Luzino: DOWÓZ 18 DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY LUZINO DO SZKÓŁ I OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W WEJHEROWIE ORAZ ICH ODWIEZIENIE PO ZAJĘCIACH DO MIEJSC ZAMIESZKANIA, W DNIACH, W KTÓRYCH SĄ PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008
Numer ogłoszenia: 151348 - 2007; data zamieszczenia: 28.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino, woj. pomorskie, tel. 058 6782068 w. 49, fax 058 6782325.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ 18 DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY LUZINO DO SZKÓŁ I OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W WEJHEROWIE ORAZ ICH ODWIEZIENIE PO ZAJĘCIACH DO MIEJSC ZAMIESZKANIA, W DNIACH, W KTÓRYCH SĄ PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz 18 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Luzino do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych oraz ich odwiezienie po zajęciach do miejsc zamieszkania w dniach, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2007/2008 poprzez następujące trasy: I. Tępcz - Luzino - Kębłowo - Kochanowo - Wejherowo.(długość w jedną stronę - 26,0 km) II. Milwino - Dąbrówka - Robakowo - Luzino - Wejherowo.(długość w jedną stronę - 27,0 km)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 24.06.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.luzino.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 84-242 Luzino, ul. 10 Marca 11.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2007 godzina 13:00, miejsce: 84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).