Luzino: Usuwanie awarii, bieżace remonty sieci wod - kan, wymiana wodomierzy i odbiory przyłączy na terenie Gminy Luzino w 2008 roku.
Numer ogłoszenia: 245301 - 2007; data zamieszczenia: 10.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino, woj. pomorskie, tel. 058 6782068 w. 49, fax 058 6782325.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie awarii, bieżace remonty sieci wod - kan, wymiana wodomierzy i odbiory przyłączy na terenie Gminy Luzino w 2008 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usuwanie awarii i bieżące remonty sieci wod - kan, wymiana wodomierzy i odbiory przyłączy wraz z zaplombowaniem wodomierzy na terenie Gminy Luzino. Powyższe zadania należy rozdzielić na dwa obszary: a) na terenie sołectwa Luzino - Część I b) poza terenem sołectwa Luzino - Część II

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.15.00-2, 50.41.11.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.luzino.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 84-242 Luzino ul. 10 Marca 11.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2007 godzina 13:00, miejsce: 84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11 Kancelaria.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usuwanie awarii, bieżace remonty sieci wod - kan, wymiana wodomierzy i odbiory przyłączy na terenie Gminy Luzino w 2008 roku; a)na terenie sołectwa Luzino - Część I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usuwanie awarii, bieżace remonty sieci wod - kan, wymiana wodomierzy i odbiory przyłączy na terenie Gminy Luzino w 2008 roku: b)poza terenem sołectwa Luzino - Część II.