Gmina Luzino
Protokół nr XXXII/2006
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Lista obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu (zał. nr 1 i nr 2).
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z dnia 30 marca 2006 r.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Wójta o realizacji uchwał Rady i ważniejszych działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Informacja Kierownika GOPS-u w sprawie wykonania budżetu w zakresie opieki społecznej, bezrobocia i dodatków mieszkaniowych.
6. Informacja Pełnomocnika ds. PiRPA z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy za rok 2005.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005
a) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2005;
b) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2005;
c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2005.
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2006;
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych;
c) nabycia nieruchomości pod drogę gminną w Sychowie;
d) zamiany nieruchomości pod drogę gminną w Sychowie.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wnioski zaproszonych gości.
11. Głos publiczności.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z par. 76 ust. 1 i ust 2 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz otworzył XXXII sesję. Po sprawdzeniu listy obecności Radnych, prowadzący obrady stwierdził prawomocność obrad. Na wstępie w sesji uczestniczyło 12 Radnych, co stanowi 80 % ustawowego składu Rady i upoważnia do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady przywitał Radnych i gości: Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, inspektora gminnego - Stefanię Sirocką, pełniącą obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Irenę Sirocką, redaktora Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy – Dariusza Rompcę, sołtysa: Zygmunta Brzezińskiego (Luzino), Marzenę Pallach (Robakowo), Bronisława Nadolskiego (Dąbrówka), Mirosława Neumullera (Sychowo), Jana Lewińskiego (Milwino), Piotra Michałek (Kębłowo), Roberta Gurskiego (Kochanowo).
Sesja odbyła się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.10 a zakończyły o 1310.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz przedstawiając proponowany porządek obrad, który Radni otrzymali w formie zaproszenia, wnioskował (zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy z dnia 20 kwietnia 2006 r. – zał. nr 3) o zamieszczenie w pkt. 8 podpunktu - „e” o treści : „podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr 711; 62; 63 i 64) w gminie Luzino” oraz o ewentualne uzupełnienie a także o jego zatwierdzenie.
Z uwagi na brak innych wniosków, Przewodniczący Rady W. Kunz poddał zmieniony proponowany porządek obrad pod głosowanie.
Radni przyjęli zaproponowany porządek XXXII sesji Rady Gminy Luzino jednogłośnie.

Ad. 1.c.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do protokołu z dnia 30 marca 2006 r.? Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał wniosek dotyczący przyjęcia protokołu nr XXXI/2006 z sesji Rady Gminy pod głosowanie? Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XXXI/2006 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r., jednogłośnie.

Ad.2.
Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przedstawił przewodniczący – W. Kunz. Informacja w załączeniu – (zał. nr 4).
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.3.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z „Informacją o działalności Wójta za okres od 30 marca 2006 r. do 27 kwietnia 2006 r., stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
„Wykaz przetargów za okres od 30 marca 2006 r. do 27 kwietnia 2006 r.” przedstawił zastępca Wójta Gminy – Andrzej Stenka. „Wykaz przetargów ...”, o którym mowa stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.4.
Wnioski Komisji:
A. Gospodarczej i Samorządu z dnia 19 kwietnia 2006 r. przedstawił przewodniczący – E. Miotke tj. cyt.
1. „ Po przeprowadzonej dyskusji w punkcie: Udzielenie głosu Stowarzyszeniu Kupców w sprawie lokalizacji na terenie Luzina sklepu wielkopowierzchniowego” ustalono kolejny termin posiedzenia Komisji w przedmiotowej sprawie na dzień 10 maja 2006 r. o godz. 14.00.
2. Komisja zapoznała się i przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Luzino za rok 2005, 6 głosami „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.
3. Omówiono projekt uchwały dotyczący:
 zmiany budżetu gminy na 2006 rok;
 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych;
 nabycia nieruchomości w celu poszerzenia drogi gminnej w Sychowie;
 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
4. Po zapoznaniu się z pismem G.E.N. GAZ ENERGIA S.A. Poznań z dnia 18 kwietnia 2006 r. podjęto przez aklamację wniosek dotyczący przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr 711; 64 i 63) w gminie Luzino, dla inwestycji pod nazwą: Gazociąg wysokiego ciśnienia PN 6,3 MPa DN108 x 4,0 mm” od miejscowości Luzino do miejscowości Rybno.
5. Po zapoznaniu się z pismem i po przeprowadzonej dyskusji podjęto wniosek dotyczący zwolnienia firmy: G.E.N GAZ ENERGIA S.A. ul. Obornicka 235; 60 – 650 Poznań z:
 opłaty w wysokości 50 % za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych;
 podatku 2 % od budowli na okres 3 lat, 9 głosami „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się”.
6. Rozważano propozycję dotyczącą dzierżawy boiska sportowego (mienia gminnego) w Luzinie przez Sportową Spółką Akcyjną reprezentowaną przez p. L. Łukowicza.”
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zadał pytanie Radnym: czy mają jakieś zapytania do wniosku w sprawie zwolnienia firmy: G.E.N. GAZ ENERGIA S.A., ul. Obornicka 235; 60 -650 Poznań z opłaty w wysokości 50 % za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz podatku 2 % od budowli na okres 3 lat, a następnie poddał go pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek wyżej wymieniony jednogłośnie.
B. Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 18 kwietnia 2006 r. zaprezentował jej zastępca przewodniczącego W. Kunz, tj. cyt.
1. „Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Przedszkola Publicznego, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki oraz Gminnego Klubu Sportowego.
2. Rozpatrywano sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok w zakresie oświaty, kultury i sportu. Podjęto wniosek dotyczący przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu w temacie oświata, kultura i sport, 7 głosami „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymującymi się”.
3. Omówiono sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w gminie Luzino za rok 2005.
4. Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie:
 zmiany budżetu gminy na 2006 rok;
 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych;
 nabycia nieruchomości w celu poszerzenia drogi gminnej w Sychowie.
5. Rozpatrywano sprawę dotyczącą: dzierżawy gruntów pod budowę kortów tenisowych i określenia zasad sponsorowania drużyny piłkarskiej. Podjęto wniosek dotyczący przygotowania dwóch projektów umów, w tym projektu umowy w sprawie dzierżawy gruntów pod budowę kortów tenisowych i projektu umowy w sprawie określenia zasad sponsorowania drużyny piłkarskiej, jednogłośnie.”
/Radni nie podjęli dyskusji./
C. Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 11 kwietnia 2006 r. przedstawiła jej przewodnicząca – M. Licau, tj. cyt.
- „Komisja zapoznała się ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2005 rok”. Podjęto wniosek dotyczący przyjęcia „Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005” w temacie: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednogłośnie.
- Wysłuchano informacji w sprawie możliwości wykorzystania Funduszy Strukturalnych z Unii Europejskiej w oparciu o: „Sektorowy Program Operacyjny”, Restrukturyzację i Modernizację Sektora Żywnościowego” oraz program „Rozwoju Obszarów Wiejskich”.
- Omówiono projekt uchwały dotyczący:
a) zmiany budżetu gminy na 2006 rok;
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych;
c) nabycia nieruchomości w celu poszerzenia drogi gminnej w Sychowie.”
/Radni nie podjęli dyskusji./
E. Statutowej z dnia 04 kwietnia 2006 r. zaprezentował przewodniczący W. Zaczek, stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Przewodniczący odczytał opinię prawną na zadane pytania: czy w każdym sołectwie może być uchwalony w statucie inny system wyborów organów? Jak powinny wyglądać konsultacje z mieszkańcami w kwestii uchwalenia statutu, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu?
/Radni nie podjęli dyskusji./
F. Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2006 r. przedstawiła jej przewodnicząca – M. Sicha, cyt.
- „Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2005 rok i z informacją o wykonaniu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2005.
- Omówiono projekt uchwały dotyczący:
 zmiany budżetu gminy na 2006 rok;
 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych;
 nabycia nieruchomości w celu poszerzenia drogi gminnej w Sychowie”.
/Radni nie podjęli dyskusji./
/Na obrady Rady Gminy przybył Komendant Powiatowy Policji nadkomisarz Tomasz Ziemann./

Ad.5.
Pełniąca obowiązki Kierownika GOPS-u – Irena Sirocka zapoznała Radnych z „Informacją z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2005 r.”, stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.6.
„Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2005” zaprezentowała pełnomocnik ds. Pi RPA – U. Topp. Sprawozdanie w załączeniu - zał. nr 10
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.7.a.
„Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Luzino za rok 2005” przedstawili: Wójt Gminy – J. Wejer i Skarbnik Gminy – M. Stolc. Sprawozdanie w załączeniu – zał. nr 11.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – S. Cejrowski zaprezentował opinię Komisji dotyczącą wykonania budżetu gminy za rok 2005 stanowiąca załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
/Na sesję przybył radny Z. Koszałka./

Ad.7.b.
Radni nie podjęli dyskusji nad „Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2005”.

Ad.7.c.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – S. Cejrowski zapoznał Radnych z:
 wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, cyt. (...) „Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz mając na celu kryterium gospodarności, celowości, legalności i rzetelności wydatkowania środków finansowych WNIOSKUJE O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM Wójtowi Gminy Luzino za rok budżetowy 2005.UZASADNIENIE. W trakcie szczegółowej analizy wykonania budżetu za rok 2005 na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedstawionych przez Wójta Gminy dokumentów, jak również pozytywnej opinii z wykonania budżetu za 2005 rok, wniosek o udzielenie absolutorium jest w pełni uzasadniony. (...)”
 uchwałą nr 75/III/2006 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2006 r. dotyczącą opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok Gminy Luzino, stanowiąca załącznik nr 13do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapoznał Radnych z uchwałą Nr 61/III/2006 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie zaopiniowania pozytywnego wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok, stanowiąca załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Przewodniczący stwierdził m.in., że skład orzekający RIO uznał, iż „Komisja Rewizyjna Rady Gminy Luzino wywiązała się z obowiązku nałożonego na nią postanowieniami art.18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) bowiem sformułowała swoją opinię o wykonaniu budżetu w oparciu o własne ustalenia wynikające z przeprowadzonych kontroli oraz sprawozdań Wójta stwierdzając, że budżet został wykonany prawidłowo, z punktu widzenia kryterium gospodarności, celowości, legalności i rzetelności.” Następnie na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - S. Cejrowskiego złożył serdeczne podziękowania Komisji za wykonanie prac zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
Ad.7.d.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 i udzielenia Wójtowi Gminy Luzino absolutorium za rok 2005, cyt. (...) „Rada Gminy, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Luzino za rok 2005, przyjmuje je w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Po przyjęciu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Luzino oraz biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania Budżetu Gminy za rok 2005 i jej wniosek w sprawie udzielenia absolutorium, jak również mając na względzie pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku, Rada Gminy Luzino udziela absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.” Potem prowadzący obrady zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś uwagi bądź zapytania?
Z uwagi na brak mówców, poddał projekt uchwały dotyczący rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 i udzielenia Wójtowi Gminy Luzino absolutorium za rok 2005, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXII/292/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 i udzielenia Wójtowi Gminy Luzino absolutorium za rok 2005, 14 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”. Uchwała w załączeniu – zał. nr 15.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – S. Cejrowski wręczając wiązankę kwiatów Pani M. Stolc - Skarbnikowi Gminy – złożył serdeczne podziękowanie za wykonanie budżetu i prowadzenie w prawidłowy sposób gospodarki finansowej gminy. Przewodniczący Rady złożył podziękowanie i słowa uznania Skarbnikowi Gminy i Wójtowi Gminy.,
Wójt Gminy – J. Wejer podziękował Radnym Rady Gminy Luzino za udzielenie absolutorium.
/Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę./

Ad.8.a.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok. Potem prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi bądź pytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu gminy na 2006 rok, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXII/293/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu – (zał. nr 16).
/Radna M. Licau i radna M. Sicha nie wzięły udziału w głosowaniu, ponieważ opuściły salę obrad./

Ad.8.b.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych.
Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych z zapytaniem: czy mają jakieś uwagi bądź pytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXII/294/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu – zał. nr 17.
/Radna M. Licau i radna M. Sicha nie wzięły udziału w głosowaniu, ponieważ opuściły salę obrad./

Ad.8.c.
Wójt Gminy – J. Wejer przedstawił projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości we wsi Sychowo (stanowiące własność p.p. Kielińskich) w celu poszerzenia drogi gminnej. Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXII/295/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu – zał. nr 18.
/Radna M. Licau i radna M. Sicha nie wzięły udziału w głosowaniu, ponieważ opuściły salę obrad./
Wójt Gminy – J. Wejer przedstawił projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości we wsi Sychowo (stanowiąca własność p. Grzenkowicza) w celu poszerzenia drogi gminnej.
Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów, zarządził głosowanie poddając projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXII/296/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu – zał. nr 19.
/Radna M. Licau i radna M. Sicha nie wzięły udziału w głosowaniu, ponieważ opuściły salę obrad./
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Sychowo (działki nr 259/1 obszaru 173 m2) w celu poszerzenia drogi gminnej. Potem zapytał Radnych, czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów, zarządził głosowanie poddając projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXII/297/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu – zał. nr 20.
/Radna M. Licau i radna M. Sicha nie wzięły udziału w głosowaniu, ponieważ opuściły salę obrad./
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości we wsi Sychowo (stanowiąca własność p.p. Milka) w celu poszerzenia drogi gminnej. Następnie zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców, zarządził głosowanie poddając projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości w Sychowie pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXII/298/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu – zał. nr 21.
/Radna M. Licau i radna M. Sicha nie wzięły udziału w głosowaniu, ponieważ opuściły salę obrad./

Ad.8.d.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapoznał Radnych z treścią projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Potem zapytał Radnych, czy mają jakieś uwagi bądź zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem pytań, poddał projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXII/299/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu – zał. nr 22.
/Radna M. Licau i radna M. Sicha nie wzięły udziału w głosowaniu, ponieważ opuściły salę obrad./

Ad.8.e.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr 711,62, 63 i 64) w gminie Luzino. Potem zapytał Radnych, czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr 711,62, 63 i 64) w gminie Luzino, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXII/300/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr 711,62, 63 i 64) w gminie Luzino, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu – zał. nr 23.
/Radna M. Licau i radna M. Sicha nie wzięły udziału w głosowaniu, ponieważ opuściły salę obrad./

Ad.9.
W temacie: „Interpelacje i zapytania Radnych” głos zabrał:
1. Radny K. Herbasz, który zapytał: kiedy zostanie sprzedany budynek gminny w Milwinie?
2. Radny W. Zaczek, który zadał pytanie: czy ze strony gminy nie zastosowano za daleko idącą pomoc w stosunku do rodzin z Sychowa, którym spłonął dom mieszkalny? Czy nie robi się jakiegoś precedensu dla innych mieszkańców? Następnie zgłosił wniosek w sprawie:
- sprawdzenia a potem o ewentualną zmianę zapisu na tabliczce zamieszczonej na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie, iż jest to obiekt poprotestancki.
- postawienie kilka tablic „Zakaz składowania śmieci” na nieruchomości, na której zaplanowano „budowę centrum Luzina”.
3. Przewodniczący Rady Gminy W. Kunz zadał pytanie: czy Wójtowi coś wiadomo na temat dodatkowej działalności, czy rozszerzonych zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie, ponieważ od miesiąca instytucja ta jest czynna do godz. 23.00 lub 24.00?

Ad.10.
W punkcie: „Wnioski zaproszonych gości” głos zabrał:
 Sołtys wsi Luzino – Z. Brzeziński, który zapytał: czy zakupiono i kiedy zostaną postawione pojemniki do segregacji śmieci na terenie Luzina?
 Sołtys wsi Sychowo – M. Neumuller – zapytał: kiedy odbędzie się spotkanie z właścicielami nieruchomości w sprawie ustalenia odpłatności za grunty przekazane pod drogę?
 Sołtys wsi Kochanowo – R. Gurski zwrócił się z zapytaniem: kiedy zostanie uchylony „zakaz trzymania ptactwa domowego” w pomieszczeniach zamkniętych?

Ad.11.
Pominięto punkt o brzmieniu: „Głos publiczności”, ponieważ żadne osoby nie zapisały się na: „Listę mówców”.

Ad.12.
W punkcie: „Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski” głos zabrał Wójt Gminy – J. Wejer, który stwierdził m.in., że:
- najprawdopodobniej na czerwiec zostanie przygotowana dokumentacja dotycząca sprzedaży mieszkań gminnych w Milwinie.
- zaoferowano pomoc rodzinom (dziesięciorgu osobom), które straciły dach nad głową. Uważał, że zaproponowana pomoc nie jest jakąś wygórowaną pomocą. Mieszkańcy ci dalej będą żyli bardzo skromnie. Nie wybudują żadnego luksusowego obiektu, ponieważ byli i są w trudnej sytuacji materialnej. Nie mieli i nie mają żadnych oszczędności. Wspomagani byli finansowo przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jedna z trzech rodzin mieszkających w tym obiekcie, który spłonął, otrzymywała zasiłek stały. Tylko w jednej rodzinie oboje małżonków pracuje zawodowo. Ponadto obiekt nie był ubezpieczony, a zatem nie otrzymają żadnego odszkodowania. Dlatego postanowiono ze środków samorządowych sfinansować im wykonanie projektu technicznego w celu pozyskania pozwolenia na odbudowę obiektu wraz z jednym dodatkowym pomieszczeniem o powierzchni bodajże 4 m2 , o które zabiegała jedna rodzina, pragnąca sfinansować tę część z własnych środków finansowych. Zakupiła już materiały budowlane na tę część. Koszty wykonania projektu technicznego i pozwolenia wyniosą ok. 1.500 zł, które nie zmienią się w związku z dobudową tego jednego pomieszczenia. Rodziny te podjęły decyzję o odbudowie obiektu, nie chciały zająć mieszkań socjalnych w Kochanowie. Wspomagane są przez firmy, zakłady, parafię, sąsiadów, mieszkańców. Nadleśnictwo zakłada przekazać im 15 m drewna. Firma „WAKOZ” najprawdopodobniej przekaże beton, materiały itd. Wójt uważał, że rodzinom trzeba pomóc, jeżeli zdarzyło się nieszczęście. I tak bardzo dobrze, że nikt z nich nie spłonął.
- wystąpi do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie o wyjaśnienie kwestii, o której mówił Przewodniczący Rady Gminy.
- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów stałych i że one na razie są postawione na terenie oczyszczalni ścieków. Pracownicy porządkowi, (po uprzątnięciu ulic i dróg), przygotują miejsca na terenie Luzina ich lokalizacje. Oznajmił, że z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną zakupione dodatkowe pojemniki, które będą usytuowane przy szkołach.
- na początku maja br. podjedzie do właścicieli nieruchomości, którzy przekazali grunty na poszerzenie drogi w Sychowie celem ustalenia wysokości odpłatności za grunty.
- nie uchylono jeszcze zarządzenia dotyczącego „trzymania drobiu w pomieszczeniach zamkniętych” i że to najprawdopodobniej nastąpi z dniem 01 maja 2006 r.

Ad.14.
W punkcie: „Wolne wnioski i informacje” głos zabrał/ła:
- Radny S. Cejrowski, który poprosił o zlikwidowanie dziury w nawierzchni jezdni ul. Strzebielińskiej (w ok. wiaduktu - wjeździe na ul. Lipową) w Luzinie oraz o poszerzenie drogi prowadzącej do zabudowania p. M. Pionke w Luzinie.
- Radny E. Słowi – poprosił o dostarczenie kosza na śmieci na boisko sportowe w Robakowie. Zadał pytanie: czy rodziny, którym spłonął dom otrzymają styropian?
- Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnemu Słowi, że jutro będzie w Sychowie i że podejmie rozmowy z mieszkańcami na temat ich potrzeb.
- Radny M. Licau poprosiła o naprawienie dziur w drodze powiatowej Wyszecino – Tępcz i zgłoszenie w Zakładzie Energetycznym, że nie pali się jedna lampa w Tępczu.
- Radny E. Słowi – zapytał: czy zostaną zawieszone lampy uliczne, które zakładano założyć wiosną bieżącego roku?
- Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnemu Słowi, że nie tylko w Robakowie zostaną zawieszone lampy ale w Dąbrówce i Sychowie.
- Sołtys wsi Kębłowo – P. Michałek zgłosił wniosek o zlikwidowanie dziur w jezdni ulicy Wiejskiej (drogi powiatowej) w Kębłowie.
- Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, że sprawy dotyczące remontów dróg powiatowych są zgłaszane co drugi dzień do Zarządu Dróg Powiatowych.

Ad.14.
W punkcie „Sprawy różne” głos zabrał:
Wójt Gminy – J. Wejer informując, iż w dniu 30 kwietnia 2006 r. w Sychowie i Zelewie odbędą się eliminacje Ligi Sołeckiej o „Puchar Wójta Gminy Luzino” , (Grupa „A” – Sychowo, Robakowo, Wyszecino, Kębłowo, Tępcz. Grupa „B” – Zelewo, Milwino, Dąbrówka, Luzino, Kochanowo) i że 3 maja 2006 r. o godz. 11.00 na boisku w Kochanowie odbędzie się finał rozgrywek.
Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz, Wójt Gminy – Jarosław Wejer, Komendant Powiatowy Policji - nadkomisarz Tomasz Ziemann i Komendant Komisariatu Policji w Luzinie – Jacek Kilanowski złożyli Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej a zarazem Kierownikowi Rewiru Dzielnicowych – S. Cejrowskiemu, odchodzącemu z dniem 30 kwietnia 2006 r. na emeryturę, serdeczne podziękowania za współpracę przy realizacji zadań samorządowych, w tym dotyczących bezpieczeństwa, porządku publicznego na terenie gminy Luzino.

Ad.15
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podziękował Radnym i gościom za przybycie i uczestnictwo w obradach. Podał informacyjnie, iż najbliższa sesja odbędzie się pod koniec czerwca br. Następnie zgodnie z par. 87 Statutu Gminy Luzino zamknął obrady XXXII sesji Rady Gminy Luzino. Posiedzenie zakończono o godz. 13.10.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał protokołu pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, zaś drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.
==================================================
załączniki:
1. Lista obecności Radnych,
2. lista obecności gości,
3. wniosek Wójta Gminy Luzino o wprowadzenie zmiany w porządku obrad sesji

4. Informacja Przewodniczącego RG o działaniach w oresie międzysesyjnym (30.03.2006-27.04.2006 r.),
5. Informacja z działalności Wójta za okres 30.03.-26.04.2006 r.,
6. Wykaz przetargów za kores 30.03.127.04.2006 r.

7. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Statutowej w dniu 04.04.2006 r.,
8. Opinia prawna w zakresie wyborów sołtysa i trybu konsultacji projektu statutu z mieszkańcami

9. Informacja z realizacji zadań GOPS za 2005 rok
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luzinie za rok 2005
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Luzino za rok 2005
załączniki do sprawozdania budżetowego:
- Informacja GOPS dot. zwrotu dotacji rządowej w 2005 r.
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2005
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za 2005 rok
- Sprawozdanie z wykonania budżetu GOSRiT za 2005 rok
12.Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za rok 2005 oraz wniosek o absolutorium
- Protokół kontrolny Komisji Rewizyjnej z dnia 17.08.2005 r.
- Protokół kontrolny Komisji Rewizyjnej z dnia 18.10.2005 r.
- Protokół kontrolny Komisji Rewizyjnej z dnia 17.11.2005 r.
- Protokół kontrolny Komisji Rewizyjnej z 22, 23, 27, 28 i 31.03.2006 r.
- zapytanie Komisji Rewizyjnej z dnia 23.06.2006 r. odpowiedź Wójta
13. Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 r.
14. Uchwała RIO opiniująca pozytywnie wniosek o udzielenie absolutorium za 2005 r.

- Uchwała Nr XXXII/292/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 i udzielenia Wójtowi Gminy Luzino absolutorium za rok 2005
- Uchwała Nr XXXII/293/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
- Uchwała Nr XXXII/294/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych
- Uchwała Nr XXXII/295/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 231/1, 233/1 i 232/1 w Sychowie)
- Uchwała Nr XXXII/296/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 216/10 w Sychowie)
- Uchwała Nr XXXII/297/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 259/1 w Sychowie)
- Uchwała Nr XXXII/298/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 261/1 w Sychowie)
- Uchwała Nr XXXII/299/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działek 205/6 i 260/2 w Sychowie)
- Uchwała Nr XXXII/300/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr 711, 62, 63 i 64) w gminie Luzino