Luzino: DOSTAWA WĘGLA DO SZKÓŁ I BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH URZĘDU GMINY LUZINO W SEZONIE GRZEWCZYM 2007/2008
Numer ogłoszenia: 172019 - 2007; data zamieszczenia: 20.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino, woj. pomorskie, tel. 058 6782068 w. 49, fax 058 6782325.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA WĘGLA DO SZKÓŁ I BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH URZĘDU GMINY LUZINO W SEZONIE GRZEWCZYM 2007/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla do szkół i budynków administracyjnych Urzędu Gminy w ilości około 244 ton w asortymencie orzech gat.I spełniającego następujące parametry jakościowe: - wartość opałowa nie mniej jak 27.000 KJ/kg - zawartość popiołu nie więcej jak 8% - zawartość siarki nie więcej jak 0,7% oraz 5,0 ton koksu orzech gat.I Do oferty należy dołączyć atesty z kopalni zaopatrującej dostawcę w węgiel potwierdzające parametry jakościowe. W podanych w ofercie cenach zawarte winny być: cena opału, załadunek, rozładunek, transport loco place składowe obiektów, ważenie. Zamówienie winno być realizowane transportem Wykonawcy, sukcesywnie - (dostawy jednorazowe od 3,0 ton do 5,0 ton) od 10.10.2007 roku do 30.04.2008 roku w terminach, według zamówienia zarządców poszczególnych obiektów, zgodnie z załączonym wykazem ilości dostaw do tych obiektów nie później jednak niż.48 godzin od dnia zgłoszenia zapotrzebowania

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.12.10.00-7, 10.32.10.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.04.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.luzino.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 84-242 Luzino ul. 10 Marca 11.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2007 godzina 13:00, miejsce: 84-242 Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11 Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).