Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Luzino


OBWIESZCZENIA I AKTUALNOŚCI


- OBWIESZCZENIE z dnia 01.04.2020r., znak ZPNOS.6733.5.2020

- OBWIESZCZENIE ZPNOS.6220.02.12.2019/20/AK z dnia 1 kwietnia 2020 r.

- OBWIESZCZENIE ZPNOS.6220.01.08.2020/ak z dnia 1 kwietnia 2020 r.

- OBWIESZCZENIE ZPNOS.6220.01.10.2020/ak z dnia 31 marca 2020 r.

- OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r.

- OBWIESZCZENIE nr ZPNOS.6220.01.09.2020/AK z dnia 30 marca 2020 r.

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 23.03.2020 r., znak GOP.6220.01.07.2020/ak

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 19.03.2020 r., znak ZPNOS.6733.1.2020

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino nr ZPNOS.6733.3.2020 z dnia 17 marca 2020 r.

- OBWIESZCZENIE z dnia 17.03.2020r., znak ZPNOS.6733.3.2020

- INFORMACJA  o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 marca 2020 r.

- Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2.03.2020 r.

- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9.03.2020 r.

- Obwieszczenie z dnia 11.03.2020r., znak ZPNOS.6733.2.2020

- Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.02.2020 r.


- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


- Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19.02.2020 r.


- Obwieszczenie z dnia 20.02.2020r., znak ZPNOS.6733.4.2020


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 12.02.2020r., znak ZPNOS.6733.6.2020


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz prognozami oddziaływania na środowisko z dnia 31.01.2020 r.


Obwieszczenie z dnia 30.01.2020 r. o przyjęciu dokumentu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Obwieszczenie z dnia 29.01.2020r., znak ZPNOS.6733.3.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. planowanej budowy gazociągu w Milwinie


Obwieszczenie z dnia 29.01.2020r., znak ZPNOS.6733.2.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego  (dot. planowanej budowy gazociągu w Robakowie i Milwinie


Obwieszczenie z dnia 29.01.2020r., znak ZPNOS.6733.1.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego  (dot. planowanej budowy gazociągu w Robakowie i Dąbrówce) 


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 14.01.2020 r. 


OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 31.12.2019 r. 


ZAWIADOMIENIE Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska z dnia 30.12.2019 r. 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO ZPNOS.6721.9.2019.BA z dnia 20.12.2019 r., o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO ZPNOS.6721.1.2019.BA z dnia 20.12.2019r., o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 Obwieszczenie z dnia 12.12.2019 r., znak ZPNOS.6733.5.2019.MSz


​Obwieszczenie z dnia 09.12.2019 r., znak ZPNOS.6733.6.2019.MSz


Obwieszczenie WI-III.7820.9.2019.MKH-n


OBWIESZCZENIE o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskoawych uwarunkowaniach nr ZPNOS.6220.02.10.2019.AK z dnia 2.12.2019 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przystąpieniu do sporządzania zmian oraz opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz prognozami oddziaływania na środowisko z dnia 29.11.2019 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przystąpieniu do sporządzania zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino, w zakresie działek: nr 298/8, nr 298/9, nr 298/10, 298/11, nr 264 położonych w obrębie Kębłowo, w miejscowości Kochanowo , gm. Luzino wraz prognozą oddziaływania na środowisko z dn. 29.11.2019 r.


 


Zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 30.09.2019 r. w sprawue udokumentowania złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino wraz z załącznikami


- Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego)


Obwieszczenie z dnia 30.10. 2019 r., znak ZPNOS.6733.5.2019.MSz.


Obwieszczenie z dnia 30.10.2019 r., znak ZPNOS.6733.4.2019.MSz..


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przedszkoli w Gminie Luzino


- Zarządzenie Nr 49/2019 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 17 października 2019 roku (zamieszczono w dniu 18.10.2019 r.

- Załącznik do Zarządzenia


- Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.10.2019 r.


- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.10.2019 r.


- OGŁOSZENIE SZKOLENIE NT. ASF ZN. SPR. ZG.7322.14.2019.MW


 

- ZMIANY W SYSTEMIE SEGREGACJI ODPADÓW od 1 stycznia 2020 r.!

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6733.4.2019.MSz. z dnia 20.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy oświetlenia ul. Spacerowej w Sychowie

- Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie z dnia 09.10.2019 r.

- Informacje na temat Wyborów do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019 r.

- Ogłoszenia o Zebraniach Wiejskich, które odbędą się we wrześniu 2019 r. : Barłomino (26.09.2019 r.), Dąbrówka (30.09.2019 r.),  Kębłowo (10.09.2019 r.), Kochanowo (24.09.2019 r.), Luzino (18.09.2019 r.),  Milwino (23.09.2019 r.), Robakowo (19.09.2019 r.), Sychowo (11.09.2019 r.),   Tępcz (16.09.2019 r.)Wyszecino (17.09.2019 r.), Zelewo (25.09.2019 r.), Zielnowo (25.09.2019 r.)


 

HARMONOGRAM ZBIORCZY ZEBRAŃ WIEJSKICH - WRZESIEŃ 2019


 

- Ogłoszenie z dnia 04.09.2019 r. o sprzedaży pojazdu pożarniczego, załącznik nr 1 - opinia rzeczoznawcy, załącznik nr 2 - dokumentacja fotograficzna, załącznik nr 3 - formularz ofertowy.   Informacja z dnia 18.09.2019 r. o wynikach przetargu na sprzedaż pojazdu


 

- Informacja znak ZPNOS 6220.08.19.2018/19/ak z dnia 02.09.2019 r. o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dobudowy dwóch hal produkcyjnych - Luzino ul. Wielki Las


 

- Informacja znak ZPNOS 6220.01.05.2019/ak z dnia 02.09.2019 r. o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy instalacji fotowoltaicznej w Barłominie


 

- Informacja o stypendium dla uczniów na rok szkolny 2019/2020;    wniosek o stypendium


 

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6733.3.2019.MSz. z dnia 06.08.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach 238, 236, 175/1, 175/10, 175/11 (...) w Sychowie

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6733.2.2019.MSz. z dnia 06.08.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. rozbudowy sieci wodociągowej na działce nr 39/31 oraz dz. 111 w Robakowie)

- Ogłoszenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6720.1.2018.2019.BA z dnia 01.08.2019 r. o przyjęciu dokumentu zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino (...) wraz z podsumowaniem o udostępnieniu informacji o środowisku (...) oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu

- Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 02.08.2019 r. znak AB.6740.10.2019.19.D.III o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 (...)- OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO Z DNIA 16.07.2019 r. Dot. budowy drogi ekspresowej S6.

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka w zakresie działek nr 15/2 i nr 15/9 położonych w obrębie Dąbrówka, gm. Luzino wraz prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 26.07.2019 r.

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dn. 26.07.2019 r.

- Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu (zamieszczono 4.07.2019 r.)

- WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 28.07.2019 r.

- Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2019 r., znak ZPNOS.6733.3.2019.MSz. w miejscowości Sychowo

- OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej oKRĘG wYBORCZY NR 114 W lUZINIE Z DNIA 25.06.2019 r. o ukonstytuowaniu się komisji okręgowej przeprowadzającej wybory do Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolnicznej w wyborach zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.

- Obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2019 r., znak ZPNOS.6733.2.2019.MSz.

- Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeoprowadzania oceny oddziaływania na środowisko z dnia 4.06.2019 r.

- Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzania tzw. "uchwał antysmogowych" - wnioski można składać do 17.06.2019 r.

- Obwieszczenie nr ZPNOS.6220.08.13.2018/19/ak z dnia 27 maja 2019 r. o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (dot. dobudowy 2 hal produkcyjnych w Kębłowie)

- Obwieszczenie nr ZPNOS.6220.04.13.2018/19/ak z dnia 13 maja 2019 r.

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 8 maja 2019 r.

- Obwieszczenie w sprawie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 30.04.2019 r.

- Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 29.04.2019 r.

- Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie z dnia 24.04.2019 r.

- Informacja Państwowego Gospodarstwa Widnego - Wody Polskie z dnia 24.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 26.04.2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XXXIX/353/2010 z dnia 24 marca 2010 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2010 r. Nr 81 poz. 1457 ze zm.) w zakresie działek nr: 344, 345, 346/1, 357, 343, 346/2, 356/1, 341/2, 346/3, 350/1, 341/1, 338/2, 1471, 337 położonych w miejscowości Luzino wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

- Obwieszczenie ZPNOS.6220.05.13.2018/19/ak z dnia 16.04.2019 r. 

- Obwieszczenie ZPNOS.6733.3.2019.MSz.z dnia 11.04.2019 r.


Dnia 19 maja 2019 r. odbędą się wybory sołtysów w miejscowościach: Dąbrówka, Milwino, Kębłowo, Luzino, Robakowo. Więcej informacji na stronie www.luzino.eu w zakładce "Strefa Mieszkańca".


Wójt Gminy Luzino informuje o zebraniach wiejskich, podczas których odbędą się wybory do Rad Sołeckich:

✅ Barłomino (29.04.2019 r.) 
✅ Kochanowo (6.05.2019 r.)
✅ Sychowo (07.05.2019 r.)
✅ Tępcz (25.04.2019 r.)
✅ Wyszecino (26.04.2019 r.)
✅ Zelewo (24.04.2019 r.)
✅ Zielnowo (24.04.2019 r.)

Więcej info na ww.luzino.eu w zakładce "Strefa Mieszkańca".


Podstawowa kwota dotacji przedszkoli w Gminie Luzino - rok 2019


- Obwieszczenie nr ZPNOS.6220.07.11.2018/19/ak z dnia 8.04.2019 r.

- Zawiadomienie z dnia 1.04.2019 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku


- OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z Gdańska znak GD.RUZ.421.48.2019.MG z dnia 15.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie pozwoleń wodnoprawnych (dot. budowy drogi ekspresowej S6)

 


REKRUTACJA

do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
i do klas pierwszych szkół podstawowych
na rok szkolny 2019/2020

Od 05 marca do 4 kwietnia 2019 r. potrwa rekrutacja do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie oraz do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Nr 1 w Luzinie, Kębłowie, Sychowie Barłominie i Wyszecinie oraz do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Luzino (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły).

Wnioski w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać  do dyrektora wybranej placówki oświatowej tj. do przedszkola, szkoły,  w godzinach pracy sekretariatu  tych placówek.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
o których mowa na wstępie brane są pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, prowadzony jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone Uchwałą Nr XXVII/284/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino.

Natomiast w przypadku rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych, o których mowa na wstępie, dla kandydatów spoza obwodu szkoły, obowiązują kryteria ustanowione Uchwałą Nr  XXVII/285/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Jednocześnie przypomina się, iż rodzice (opiekunowie prawni) zainteresowani 5-oma godzinami bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, czy też w innej placówce wychowania przedszkolnego, a każdą następną godziną płatną za 1,00zł (na chwilę obecną) muszą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego bądź do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Luzino. W związku z tym, w okresie od 05 marca 2019 r. do
4 kwietnia 2019 r.  muszą złożyć wniosek o przyjęcie do jednej z   publicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina.

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Luzino z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Nr 1 w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie oraz do klas I szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2  w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia – do pobrania

Zarządzenie Nr 10 / 2019 Wójta Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: Nr 1 w Luzinie, w Kębłowie, Sychowie Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem), a także wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej, w której ustalono obwód (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie), dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino.  

Druki do pobrania - KLIKNIJ

Formularze druków dostępne są również w kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu  11, a także w szkołach na terenie gminy i przedszkolu. Formularze druków dostępne są również w kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie. 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO nr ZPNOS.6721.5.4.2018.2019.BA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino

+ Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino

+ Załączniki do obwieszczenia (do pobrania)


- Obwieszczenie nr ZPNOS.6220.02.15.2018/19/ak (dodano 27.03.2019 r.)

- Obwieszczenie nr ZPNOS.6220.07.09.2018/19/ak (dodano 27.03.2019 r.)

- Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 marca 2019 r. (dodano 25.03.2019 r.)

- Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 11 marca 2019 (dodano 13.03.2019 r.)

- Obwieszczenie z dnia 12 marca 2019 r., nr ZPNOS.6220.02.13.201819 ak (dodano 12.03.2019 r.)

- Obwieszczenie z dnia 12 marca 2019 r., znak ZPNOS.6220.09.11.2018/19/ak (dodano 12.03.2019 r.)

- Obwieszczenie z dnia 26 lutego 2019 r., znak ZPNOS.6220.06.13.2018/19/ak (dodano 6.03.2019 r.)

- Obwieszczenie z dnia 05 marca 2019 r., znak ZPNOS.6733.1.2019.MSz. (dodano 5.03.2019 r.)

- Ogłoszenie Wójta Gminy Luzino nr ZPNOS.6721.1.19.20.21.2017.2018.2019.BA (dodano 5.03.2019 r.)


- OBWIESZCZENIE nr ZPNOS.6721.2.3.4.6.7.2018.2019.BA z dnia 22.02.2019 r. (dodano 22.02.2019 r.)


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - ROK 2019

Od 1 stycznia 2019 r. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 58 677-61-37 od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00.

W lokalu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zapewnia się:

 1. wyodrębnione pomieszczenie przeznaczone do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu lub świadczeniu tej pomocy, wyposażone w stół wraz z miejscami siedzącymi dla co najmniej czterech osób;
 2. miejsce w pomieszczeniu, przeznaczone dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (poczekalnia);
 3. dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej, przy czym w pomieszczeniu, o którym mowa w pkt 1, zapewnia się dostęp do telefonu oraz komputera wyposażonego w oprogramowanie do edycji tekstów, oprogramowanie umożliwiające przesyłanie, odbieranie danych i porozumiewanie się na odległość środkami komunikacji elektronicznej i komputerowy system informacji prawnej, wraz z bazą aktów prawnych, w tym przepisów prawa powszechnie obowiązującego, orzecznictwa i materiałów pomocniczych, dostęp do bazy aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze danego powiatu i powiatów ościennych, w tym gmin wchodzących w skład danego powiatu, a także dostęp do materiałów biurowych drukarki oraz urządzenia pozwalającego na utrwalenie dokumentacji w wersji elektronicznej;
 4. bezpieczne  przechowywanie  dokumentów zawierających  dane  osobowe,  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  do  nich  osobom nieupoważnionym (szafa zamykana na klucz);
 5. oznaczenie lokalu (tabliczka, umieszczana na drzwiach wejściowych - zostanie do Państwa przesłana niebawem).

W miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (poczekalnia) udostępnia się:

 1. informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania (plakat w załączniku);
 2. listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa (lista w załączniku);
 3. karty informacyjne poradnictwa dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (karty w załączniku);
 4. zamkniętą urnę, w której osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy;
 5. informację o możliwości i formach przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej pomocy:
  1. bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy,
  2. w późniejszym terminie za pomocą innych środków (informacja znajduje się w II części listy jednostek poradnictwa)

1. Lista nieodpłatnego poradnictwa
2. Karta - info - pomoc prawna
3. Karta - info - poradnictwo obywatelskie


- Obwieszczenie z dnia 12.02.2019 r. w sprawie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
(dodano dnia 12.02.2019 r.)

- Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 6.02.2019 r. (dodano dnia 11.02.2019 r.)


HARMONOGRAMY ODBIORÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2019

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W 2019 ROKU


HARMONOGRAM ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2019 R. 

ZAKRES ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2019 R.


- RAPORT PODSUMOWUJĄCY Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY STATUTU SOŁECTWA: BARŁOMINO | DĄBRÓWKA | KĘBŁOWO | KOCHANOWO | LUZINO | MILWINO | ROBAKOWO | SYCHOWO | TĘPCZ | WYSZECINO | ZELEWO | ZIELNOWO |

- Obwieszczenie nr ZPNOS.6733.12.2018.MSz z dnia 25.01.2019 r. 

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu unijnego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 25.1.2019 r. 

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

- ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY LUZINO Z DNIA 11STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY - ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA (umieszczono dnia 24.01.2019 r.)

- INFORMACJA Z DNIA 24.01.2019 W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY STATUTU SOŁECTWA : BARŁOMINO  | DĄBRÓWKA  | KĘBŁOWO  | KOCHANOWO | LUZINO | MILWINO | ROBAKOWO | SYCHOWO | TĘPCZ | WYSZECINO | ZELEWO | ZIELNOWO |

Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Luzino z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów granicznych z dnia 12.12.2018 r.

Obwieszczenie nr ZPNOS.6733.11.2018.MSz z dnia 19 grudnia 2018 r.

Obwieszczenie nr ZPNOS.6733.12.2018.MSz. z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 5.12.2018 r.

Obwieszczenie nr ZPNOS,6733.10.2018 MSz z dnia 6.12.2018 r.

Informacja nr ZPNOS.622.09.05.2018.ak o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3.12.2018 r.

Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3.12.2018 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr: 41/28, 41/29, 41/30, 41/31, 41/32, 32/4, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22-34/28, 36/50) w gminie Luzino uchwalonego uchwałą nr XXXVI/336/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2010 r. Nr 37, poz. 611) w zakresie działek: nr 34/39 (powstałej z podziału działki nr 34/28) i nr 36/92 (powstałej z podziału działki nr 36/50) położonych w obrębie Robakowo, zatwierdzonego Uchwałą XLVIII/563/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 12 października 2018 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 28.11.2018 r.

Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2018 r., znak ZPNOS.6733.11.2018.MSz.

Obwieszczenie z dnia 6 listopada 2018 r. dot. decyzji zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającą pozwolenia na budowę ujęcia wody powierzchniowej...

Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZPNOS.6220.6220.07.05.2018.ak

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr ZPNOS.6721.1.2018.BA z dnia 31.10.2018 r.

Informacja Nr ZPNOS.6220.06.05.2018 z dnia 24.10.2018 r. o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. zbierania i przetwarzania odpaów innych niż niebezpieczne na działce nr 87/15 w Robakowie


Wybory samorządowe 2018: Informacja o otwarciu lokali wyborczych.

Więcej informacji nt. wyborów w zakładce BIP "wybory samorządowe"


Zarządzenie Nr 47/2018 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

- załącznik do zarządzenia Nr 47/2018


- OBWIESZCZENIE Nr A.B.6740.V.179.2018.19 Starosty Wejherowskiego z dnia 12.10.2018 r. o złożonym wniosku na budowę ujęcia wody powierzchniowej z piaskownikiem (...) do rzeki Redy (...) na terenie działek nr 178, 179, 180 w Kębłowie

- OBWIESZCZENIE Nr ZPNOS.6733.10.2018.MSz. z dnia 17.10.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kielnie, gmina Szemud

- OBWIESZCZENIE nr ZPNOS.6733.9.2018.MSz z dnia 17.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną rozbudową sieci wodociągowej w Zelewie

- Informacja o wniosku o wydanie decyzji środowisokwych uwarunkowań z dnia 10.10.2018 r.

- Informacja o wnioski o zmiane decyzji o środowiskowych uwarunkowań z dnia 10.10.2018 r.

- Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.10.2018 r.

- Obwieszczenie nr ZPNOS.6733.8.2018 MSZ z dnia 8.10.2018 r.

- O B W I E S Z C Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ BUDOWĄ SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE 100, SDR 11 DE 63 MM, NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NUMER 118, 193, 198, 223/1, 223/2, 218/2, 219, 294, 202, ORAZ NA TERENIE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NUMER 195/5, 195/22, 196/6, 208/2, 208/3, 208/17, 208/18, 208/19, 208/25, 208/26, 209/19, 210/41, 210/4, 215/1, 210/3, 210/16, 206/7, 206/11 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ROBAKOWO, GMINA LUZINO, W MIEJSCOWOŚCI SYCHOWO, WYDANO DECYZJĘ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, O SYGNATURZE ZPNOS.6733.6.2018.MSZ Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 R.

- O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NUMER 14/3, 14/5, 14/9, 14/12, 14/13, 14/15, 14/16, 25/2, 26, 27, 75, 55, 30, 54/7 W OBRĘBIE ZELEWO, GMINA LUZINO.

- Zarządzenie Nr 41/2018 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 5 września 2018 roku w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców

- Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Luzino z dnia 10.08.2018 r. Wójta Gminy Luzino z dnia 10.08.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- OBWIESZCZENIE z dnia 27.08.2018 r., znak sprawy: ZPNOS.6733.8.2018 MSz

- OBWIESZCZENIE z dnia 20.08.2018 r., znak: ZPNOS.6733.7.2018.MSz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową sieci wodociagowej

- OBWIESZCZENIE z dnia 13.07.2018 r. znak: ZPNOS.67.33.7.2018.MSz

- OBWIESZCZENIE nr ZPNOS.6733.6.2018.MSz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- Harmonogram zebrań wiejskich - sierpień - 2018 r.

-RDOŚ-Gd-WZS.070.123.2018.LK.1 DOTYCZY: KOMPETENCJI REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED HAŁASEM

-OBWIESZCZENIE ZPNOS.6733.7.2018.MSz Z DNIA 13.07.2018R. O WSZCZESCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO.

-OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gm. Luzino, w zakresie działki nr 351/58, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/479/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 09 maja 2018 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

-OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino w zakresie działki nr 132 położonej w Luzinie, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/481/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 09 maja 2018 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

-OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb Kębłowo), Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo w zakresie działki nr 44/48 położonej w Milwinie w gminie Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/480/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 09 maja 2018 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

-Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Luzino. 

- Obwieszczenie Nr z dnia 03 lipca 2018 r., znak ZPNOS.6733.5.2018.MSz

- Zarządzenie Nr 29/2018 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino

- OBWIESZCZENIE nr ZPNOS.6733.4.2018.MSz z dnia 12 czerwca 2018 r.

-DECYZJA GD.RET.070/58/D/2018.KR Z DNIA 17 MAJA 2018R. DOTYCZY ZATWIERDZENIA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA GMINY LUZINO.

- OBWIESZCZENIE STAROSTY WEJHEROWSKIEGO o zezwoleniu drogi gminnej jako zadanie pn. Rozbudowa ul. Przemysłowej w Luzinie o budowę chodnika

- OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie działek nr 205/4, nr 1213/8, nr 1215/1, nr 1215/2, nr 1215/5 i nr 1215/6, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/447/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 23 marca 2018 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

- OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie działki nr 721/3, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/448/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 23 marca 2018 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino

- Zarządzenie Nr 21/2018 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22 maja 2018 r.

- Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak ZPNOS.6733.2.2018

- Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak ZPNOS.6733.3.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 30.03.2018 r. znak ZPNOS.6721.1,2,3,4,5.2018.BA o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz prognozami oddziaływania na środowisko

- Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego Nr AB.6740.3.2018.17.D.V z dnia 20.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na (...) rozbudowę ul. Przemysłowej w Luzinie o budowę chodnika.-

Obwieszczenie nr ZPNOS.6733.3.2018.MSz z dnia 16 marca 2018 r. 


- Informacja o stawkach podatkowych na 2018 rok - do pobrania 


- Obwieszczenie z dnia 14.03.2018 r., znak GOP.6733.1.2018.MSz

- Obwieszczenie z dnia 09.03.2018 r., znak GOP 6733.2.2018.MSz.

- Kwota dotacji niepublicznych przedszkoli w Gminie Luzino na 2018 rok


- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino Nr ZPNOS.6733.1.2018.MSz. z dnia 06.02.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej - działka 260/2 w Sychowie

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

- WÓJT GMINY LUZINO ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej,stanowiącej własność GMINY LUZINO

- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino Nr GOP.6733.11.2017.MSz. z dnia 16.01.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową linii kablowej nn 0,4 kV w Wyszecinie.

- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino Nr GOP.6733.10.2017.MSz. z dnia 15.01.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. dobudowy garażu do budynku strażnicy w Zelewie.

- OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Robakowo (obręb geodezyjny Robakowo) gm. Luzino (w zakresie działki nr 34/9) zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/416/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

- OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o przyjęciu dokumentu zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino zatwierdzonego uchwałą Nr  XXXVI/417/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 29.11.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


- Harmonogram zebrań wiejskich na 2018 rok .

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:30378
Treść wprowadził(a): Wilkowska Marlena, 2020-04-02 09:41:03
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-04-01 14:47:00