Luzino: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000 PLN na okres do 31.12.2012 rok na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Luzinie - 2.800.000,00zł oraz na sfinansowanie wykonania projektów technicznych zadań inwestycyjnych, kwalifikujących się do realizacji w ramach PROGRAMÓW współfinansowanych przez fundusze strukturalne ze środków pomocowych - 200.000,00zł.
Numer ogłoszenia: 169490 - 2007; data zamieszczenia: 18.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino, woj. pomorskie, tel. 058 6782068 w. 49, fax 058 6782325.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000 PLN na okres do 31.12.2012 rok na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Luzinie - 2.800.000,00zł oraz na sfinansowanie wykonania projektów technicznych zadań inwestycyjnych, kwalifikujących się do realizacji w ramach PROGRAMÓW współfinansowanych przez fundusze strukturalne ze środków pomocowych - 200.000,00zł..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000 PLN na okres do 31.12.2012 rok na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Luzinie - 2.800.000,00zł oraz na sfinansowanie wykonania projektów technicznych zadań inwestycyjnych, kwalifikujących się do realizacji w ramach PROGRAMÓW współfinansowanych przez fundusze strukturalne ze środków pomocowych - 200.000,00zł z terminem realizacji postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego do 24.10.2007rok. Kredyt pragniemy zaciągnąć: - w terminie postawienia do dyspozycji określonym wyżej na okres 5 lat, tj. do 31.12.2012 roku, przy uwzględnieniu jednorocznej karencji - spłata rat zaciągniętego kredytu winna następować kwartalnie. I rata w m-cu wrześniu 2008 roku. - odsetki miesięczne od momentu postawienia kredytu do dyspozycji z płatnością miesięczną, zaś po okresie karencji płatność odsetek kwartalnie łącznie ze spłatą rat kredytu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 24.10.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.luzino.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 84-242 Luzino ul. 10 Marca 11.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2007 godzina 13:00, miejsce: 84-242 Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11 Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).