Luzino: WYKONANIE OŚWIETLENIA ULIC I DRÓG GMINY LUZINO W 2007 ROKU
Numer ogłoszenia: 183957 - 2007; data zamieszczenia: 04.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino, woj. pomorskie, tel. 058 6782068 w. 49, fax 058 6782325.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE OŚWIETLENIA ULIC I DRÓG GMINY LUZINO W 2007 ROKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulicznego w ilości 21 opraw świetlnych na drogach i ulicach gminy Luzino w 2007 roku w tym: - dowieszenie 3 opraw na istniejących słupach według zestawienia jak niżej: 1. Kochanowo Tabacznik - 2 oprawy 2. Kębłowo, ul. Rolnicza - 1 oprawa ........................... Razem - 3 oprawy - budowa linii kablowej nn 0,4 kV z 4 lapami dla oświetlenia w miejscowości Sychowo Gm. Luzino - budowa linii kablowych nn 0,4 kV z 6 lampamii dla oświetlenia ulicy Lipowej w Luzinie - budowa linii kablowych nn 0,4 kV w następujących miejscowościach: * Barłomino kier. Luzino od skrzyżowania - 1 lampa, * Dąbrówka skrzyżowanie- 1 lampa, * Robakowo - 2 lampy, * Kębłowo ul. Hetmańska - 1 lampa, * Luzino, ul. Jałowcowa - 1 lampa, * Luzino, ul. Narcyzowa - 1 lampa, * Luzino, ul. Słowackiego - 1 lampa. Uwaga: skompletowanie wszelkich dokumentów związanych z odbiorem końcowym dotyczących tegoż zadania z Koncernem Energetycznym ENERGA S.A. Oddział w Gdańsku leży w gestii Wykonawcy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.23.11-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.luzino.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 84-242 Luzino, ul. 10 Marca 11.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2007 godzina 13:00, miejsce: 84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11 Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).