Gmina Luzino
Protokół nr XXXIII/2006
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 6 lipca 2006 r.

Lista obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu (zał. nr 1 i nr 2).
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z dnia 27 kwietnia 2006 r.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Wójta o realizacji uchwał Rady i ważniejszych działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 r.
6. Informacja o stanie zaawansowania inwestycji gminnych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji dot. II etapu budowy Gimnazjum Publicznego w Luzinie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) budżetu gminy na rok 2006;
b) zatwierdzenia projektu: „Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą przyszłość”;
c) rozpatrzenia skargi na działalność wójta;
d) wprowadzenia zmiany do Uchwały NrXXXI/287/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku”.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wnioski zaproszonych gości.
10. Głos publiczności.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z par. 76 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz otworzył XXXIII sesję. Po sprawdzeniu listy obecności Radnych, prowadzący obrady stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 15 Radnych, co stanowi 100 % ustawowego składu Rady i upoważnia do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady przywitał Radnych i gości: Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta – Andrzeja Stenka, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, inspektora gminnego – Stefanię Sirocką i sołtysa wsi: (Wyszecino) - Zygmunta Wiśniewskiego, (Luzino) - Zygmunta Brzezińskiego, (Robakowo) - Marzenę Pallach, (Sychowo) - Mirosława Neumullera, (Milwino) - Jana Lewińskiego, (Kębłowo) - Piotra Michałek, (Barłomino) - Andrzeja Stenka.
Sesja odbyła się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.15 a zakończyły o 12.50.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz przedstawiając proponowany porządek obrad, wnioskował o wykreślenie pkt. 5 - „Informacji dotyczącej realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 r.”, z uwagi na to, że Pełnomocnik Wójta ds. PiRPA przebywa na urlopie i jej nie przedstawi. Tę informację omawiano na Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Potem zadał pytanie: czy ktoś ma jakieś inne wnioski bądź propozycje zmian do proponowanego porządku obrad?
Głos zabrał/ła:
 Radny K. Bober, który zadał pytanie: czy na dzisiejszą sesję przygotowano projekt uchwały dotyczący ustanowienia św. Jana Chrzciciela patronem wsi Robakowo? Oznajmił, że przy omawianiu tej sprawy na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Gospodarczej i Samorządu odniósł wrażenie, że projekt ten zostanie przygotowany na dzisiejszą sesję.
 Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnemu Bober, że projekt uchwały w sprawie ustanowienia patrona dla wsi Robakowo jak i inne nie zostały przygotowane, z uwagi na to, że Komisje Rady odbyły się za późno, przed terminem sesji. Np. Komisja Gospodarcza i Samorządu odbyła się 28 czerwca 2006 r. (w środę), zaś Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 30 czerwca 2006 r. (w piątek). Zgodnie ze statutem i ustawą o samorządzie gminnym zaproszenia na sesję muszą być wysłane wraz załącznikami, tj. m.in. z projektami uchwał na 7 dni przed jej terminem. Dlatego między innymi nie przygotowano projektów uchwał. Stwierdził, że zostaną one przygotowane na sesję sierpniową. Uważał, że na ich temat, na Komisjach nie będzie dyskusji, ponieważ propozycje te zostały poparte przez dwie Komisje. Poinformował Radnych, że poprosił wnioskodawcę o uzupełnienie uzasadnienia do projektu uchwały o część historyczną.
 Radna G. Kasprzyk poprosiła Wójta o przedstawienie opinii prawnej na zadane pytanie Kupców, na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Samorządu dotyczące wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino, tj. czy jakakolwiek zmiana w miejscowym planie (...) spowoduje odszkodowanie? Stwierdziła m.in., że Pan Wójt dwa miesiące temu na Komisji nie odpowiedział Kupcom na zadane przez nich pytanie.
 Wójt Gminy – J. Wejer stwierdził, że sprawę tę wyjaśniano na Komisji Gospodarczej i Samorządu i że na zadane pytanie: czy zmiana do planu spowoduje wypłaty odszkodowań, nie będzie jasnej odpowiedzi, bo pytanie to należałoby rozszerzyć, o to jakie ograniczenia zostaną wprowadzone. Kupcy zadali pytanie, czy zmiana do planu spowoduje wypłaty odszkodowań? Oznajmił, jeżeli zmiana do planu będzie pomyślnie po stronie zainteresowanych, to nie spowoduje żadnych konsekwencji finansowych, natomiast jeżeli zostaną wprowadzone jakieś ograniczenia, to zainteresowani mogą wystąpić o odszkodowanie i że tę sprawę bardzo szeroko omawiano na Komisji oraz że przedstawił ją radca prawny Urzędu. Oznajmił, że przedstawiciel prawny Kupców sprecyzował pytanie, na które została udzielona odpowiedź.
 Radna G. Kasprzyk poprosiła o opinię prawną, ponieważ do dnia dzisiejszego jej nie otrzymała, a jako radna chciałaby wiedzieć, bo musi wypracować konkretne stanowisko w tej sprawie, ponieważ chodzi o rodziny lokalnych przedsiębiorców, o ich pracę. Zaznaczyła, że radny musi wiedzieć: czy jego opinia w sprawie rodzi proceder odszkodowawczy, czy też nie? Dodała też m.in., że sprawa jest poważna, ponieważ Kupcy protestują, a Wójt ma problemy z przedstawieniem „najmniejszej opinii prawnej w przeciągu czterech miesięcy”.
 Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz przerwał wypowiedź Radnej Kasprzyk, informując, że realizowany jest punkt: „sprawy regulaminowe” - ppkt. „b”– „przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad”.
 Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi Radnej Kasprzyk, twierdząc, że na spotkaniu z Kupcami została udzielona odpowiedź i że do dnia dzisiejszego nie sformułowali drugiego pytania. Jeżeli tego nie zrobią to nie otrzymają odpowiedzi, bo jak można udzielić odpowiedzi na nie zadane pytanie, natomiast jeżeli sformułują pytanie konkretne, to dostaną opinię prawną.
 Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zaprosił Radną Kasprzyk do dalszej dyskusji w w/w temacie w punkcie „13” porządku obrad. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś inne propozycje do proponowanego porządku obrad?
 Radna G. Kasprzyk wyraziła swoje wątpliwości dotyczące propozycji Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie wykreślenia pkt. 5 z porządku obrad, z uwagi na to, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej podjęto wniosek, który powinien być realizowany od września br. Uważała, że w/w temat powinien być przedmiotem obrad Rady.
 Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odpowiedział Radnej Kasprzyk, że „Informację dotyczącą realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 roku”, powinien przedstawić Pełnomocnik Wójta ds.PiRPA w formie pisemnej, żeby można było ją odczytać Radzie, natomiast Pełnomocnik do dnia dzisiejszego takiej informacji nie przedłożyła. Następnie poinformował Radną Kasprzyk, że wnioski Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, które przyjęto na posiedzeniu zostaną przedstawione w punkcie „4” porządku obrad i że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wniosek, w tej konkretnej sprawie został przyjęty przez Radę. Przewodniczący obrad ponownie zadał pytanie: czy w kwestii formalnej, ktoś z Radnych chciałby zabrać głos?
W związku z brakiem mówców Przewodniczący Rady poddał wniosek dotyczący:
a) wykreślenia z porządku obrad punktu 5 pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym podjęli w/w wniosek jednogłośnie.
b) przyjęcia proponowanego porządku obrad XXXIII sesji pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli proponowany porządek obrad jednogłośnie.

Ad.1.c.
Przewodniczący Rady – W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do protokołu z dnia 27 kwietnia 2006 r.?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał wniosek dotyczący przyjęcia protokołu nr XXXII/2006 z sesji Rady Gminy pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XXXII/2006 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2006 r., jednogłośnie.

Ad.2.
Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przedstawił prowadzący – W. Kunz. Informacja w załączeniu - (zał. nr 3).
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.3.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z „Informacją z działalności Wójta za okres od 27 kwietnia 2006 r. do 05 lipca 2006 r.”, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ponadto poinformował Radnych o tym, że w dniu dzisiejszym (06 lipca 2006 r.) otrzymał odpis „Postanowienia” Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z dnia 14 czerwca 2006 r. - cyt. „Na posiedzeniu niejawnym w sprawie rozpatrzenia wniosku gminy Luzino o wstrzymanie decyzji Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie skargi gminy Luzino na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 grudnia 2005 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości postanowiono wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji”, dotyczącej ulicy dojazdowej do oczyszczalni ścieków. Podał też informacyjnie, że toczy się postępowanie administracyjne przed Wojewodą w sprawie przejęcia drogi w myśl art. 33. Oznajmił, że decyzja w tej sprawie jest jeszcze nieprawomocna, strona czyli p. Lange może odwołać się od niej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przeciągu 7 dni od dnia jej otrzymania.
„Wykaz przetargów za okres od 27 kwietnia 2006 r. do 06 lipca 2006 r. zaprezentował zastępca Wójta Gminy – Andrzej Stenka. „Wykaz przetargów...”, o którym mowa stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.4.
Wnioski Komisji:
A. Gospodarczej i Samorządu z dnia 28 czerwca 2006 r. przedstawił przewodniczący – E. Miotke, tj. cyt.
1. „Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą stanu prawnego dróg i ulic gminy Luzino oraz z wykazem obiektów komunalnych, w których przeprowadzono 5 – letnie przeglądy techniczne w 2005 roku.
2. Omówiono projekt uchwały dotyczący:
a) rozpatrzenia skargi na działalność wójta; /Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami i korespondencją /na wstępie analizy sprawy/ podjęto wniosek o zamieszczenie w oświadczeniu Rady Gminy, który stanowi załącznik do projektu uchwały, zapisu, że nie dokonano według Kpa należytej staranności przy załatwieniu tej sprawy. Wniosek podjęto 7 głosami „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się”. /Podjęto jednogłośnie wniosek dotyczący rozeznania możliwości wykonania „budowy chodnika” wzdłuż całej długości ul. Długiej, zwłaszcza przy dwóch pierwszych zabudowaniach./
b) budżetu gminy na rok 2006;
c) zatwierdzenia projektu: „Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą przyszłość”;
d) wprowadzenia zmiany do Uchwały NrXXXI/287/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku”;
a) określenia zasad dobrowolnych świadczeń finansowych ludności na realizację inwestycji „rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Luzino ul. Strzebielińska i przyległe”.
3. Komisja zapoznała się z treścią:
a) pisma T i D. Białas dotyczącego wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy z dnia 04 lipca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obejmującego działkę nr 832 położonej w Luzinie. Przyjęła przez aklamację wniosek dotyczący wyrażenia zgody na przystąpienie do wprowadzenia zmiany w w/w uchwale pod warunkiem, że właściciele nieruchomości (dz.832) spełnią następujące kryteria:
1/określą rodzaj działalności gospodarczej jaką będą prowadzili na tej działce;
2/ pozyskają zgody od sąsiadów na wprowadzenie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, obejmującego działkę nr 832;
3/ będą partycypowali w kosztach opracowania zmiany „w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, który został zatwierdzony uchwałą nr XXXVII/282/2002 Rady Gminy Luzino w dniu 04 lipca 2002 r., w wysokości 50 %.
b) prośby p. W. Bladowskiego w sprawie podjęcia interwencji w kwestii ulicy Partyzantów w Luzinie i odpowiedzią na interpelację Radnej G. Kasprzyk w tej samej sprawie.
c) pisma Mieszkańców Robakowa w sprawie ustanowienia patrona dla wsi. Komisja podjęła wniosek w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej ustanowienia patronem św. Jana Chrzciciela wsi Robakowo, jeżeli nie będzie prawnych przeciwwskazań w podjęciu tej kwestii. Wniosek podjęto jednogłośnie.
4. Po zapoznaniu się z propozycją Wójta, Komisja przez aklamację podjęła wniosek dotyczący przygotowania na najbliższą sesję projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Zielnowo, gminy Luzino (tj. działki p. Kwiatkowskiego).
5. Podjęto wniosek dotyczący wystosowania zaproszenia na następne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Samorządu p. H. Lange w sprawie podjęcia rozmów i ustalenia warunków udostępnienia drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków, do chwili uregulowania spraw własnościowych tej drogi przez inne organa państwowe, 7 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi”.
6. Omówiono projekt umowy najmu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem socjalnym, na której usytuowane jest boisko piłkarskie główne oraz boisko boczne, położonej w Luzinie. Wnioskowano o:
 nowelizację par. 3 ust. 1. - cyt. „par.3 ust.1. Z tytułu najmu Najemca opłacać będzie czynsz najmu w wysokości 100 zł netto (słownie: sto złotych zero groszy) waloryzowany co roku o stopień inflacji plus podatek VAT w wysokości 22 % rocznie.”
 nowelizację par. 4 ust. 2 lit. „b” - utrzymywanie płyty boiska (w stanie umożliwiającym prowadzenie rozgrywek piłkarskich w lidze, w której występować będzie drużyna piłkarska prowadzona przez Najemcę), przez Wynajmującego do kwoty 24.000 zł rocznie, waloryzowanej co roku o stopień inflacji i Najemcę do ponoszenia pozostałych kosztów.
 dokładne sprecyzowanie nazwy drużyny piłkarskiej Najemcy.
 przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy na najem - dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat.”
/Radni nie podjęli dyskusji./
B. Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 27 czerwca 2006 r. zaprezentował jej przewodniczący – Z. Koszałka, tj. cyt.
1. „Komisja wizytowała salę gimnastyczną w Kębłowie, II etap budowy Gimnazjum Publicznego w Luzinie i pomieszczenie rekreacyjne przy szkole w Wyszecinie.
2. Zapoznała się z planami remontów szkół i wynikami ze sprawdzianów klas szóstych szkół podstawowych.
3. Omówiła projekt uchwały dotyczący:
b) zmiany budżetu gminy na rok 2006; /Zapoznano się z pismem Z. Klotzke w sprawie wyasygnowania w budżecie gminy kwoty 6.000 zł na wydanie książki pt. „Kębłowo wieś i parafia”. Komisja przyjęła przez aklamację propozycję Wójta dotyczącą przydzielenia 5.000 zł na wydanie w/w książki./;
c) zatwierdzenia projektu: „Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą przyszłość”;
d) określenia zasad dobrowolnych świadczeń finansowych ludności na realizację inwestycji „rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Luzino ul. Strzebielińska i przyległe”;
e) wprowadzenia zmiany do Uchwały NrXXXI/287/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku”.
4. Komisja zapoznała się z treścią umowy najmu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem socjalnym, na której usytuowane jest boisko piłkarskie główne oraz boisko boczne, położonej w Luzinie.
5. Po zapoznaniu się z tekstem wniosku radnego Słowi i po przeprowadzeniu krótkiej dyskusji podjęła wniosek dotyczący przygotowania projektu uchwały w sprawie ustanowienia św. Jana Chrzciciela patronem wsi Robakowo. Wniosek wyżej wymieniony podjęto 7 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.”
/Radni nie podjęli dyskusji./
C. Rewizyjnej przedstawił przewodniczący S. Cejrowski, tj.
1. w dniu 16 maja 2006 r. Komisja przeprowadziła kontrolę w temacie: Analiza wydatkowania środków finansowych na remonty w placówkach oświatowych w 2005 roku. Przyjęła wniosek - cyt. „Remonty szkół wykonano zgodnie z planem.”
2. w dniu 25 maja 2006 r.; 01 czerwca 2006 r. i 21 czerwca 2006 r. przeprowadzono kontrolę w temacie: „Kontrola Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie.” Ustalono wnioski:
 umieszczać informacje o działalności GOK w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy Luzino;
 dążyć do pozyskiwania funduszy spoza budżetu gminnego;
 uporządkowanie terenu przy punkcie sprzedaży drobiu – kontrola sposobu usuwania nieczystości;
 naprawa dachu i rynien na budynku GOK-u;
 uzupełnienie ogrodzenia budynku GOK-u i uporządkowanie terenu.
 Komisja Rewizyjna proponuje, aby z funduszy Rady Gminy, które przeznaczane są na „sport” utrzymywać tylko i wyłącznie „masowy sport dla dzieci i młodzieży” do 19 roku życia /włącznie/. Wniosek uzasadniony jest tym, iż obowiązkiem Rady Gminy jest propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży.
3. w dniu 29 maja 2006 r., Komisja przeprowadziła kontrolę w temacie: Analiza zadłużenia Gminy. Cyt. „Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zadłużenie gminy na dzień 29 maja 2006 r. wynosi 836.875 zł. Wnioski pokontrolne: „Pożyczka i kredyty spłacane są zgodnie z terminami ustalonymi w umowach. Zadłużenie kapitałowe gminy w stosunku do planowanych dochodów gminy w 2006 r. wynosi 3,25 %.”
W dyskusji głos zabrał/ła:
Radna G. Kasprzyk, która zadała pytanie: jaka jest kwota zadłużenia gminy?
Przewodniczący Komisji – S. Cejrowski odpowiedział, że zadłużenie na dzień 29 maja 2006 r. wynosi 836.875 zł.
Radna G. Kasprzyk – zadała kolejne pytanie: Czy Komisja Rewizyjna zajęła się kontrolą tematu wynikającego z protokołu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Oznajmiła, że NIK zwróciła uwagę na to, że prowadzona jest wadliwie procedura przetargowa?
Przewodniczący Komisji – S. Cejrowski odpowiedział Radnej Kasprzyk, że Komisja Rewizyjna nie otrzymała takiego zlecenia od Rady Gminy.
D. Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 30 czerwca 2006 r. zaprezentowała jej przewodnicząca – M. Licau, tj. cyt.
1. „Komisja zapoznała się z pozytywnymi opiniami sołtysów w sprawie przeprowadzenia remontów dróg gminnych.
2. Wysłuchała informacji Przewodniczącego Rady o przygotowywaniu dożynek gminnych, której organizatorem będzie Rada i Wójt Gminy oraz Sołtysi, a patronat medialny obejmie Dziennik Bałtycki i Radio Kaszebe. Dożynki odbędą się 27 sierpnia 2006 r.
3. Omówiła projekt uchwały dotyczący:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2006;
b) zatwierdzenia projektu: „Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą przyszłość”;
c) wprowadzenia zmiany do Uchwały NrXXXI/287/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku”.
4. Komisja zapoznała się z pismem Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie likwidacji targowiska w Wejherowie oraz opowiedziała się za przedstawioną propozycją dotyczącą wyznaczenia nowego terenu i uruchomienia targowiska.”
/Radni nie podjęli dyskusji./
E. Statutowej z dnia 12 czerwca 2006 roku i z dnia 21 czerwca 2006 r. przedstawił jej przewodniczący W. Zaczek, tj. cyt.
1. „W dniu 12 czerwca 2006 r. Komisja zajmowała się „Kontynuacją prac nad Statutami Sołectw”. Podjęła wniosek: dokonać określenia granic poszczególnych sołectw.
2. W dniu 21 czerwca 2006 r. Komisja zakończyła prace nad statutami sołectw i podjęła wniosek o:
 ustalenie przez sołtysów przebiegu granic sołectw Robakowa z Sychowem oraz Kębłowo z Kochanowem;
 wykonanie mapek opisu granic sołectw na terenie Gminy Luzino wg numerów geodezyjnych działek, w terminie do dnia 30 września 2006 r.;
 nadanie nazw ulic w poszczególnych miejscowościach gminy;
 umieszczenie tablicy informacyjnej „Kębłowo” na drodze krajowej nr 6 (przy Strzebielinie).
 Uznała, że w chwili obecnej nie jest celowym dokonanie korekt przebiegu granic poszczególnych sołectw.”
F. Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 czerwca 2006 r. zaprezentowała przewodnicząca – M. Sicha, tj. cyt.
1. „Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą:
 wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej;
 realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 r.
 Podjęła wniosek dotyczący wystosowania pisma do Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie w sprawie przeprowadzenia, w przyszłym roku szkolnym, począwszy od września, minimum raz w kwartale, akcji przez policję (z pieskiem przeszkolonym do wykrywania narkotyków) celem sprawdzenia posiadania narkotyków u młodzieży w Gimnazjum Publicznym w Luzinie, w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy i w dyskotece „Galaktyka” w Luzinie. Wniosek podjęto jednogłośnie.
 profilaktyki wśród uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w celu wyeliminowania patologii alkoholowej.
2. Omówiono projekt uchwały dotyczący:
a) budżetu gminy na rok 2006;
b) zatwierdzenia projektu: „Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą przyszłość”;
c) wprowadzenia zmiany do Uchwały NrXXXI/287/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku”.
3. Powzięła informację o przygotowywaniu na sesję sierpniową, projektów uchwał dotyczących uchwalenia statutów sołectw i projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie Luzino.”
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.5.
„Informację dotyczącą realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 r.” wykreślono z porządku obrad.

Ad.6.
Informację o stanie zaawansowania inwestycji gminnych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji dot. II etapu budowy Gimnazjum Publicznego w Luzinie przedstawił Wójt Gminy – J. Wejer. Oznajmił, że:
1. w dniu 12 października 2005 r. podpisano umowę na „budowę hali widowiskowo-sportowej” i że do dnia dzisiejszego wykonano, zafakturowano i odebrano następujące prace: - roboty ziemne, fundamenty, część stropu piętra, część zbrojenia, izolację fundamentu, część ściany oporowej, część rusztowania, część posadzki hali, część zaplecza, elementy stalowe konstrukcji dachu, część konstrukcji dachu drewnianego, część instalacji wodno-kanalizacyjnej, na łączną kwotę 1.214.503,90 zł. Poinformował Radnych, iż w trakcie realizacji zadania wynikły roboty dodatkowe, wynikające z: transportu ziemi, wykopu i dowozu piasku, dodatkowe zbrojenie, dodatkowe ilości betonu, ze zmiany materiałów ścian – (zmieniono gazobeton na bloczki betonowe), na łączną kwotę 81.327 zł.
2. Na dzień 17 lipca 2006 r. wyznaczono otwarcie ofert na „rozbudowę sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Luzino” i że do tej pory pobrano 5 specyfikacji.
3. Zadanie: „budowa dróg” - wykonano ulicę Wschodnią w Luzinie i zakłada się utwardzić ul. Słoneczną i Dolną.
4. „Budowa chodników” – wykonano pierwszy etap budowy chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu i Robakowskiej w Luzinie. Wykonano łącznie 464 mb. Obecnie trwają prace na ulicy Młyńskiej w Luzinie. Rozstrzygnięto przetarg na budowę chodnika ulicy Wiejskiej w Kębłowie i Robakowie. Następne przetargi dotyczące budowy chodników odbędą się w okresie późniejszym.
5. „Oświetlenie uliczne” – nowe punkty świetlne zostaną ustawione głównie w miejscach wskazanych przez mieszkańców wsi na zebraniach wiejskich i radnych. Nowe punkty uliczne zostaną zamontowane we wrześniu br.
6. „Wiaty autobusowe” zostaną najprawdopodobniej postawione w sierpniu br.
W dyskusji głos zabrał/ła:
1. Radna G. Kasprzyk – zapytała Wójta: kiedy Pan przewiduje zakończenie inwestycji – „budowa hali widowiskowo – sportowej”?
2. Wójt Gminy - J. Wejer odpowiedział Radnej Kasprzyk, że zgodnie z umową zadanie zostanie wykonane do 31.03.2007 r. i że na razie nic nie wskazuje na to, żeby termin ten został przekroczony, a wręcz odwrotnie, wykonawca sugeruje, że być może prace zostaną zakończone prędzej, z uwagi na okres zimowy.
3. Radna G. Kasprzyk zadała kolejne pytanie dotyczące tej inwestycji: czy zostanie wykonany stan surowy zamknięty? Czy inwestycja zostanie całkowicie zakończona?
4. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnej, iż zgodnie z umową zostanie oddana sala do użytkowania łącznie z posadzkami i ze wszystkimi innymi elementami np. z koszami podwieszanymi oraz zostanie wykonany częściowo parking przed obiektem.
5. Radny B. Kunz zapytał: czy cała ulica Słoneczna zostanie utwardzona?
6. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnemu B. Kunz, że zaprojektowano częściowe wykonanie ulicy Słonecznej, tj. odcinek od ul. Młyńskiej do ul. ulicy Wschodniej w Luzinie.
/Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę./

Ad.7.a.
Skarbnik Gminy – M. Stolc zapoznała Radnych z projektem uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok . Omówiła bardzo szczegółowo załączniki.
Potem prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem: czy mają jakieś uwagi bądź zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów przewodniczący obrad poddał projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu gminy na 2006 rok pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXIII/301/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 06 lipca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006, 12 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”. /Radni: E. Słowi, J. Schulz i K. Herbasz nie wzięli udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad./. Uchwała, o której mowa wyżej w załączeniu.

Ad.7.b.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu: „Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą przyszłość”.
Przewodniczący obrad zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś uwagi, zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia projektu: „Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą przyszłość” pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXIII/302/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia projektu: „Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą przyszłość”, 12 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”. /Radni: K. Herbasz, E. Słowi i J. Schulz nie wzięli udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad./ Uchwała w załączeniu.

Ad.7.c.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino oraz z załącznikiem nr 1 – „Oświadczeniem.”
Głos w dyskusji zabrał/ła:
 Radny K. Bober zgłosił wniosek, aby w załączniku nr 1 do uchwały – Oświadczeniu - napisać, że skarga p. A. Pałasz w kwestii dotyczącej cyt. „nieudzielenia odpowiedzi”, jest zasadna, ponieważ skarżąca nie otrzymała odpowiedzi z Urzędu Gminy w przeciągu dwóch miesięcy. Potem przedstawił treść: art. 35 Kpa – cyt. „Organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki”; art. 37 Kpa – cyt. „Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.”; art. 38 Kpa - cyt. „Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art.37 par. 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.” Powiedział, że Pani Pałasz napisała skargę do „organu wyższego stopnia” i powtórzył treść w/w wniosku. Apelował do Radnych, aby w oświadczeniu zawrzeć takie zdanie, że skarga w kwestii „nieudzielenia odpowiedzi” jest zasadna, gdyż minął termin dwóch miesięcy, a Pani Pałasz nie otrzymała odpowiedzi i że należy wskazać osobę, która nie udzieliła odpowiedzi, bo to nie Urząd Gminy nie udzielił odpowiedzi, tylko konkretny pracownik. Uważał, że ta skarga jest zasadna.
 Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi Radnego K. Bober twierdząc, że p. A. Pałasz nie skarży się, że nie dostała odpowiedzi, tylko skarży się, (i to też potwierdza pismo Wojewody), że nie zostały zrealizowane jej wnioski. Potem Wójt odczytał fragment pisma: Wojewody, cyt. „Na podstawie art.231 Kpa przekazuje skargę p. A. Pałasz na Wójta Gminy Luzino dot. zagrożeń na drodze i bezczynności Wójta w tej sprawie do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.” i fragment pisma p. Pałasz.
 Radny K. Bober - w związku z przedstawionymi argumentami Wójta poprosił o wykreślenie z pierwszego zdania „Oświadczenia” – cyt. „Rada Gminy Luzino uznaje skargę Pani Pałasz, na działalność Wójta Gminy, dotyczącą nieudzielenia odpowiedzi na pismo w kwestii poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Kościelnej i Długiej w Luzinie i niezrealizowania niektórych wniosków zawartych w tym piśmie, za bezzasadną.” - wyrazów: cyt. „nieudzielenia odpowiedzi na pismo”. Uważał, że pozostawienie tych wyrazów, w wersji proponowanej mija się z przedstawionym argumentem Wójta. Stwierdził też, że Pani A. Palasz nie musiała napisać w skardze, że nie została jej udzielona odpowiedź, ponieważ to wynika z treści skargi, że minęły dwa miesiące i że nie dostała odpowiedzi. Powiedział m.in., jeżeli z pierwszego zdania Oświadczenia” zniknie zapis „nieudzielenia odpowiedzi” wtedy, że zgodzi w 100 % z wypowiedzią Wójta.
 Wójt Gminy – J. Wejer stwierdził, że można zmienić część pierwszego zdania wykluczając zapis: „nieudzielenia odpowiedzi na pismo”, niemniej jednak zaproponował, aby w tekście pozostawiono zapis: cyt. „Reasumując, należy stwierdzić, iż faktem jest, że Urząd Gminy nie udzielił w ustawowym terminie odpowiedzi na pismo Pani Anity Pałasz, niemniej jednak błąd ten został przez organ naprawiony i organ jednocześnie przeprosił stronę za zaistniałą sytuację. Ponadto Pani Anita Pałasz pismem Urzędu z dnia 29.12.2004 r. została powiadomiona, że organem właściwym do załatwienia zgłoszonych wniosków jest Zarząd Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego, a zatem należało ich realizacji egzekwować od Zarządu Drogowego, a nie od gminy”, ponieważ sytuacja ta miała miejsce, bo przekroczono termin udzielenia odpowiedzi na pismo.
 Przewodniczący Komisji – E. Miotke poinformował Radę Gminy, że Komisja Gospodarcza i Samorządu zapoznała się z przedmiotem sprawy. Wypracowała swój wniosek, aby w „Oświadczeniu” napisać, że nie dokonano według Kodeksu Postępowania Administracyjnego należytej staranności przy załatwieniu tej sprawy. Opowiedział się za pozostawieniem w Oświadczeniu treści: cyt. „Reasumując, należy stwierdzić, iż faktem jest, że Urząd Gminy nie udzielił w ustawowym terminie odpowiedzi na pismo Pani Anity Pałasz, niemniej jednak błąd ten został przez organ naprawiony i organ jednocześnie przeprosił stronę za zaistniałą sytuację. Ponadto Pani Anita Pałasz pismem Urzędu z dnia 29 grudnia 2004 roku została powiadomiona, że organem właściwym do załatwienia zgłoszonych wniosków jest Zarząd Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego, a zatem należało ich realizacji egzekwować od Zarządu Drogowego, a nie od gminy. Wobec powyższego skargę na działalność Wójta Gminy w kwestii dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Kościelnej z ulicą Długą oraz niezrealizowania niektórych wniosków zawartych w piśmie, uznaje się za bezzasadną”. Zgłosił wniosek, aby przyjęto treść „Oświadczenia”, bez zmian.
 Radny – K. Bober ponowił wniosek, aby z pierwszego zdania „Oświadczenia” wykreślić następujące słowa: „nieudzielenia odpowiedzi na pismo”, oraz napisać jaki artykuł Kodeksu Postępowania Administracyjnego złamano, bo za niedopełnienie obowiązków określone są sankcje prawne.
 Radny – E. Miotke stwierdził, że wniosek Radnego K. Bober jest wnioskiem dalej idącym i wybiegającym poza to co przyjęła Komisja Gospodarcza i Samorządu, ponieważ ona nie zajmowała się kwestią zamieszczania w „Oświadczeniu” nazwisk pracowników, którzy nie dopełnili obowiązków. Zaznaczył w swej wypowiedzi, że Komisja nie wnioskowała o taką szczegółowość w tej sprawie, a podjęła wniosek, aby w „Oświadczeniu” znalazł się zapis o braku należytej staranności ze strony Urzędu Gminy w tej sprawie. W związku z czym jako Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek, aby przyjąć propozycję, która została przyjęta przez Komisję Gospodarczą i Samorządu, ponieważ inne kwestie, o których mówił Radny K. Bober nie były rozważane i nie były przedmiotem dyskusji.
 Radny K. Bober cyt. „Jeszcze raz proszę i apeluję do Radnych, jeżeli mamy taki zapis głosować, aby to znalazło odzwierciedlenie w protokole, że to jest niezgodne z prawem. Jeżeli my napiszemy, „Reasumując, należy stwierdzić, iż faktem jest, że Urząd Gminy nie udzielił odpowiedzi na pismo Pani Anity Pałasz (...)”, tzn. że nie udzielił zgodnie z takim a takim artykułem Kpa, to wtedy jest to pełne uzasadnienie i wtedy ma to sens. Jeżeli napiszemy w pierwszym zdaniu: „Rada Gminy Luzino uznaje skargę Pani Anity Pałasz, na działalność Wójta Gminy, dotyczącą nieudzielenia odpowiedzi na pismo w kwestii poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu (...)”, to jest to jednoznaczne, że nie zostało udzielone, w terminie.” „Ewidentnie zostało złamane prawo, powiedzieliśmy sobie o tym na Komisji Gospodarczej i Samorządu. Przedstawiono nam nie chronologię pism.”
 Wójt Gminy – J. Wejer stwierdził m.in., że Pani A. Pałasz zwraca się o jedną rzecz, o poprawę bezpieczeństwa i skarży się, że nie poprawiono bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Kościelnej i Długiej w Luzinie, niemniej jednak w piśmie, w odpowiedzi wyjaśniono tę kwestię. Zaproponował, aby w pierwszym zdaniu „Oświadczenia” wykreślić słowa: „nieudzielenia odpowiedzi na pismo” oraz pozostawiono dalszy tekst oświadczania, by ukazać chronologię wydarzeń, gdyż obejmuje rok 2004; 2005 i 2006 oraz, że wybudowano chodnik, wskazano zarządcę drogi, który jest odpowiedzialny za ten stan.
 Radny K. Bober zgłosił wniosek, aby zrezygnowano z zapisu w „Oświadczeniu”: cyt. „Reasumując, należy stwierdzić, iż faktem jest, że Urząd Gminy nie udzielił w ustawowym terminie odpowiedzi na pismo Pani Anity Pałasz (...)”
 Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podsumował dyskusję, informując, że zostały zgłoszone trzy wnioski, tj. wniosek Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Samorządu, Radnego K. Bober i Wójta Gminy. Potem za nim przystąpił do przegłosowania wniosków, ogłosił 5 minutową przerwę.
 Po przerwie Wójt Gminy – J. Wejer przedstawił wniosek, aby z pierwszego i ostatniego zdania „Oświadczenia” wykreślono słowa: „nieudzielenia odpowiedzi na pismo w sprawie”, oraz pozostawiono pozostałą treść „Oświadczenia” jako chronologiczny ciąg zdarzeń od pierwszego pisma wraz z nieudzieleniem odpowiedzi na pismo, łącznie że Pani Pałasz została przeproszona, a pracownik otrzymał upomnienie ustne za nieudzielenie w terminie odpowiedzi na pismo, żeby nie spotkać się z kolejnym zarzutem, że chcemy coś ukryć.
 Radny K. Bober zapytał: czy Pani Pałasz służy odwołanie od uchwały, którą Rada Gminy podejmie na dzisiejszej sesji?
 Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnemu Bober, po odbyciu rozmowy z radcą prawnym, że Pani A. Pałasz może zaskarżyć uchwałę Rady Gminy pod względem prawnym, jak również ponownie złożyć skargę, którą Rada Gminy będzie musiała rozpatrzyć i powiadomić organ nadzoru - Wojewodę.
 Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz przystąpił do przegłosowania wniosków, informując Radnych, że zostały zgłoszone dwa wnioski, tj. wniosek Wójta Gminy i radnego K. Bober. Wtedy Radny K. Bober zabrał głos, oznajmiając, cyt. „Nie. Mamy jedną wersję”. Potem prowadzący obrady:
a) poddał wniosek (Wójta) dotyczący wykreślenia z „Oświadczenia: (z pierwszego zdania) wyrazów: „nieudzielenia odpowiedzi na pismo” i (z ostatniego zdania) słów: „nieudzielenia, odpowiedzi na pismo sprawy” pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek, 14 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”. (Radny J. Schulz nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad.)
b) po zadaniu pytania, /czy ktoś w kwestii formalnej przed głosowaniem projektu uchwały chce zabrać głos?/, poddał projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXIII/303/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino, 14 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”. /Radny J. Schulz nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad./ Uchwała w załączeniu.

Ad.7.d.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał projekt uchwały dotyczący wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXI/287/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku”.
Następnie zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały, o którym mowa wyżej, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXXIII/304/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 6 lipca 2006 roku dotyczącą wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXI/287/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku”, 14 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymującymi się”. /Radny J. Schulz nie wziął udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad./ Uchwała w załączeniu.

Ad.8.
Radni Rady Gminy Luzino nie zgłosili interpelacji.

Ad.9.
W temacie: „Wnioski zaproszonych gości” głos zabrał:
 Sołtys wsi Wyszecino – Z. Wiśniewski, który zapytał: czy będzie remontowana droga powiatowa - Barłomino – Wyszecino – Rosochy?
 Sołtys wsi Milwino – J. Lewiński podziękował Wójtom za wyremontowanie dróg gminnych. Poprosił o położenie rury przepustowej o długości 8 mb i wyrównanie drogi prowadzącej do zabudowania p. T. Hebel zam. w Milwinie. Przedstawił krótką informację na temat grupy mieszkańców kwestionującej organizację festynu wiejskiego, który zaplanowano na dzień 9 lipca 2006 r.

Ad.10.
Punkt: „Głos publiczności” pominięto, ponieważ żaden mieszkaniec, ani przedstawiciel organizacji nie zapisał się przed sesją u Przewodniczącego Rady, na liście mówców.

Ad.11.
Punkt: „Odpowiedzi na interpelacje , zapytania i wnioski” pominięto, z uwagi na brak zgłoszonych przez Radnych interpelacji i wniosków.

Ad.12.
W temacie: „Wolne wnioski i informacje” głos zabrał:
1. Radny K. Bober – w imieniu mieszkańców poprosił o zlikwidowanie wyrw, które powstały po ostatnich opadach atmosferycznych w ulicy Dolnej i Słonecznej a także o poszerzenie przejazdu pomiędzy stawami p. Kotłowskiego, który stanowi ulicę Robakowską - drogę gminną - prowadzącą do posesji p. M. Pionke.
2. Sołtys wsi Z. Brzeziński poprosił o zamieszczenie w „Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy” informację dotyczącą lokalizacji i obsługi pojemników do segregacji śmieci.
3. Radny S. Cejrowski poprosił o zlikwidowanie nierówności w nawierzchni jezdni ulicy Strzebielińskiej (na wiadukcie) oraz o wymianę kraty na studzience kanalizacji burzowej przy posesji p. Ziemann (przy tejże ulicy).
4. Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka odpowiedział Sołtysowi wsi Wyszecino, że w bieżącym roku droga powiatowa prowadząca przez wieś Wyszecino zostanie wyremontowana. W dniu 8 maja 2006 r. odbył się pierwszy przetarg, który nie został rozstrzygnięty, ze względu na zbyt wysokie ceny oferentów. Według posiadanej informacji kolejny przetarg odbędzie się 12 lipca 2006 r. i że na jej remont przeznaczono kwotę 434.000 zł. Zakłada się położyć nowy dywanik asfaltowy o długości 1,5 km oraz wymienić płyty chodnikowe a także dokończyć nawierzchnię drogi od granicy gminy Luzino do skrzyżowania z miejscowością „Rosochy”, której nie zrobiono w ubiegłym roku. Podał informacyjnie, że drogi w Luzinie zostaną wyrównane po 10 lipca 2006 r. oraz że bruk na wiadukcie zostanie przełożony w celu zlikwidowania zagłębienia przed wjazdem na ulicę Lipową.
5. Radny K. Herbasz zadał pytanie: czy na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zostaną omówione wyniki sprawdzianów uczniów klas szóstych, które przeprowadzono 4 czerwca 2006 r.?
6. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z wynikami sprawdzianów uczniów szkół podstawowych i że one będą przedmiotem spotkania z dyrektorami szkół, w celu poprawienia sytuacji. Podkreślił w swojej wypowiedzi, że nie należy oczekiwać po roku znaczących sukcesów, ponieważ jest to proces długofalowy (3 – 4 letni).
7. Sołtys wsi Sychowo – M. Neumuller – zapytał: kiedy zostaną rozmieszczone nowe punkty świetlne w Sychowie, w kierunku Wejherowa?
8. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział, że podjęto prace przygotowawcze i, że we wrześniu zostaną zlokalizowane nowe punkty świetlne, łącznie z tymi, które w ubiegłym roku nie zamontowano.
9. Radny E. Słowi zapytał: cyt. „czy znajdą się jakieś płytki chodnikowe z odzysku”, w celu przeznaczenia ich na remont drogi prowadzącej do zabudowania p. Płotka zam. w Robakowie?
10. Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka odpowiedział Radnemu Słowi, że istnieje możliwość przekazania płyt chodnikowych (po ustaleniu ilości) na remont drogi.
11. Radny K. Bober poprosił o nawiezienie tłucznia na ul. Słoneczną, przy posesji p. Starosta, w celu zlikwidowania zagłębienia.
12. Radny J. Krauze poprosił o naprawienie drogi gminnej - ulicy Długiej w Luzinie prowadzącej do Barłomina.
13. Radny K. Herbasz zapytał: czy zostanie wymierzona i oznakowana kamieniami granicznymi droga gminna, która została przejęta?
14. Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka poinformował Radnych, że Zarząd Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego po wymierzeniu granicy ulicy Długiej i drogi prowadzącej do Barłomina i formalnym przekazaniu, Gmina przystąpi do ich remontu. Zakłada na ich remont pozyskać 20.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Ad.13.
Punkcie „Sprawy różne” głos zabrał:
Wójt Gminy – J. Wejer, który poprosił Radnych o zajęcie stanowiska w sprawie zwolnienia z płatności czynszu dzierżawnego p. J. Herbasz, w związku z wydatkowaniem na remont lokalu w Kochanowie 24 A, kwoty - 20.718,94 zł. Miesięczny czynsz dzierżawny za lokal zgodnie z umową najmu wynosi 253,85 zł. W związku z czym zwolnienie z czynszu obejmowałoby sześć lat i dziewięć miesięcy. Umowa najmu w/w lokalu została zawarta na okres 15 lat. /Zestawienie kosztów poniesionych na remont lokalu stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub pytania do przedstawionej informacji?
W związku z brakiem mówców poddał wniosek w sprawie zmiany umowy i zwolnienia z czynszu dzierżawnego na okres sześciu lat i dziewięciu miesięcy p. J. Herbasz w związku z poniesionymi kosztami remontu lokalu użytkowego w Kochanowie 24A, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli wyżej wyszczególniony wniosek jednogłośnie.

Ad.14.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podziękował Radnym i gościom za przybycie i uczestnictwo w obradach sesji. Życzył wszystkim obecnym aktywnego wypoczynku. Podał informacyjnie, że najbliższa sesja odbędzie się pod koniec sierpnia 2006 r. Następnie zgodnie z par. 87 Statutu Gminy Luzino zamknął obrady XXXIII sesji Rady Gminy Luzino. Posiedzenie zakończyło się o godz. 12.50.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał protokołu pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, zaś drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy w celu realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.

załączniki:

1. Lista obecności Radnych.
2. Lista obecności gości

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym, tj. 27.04-06.06.2006 r.
4. Informacja z działalności Wójta za okres 27.04.-05.07.2006
5. Wykaz przetargów za okres 27.04-06.07. 2006
6. Protokół Komisji Statutowej z 12.06.2006 r.
7. Protokół Komisji Stautowej z 21.06.2006 r.
8. Uchwała Nr XXXIII/301/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
9. Uchwała Nr XXXIII/302/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą przyszłość
10. Uchwała Nr XXXIII/303/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino (skarga p. Anity Pałasz)
11. Uchwała Nr XXXIII/304/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXI/287/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia &8222;Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku”#
12. Głos publiczności (brak mówców)
13. zestawienie kosztów poniesionych na remont lokalu - J. Herbasz