Gmina Luzino
Protokół nr 31/2006
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 30 marca 2006 r.

Lista obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z dnia:
 02.12.2005 r.
 29.12.2005 r.
 13.02.2006 r.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Wójta o realizacji uchwał Rady i ważniejszych działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości;
b) utworzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej;
c) przyjęcia statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej;
d) zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino za osiągnięcia w nauce i sporcie;
e) wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku;
f) uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku”;
g) rozpatrzenia skarg na działalność Wójta;
h) przyjęcia Planu Odnowy Wsi Luzino na rok 2006.
6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Luzino za rok 2005 oraz informacja w sprawie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych.
7. Informacja o przygotowaniach do inwestycji, których realizacja jest przewidziana ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.
8. Informacja o zawartych kontraktach z NFZ na świadczenie usług medycznych i stomatologicznych.
9. Zapoznanie się z „Programem Ośrodka Doradztwa Rolniczego na 2006 rok.”
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wnioski zaproszonych gości.
12. Głos publiczności.
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z par. 76 ust. 1 i ust 2 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz otworzył XXXI sesję. Po sprawdzeniu listy obecności Radnych, prowadzący obrady stwierdził prawomocność obrad. Na wstępie w sesji uczestniczyło 12 Radnych, co stanowi 80 % ustawowego składu Rady i upoważnia do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady przywitał Radnych i gości, tj. Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, Sekretarza Gminy – Marzenę Meyer, inspektora gminnego - Stefanię Sirocką, Agronoma Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Wojciecha Wermińskiego, redaktora Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy – Dariusza Rompcę, sołtysa: Zygmunta Brzezińskiego (Luzino), Marzenę Pallach (Robakowo), Bronisława Nadolskiego (Dąbrówka), Mirosława Neumullera (Sychowo), Jana Lewińskiego (Milwino), Piotra Michałek (Kębłowo), Roberta Gurskiego (Kochanowo) oraz prezesa PSL – Eugeniusza Szulc.
Sesja odbyła się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.10 a zakończyły o 1315.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz przedstawiając proponowany porządek obrad, który Radni otrzymali w formie zaproszenia, wnioskował (zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 23 marca 2006 r.) o zamieszczenie w pkt. 5 podpunktu - „i” o treści : podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do reprezentowania Rady Gminy w sprawie skargi p. Marii Jóskowskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy Luzino Nr XVII/175/04 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino oraz o ewentualne uzupełnienie a także o jego zatwierdzenie.
Z uwagi na brak wniosków Radnych, Przewodniczący Rady W. Kunz poddał zmieniony proponowany porządek obrad pod głosowanie. Wniosek przyjęto jednogłośnie. (12 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”).

Ad. 1.c.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem:
- czy mają jakieś uwagi do protokołu z dnia 2 grudnia 2005 r.? W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady poddał wniosek dotyczący przyjęcia protokołu nr XXVIII/2005 z sesji Rady Gminy pod głosowanie? Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XXVIII/2005 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2005 r., jednogłośnie.
- czy mają jakieś uwagi do protokołu z dnia 29 grudnia 2005 r.? Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał wniosek dotyczący przyjęcia protokołu nr XXIX/2005 z sesji Rady Gminy pod głosowanie? Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XXIX/2005 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 r., jednogłośnie.
- czy mają jakieś uwagi do protokołu z dnia 13 lutego 2006 r.? W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady poddał wniosek dotyczący przyjęcia protokołu nr XXX/2006 z sesji Rady Gminy pod głosowanie? Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XXX/2006 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 13 lutego 2006 r., jednogłośnie.

Ad.2.
Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przedstawił przewodniczący – W. Kunz. Informacja w załączeniu.

Ad.3.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z „Informacją o działalności Wójta za okres od 03.12.2005 r. do 30.03.2006 r. i „Wykazem przetargów za okres od 01 grudnia 2005 r. do 30 marca 2006 r.. Informacja i wykaz przetargów w załączeniu.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.4.
Przewodniczący Komisji:
A. Gospodarczej i Samorządu – E. Miotke zapoznał Radnych z wnioskami Komisji:
> z dnia 11 stycznia 2006 r., tj. cyt.
1. Komisja zapoznała się z propozycjami zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino. Podjęto wniosek dotyczący:
 zwołania kolejnego posiedzenia Komisji w dniu 24 stycznia 2006 r. o godz. 14.00 w biurze Rady Gminy Luzino w celu szczegółowego omówienia w/w tematu a przede wszystkim przedstawienia drugiego wariantu dotyczącego rozwiązania węzła komunikacyjnego prowadzącego z drogi nr 6 (trasy Lęborskiej - w miejscowości Strzebielino – Kębłowo - Charwatynia) do Luzina.
 ustalenia na terenie gminy Luzino we wszystkich obiektach handlowych powierzchni sprzedającej nie większej niż 300 m2. (Wniosek podjęto 5 głosami „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymującymi się” i dodatkowym głosem „za” przewodniczącego Komisji zgodnie z par. 44 ust.3 Statutu Gminy Luzino.)
 Podjęto wniosek dotyczący zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.400.000 zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Luzino,10 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.
2. Zapoznano się ze skargą p. Krawczaka.
3. Podjęto wniosek w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino (dz. nr 211/1 celem zwiększenia jej powierzchni zabudowy do 60 m2) w gminie Luzino;
b) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 198/1 i 198/2) w gminie Luzino;
c) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino (centrum) w gminie Luzino;
d) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (cz. dz. nr 204) w gminie Luzino;
e) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działki nr 135, 140, 151 i 154) w gminie Luzino;
f) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Zelewo (działki 86/8; 86/9; 86/10; 86/11; 86/12; 86/13; 86/14; 86/15; 86/16; 86/17; 86/18; 86/19; 86/20; 86/21; 86/22; 86/23; 86/24; 86/25; 86/26; 86/27; 86/28 i 86/29) w gminie Luzino.
 z dnia 24 stycznia 2006 r.
1. Podjęto wniosek dotyczący nabycia działki nr 181/3 położonej w Luzinie na cele publiczne, jednogłośnie.
2. Po nabyciu działki nr 181/3 położonej w Luzinie od p. Trepczyk oraz dokonaniu zamiany jej na działkę nr 181/6 położonej w Luzinie, stanowiącej własność p. Łukowicza, przystąpić do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino (dz. nr 181/3; 181/4 i 181/5 w celu przeznaczenia ich pod usługi hotelarskie) w gminie Luzino. (Wniosek podjęto jednogłośnie).
3. Po zapoznaniu się z projektem Statutu podjęto wniosek, aby Gmina Luzino złożyła akces do Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, jednogłośnie.
> z dnia 21 marca 2006 r.
1. Komisja wysłuchała informacji Zarządu Stowarzyszenia Kupców Gminy Luzino w sprawie lokalizacji na terenie Luzina sklepu wielopowierzchniowego.
2. Zapoznano się z informacją dotyczącą:
a) bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Luzino za rok 2005
b) funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych.
c) stanu przestępczości i jej zwalczaniu w 2005 r. na terenie powiatu wejherowskiego objętego rejonem działania Prokuratury Rejonowej w Wejherowie.
3. Zaznajomiono się z wnioskami z zebrań wiejskich.
4. Wysłuchano informacji o przygotowaniach do inwestycji, których realizację przewidziano ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.
5. Omówiono projekt uchwały dotyczący:
 ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości;
 utworzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej;
 przyjęcia statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej;
 zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino za osiągnięcia w nauce i sporcie;
 wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku;
 uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku”;
 rozpatrzenia skarg na działalność Wójta;
 /Komisja po zapoznaniu się z tekstem skargi p. Henryka Lange zam. Luzino na działalność Wójta i wyjaśnieniami Wójta Gminy Luzino, uznała tę skargę w świetle przepisów obowiązujących na dany dzień, (złożenia i rozpatrzenia) za niezasadną, ponieważ nie został zakończony tok postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku. Wniosek podjęto jednogłośnie./
 /Komisja po zapoznaniu się ze skargą p. L. Serkowskiego na działalność Wójta i dokumentacją dotyczącą postępowania administracyjnego w tej sprawie, uznała tę skargę za niezasadną. Wniosek podjęto jednogłośnie./
> przyjęcia Planu Odnowy Wsi Luzino na rok 2006.
6. Analizowano projekt uchwały dotyczący:
 szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino;
 górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych celem zastanowienia się nad propozycjami, które zostały zawarte w w/w projektach.
7. Omówiono projekt umowy najmu nieruchomości pomiędzy Gminą Luzino a Sportową Spółką Akcyjną reprezentowaną przez p. L. Łukowicza.”
/Radni nie podjęli dyskusji./
/Na obrady Rady Gminy przybył Radny Ryszard Groth/
B. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Z. Koszałka przedstawił Radnym wnioski z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r., tj. cyt.
1. „Komisja zapoznała się z wykazem imprez kulturalno - rekreacyjnych gminy Luzino na 2006 rok.
2. Zaznajomiono się z programami rekreacyjno-sportowymi, które zorganizowano w szkołach dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
3. Zapoznano się z planami finansowo-rzeczowymi poszczególnych szkół oraz planem remontów szkół na 2006 rok.
4. Omówiono projekt uchwały dotyczący:
a) ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości;
b) utworzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej;
c) przyjęcia statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej;
d) zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino za osiągnięcia w nauce i sporcie;
e) wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku;
f) uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku”;
g) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
5. Rozpatrywano projekt uchwały dotyczący:
a) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino;
b) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych w celu rozważenia propozycji zawartych w projektach uchwał, o których mowa.
6. Analizowano projekt umowy najmu nieruchomości pomiędzy Gminą Luzino a Sportową Spółką Akcyjną reprezentowaną przez L. Łukowicza.
7. Zapoznano się z tekstem pisma Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie w sprawie przydzielenia 8.000 zł na organizację uroczystości „70 - lecie Biblioteki”. Postanowiono pismo rozpatrzyć w kwietniu przy nowelizacji budżetu gminy na 2006 rok.
/Radni nie podjęli dyskusji./
C. Komisji Rewizyjnej – S. Cejrowski przedstawił Radnym wnioski Komisji z posiedzenia z dnia:
 07 grudnia 2005 r. , tj. cyt. „1. Na podstawie analizy rejestrów wniosków Komisji oraz Rady Gminy a także wyjaśnień złożonych przez zastępcę Wójta Gminy ustalono, że część wniosków Komisji oraz Rady wykonano prawidłowo. Część wniosków znajduje się w trakcie realizacji, a część wniosków nie wykonano w 2005 r., z uwagi na brak środków finansowych w budżecie gminy. 2. Komisja wnioskuje, aby w jak najkrótszym terminie wymieniono włącznik syreny alarmowej w OSP Milwino, w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa p.poż. 3. Pilne usunięcie uszkodzonych słupów ogrodzeniowych z terenu oddziału „O” w Robakowie.
 17 lutego 2006 r., tj. 1. wyznaczyć miejsca składowania piachu do posypywania poszczególnych chodników. 2. Sukcesywnie odśnieżać mniej uczęszczane drogi gminne.
 24 lutego 2006 r. i 03 marca 2006 r. tj. 1. Dla przejrzystości wydatków (zakupy rzeczowe), faktury wystawiać na poszczególne jednostki OSP. 2. Dokonać ustalenia z Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Wejherowie celowość wyjazdów do zdarzeń drogowych równocześnie dwóch pojazdów z OSP Luzino.
/Radni nie podjęli dyskusji./
D. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – M. Licau przedstawiła wnioski z posiedzenia, które odbyło się z dnia 14 marca 2006 r., tj. cyt.
- „Komisja na posiedzeniu gościła Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wejherowie – Zbigniewa Nagórskiego, który przedstawił informację dotyczącą realizowania programu dostosowania gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej, w tym wymogów dotyczących budowy płyt i zbiorników gnojowych.
- Zapoznano się z Programem Ośrodka Doradztwa Rolniczego na 2006 rok oraz z informacją o realizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.
- Zaznajomiono się z informacją dotyczącą rolnictwa ekologicznego i programów rolno-środowiskowych.
- Omówiono projekt uchwały dotyczący:
a) ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości;
b) utworzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej;
c) przyjęcia statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej;
d) zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino za osiągnięcia w nauce i sporcie;
e) wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku;
f) uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku”;
g) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta;
- Analizowano projekt uchwały dotyczący:
a) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino,
b) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych w celu rozważenia propozycji przedstawionych w w/w projektach uchwał.”
/Radni nie podjęli dyskusji./
E. Komisji Statutowej – W. Zaczek poinformował Radnych, iż Komisja nie zgłosiła wniosków.
F. Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej – M. Sicha zapoznała Radnych z wnioskami Komisji z dnia 15 marca 2006 r., tj. cyt.
- „Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych i stomatologicznych w gminie Luzino na rok 2006.
- Podjęto wniosek dotyczący:
a) zwolnienia w 2006 roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie z płacenia podatku od nieruchomości i czynszu za najem pomieszczeń w ośrodku celem zachowania dyżurów lekarsko-pielęgniarskich w soboty i niedziele”, jednogłośnie.
b) współfinansowania zadania: demontaż i wykonanie komina ośrodka zdrowia w Luzinie, jednogłośnie.
- Omówiono realizację rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” w 2006 roku.
- Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie:
a) ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości;
b) utworzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej;
c) przyjęcia statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej;
d) zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino za osiągnięcia w nauce i sporcie;
e) wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku;
f) uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku”;
g) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
- Zaznajomiono się z treścią projektu uchwały w sprawie:
 szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino,
 górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych w celu rozważenia propozycji w w/w projektach uchwał.
/Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poddając wniosek dotyczący zwolnienia w 2006 roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie z płacenia podatku od nieruchomości i czynszu za najem pomieszczeń w ośrodku celem zachowania dyżurów lekarsko-pielęgniarskich w soboty i niedziele”, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli wniosek, o którym mowa wyżej, 12 głosami „za” , 0 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”./

Ad.5.a.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi bądź zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXI/282/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości jednogłośnie. Uchwała w załączeniu – zał. nr 6.

Ad.5.b.
Wójt Gminy – J. Wejer przedstawił projekt uchwały dotyczący utworzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Poprosił Radnych o akceptację inicjatywy w sprawie utworzenia Związku, ponieważ stanie się zalążkiem dla stworzenia na terenie całego Województwa zintegrowanej sieci transportu publicznego, skupiającym wszystkie jego typy, w tym szybką Kolej Miejską. Poza korzyściami, które odczują już w przeciągu najbliższego roku pasażerowie ze środków komunikacji, nowo tworzona instytucja będzie potencjalnym beneficjentem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Prowadzący obrady zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś uwagi bądź zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały dotyczący utworzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXI/ 283/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie utworzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu - (zał. nr 7).

Ad.5.c.
Wójt Gminy – J. Wejer przedstawił projekt uchwały dotyczący przyjęcia statutu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Potem prowadzący obrady zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców poddał projekt uchwały dotyczący przyjęcia statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXI/284/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu – zał. nr 8.

Ad.5.d.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz przedstawił projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino za osiągnięcia w nauce i sporcie. Potem Sekretarz Gminy – M. Meyer zapoznała Radnych ze zmianami zamieszczonymi w projekcie uchwały.
Prowadzący obrady zadał Radnym pytanie, czy mają jakieś uwagi bądź zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów, zarządził głosowanie, poddając projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino za osiągnięcia w nauce i sporcie, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXI/285/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino za osiągnięcia w nauce i sporcie, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu – zał. nr 9.

Ad.5.e.
Sekretarz Gminy – M. Meyer zapoznała Radnych z projektem uchwały w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku. Podała informacyjnie, że w dniu 27 marca 2006 roku projekt uchwały uzyskał uzgodnienie Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Wejherowie.
Prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem pytań, poddał projekt uchwały dotyczący wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXI/286/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu – zał. nr 10.


Ad.5.f.
Sekretarz Gminy – M. Meyer zapoznała Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku”. Przedstawiła zmiany do w/w projektu uchwały w związku z ustalonymi uzgodnieniami z Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Wejherowie, które nastąpiły w dniu 27 marca 2006 roku, stanowiące załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
W dyskusji głos zabrał/ła:
 Radny K. Bober zapytał, w związku z wykreśleniem w par. 4 ust.4 lit. c. słów: „przy czym kwota przyznanych dodatków nie może przekroczyć 2 % sumy wynagrodzeń zasadniczych wszystkich nauczycieli”, czym kierował się wnioskodawca wstawiając inny zapis – cyt. (...) „par.4. pkt.4 - Wysokość środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na wypłaty dodatku motywacyjnego: lit. c) „dla nauczycieli w poszczególnych placówkach ustala się jako iloczyn kwoty 33,50 oraz ilości pełnych etatów nauczycielskich w placówce”? Czy to jest policzalne?
 Sekretarz Gminy – M. Meyer odpowiedziała Radnemu K. Bober m.in., że w związku z tym, iż w poprzednim regulaminie zastosowano pułap dodatku motywacyjnego w wysokości: „nie więcej niż 2 %”, co dało kwotę 33 zł. Dlatego też na rok 2006 do założeń budżetowych przyjęto 1,5 % wzrost powyższej kwoty, co dało 33,50 zł (33 zł x 1,5% = 33,50 zł x ilość pełnych etatów.) W związku z czym podjęto negocjacje ze związkami zawodowymi, (którzy opowiadali się za 5 % – 6 % dodatkiem motywacyjnym), o akceptację stanowiska gminy w sprawie wzrostu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli o 1,5 % , na jaki zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy. W dniu 27 marca 2006 roku projekt uchwały dot. przyjęcia regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku” uzyskał uzgodnienie. Przyjęto naszą propozycję.
Wobec braku innych dyskutantów Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały, o którym mowa wyżej pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXI/287/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku”, jednogłośnie, (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – Radny J. Krauze nie wziął udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad.). Uchwała w załączeniu – zał. nr 12.

Ad.5.g.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz przedstawił projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino. Cyt. (...) „Par. 1. Rada Gminy składa oświadczenie będące stanowiskiem w sprawie skargi Pana Henryka Lange zam. Luzino, na działalność Wójta Gminy Luzino, stanowiące załącznik do uchwały. Par. 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do przedłożenia stanowiska skarżącemu. Par. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Potem zwrócił do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały, o którym mowa pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXI/288/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 roku w spawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino, 12 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”. /Radny J. Krauze nie wziął udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad./ Uchwała w załączeniu – zał. nr 13.
Przewodniczący Rady – W. Kunz zapoznał Radnych z kolejnym projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino. Cyt. (...) „Par. 1. Rada Gminy składa oświadczenie będące stanowiskiem w sprawie skargi Pana Leona Serkowskiego zam. Luzino, na działalność Wójta Gminy Luzino, stanowiące załącznik do uchwały. Par. 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do przedłożenia stanowiska skarżącemu. Par. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Potem zwrócił do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi bądź zapytania?
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXI/289/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino, 12 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymującymi się”. /Radny J. Krauze nie wziął udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad./ Uchwała w załączeniu – zał. nr 14.

Ad.5.h.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Luzino na rok 2006. Cyt. (...) „Par. 1. Akceptuje się zaktualizowany Plan Odnowy Wsi Luzino, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Par. 2 Wyraża się zgodę na realizację i współfinansowanie projektu pt. Modernizacja i adaptacja do potrzeb mieszkańców świetlicy wiejskiej w budynku OSP Luzino. Środki własne na realizację projektu w kwocie 30.000 zł zabezpiecza Budżet Gminy Luzino na 2006 rok podjęty Uchwałą nr XXVIII/246/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 02 grudnia 2005 roku dział 700 rozdział 70005 bieżące utrzymanie mienia komunalnego. Par.3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Potem zadał pytanie, czy Radni mają jakieś zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXI/290/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Luzino na rok 2006, 12 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymującymi się”. /Radny J. Krauze nie wziął udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad./ Uchwała w załączeniu – zał. nr 15.

Ad.5.i.
Projekt uchwały dotyczący upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do reprezentowania Rady Gminy w sprawie skargi p. Marii Jóskowskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Uchwałę Rady Gminy Luzino Nr XVII/175/04 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino przedstawił przewodniczący Rady - W. Kunz. Sekretarz Gminy – M. Meyer poinformowała Radnych, iż w związku ze skargą p. M. Jóskowskiej, Rada Gminy powinna upoważnić radnego W. Kunz, pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do reprezentowania Rady Gminy Luzino, w toczącej się sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i we wszystkich sądach oraz instancjach, w tym do udzielenia dalszego pełnomocnictwa radcy prawnemu.
Potem prowadzący obrady zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś zapytania bądź uwagi?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Radni w głosowaniu podjęli uchwałę nr XXXI/291/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 maca 2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do reprezentowania Rady Gminy, w sprawie skargi p. Marii Jóskowskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Uchwałę Rady Gminy Luzino Nr XVII/175/04 z dnia 14 października 2004 r., w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino, 12 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”. /Radny J. Krauze nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad/. Uchwała w załączeniu – zał. nr 16.

Ad.6.
Informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie za rok 2005 zaprezentował Kierownik Rewiru Dzielnicowych – asp. sztab. S. Cejrowski. Informacja w załączeniu – zał. nr 17.
Głos w dyskusji zabrał:
• Sołtys wsi Luzino - Z. Brzeziński, który zadał pytanie: Czy Luzino jest najbardziej zagrożone pod względem narkotyków?
• Kierownik Rewiru Dzielnicowych – S. Cejrowski odpowiedział m.in., że nie może jednoznacznie powiedzieć, że Luzino jest najbardziej zagrożone pod względem narkotyków. Na pewno problem narkotykowy w Luzinie istnieje. Oznajmił, iż w 2005 roku były prowadzone działania przez funkcjonariuszy operacyjnych i cywilnych. Zatrzymano m.in. grupę pięcioosobową ze Słupska natomiast w szkołach nie stwierdzono zgłoszeń o obecności narkotyków.
Prezes Zarządu Gminnego OSP – J. Schulz zaprezentował informację dotyczącą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiąca załącznik nr 18do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady przystąpił do omawiania kolejnego tematu.

Ad.7.
Wójt Gminy – J. Wejer przedstawił Radnym informację o przygotowaniach do inwestycji, których realizacja jest przewidziana ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, tj.
 opracowanie projektu dotyczącego: „rozbudowy sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Luzino” m.in. w ul. J. Wilczka i ulicach sąsiadujących i „rozbudowy oczyszczalni ścieków”, (budowy drugiego zbiornika) docelowo na przyjęcie ścieków od 12.000 osób, w tym od nieruchomości mieszkańców m.in. z Kębłowa.
 budowa dróg, chodników, które zaplanowano na lata 2007 – 2013 i ujęto do Programu Operacyjnego, który będzie przygotowywany przy współudziale powiatu, województwa i skierowany do Ministerstwa. Przygotowany Program zostanie zaprezentowany na posiedzeniach Komisji Rady.
 w 2006 r. w ramach programu „Planu Odnowy Wsi”- zostanie wykonana „modernizacja i adaptacja do potrzeb mieszkańców świetlica wiejska w budynku OSP Luzino”.
Poinformował Radnych, że każda gmina mogła zgłosić tylko trzy wnioski i, że dla każdej z nich przeznaczono tylko kwotę 60.000 zł.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.8.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej – M. Sicha zapoznała Radnych z informacją dotyczącą działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie i z informacją dotyczącą zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie stomatologiczne w 2006 roku. Informacje w załączeniu (zał. nr 19 i nr 20).
Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym prowadzący obrady przystąpił do realizacji kolejnego tematu.

Ad.9.
Agronom Rejonowego Zespołu Doradztwa Rolniczego – W. Wermiński zaprezentował Radnym „Plan Działania Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wejherowie na 2006 rok”, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Luzino, stanowiący załącznik nr 21do niniejszego protokołu.
W dyskusji głos zabrał:
- Radny K. Bober, ktory poprosił o podanie średniego plonu ziemniaków z 1 ha.
- Agronom – W. Wermiński odpowiedział, że w gminie Luzino średni plon ziemniaków z 1 ha wyniósł 14 T, żyta – 15q; pszenicy – 26 q; owsa – 18 q, zaś średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi ok. 19,64 ha. Poinformował Radnych, że przez ostatnie 5 lat wzrosła liczba gospodarstw o 100.
- Wójt Gminy – J. Wejer zapytał: ilu rolników z Gminy Luzino złożyło wnioski o dopłaty bezpośrednie?
- Agronom ODR – W. Wermiński – odpowiedział m.in., że Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wejherowie prowadzi szczegółową ewidencję wniosków. Wg wypowiedzi Kierownika Biura – p. Nagórskiego ok. 90 % rolników złożyło wnioski o dopłaty bezpośrednie.
- Radny W. Zaczek zadał pytanie: jakie stosuje się zasady na rzecz ochrony wód, gruntów przed nawozami?
- Agronom ODR – W. Wermiński odpowiedział Radnemu Zaczek m.in., że rolnicy są zobowiązani do przestrzegania dobrej praktyki rolniczej, między innymi poprzez stosowanie zasad dot. realizacji przedsięwzięcia w zakresie przechowywania nawozów naturalnych.
W związku z brakiem innych dyskutantów prowadzący obrady przystąpił do omawiania kolejnego tematu.

Ad.10.
W temacie: „Interpelacje i zapytania Radnych” głos zabrał/ła:
a) Radny W. Zaczek, który zgłosił wniosek o „przystąpienie do sprzątania ulic” i naprawy dziur w jezdniach ulic i dróg. Zaproponował oznakować (2 lub 3) tablicami „Zakaz składowania śmieci” na nieruchomości, które zostało przeznaczone pod budowę centrum Luzina.
b) Radny E. Słowi zapytał: Czy Pan Wójt wie gdzie zostały wywiezione śmieci z remontu szkoły w Robakowie?
c) Radny R. Groth poprosił Wójta o skontaktowanie się z Zarządem Dróg Powiatowych – p. Kazimierczakiem w sprawie usunięcia dziur w jezdniach i wykonania muldy na drodze powiatowej w ok. Zelewo-Bielawa.
d) Radny S. Cejrowski zgłosił wniosek o usunięcie dziur w drodze powiatowej Luzino-Barłomino - Wyszecino, ponieważ jest nieprzejezdna.
e) Radna M. Licau utożsamiała się z wypowiedzią Radnego Cejrowskiego, niemniej jednak zgłosiła wniosek dotyczący załatania ubytków w drodze powiatowej prowadzącej z Wyszecina do Tępcza.
f) Radny K. Bober zapytał: ile drzew wycięto przy drodze, o których mówiono wcześniej? Zgłosił wniosek o usunięcie dziur w ulicy Młyńskiej w Luzinie. Zapytał: co stoi na przeszkodzie, aby przystąpić do usunięcia ubytków w drogach? Czy jest osoba odpowiedzialna za drogi?
g) Radny E. Słowi zadał pytanie do pkt. 10 z „Informacji z działalności Wójta...”: „czy droga powiatowa nr 1410G Robakowo - Skrzyżowanie odcinek 470 mb wykonanie nowej nawierzchni” zostanie poszerzona?
h) Radny R. Groth – zgłosił wniosek o wyremontowanie drogi Zelewo – Zielnowo i wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do jej użytkowników, którzy ją dewastują ciężkim sprzętem Lasów Państwowych.

Ad.11.
W punkcie obrad „Wnioski zaproszonych gości” głos zabrał/ła:
 Sołtys wsi Milwino – J. Lewiński, który zgłosił wniosek o wprowadzenie w niedziele autobusu z Milwina do Sychowa w celu umożliwienia mieszkańcom uczestnictwo we mszy świętej.
 Sołtys wsi Sychowo – M. Neumuller – zgłosił wniosek o:
- uregulowanie własności drogi gminnej w Sychowie z jej właścicielami, którzy wyrazili wolę oddania części nieruchomości w celu jej poszerzenia.
- odprowadzenie wód z nieruchomości, w tym m.in. z drogi powiatowej, aby nie zalewały posesji p. Słowikowskiego w Sychowie.
 Sołtys wsi Kębłowo – P. Michałek zgłosił wniosek o naprawienie nawierzchni ulicy Wiejskiej, od stacji PRIM do starej szkoły w Kębłowie oraz o zlikwidowanie zagłębienia w drodze powiatowej, z uwagi na gromadzenie się wody i tworzenie „zalewiska” na nieruchomości na której zlokalizowany jest sklep.
 Sołtys wsi Luzino – Z. Brzeziński, który wystąpił o wyrównywanie dróg gruntowych w gminie.
 Sołtys wsi Kochanowo – R. Gurski zgłosił wniosek o odłowienie dwóch piesków w Kochanowie, załatanie dziur w drodze powiatowej, zobowiązanie wszystkich najemców budynku gminnego do posiadania pojemników na śmieci.
 Sołtys wsi Dąbrówka – B. Nadolski zgłosił wniosek dotyczący załatania dziur w drodze powiatowej, prowadzącej od „Robakowo – Skrzyżowanie” do sołectwa Dąbrówka.
 Prezes PSL – E. Szulc zgłosił wniosek dotyczący wypłaty dodatku pielęgnacyjnego przez GOPS osobom posiadającym I grupę inwalidztwa.

Ad.12.
Pominięto pkt. „Głos publiczności”, ponieważ żadne osoby nie zapisały się na: „Listę mówców”.

Ad.13.
W temacie: „Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski” głos zabrał:
> Wójt Gminy – J. Wejer, który stwierdził m.in., że:
- przedzwoni do Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie o podanie informacji dotyczącej wycięcia drzew przy drodze powiatowej.
- w najbliższym czasie zostaną sprzątnięte ulice, usunięte dziury w jedniach i wyrównane drogi gminne;
- wystąpi do Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie o usunięcie ubytków w drogach powiatowych;
- podpisano umowę z p. Kandzora – /wykonawca/ - na wykonanie remontu w obiekcie szkolnym w Robakowie i że to on był zobowiązany do składowania gruzu i śmieci w kontenerze i jego wywiezienia na wysypisko. Poprosił Radnego o zgłoszenie sprawy w Komisariacie Policji, (cyt. „jeżeli jest coś nie tak”). /Radny E. Słowi oznajmił, m.in., że po przeprowadzeniu wizji lokalnej z zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, stwierdzono, że niektóre przedmioty (kabel, sedes itp.), gruzy pochodzące z remontu szkoły zostały wywiezione na jego działkę. Wójt ponownie poprosił Radnego Słowi, aby tę sprawę zgłosił w Komisariacie Policji./
- zgłosi do Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie kwestię dotyczącą wykonania muldy na drodze Zelewo – Zamostne, w ok. zakrętu Zelewo – Bielawa oraz sprawy dotyczące załatania dziur w drogach powiatowych, w tym m.in. w drodze Luzino – Barłomino – Wyszecino i Wyszecino – Tępcz.
- ubytki m.in. w ulicy Kaszubskiej, Młyńskiej zostaną usunięte poprzez uzupełnienie ich masą bitumiczną.
- „droga powiatowa Nr 1410G Robakowo-Skrzyżowanie odcinek 470 mb poprzez wykonanie nowej powierzchni”, najprawdopodobniej zostanie poszerzona.
- mieszkańcy wsi Zelewa i Zielnowa powinni zgłosić przez kogo droga „Zelewo – Zielnowo” jest dewastowana.
- ponownie podejmie rozmowy z PKS, w sprawie uruchomienia w niedziele jednego kursu autobusu z Sychowa do Milwina, w celu umożliwienia mieszkańcom uczestnictwa we mszy świętej o godz. 11.00 i jeżeli okaże się, iż jest on nierentowny to zostanie zlikwidowany.
- zorganizuje spotkanie w Szkole Podstawowej w Sychowie np. o godz. 16.00 w celu ustalenia odpłatności za grunty przekazane na poszerzenie drogi gminnej w Sychowie lub zamiany nieruchomości.
- woda gromadząca się m.in. na posesji p. Słowikowskiego w Sychowie zostanie odprowadzona do stawu i, że prace będą wykonywane w maju.
- zgłosi do Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie kwestię dot. usunięcia dziur w ulicy Wiejskiej i usunięcia zagłębienia w ul. Chłopskiej w Kębłowie.
- drogi gminne zostaną wyremontowane jeśli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą.
- po zebraniu wiejskim w Kochanowie ustalono i ukarano mandatami właścicieli „bezpańskich” psów i że ponownie zostanie zgłoszona sprawa jednego „bezpańskiego” psa do Komisariatu Policji natomiast drugi pies zostanie odłowiony.
- kwestia dotycząca usunięcia dziur w drodze powiatowej prowadzącej z „Robakowo – Skrzyżowanie” do sołectwa Dąbrówka zostaną zgłoszone do Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie.
- wyjaśni sprawę dotyczącą wypłaty wysokości dodatku pielęgnacyjnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie.

Ad.14.
W punkcie: „Wolne wnioski i informacje” głos zabrał/ła:
- Wójt Gminy – J. Wejer podał informację, że od dnia 28/29 marca 2006 r. można wypuszczać gołębie na loty treningowe i że zgodnie z zaleceniami, nie mogą one mieć kontaktu z ptactwem domowym, muszą być trzymane, karmione i pojone osobno.
- Radny S. Cejrowski zgłosił kwestię dotyczącą nie podjęcia interwencji przez pracownika socjalnego w środowisku, z powodu braku pojazdu, (gdzie matka będąca pod wpływem alkoholu sprawowała opiekę nad niemowlęciem). Poprosił, aby w przyszłości, w takich newralgicznych momentach nawiązywano kontakty z innymi jednostkami, tj. z policją, ośrodkiem zdrowia lub Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zapytał, czy w bieżącym roku zostanie wykonana: „rozbudowa kanalizacji w Luzinie”, m.in. w ulicy Strzebielińskiej?
- Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział m.in. Radnemu Cejrowskiemu, że wg wcześniejszym relacji, w tym na zebraniu wiejskim, zadanie będzie wykonywane na przełomie lipca - sierpnia br.
- Radny W. Zaczek upomniał się, że nie uzyskał odpowiedzi na interpelację w sprawie składowania śmieci na nieruchomości gminnej przeznaczonej pod budowę centrum Luzina.
- Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział m.in. Radnemu Zaczek, że nieruchomość zostanie sprawdzona i, że były postawione tablice o zakazie wywozu śmieci.
Ad.15.
W punkcie „Sprawy różne” głos zabrał:
1. Radny E. Słowi, który zadał pytanie: „czy istnieje możliwość pozyskania informacji, kto nie posiada pojemnika na śmieci?”
2. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnemu E. Słowi, że najprawdopodobniej od 15 października albo 15 grudnia 2005 r. nałożono, na firmy zajmujące się wywozem odpadów stałych i ciekłych, obowiązek przesyłania do gmin wykazu osób, które podpisały umowę na usuwanie odpadów stałych i płynnych. W związku z czym do 30 czerwca 2006 r. pracownicy będą aktualizowali i sprawdzali wykazy z ewidencją nieruchomości, kto ma zawartą umowę na wywóz nieczystości.
3. Agronom ODR- W. Wermiński zapoznał Radnych z zaleceniami w sprawie realizacji przedsięwzięcia, w zakresie przechowywania nawozów naturalnych w celu ochrony środowiska.
4. Prezes PSL E. Szulc wypowiadając się zaakcentował brak miejsc parkingowych w Luzinie.
5. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odpowiedział Prezesowi PSL, że Radni Rady Gminy Luzino dostrzegają problem miejsc parkingowych, bo omawiali go na posiedzeniach Komisji.
6. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, że w bieżącym roku, przy obiekcie Urzędu Gminy, przy ul. 10 Marca 11 zostanie poszerzony parking oraz że na sesji 13 lutego 2006 r. podjęto uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, m.in. działki (o pow. ok. 2000m2 – 2500 m2 ) za GOK - iem, którą zakłada się przeznaczyć na parking.
W związku z brakiem innych mówców, prowadzący obrady przystąpił do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.

Ad.16
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podziękował Radnym i gościom za przybycie i uczestnictwo w dzisiejszej sesji. Złożył najserdeczniejsze życzenia na nadchodzące święta Zmartwychwstania Pańskiego. Podał informacyjnie, iż najbliższa sesja absolutoryjna odbędzie się pod koniec kwietnia br. i że Komisja Rewizyjna rozpoczęła prace dotyczące rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
Potem zgodnie z par. 87 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zamknął obrady XXXI sesji o godz. 13.15. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał protokołu pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, zaś drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.


załączniki:

1. Lista obecności na sesji radnych.
2. Lista obecności gości

4. Informacja z działalności Wójta za okres 03.12.2005-30.03.2006
5. Wykaz przetargów za okres 01.12.2005 do 30.03.2006 r.
6. Uchwała Nr XXXI/282/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
7. Uchwała Nr XXXI/283/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie utworzenia Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
8. Uchwała Nr XXXI/284/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia statutu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
9. Uchwała Nr XXXI/285/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino za osiągnięcia w nauce i sporcie
10. Uchwała Nr XXXI/286/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku
11. pismo Wójta - zmiana do projektu Regulaminu w sprawie dodatkówdo wynagrodzenia ....
12. Uchwała Nr XXXI/287/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagordzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych prez Gminę Luzino w 2006 roku"
13. Uchwała Nr XXXI/288/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Wójta Gminy Luzino (H. Lange)
14. Uchwała Nr XXXI/289/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino (L. Serkowski)
15. Uchwała Nr XXXI/290/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Luzino na rok 2006
16. Uchwała Nr XXXI/291/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do reprezentowania Rady Gminy w sprawie skargi p. Marii Jóskowskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Uchwałę Rady Gminy Luzino Nr XVII/175/04 z dnia 14.10.2004r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino

17. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie wLuzinie za rok 2005
18. Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Luzino za rok 2005
19. Informacja o działalności NZOZ Ośrodek Zdrowia
20. Informacja dot. zawartego kontraktu z NFZ na leczenie stomatologiczne