Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.
#plik:1783:USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej#
  • #plik:2040:USTAWA o zarządzaniu kryzysowym#,
  • #plik:1784:ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania#
  • #plik:1786:DEKRET z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych#
  • #plik:1787:ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie sposobu finansowania przedsięwzięć związanych z zakwaterowaniem osób w przypadkach nadzwyczajnych#
  • #plik:2039:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów #
  • #plik:1791:#