Gmina Luzino

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUZINO, PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI, PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI ZA ROK 2012

- WERSJA PDF

- WERSJA DOCX

 załączniki:

- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Luzinie za rok 2012

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012

- Sprawozdanie finansowe z realizacji wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej GOSRiT za 2012 rok

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury GOK w Luzinie za 2012 rok

- Sprawzodanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie za 2012 rok

- Informacja o kształtowaniu się założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 oraz przebiegu wykonania planowanych przedsięwzięć budżetu gminy Luzino za 2012 rok (pdf), docx

==========================================================

- Sprawozdanie Rb N o należnościach za 2012 rok

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2012 rok

- Sprawozdanie o środkach na rachunkach bankowych 2012 rok

- Sprawozdanie Rb 27 za 2012 rok

- Sprawozdanie Rb 28 o wydatkach za 2012 rok

- Sprawozdanie RbNDS o nadwyżce deficycie za 2012 rok

 

 - Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Luzino z dnia 8.08.2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej  oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

załączniki:

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Luzino, planu finansowego jednostki oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku