Gmina Luzino

- Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Luzino z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie Projektu Budżetu Gminy na 2013 rok

- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - projekt uchwały Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2013 rok

załączniki do projektu uchwały:

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Gminy

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy

Załacznik Nr 2a - Wydatki majątkowe finansowane z Budżetu Gminy Luzino w 2013 roku

Załączniki Nr 3, 3a i 4 - Zadania inwestycyjne, wydatki na projekty z UE

Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 6 - Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych i zleconych

Załącznik Nr 6a - Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań rządowych i zleconych

Załączniki Nr 7 - 12:  Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realziacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień, Nr 8 - Wydatki na zadania jednostek pomocniczych, Nr 9 - Dotacje podmiotowe, Nr 10 - Dotacje celowe, Nr 11 - Wydatki związane z ochroną środowiska, Nr 12 - Dochody z tyt. korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań PRiRPA i przeciwdziałania narkomanii  

 Załącznik Nr 13 - rachunek dochodów oświatowych

- Objaśnienia do uchwały budżetowej na 2013 rok

- Załącznik Nr 1 do objaśnień

- Załącznik Nr 2 do objaśnień

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia - projekt Uchwały Rady Gminy Luzino w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2013-2018

- Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 - Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięc do WPF

- programy, projekty lub zadania (...)

- Zbiorczo przedsięwzięcia

- Objaśnienia wartości przyjętych w WPF