Gmina Luzino

OBWIESZCZENIA I AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie z dnia 08.04.2021r., znak ZPNOS.6733.1.2021


Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Luzino zdnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Luzino z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znak ZPNOS.6721.2.2019.BA (dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka w zakresie działek nr 15/2 i nr 15/9 położonych w obrębie Dąbrówka


- OBWIESZCZENIE znak ZPNOS.6220.03.15.2020/21/ak z dnia 22 marca 2021 roku dot. opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na gospodarowanu odpadami w zakresie zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów obojętynych, na terenie dz. nr 211/6, obręb Luzino, gm. Luzino, pow. wejherowski

 Obwieszczenie znak ZPNOS.6220.01.05.2021/ak z dnia 15 marca 2021 r. o wszczęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- Obwieszczenie z dnia 8 marca, znak AB.6740.11.18.2020.19

- Obwieszczenie z dnia 22 lutego, znak ZPNOS.6220.03.06.2021/ak 

- Obwieszczenia z dnia 22 lutego, znak ZPNOS.6220.03.05.2021/ak

- Obwieszczenie z dnia 18.02.2021r., znak ZPNOS.6733.13.2020

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 29.01.2021 r. znak ZPNOS.6721.1.2.3.2021BA o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 29.01.2021 r., znak 6720.2021.BA o przystąpieniu zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino

- Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa ul. ks. J. Twardowskiego w Barłominie o budowę chodnika"

- Obwieszczenie z dnia 11.01.2021r., znak ZPNOS.6733.11.2020

- Obwieszczenie z dnia 07.01.2021r., znak ZPNOS.6733.12.2020

- Obwieszczenie nr ZPNOS.6733.2020 z dnia 05.01.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA Gmina Luzino zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020r. poz. 818) ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 3 Osi Priorytetowej Edukacja, Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu edukacyjnego w ramach konkursu nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

 

OGŁOSZENIE z dnia 18 grudnia 2020 r. o sprzedaży samochodu służbowego VW Transporter T4 - oferty do 22.12.2020 r.

Załącznik nr 1 – ocena techniczna nr 301120 VW T4 wraz z dokumentacja fotograficzną

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Wzór umowy


OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU NR ZPNOS.6721.3.2019.BA

OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU NR ZPNOS.6721.5.2019.BA

OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU NR ZPNOS.6721.6.2019.BA

OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU NR ZPNOS.6721.7.2019.BA

OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU NR ZPNOS.6721.8.2019.BA

OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU NR ZPNOS.6721.9.2019.BA


Obwieszczenie z dnia 02.12.2020r., znak ZPNOS.6733.12.2020. (dot. planowanej budowy sieci wodociągowej na terenie części działki ewidencyjnej o numerze 275/15 w obrębie Milwino, gmina Luzino)

Decyzja Nr ZA.5161.759-5.2020.SS z dnia 23.11.2020 r.

Załącznik graficzny.


Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6220.01.21.2020/ak z dnia 23 listopada 2020 r. - zawiadomienie o zmianie decyzji z dnia 30.03.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. dobudowa dwóch hal produkcyjnych (...) Kębłowo


Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6220.01.20.2020.AK z dnia 23 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiana decyzji z dnia 30.03.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. dobudowa dwóch hal produkcyjnych (...) Kębłowo


Zawiadomienie Nr GD.ZUZ.3.4210.649.2020.MW z dnia 19 listopada 2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „ Program profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Luzino na lata 2020-2024


Obwieszczenie Nr WI-III.746.1.47.2020.AM.f z dnia 16.11.2020r.


Zawiadomienie ZA.5161.759-4.2020.SS z dnia 09.11.2020.


Decyzja ZA.5161.759-3.2020.SS z dnia 09.11.2020r.

Mapa nr 1 do decyzji PWKZ

Mapa nr 2 do decyzji PWKZ


Obwieszczenie z dnia 12.11.2020r., znak ZPNOS.6733.11.2020


OBWIESZCZENIE nr ZPNOS.6733.10.2020 Z DNIA 6.11.2020 r.


Aktualizacja na dzień 30.09.2020 roku Kwota dotacji niepublicznych przedszkoli w Gminie Luzino


Opłaty za dostarczoną wodę i odebrane ścieki w gminie Luzino


Obwieszczenie nr ZPNOS 6220.01.18.2020/ak z dnia 29.10.2020 r. o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...) - dot. dobudowy 2 hal produkcynych w Kębłowie


Wójt Gminy Luzino ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminy Luzino na lata 2020-2024”.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem oferenta, adresowanej na udzielającego zamówienia, w kancelarii Urzędu Gminy Luzino przy ul. Ofiar Stutthofu 11,
84-242 Luzino lub nadać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu) z oznaczeniem „Konkurs ofert na realizację szczepień profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego na lata 2020-2024” do dnia 13 listopada 2020r. roku do godz. 1100, pod rygorem nieważności.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 16 listopada 2020r. o godz. 12.00. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 23 listopada 2020r., przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Luzino. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Luzino oraz na stronie internetowej Gminy Luzino www.luzino.eu, niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert. 

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Ewa Waga (tel. 58 678 20 68 wew. 41), e-mail: ewaga@luzino.pl.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Luzino
 2. Ogłoszenie o konkursie – załącznik nr 1 do zarządzenia
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie
 4. Wzór umowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie
 5. Wzór deklaracji – załącznik nr 2 do umowy
 6. Wzór sprawozdania – załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie
 7. Regulamin komisji – załącznik nr 2 do zarządzenia
 8. Klauzula informacyjna do umowy

   

- Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo 

- Obwieszczenie o wydaniu decyzji, dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania  pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badan powierzchniowych z dnia 8.10.2020 r.

- Załącznik Nr 1
- Załącznik Nr 2


- Obwieszczenie Nr AB.6740.11.09.2020.19 z dnia 14.10.2020r.

- ZARZĄDZENIE Nr 63/2020 Wójta Gminy Luzini z dnia 12.10.2020 r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Luzino o Zebraniu Wiejskim dla Sołectwa Zielnowo w dniu 16.10.2020 r.

- Informacje o wyborach Sołtysa Sołectwo Zielnowo w dniu 25 października 2020 r.

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6733.10.2020 z dnia 07.10.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji (...) dot. budowy sieci wodociągowej na terenie części działek 127/33, 111 i 41/15 w obrębie Robakowo.

- Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - dot. budowy obiektu radiokomunikacyjnego

- Obwieszczenie z 4.08.2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

- OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju, znak DLI-II.7621.62.2019.PMJ - zawiadomienie o wydaniu w dniu 27.08.2020 r. decyzji dot. inwestycji drogowej pn. Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 2 węzeł Luzino (bez węzła) - węzeł Szemud (z węzłem)

- Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.09.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody rzeki Dopływ z Sychowa (Struga Sychowska) sieci gazowej

- Informacja z dnia 14.09.2020 r. o wynikach przetargu na najem lokalu użytkowego w Luzinie przy ul. Wilczka 1.

OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa ul. ppłk. R. Lubowiedzkiego w Dąbrówce o budowę ciągu pieszo-rowerowego

- Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZPNOS.6220.01.16.2020/sk z dnia 1.09.2020 r.

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZPNOS.6220.01.2020/ak z dnia 1.09.2020 r.

- Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 5.08.2020 r. 

- Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 31.08.2020 r. 

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6220.01.10.2020/ak z dnia 31.08.2020 r. o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydania decyzji (...) rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino - Dąbrówka - Sopieszyno na odcinku Luzino-Robakowo

-Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z dnia 28 sierpnia 2020 r. nr ZPNOS.6721.5.2019.BA

ZELEWO PROJEKT ZMPZP

ZELEWO - ZAŁĄCZNIK NR 1

ZELEWO - ZAŁĄCZNIK NR 2

ZELEWO - ZAŁĄCZNIK NR 3

ZELEWO - ZAŁĄCZNIK NR 4

ZELEWO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO TEKST

ZELEWO - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PNOŚ

ZELEWO - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PNOŚ

ZELEWO - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PNOŚ

ZELEWO - ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PNOŚ


- Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

- Informacja o postanowieniu stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 10 sierpnia 2020 r.

 - Obwieszczenie z dnia 06.08.2020r., znak ZPNOS.6733.8.2020

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z dnia 31 lipca 2020 r. nr ZPNOS.6721.3.6.7.8.9.2019.BA

Barłomino - Załącznik nr 1

Luzino - Załącznik nr 1

Zelewo - Załącznik nr 1

Kębłowo - Załącznik nr 4

Luzino - Załącznik nr 11


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego o pow. 100,87 m.2 położonego  w Luzinie przy ul. Wilczka 1

Formularz

Regulamin

Oświadczenie


Obwieszczenie z dnia 17.06.2020r., znak ZPNOS.6733.9.2020

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego nr GD.ZUZ.3.4.4210.285.2020.B5 z dnia 8.07.2020 r. 

Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Luzino z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości dot. najmu lokalu użytkowego (zamieszczono - 02.07.2020 r.)

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO O PONOWNYM PRZYSTĄPIENIU DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY POMORSKIEJ, W KTÓREJ ZOSTAŁ PRZEKROCZONY POZIOM DOPUSZCZALNY PYŁU ZAWIESZONEGO PM 10 - UWAGI I WNIOSKI OD 29 CZERWCA DO 20 LIPCA 2020 r.


Nabór kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego: http://luzino.eu/pl/nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-do-powszechnego-spisu-rolnego-2020/


(25.05.2020 r.) W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, od 13 marca br. Urząd Gminy Luzino profilaktycznie został zamknięty dla interesantów i pracował w trybie wewnętrznym. Od 25 maja br. sytuacja się zmieniła. Klient będzie mógł załatwić sprawę w urzędzie po uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym. Ze względu na warunki lokalowe, aby zachować 2 metry odległości od kolejnej osoby interesanci będą przyjmowani pojedynczo w poszczególnych referatach.

Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, aby wchodząc do urzędu przestrzegać poniższych zasad:

- zachowanie minimum 2 metrów odległości od kolejnej osoby;

- zasłonięcie ust i nosa;

- dezynfekcję dłoni przed wejściem do urzędu.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, klient nie zostanie wpuszczony do budynku.

Zachęcamy, aby mieszkańcy składali podania i wnioski w skrzynce umieszczonej w przedsionku wejścia do Urzędu Gminy Luzino (ul. Ofiar Stutthofu 11) lub elektronicznie przez platformę ePUAP: skrytka /221507/skrytka.

 

Jak złożyć podania i wnioski za pośrednictwem systemu ePUAP-u?

W Internecie funkcjonuje krajowy system ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Jest to platforma, dzięki której można załatwić wiele spraw w różnych urzędach administracji publicznej przez internet–w dowolnym miejscu i czasie. Wnioski można podpisywać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym (płatny), poprzez profil zaufany lub tymczasowy profil zaufany (bezpłatny).

Profil zaufany można założyć również bez wychodzenia z domu, jeśli mamy: konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na stronie profilu zaufanego www.pz.gov.pl), kwalifikowany podpis elektroniczny, nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz czytnik umożliwiający podłączenie go do komputera.

Profil zaufany, jako bezpłatny odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, możemy jednak założyć na stronie Grupy Poczty Polskiej www.envelo.pl. Wystarczy założyć konto na platformie Envelo i potwierdzić swoją tożsamość, odwiedzając placówkę Poczty Polskiej z dowodem osobistym lub paszportem.

Tymczasowy profil zaufany–weryfikacja przez wideorozmowę

Ministerstwo Cyfryzacji na czas pandemii wdrożyło nową e-usługę – tymczasowy Profil zaufany ważny przez trzy miesiące, możliwy do założenia online, nawet bez konta w banku, weryfikowany przez wideorozmowę. Aby skorzystać z tej możliwości, należy wejść na stronę www.gov.pl, wybrać opcję po lewej stronie „Profil zaufany”, następnie kliknąć w środkowym okienku „Tymczasowy profil zaufany”. Dalej system przeprowadzi użytkownika przez kolejne kroki. Weryfikacja złożonego wniosku odbywa się poprzez wideorozmowę z urzędnikiem, który oddzwoni do wnioskującego. Rozmowa odbywa się za pomocą aplikacji wskazanej we wniosku, np. przez Skype. Podczas połączenia urzędnik poprosi o okazanie dowodu tożsamości oraz potwierdzenie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe i aktualne, a także przedstawi zasady korzystania z profilu zaufanego. Potwierdzenie założenia tymczasowego profilu zaufanego zostanie przesłane na wskazany przez wnioskującego adres e-mail.

 

Kontakt z Urzędem Gminy Luzino

Kancelaria Urzędu: (58) 678-20-68

 

Wójt Gminy Luzino

Jarosław Wejer

e-mail: wojt@luzino.pl

Sekretariat Wójta Gminy: (58) 678 – 20-68, wew. 31

 

Zastępca Wójta Gminy Luzino

Sekretarz Gminy Luzino

Marzena Meyer: (58) 678-20-68, wew. 36

e-mail: sekretarz@luzino.pl

 

Skarbnik Gminy Luzino

Krystyna Skowrońska: (58) 678-20-68, wew. 35

e-mail: skarbnik@luzino.eu

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik Referatu Organizacyjnego – Mirosława Kąkol, wew. 31

e-mail: sekretariat@luzino.pl

Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych – Mirosława Kąkol, wew. 31

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej – Klaudia Szczypior, Monika Budek, wew. 44

Stanowisko ds.  obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, bhp i ochrony przeciwpożarowej – Alicja Hinz, wew. 42

Stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy – Anna Kotłowska, wew. 48 lub 58 oraz Beata Noculak, wew. 48

Stanowisko ds. promocji i informacji publicznej – Marlena Wilkowska, wew. 42

Stanowisko ds. zadań oświatowych (dotacja przedszkolna, dowóz uczniów do szkół i sprawy oświatowe) – Aleksandra Kołacz, wew. 51

Stanowisko ds. zadań oświatowych (stypendia socjalne, obowiązek nauki, dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników) – Sylwia Funk, wew. 51

Stanowisko ds. kadr pracowników oświaty – Hanna Elas, wew. 45

Archiwista – Marta Kuske, wew. 23

 

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik Gminy Luzino – Krystyna Skowrońska, wew. 35

e-mail: skarbnik@luzino.eu

Stanowisko ds. obsługi finansowo- księgowej Budżetu Gminy, Urzędu Gminy i Funduszy Sołeckich – Agnieszka Stefaniak,  Emilia Leśnik-Siuta, wew. 32 oraz Mirosława Fleming, wew. 26

Stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – Bogumiła Winiarska-Kunz, wew.38

Stanowisko ds. wymiaru podatku od środków transportowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, księgowość podatkowa, windykacja podatków i opłat – Bożena Krauze, wew. 76

Stanowisko ds. naliczania i windykacji należności z tytułu użytkowania wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi gminnych w wodę, odprowadzania ścieków oraz ewidencji – Alicja Młyńska, wew. 37

Stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszów mieszkaniowych w zakresie mieszkań komunalnych – Anna Schulz, wew. 22

Główny księgowy placówek oświatowych – Maria Bemka, wew. 46

Stanowisko ds. kadr i płac pracowników oświaty – Katarzyna Szyplak, wew. 45

Stanowisko ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych – Alicja Tetzlaff, wew. 45

Stanowisko ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych – Żaneta Lebiecka, wew. 46

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Irena Labuda, wew. 40

e-mail: usc@luzino.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności – Iwona Kreft, wew. 41

Stanowisko ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych – Władysława Gelińska, wew. 41

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – Irena Stasiak, wew. 52

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, spraw ochrony zdrowia – Ewa Waga, wew. 41

 

REFERAT INWESTYCYJNO – EKSPLOATACYJNY

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Eksploatacyjnego – Kazimierz Hinc, wew. 50

e-mail: inwestycje@luzino.pl

 

Stanowisko ds. wodociągów i kanalizacji – Szymon Meyer, wew. 59

Stanowisko ds. zamówień publicznych – Marlena Górska, wew. 59

Stanowisko ds. zamówień publicznych – Aurelia Wolska, wew. 59

Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych – Paulina Płotka, wew. 49

Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych, gospodarki wodno – ściekowej – Bożena Krausa, wew. 49

Stanowisko ds. obsługi beneficjentów programu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino” – Damian Rozenkranc, pozyskiwanie środków unijnych wew. 49

 

REFERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska – Renata Lisius, wew. 53

e-mail: zpnos@luzino.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska – Agnieszka Kafel, Wojciech Machnikowski, wew. 54

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego – Bożena Adamus, wew. 55

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrona środowiska – Michał Szymanowski (w zakresie drzew) wew. 56

Stanowisko ds. numeracji porządkowej nieruchomości – Dorota Benke, wew. 54

Stanowisko ds. geodezyjnych – Iwona Jaśkowska, wew. 56

Stanowisko do obsługi programu „Czyste Powietrze” – Wojciech Machnikowski, wew. 47

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – Tadeusz Klein, wew. 34

e-mail: komunalny@luzino.pl

Stanowisko ds. dróg – Kamila Kwidzińska – Nierzwicka, wew. 69

Stanowisko ds. obiektów komunalnych – Anita Dampc, wew. 69

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi – Aleksandra Radka, wew. 78

 

SAMODZIELNE STANOWISKO

Pełnomocnik wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Luzino – Marta Hebel, wew. 66

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Irena Labuda, wew. 40

Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Iwona Kreft, wew. 41


Funkcjonowanie

Referatu Spraw Obywatelskich

i Urzędu Stanu Cywilnego

w Gminie Luzino

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) 

Wójt Gminy Luzino

informuje, o  ograniczeniach w bezpośredniej obsłudze interesantów.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie,
w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

 

Warunki lokalowe w budynku urzędu umożliwiają pojedyncze przyjmowanie interesantów.

W związku z powyższym w celu sprawnego załatwienie sprawy oraz z uwagi na zachowanie wymogów bezpieczeństwa wskazany byłby wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie wizyty pod nr telefonu: 58 678 20 68

wew. 40

Urząd Stanu Cywilnego

wew. 41

dowody osobiste, ewidencja ludności i organizacje pozarządowe

wew. 52

działalność gospodarcza

Osoby bez umówionej wizyty będą  przyjmowane w miarę możliwości pomiędzy umówionymi interesantami.

 

- Obwieszczenie z dnia 15.06.2020r., znak ZPNOS.6733.8.2020, dot. planowanej budowy sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych w Zelewie 

- Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 4.06.2020 r., dot. rozbudowy drogi powiatowej nrG n odcinku Kochanowo- droga krajowa nt 6 o długości około 2,5 km na terenie gminy Wejherowo 

- OBWIESZCZENIE  z dnia 8.06.2020 r., znak 6733.7.2020

- Obwieszczenie z dnia 08.06.2020r., znak ZPNOS.6733.6.2020

- OBWIESZCZENIE nr GOP.6220.04.05.2020/ak z dnia 2.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G
Szczegóły pliku
Nazwa: obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2 06 2020.pdf
Opis: - OBWIESZCZENIE nr GOP.6220.04.05.2020/ak z dnia 2.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G
Utworzono: 2020-06-02 11:18:51
Data dodania: 2020-06-05 11:14:03
Autor pliku: KIerownik Referatu ZPNOS
Wprowadził/a: Hinz Alicja
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- INFORMACJA nr ZPNPS.6220.04.2020/ak z dnia 2.06.2020 r. o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa drogi powiatowej nr 1410 G
Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o wniosku o wydanie decyzji 02 06 2020.pdf
Opis: - INFORMACJA nr ZPNPS.6220.04.2020/ak z dnia 2.06.2020 r. o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa drogi powiatowej nr 1410 G
Utworzono: 2020-06-02 11:22:10
Data dodania: 2020-06-05 11:17:10
Autor pliku: Kierownik ZPNOS
Wprowadził/a: Hinz Alicja
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- INFORMACJA nr ZPNOS.6220.02.11.2020/ak z dnia 27.05.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - budowa instalacji (...) na działce nr 192/4 w Robakowie

- INFORMACJA nr ZPNOS.6220.03.06.2020/ak o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- INFORMACJA Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21 maja 2020 r.

- INFORMACJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie z dnia 25 maja 2020 r.

- OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego z dnia 28 maja 2020 r.

- OBWIESZCZENIE nr ZPNOS.6721.3.2020.BA z dnia 29 maja 2020 r o przystąpieniu do sporządzania miejsscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

- OGŁOSZENIE nr ZPNOS.6721.1.2019 z dnia 26 maja 2020 r. 

- ZAWIADOMIENIE Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 20 maja 2020 r.

- OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 maja 2020 r.

- Obwieszczenie z dnia 12.05.2020r., znak ZPNOS.6733.5.2020

Zarządzenie Nr 18/2020 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości zamiaru wynajmu lokalu użytkowego położonego w Luzinie przy ul. Wilczka 1 (zamieszczono w BIP: 29.04.2020 r.)

- Zarządzenie Nr 17/2020 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu, załącznik Nr 1 do Zarządzenia zawierający wykaz nieruchomości (zamieszczono w BIP: 29.04.2020 r.)

- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6733.6.2020 z dnia 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji (...) dot. budowy sieci wodociągowej (...) dz. nr 289/20 obręb Zelewo.

- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino z dnia 20.04.2020 r. znak ZPNOS.6733.4.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową linii kablowej

- OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego z dnia 14.04.2020 r. znak VI-III.746.1.8.2020 o wszczęciu postępowania (...) - Budowa sieci elektroenergetycznej (...) dz. 57/5 obręb Luzino-

OBWIESZCZENIE z dnia 01.04.2020r., znak ZPNOS.6733.5.2020

- OBWIESZCZENIE ZPNOS.6220.02.12.2019/20/AK z dnia 1 kwietnia 2020 r.

- OBWIESZCZENIE ZPNOS.6220.01.08.2020/ak z dnia 1 kwietnia 2020 r.

- OBWIESZCZENIE ZPNOS.6220.01.10.2020/ak z dnia 31 marca 2020 r.

- OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r.

- OBWIESZCZENIE nr ZPNOS.6220.01.09.2020/AK z dnia 30 marca 2020 r.

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 23.03.2020 r., znak GOP.6220.01.07.2020/ak

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 19.03.2020 r., znak ZPNOS.6733.1.2020

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino nr ZPNOS.6733.3.2020 z dnia 17 marca 2020 r.

- OBWIESZCZENIE z dnia 17.03.2020r., znak ZPNOS.6733.3.2020

- INFORMACJA  o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 marca 2020 r.

- Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2.03.2020 r.

- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9.03.2020 r.

- Obwieszczenie z dnia 11.03.2020r., znak ZPNOS.6733.2.2020

- Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.02.2020 r.


- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


- Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19.02.2020 r.


- Obwieszczenie z dnia 20.02.2020r., znak ZPNOS.6733.4.2020


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 12.02.2020r., znak ZPNOS.6733.6.2020


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz prognozami oddziaływania na środowisko z dnia 31.01.2020 r.


Obwieszczenie z dnia 30.01.2020 r. o przyjęciu dokumentu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Obwieszczenie z dnia 29.01.2020r., znak ZPNOS.6733.3.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. planowanej budowy gazociągu w Milwinie


Obwieszczenie z dnia 29.01.2020r., znak ZPNOS.6733.2.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego  (dot. planowanej budowy gazociągu w Robakowie i Milwinie


Obwieszczenie z dnia 29.01.2020r., znak ZPNOS.6733.1.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego  (dot. planowanej budowy gazociągu w Robakowie i Dąbrówce) 


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 14.01.2020 r. 


OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 31.12.2019 r. 


ZAWIADOMIENIE Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska z dnia 30.12.2019 r. 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO ZPNOS.6721.9.2019.BA z dnia 20.12.2019 r., o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO ZPNOS.6721.1.2019.BA z dnia 20.12.2019r., o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 Obwieszczenie z dnia 12.12.2019 r., znak ZPNOS.6733.5.2019.MSz


​Obwieszczenie z dnia 09.12.2019 r., znak ZPNOS.6733.6.2019.MSz


Obwieszczenie WI-III.7820.9.2019.MKH-n


OBWIESZCZENIE o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskoawych uwarunkowaniach nr ZPNOS.6220.02.10.2019.AK z dnia 2.12.2019 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przystąpieniu do sporządzania zmian oraz opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz prognozami oddziaływania na środowisko z dnia 29.11.2019 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przystąpieniu do sporządzania zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino, w zakresie działek: nr 298/8, nr 298/9, nr 298/10, 298/11, nr 264 położonych w obrębie Kębłowo, w miejscowości Kochanowo , gm. Luzino wraz prognozą oddziaływania na środowisko z dn. 29.11.2019 r.


 


Zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 30.09.2019 r. w sprawue udokumentowania złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino wraz z załącznikami


- Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego)


Obwieszczenie z dnia 30.10. 2019 r., znak ZPNOS.6733.5.2019.MSz.


Obwieszczenie z dnia 30.10.2019 r., znak ZPNOS.6733.4.2019.MSz..


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przedszkoli w Gminie Luzino


- Zarządzenie Nr 49/2019 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 17 października 2019 roku (zamieszczono w dniu 18.10.2019 r.

- Załącznik do Zarządzenia


- Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.10.2019 r.


- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.10.2019 r.


- OGŁOSZENIE SZKOLENIE NT. ASF ZN. SPR. ZG.7322.14.2019.MW


 

- ZMIANY W SYSTEMIE SEGREGACJI ODPADÓW od 1 stycznia 2020 r.!

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6733.4.2019.MSz. z dnia 20.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy oświetlenia ul. Spacerowej w Sychowie

- Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie z dnia 09.10.2019 r.

- Informacje na temat Wyborów do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019 r.

- Ogłoszenia o Zebraniach Wiejskich, które odbędą się we wrześniu 2019 r. : Barłomino (26.09.2019 r.), Dąbrówka (30.09.2019 r.),  Kębłowo (10.09.2019 r.), Kochanowo (24.09.2019 r.), Luzino (18.09.2019 r.),  Milwino (23.09.2019 r.), Robakowo (19.09.2019 r.), Sychowo (11.09.2019 r.),   Tępcz (16.09.2019 r.)Wyszecino (17.09.2019 r.), Zelewo (25.09.2019 r.), Zielnowo (25.09.2019 r.)


 

HARMONOGRAM ZBIORCZY ZEBRAŃ WIEJSKICH - WRZESIEŃ 2019


 

- Ogłoszenie z dnia 04.09.2019 r. o sprzedaży pojazdu pożarniczego, załącznik nr 1 - opinia rzeczoznawcy, załącznik nr 2 - dokumentacja fotograficzna, załącznik nr 3 - formularz ofertowy.   Informacja z dnia 18.09.2019 r. o wynikach przetargu na sprzedaż pojazdu


 

- Informacja znak ZPNOS 6220.08.19.2018/19/ak z dnia 02.09.2019 r. o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dobudowy dwóch hal produkcyjnych - Luzino ul. Wielki Las


 

- Informacja znak ZPNOS 6220.01.05.2019/ak z dnia 02.09.2019 r. o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy instalacji fotowoltaicznej w Barłominie


 

- Informacja o stypendium dla uczniów na rok szkolny 2019/2020;    wniosek o stypendium


 

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6733.3.2019.MSz. z dnia 06.08.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach 238, 236, 175/1, 175/10, 175/11 (...) w Sychowie

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6733.2.2019.MSz. z dnia 06.08.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. rozbudowy sieci wodociągowej na działce nr 39/31 oraz dz. 111 w Robakowie)

- Ogłoszenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6720.1.2018.2019.BA z dnia 01.08.2019 r. o przyjęciu dokumentu zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino (...) wraz z podsumowaniem o udostępnieniu informacji o środowisku (...) oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu

- Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 02.08.2019 r. znak AB.6740.10.2019.19.D.III o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 (...)- OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO Z DNIA 16.07.2019 r. Dot. budowy drogi ekspresowej S6.

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka w zakresie działek nr 15/2 i nr 15/9 położonych w obrębie Dąbrówka, gm. Luzino wraz prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 26.07.2019 r.

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dn. 26.07.2019 r.

- Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu (zamieszczono 4.07.2019 r.)

- WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 28.07.2019 r.

- Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2019 r., znak ZPNOS.6733.3.2019.MSz. w miejscowości Sychowo

- OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej oKRĘG wYBORCZY NR 114 W lUZINIE Z DNIA 25.06.2019 r. o ukonstytuowaniu się komisji okręgowej przeprowadzającej wybory do Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolnicznej w wyborach zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.

- Obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2019 r., znak ZPNOS.6733.2.2019.MSz.

- Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeoprowadzania oceny oddziaływania na środowisko z dnia 4.06.2019 r.

- Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzania tzw. "uchwał antysmogowych" - wnioski można składać do 17.06.2019 r.

- Obwieszczenie nr ZPNOS.6220.08.13.2018/19/ak z dnia 27 maja 2019 r. o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (dot. dobudowy 2 hal produkcyjnych w Kębłowie)

- Obwieszczenie nr ZPNOS.6220.04.13.2018/19/ak z dnia 13 maja 2019 r.

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 8 maja 2019 r.

- Obwieszczenie w sprawie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 30.04.2019 r.

- Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 29.04.2019 r.

- Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie z dnia 24.04.2019 r.

- Informacja Państwowego Gospodarstwa Widnego - Wody Polskie z dnia 24.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 26.04.2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XXXIX/353/2010 z dnia 24 marca 2010 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2010 r. Nr 81 poz. 1457 ze zm.) w zakresie działek nr: 344, 345, 346/1, 357, 343, 346/2, 356/1, 341/2, 346/3, 350/1, 341/1, 338/2, 1471, 337 położonych w miejscowości Luzino wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

- Obwieszczenie ZPNOS.6220.05.13.2018/19/ak z dnia 16.04.2019 r. 

- Obwieszczenie ZPNOS.6733.3.2019.MSz.z dnia 11.04.2019 r.


Dnia 19 maja 2019 r. odbędą się wybory sołtysów w miejscowościach: Dąbrówka, Milwino, Kębłowo, Luzino, Robakowo. Więcej informacji na stronie www.luzino.eu w zakładce "Strefa Mieszkańca".


Wójt Gminy Luzino informuje o zebraniach wiejskich, podczas których odbędą się wybory do Rad Sołeckich:

✅ Barłomino (29.04.2019 r.) 
✅ Kochanowo (6.05.2019 r.)
✅ Sychowo (07.05.2019 r.)
✅ Tępcz (25.04.2019 r.)
✅ Wyszecino (26.04.2019 r.)
✅ Zelewo (24.04.2019 r.)
✅ Zielnowo (24.04.2019 r.)

Więcej info na ww.luzino.eu w zakładce "Strefa Mieszkańca".


Podstawowa kwota dotacji przedszkoli w Gminie Luzino - rok 2019


- Obwieszczenie nr ZPNOS.6220.07.11.2018/19/ak z dnia 8.04.2019 r.

- Zawiadomienie z dnia 1.04.2019 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku


- OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z Gdańska znak GD.RUZ.421.48.2019.MG z dnia 15.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie pozwoleń wodnoprawnych (dot. budowy drogi ekspresowej S6)

 


REKRUTACJA

do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
i do klas pierwszych szkół podstawowych
na rok szkolny 2019/2020

Od 05 marca do 4 kwietnia 2019 r. potrwa rekrutacja do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie oraz do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Nr 1 w Luzinie, Kębłowie, Sychowie Barłominie i Wyszecinie oraz do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Luzino (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły).

Wnioski w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać  do dyrektora wybranej placówki oświatowej tj. do przedszkola, szkoły,  w godzinach pracy sekretariatu  tych placówek.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
o których mowa na wstępie brane są pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, prowadzony jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone Uchwałą Nr XXVII/284/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino.

Natomiast w przypadku rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych, o których mowa na wstępie, dla kandydatów spoza obwodu szkoły, obowiązują kryteria ustanowione Uchwałą Nr  XXVII/285/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Jednocześnie przypomina się, iż rodzice (opiekunowie prawni) zainteresowani 5-oma godzinami bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, czy też w innej placówce wychowania przedszkolnego, a każdą następną godziną płatną za 1,00zł (na chwilę obecną) muszą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego bądź do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Luzino. W związku z tym, w okresie od 05 marca 2019 r. do
4 kwietnia 2019 r.  muszą złożyć wniosek o przyjęcie do jednej z   publicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina.

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Luzino z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Nr 1 w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie oraz do klas I szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2  w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia – do pobrania

Zarządzenie Nr 10 / 2019 Wójta Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: Nr 1 w Luzinie, w Kębłowie, Sychowie Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem), a także wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej, w której ustalono obwód (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie), dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino.  

Druki do pobrania - KLIKNIJ

Formularze druków dostępne są również w kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu  11, a także w szkołach na terenie gminy i przedszkolu. Formularze druków dostępne są również w kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie. 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO nr ZPNOS.6721.5.4.2018.2019.BA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino

+ Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino

+ Załączniki do obwieszczenia (do pobrania)


- Obwieszczenie nr ZPNOS.6220.02.15.2018/19/ak (dodano 27.03.2019 r.)

- Obwieszczenie nr ZPNOS.6220.07.09.2018/19/ak (dodano 27.03.2019 r.)

- Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 marca 2019 r. (dodano 25.03.2019 r.)

- Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 11 marca 2019 (dodano 13.03.2019 r.)

- Obwieszczenie z dnia 12 marca 2019 r., nr ZPNOS.6220.02.13.201819 ak (dodano 12.03.2019 r.)

- Obwieszczenie z dnia 12 marca 2019 r., znak ZPNOS.6220.09.11.2018/19/ak (dodano 12.03.2019 r.)

- Obwieszczenie z dnia 26 lutego 2019 r., znak ZPNOS.6220.06.13.2018/19/ak (dodano 6.03.2019 r.)

- Obwieszczenie z dnia 05 marca 2019 r., znak ZPNOS.6733.1.2019.MSz. (dodano 5.03.2019 r.)

- Ogłoszenie Wójta Gminy Luzino nr ZPNOS.6721.1.19.20.21.2017.2018.2019.BA (dodano 5.03.2019 r.)


- OBWIESZCZENIE nr ZPNOS.6721.2.3.4.6.7.2018.2019.BA z dnia 22.02.2019 r. (dodano 22.02.2019 r.)


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - ROK 2019

Od 1 stycznia 2019 r. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 58 677-61-37 od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00.

W lokalu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zapewnia się:

 1. wyodrębnione pomieszczenie przeznaczone do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu lub świadczeniu tej pomocy, wyposażone w stół wraz z miejscami siedzącymi dla co najmniej czterech osób;
 2. miejsce w pomieszczeniu, przeznaczone dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (poczekalnia);
 3. dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej, przy czym w pomieszczeniu, o którym mowa w pkt 1, zapewnia się dostęp do telefonu oraz komputera wyposażonego w oprogramowanie do edycji tekstów, oprogramowanie umożliwiające przesyłanie, odbieranie danych i porozumiewanie się na odległość środkami komunikacji elektronicznej i komputerowy system informacji prawnej, wraz z bazą aktów prawnych, w tym przepisów prawa powszechnie obowiązującego, orzecznictwa i materiałów pomocniczych, dostęp do bazy aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze danego powiatu i powiatów ościennych, w tym gmin wchodzących w skład danego powiatu, a także dostęp do materiałów biurowych drukarki oraz urządzenia pozwalającego na utrwalenie dokumentacji w wersji elektronicznej;
 4. bezpieczne  przechowywanie  dokumentów zawierających  dane  osobowe,  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  do  nich  osobom nieupoważnionym (szafa zamykana na klucz);
 5. oznaczenie lokalu (tabliczka, umieszczana na drzwiach wejściowych - zostanie do Państwa przesłana niebawem).

W miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (poczekalnia) udostępnia się:

 1. informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania (plakat w załączniku);
 2. listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa (lista w załączniku);
 3. karty informacyjne poradnictwa dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (karty w załączniku);
 4. zamkniętą urnę, w której osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy;
 5. informację o możliwości i formach przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej pomocy:
  1. bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy,
  2. w późniejszym terminie za pomocą innych środków (informacja znajduje się w II części listy jednostek poradnictwa)

1. Lista nieodpłatnego poradnictwa
2. Karta - info - pomoc prawna
3. Karta - info - poradnictwo obywatelskie


- Obwieszczenie z dnia 12.02.2019 r. w sprawie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
(dodano dnia 12.02.2019 r.)

- Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 6.02.2019 r. (dodano dnia 11.02.2019 r.)


HARMONOGRAMY ODBIORÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2019

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W 2019 ROKU


HARMONOGRAM ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2019 R. 

ZAKRES ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2019 R.


- RAPORT PODSUMOWUJĄCY Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY STATUTU SOŁECTWA: BARŁOMINO | DĄBRÓWKA | KĘBŁOWO | KOCHANOWO | LUZINO | MILWINO | ROBAKOWO | SYCHOWO | TĘPCZ | WYSZECINO | ZELEWO | ZIELNOWO |

- Obwieszczenie nr ZPNOS.6733.12.2018.MSz z dnia 25.01.2019 r. 

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu unijnego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 25.1.2019 r. 

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

- ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY LUZINO Z DNIA 11STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY - ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA (umieszczono dnia 24.01.2019 r.)

- INFORMACJA Z DNIA 24.01.2019 W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY STATUTU SOŁECTWA : BARŁOMINO  | DĄBRÓWKA  | KĘBŁOWO  | KOCHANOWO | LUZINO | MILWINO | ROBAKOWO | SYCHOWO | TĘPCZ | WYSZECINO | ZELEWO | ZIELNOWO |

Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Luzino z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów granicznych z dnia 12.12.2018 r.

Obwieszczenie nr ZPNOS.6733.11.2018.MSz z dnia 19 grudnia 2018 r.

Obwieszczenie nr ZPNOS.6733.12.2018.MSz. z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 5.12.2018 r.

Obwieszczenie nr ZPNOS,6733.10.2018 MSz z dnia 6.12.2018 r.

Informacja nr ZPNOS.622.09.05.2018.ak o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3.12.2018 r.

Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3.12.2018 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr: 41/28, 41/29, 41/30, 41/31, 41/32, 32/4, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22-34/28, 36/50) w gminie Luzino uchwalonego uchwałą nr XXXVI/336/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2010 r. Nr 37, poz. 611) w zakresie działek: nr 34/39 (powstałej z podziału działki nr 34/28) i nr 36/92 (powstałej z podziału działki nr 36/50) położonych w obrębie Robakowo, zatwierdzonego Uchwałą XLVIII/563/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 12 października 2018 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 28.11.2018 r.

Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2018 r., znak ZPNOS.6733.11.2018.MSz.

Obwieszczenie z dnia 6 listopada 2018 r. dot. decyzji zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającą pozwolenia na budowę ujęcia wody powierzchniowej...

Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZPNOS.6220.6220.07.05.2018.ak

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr ZPNOS.6721.1.2018.BA z dnia 31.10.2018 r.

Informacja Nr ZPNOS.6220.06.05.2018 z dnia 24.10.2018 r. o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. zbierania i przetwarzania odpaów innych niż niebezpieczne na działce nr 87/15 w Robakowie


Wybory samorządowe 2018: Informacja o otwarciu lokali wyborczych.

Więcej informacji nt. wyborów w zakładce BIP "wybory samorządowe"


Zarządzenie Nr 47/2018 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

- załącznik do zarządzenia Nr 47/2018


- OBWIESZCZENIE Nr A.B.6740.V.179.2018.19 Starosty Wejherowskiego z dnia 12.10.2018 r. o złożonym wniosku na budowę ujęcia wody powierzchniowej z piaskownikiem (...) do rzeki Redy (...) na terenie działek nr 178, 179, 180 w Kębłowie

- OBWIESZCZENIE Nr ZPNOS.6733.10.2018.MSz. z dnia 17.10.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kielnie, gmina Szemud

- OBWIESZCZENIE nr ZPNOS.6733.9.2018.MSz z dnia 17.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną rozbudową sieci wodociągowej w Zelewie

- Informacja o wniosku o wydanie decyzji środowisokwych uwarunkowań z dnia 10.10.2018 r.

- Informacja o wnioski o zmiane decyzji o środowiskowych uwarunkowań z dnia 10.10.2018 r.

- Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.10.2018 r.

- Obwieszczenie nr ZPNOS.6733.8.2018 MSZ z dnia 8.10.2018 r.

- O B W I E S Z C Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ BUDOWĄ SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE 100, SDR 11 DE 63 MM, NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NUMER 118, 193, 198, 223/1, 223/2, 218/2, 219, 294, 202, ORAZ NA TERENIE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NUMER 195/5, 195/22, 196/6, 208/2, 208/3, 208/17, 208/18, 208/19, 208/25, 208/26, 209/19, 210/41, 210/4, 215/1, 210/3, 210/16, 206/7, 206/11 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ROBAKOWO, GMINA LUZINO, W MIEJSCOWOŚCI SYCHOWO, WYDANO DECYZJĘ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, O SYGNATURZE ZPNOS.6733.6.2018.MSZ Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 R.

- O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NUMER 14/3, 14/5, 14/9, 14/12, 14/13, 14/15, 14/16, 25/2, 26, 27, 75, 55, 30, 54/7 W OBRĘBIE ZELEWO, GMINA LUZINO.

- Zarządzenie Nr 41/2018 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 5 września 2018 roku w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców

- Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Luzino z dnia 10.08.2018 r. Wójta Gminy Luzino z dnia 10.08.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- OBWIESZCZENIE z dnia 27.08.2018 r., znak sprawy: ZPNOS.6733.8.2018 MSz

- OBWIESZCZENIE z dnia 20.08.2018 r., znak: ZPNOS.6733.7.2018.MSz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową sieci wodociagowej

- OBWIESZCZENIE z dnia 13.07.2018 r. znak: ZPNOS.67.33.7.2018.MSz

- OBWIESZCZENIE nr ZPNOS.6733.6.2018.MSz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- Harmonogram zebrań wiejskich - sierpień - 2018 r.

-RDOŚ-Gd-WZS.070.123.2018.LK.1 DOTYCZY: KOMPETENCJI REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED HAŁASEM

-OBWIESZCZENIE ZPNOS.6733.7.2018.MSz Z DNIA 13.07.2018R. O WSZCZESCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO.

-OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gm. Luzino, w zakresie działki nr 351/58, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/479/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 09 maja 2018 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

-OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino w zakresie działki nr 132 położonej w Luzinie, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/481/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 09 maja 2018 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

-OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb Kębłowo), Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo w zakresie działki nr 44/48 położonej w Milwinie w gminie Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/480/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 09 maja 2018 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

-Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Luzino. 

- Obwieszczenie Nr z dnia 03 lipca 2018 r., znak ZPNOS.6733.5.2018.MSz

- Zarządzenie Nr 29/2018 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino

- OBWIESZCZENIE nr ZPNOS.6733.4.2018.MSz z dnia 12 czerwca 2018 r.

-DECYZJA GD.RET.070/58/D/2018.KR Z DNIA 17 MAJA 2018R. DOTYCZY ZATWIERDZENIA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA GMINY LUZINO.

- OBWIESZCZENIE STAROSTY WEJHEROWSKIEGO o zezwoleniu drogi gminnej jako zadanie pn. Rozbudowa ul. Przemysłowej w Luzinie o budowę chodnika

- OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie działek nr 205/4, nr 1213/8, nr 1215/1, nr 1215/2, nr 1215/5 i nr 1215/6, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/447/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 23 marca 2018 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

- OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie działki nr 721/3, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/448/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 23 marca 2018 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino

- Zarządzenie Nr 21/2018 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22 maja 2018 r.

- Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak ZPNOS.6733.2.2018

- Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak ZPNOS.6733.3.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 30.03.2018 r. znak ZPNOS.6721.1,2,3,4,5.2018.BA o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz prognozami oddziaływania na środowisko

- Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego Nr AB.6740.3.2018.17.D.V z dnia 20.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na (...) rozbudowę ul. Przemysłowej w Luzinie o budowę chodnika.-

Obwieszczenie nr ZPNOS.6733.3.2018.MSz z dnia 16 marca 2018 r. 


- Informacja o stawkach podatkowych na 2018 rok - do pobrania 


- Obwieszczenie z dnia 14.03.2018 r., znak GOP.6733.1.2018.MSz

- Obwieszczenie z dnia 09.03.2018 r., znak GOP 6733.2.2018.MSz.

- Kwota dotacji niepublicznych przedszkoli w Gminie Luzino na 2018 rok


- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino Nr ZPNOS.6733.1.2018.MSz. z dnia 06.02.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej - działka 260/2 w Sychowie

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

- WÓJT GMINY LUZINO ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej,stanowiącej własność GMINY LUZINO

- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino Nr GOP.6733.11.2017.MSz. z dnia 16.01.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową linii kablowej nn 0,4 kV w Wyszecinie.

- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino Nr GOP.6733.10.2017.MSz. z dnia 15.01.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. dobudowy garażu do budynku strażnicy w Zelewie.

- OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Robakowo (obręb geodezyjny Robakowo) gm. Luzino (w zakresie działki nr 34/9) zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/416/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

- OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino zatwierdzonego uchwałą Nr  XXXVI/417/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 29.11.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


- Harmonogram zebrań wiejskich na 2018 rok .