Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ZA ROK 2010:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Luzino za rok 2010 (wersja WORD)

- wersja pdf

załączniki do sprawozdania rocznego:

- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W LUZINIE ZA ROK 2010 

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki za 2010 r.

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2010

- Sprawozdanie finansowe z realizacji wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010 r.

***
- sprawozdanie Rb NDS za I kwartał 2010
- sprawozdanie Rb Z za I kwartał 2010r
- sprawozdanie Rb - 27S za I kwartał 2010r
- sprawozdanie Rb -28S za I kwartał 2010 roku
=============================================
- sprawozdanie Rb NDS za II kwartał 2010 r.
- sprawozdanie RB 27 za II kwartał 2010 r.
- sprawozdanie Rb 28 za II kwartał 2010 r.
=============================================
- sprawozdanie o należnościach za III kw RbN
- sprawozdanie za III kw 2010 roku RbZ o stanie zobowiązań
- sprawozdanie za III kw Rb 27S
- sprawozdanie za III kw Rb 28S
- sprawozdanie za III kw RbNDS o nadwyżce deficycie
=============================================

- sprawozdanie Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

------------------------------------------------------------------------
- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Luzino - Planu finansowego jednostki oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku (wersja WORD), - informacja - wersja pdf
załączniki:
- Informacja z realizacji zadań w I półroczu 2010 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie
- Sprawozdanie z realziacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2010 r.
- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2010 r.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki za I półrocze 2010 r.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów wydatków na rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej GOSRiT za I półrocze 2010 r.
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie za I półrocze 2010 r.
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie w I półroczu 2010 r.