Gmina Luzino

- Uchwała nr I/ 1/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Luzino
- Uchwała nr I/2/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Luzino
==================================================
- Uchwała nr II/3/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rewizyjnej
- Uchwała nr II /4/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
- Uchwała nr II/5/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Gospodarczej i Samorządu
- Uchwała nr II/6/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
- Uchwała nr II/7/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- Uchwała nr II/8/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
- Uchwała nr II/9/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Statutowej
- Uchwała nr II/10/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino
==================================================
- Uchwała Nr III /11/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów na 2007rok
- Uchwała Nr III /12/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007 rok
- Uchwała Nr III /13/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- Uchwała Nr III /14/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino
- Uchwała nr III /15/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole
==================================================

- Uchwała Nr IV/16/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych
==================================================
- Uchwała Nr IV/17/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na rok 2007 (tekst uchwały wraz z objaśnieniami i załącznikami Nr 3, 3a, 4-6, 9, 10, 13 i 15),
- zał. Nr 1 - dochody budżetu na 2007 r.,
- zał. Nr 2 - wydatki budżetu na 2007 r.,
- Dożywianie uczniów,
- GFOŚiGW,
- Prognoza długu na 2007 r.,
- Przychody i rozchody,
- Zakłady budżetowe
==================================================
- Uchwała Nr IV/18/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r.
==================================================
- Uchwała Nr IV/19/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy
==================================================
- Uchwała Nr IV/20/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2007 rok"
==================================================
- Uchwała Nr IV/21/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007"
==================================================
- Uchwała Nr IV/22/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie zmiany Uchwał Nr XXXIV/311/2006, XXXIV/312/2006, XXXIV/313/2006, XXXIV/314/2006, XXXIV/318/2006, XXXIV/319/2006, XXXIV/320/2006, XXXIV/321/2006, XXXIV/322/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia statutu sołectwa
==================================================
- Uchwała Nr IV/23/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
==================================================
- Uchwała Nr IV/24/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2007 rok”

==================================================
- Uchwała Nr IV/25/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
==================================================
- Uchwała Nr IV/26/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
==================================================
- Uchwała Nr IV/27/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy
==================================================
- Uchwała Nr 29/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
- Uchwała Nr 30/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barłomino
- Uchwała Nr 31/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka
- Uchwała Nr 32/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kębłowo
- Uchwała Nr 33/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kochanowo
- Uchwała Nr 34/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sychowo
- Uchwała Nr 35/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tępcz
- Uchwała Nr 36/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wyszecino
- Uchwała Nr 37/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zelewo
- Uchwała Nr 38/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zielnowo
==================================================
- Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych
==================================================
- Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, (w tym załącznik nr 7 - środki finansowe dla sołectw)
- załącznik nr 1 - dochody,
- załącznik nr 2 - wydatki,
- załącznik nr 2A
- załacznik nr 3 - przychody
- załącznik nr 4 - plan finansowy dochodów na zadania zlecone
- załącznik nr 5 - plan finansowy wydatków na zadania zlecone,
- załącznik inwestycyjny
==================================================
- Uchwała Nr VII/41/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2007 roku
- Uchwała Nr VII/42/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach rzez Gminę Luzino w 2007 roku"
- Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Luzino Nr II/19/02 z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
- Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 844/56 w Luzinie)
- Uchwała Nr VII/45/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. Nr 87/1 w Luzinie)
- Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. 1334/1, 1334/2 w Luzinie)
- Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr 136) w gminie Luzino
- Uchwała Nr VII/48/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr 1438), wsi Zelewo (działki nr 164 i 285/4) oraz wsi Kębłowo (działki nr 561, 130, 128 i 71) w gminie Luzino
- Uchwała Nr VII/49/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 265/2 we wsi Kochanowo w gminie Luzino
- Uchwała Nr VII/50/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "wieś Kębłowo, działki nr 488, 486/2, 487/2, gmina Luzino"
- Uchwała Nr VII/51/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 183/9, 183/6, 183/7, 192, 193, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 191/7, 191/8, 191/9, 191/10, 191/11, 191/12, 191/13, 191/14, 191/15, 191/16, 191/17, 191/18, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 191/29, 191/30, 191/31, 191/32, 191/33, 191/34, 191/35, 191/36, 191/37, 191/38, 191/39, 191/40, 191/41, 191/42, 194/1, 194,3, 194/4 we wsi Luzino, gmina Luzino
- Uchwała Nr VII/52/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie powiadomienia sekretarza gminy i skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
- Uchwała Nr VII/53/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Gospodarczej i Samorządu
- Uchwała Nr VII/54/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
- Uchwała Nr VII/55/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- Uchwała Nr VII/56/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
- Uchwała Nr VII/57/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino
=================================================
- Uchwała Nr VIII/58/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2006 rok
- Uchwała Nr VIII/59/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie i Kębłowie
- Uchwała Nr VIII/60/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
==================================================
- Uchwała Nr IX/61/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, -załącznik inwestycyjny do uchwały
- Uchwała Nr IX/62/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uznania niektórych obszarów za użytki ekologiczne w Gminie Luzino
- Uchwała Nr IX/63/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/148/2004 r. Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic w Robakowie
- Uchwała Nr IX/64/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazw powstałym ulicom w Luzinie i Kębłowie
- Uchwała Nr IX/65/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr 329/42 w Kębłowie)
- Uchwała Nr IX/66/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych
- Uchwała Nr IX/67/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy
- Uchwała Nr IX/68/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
==================================================
- Uchwała Nr X/69/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
- Uchwała Nr X/70/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok
- Uchwała Nr X/71/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino
- Uchwała Nr X/72/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Barłomino (działki nr 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 33/7, 33/8, 33/12, 32 ) w gminie Luzino
- Uchwała Nr X/73/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Dąbrówka (część działki nr 126 ) w gminie Luzino
- Uchwała Nr X/74/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr cz.365, 248 ) w gminie Luzino
- Uchwała Nr X/75/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo, obręb Kębłowo (część działki nr 234) w gminie Luzino
- Uchwała Nr X/76/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działki nr 10/19, 53/7, 64/2) w gminie Luzino
- Uchwała Nr X/77/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 41/22, 32/4, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22 – 34/28, 36/50 ) w gminie Luzino
- Uchwała Nr X/78/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo, obręb Robakowo (część działki nr 208/28) w gminie Luzino
- Uchwała Nr X/79/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (część działki nr 102) w gminie Luzino
- Uchwała Nr X/80/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Zelewo (działki nr 8/1, 11, 12, 32, 49) w gminie Luzino
- Uchwała Nr X/81/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino – działki nr 1255/6, 1254, 833/2, 841, 842, 844/54, 845/6, 736, 850/7, 57/2 i 56, fragmentów wsi Kębłowo – działki nr 69/1, 69/9, 657/16, 657/10, 657/1, 657/5, 657/4, 642, 635, 634, 633, 630, 628, 627, 626, 625, 624, 622, 618, 617, 615, 612, 610, 609, 608, 607, 606, 604, 603, 587, 585, 584, 568, 564, 562, 561, 559/2, 599/3, 558, 557, 556, 555, 554, 202, 213, 203, 212, 210, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 201, 191, 179, 178, 66, 170, 124, 103, 108, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 122, 125, 57A/6LP, 130, 73, 128, 50/4LP, 67, 71, 31, 29, 26, 23, 17, 20 i 21, fragmentów wsi Zelewo – działki nr 196/1, 196/3, 196/2, 195, 194, 193, 178, 177, 176, 175, 192, 190, 167, 163, 164/2, 162/4, 164, 146, 145, 147, 139, 141, 142, 136, 135, 130, 131, 119, 112, 100, 99, 115, 92, 285, 284, 283, 282, 281/2, gm. Luzino
- Uchwała Nr X/82/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie komunalizacji działek stanowiących drogi gminne w Luzinie
- Uchwała Nr X/83/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Luzino do porozumienia o wzajemnej współpracy w celu utworzenia Lokalnej Grupy Działania
- Uchwała Nr X/84/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IX/68/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej

==================================================
- Uchwała Nr XI/85/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 27.09.2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
załącznik graficzny do uchwały
- Uchwała Nr XI/86/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 27.09.2007 r. w sprawie przejęcia w zarząd drogi powiatowej
Uchwała Nr XI/87/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 27.09.2007 r. w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejehrowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Luzino
==================================================
- Uchwała Nr XII/88/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15.10.2007 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych
- Uchwała Nr XII/89/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15.10.2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok
- Uchwała Nr XII/90/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15.10.2007 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2008 na wykonywanie transportu drogowego taksówką
- Uchwała Nr XII/91/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15.10.2007 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie i Kębłowie
- Uchwała Nr XII/92/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15.10.2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 333/50 i 333/57 w Kębłowie)
- Uchwała Nr XII/93/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15.10.2007 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/10/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006r. oraz uchwały Nr VII/57/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino
==================================================
-Uchwała Nr XIII/94/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok
- Uchwała Nr XIII/ 95/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych
-Uchwała Nr XIII/96/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu Gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

-Uchwała Nr XIII/97/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie gromadzenia środków na rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Luzino

-Uchwała Nr XIII/98/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, oraz opłat lokalnych na 2008 rok

-Uchwała Nr XIII/99/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok

- Uchwała Nr XIII/ 100/2007Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- Uchwała Nr XIII/101/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdszenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino
- Uchwała Nr XIII/102/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole
- Uchwała Nr XIII/103/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy
- Uchwała Nr XIII/104/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2008 rok”
- Uchwała Nr XIII/105/ 2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008”
- Uchwała Nr XIII/106/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

- Uchwała Nr XIII/107/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2008 rok”
- Uchwała Nr XIII/108/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie powiadomienia sekretarza gminy i skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
- Uchwała Nr XIII/109/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie sprostowania błędu (w uchwale Nr XI/87/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 27 września 2007 roku, dotyczącej rozwiązania porozumienia w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Luzino)
- Uchwała Nr XIII/110/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym
- Uchwała Nr XIII/111/2007Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
- Uchwała Nr XIII/112/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
- Uchwała Nr XIII/113/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy
- Uchwała Nr XIII/114/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sychowo, część działki nr 204 na terenie gminy Luzino
- Uchwała Nr XIII/115/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino,
działki nr 198/1 i 198/2 na terenie gminy Luzino

- Uchwała Nr XIII/116/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zelewo, działki nr: 86/8, 86/9, 86/10, 86/11, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/16, 86/17, 86/18, 86/19, 86/20, 86/21, 86/22, 86/23, 86/24, 86/25, 86/26, 86/27, 86/28, 86/29 na terenie gminy Luzino
- Uchwała Nr XIII/117/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany sposobu użytkowania gazociągu średniego ciśnienia DN 100 na gazociąg wysokiego ciśnienia przebiegającego przez teren działek nr: 1438 w obrębie geodezyjnym Luzino, 164 i 285/4 w obrębie geodezyjnym Zelewo, 561, 130, 128, 71, 64, 63 i 711 w obrębie geodezyjnym Kębłowo, gmina Luzino
- Uchwała Nr XIII/118/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. 56/7, 56/8 i 56/9 położone we wsi Tępcz)
- Uchwała Nr XIII/119/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie nadania nazw ulic w Kochanowie
- Uchwała Nr XIII/120/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr VI/46/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie inkasa na terenie sołectw Gminy Luzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów
- Uchwała Nr XIII/121/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy LUZINO na rok 2008
- uchwała Nr XIV/122/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok
- uchwała Nr XIV/123/07 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kochanowie
- uchwała Nr XIV/124/07 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie skargi Pana Marka Wenty
==================================================
- uchwała Nr XV/125/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 08.02.2008 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie wystąpienia Prokuratora Rejonowego w Wejherowie
==================================================
- Uchwała Nr XVI 126 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

- Uchwała Nr XVI 127 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

- Uchwała Nr XVI 128 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XIII/102/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole

- Uchwała Nr XVI 129 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej

- Uchwała Nr XVI 130 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 258/14 w Kochanowie)

- Uchwała Nr XVI 131 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 457/6 w Kębłowie)

- Uchwała Nr XVI 132 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 1143/1 w Luzinie)

- Uchwała Nr XVI 133 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie dzierżawy gruntu (dz. 277/2 w Kochanowie)

- Uchwała Nr XVI 134 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie dzierżawy gruntu (dz. 309 w Kochanowie)

- Uchwała Nr XVI 135 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. 661/6 i 660/7 w Luzinie)

- Uchwała Nr XVI 136 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. 660/2 w Luzinie)

- Uchwała Nr XVI 137 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. 259 w Dąbrówce)

- Uchwała Nr XVI 138 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Kębłowie

- Uchwała Nr XVI 139 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/95 Rady Gminy Luzino z dnia 09 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Luzino i we wsi Kębłowo, zmienioną uchwałą Nr XXVII/202/97 Rady Gminy Luzino z dnia 18 kwietnia 19997 r. w sprawie sprostowania nazw ulic

- Uchwała Nr XVI 140 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino, działki nr 695/1,3÷7; 696/1,4,5; 697/1, cz. 697/2, 698, cz. 107, cz. 555/6, 555/1, cz. 911, 910, 912, 913/8, cz. 913/7, cz. 913/13; 913/9÷11;625/16÷21; 625/8,9; 625/50,52,56,58,59; 624/1,2; 1450/1÷8 na terenie gminy Luzino


- Uchwała Nr XVI 141 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Milwino, działki nr 135, 136, 140, 151 i 154 na terenie gminy Luzino


- Uchwała Nr XVI 142 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino, działka nr 211/1 na terenie gminy Luzino


- Uchwała Nr XVI 143 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino, działki nr 181/3, 181/4, 181/5 na terenie gminy Luzino


- Uchwała Nr XVI 144 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo ( działka nr 725), gm. Luzino

- Uchwała Nr XVI 145 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli

- Uchwała Nr XVI 146 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2008 roku

- Uchwała Nr XVI 147 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/10/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 roku oraz uchwały Nr VII/57/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 roku a także uchwały nr XII/93/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2007 roku
w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino


- Uchwała Nr XVI 148 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wystosowania apelu do Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie działań w zakresie przebudowy skrzyżowań na drodze krajowej nr 6 w granicach administracyjnych gminy Luzino

- Uchwała Nr XVI 149 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie przebiegu przez Gminę Luzino projektowanej trasy drogi ekspresowej S – 6

- Uchwała Nr XVI 150 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie skargi Pana Henryka Lange

- Uchwała Nr XVI 151 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie skargi Pana Romana Hinc

- Uchwała Nr XVI 152 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie skargi Państwa Joanny i Tadeusza Soldatke

- Uchwała Nr XVI 153 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/117/2007z dnia 06.12.2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany sposobu użytkowania gazociągu średniego ciśnienia dn 100 na gazociąg wysokiego ciśnienia przebiegającego przez teren działek nr 1438 w obrębie geodezyjnym Luzino, 164 i 285/4 w obrębie geodezyjnym Zelewo, 561, 130, 128, 71, 64, 63 i 711 w obrębie geodezyjnym Kębłowo, gmina Luzino
=====================================================================================
- Uchwała Nr XVII/154/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2007 rok

- Uchwała Nr XVII/155/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie

- Uchwała Nr XVII/156/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie

- Uchwała Nr XVII/157/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 843/2 i 793/3 w Luzinie)

- Uchwała Nr XVII/158/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 423/69 w Kębłowie)

- Uchwała Nr XVII/159/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 624/1 w Luzinie)

- Uchwała Nr XVII/160/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały nr II/10/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 roku oraz uchwały Nr VII/57/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 roku a także uchwały nr XII/93/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2007 roku
i uchwały nr XVI/147/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino


- Uchwała Nr XVII/161/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Luizno do porozumienia w sprawie utworzenia "Północno-Kaszubskiego Klastra Edukacyjnego"

- Uchwała Nr XVII/162/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania nazwy działce 1077 stanowiącej plac, położonej w Luzinie
=====================================================================================
- Uchwała Nr XVIII/163/2008 r. Rady Gminy Luzino w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

- Uchwała Nr XVIII/164/2008 r. Rady Gminy Luzino w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 21/28 w Wyszecinie)

- Uchwała Nr XVIII/165/2008 Rady Gminy Luzino w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 380/40 i 380/47 w Kębłowie)

- Uchwała Nr XVIII/166/2008 Rady Gminy Luzino w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/156/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie

- Uchwała Nr XVIII/167/2008 Rady Gminy Luzino w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/155/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie

- Uchwała Nr XVIII/168/2008 Rady Gminy Luzino w sprawie przejęcia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działek stanowiących drogi dojazdowe

- Uchwała Nr XVIII/169 /2008 Rady Gminy Luzino w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/106/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

- Uchwała Nr XVIII/170/2008 Rady Gminy Luzino w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XVI/147/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/10/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 roku oraz uchwały Nr VII/57/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 roku a także uchwały nr XII/93/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2007 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino
===================================================================================
- Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XIX/171/2008 z dnia 14.07.2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.
- Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XIX/172/2008 z dnia 14.07.2008 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie skargi Pana Henryka Lange
==================================================================================
- UCHWAŁA Nr XX / 173 / 2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 06 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo dot. działki nr 530/2 w gminie Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/126/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2003r. (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 24 poz.521 z dnia 01 marca 2004r.) w zakresie działki 530/4
==================================================================================
- UCHWAŁA Nr XXI / 174 / 2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 sierpnia 2008 roku W SPRAWIE BUDŻETU NA 2008 ROK
- Uchwała Nr XXI /175 / 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie współdziałania Gminy Luzino z Powiatem Wejherowskim w zakresie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Kniewo – Łebno wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku ul. Wilczka w Luzinie”
- UCHWAŁA Nr XXI / 177 / 2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/138/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie nadania nazw ulicom w Kębłowie
- Uchwała Nr XXI /178 / 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (dot. Tępcz-Wyszecino, Kębłowo)
- U C H W A Ł A N R XXI / 179 / 2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr 210/41 w Sychowie)
- U C H W A Ł A N R XXI / 180 /2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie najmu gruntu (dot. działki nr 1255/6 w Luzinie - GAZ ENERGA)
- U C H W A Ł A N R XXI / 181 /2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntów (dot. działki nr 55 w Zelewie)
- U C H W A Ł A N R XXI / 182 /2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 451/10 w Kębłowie)
- Uchwała Nr XXI / 183 / 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych
====================================================================================
- Uchwała Nr XXII/ 183/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie sprostowania błędu w numerze Uchwały Nr XXI/177/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie nadania nazw ulicom w Kębłowie
- Uchwała Nr XXII/ 184/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie sprostowania błędu w numerze Uchwały Nr XXI/178/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
- Uchwała Nr XXII/ 185/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie sprostowania błędu w numerze Uchwały Nr XXI/179/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości
- Uchwała Nr XXII/ 186/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie sprostowania błędu w numerze Uchwały Nr XXI/180/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie najmu gruntu
- Uchwała Nr XXII/ 187/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie sprostowania błędu w numerze Uchwały Nr XXI/181/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntów
- Uchwała Nr XXII/ 188/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie sprostowania błędu w numerze Uchwały Nr XXI/182/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości
- Uchwała Nr XXII/ 189/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie sprostowania błędu w numerze Uchwały Nr XXI/183/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych
- Uchwała Nr XXII/ 190/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym
- Uchwała Nr XXII/ 191/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie skargi Pana Jakuba Szatkowskiego
=====================================================================================
- Uchwała Nr XXIII/ 192/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 r.
- Uchwała Nr XXIII/ 193/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 265/2 we wsi Kochanowo w gminie Luzino
- Uchwała Nr XXIII/ 194/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie wniosku o przejęcie do zasobu gminnego dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych
- Uchwała Nr XXIII/ 195/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie wniosku o przejęcie przez gminę działki nr 624/1 położonej w Luzinie
- Uchwała Nr XXIII/ 196/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach członków ochotniczych straży pożarnych
- Uchwała Nr XXIII/ 197/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2009 na wykonywanie transportu drogowego taksówką
- Uchwała Nr XXIII/ 198/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Polskiego Projektu 400 Miast
- Uchwała Nr XXIII/ 199/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIV/123/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Kochanowie
- Uchwała Nr XXIII/ 200/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 245/5 w Luzinie)
- Uchwała Nr XXIII/ 201/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 1267/3 w Luzinie)
- Uchwała Nr XXIII/ 202/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr 802/9 w Luzinie)
=====================================================================================
- Uchwała Nr XXIV/203/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadań drogowych współfinansowanych z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011" (Wyszecino)

- Uchwała Nr XXIV/204/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadań drogowych współfinansowanych z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011" (Luzino ul. Lipowa)
=====================================================================================
- Uchwała Nr XXV/205/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy LUZINO na 2008 rok

- Uchwała Nr XXV/206/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych (dot. Kochanowo-Zamostne)

- Uchwała Nr XXV/207/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, oraz opłat lokalnych na 2009 rok

- Uchwała Nr XXV/208/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2009 rok

- Uchwała Nr XXV/209/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr XXV/210/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino

- Uchwała Nr XXV/211/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole

- Uchwała Nr XXV/212/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy

- Uchwała Nr XXV/213/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

- Uchwała Nr XXV/214/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2009 rok”

- Uchwała Nr XXV/215/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009”

- Uchwała Nr XXV/216/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2009 rok”


- Uchwała Nr XXV/217/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Barłominie

- Uchwała Nr XXV/218/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino

- Uchwała Nr XXV/219/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

- Uchwała Nr XXV/220/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2009 rok

- Uchwała Nr XXV/221/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Luzinie (dot. ul. Grodzkiej)

- Uchwała Nr XXV/222/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

- Uchwała Nr XXV/223/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy

- Uchwała Nr XXV/224/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy

- Uchwała Nr XXV/225/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dot. działki nr 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5 i 49/6, 49/9 położone we wsi Dąbrówka)

- Uchwała Nr XXV/226/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (dot. działki nr 49/7, zabudowanej w Dąbrówce)

- Uchwała Nr XXV/227/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości położonej w Luzinie (dot. wieży budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie)

- Uchwała Nr XXV/228/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany sposobu użytkowania gazociągu średniego ciśnienia DN 100 na gazociąg wysokiego ciśnienia przebiegającego przez teren działek nr: 1438 w obrębie geodezyjnym Luzino, 164, 285/4, 286/2 i 91/2 w obrębie geodezyjnym Zelewo, 561, 130, 128, 71, 64, 63 i 711 w obrębie geodezyjnym Kębłowo, gmina Luzino, - załączniki graficzne

- Uchwała Nr XXV/229/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr 340/53 obszaru 950m2 stanowiącej drogę położoną we wsi Kębłowo)

- Uchwała Nr XXV/230/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie
oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Luzinie przy ul. Młyńskiej (dot. budynku Ośrodka Zdrowia)


- Uchwała Nr XXV/231/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Luzinie przy ul. Szkolnej 13 (dot. gabinetu stomatologicznego)

- Uchwała Nr XXV/232/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawieoddania w dzierżawę lokali użytkowych położonych w Luzinie przy ul. Szkolnej 13 i ul. Mickiewicza 22 (dot. gabinetu medycyny szkolnej w Gimnazjum)

- Uchwała Nr XXV/233/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Luzino” w latach 2008 – 2015” - załącznik w opracowaniu elektronicznym

- Uchwała Nr XXV/234/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie uchwalania budżetu gminy LUZINO na rok 2009
==========================================================================

- Uchwała Nr XXVI/235/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

- Uchwała Nr XXVI / 236 / 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr 406/10 w Luzinie - część ul. Kwiatowej)
============================================================================

- Uchwała Nr XXVII/237/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka na lata 2009-2018"

- Uchwała Nr XXVII/238/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2009 rok

- Uchwała Nr XXVII/239/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia "Planu potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych na rok 2009"
==========================================================================

- Uchwała Nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17.03.2009 r. w sprawie uchwalania budżetu gminy LUZINO na 2009 rok

- uchwała Nr XXVIII/241/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Milwinie

- uchwała Nr XXVIII/242/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie komunalizacji działek stanowiących drogi gminne (dot. dz. nr 18/3 w Robakowie i dz. 140/16 w Luzinie)

- uchwała Nr XXVIII/243/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. dz. 846/18 i 846/24 w Luzinie)

- uchwała Nr XXVIII/244/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. dz. 1060/1 w Luzinie)

- uchwała Nr XXVIII/245/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. dz. 31/49 w Luzinie)

- uchwała Nr XXVIII/246/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie

- uchwała Nr XXVIII/247/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. dz. 329/27 w Kębłowie)

- uchwała Nr XXVIII/248/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działek p. Lademan w Robakowie)

- uchwała Nr XXVIII/249/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wniosku o przejęcie do zasobu gminnego dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych (w obrębie Wyszecino, Tępcz, Kębłowo)

- uchwała Nr XXVIII/250/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie podziału Gminy Luzino na stałe obwody głosowania

- uchwała Nr XXVIII/251/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2009 dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie

- uchwała Nr XXVIII/252/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. zatwierdzająca projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- uchwała Nr XXVIII/253/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów, gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu.”

- uchwała Nr XXVIII/254/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino”

- uchwała Nr XXVIII/255/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino”

- uchwała Nr XXVIII/256/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino

- uchwała Nr XXVIII/257/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Luzino na 2009-2016

- uchwała Nr XXVIII/258/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w języku kaszubskim

- uchwała Nr XXVIII/259/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z pobierania czynszu dzerżawnego (dot. NZOZ w Luzinie)

==========================================================================
- Uchwała Nr XXIX/260/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2008 rok

- Uchwała Nr XXIX/261/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Wyszecinie

- Uchwała Nr XXIX/262/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Zelewie

- Uchwała Nr XXIX/263/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawiew sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/250/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie podziału Gminy Luzino na stałe obwody głosowania

- Uchwała Nr XXIX/264/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo ( wsie Kębłowo i Kochanowo), gmina Luzino
- załącznik graficzny do uchwały Nr XXIX/264/2009 rok

- Uchwała Nr XXIX/265/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dla trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej

- Uchwała Nr XXIX/266/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Luzino” oraz „Regulaminu refundacji kosztów związanych z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest”
- załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/266/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. - Program
usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Luzino

- załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/266/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. - Regulamin refundacji kosztów związanych z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbestu

- Uchwała Nr XXIX/267/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przejęcia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działki stanowiącej drogę dojazdową

- Uchwała Nr XXIX/268/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Luzinie

=====================================================================================
- uchwała Nr XXX/269/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie budzetu gminy na 2009 rok

- uchwała Nr XXX/270/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka na lata 2009-2018"
- załącznik do uchwały Nr XXX/270/09

- uchwała Nr XXX/271/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Luzino na 2009-2016"
- załącznik do uchwały Nr XXX/271/09

- uchwała Nr XXX/272/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/255/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino”

- uchwała Nr XXX/273/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/2009 Rady Gminy Luzinie z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino

=====================================================================================
- uchwała Nr XXXI/274/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

- uchwała Nr XXXI/275/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działek 822/43 , 822/46, 822/12 w Luzinie)

- uchwała Nr XXXI/276/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 209/19 w Tępczu)

- uchwała Nr XXXI/277/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino” pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej

- uchwała Nr XXXI/278/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo dot. działki nr 530/2 w gminie Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/126/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2003r. (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego Nr 24 poz. 521 z dnia 01 marca 2004r.) w zakresie działki 530/4

- uchwała Nr XXXI/279/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Gospodarczej i Samorządu, zmienionej Uchwałą Nr VII/53/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 roku

- uchwała Nr XXXI/280/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/10/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino, zmienionej Uchwałą Nr VII/57/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 roku

- uchwała Nr XXXI/281/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka na lata 2009 – 2018”
- załącznik do uchwały Nr XXXI/275/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka na lata 2009 – 2018”

- uchwała Nr XXXI/282/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnej realizacji, z Gminą Miasto Reda, projektu p.t. „Razem można więcej – CIS w Redzie dla Powiatu”
================================================================================

- uchwała Nr XXXII/283/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 09 lipca 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok
- uchwała Nr XXXII/284/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 09 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Odbudowy Pomnika Powstańców i Wojaków
================================================================================
- uchwała Nr XXXIII/285/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

- uchwała Nr XXXIII/286/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

- uchwała Nr XXXIII/287/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zelewo (część działki nr 7/9 ), gmina Luzino.
- załączniki graficzne do uchwały XXXIII/287/09

- uchwała Nr XXXIII/288/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 141 w Kochanowie)

- uchwała Nr XXXIII/289/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 687 w Kochanowie)

- uchwała Nr XXXIII/290/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie sprzedaży i bonikfiaky od cent sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Wiejskiej w Kębłowie

- uchwała Nr XXXIII/291/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego z komunalnych zasobów mieszkaniowych

- uchwała Nr XXXIII/292/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/138/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Kębłowie

- uchwała Nr XXXIII/293/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/241/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Milwinie

- uchwała Nr XXXIII/294/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym (skarga Państwa Grzenkowicz oraz Komitetu Protestacyjnego przeciwko Budowie Betoniarni w Kębłowie)

- uchwała Nr XXXIII/295/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania nazw ulicom w Robakowie

- uchwała Nr XXXIII/296/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 822/48 w Luzinie)

- uchwała Nr XXXIII/297/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- Wieś Kębłowo, część działki nr 329/7, (obecnie działki nr 329/14, 329/15, 329/16, 329/17, 329/18, 329/20, 329/21, 329/22, 329/23, 329/24, 329/29, 329/30, 329/31, 329/32, 329/33, 329/34, 329/36, 329/37, 329/38, 329/39, 329/42, 329/43, 329/44, 329/45, 329/46, 329/47, 329/48, 329/49 ), gmina Luzino
- Wieś Kębłowo, część działki nr 333/12, ( obecnie działki nr 333/13, 333/14, 333/15, 333/16, 333/18, 333/19, 333/20, 333/21, 333/22, 333/23, 333/24, 333/25, 333/26, 333/27, 333/28, 333/29, 333/70, 33/71), gmina Luzino
- Wieś Kębłowo, działka nr 335/1, ( obecnie działki nr 335/9, 335/10, 335/11, 335/12, 335/13, 335/14 ), gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, działki nr 348/15, 348/16, 348/17, 348/18, 348/19, gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, działki nr 348/21, 348/22, 348/23, 348/24, 348/25, 348/26, 348/27, 348/28, 348/29, 348/30, gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, część działki nr 375/16, ( obecnie działki nr 375/17, 375/18, 375/19, 375/20, 375/21, 375/22, 375/24, 375/25, 375/26, 375/27, 375/29, 375/30, 375/31, 375/33, 375/34, 375/35, 375/36, cz. dz. nr 375/32), gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, część działki nr 380/35, ( obecnie działki nr 380/36, 380/37, 380/38, 380/39, 380/40, 380/41, 380/44, 380/45, 380/46, 380/47, 380/48, 380/49 ), gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, część działki nr 383/25, (obecnie działki nr 383/33, 383/34, 383/35, 383/37, 383/38, 383/39, 383/40, 383/41, 383/42, 383/43, 383/45, 383/46, 383/47, 383/48, 383/49, 383/50, 383/52, 383/53, 383/54, 383/55, 383/56, 383/57) gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, część działki nr 369/2, gmina Luzino
zatwierdzonych Uchwałą Nr XXXIV/256/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002
/ Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 28, poz. 682 z dnia 06 maja 2002 r. /

- załączniki graficzne do uchwały XXXIII 297 09

- uchwała Nr XXXIII/298/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/239/2009 rady Gminy Luzino z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Planu potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009”.
=============================================================================

- uchwała Nr XXXIV/299/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego przekazania Gminie Luzino spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową

- uchwała Nr XXXIV/300/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadań drogowych współfinansowanych z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” (dot. Kębłowa, Zelewa)

- uchwała Nr XXXIV/301/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Wejherowskim w zakresie udzielenia dotacji celowej na realizację projektu „Remont drogi powiatowej nr 1453G (Kębłowo – DK nr 6 – ul.Wiejska) i drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Kębłowo –Zelewo wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych”, współfinansowanego z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

- uchwała Nr XXXIV/302/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadań drogowych współfinansowanych z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” (dot. ul. Szkolnej i Kaszubskiej w Luzinie)

- Uchwała Nr XXXIV/303/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 28 września 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 roku
=============================================================================

- uchwała Nr XXXV/304/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 14.10.2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

- uchwała Nr XXXV/305/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 14.10.2009 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2010 na wykonywanie transportu drogowego taksówką

- uchwała Nr XXXV/306/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 14.10.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVIII/253/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów, gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu.”

- uchwała Nr XXXV/307/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 14.10.2009 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Szkolnej w Luzinie

- uchwała Nr XXXV/308/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 14.10.2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. dz. 1167/34 w Luzinie - część. ul. Miłej)

- uchwała Nr XXXV/309/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 14.10.2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działek nr 434/9 i nr 434/10 w Kębłowie)

- uchwała Nr XXXV/310/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 14.10.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino

- uchwała Nr XXXV/311/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 14.10.2009 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej (dot. p. Jacka Dybowskiego)
=============================================================================
- Uchwała Nr XXXVI/312/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na rok 2010
- załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/312/2009 - WYDATKI

- Uchwała Nr XXXVI/313/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

- Uchwała Nr XXXVI/314/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, oraz opłat lokalnych na 2010 rok

- Uchwała Nr XXXVI/315/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr XXXVI/316/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino

- Uchwała Nr XXXVI/317/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole

- Uchwała Nr XXXVI/318/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych
i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Luzino, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


- Uchwała Nr XXXVI/319/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2010 rok

- Uchwała Nr XXXVI/320/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

- Uchwała Nr XXXVI/321/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2010 rok”

- Uchwała Nr XXXVI/322/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010”

- Uchwała Nr XXXVI/323/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok”

- Uchwała Nr XXXVI/324/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia „Planu potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w na rok 2010”

- Uchwała Nr XXXVI/325/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”

- Uchwała Nr XXXVI/326/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

- Uchwała Nr XXXVI/327/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalneia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino

- Uchwała Nr XXXVI/328/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Luzino

- Uchwała Nr XXXVI/329/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki nr 987/9 na działkę nr 986/1 i działkę nr 986/4 w Luzinie)

- Uchwała Nr XXXVI/330/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki nr 181/3 na działkę nr 181/6 oraz udział we współwłasności działki nr 181/7 w Luzinie)

- Uchwała Nr XXXVI/331/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Barłomino (działki nr 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 33/7, 33/8, 33/12, 32) w gminie Luzino
- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/331/2009

- Uchwała Nr XXXVI/332/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka (część działki nr 126) w gminie Luzino
- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/332/2009

- Uchwała Nr XXXVI/333/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr cz.365, 248) w gminie Luzino
- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/333/2009

- Uchwała Nr XXXVI/334/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kochanowo, obręb Kębłowo (część działki nr 234) w gminie Luzino
- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/334/2009

- Uchwała Nr XXXVI/335/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działki nr 10/21, 53/7, 64/2) w gminie Luzino
- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/335/2009

- Uchwała Nr XXXVI/336/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr 41/28,41/29, 41/30, 41/31, 41/32, 32/4, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22-34/28, 36/50) w gminie Luzino
- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/336/2009

- Uchwała Nr XXXVI/337/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (działki nr 208/27, 208/29÷208/36, cz. 208/37, 208/38) w gminie Luzino
- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/337/2009

- Uchwała Nr XXXVI/338/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Wyszecino (część działki nr 102) w gminie Luzino
- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/338/2009

- Uchwała Nr XXXVI/339/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Zelewo (działki nr 8/1, 11, 12, 32, 49/1, 49/2) w gminie Luzino
- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/339/2009

- Uchwała Nr XXXVI/340/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zielnowo (działka nr 260/17) w gminie Luzino
- załącznik graficzny do uchwały Nr XXXVI/340/2009

- Uchwała Nr XXXVI/341/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wejherowo w formie dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania punktu zlewnego ścieków komunalnych w Gościcinie

- Uchwała Nr XXXVI/342/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sychowo, część działki nr 204 na terenie gminy Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/114/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudzień 2007r. / Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 15, poz. 381 z dnia 28.02.2008r. /., w zakresie działek nr 204/1 i 204/2
==================================================================
- Uchwała Nr XXXVII/343/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2009 roku W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

- Uchwała Nr XXXVII / 344 / 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/318/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Luzino, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

- Uchwała Nr XXXVII / 345 / 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”.
===================================================================
- Uchwała Nr XXXVIII / 346 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego
- Uchwała Nr XXXVIII / 347 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego
===================================================================
- Uchwała Nr XXXIX / 348 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2010 pomocy finansowej Gminie Choszczno
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 349 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2010 dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 350 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego (dot. budowy zatoczki autobusowej przy drodze powiatowej nr 13366 miejscowości Milwino)
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 351 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
- (plik pdf)
załącznik nr 1 do uchwały
załącznik nr 2 do uchwały

- Uchwała Nr XXXIX / 352 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie inkasa na terenie sołectw Gminy Luzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolonego, podatku leśnego i opłaty z tytułu posiadania psa
- (plik pdf)

- UCHWAŁA NR XXXIX/353/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino
- załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/353/2010
- załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/353/2010
- załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX/353/2010

- załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/353/2010
- załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIX/353/2010
- załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIX/353/2010
- załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXIX/353/2010
- załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIX/353/2010
- załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXIX/353/2010
- załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXIX/353/2010
- załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXIX/353/2010

- Uchwała Nr XXXIX / 354 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie materiału rozmnożeniowego (zrazów) z pomników przyrody
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 355 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 356 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowych w budynku przy ulicy Szkolnej nr 11 w Luzinie
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 357/ 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 259/6 w Sychowie)
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 358 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działek: nr 208/29, nr 208/30, nr 208/34 i nr 208/35 w Sychowie)
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 359 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia darowizny (dot. działek nr 127/14, nr 127/17, nr 127/32 w Robakowie)
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 360 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działek nr 351/51, nr 351/59 w Kębłowie)
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 361 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działek nr 351/54 i nr 351/65 w Kębłowie)
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 362 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Luzinie
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 363 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przekazania, do Agencji Oceny Technologii Medycznych, w celu zaoponowania gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2010 – 2014
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 364 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 365 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Nr XXII/151/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 13 października 2000r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Gminy Luzino do 2015 roku”
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 366 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zaopiniowania połączenia Gminy Luzino wraz z Gminą Linia i Gminą Szemud w okręg wyborczy dla potrzeb wyborów do Rady Powiatu Wejherowskiego
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XL /367/ 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 13 kwietnia 2010 w sprawie wyrażenia czci i hołdu ofiarom tragedii lotniczej pod Smoleńskiem oraz żalu i solidarności z rodzinami ofiar tej tragedii, jaka wydarzyła się dnia 10 kwietnia 2010 roku
===================================================
- UCHWAŁA NR XLI/368/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 kwietnia 2010 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa przez Gminę Luzino z Fundacją Zenona Plecha - wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu z siedzibą w Gdańsku na wspólną realizację projektu p.n."Czyste powietrze Gminy Luzino" z działania 5.4 "Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. (wersja WORD),, wersja pdf
===================================================
- UCHWAŁA NR XLII/369/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok (wersja WORD), - wersja pdf

- UCHWAŁA NR XLII/370/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/86/95 Rady Gminy Luzino z dnia 09 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Luzino i we wsi Kębłowo (wersja WORD), wersja pdf

- UCHWAŁA NR XLII/371/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wersja WORD),- wersja pdf
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLII/371/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 kwietnia 2010 r.(wersja WORD), - wersja pdf
- załącznik nr 2 do uchwały NR XLII/371/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 kwietnia 2010 r.(wersja WORD), - wersja pdf

- UCHWAŁA NR XLII/372/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr IX/93/2003 z dnia 15 października 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo /obręb geodezyjny Kębłowo/ (działki nr 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686,687, 688, 689, 286/14, 286/15, 286/16, 286/11) w gminie Luzino (wersja WORD), - wersja pdf
======================================================
UCHWAŁA NR XLIII/373/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (wersja WORRD),(wersja pdf)

UCHWAŁA NR XLIII/374/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA w Wejherowie (wersja WORD),(wersja pdf)

UCHWAŁA NR XLIII/375/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. (wersja WORD), wersja pdf
- Załącznik nr 1 do uchwały (pdf)
- Załącznik nr 2 do uchwały (pdf)
- Załącznik nr 3 do uchwały (WORD), - Załącznik nr 3 do uchwały (pdf)
- Załącznik nr 4 do uchwały (WORD), - Załącznik nr 4 do uchwały (pdf)
- Załącznik nr 5 do uchwały (WORD), - Załącznik nr 5 do uchwały (pdf)
- Załącznik nr 6 do uchwały (WORD), - Załącznik nr 6 do uchwały (pdf)
- Załącznik nr 7 do uchwały (WORD), - Załącznik nr 7 do uchwały (pdf)

UCHWAŁA NR XLIII/376/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Barłomino (WORD), (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały (pdf)
- załącznik nr 2 do uchwały (pdf)
- załącznik nr 3 do uchwały (pdf)

UCHWAŁA NR XLIII/377/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulic we wsi Tępcz (wersja WORD), (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały (pdf)
- załącznik nr 2 do uchwały (pdf)

UCHWAŁA NR XLIII/378/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działek nr 305 i nr 313/2 w Luzinie) - wersja WORD, (wersja pdf)

UCHWAŁA NR XLIII/379/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (wersja WORD), (wersja pdf)

UCHWAŁA NR XLIII/380/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), m.Luzino (wersja WORD), (wersja pdf)

UCHWAŁA NR XLIII/381/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino (wersja WORD), (wersja pdf)

UCHWAŁA NR XLIII/382/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej (wersja word), (wersja pdf)
- Załącznik Nr 1a (pdf) ,
- Załacznik Nr 1b (pdf)

UCHWAŁA NR XLIII/383/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino (wersja WORD), (wersja pdf)

UCHWAŁA NR XLIII/384/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Luzino o podziale gminy na okręgi wyborcze (wersja WORD), (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały (Word), wersja pdf

UCHWAŁA NR XLIII/385/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa przez Gminę Luzino z Gminą Gniewino oraz Gminą Krokowa na wspólną realizację projektu p.n."Zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze powiatu wejherowskiego i puckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP w gminach Gniewino, Luzino i Krokowa (wersja WORD), (wersja pdf)

UCHWAŁA NR XLIII/386/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie skargi Pana Leszka Krause (wersja WORD), (wersja pdf)
- załącznik nr 1do uchwały(WORD), (wersja pdf)

UCHWAŁA NR XLIII/387/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie skargi Pani Konrady Bladowskiej (wersja WORD), (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały (wersja Word)1 , (wersja pdf),

UCHWAŁA NR XLIII/388/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nadania imienia Hali Widowiskowo - Sportowej w Luzinie (wersja WORD), (wersja pdf)

UCHWAŁA NR XLIII/389/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego (wersja WORD), (wersja pdf)

UCHWAŁA NR XLIII/390/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dot. działki nr 222/3 w Luzinie (wersja WORD), (wersja pdf)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

- UCHWAŁA NR XLV/391/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/373/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (wersja WORD),
- (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLV/392/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 06 sierpnia 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (wersja WORD)
,
(wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLV/393/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Barłomino na lata 2010 - 2017". (wersja WORD)
- (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/393/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/393/2010 (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLV/394/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wyszecino na lata 2010 - 2017". (wersja WORD)
- (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/394/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/394/2010 (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLV/395/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Tępcz na lata 2010 - 2017". (wersja WORD)
- (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/395/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/395/2010 (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLV/396/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Milwino na lata 2010 - 2017". (wersja WORD)
- (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/396/2010 (wersja WORD)
- - załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/396/2010 (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLV/397/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sychowo na lata 2010 - 2017". (wersja WORD)
(wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/397/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/397/2010 (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLV/398/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Robakowo na lata 2010 - 2017". (wersja WORD)
- (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/398/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/398/2010 (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLV/399/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kębłowo na lata 2010 - 2017"
- (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/399/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/399/2010 (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLV/400/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kochanowo na lata 2010 - 2017"
- (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/400/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/400/2010 (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLV/401/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Zelewo na lata 2010 - 2017"(wersja WORD)
- (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/401/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/401/2010 (wersja pdf)

- UCHWAŁA Nr XLV/402/ 2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 06 sierpnia 2010 roku W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK (wersja WORD)
- (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/402/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLV/402/2010 (wersja pdf)
- załącznik nr 2 do uchwały NR XLV/402/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 2 do uchwały NR XLV/402/2010 (wersja pdf)
- załącznik nr 3 do uchwały NR XLV/402/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 3 do uchwały NR XLV/402/2010 (wersja pdf)

- UCHWAŁA Nr XLVI/403/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 2010 roku W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK (wersja WORD)
- Uchwała - wersja pdf
- UZASADNIENIE uchwały i wykaz inwestycji (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/403/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/403/2010 (wersja pdf)
- załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/403/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI/403/2010 (wersja pdf)
- załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI/403/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI/403/2010 (wersja pdf)
- załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVI/403/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVI/403/2010 (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLVI/404/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (wersja WORD)
- (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLVI/405/2010 RADY GMINY w LUZINIE z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
- (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLVI/406/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2010 r.w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka (wersja WORD)
- (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLVI/406/2010- (wersja pdf)
- załącznik nr 2 do uchwały NR XLVI/406/2010- (wersja pdf)
- załącznik nr 3 do uchwały NR XLVI/406/2010- (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLVI/407/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sychowo, część działki nr 204 w zakresie działek nr 204/1 i 204/2, gm. Luzino (wersja WORD)
- (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały NR XLVI/407/2010- (wersja pdf)
- załącznik nr 2 do uchwały NR XLVI/407/2010- (wersja pdf)
- załącznik nr 3 do uchwały NR XLVI/407/2010- (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLVI/408/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego (wersja WORD)

- (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLVI/409/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Wejherowskim w zakresie udzielenia dotacji celowej na realizację projektu „Remont drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku Luzino - Wyszecino wraz z remontem i budową ciągów pieszych oraz remont nawierzchni drogi gminnej (ulicy Ks. Jana Twardowskiego) w miejscowości Barłomino wraz z budową chodnika”, współfinansowanego z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” (wersja WORD)
- (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLVI/410/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot działki nr 745/18 w Luzinie) - wersja WORD
- (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLVI/411/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/328/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy oraz Uchwały Nr XXXVI/327/2009 z dnia 07 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy (wersja WORD)
- (wersja pdf)
=====================================================================
- UCHWAŁA Nr XLVII/412/ 2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 29 września 2010 roku W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK (wersja WORD)
- UCHWAŁA Nr XLVII/412/ 2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 29 września 2010 roku W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/412/ 2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/412/ 2010 (wersja pdf)
================================================================
- UCHWAŁA NR XLVII/413/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie wniosku Pani Konrady Bladowskiej (wersja WORD)
- UCHWAŁA NR XLVII/413/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie wniosku Pani Konrady Bladowskiej (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/413/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/413/2010 (wersja pdf)
================================================================
- Uchwała Nr XLVII/414/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2010 – 2014” (wersja WORD)
- Uchwała Nr XLVII/414/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2010 – 2014” (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały XLVII/414/2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 1 do uchwały XLVII/414/2010 (wersja pdf)
================================================================
- UCHWAŁA NR XLIX/418/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2011 na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wersja WORD)

- UCHWAŁA NR XLIX/418/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2011 na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wersja pdf)


- UCHWAŁA NR XLIX/419/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino (wersja WORD)

- UCHWAŁA NR XLIX/419/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino (wersja pdf)

- załącznik do UCHWAŁY NR XLIX/419/2010 (wersja WORD)
- załącznik do UCHWAŁY NR XLIX/419/2010 (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLIX/420/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na 2011 rok (wersja WORD)

- UCHWAŁA NR XLIX/420/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na 2011 rok (wersja pdf)


- UCHWAŁA NR XLIX/421/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu (wersja WORD)

- UCHWAŁA NR XLIX/421/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu (wersja pdf)


- Uchwała Nr XLIX / 422 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino (wersja WORD)
- Uchwała Nr XLIX / 422 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino (wersja pdf)

- Uchwała Nr XLIX / 423 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową (wersja WORD)
- Uchwała Nr XLIX / 423 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLIX/424/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2011 rok (wersja WORD)
- UCHWAŁA NR XLIX/424/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2011 rok (wersja pdf)

- Uchwała Nr XLIX / 425 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (wersja WORD)
- Uchwała Nr XLIX / 425 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (wersja pdf)

- Uchwała Nr XLIX / 426/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2011 rok” (wersja WORD)
- Uchwała Nr XLIX / 426/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2011 rok” (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX /426 /2010 (wersja WORD),
- załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX /426 /2010 (wersja pdf)

- Uchwała Nr XLIX / 427 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011”(wersja WORD)
- Uchwała Nr XLIX / 427 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011” (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały (wersja WORD), - załącznik nr 1 do uchwały (wersja pdf)

- Uchwała Nr XLIX / 428 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Planu potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w na rok 2011” (wersja WORD),
- Uchwała Nr XLIX / 428 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Planu potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w na rok 2011” (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLIX/429/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa przez Gminę Luzino ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga", z Gminą Szemud oraz Gminą Linia na wspólną realizację projektu p.n."Szlakiem Kaszubskich Duchów" (wersja WORD)
- UCHWAŁA NR XLIX/429/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa przez Gminę Luzino ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga", z Gminą Szemud oraz Gminą Linia na wspólną realizację projektu p.n."Szlakiem Kaszubskich Duchów" (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLIX/430/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich (dot. działki nr 913/30 w Luzinie (wersja WORD)
- UCHWAŁA NR XLIX/430/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich (dot. działki nr 913/30 w Luzinie (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLIX/431/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym (dot. działki nr 54/5 w Zelewie na rzecz Parafii w Górze) - wersja WORD
- UCHWAŁA NR XLIX/431/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym (dot. działki nr 54/5 w Zelewie na rzecz Parafii w Górze) - wersja pdf

- UCHWAŁA NR XLIX/432/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości (dot. na cele sakralne w Zelewie) - wersja WORD
- UCHWAŁA NR XLIX/432/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości (dot. na cele sakralne w Zelewie) - wersja pdf

- UCHWAŁA NR XLIX/433/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/406/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka (wersja WORD)
- UCHWAŁA NR XLIX/433/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/406/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLIX/434/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 119/1 w Zelewie) - wersja WORD
- UCHWAŁA NR XLIX/434/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 119/1 w Zelewie) - wersja pdf

- UCHWAŁA NR XLIX/435/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 408/10 w Kębłowie) - wersja WORD
- UCHWAŁA NR XLIX/435/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 408/10 w Kębłowie) - wersja pdf

- UCHWAŁA NR XLIX/436/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 408/7 w Kębłowie) - wersja WORD
- UCHWAŁA NR XLIX/436/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 408/7 w Kębłowie) - wersja pdf

- UCHWAŁA NR XLIX/437/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Luzino na lata 2010 - 2017" (wersja WORD)
- UCHWAŁA NR XLIX/437/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Luzino na lata 2010 - 2017" (wersja pdf)

- UCHWAŁA Nr XLIX / 438 / 2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2010 roku W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK (wersja WORD)
- UCHWAŁA Nr XLIX / 438 / 2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2010 roku W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX / 438 / 2010 (wersja pdf)
- załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX / 438 / 2010 (wersja pdf)
- załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX / 438 / 2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX / 438 / 2010 (wersja pdf)
- załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIX / 438 / 2010 (wersja WORD)
- załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIX / 438 / 2010 (wersja pdf)
- Uzasadnienie do uchwały Nr XLIX / 438 / 2010 (wersja WORD)
- Uzasadnienie do uchwały Nr XLIX / 438 / 2010 (wersja pdf)

- Uchwała Nr XLIX / 439 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zajęcia stanowiska Rady Gminy dotyczącego wykazu zadań inwestycyjnych na 2011 rok (wersja WORD)
- Uchwała Nr XLIX / 439 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zajęcia stanowiska Rady Gminy dotyczącego wykazu zadań inwestycyjnych na 2011 rok (wersja pdf)

- Uchwała Nr XLIX / 440 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przygotowania uroczystości odsłonięcia Pomnika Powstańców i Wojaków w Luzinie (wersja WORD)
- Uchwała Nr XLIX / 440 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przygotowania uroczystości odsłonięcia Pomnika Powstańców i Wojaków w Luzinie (wersja pdf)

- Uchwała Nr XLIX / 441 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działek 152 i 153 w Luzinie) - wersja WORD
- Uchwała Nr XLIX / 441 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działek 152 i 153 w Luzinie) - wersja pdf

- Uchwała Nr XLIX / 442 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/349/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2010 dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie (wersja WORD)
- Uchwała Nr XLIX / 442 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/349/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2010 dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie (wersja pdf)
=================================================================================