Gmina Luzino

- wyjaśnienia do SIWZ z dnia 6.08.2012 r.

 ---------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 4 do SIWZ:

1) Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek z ZUS.

2) Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków z US.

3) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

4) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej 
5) Zaświadczenie o wyborze Wójta

6) Uchwała Nr IV/16/90 z dnia 28 lipca 1990 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Luzino

7) Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Luzino

8) Wykaz instytucji, z których Gmina Luzino korzsyta z kredytów, pożyczek i wykupów wierzytelności

9) Uchwała Nr XIV/145/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2012 rok:

 •  wersja WORD,   wersja pdf
 •  załącznik Nr 1 - wersja pdf
 • załącznik Nr 2 - wersja pdf
 • załącznik Nr 2A - wydatki majątkowe finansowane z Budżetu Gminy Luzino w 2012 roku - wersja WORD,   wersja pdf
 • załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne roczne na 2012 rok - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej - wersja WORDwersja pdf
 • załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. - wersja pdf
 • załącznik Nr 6 - Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wersja pdf
 • załącznik Nr 6a - Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wersja pdf
 • załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. - wersja WORDwersja pdf
 • załącznik Nr 8 - Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w 2012 r. - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 9 - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2012 roku - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 10 - Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2012 roku - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 11 - Wydatki związane z ochroną środowiska - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 12 - Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 13 - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - zbiorczo - wersja WORD, wersja pdf
 •   Objaśnienia do Budżetu Gminy Luzino na 2012 rok - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik nr 1 do objaśnień - Dochody wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2011 - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik nr 2 do objaśnień - Informacja w zakresie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2011 oraz planowanych kwot na rok 2012 według działów, rozdziałów z określeniem zadań wprowadzonych do budżetu - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik nr 3 do objaśnień - Informacja o stanie mienia i gospodarowaniu mieniem gminnym (gruntami i budynkami) w okresie od 31.12.2010 r. do 15.11.2011 r. i plany na rok 2012 - wersja WORD, wersja pdf

10)  Uchwała Nr XIV/144/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2012-2017 

 

 11)  Uchwała Nr XIX/202/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2012-2017:

12) Uchwała Nr XIX/203/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK  

13)  Uchwała Nr XIX/204/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

  14) Uchwała Nr 145/g243/P/I/11 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Luzino na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

 

  15) uchwała Nr 146/g243/F/I/11 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Luzino na lata 2012-2017

 

16)  Uchwała Nr 020/g243/D/III/12 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Luzino na 2012 rok, prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Luzino na lata 2012-2017 (...)

17) UCHWAŁA Nr 042/g243/R/III/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5.04.2012 r. W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU

18) Uchwała RIO nr 065/g243/AIII/12 z dnia 23.04.2012 r. opiniująca pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

 

19) Sprawozdania: Rb-NDS, Rb-N, RbZ, Rb-28S, Rb-27S - stan na 31.12.2010 r.

20) - Sprawozdanie o dochodach Rb 27S za IV kwartał 2011 roku 

- Sprawozdanie o wydatkach Rb 28 S za IV kwartał 2011 roku 

- Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie RbNDS za IV kwartał 2011 roku

- Sprawozdanie o stanie należności RbN za IV kwartał 2011 roku

- Sprawozdanie o zaległościach RbZ za IV kwartał 2011 roku

21) SPRAWOZDANIE Z  WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUZINO, PLANU  FINANSOWEGO  JEDNOSTKI, PLANÓW   FINANSOWYCH  SAMORZĄDOWYCH  INSTYTUCJI KULTURY ORAZ  INFORMACJA O STANIE MIENIA za rok 2011

22) Informacja o sytuacji finansowej jednoski samorządu terytorialnego w 2012 roku