Gmina Luzino

- Sprawozdanie Rb-N za 2008 rok
==============================================================
-sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań za I kwartał 2008 r.
-sprawozdanie RB-NDS o nadzwyżce/deficycie za I kwartał 2008 r.
-sprawozdanie Rb-N o stanie należności za I kwartał 2008 r.
==============================================================
-sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań za II kwartał 2008 r.
-sprawozdanie RB-NDS o nadzwyżce/deficycie za II kwartał 2008 r.
-sprawozdanie Rb-N o stanie należności za II kwartał 2008 r.
=============================================================
- I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUZINO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

- SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUZINO ZA 2008 r.

  załączniki do sprawozdania za 2008 r.:

- Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

- Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

- Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie

- Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie

=====================================================================

- OPINIA Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino o wykonaniu budżetu Gminy LUZINO za 2008 rok
oraz WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ z dnia 06 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2008 rok


- Uchwała nr XXIX/260/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2008 rok

- Uchwała nr 022/g243/R/III/09 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 31.03.2009 r. dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

- Uchwała nr 041/g243/A/III/09 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7.04.2009 r. opiniująca pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok

================================================================
- Rb NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2008
- Rb-Zb - sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2008
- Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2008 - strony 1-7, str. 8-14,
strony 15-20
- Rb-S27 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2008