Gmina Luzino

 

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 680.000,00 PLN NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY
Numer ogłoszenia: 143441 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013, oferty do: 25.07.2013 r.

-   Zmiana NR 1

-   Wyjaśnienie NR 1

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik Nr 6:

          1)         Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek z ZUS., zaśw. 2

          2)         Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków z US, zaśw. 2

          3)         Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

          4)         Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej.

          5)         Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Luzino.

          6)         Uchwała nr IV/16/90 z dnia 28 lipca 1990 r. w sprawie powołania skarbnika  Gminy Luzino.

          7)         Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Luzino.

         8)          Wykaz instytucji, z których Gmina Luzino korzysta z kredytów, pożyczek i    wykupów wierzytelności.                                     

     9) UCHWAŁA Nr XXIV/270/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Luzino na 2013 rok

    10) UCHWAŁA Nr XXIV/269/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGRNOZY FINANSOWEJ na lata 2013-2018

  11)  UCHWAŁA NR XXX/372/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2013 - 2024

      

   12) UCHWAŁA NR XXX/373/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK.

 

      13) Uchwała Nr XXVII/308/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

       14) Uchwała Nr XXVIII/334/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/308/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

 15) Uchwała RIO nr 198/g243/P/III/12 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcje uchwały budżetowej Gminy Luzino na 2013 rok .

        16) Uchwała RIO nr 199/g243/F/III/12 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcje uchwały   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Luzino na lata 2013-2018.

        17)  Uchwała RIO nr 005/g243/D/III/13 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Luzino na lata: 2013-2018 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

        18)  Uchwała RIO nr 087/g243/R/III/13 z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Luzino za  2012 rok.

        19) Uchwała RIO nr 106/g243/A/III/13 z dnia 8 maja 2013 roku opiniująca pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

        20)  Sprawozdania Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S – stan na dzień 31 grudnia 2011 roku.

- Sprawozdanie o dochodach Rb 27S za IV kwartał 2011 roku

- Sprawozdanie o wydatkach Rb 28 S za IV kwartał 2011 roku

- Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie RbNDS za IV kwartał 2011 roku

- Sprawozdanie o stanie należności RbN za IV kwartał 2011 roku

- Sprawozdanie o zaległościach RbZ za IV kwartał 2011 roku

        21)       Sprawozdania Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S – stan na dzień 31 grudnia 2012 roku.

- Sprawozdanie Rb N o należnościach za 2012 rok

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2012 rok

- Sprawozdanie o środkach na rachunkach bankowych 2012 rok

- Sprawozdanie Rb 27 za 2012 rok

- Sprawozdanie Rb 28 o wydatkach za 2012 rok

- Sprawozdanie RbNDS o nadwyżce w deficycie za 2012 rok

 

22) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUZINO, PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI, PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI ZA ROK 2012

- WERSJA PDF

23)  Informacja o sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku.