Gmina Luzino


Sprawozdania za I kwartał 2014 roku:

- Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów

- Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

- RB NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

- RbZ - sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

- Rb-N - sprawozdanie o stanie należności

 

Sprawozdanie za I półrocze 2014 r.:

- Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów

- Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

- RB NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

- RbZ - sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

- Rb-N - sprawozdanie o stanie należności

 

Zarządzenie Nr 32 / 2014 Wójta Gminy Luzino z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUZINO, PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI oraz PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ ZAŁOŻEŃ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz PRZEBIEGU WYKONANIA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ za I półrocze 2014 roku.

 - załączniki Nr 1-4 do Zarządzenia (Informacja o przebiegu wykonania budżetu) 

 - załącznik nr 5 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUZINIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

 - załącznik nr 6 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze  2014

  - załącznik nr 7 -  SPRAWOZDANIE Z wykonania planu finansowego  jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki za  I półrocze 2014r.

- załącznik nr 8 - Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie za I półrocze 2014 r.

 

- załącznik nr 9 - Informacja o  przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie w I półroczu 2014r.

 - załącznik nr 10 do Zarządzenia

  

 

Sprawozdanie za III kwartał 2014 r.:

- Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów

- Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

- RB NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

- RbZ - sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

- Rb-N - sprawozdanie o stanie należności

 

Sprawozdania za IV kwartał 2014r. :

- Rb-27Ssprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

- Rb-28Ssprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

- Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego 

- Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

========================================================================

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014