...) „W dalszej kolejności stwierdzono, że podopieczna nie jest osobą samotną, gdyż mieszka z rodziną syna, której przekazała majątek a jej synowa (skarżąca) nie pracuje zawodowo, lecz zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa domowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. art.50 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze mogą być udzielone osobie samotnej, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek lub ich dzieci nie mogą takiej pomocy zapewnić. Wobec stwierdzonych nieprawidłowości uznano, że świadczenie usług opiekuńczych nie ma uzasadnienia i dlatego postanowiono wstrzymać świadczenie usług opiekuńczych. (...)”. Oznajmiła, że nieprawidłowość polega na tym, że art. 50 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej zezwala na udzielenie usługi opiekuńczej. Poprosiła o ustosunkowanie się do wypowiedzi. Powiedziała też, że sprawę przedstawiała na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej i, że art. 50 ust. 2 przyzwala na przydzielenie opieki, jeżeli rodzina nie daje sobie rady. Radna zgłosiła wniosek o wykreślenie w/w zapisu, ponieważ jest niezgodny z prawem. Oświadczyła, że nie można powoływać się na prawo, które nie ma odniesienia do tej konkretnej sprawy.
- Prowadzący obrady – K. Bober zapytał: Jak brzmi Pani wniosek?
- Radna G. Kasprzyk odpowiedziała, że należy wykreślić w/w zapis, (o którym mówiła) i nie powoływać się na art. 50 ust.2, bo jest niezgodny, gdyż przyzwala na przyznanie usługi opiekuńczej.
- Radny K. Bober stwierdził, że posiada projekt uchwały zaparafowany przez radcę prawnego i uważa, że jest zgodny z prawem. Potem zwrócił się do Radnej Kasprzyk słowami: „szkoda, że nie ma Pani art. 50 ustawy o pomocy społecznej.
- Radna G. Kasprzyk odpowiedziała, że tę kwestię zgłaszała na Komisji i, że bazuje na podstawie decyzji z dnia 12 września br., która została wydana przez GOPS p. Lange. W decyzji tej powołuje się na art. 50 ust. 2 odmawiając przyznanie usługi opiekuńczej.
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zwrócił się do Wójta z zapytaniem: ile ustępów zawiera art. 50 ustawy o pomocy społecznej i poprosił o odczytanie ust. 1 i 2.
- Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, że art. 50 ustawy o pomocy społecznej zawiera 6 ustępów, a potem odczytał tekst art. 50 - cyt. „1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Ust.2 - Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.”
- Radna G. Kasprzyk odniosła się twierdząc, że art. 50 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej daje możliwość przydzielenia usługi opiekuńczej, jeżeli rodzina nie daje sobie rady.
- Wiceprzewodniczący Rady – K. Bober odpowiedział Radnej, iż w uzasadnieniu podano, że na podstawie art.50 ust.2 usługi opiekuńcze mogą być udzielane osobie samotnej, i że ten zapis niczym się nie różni.
- Radna G. Kasprzyk ponownie stwierdziła, że na podstawie artykułu 50 ust. 2 zabrano usługę opiekuńczą p. Lange i, że na Komisji Zdrowia… o tym mówiła ale została okrzyczana. Mówiono, że Gmina poniesie skutki prawne. Uważała, że ten termin jest nieprawidłowy.
- Wójt Gminy – J. Wejer objaśnił art. 50 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Twierdząc m.in., że zgodnie ust. 1 osobie samotnej przysługuje się pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych, natomiast wg ust. 2 usługi opiekuńcze lub specjalistyczne „mogą być przyznane”, ale nie muszą. Stwierdził m.in., że p. Kierownik podejmując decyzje w tej sprawie musi rozważać je w powiązaniu z budżetem, czy ma wystarczające środki finansowe. Do tej pory odmawiano przydzielenia usług opiekuńczych osobom zamieszkałym z najbliższą rodziną. Poinformował Radnych, że Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej po długiej i szerokiej dyskusji, podjęła wniosek o podwyższenie odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych, aby zwiększyć ogólne dochody na świadczenie tych usług.
- Wiceprzewodniczący – K. Bober poprosił Radną Kasprzyk o sprecyzowanie wniosku.
- Radna G. Kasprzyk odpowiedziała, że sprecyzowała w/w sprawie wniosek. Powiedziała, że chciałaby jeszcze raz podkreślić, iż kwestionuje zapis w oświadczeniu Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały, tj. cyt. (…) „„W dalszej kolejności stwierdzono, że podopieczna nie jest osobą samotną, gdyż mieszka z rodziną syna, której przekazała majątek a jej synowa (skarżąca) nie pracuje zawodowo, lecz zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa domowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. art.50 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze mogą być udzielone osobie samotnej, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek lub ich dzieci nie mogą takiej pomocy zapewnić. Wobec stwierdzonych nieprawidłowości uznano, że świadczenie usług opiekuńczych nie ma uzasadnienia i dlatego postanowiono wstrzymać świadczenie usług opiekuńczych. (...)”.
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober stwierdził, że Pani wnioskuje o wykreślenie tego zdania z treści oświadczenia.
- Radna G. Kasprzyk odpowiedziała m.in., że ma wątpliwość prawną, stąd występuje o interpretację prawną, czy można powołać się na art. 50 ust. 1 i ust. 2 i zabrać usługę opiekuńczą oraz twierdzić mi.in., że p. M. Lange nie jest osobą samotną.
- Wiceprzewodniczący Rady – K. Bober odpowiedział Radnej Kasprzyk, że to nie jest wniosek do projektu uchwały i, że nie będzie głosował wniosku o przedstawienie interpretacji art. 50 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, ponieważ to nie jest czas na to. Oznajmił, że wniosek może dotyczyć zmiany, wykreślenia, dopisania do treści projektu uchwały. Potem stwierdził, że posiada projekt uchwały zaparafowany przez radcę prawnego i uważa, że jest zgodny z prawem. Zadał pytanie: czy są inne wnioski w tej sprawie? Ponadto przypomniał Radnym, iż na dzisiejszej sesji podjęto wniosek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczący przyznania p. M. Lange usługi opiekuńczej w wymiarze 2 godzin.
- Radna G. Kasprzyk odpowiedziała, że to było jej celem i że „w sprawach różnych” poprosi o interpretację prawną art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
- Wiceprzewodniczący Rady – K. Bober po ponownym przedstawieniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi p. Lange i wypracowaniu wniosków przez Komisje i Radę Gminy, poddał projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVIII/259/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino, 12 głosami „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
/Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober ogłosił przerwę obiadową do godz. 14.00./

Ad.7.s.
Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad temat zdjęto z programu.
Ad.7.t.
Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad temat zdjęto z programu.
Ad.7.u.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2006 rok”, cyt. „( ...) Uchwala się „Program Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. (...). Stwierdził, że projekt omawiano na posiedzeniach Komisji. Potem zapytał Radnych, czy mają jakieś zapytania bądź uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2006 rok”, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVIII/258/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2006 rok”, jednogłośnie. Uchwała wyżej wyszczególniona stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.v.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdził, że projekt uchwały omawiano na posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVIII/259/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku, w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.w.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub inne propozycje do projektu uchwały? Następnie sam wystąpił o rozpatrzenie i uwzględnienie w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok, następujących tematów: „Analiza zamówień z wolnej ręki za lata 2004 – 2005”; „Analiza przeprowadzonych przetargów w 2005 r. pod kątem zgodności z ustawą – „Prawo zamówień publicznych””; „Analiza zadłużenia gminy”; „Kontrola wydatkowania środków w jednostkach OSP na terenie gminy Luzino”; „Kontrole zlecone przez Radę Gminy”; Analiza wydatkowania środków na remonty w placówkach oświatowych za okres”; „Realizacja zaleceń pokontrolnych”.
W dyskusji głos zabrał/ła:
- Wójt Gminy – J. Wejer, który poinformował Radnych o tym, że od 6 grudnia 2005 r. do 21 kwietnia 2006 roku w Urzędzie Gminy będzie prowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową kontrola kompleksowa finansów i zamówień publicznych, która odbywa się cyklicznie co 4 lata. Potem Wójt odniósł się do kwestii przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną.
- Radna G. Kasprzyk powiedziała, cyt. ”Ponieważ jest rzeczą ogólnie wiadomą, że jest tutaj podejrzenie o nepotyzm w gminie, ja proponuję, żeby wyjaśnić sprawę właśnie przetargów dot. prowadzonej procedury przetargowej w zakresie tego, co wskazał NIK. Uważam, że te kwestie muszą być wyjaśnione bardzo dokładnie, bo Wójt próbował, jak sobie przypominacie, ukryć ten protokół, czyli mieliśmy interweniować w NIKu, żeby uniknąć zbędnej dyskusji, czy podejrzeń nawet o nepotyzm, bo to jest głośna sprawa na terenie Luzina i trzeba to wyjaśnić dla dobra nas wszystkich, żeby oczyścić się z takiej złej opinii.”
- Wójt Gminy – J. Wejer Cyt. „Chcę sprostować, nikt mi nic nie nakazał, po prostu protokół i zalecenia pokontrolne NIKu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również nasze odpowiedzi, bo do tego nas zobowiązuje ustawa. NIK nie nakazał mi ponieważ ja zrobiłem to wcześniej niż Państwo jakiekolwiek podjęli działania. Ja cały czas mówiłem, że do ręki nie dam, natomiast jest BIP. Jeżeli padły zarzuty nepotyzmu, to proszę wniosek sformułować jak najszybciej, żeby Komisja Rewizyjna się tym zajęła.”
- Wiceprzewodniczący Rady K. Bober zamknął dyskusję, z uwagi na to że Radni „odeszli” od tematu. Powiedział, że nie będzie wyciągał wniosków z wypowiedzi i że można to zrobić dopiero po przedstawieniu przez Komisję Rewizyjną protokołu z kontroli. Następnie poprosił Radnych o ustosunkowanie się do propozycji, które zgłosił i określili, czy się na to zgadzają i ewentualnie określili zakres kontroli.
- Radny S. Cejrowski poprosił Radnych, aby określili jakie przetargi Komisja Rewizyjna miałaby skontrolować?
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zasugerował, aby Komisja Rewizyjna skontrolowała przetargi, które odbyły się w 2004 i 2005 roku.
- Radny E. Miotke – zapytał się Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy Komisja jest gotowa zrealizować tematy, które zaprezentował wiceprzewodniczący, ze względu na to, że ich zakres jest ogromny? Czy Komisja widzi możliwość wykonania zakresu spraw, o których mówił wiceprzewodniczący, oprócz swoich zgłoszonych propozycji do planu pracy?
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober ogłosił przerwę, aby Komisja Rewizyjna rozważyła zgłoszone propozycje.
Radny S. Cejrowski przedstawił znowelizowany plan pracy Komisji Rewizyjnej do końca kadencji Rady.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapytał: czy są uwagi lub inne propozycje do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 rok?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVIII/260/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej, 12 głosami „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymującymi się”. Uchwała w załączeniu.

Ad.7.x.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino. Stwierdził, że na posiedzeniach Komisji omawiano propozycje do planu pracy, które potem przyjęto. Następnie wiceprzewodniczący Rady Gminy - K. Bober zgłosił następujące tematy do planu pracy Komisji Gospodarczej i Samorządu, tj. „1. Przedstawienie programów unijnych, do których Gmina powinna aplikować swoje projekty w celu uzyskania nowych źródeł finansowania wydatków.” 2. „Ocena etapu przygotowań dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji na rok 2006.” 3. „Zapoznanie się z działalnością Wójta w zakresie pozyskania środków finansowych na realizację gminnych zadań inwestycyjnych.” 4. „Przedstawienie i analiza zadań wspólnych z innymi samorządami terytorialnymi – drogi powiatowe, inne za lata 2002 – 2006.” 5. „Przedstawienie i analiza remontów mieszkań komunalnych za okres 2002 – 2006.”
W dyskusji głos zabrał/ła.
- Radna G. Kasprzyk, która poprosiła Przewodniczącego Komisji o umieszczenie w planie pracy Komisji Gospodarczej i Samorządu problemu śmieci.
Po przerwie przewodniczący Komisji E. Miotke ustosunkował się do zgłoszonych propozycji przez Radnych, twierdząc, że 24 listopada 2005 r. Komisja rozpatrywała sprawy dotyczące ustalenia planu pracy i że, przyjęła w głosowaniu plan pracy do końca kadencji, który przedłożono Radzie Gminy do uchwalenia. Powiedział m.in., że dzisiaj nie ma możliwości zmiany planu, ponieważ należałoby odbyć posiedzenie Komisji, żeby można było ponownie dyskutować na przedmiotowy temat. Oznajmił, że jako przewodniczący wnioskuje do Radnych o przyjęcie planu pracy Komisji, który ustalono i przyjęto na posiedzeniu w listopadzie. Potem odniósł się do proponowanych tematów, twierdząc m.in., że większość zgłoszonych propozycji, w zasadzie wszystkie, tak naprawdę w jakiś tam sposób zostały ujęte w planie pracy Komisji na 2006 rok. Stwierdził, że temat:
- „Przedstawienie i analiza remontów mieszkań komunalnych za okres 2002 – 2006”, zostanie omówiony w czerwcu.
- „Przedstawienie programów unijnych, do których Gmina powinna aplikować swoje projekty w celu uzyskania nowych źródeł finansowania wydatków” i „Ocena etapu przygotowań dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji na rok 2006”, „Zapoznanie się z działalnością Wójta w zakresie pozyskania środków finansowych na rozbudowę gminnych zadań” zostanie omówiony wg projektu planu pracy cyt. „Luty/Marzec”.
- „Przedstawienie i analiza zadań wspólnych z innymi samorządami terytorialnymi – drogi powiatowe, inne...”, będzie rozpatrzony w maju, a potem w czerwcu.
- Gospodarki odpadami stałymi (problem śmieci, który zgłosiła Radna Kasprzyk) zostanie rozpatrzony w kwietniu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zaakceptował wypowiedź Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Samorządu oraz utożsamiał się z jego wnioskiem. Powiedział, że przed każdym posiedzeniem Komisji Gospodarczej i Samorządu będzie konsultował porządek obrad z Przewodniczącym.
Radna G. Kasprzyk zadała pytanie: czy w „Planie Gospodarki Odpadami i Programie Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011” zamieszczono likwidację wysypiska śmieci?
Przewodniczący Komisji – E. Miotke odpowiedział, że w temacie szeroko pojętym „Realizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011, przewidzianym na miesiąc kwiecień, zostanie omówiony problem gospodarki odpadami stałymi, ochrony środowiska, ekologii.
Radny E. Słowi zasugerował, aby temat dotyczący regulacji stanu prawnego dróg omówiono wcześniej, ponieważ w maju planowane jest wyjazdowe posiedzenie Komisji w celu zapoznania się z zaawansowaniem inwestycji gminnych oraz remontami dróg i, że Komisja nie będzie zorientowana czyją własnością jest dana droga.
Przewodniczący Komisji – E. Miotke odpowiedział, że temat dotyczący regulacji stanu prawnego dróg w gminie zostanie przedstawiony w czerwcu.
Radna G. Kasprzyk wnioskowała, aby temat dotyczący regulacji śmieci omówiono szybciej, z uwagi na to, że stanowi ogromny problem w naszej gminie i, że o tej sprawie kilkakrotnie mówiła, ale nie podjęto żadnych działań.
Przewodniczący Komisji – E. Miotke ad vocem powiedział, że problem regulacji śmieci zostanie omówiony w kwietniu przy realizacji tematu: Realizacja „Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011.”
Prowadzący obrady zamknął dyskusję w sprawie projektu uchwały dot. ustalenia planu pracy Komisji Rady Gminy. Potem przystąpił do głosowania projektu uchwały, zadając pytanie, czy przed głosowaniem w kwestii formalnej, ktoś z Radnych ma jeszcze jakieś uwagi?
Radna G. Kasprzyk - zaproponowała, aby plany pracy Komisji nie przyjmować łącznie, tylko odrębnie, ponieważ opowiada się za nimi oprócz planu pracy Komisji Gospodarczej i Samorządu.
Wiceprzewodniczący Rady – K Bober odpowiedział radnej G. Kasprzyk, iż nie będzie głosował odrębnie każdego planu pracy Komisji, ponieważ one zostały przyjęte przez Komisje i, że jest usatysfakcjonowany z odpowiedzi przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Samorządu, ponieważ tematy zgłoszone do planu pracy zostaną ujęte przy ich omawianiu. Potem zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia planów pracy Komisji pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVIII/261/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji, 14 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”. Uchwała w załączeniu.

Ad.7.y.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy. Potem zadał pytanie, czy ktoś z Radnych ma jakieś uwagi bądź zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem pytań prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVIII/262/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 02 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8.
W punkcie „Interpelacje i zapytania Radnych” głos zabrał/ła:
1. Radna G. Kasprzyk, która zapytała: „Jak Pan Wójt rozpoznał kwestię eternitu, którą zgłaszałam na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Samorządu?” Czy rozpoznano sprawę dotyczącą składowania eternitu w rzece w Luzinie przy ul. Długiej? Jak sprawa „wygląda” na dziś? Poprosiła o pisemną informację w sprawie ustanowienia drogi koniecznej, o którą starają się mieszkańcy ulicy Robakowskiej. Zapytała: czy w tej sprawie nie można wyznaczyć innego prawnika, ponieważ widać wyraźny brak zainteresowania się tą sprawą? Czy nie można przyspieszyć wykonania tej sprawy? Dlaczego straciliśmy ok. 1.200.000 zł na rozbudowę kanalizacji sanitarnej? Czy jest jakaś szansa pozyskania tych środków finansowych? Czy p. Maria Lange w świetle obowiązującego prawa jest osobą samotną, czy też nie jest, tak jak to wynika z oświadczenia Rady Gminy? Poprosiła o wyjaśnienie powyższej kwestii. Według Radnej, zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, p. M. Lange ta pomoc się należy, natomiast z oświadczenia Rady wyraźnie wynika, że na podstawie tego przepisu jej zabrano.
2. Radny E. Słowi - zadał pytanie: ile kosztował remont mieszkania w szkole w Robakowie, które zajęła p. Teclaw?
3. Radny W. Zaczek zapytał: jakie p. L. Łukowicz posiada plany w sprawie sponsorowania drużyny piłkarskiej? Czy zostały wyjaśnione sprawy „inwestowania” na terenie gminy przez jego osobę? Jak technicznie będzie realizowana rozbudowa gimnazjum, co zostanie wykonane do końca bieżącego roku? Czy są jakieś konkretne informacje dotyczące obiektów zakładu „Texpan”? Kto wykonuję inwestycję dotyczącą budowy gazyfikacji w Luzinie? Czy znana jest Wójtowi treść nowych umów zawieranych z mieszkańcami w sprawie budowy gazyfikacji? Poprosił o ustawienie znaku drogowego „Przejście dla pieszych” przy ul. Machalewskiego, ponieważ został wyrwany i leży przy ul. Kaszubskiej.
4. Radny K. Bober – zadał pytanie:
- Co stoi na przeszkodzie, aby w Robakowie stanął nowy przystanek PKS w miejscu byłego, który (stał tyle lat i straszył), został usunięty?
- Kiedy zostaną naprawione usterki na drodze powiatowej - ulicy Chłopskiej w Kębłowie? Czy w ogóle określono termin usunięcia w/w usterek?
- Czy mogę zapoznać się z protokołem odbioru robót ulicy Brzozowej w Luzinie? Kiedy zostaną usunięte usterki? Czy w ogóle został określony termin naprawy tych usterek?
- Co Gmina dalej zamierza zrobić w sprawie określenia warunków w kwestii sponsorowania drużyny piłkarskiej i dzierżawy gruntów? Czy zamierza nabyć grunty?
- Kto uczestniczył w przetargu, jeżeli taki był, w sprawie budowy boiska w Sychowie? Na co zostały wydane pieniądze? Jaki był zakres robót? Kto i ile razy kontrolował roboty? Kto odbierał wykonane roboty? Poprosił o pisemną odpowiedź na zadane pytania w ustawowym terminie.
5. Radna G. Kasprzyk – ponownie zabrała głos, zadając pytanie, jaka będzie cena działek położonych przy ul. Szkolnej przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na dzień 20 grudnia 2005 r.? Czy ich cena będzie taka sama jak w pierwszym przetargu? Czy cena wywoławcza tych działek będzie obniżona? Ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na uzbrojenie terenu, który jest przeznaczony na budowę „Centrum Luzina”? Czy zagospodarowanie tego terenu nie spowoduje ograniczenie powierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Luzinie, z którego korzystają dzieci?

Ad.9.
W punkcie: „Wnioski zaproszonych gości” głos zabrał:
 Sołtys wsi Kębłowo – P. Michałek wnioskował o załatanie dziur w jezdni ulicy Chłopskiej i Wiejskiej (przy starej szkole i stacji PRIM).
 Sołtys wsi Kochanowo – R. Gurski wnioskował o wyremontowanie drogi powiatowej prowadzącej od drogi nr 6 w kierunku wsi Kochanowo.
 Sołtys wsi Luzino – Z. Brzeziński zadał pytanie: kiedy doczekamy się pojemników do segregacji śmieci? Na jakim etapie postępowania jest sprawa dotycząca regulacji własności gruntów ul. Jasnej w Luzinie?

Ad.10.
Zgodnie z art. 82 Statutu Gminy Luzino, prowadzący obrady udzielił głosu:
 Mieszkańcowi sołectwa Luzino - Panu L. Serkowskiemu, który odczytał zapytania do Przewodniczącego Rady Gminy Luzino i Wójta Gminy Luzino, stanowiące załączniki do niniejszego protokołu. Przedstawił swoje niezadowolenie w związku z otrzymaną odpowiedzią od Przewodniczącego Rady Gminy.
 Przedstawicielowi Stowarzyszenia Samorządność – K. Kulhalikowi, który zadał pytanie: skąd 600 % wzrost dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych? Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii. Stwierdził, że inwestycje na 2006 rok zostały rozdrobnione i że kwota 200.000 zł przeznaczona na budowę dróg jest za niska oraz że za mało pieniędzy wyodrębniono na budowę chodników, wjazdy ul. J. Wilczka, a także na budowę II etapu gimnazjum. Wystąpił o zadbanie wjazdu od drogi krajowej do Luzina, z uwagi na to że jest ono wizytówką gminy.
 Mieszkańcowi sołectwa Luzino - Panu S. Boułtrukanisowi, który wnioskował o wykonanie przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Młyńską a ul. Robotniczą w Luzinie oraz o oznakowanie i usunięcie zagłębienia w jezdni ulicy Strzebielińskiej z ulicą Lipową. Poprosił o poszerzenie parkingu przy ośrodku zdrowia w Luzinie.

Ad.11.
W temacie: „Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski” głos zabrał:
1. Wójt Gminy – J. Wejer, który stwierdził m.in., że:
 firma zajmująca się utylizacją eternitu zdjęła pokrycie dachowe (z eternitu) z obiektu OSP Luzino i położyła blachę trapezową. Poprosił Radną Kasprzyk o dokładne wskazanie miejsca składowania eternitu w rzece. /Radna G. Kasprzyk odpowiedziała, że po ustaleniu miejsca składowania eternitu z osobą, która jej ten problem zgłosiła, przedstawi informację Wójtowi./
 tok postępowania sądowego w sprawie ustanowienia drogi koniecznej dla części mieszkańców ulicy Robakowskiej nie zależy od radcy prawnego, tylko od biegłego sądowego, który do tej sprawy został ustanowiony przez Sąd. I tylko organ powołujący może zmienić biegłego, jeżeli nie wykonał zadania powierzonego. Oznajmił, że Gmina nie może ingerować i nic zrobić w tej kwestii dopóki nie będzie prawomocnego wyroku, natomiast potem będzie służyła pomocą przy wykonaniu drogi ustanowionej przez Sąd.
 trwa procedura dotycząca postępowania „rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Luzinie” i dlatego nie można mówić, że Gmina straciła ok. 1.200.000 zł na jego wykonanie oraz, że jeżeli sprawa, nie zostanie pozytywnie rozstrzygnięta, (to zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią), w styczniu 2006 r. przedstawione będą propozycje zmian do budżetu celem rozpoczęcia tej inwestycji.
 po zapoznaniu się z zapytaniem Radnej Kasprzyk, radca prawny Urzędu Gminy, przygotuje pisemną odpowiedź.
 remont mieszkania w Robakowie, do którego została przeprowadzona p. Teclaw wyniósł 23.780 zł.
 w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z p. Łukowiczem, który oświadczył że nabył dwie działki od p. Trepczyk i zakłada wystąpić o „warunki zabudowy” oraz wybudować hotel, w przeciągu 3 najbliższych lat, jeżeli na to pozwolą jemu warunki finansowe. Oznajmił, że p. Łukowicz widzi współpracę z Gminą i że jego ambicją jest, aby Luzino zaistniało na „mapie piłkarskiej” oraz że zakłada nabyć trzecią działkę od p. Trepczyk, ale nie wiadomo, czy transakcja ta dojdzie jednak do skutku. Ponadto Wójt poinformował Radnych o tym, że w grudniu zostaną przygotowane i sprawdzone przez radcę prawnego Urzędu Gminy i p. Łukowicza projekty umów dotyczące sponsoringu drużyny piłkarskiej i dzierżawy gruntu oraz rozesłane Członkom Komisji Oświaty… i Komisji Gospodarczej… celem zapoznania się z ich treścią.
 przedłoży Radnemu Zaczek pisemną odpowiedź dotyczącą rozbudowy II etapu Gimnazjum, (zgodnie z umową i harmonogramem robót).
 prowadzący firmę „Texpan” w Luzinie najprawdopodobniej przedłużył z pracownikami umowę o pracę.
 firma GEN - GAZ - ENERGA uzyskała ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie pozwolenie na budowę pierwszego odcinka sieci gazowej, przebiegającego od stacji redukcyjnej m.in. w ulicy Starowiejskiej, Szkolnej itp. i jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na wykonywanie prac, to Szkoła Podstawowa w Luzinie zostanie podłączona do sieci. Wójt stwierdził, że nie zapoznał się z treścią umowy firmy GEN GAZ ENERGA, która zawiera z mieszkańcami.
 znak drogowy „Przejście dla pieszych” z ul. Kaszubskiej został usunięty.
 Gmina posiada protokół dotyczący „odbioru robót ul. Brzozowej w Luzinie”, w którym zapisano uwagi do wykonanych prac. Poinformował Radnych, że usterki zostaną usunięte przy utwardzaniu ulicy Wschodniej w terminie od 15 do 20 grudnia 2005 r.
 wykonano podłoże celem usytuowania przystanku PKS w Robakowie i że zostaną podjęte interwencje w tej sprawie.
 zastępca Wójta uczestniczył w odbiorze robót drogi powiatowej - ul. Chłopskiej w Kębłowie, gdzie podjęto pewne ustalenia, została wstrzymana wypłata 30.000 zł lub 40.000 zł, do której starostwo zakłada dodać 20.000 zł i tę drogę utwardzić, tą samą metodą jaką wykonano odcinek drogi Wyszecino - Rosochy. Stwierdził, że w dniu określonym nie dokonano odbioru robót, uwagi na zbyt wysokie wady i usterki oraz że później nie informowano Gminy o dalszych etapach odbioru robót.
 przedstawi pisemną odpowiedź Radnemu Bober dot. boiska sportowego w Sychowie.
 cena działek budowlanych w Luzinie przeznaczonych do sprzedaży nie zostanie obniżona i, że nie zostanie uszczuplony teren boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Luzinie.
 Gmina nie doprowadziła sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek przeznaczonych do sprzedaży.
 Urząd Gminy wystąpi do Starostwa Powiatowego o usunięcie dziur w ulicy Wiejskiej w Kębłowie.
 doszło do spotkania z Przewodniczącym Rady Gminy Wejherowo, Wójtem Gminy Wejherowo, Wójtem Gminy Luzino i Starostą oraz że Przewodniczący wraz z Wójtem zobowiązali się do przeprowadzenia remontu drogi powiatowej od drogi krajowej nr 6 do wsi Kochanowo.
 zostaną zakupione pojemniki do segregacji śmieci.
 ustawa o samorządzie gminnym reguluje kwestie zamieszczania oświadczeń majątkowych.
 występuje spór w kwestii wysokości odszkodowania za grunty ulicy Jasnej. Trwa postępowanie administracyjne, ponieważ właściciel ponownie odwołał się od „decyzji podziałowej”.
 zgodnie z ustawą wysokość % udziału podatku od osób prawnych i osób fizycznych oblicza się w oparciu o dane Ministra Finansów. W tym roku wykonanie w/w podatku wynosiło ponad 40 % i, że Gmina nigdy nie osiągnęła tak znaczącego wyniku oraz, iż wiąże się to z ilością pracy legalnej mieszkańców zameldowanych na terenie gminy.
 budowa hali zostanie zakończona 31 marca 2007 r., jednak może być finansowana jeszcze w 2007 roku. W latach następnych byłby finansowany kolejny etap budowy gimnazjum.
 zostaną zakupione znaki drogowe i ustawione przy wiadukcie.
2. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz, który stwierdził, że skargą Pana L. Serkowskiego zajmowały się Komisje i Rada Gminy. W dniu 31 sierpnia 2005 r. podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. Załącznik uchwały wyjaśnia przedmiotową sprawę. Dodał, że Rada Gminy upoważniła przewodniczącego Rady Gminy do przedłożenia uchwały skarżącemu i że rozstrzygnięcie nastąpiło zgodnie z prawem.

Ad.12.
W punkcie: „Wolne wnioski i informacje” głos zabrał/ła:
- Radna G. Kasprzyk wyrażając niezadowolenie z wypowiedzi Wójta w kwestii postępowania sądowego w sprawie ustanowienia drogi koniecznej dla części mieszkańców ul. Robakowskiej w Luzinie. Stwierdziła m.in., że Sądy działają bardzo opieszale, prawnik reprezentujący interesy mieszkańców ulicy Robakowskiej, mający wgląd do akt sądowych mógłby dopilnować i wnieść uwagi niepokojące dotyczące tej sprawy. Oznajmiła, iż prawnik interweniuje tylko wtedy gdy mieszkańcy o to jego poproszą i, że nic w tej sprawie się nie dzieje z wyjątkiem jednej rozprawy, na którą przybył Wójt i p. Grzenkowicz, która stwierdziła, że są to tereny o szczególnych walorach przyrodniczych i nie można tam budować drogi.
Prowadzący obrady – K. Bober przerwał wypowiedź Radnej G. Kasprzyk, ponieważ kilkakrotnie o tej sprawie mówiła.
Radna G. Kasprzyk zgłosiła wniosek, aby dla części mieszkańców ulicy Robakowskiej stworzyć godne, uczciwe warunki poruszania się i dostępu do drogi publicznej, co mają zagwarantowane Konstytucją RP. Poprosiła Wójta, aby wytłumaczył się, dlaczego w tym roku nie zrealizowano naszej priorytetowej inwestycji „rozbudowa kanalizacji” i stracono kwotę 1.200.000 zł.

Ad.13.
W punkcie: „Sprawy różne” głos zabrał/ła
- Radna G. Kasprzyk, która poprosiła Wójta o udzielenie odpowiedzi na pytanie: jaka jest cena doprowadzenia sieci kanalizacyjnej do działek budowlanych usytuowanych przy planowanym „centrum Luzina”?
- Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnej Kasprzyk, że obok działek budowlanych (przy planowanym centrum Luzina), przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz, że właściciel działki – inwestor będzie mógł podłączyć ją do sieci, po opracowaniu projektu technicznego, uzyskaniu pozwolenia na budowę i wykonaniu. Dodał, że rzeczoznawca przy wycenianiu nieruchomości wziął pod uwagę możliwość ich podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- Radna G. Kasprzyk zwróciła się do przewodniczącego Komisji Statutowej z zapytaniem: czy interpretacja: „wniosek najdalej idący” jest jego interpretacją, czy Komisji Statutowej? Na jakiej podstawie prawnej oparł się Przewodniczący formułując tę interpretację? Czy Pan nie uważa, że przyjął Pan błędne twierdzenie „wniosku najdalej idącego”? Uważała, że interpretację „wniosek najdalej idący” można odnieść się do pozytywów i innych propozycji a nie tylko do budżetu.
- Radny W. Zaczek odniósł się do wypowiedzi twierdząc m.in., że przesłał Radnym dwie propozycje Komisji Statutowej. Jedna z nich dotyczyła twierdzenia: „wniosek najdalej idący” a druga „sposób zwyczajowo przyjęty”. Powiedział, że nie jest to jego propozycja tylko Komisji Statutowej i, że Radni mają zastanowić się nad nimi oraz, że przyjęto w tej kwestii interpretację Sejmu i Senatu”, gdzie najpierw głosuje się wniosek, który jest w skutkach najbardziej negatywny dla budżetu.
- Radna G. Kasprzyk zajęła negatywne stanowisko w w/w sprawie i poprosiła o interpretację radcy prawnego w sprawie twierdzenia „wniosek najdalej idący”.
- Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podziękował wiceprzewodniczącemu Rady K. Bober za prowadzenie sesji a Radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. Podał informacyjnie termin najbliższej sesji uroczystej, która odbędzie się 29 grudnia 2005 r. Potem złożył wszystkim obecnym życzenia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

Ad.14.
Zgodnie z par. 87 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zamknął obrady XXVIII sesji. Obrady zakończono o godz. 16.50. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał protokołu pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.załączniki:

1. Lista obecności Radnych
2. Lista obecności gości

3. Informacja z działalności Wójta za okres 14.10.2005 do 01.12.2005 r.
4. Wykaz przetargów za okres 13.10-30.11.2005
5. Informacje i wnioski Komisji Gospodarczej i Samorządu z dnia 24.11.2005 r.
6. Informacje i wnioski Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 23.11.2005
7. Informacje i wnioski Komisji Ronictwa i Ochrony Środowiska z dnia 22.11.2005 r.
8. Informacje i wnioski Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28.11.2005 r.
9. Uchwała Nr 154/111/2005 RIO w Gdańsku z dnia 30.11.2005 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu gminy Luzino na rok 2006 (...)
10. Sprawozdanie z działaności Komisji Gospodarczej i Samorządu za II półrocze 2005
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za II półrocze 2005
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 1. 01 do 30.11.2005
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za II półrocze 2005 r.
14. Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej w II półrpczu 2005 r.
15. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej za II półrocze 2005 r.
16. Skarga V. Lange na działalność Wójta - pismo z dnia 14.11.2005
17. Skarga L. Serkowskiego na działalność Wójta - pismo z 2.12.2005

- Uchwała Nr XXVIII/246/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006
- Uchwała Nr XXVIII/247/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
- Uchwała Nr XXVIII/248/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych
- Uchwała Nr XXVIII/249/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- Uchwała Nr XXVIII/250/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino
- Uchwała Nr XXVIII/251/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organziacyjnych gminy
- Uchwała Nr XXVIII/252/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2006 rok"
- Uchwała Nr XXVIII/253/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006"
- Uchwała Nr XXVIII/254/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej
- Uchwała Nr XXVIII/255/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
- Uchwała Nr XXVIII/256/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
- Uchwała Nr XXVIII/257/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino
- Uchwała Nr XXVIII/258/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2006 rok"
- Uchwała Nr XXVIII/259/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
- Uchwała Nr XXVIII/260/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
- Uchwała Nr XXVIII/261/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
- Uchwała Nr XXVIII/262/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy