Luzino: BUDOWA ULICY DOLNEJ W LUZINIE
Numer ogłoszenia: 166839 - 2007; data zamieszczenia: 14.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino, woj. pomorskie, tel. 058 6782068 w. 49, fax 058 6782325.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA ULICY DOLNEJ W LUZINIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Dolnej w Luzinie zgodnie z posiadanym przez Inwestora projektem budowlanym oraz załączonym do SIWZ przedmiarem robot. Należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót następujące roboty: 1. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty ziemne - 650 m3 3. Ułożenie krawężnika - 637,0 mb 4. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 22 cm - 2.023,0 m2 5. Skropienie nawierzchni asfaltem - 2.023,0 m2 6. Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej - 2.023,0 m2 7. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej - 2.023,0 m2 8. Regulacja pionowa studzienek - 21 szt.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.luzino.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 84-242 Luzino, ul. 10 Marca 11.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2007 godzina 13:00, miejsce: 84-242 Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11 Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).