Gmina Luzino
Protokół Nr XXX/2006
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 13 lutego 2006 roku


Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
c) zmiany budżetu gminy na rok 2006;
d) ustalenia wysokości inkasa podatków i opłat;
e) nabycia nieruchomości w Luzinie (działki nr 181/6) w gminie Luzino;
f) przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino (dz. Nr 211/1) w gminie Luzino;
g) przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino (dz. Nr 198/1 i 198/2) w gminie Luzino;
h) przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino (dz. Nr 181/3; 184/4 i 181/5) w gminie Luzino;
i) przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino (centrum) w gminie Luzino;
j) przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (cz. dz. Nr 204) w gminie Luzino;
k) przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działki Nr 135, 140, 151 i 154) w gminie Luzino;
l) przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Zelewo (działki 86/8; 86/9; 86/10; 86/11; 86/12; 86/13; 86/14; 86/15; 86/16; 86/17; 86/18; 86/19; 86/20; 86/21; 86/22; 86/23; 86/24; 86/25; 86/25; 86/26; 86/27; 86/28 i 86/29) w gminie Luzino;
3. Zakończenie sesji.


Ad. 1.
XXX Sesja Rady Gminy Luzino odbyła się o godz. 14.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie. Sesję otworzył Przewodniczący Rady – p. Waldemar Kunz, który przywitał przybyłych radnych oraz gości: Wójta Gminy – p. Jarosława Wejera, Zastępcę Wójta – p. Andrzeja Stenkę, Skarbnika Gminy – p. Mirosławę Stolc, Inspektora UG (protokolanta) – p. Alicję Hinz, przybyłych sołtysów: Bronisława Nadolskiego (Dąbrówka), Piotra Michałka (Kębłowo), Roberta Gurskiego (Kochanowo), Jana Lewinskiego (Milwino), Marzenę Pallach (Robakowo), Mirosława Neumüllera (Sychowo) i Zygmunta Wiśniewskiego (Wyszecino). (Lista obecności radnych i gości w załączeniu – załączniki nr 2 i 3 do protokołu). Przewodniczący powitał również przybyłych licznie na sesję przedstawicieli lokalnych placówek handlowych, w tym „Stowarzyszenia Kupców Gminy Luzino”.
Po przywitaniu Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad - w sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny Z. Koszałka), czyli obecnych było 93,3% składu Rady.
Sesja została zwołana zgodnie z § 68 ust. 3 Statutu Gminy Luzino, na wniosek Wójta Gminy Luzino (wniosek – pismo Nr Or-0815/K/2006 z dnia 03.02.2006 r. w załączeniu do protokołu – załącznik nr 1).
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał zaproponowany we wniosku Wójta porządek obrad.
Przewodniczący poinformował, iż w dniu 07.02.br. wpłynęło do Biura Rady pismo od Stowarzyszenia Kupców Gminy Luzino o następującej treści: „Zarząd Stowarzyszenia Kupców Gminy Luzino prosi o udzielenie głosu na najbliższej sesji Rady Gminy w sprawie lokalizacji na terenie Luzina sklepu wielkopowierzchniowego”. (Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta o ustosunkowanie się do prośby Zarządu Stowarzyszenia w sprawie udzielania głosu na sesji.
Przewodniczący poinformował, iż w dniu 13.02. wpłynęło stanowisko podpisane przez pięciu Radnych Gminy Luzino, w którym „Na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym” (...) wyrażono „stanowczy sprzeciw wobec planowanej budowy obiektu handlowego na obszarze działki nr 625/8 położonej w centralnej części wsi Luzino”. Podobnie, jak w przypadku pisma od Zarządu Stowarzyszenia Kupców, Przewodniczący Rady poprosił Wójta o ustosunkowanie się do niniejszego pisma w celu ewentualnego wzięcia go pod obrady Sesji.
Wójt Gminy p. Jarosław Wejer na wstępie zaproponował następujące zmiany do ww. porządku obrad: w punkcie 2 w literach: f, k, l winno być zamiast sformułowania „przystąpienia do sporządzania .....” – „przystąpienia do zmiany miejscowego”, gdyż miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów już istnieją, w literze „e” – powinien być nr działki 181/3 a nie 181/6. Wójt przychylił się do wniosku Stowarzyszenia Kupców. W celu umożliwienia zabrania przez nich głosu, Wójt zaproponował jednocześnie, by pkt 2 lit. „i” – „podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino (centrum) w gminie Luzino” – przenieść na początek punktu 2 (lit. „a”). Powyższe Wójt argumentował tym, iż większość przybyłych na sesję mieszkańców gminy jest zainteresowana podjęciem tej konkretnie uchwały. Co do stanowiska Radnych gminy Luzino, Wójt zgodził się, by w pkt. 2 „a” odczytać ww. stanowisko w całości, natomiast Wójt wyraził zdanie, iż na obecnej sesji nie ma miejsca na szczegółową, rzeczową dyskusję oraz na głosowanie nad „stanowiskiem Radnych”, co do określenia zamierzeń zagospodarowania centrum Luzina. Ta kwestia, po podjęciu ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będzie przedmiotem obrad Komisji Gospodarczej i Samorządu w późniejszym terminie.
Radna p. Genowefa Kasprzyk zwróciła się do Przewodniczącego Rady Gminy, by uwzględnić głosy Radnych wyrażone w „Stanowisku” i przedstawić je do dyskusji. Ponadto, Radna zaznaczyła, iż chciałby na Sesji poruszyć sprawy, które wpłynęły od mieszkańców w okresie międzysesyjnym. W toku dalszej wypowiedzi Radna stwierdziła, iż wielokrotnie prosiła, by w sesjach, w tym zwoływanych na wniosek Wójta uwzględniać punkt dotyczący dyskusji, zgłaszania interpelacji i zapytań.
Przewodniczący Rady Gminy w odpowiedzi stwierdził, iż ponieważ sesja została zwołana przez Wójta Gminy Luzino, to Wójt, zgodnie ze Statutem Gminy Luzino, określił proponowany porządek obrad i Przewodniczący nie może bez zgody Wójta wprowadzić innych punktów, w tym dyskusji. Przewodniczący nadmienił, iż omawianie dodatkowych spraw może nastąpić na najbliższej sesji, zwołanej zgodnie z planem pracy w drugiej połowie marca br. oraz na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Samorządu. Przewodniczący poprosił Wójta Gminy o ustosunkowanie się do wniosku Radnej o wprowadzenie dyskusji.
Wójt Jarosław Wejer odpowiedział, iż obecna sesja została zwołana głównie ze względu na konieczność podjęcia uchwały w sprawie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego centrum Luzina. Odnośnie innych spraw, Radna Genowefa Kasprzyk może w okresie międzysesyjnym zgłaszać na bieżąco interpelacje, zapytania, na które będą udzielane odpowiedzi. Nie ma natomiast konieczności, by były one przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Bober spytał, czy w związku z powyższym Wójt wyraża zgodę na odczytanie „Stanowiska Radnych”.
Wójt odpowiedział twierdząco, iż nastąpi to w punkcie „i” (przeniesionym na pkt „a”). Stwierdził, iż w punkcie tym będzie można formułować wnioski, które zostaną zaprotokołowane.
Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Kunz poddał pod głosowanie wniesione poprawki co do proponowanego porządku obrad, tj:
1) by udzielić głosu „Stowarzyszeniu Kupców Gminy Luzino” – „za” głosowało 14 Radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0,
2) by odczytać „Stanowisko Radnych” - „za” głosowało 14 Radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0,
3) by przenieść pkt 2 lit „i” do punktu 2 lit. „a” - „za” głosowało 14 Radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Wobec powyższego proponowany porządek obrad został przeredagowany następująco:
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino (centrum) w gminie Luzino;
- udzielenie głosu „Stowarzyszeniu Kupców Gminy Luzino” oraz odczytanie „Stanowiska Radnych”
b) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
d) zmiany budżetu gminy na rok 2006;
e) ustalenia wysokości inkasa podatków i opłat;
f) nabycia nieruchomości w Luzinie (działki nr 181/3) w gminie Luzino;
g) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (dz. Nr 211/1) w gminie Luzino;
h) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (dz. Nr 198/1 i 198/2) w gminie Luzino;
i) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (dz. Nr 181/3; 184/4 i 181/5) w gminie Luzino;
j) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (cz. dz. Nr 204) w gminie Luzino;
k) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działki Nr 135, 140, 151 i 154) w gminie Luzino;
l) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Zelewo (działki 86/8; 86/9; 86/10; 86/11; 86/12; 86/13; 86/14; 86/15; 86/16; 86/17; 86/18; 86/19; 86/20; 86/21; 86/22; 86/23; 86/24; 86/25; 86/25; 86/26; 86/27; 86/28 i 86/29) w gminie Luzino;
3. Zakończenie sesji.

Ww. porządek obrad został przegłosowany jednogłośnie. („za” głosowało 14 Radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0).

Ad 2. a.
Przed podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Luzina, Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kunz poprosił o zabranie głosu przedstawicieli „Stowarzyszenia Kupców Gminy Luzino”.
W imieniu stowarzyszenia głos zabrała p. Maria Jóskowska, która podziękowała Przewodniczącemu Rady i Wójtowi Gminy za umożliwienie zabrania głosu podczas obrad. Niemniej reprezentantka zrezygnowała z wypowiedzi, gdyż jak stwierdziła tematyka dot. stanowiska kupców w kwestii powstania nowego obiektu wielkohandlowego została już przedstawiona na wcześniejszym spotkaniu z władzami gminy, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Luzinie. Na ww. spotkaniu wszystkie kwestie zostały wyjaśnione, a stanowisko wypracowane, stąd p. Jóskowska nie widzi potrzeby ponownego omawiania tych spraw.
Przewodniczący Rady podziękował przedstawicielce Stowarzyszenia oraz poprosił Wójta Gminy Luzino o zapoznanie z projektem uchwały Nr XXX/270/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 695/7, 695/5, 695/3, 695/6, 695/1, 695/4, 696/1, 696/5, 696/4, 697/1, cz. 697/2, 698, cz. 107, cz. 555/6, 555/1, cz. 911, 910, 912, 913/8, cz. 913/7, cz. 913/13, 913/9, 913/10, 913/11, 625/16, 625/17, 625/18, 625/19, 625/20, 625/21, 625/9, 625/59, 625/58, 625/56, 625/52, 625/50, 625/8, 624/1, 624/2, 1450/1, 1450/2, 1450/3, 1450/4, 1450/5, 1450/6, 1450/7 i 1450/8) w gminie Luzino.
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały. Poinformował, iż w ślad za podjętą uchwałą, jutro, bądź pojutrze zostanie wydana decyzja administracyjna o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, o jaką wydanie zwróciła się firma „Polo-market”. Wójt powiedział, iż po podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. terenu, Urząd Gminy uzyska roczną prolongatę terminu na wydanie stosownej decyzji o warunkach zabudowy. Wójt zauważył, iż projekt techniczny, który był tworzony w latach 80. dla tego obiektu dotyczył innego typu działalności – usług (głównie meblowych). Dlatego też, mając na uwadze dobro mieszkańców, roczny termin będzie wykorzystany na stworzenie koncepcji planistycznej, w tym rozwiązań komunikacyjnych, natężenia hałasu, wpływu na handel już istniejący itp. dla centrum Luzina.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady odczytał pismo z dnia 11.02.2006 r., będące stanowiskiem części radnych Gminy Luzino. (załącznik nr 5 do protokołu).
Treść „Stanowiska Radnych”, cyt. : „ Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dnia 27 marca 2003 r., poz.717 z późn. zm.), ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 5, tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm., wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planowanej budowy obiektu handlowego na obszarze działki nr 625/8 położonej w centralnej części wsi Luzino.
Uzasadnienie: Dnia 13.02.2006 r. na sesji Rady Gminy Luzino radni będą podejmować uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 625/8, na którym ma powstać obiekt handlowy.
Naszym zdaniem realizacja tej inwestycji jest nieracjonalna i może stworzyć wiele zagrożeń. Wzmożony ruch kołowy i pieszy w tym rejonie będzie wymagał gruntownej przebudowy istniejącego ciągu komunikacyjnego celem zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa, co związane jest z nieplanowanymi wydatkami budżetowymi dla gminy. Należy przypuszczać, iż w drastyczny sposób może wzrosnąć liczba wypadków, gdyż jest to jedyna droga dojazdowa do planowanego kompleksu handlowego. Wzrost natężenia ruchu doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnych parametrów trujących spalin, zanieczyszczeń oraz obowiązujących norm hałasu, których uciążliwości szczególnie odczują mieszkańcy bezpośrednio sąsiadujący z obszarem działki nr 625/8, na którym ma powstać kompleks handlowy wraz z całym zapleczem. Jedną z najważniejszych przeszkód jest niewątpliwie nie rozwiązany w Luzinie problem miejsc parkingowych, którego bezpośrednim następstwem będą zjawiska ulicznych korków. Sprzyjać temu będzie dodatkowo często zamknięty dla wszelkiego ruchu przejazd kolejowy.
Pomysł budowy obiektu handlowego wzbudza jednak największe niepokoje wśród lokalnych handlowców i przedsiębiorców z nimi współpracujących. Liczą się oni z poważnymi ograniczeniami miejsc pracy, a nawet z likwidacją firm o niskim stopniu rentowności. Stanowczy sprzeciw wyrażają gminni rolnicy dostarczający do lokalnych placówek handlowych wytworzone przez nich produkty. Mają poważne obawy, że ich gospodarstwa rolne odczują to bardzo dotkliwie.
Reasumując uważamy, że Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer mając na uwadze dobro lokalnych przedsiębiorców, rolników, mieszkańców zamieszkałych w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej działki i pozostałych mieszkańców powinien zainteresowanym stronom przedstawić takie rozwiązania, by nie naruszały one w żaden sposób ich interesów.
Uważamy, że radni Gminy Luzino powinni z wielką rozwagą przeanalizować przedstawione w stanowisku argumenty i przychylić się do poparcia sprzeciwu w głosowaniu”.
Radna G. Kasprzyk poprosiła Przewodniczącego o odczytanie nazwisk osób radnych, które stanowisko podpisały. Przewodniczący poinformował, iż stanowisko podpisali:
p. Krzysztof Bober, p. Edmund Słowi, p. Genowefa Kasprzyk, p. Waldemar Kunz oraz
p. Stanisław Cejrowski.
Radna Genowefa Kasprzyk poinformowała, iż przeprowadziła sondaż telefoniczny dotyczący przedmiotowej sprawy. Stwierdziła, że okazał się on bardzo ciekawy i spytała radnych, czy są zainteresowani przedstawieniem jego wyników na forum Rady. Poprosiła Przewodniczącego o wyrażenie zgody na przedstawienie ww. sondażu. Przewodniczący odpowiedział, iż Radna miała w tej kwestii możliwość zgłoszenia takiego wniosku na początku obrad przed uchwaleniem porządku obrad. Stwierdził, iż jako przewodniczący winien trzymać się przyjętego porządku obrad, jednak, o ile radna zgłosi taki formalny wniosek, podda go pod głosowanie.
Radny Włodzimierz Zaczek stwierdził, iż Rada powinna trzymać się ustalonego porządku obrad. Dodał, iż sam także przeprowadził sondaż wśród mieszkańców Luzina, niemniej nie uważa za stosowne przedstawianie jego wyników w chwili obecnej, gdyż wywoła to niepotrzebną dyskusję. Kwestie te, w tym sondaże, winny być przedmiotem obrad na następnych posiedzeniach komisji Rady Gminy, które będą poświęcone tej tematyce.
Radna G. Kasprzyk stwierdziła, iż Radny Zaczek źle ją zrozumiał, gdyż nie wnioskowała o dyskusję, lecz o przedstawienie sondy telefonicznej. Wobec odmowy, radna poprosi o skserowanie wyników sondażu w bibliotece i rozda go zainteresowanym obecnym na sali.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż podjęcie w dniu dzisiejszym uchwały nie zamyka, lecz otwiera roczny okres, w którym będzie miejsce na merytoryczną dyskusję i wypracowanie koncepcji. Niemniej, wobec wniosku Radnej Kasprzyk o przedstawienie sondażu telefonicznego, podda go pod głosowanie.
Za przedstawieniem sondażu Radnej G. Kasprzyk opowiedziało się 4 radnych, „przeciw” – 9, „wstrzymało się” – 1. Wniosek upadł.
Radna G. Kasprzyk poprosiła o 5. minutowe zwolnienie jej z obowiązku uczestnictwa w obradach, celem wykonania odbitek kserograficznych sondażu. Przewodniczący przychylił się do ww. prośby.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
Nr XXX/270/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 695/7, 695/5, 695/3, 695/6, 695/1, 695/4, 696/1, 696/5, 696/4, 697/1, cz. 697/2, 698, cz. 107, cz. 555/6, 555/1, cz. 911, 910, 912, 913/8, cz. 913/7, cz. 913/13, 913/9, 913/10, 913/11, 625/16, 625/17, 625/18, 625/19, 625/20, 625/21, 625/9, 625/59, 625/58, 625/56, 625/52, 625/50, 625/8, 624/1, 624/2, 1450/1, 1450/2, 1450/3, 1450/4, 1450/5, 1450/6, 1450/7 i 1450/8) w gminie Luzino. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. „przeciw” – 0, wstrzymało się” – 0. Uchwała została przyjęta – załącznik nr 6 do protokołu.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady podziękował mieszkańcom za przybycie na sesję. Jednocześnie zarządził 5 minutową przerwę, w której osoby spoza Rady, nie zainteresowane dalszą częścią obrad, mogły je opuścić.

Ad 2. b.
Przewodniczący Rady Gminy Luzino p. Waldemar Kunz poprosił Skarbnik Gminy
p. Mirosławę Stolc o przedstawienie projektu uchwały Nr XXX/271/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Skarbnik Gminy odczytała projekt ww. uchwały. Zwróciła uwagę, iż planuje się zaciągnąć w 2006 r. pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.139 tys. zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, który wynika z niezrównoważenia dochodów gminy z jej wydatkami. Pożyczka długoterminowa będzie przeznaczona na „rozbudowę sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Luzino”. Skarbnik zaznaczyła, iż pożyczka nie była planowana w budżecie na 2006 r. w związku z czym, kolejną czynnością Rady Gminy będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy w ww. zakresie.
Zapytań do projektu oraz wystąpień w kwestii formalnej nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy poddał ww. projekt pod głosowanie. „Za” głosowało 13 Radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0 radnych. (W głosowaniu nie uczestniczyła Radna G. Kasprzyk - nieobecna na sali obrad). Uchwała została przyjęta. (stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad 2.c.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnik Gminy p. Mirosławę Stolc o przedstawienie projektu uchwały Nr XXX/272/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Skarbnik Gminy zaznaczyła, iż kredyt ten był ujęty w budżecie gminy na rok 2006 r., w tym w prognozie długu publicznego. Dlatego ww. projekt dotyczy głównie upoważnienia Wójta do wykonania uchwały. Skarbnik odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy spytał, czy są zapytania dot. projektu uchwały. Wobec ich braku, Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie. „Za” głosowało 13 Radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 1. Uchwała została podjęta. (Załącznik nr 8 do protokołu).
Jednocześnie Radna p. Genowefa Kasprzyk zażądała umieszczenia w protokole, iż jej głos wstrzymujący wynikł z faktu, iż jej zdaniem, Gmina zadłuża się nie proporcjonalnie w stosunku do tempa rozwoju gospodarczego. Tendencja zadłużania jest rosnąca, co jest niebezpieczne. Dług publiczny jest coraz większy, przy czym występuje deficyt ukryty.
Pani Skarbnik Mirosława Stolc stwierdziła, iż zastrzeżenie to mogło być sformułowane nie przy uchwalaniu bieżącej uchwały, ale poprzedniej, która dotyczyła zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Kredyt długoterminowy był natomiast planowany w budżecie gminy na rok 2006, był ujęty w prognozie długu i jego zaciągnięcie zostało wcześniej zaplanowane.


Ad 2. d.
Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Kunz poprosił Skarbnik Gminy p. Mirosławę Stolc o przedstawienie projektu uchwały Nr XXX/273/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006.
Skarbnik na wstępie zaznaczyła, iż o ile zaciągniecie kredytu długoterminowego było wcześniej planowane, nie było jednak w budżecie z grudnia ubiegłego roku przewidziane zaciągnięcie pożyczki. Kwestia przyczyn zaciągnięcia pożyczki była wcześniej przedmiotem obrad komisji Rady Gminy, a wynikała ona głównie w związku z niepozyskaniem dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Luzino”. Dlatego też na sfinansowanie ww. zadania zaplanowano zaciągniecie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.
W roku 2006 pożyczka jest planowana; jej spłata nastąpi od roku 2007, a odsetki od pożyczki (czyli obsługa długu) będą płacone od miesiąca października, w łącznej wysokości 9 872 zł, które są zabezpieczone w ramach planowanej rezerwy ogólne budżetu.
Skarbnik odczytała wysokość zmian w budżecie, tj. § 1 i § 2 projektu uchwały.
Wobec braku zapytań do projektu uchwały, Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie. „Za” głosowało 13 Radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 1. Uchwała Nr XXX/273/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 została podjęta. (Załącznik nr 9 do protokołu).
Jednocześnie p. Genowefa Kasprzyk zwróciła uwagę, iż niniejsza uchwała potwierdza to, co Radna mówiła wcześniej odnośnie niebezpiecznego zadłużania gminy oraz ukrytego deficytu.

Ad 2.e.
Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Kunz poprosił Wójta Gminy p. Jarosława Wejera o przedstawienie projektu uchwały Nr XXX/274/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie inkasa na terenie sołectw Gminy Luzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów.
Po odczytaniu projektu Wójt poinformował ponadto, iż w związku ze zmianą przepisów ordynacji podatkowej, nakazy podatkowe będą roznosić pracownicy Urzędu Gminy, a nie jak dotychczas sołtysi, bądź inne osoby zatrudnione na umowę-zlecenie.
Wobec braku zapytań co do projektu uchwały, Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie. „Za” głosowało 14 Radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. (Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Ad 2. f.
Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kunz poprosił Wójta Gminy p. Jarosława Wejera o przedstawienie projektu uchwały Nr XXX/275/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki Nr 181/3 obszaru 950 m2 w Luzinie).
Radny p. Ryszard Groth zwrócił się z zapytaniem, jakie obecnie są stawki za m2 nieruchomości? Wójt J. Wejer odpowiedział, że kształtują się w granicach około 40 zł za m2.
Innych zapytań nie wniesiono, wobec czego Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0 (w głosowaniu nad niniejszą uchwałą i uchwałami podjętymi w dalszej kolejności nie uczestniczyła Radna G. Kasprzyk, która wyszła z pomieszczenia obrad). (Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Ad 2. g.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały Nr XXX/276/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (dz. Nr 211/1) w gminie Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/281/02 Rady Gminy Luzino z dnia 4 lipca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 15, poz. 154 z dnia 31.01.2003 r.)
Do projektu zapytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. Uchwała została przyjęta. (Załącznik nr 12 do protokołu).

Ad 2. h.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały Nr XXX/277/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (dz. Nr 198/1 i 198/2) w gminie Luzino.
Do projektu zapytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie: „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. (Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Ad 2. i.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały Nr XXX/278/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (dz. Nr 181/3; 184/4 i 181/5) w gminie Luzino; zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/228/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 15, poz. 327 z dnia 07.03.2002 r.).
Do projektu zapytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. (Uchwała - załącznik nr 14 do protokołu).

Ad 2. j.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały Nr XXX/279/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (cz. dz. Nr 204) w gminie Luzino.
Do projektu zapytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. (Uchwała - załącznik nr 15 do protokołu).

Ad 2. k.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały Nr XXX/280/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działki Nr 135, 140, 151 i 154) w gminie Luzino.
Do projektu zapytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie: „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. (uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu).

Ad 2. l.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały Nr XXX/281/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Zelewo (działki 86/8; 86/9; 86/10; 86/11; 86/12; 86/13; 86/14; 86/15; 86/16; 86/17; 86/18; 86/19; 86/20; 86/21; 86/22; 86/23; 86/24; 86/25; 86/25; 86/26; 86/27; 86/28 i 86/29) w gminie Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/255/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 28, poz. 681 z dnia 06.05.2002 r.)
Do projektu zapytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. (Załącznik nr 17 do protokołu).

Ad 3.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podziękował wszystkim za przybycie i zgodnie z § 87 Statutu zamknął obrady XXX Sesji o godz. 15.15.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał protokołu pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy Luzino celem realizacji.

Protokół sporządziła: inspektor UG Alicja Hinz