Luzino: SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA I REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY LUZINO - sprawa nr ZP/19/U/2011
Numer ogłoszenia: 138445 - 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Luzino , ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino, woj. pomorskie, tel. 058 6782068 w. 49, faks 058 6782325.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA I REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY LUZINO - sprawa nr ZP/19/U/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad realizacją zadania: budowa i remont nawierzchni chodników przy drogach gminnych i powiatowych na terenie gminy Luzino Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania, w szczególności poprzez nadzorowanie wykonania: 1)Budowy chodnika (o łącznej długości 137 m i szerokości 1,5 m) i wjazdów na posesje w miejscowości Luzino przy drodze gminnej wzdłuż ul. Paraszyńskiej na odcinku: od istniejącego chodnika w kierunku ul. Chabrowej, z kostki betonowej. 2)Budowy chodnika (o łącznej długości 110 m i szerokości 2 m) i wjazdów na posesję w miejscowości Sychowo przy drodze powiatowej 1336G na odcinku od wyjazdu z kościoła w kierunku Robakowa, z kostki betonowej. Uwaga! Nie należy brać pod uwagę przedmiaru robót zawartego w projekcie budowlano-wykonawczym. Przedmiot zamówienia określa przedmiar robót (do Zadania nr 2), załączony oddzielnie do niniejszej SIWZ. 3)Budowy chodnika (o długości 97 m i szerokości 1,5m) i wjazdów na posesje w miejscowości Kochanowo, wzdłuż drogi powiatowej nr 1452G, przy ul. Ks. Borysewicza na odcinku: od skrzyżowania w kierunku sklepu, z kostki betonowej. 4)Remontu nawierzchni chodnika (o długości 174 m i szerokości 2,4m) i wjazdów na posesje w miejscowości Luzino przy drodze gminnej wzdłuż ul. Słonecznej na odcinku: od istniejącego chodnika w kierunku sklepu. Remont polegać będzie na rozebraniu istniejących płyt chodnikowych, rozebraniu obrzeży, odzyskany materiał nadający się do użytku należy ułożyć na palety i przewieść na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, wywiezieniu gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, wykonaniu koryta pod chodnik, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 i zagęszczeniu poszczególnych warstw. 5)Remontu nawierzchni chodnika (o łącznej długości 174 m i średniej szerokości 1,8 m) i wjazdów na posesje w miejscowości Luzino przy drodze gminnej wzdłuż ul. Dolnej na odcinku: od skrzyżowania z ul. Młyńską w kierunku ul. Wschodniej. Remont polegać będzie na rozebraniu istniejących płyt chodnikowych, rozebraniu obrzeży, odzyskany materiał nadający się do użytku należy ułożyć na palety i przewieść na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, wywiezieniu gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, wykonaniu koryta pod chodnik, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 i zagęszczeniu poszczególnych warstw. Administratorem dróg powiatowych jest Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, natomiast administratorem dróg gminnych jest Gmina Luzino. Szczegółowy zakres prac określony został w Dokumentacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ, która zawiera: dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. Zakres przedmiotu zamówienia (obowiązki Wykonawcy - inspektora nadzoru inwestorskiego) obejmuje w szczególności: 1)Przekazanie wykonawcy robót budowlanych, w imieniu Zamawiającego, terenu budowy, 2)Reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 3)Sprawdzanie jakości wykonywanych robot i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegnie wbudowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 4)Nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia, 5)Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 6)Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 7)Kontrolowanie zgodności realizacji robót budowlanych z uzgodnionym przez Strony harmonogramem robót, 8)Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót, 9)Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny. Bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania robót uzupełniających czy dodatkowych, 10)Kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy robót niezbędnych do odbioru, 11)Pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i Zamawiającego - niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, 12)Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej, 13)Organizowanie narad koordynacyjnych (Rada Budowy), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (wykonawcy robót i Zamawiającemu) w terminie 5 dni po naradzie, 14)Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn, 15)Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastępstwa, 16)Udział w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z mieszkańcami, związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, 17)Wnioskowanie do Inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych, 18)Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 19)Udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia, 20)Kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 21)Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bhp, 22)Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami bhp, 23)Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji, 24)Potwierdzanie wpisem do Dziennika Budowy każdorazowej obecności na budowie, 25)Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w czasie trwania okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykonawcę robót na zrealizowaną inwestycję, będzie należało również: 1)Dokonywanie systematycznych przeglądów zrealizowanych robót, 2)Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, 3)Zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie z nim terminów ich usuwania, 4)Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczanie ich wykonania, 5)Ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym, 6)Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym, 7)Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Inwestorowi w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego, 8)Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo (oryginał lub uwierzytelniona notarialnie kopia) osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie: przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zmiany terminu realizacji inwestycji, tym samym terminu rozliczenia projektu, ewentualnej zmiany składu osobowego lub dodanie nowych osób, które może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zapewni osoby o kwalifikacjach nie niższych niż przedstawione w ofercie, zmiany podwykonawcy, w przypadku kiedy Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip. luzino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Luzino, ul. 10 Marca 11, 84-242 Luzino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Luzino, Kancelaria, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie