Gmina Luzino
Protokół nr XXIX/2005
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 29 grudnia 2005 r.


XXIX sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie przy ul. Szkolnej 13. Sesję otworzył oraz jej przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kunz, który przywitał przybyłych radnych i zaproszonych gości (listy obecności w załączeniu do protokołu - zał. Nr 1 i 2).
Po otwarciu, w sesji uczestniczyło 9 radnych, o godz. 9.10 przybyli z opóźnieniem radni Genowefa Kasprzyk, Małgorzata Licau i Eugeniusz Miotke. Pozostali nieobecni, tj. Wiceprzewodniczący RG p. Krzysztof Bober oraz radni Ryszard Groth i Krystian Herbasz usprawiedliwili swoją nieobecność. Razem w sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi 80% składu i uprawnia do podejmowania uchwał. Z zaproszonych gości, w części roboczej sesji uczestniczył Zastępca Wójta p. Andrzej Stenka, Sekretarz Gminy p. Marzena Meyer, Skarbnik Gminy p. Mirosława Stolc, a po zarządzonej przerwie – Wójt Gminy Jarosław Wejer.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący Rady Gminy odczytał proponowany porządek sesji:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji;
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2005;
b) zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat;
c) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
d) uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę w 2006 roku”;
e) wysokość stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku;
f) zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie;
g) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym;
h) zmiany do Statutu Gminy Luzino;
i) interpretacji określenia „sposób zwyczajowo przyjęty”.
Część artystyczna:
3. Występ zespołu kolędniczego z Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie.
4. Wręczenie mianowania na stopień porucznika p. A. Knapińskiemu.
5. Wręczenie nagród studentom, uczniom szkół średnich i Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich.
6. Występ zespołu kolędniczego ze Szkoły Podstawowej w Wyszecinie.
7. Wręczenie nagród uczniom szkół podstawowych i sportowcom.
8. Zakończenie sesji.

W proponowanym porządku obrad Przewodniczący Rady zaproponował wniesienie zmian, tj. wykreślenie lit. „d” i „e” w pkt. 2, w zakresie uchwał dot. Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę w 2006 roku” oraz wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku.
Innych wniosków radni nie zgłosili, w związku z czym, Przewodniczący Rady W. Kunz poddał zmieniony, proponowany porządek obrad pod głosowanie. Wniosek przyjęto jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”).

Ad 2. a.
Skarbnik Gminy p. Mirosława Stolc odczytała propozycję zmian do uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2005 wraz z uzasadnieniem, będącym załącznikiem do uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy spytał, czy są zapytania do projektu i czy ktoś chce zabrać głos w kwestii formalnej. Wobec braku zapytań i dyskutantów, Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIX/263/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. Uchwałę przyjęto jednogłośnie (za jej przyjęciem głosowało 12 radnych, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”) – uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 2. b.
Przewodniczący poprosił Sekretarz Gminy Panią Marzenę Meyer o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Pani Sekretarz przeczytała proponowaną uchwałę oraz przedstawiła na przykładzie, tabelę obrazującą propozycję wysokość odpłatności za powyższe usługi. (przedstawiona przykładowa tabela stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Ponieważ zapytań do uchwały nie było, Przewodniczący po odczytaniu poddał pod głosowanie projekt uchwały. Uchwałę Nr XXIX/264/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania przyjęto jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”). Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 2. c.
Przewodniczący Rady p. Waldemar Kunz poprosił Sekretarz Gminy Panią Marzenę Meyer o przedstawienie projektu uchwały Nr XXIX/265/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Po przeczytaniu uchwały oraz nakreśleniu przez p. Sekretarz uzasadnienia jej uchwalenia, wobec braku zgłoszonych przez Radnych zapytań, Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”). Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 2. d.
W związku z projektem uchwały Nr XXIX/266/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu p. Sekretarz Gminy Marzenę Meyer. Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały oraz odczytała proponowany statut GOPS, będący załącznikiem do uchwały.
W związku z brakiem pytań dotyczących uchwały, Przewodniczący poddał propozycję podjęcia powyższej uchwały pod głosowanie. Uchwałę Nr XXIX/266/2005 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie podjęto jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”). Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
W dalszej części obrad Przewodniczący zarządził przerwę od godz. 9.35 do godz. 10.20. Przerwa w obradach została wprowadzona w celu umożliwienia zainteresowanym Radnym uczestnictwa w odbywającym się w tym czasie pogrzebie ojca p. Stefanii Sirockiej – inspektora Urzędu Gminy, która jest pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę biura Rady Gminy.
Po przerwie, obrady wznowiono o godz.10.35. W dalszej części obrad wziął udział Wójt Gminy Luzino – p. Jarosław Wejer, natomiast nieobecni byli wcześniejsi goście, tj. Zastępca Wójta Pan Andrzej Stenka, Pani Sekretarz Marzena Meyer oraz p. Skarbnik Mirosława Stolc. Nieobecnych było także 3 radnych – E. Słowi, E. Miotke i Z. Koszałka.

Ad 2. e.
Przewodniczący Rady Gminy przeczytał propozycję podjęcia uchwały
Nr XXIX/267/2005 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia
w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Uchwała dotyczy actio popularis wniesionego przez panią Marię Joskowską w zakresie określenia przez Radę Gminy dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego. Projekt uchwały przedstawił Wójt Jarosław Wejer. Załącznik do uchwały, będący stanowiskiem Rady Gminy nie był odczytywany w związku z tym, iż radni mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się ze stanowiskiem listownie.
Zapytań do projektu nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 1 (głos radnej p. Kasprzyk, która zastrzegła ujęcie w protokole imiennego wskazania jej sprzeciwu), wstrzymało się - 0 radnych. Wobec powyższego stosunku głosów, uchwała Nr XXIX/267/2005 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 2. f.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy p. J. Wejera o przedstawienie projektu uchwały Nr XXIX/268/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino.
Po podjęciu dyskusji, Radna Genowefa Kasprzyk stwierdziła, iż proponowana interpretacja wyrażenia „wniosek najdalej idący”, jako „wniosek, który w swej treści zawiera propozycje najbardziej obciążające dla budżetu gminy w kwestii przewidywanych wydatków bądź jest najtrudniejszy pod względem realności jego wykonania” jest nie do przyjęcia, gdyż odniesienie nie powinno dotyczyć wyłącznie budżetu. Radna postawiła wniosek formalny o odrzucenie proponowanej interpretacji.
Radny Włodzimierz Zaczek stwierdził, iż na Komisji Statutowej proponowano inny zapis zawierający stwierdzenie, że wniosek „najdalej idący”, to taki, który w swej treści zawiera propozycje „najbardziej negatywne dla budżetu”. Zmieniono ten zapis, podobnie jak dodano spójnik „bądź”. Powstała alternatywa, która świadczy, iż wyjaśnienie dotyczy nie tylko budżetu, ale powinno być szeroko rozumiane, gdyż „trudność wykonania” nie dotyczy jedynie obciążeń finansowych.
Radna G. Kasprzyk stwierdziła, że prosiła bezskutecznie Przewodniczącego Komisji Statutowej, p. W. Zaczka o wskazanie źródeł, na których opierał się, tworząc taką, a nie inną interpretację wyrażenia „wniosek najdalej idący”. Spytała, czy jeśli w projekcie uchwały zaproponuje skreślenie rozdziału, a p. Zaczek zaproponuje skreślenie artykułu, który wniosek będzie „najdalej idący”? Radny Zaczek stwierdził, iż jeśli z propozycji Radnej, będzie wynikało, że zakres prac do wykonania będzie większy, to będzie to „wniosek najdalej idący”. Jednak zgodnie ze Statutem, do Przewodniczącego Rady Gminy należy decyzja, który wniosek jest najdalej idący. Na pytanie radnej G. Kasprzyk, czy „wniosek najdalej idący będzie dotyczył jedynie wydatków?”, Radny Zaczek odpowiedział negatywnie, zauważając, iż dotyczyć on będzie nie tylko obciążeń, ale i „trudności w wykonaniu”.
Dalszą wymianę zdań przerwał Przewodniczący Rady Gminy, który zaproponował przegłosowanie wniosku Radnej Genowefy Kasprzyk o odrzucenie proponowanej interpretacji. Za odrzuceniem głosowała 1 osoba, przeciw – 8, wstrzymało się – 0. W związku z odrzuceniem wniosku Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany projekt uchwały Nr XXIX/268/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób, przeciw – 1, wstrzymało się – 0. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 2. g.

Przewodniczący Rady Gminy przeczytał projekt uchwały Nr XXIX/269/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie interpretacji określenia „sposób zwyczajowo przyjęty”. Zapytań do projektu nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie – 9 głosami „za”, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Wobec zrealizowania punktu 2. z porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zakończył o godz. 10.45 roboczą część sesji oraz ogłosił, przed częścią artystyczną, która miała się odbyć na holu szkoły, 15 minutową przerwę.

O godz. 11.00 rozpoczęła się artystyczna część sesji Rady Gminy. Gości przybyłych na uroczystą Sesję powitał Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Kunz. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej 24 grudnia 2005 r. p. Anny Baranowskiej – Honorowego Obywatela Gminy Luzino.

W kolejności ustalonej porządkiem obrad odbyło się:
Ad 3. Występ zespołu kolędniczego z Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie.

Ad 4. Wręczenie mianowania na stopień porucznika p. A. Knapińskiemu – kombatantowi wojennemu. Wręczenia mianowania oraz pamiątkowego medalu z herbem Gminy Luzino dokonali wspólnie Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Luzino.

Ad 5. Wręczenie nagród studentom, uczniom szkół średnich i Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich.
Podczas uroczystości Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy wręczyli dyplomy oraz nagrody pieniężne 4 studentom (po 500 zł brutto), 13 uczniom szkół średnich (po 200 zł) oraz nagrody rzeczowe (książki) dla 58 uczniów Gimnazjum Publicznego – lista nagrodzonych w załączeniu do protokołu.

Ad 6. Występ zespołu kolędniczego ze Szkoły Podstawowej w Wyszecinie i Sychowie.
Oprócz zespołu ze SP Wyszecino na scenie publiczność mogła się także zapoznać z jasełkami w języku kaszubskim młodzieży Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie.

Ad 7. Wręczenie nagród uczniom szkół podstawowych i sportowcom.
Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe otrzymało 98 uczniów szkół podstawowych gminy. Szesnastu najlepszym sportowcom gminy oraz 4 trenerom GKS wręczono puchary - lista nagrodzonych w załączeniu. Opiekunowie piłkarskich drużyn sołeckich otrzymali pamiątkowe statuetki.

Ad 8. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił zakończenie uroczystej sesji o godz. 13.00. Radnych oraz gości zaproszono na poczęstunek do jednej z sal lekcyjnych szkoły.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje w dokumentacji Rady Gminy a drugi egzemplarz protokołu otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.


Protokołowała:
inspektor UG Alicja Hinz


załączniki:
1. Lista obecności radnych i gości
- Uchwała Nr XXIX/263/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok (w opracowaniu elektronicznym)
- Uchwała Nr XXIX/264/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
- Uchwała Nr XXIX/265/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
- Uchwała Nr XXIX/266/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie
- Uchwała Nr XXIX/267/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w tybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym
- Uchwała Nr XXIX/268/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino
- Uchwała Nr XXIX/269/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie interpretacji określenia "sposób zwyczajowo przyjęty"