Gmina Luzino

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000,00 PLN NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY
Numer ogłoszenia: 176369 - 2013; data składania ofert: 17.09.2013

1. Ogłoszenie


 

2. SIWZ


 

3. Załącznik Nr 6:

1) Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek z ZUS., zaśw. 2

2) Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków z US, zaśw. 2

3) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

4) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej.

5) Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Luzino.

6) Uchwała nr IV/16/90 z dnia 28 lipca 1990 r. w sprawie powołania skarbnika  Gminy Luzino.

7) Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Luzino.

8) Wykaz instytucji, z których Gmina Luzino korzysta z kredytów, pożyczek i    wykupów wierzytelności.

9) UCHWAŁA Nr XXIV/270/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Luzino na 2013 rok

10) UCHWAŁA Nr XXIV/269/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGRNOZY FINANSOWEJ na lata 2013-2018

11) UCHWAŁA NR XXXI/374/2013 Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2024

12) UCHWAŁA NR XXXI/375/2013 Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK.

13) UCHWAŁA NR XXXI/376/2013 Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

14) Uchwała RIO nr 198/g243/P/III/12 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcje uchwały budżetowej Gminy Luzino na 2013 rok .

15) Uchwała RIO nr 199/g243/F/III/12 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcje uchwały   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Luzino na lata 2013-2018.

16)  Uchwała RIO nr 005/g243/D/III/13 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Luzino na lata: 2013-2018 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

17)  Uchwała RIO nr 087/g243/R/III/13 z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Luzino za  2012 rok.

18) Uchwała RIO nr 106/g243/A/III/13 z dnia 8 maja 2013 roku opiniująca pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

19)  Sprawozdania Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S – stan na dzień 31 grudnia 2011 roku.

- Sprawozdanie o dochodach Rb 27S za IV kwartał 2011 roku

- Sprawozdanie o wydatkach Rb 28 S za IV kwartał 2011 roku

- Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie RbNDS za IV kwartał 2011 roku

- Sprawozdanie o stanie należności RbN za IV kwartał 2011 roku

- Sprawozdanie o zaległościach RbZ za IV kwartał 2011 roku

20) Sprawozdania Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S – stan na dzień 31 grudnia 2012 roku.

- Sprawozdanie Rb N o należnościach za 2012 rok

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2012 rok

- Sprawozdanie o środkach na rachunkach bankowych 2012 rok

- Sprawozdanie Rb 27 za 2012 rok

- Sprawozdanie Rb 28 o wydatkach za 2012 rok

- Sprawozdanie RbNDS o nadwyżce w deficycie za 2012 rok 

 

21) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUZINO, PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI, PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI ZA ROK 2012

- WERSJA PDF

22)  Informacja o sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku.