Gmina Luzino

OBWIESZCZENIA I AKTUALNOŚCI

- Obwieszczenie z dnia 19.10.2021r., znak ZPNOS.6733.9.2021

- Obwieszczenie Nr AB.6740.11.18.2021.1 z dnia 06.10.2021r.

- Obwieszczenie z dnia 28.09.2021r., znak ZPNOS.6733.7.2021.

- Obwieszczenie z dnia 27.09.2021r., znak ZPNOS.6733.4.2021

- Protokół z przeprowadzenia duskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami z dnia 16.09.2021 r.

- Obwieszczenie z dnia 15 września 2021 r., znak ZPNOS.6220.04.13.2021/ak

- Decyzja z dnia 14.09.2021 r., znak ZPNOS.6220.04.12.2021/ak  


- Obwieszczenie z dnia 7.09.2021r., znak ZPNOS.6733.9.2021.


- Ogłoszenie o naborze z dnia 03.09.2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w wymiarze 1 etatu. Aplikacje do 16.09.2021 r.


- Informacja Wójta Gminy Luzino znak Or.4463.25.2021 z dnia 2.09.2021 r. o przyznaniu stypendiów motywacyjnych uczniom z terenu gminy Luzino na rok szkolny 2021/2022


- Obwieszczenie znak ZPNOS.6220.08.06.2021/ak z dnia 30.08.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa ronda (...) rozbudowa drogi 1336G Robakowo-Dąbrówka


- Informacja znak ZPNOS.6220.08.08.2021/ak z dnia 30.08.2021 r. o wniosku o wydanie decyzji o środowskowych uwarunkowaniach - dot. budowa ronda Robakowo-Dąbrówka

- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.6.2021 z dnia 27.08.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy sieci wodociągowej na działce nr 48/48 w Milwinie)


- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.5.2021 z dnia 26.08.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy sieci wodociągowej w Sychowie i Dąbrówce)- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.3.2021 z dnia 26.08.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy sieci wodociągowej w Wyszecinie na dz. 59/5 i 59/8)


Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.8.2021 z dnia 19.08.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu na dz. 193 w Robakowie


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 13.08.2021 r.(dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka)

Tekst planu 
Prognoza 
Rysunek 


Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Luzinie

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wyszecinie

Obwieszczenie z dnia 29.07.2021r., znak ZPNOS.6733.7.2021.

OBIESZCZENIE o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 lipca 2021 r. znak: ZPNOS.6220.01.10.2021/ak

Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.6.2021 z dnia 23.07.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Milwinie

Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.5.2021 z dnia 21.07.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Sychowie i Dąbrówce

Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.4.2021 z dnia 21.07.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Barłominie i Wyszecinie

Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.3.2021 z dnia 19 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Wyszecinie

Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 lipca 2021 r.


Wynik przetargu ustnego nieograniczonego, dot. sprzedaży niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 40/9 w m. Dąbrówka

Wynik przetargu ustnego nieograniczonego, dot. sprzedaży działki o numerze ewidencyjnym 40/8 w m. Dąbrówka


Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

https://gopsluzino.bip.gov.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021.html


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji znak ZPNOS.6220.05.13.2021/ak z dnia 16.06.2021 r., dot. budowy stacji paliw płynnych z modułem LPG


OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, dot. realizacji drogowej pn. Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta (opublikowano 15.06.2021 r.)


Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.2.2021 r. z dnia 11.06.2021 r.


Decyzja ZPNOS.6220.03.09.2021/ak z dnia 14 maja 2021 r. dot. budowy ulicy Strzebielińskiej w Luzinie


Informacja o wydanej decyzji


Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6720.3.2021.BA z dnia 28.05.2021 o przystąpieniu do sporzadzania zmiany uchwały nr XXII/333/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino


Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Luzino z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz.490/4, 493/2, 496/1 w Kębłowie)


Zarząddzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Luzino z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. 346/6 i 346/7 w Luzinie)


Informacja Eko Doliny znak IZP-P/09/2021/ubezp. na życie z dnia 24 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania na Grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie (...) pracowników EKO DOLINA sp. z o.o.


OBWIESZCZENIE znak ZPNOS.6220.05.10.2021/ak z dnia 18 maja 2021 r. o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. budowy stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji znak ZPNOS.6220.03.11.2021/ak z dnia 17 maja 2021 r. - dot. budowy ulicy Strzebielińskiej w Luzinie


Obwieszczenie znak ZPNOS.6220.03.10.2021/ak z dnia 14 maja 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. budowy ul. Strzebielińskiej w Luzinie


Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6733.1.2021 z dnia 12 maja 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Zelewie


Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6720.2.2021.BA z dnia 30 kwietnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino


Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6721.4.5.6.2021.BA z dnia 30 kwietnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Obwieszczenie z dnia 27.04.2021r., znak ZPNOS.6733.2.2021


OBWIESZCZENIE znak ZPNOS,6220.03.08.2021/ak z dnia 20 kwietnia 2021 r o zgrmadzonym materiale dowodowym w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Obwieszczenie z dnia 08.04.2021r., znak ZPNOS.6733.1.2021


Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Luzino zdnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Luzino z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znak ZPNOS.6721.2.2019.BA (dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka w zakresie działek nr 15/2 i nr 15/9 położonych w obrębie Dąbrówka


- OBWIESZCZENIE znak ZPNOS.6220.03.15.2020/21/ak z dnia 22 marca 2021 roku dot. opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na gospodarowanu odpadami w zakresie zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów obojętynych, na terenie dz. nr 211/6, obręb Luzino, gm. Luzino, pow. wejherowski

 Obwieszczenie znak ZPNOS.6220.01.05.2021/ak z dnia 15 marca 2021 r. o wszczęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- Obwieszczenie z dnia 8 marca, znak AB.6740.11.18.2020.19

- Obwieszczenie z dnia 22 lutego, znak ZPNOS.6220.03.06.2021/ak 

- Obwieszczenia z dnia 22 lutego, znak ZPNOS.6220.03.05.2021/ak

- Obwieszczenie z dnia 18.02.2021r., znak ZPNOS.6733.13.2020

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 29.01.2021 r. znak ZPNOS.6721.1.2.3.2021BA o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 29.01.2021 r., znak 6720.2021.BA o przystąpieniu zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino

- Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa ul. ks. J. Twardowskiego w Barłominie o budowę chodnika"

- Obwieszczenie z dnia 11.01.2021r., znak ZPNOS.6733.11.2020

- Obwieszczenie z dnia 07.01.2021r., znak ZPNOS.6733.12.2020

- Obwieszczenie nr ZPNOS.6733.2020 z dnia 05.01.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA Gmina Luzino zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020r. poz. 818) ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 3 Osi Priorytetowej Edukacja, Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu edukacyjnego w ramach konkursu nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego.


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino z dnia 26.07.2019 r. nr ZPNOS.6721.2.2019.BA  o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka w zakresie działek nr 15/2 i nr 15/9 położonych w obrębie Dąbrówka, gm. Luzino wraz prognozą oddziaływania na środowisko                             


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „ Program profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Luzino na lata 2020-2024


Opłaty za dostarczoną wodę i odebrane ścieki w gminie Luzino(25.05.2020 r.) W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, od 13 marca br. Urząd Gminy Luzino profilaktycznie został zamknięty dla interesantów i pracował w trybie wewnętrznym. Od 25 maja br. sytuacja się zmieniła. Klient będzie mógł załatwić sprawę w urzędzie po uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym. Ze względu na warunki lokalowe, aby zachować 2 metry odległości od kolejnej osoby interesanci będą przyjmowani pojedynczo w poszczególnych referatach.

Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, aby wchodząc do urzędu przestrzegać poniższych zasad:

- zachowanie minimum 2 metrów odległości od kolejnej osoby;

- zasłonięcie ust i nosa;

- dezynfekcję dłoni przed wejściem do urzędu.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, klient nie zostanie wpuszczony do budynku.

Zachęcamy, aby mieszkańcy składali podania i wnioski w skrzynce umieszczonej w przedsionku wejścia do Urzędu Gminy Luzino (ul. Ofiar Stutthofu 11) lub elektronicznie przez platformę ePUAP: skrytka /221507/skrytka.

 

Jak złożyć podania i wnioski za pośrednictwem systemu ePUAP-u?

W Internecie funkcjonuje krajowy system ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Jest to platforma, dzięki której można załatwić wiele spraw w różnych urzędach administracji publicznej przez internet–w dowolnym miejscu i czasie. Wnioski można podpisywać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym (płatny), poprzez profil zaufany lub tymczasowy profil zaufany (bezpłatny).

Profil zaufany można założyć również bez wychodzenia z domu, jeśli mamy: konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na stronie profilu zaufanego www.pz.gov.pl), kwalifikowany podpis elektroniczny, nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz czytnik umożliwiający podłączenie go do komputera.

Profil zaufany, jako bezpłatny odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, możemy jednak założyć na stronie Grupy Poczty Polskiej www.envelo.pl. Wystarczy założyć konto na platformie Envelo i potwierdzić swoją tożsamość, odwiedzając placówkę Poczty Polskiej z dowodem osobistym lub paszportem.

Tymczasowy profil zaufany–weryfikacja przez wideorozmowę

Ministerstwo Cyfryzacji na czas pandemii wdrożyło nową e-usługę – tymczasowy Profil zaufany ważny przez trzy miesiące, możliwy do założenia online, nawet bez konta w banku, weryfikowany przez wideorozmowę. Aby skorzystać z tej możliwości, należy wejść na stronę www.gov.pl, wybrać opcję po lewej stronie „Profil zaufany”, następnie kliknąć w środkowym okienku „Tymczasowy profil zaufany”. Dalej system przeprowadzi użytkownika przez kolejne kroki. Weryfikacja złożonego wniosku odbywa się poprzez wideorozmowę z urzędnikiem, który oddzwoni do wnioskującego. Rozmowa odbywa się za pomocą aplikacji wskazanej we wniosku, np. przez Skype. Podczas połączenia urzędnik poprosi o okazanie dowodu tożsamości oraz potwierdzenie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe i aktualne, a także przedstawi zasady korzystania z profilu zaufanego. Potwierdzenie założenia tymczasowego profilu zaufanego zostanie przesłane na wskazany przez wnioskującego adres e-mail.

 

Kontakt z Urzędem Gminy Luzino

Kancelaria Urzędu: (58) 678-20-68

 

Wójt Gminy Luzino

Jarosław Wejer

e-mail: wojt@luzino.pl

Sekretariat Wójta Gminy: (58) 678 – 20-68, wew. 31

 

Zastępca Wójta Gminy Luzino

Sekretarz Gminy Luzino

Marzena Meyer: (58) 678-20-68, wew. 36

e-mail: sekretarz@luzino.pl

 

Skarbnik Gminy Luzino

Krystyna Skowrońska: (58) 678-20-68, wew. 35

e-mail: skarbnik@luzino.eu

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik Referatu Organizacyjnego – Mirosława Kąkol, wew. 31

e-mail: sekretariat@luzino.pl

Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych – Mirosława Kąkol, wew. 31

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej – Klaudia Szczypior, Monika Budek, wew. 44

Stanowisko ds.  obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej – Alicja Hinz, wew. 42

Stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy – Anna Kotłowska, wew. 48 lub 58 oraz Beata Noculak, wew. 48

Stanowisko ds. promocji i informacji publicznej – Marlena Wilkowska, wew. 42

Stanowisko ds. zadań oświatowych (dotacja przedszkolna, dowóz uczniów do szkół i sprawy oświatowe) – Aleksandra Kołacz, wew. 51

Stanowisko ds. zadań oświatowych (stypendia socjalne, obowiązek nauki, dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników) – Sylwia Funk, wew. 51

Stanowisko ds. kadr pracowników oświaty – Hanna Elas, wew. 45

Archiwista – Marta Kuske, wew. 23

 

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik Gminy Luzino – Krystyna Skowrońska, wew. 35

e-mail: skarbnik@luzino.eu

Stanowisko ds. obsługi finansowo- księgowej Budżetu Gminy, Urzędu Gminy i Funduszy Sołeckich – Agnieszka Stefaniak,  Emilia Leśnik-Siuta, wew. 32 oraz Mirosława Fleming, wew. 26

Stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – Natalia Kunz, wew.38

Stanowisko ds. wymiaru podatku od środków transportowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, księgowość podatkowa, windykacja podatków i opłat – Bożena Krauze, wew. 76

Stanowisko ds. naliczania i windykacji należności z tytułu użytkowania wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi gminnych w wodę, odprowadzania ścieków oraz ewidencji – Alicja Młyńska, wew. 37

Stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszów mieszkaniowych w zakresie mieszkań komunalnych – Anna Schulz, wew. 22

Główny księgowy placówek oświatowych – Maria Bemka, wew. 46

Stanowisko ds. kadr i płac pracowników oświaty – Katarzyna Szyplak, wew. 45

Stanowisko ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych – Alicja Tetzlaff, wew. 45

Stanowisko ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych – Żaneta Lebiecka, wew. 46

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Irena Labuda, wew. 40

e-mail: usc@luzino.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności – Iwona Kreft, wew. 41

Stanowisko ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych – Władysława Gelińska, wew. 41

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – Irena Stasiak, wew. 52

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, spraw ochrony zdrowia – Ewa Waga, wew. 41

 

REFERAT INWESTYCYJNO – EKSPLOATACYJNY

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Eksploatacyjnego – Kazimierz Hinc, wew. 50

e-mail: inwestycje@luzino.pl

 

Stanowisko ds. wodociągów i kanalizacji – Szymon Meyer, wew. 59

Stanowisko ds. zamówień publicznych – Marlena Górska, wew. 59

Stanowisko ds. zamówień publicznych – Aurelia Wolska, wew. 59

Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych – Paulina Płotka, wew. 49

Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych, gospodarki wodno – ściekowej – Bożena Krausa, wew. 49

Stanowisko ds. obsługi beneficjentów programu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino” – Damian Rozenkranc, pozyskiwanie środków unijnych wew. 49

 

REFERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska – Renata Lisius, wew. 53

e-mail: zpnos@luzino.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska – Agnieszka Kafel, Wojciech Machnikowski, wew. 54

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego – Bożena Adamus, wew. 55

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrona środowiska – Michał Szymanowski (w zakresie drzew) wew. 56

Stanowisko ds. numeracji porządkowej nieruchomości – Dorota Benke, wew. 54

Stanowisko ds. geodezyjnych – Iwona Jaśkowska, wew. 56

Stanowisko do obsługi programu „Czyste Powietrze” – Wojciech Machnikowski, wew. 47

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – Tadeusz Klein, wew. 34

e-mail: komunalny@luzino.pl

Stanowisko ds. dróg – Agnieszka Stenka, wew. 69

Stanowisko ds. obiektów komunalnych – Anita Miotk, wew. 69

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi – Aleksandra Radka, wew. 78

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Irena Labuda, wew. 40

Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Iwona Kreft, wew. 41


Funkcjonowanie

Referatu Spraw Obywatelskich

i Urzędu Stanu Cywilnego

w Gminie Luzino

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) 

Wójt Gminy Luzino

informuje, o  ograniczeniach w bezpośredniej obsłudze interesantów.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie,
w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

 

Warunki lokalowe w budynku urzędu umożliwiają pojedyncze przyjmowanie interesantów.

W związku z powyższym w celu sprawnego załatwienie sprawy oraz z uwagi na zachowanie wymogów bezpieczeństwa wskazany byłby wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie wizyty pod nr telefonu: 58 678 20 68

wew. 40

Urząd Stanu Cywilnego

wew. 41

dowody osobiste, ewidencja ludności i organizacje pozarządowe

wew. 52

działalność gospodarcza

Osoby bez umówionej wizyty będą  przyjmowane w miarę możliwości pomiędzy umówionymi interesantami.