Gmina Luzino

- UCHWAŁA NR XXIX/369/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie poparcia stanowiska Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego oraz działań innych instytucji dotyczących włączenia budowy drogi ekspresowej S-6, w tym obwodnicy Sianowa i Koszalina, do programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2020. 

 

- UCHWAŁA NR XXIX/370/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Luzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  

 

 Uchwała Nr XVIII/192/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r.w sprawie odstąpienia od porozumienia o przyjęciu w zarząd drogi powiatowej 

 

  Uchwała Nr XVIII/193/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań na drogach powiatowych  

- Uchwała Nr XXXIX / 350 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego (dot. budowy zatoczki autobusowej przy drodze powiatowej nr 13366 miejscowości Milwino)- (plik pdf)- Uchwała Nr IV/16/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych

- Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych

- Uchwała Nr X/82/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie komunalizacji działek stanowiących drogi gminne w Luzinie

- Uchwała Nr XI/85/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 27.09.2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
załącznik graficzny do uchwały

- Uchwała Nr XI/86/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 27.09.2007 r. w sprawie przejęcia w zarząd drogi powiatowej

- Uchwała Nr XIII/ 95/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych

- Uchwała Nr XVI 148 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wystosowania apelu do Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie działań w zakresie przebudowy skrzyżowań na drodze krajowej nr 6 w granicach administracyjnych gminy Luzino

- Uchwała Nr XVI 149 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie przebiegu przez Gminę Luzino projektowanej trasy drogi ekspresowej S – 6

- Uchwała Nr XVIII/168/2008 Rady Gminy Luzino w sprawie przejęcia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działek stanowiących drogi dojazdowe

- Uchwała Nr XXI /175 / 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie współdziałania Gminy Luzino z Powiatem Wejherowskim w zakresie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Kniewo – Łebno wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku ul. Wilczka w Luzinie”

- Uchwała Nr XXI /178 / 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (dot. Tępcz-Wyszecino, Kębłowo)

- Uchwała Nr XXI / 183 / 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych

- Uchwała Nr XXII/ 184/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie sprostowania błędu w numerze Uchwały Nr XXI/178/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

- Uchwała Nr XXIII/ 194/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie wniosku o przejęcie do zasobu gminnego dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych

- Uchwała Nr XXIV/203/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadań drogowych współfinansowanych z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011" (Wyszecino)

- Uchwała Nr XXIV/204/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadań drogowych współfinansowanych z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011" (Luzino ul. Lipowa)

- Uchwała Nr XXV/206/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych (dot. Kochanowo-Zamostne)
- uchwała Nr XXVIII/242/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie komunalizacji działek stanowiących drogi gminne (dot. dz. nr 18/3 w Robakowie i dz. 140/16 w Luzinie)

- Uchwała Nr XXIX/267/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przejęcia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działki stanowiącej drogę dojazdową

- uchwała Nr XXXIV/299/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego przekazania Gminie Luzino spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową

- uchwała Nr XXXIV/300/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadań drogowych współfinansowanych z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” (dot. Kębłowa, Zelewa)

- uchwała Nr XXXIV/301/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Wejherowskim w zakresie udzielenia dotacji celowej na realizację projektu „Remont drogi powiatowej nr 1453G (Kębłowo – DK nr 6 – ul.Wiejska) i drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Kębłowo –Zelewo wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych”, współfinansowanego z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

- uchwała Nr XXXIV/302/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadań drogowych współfinansowanych z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” (dot. ul. Szkolnej i Kaszubskiej w Luzinie)

- uchwała Nr XXXV/310/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 14.10.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino