Gmina Luzino

- SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUZINO ZA ROK 2009

załączniki do sprawozdania:

- Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

- Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

- Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie

- Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie
=======================================================================

- I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUZINO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
załączniki do sprawozdania opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych:
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki za I półrocze 2009r.
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów wydatków na rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki za I półrocze 2009r.
- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za I półrocze 2009r.

- sprawozdanie finansowe z realizacji wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2009r.
=========================================================================
SPRAWOZDANIA ZA I PÓŁROCZE 2009:
- RB NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2009
- Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych ... za I półrocze 2009 r.
- Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2009 strony 1-4, strony 5-8,
- Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2009 str 1-7, str. 8-14
str. 15-20
===========================================================================
SPRAWOZDANIA ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009:
- Rb 28 S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2009
- Rb 27 S - sprawozdanie miesięczne z wykonania planu dochodów za 2009
- Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2009
- Rb 28 S - sprawozdanie rocze o wydatkach za 2009
- Rb N - sprawozdanie o należnościach za IV kwartał 2009
- Rb NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2009
- RB-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych ... na koniec 2009

- sprawozdanie Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych