Gmina Luzino
Statut Gimnazjum Publicznego w Luzinie


NAZWA SZKOŁY

§ 1

1.Nazwa: Gimnazjum Publiczne w Luzinie z oddziałami w szkole Podstawowej w Kębłowie i w Szkole Podstawowej w Sychowie.
2.Siedziba: Luzino ul. Szkolna 13.

§ 2
Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący, na wspólny wniosek rady pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów.

§ 3
Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Luzino.


CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 4
Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1.Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.
2.Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonania wybranego zawodu.
3.Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia.
4.Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb.


ORGANY GIMNAZJUM

§ 5

1.Organami gimnazjum są:
a)Dyrektor Gimnazjum
b)Rada Pedagogiczna
c)Rada Rodziców
d)Samorząd Uczniowski

2.Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum:
Dyrektor Gimnazjum:
1.Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum.
2.Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców.
3.Przewodniczy radzie Pedagogicznej.
4.Realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są one zgodne z prawem oświatowym niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.
5.Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum.
7.Dysponuje środkami finansowymi.
8.Opracowuje arkusz organizacyjny.
9.Dba o powierzone mienie.
10.Wydaje polecenie służbowe.
11.Dokonuje oceny pracy nauczycieli.
12.Mianuje nauczycieli.
13.Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”.
14.Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.
15.Reprezentuje gimnazjum na zewnątrz.
16.Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i samorządem Uczniowskim.
17.Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.
18.Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
19.Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
20.Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rada Pedagogiczna:
1.Zatwierdza plany pracy gimnazjum.
2.Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
3.Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
4.Podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu.
5.Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora.
6.Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.
7.Opiniuje tygodniowy podział godzin.
8.Opiniuje projekt planu finansowego.
9.Wykonuje kompetencje przewidziane dla rady gimnazjum zgodnie z art. 52.2 ustawy o systemie oświaty.
Rada pedagogiczna Gimnazjum w Luzinie jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum, rada pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

Rada Rodziców:
1.Może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty.
2.Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.
3.Działa na rzecz stałej poprawy bazy.
4.Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły.
5.Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku.
6.Współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum.
7.Deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na Dyrektora.
Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który winien zawierać:
1.kadencje, tryb ,powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,
2.organy Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
3.tryb podejmowania uchwał,
4.zasady wydatkowania funduszy.
Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzony przez zebranie ogólne.

Samorząd uczniowski:
1.Opiniuje prace ocenianych nauczycieli.
2.Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
a)ocenianie ,klasyfikowanie i promowania
b)form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności.
3.Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
a)prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treści, celem i stawianymi wymaganiami,
b)prawo do organizacji życia szkolnego,
c)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
d)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
4.Opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

§ 6

1.W gimnazjum dopuszcza się możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora.
2.Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowiska, o którym mowa wyżej, jest co najmniej 12 oddziałów oraz możliwości finansowe.
3.Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.


ORGANZIACJA GIMNAZJUM

§ 7

Cykl kształcenia trwa 3lata.

§ 8
Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 9
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki wdanym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 10
Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy ,dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

§ 11
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 12
1.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1godzina zegarowa) zachowując wspólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§ 13
Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 14
Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uwzględnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.

§ 15
Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

§ 16
Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.

§ 17
Dla realizacji celów statutowych gimnazjum posiada następującą bazę:
1)14 sal dydaktycznych z oddziałami zamiejscowymi,
2)mini salę gimnastyczną wraz z zapleczem,
3)boisko sportowe,
4)archiwum,
5)sekretariat i gabinet wicedyrektora,
6)gabinet dla Dyrektora.


NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§ 18
1.W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2.Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1okreslają odrębne przepisy.
3.W gimnazjum tworzy się następujące stanowiska obsługi:
a)woźne,
b)sprzątaczki,
c)konserwator,
d)sekretarka.
4.Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
5. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący.

§ 19
1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
2.Do obowiązków nauczyciela należy:
a)kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)uczestniczyć w szkoleniach BHP organizowanych przez zakład pracy,
c)przestrzegać zapisów statutowych,
d)zapoznać się z aktualnym prawem oświatowym,
e)w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,
f)w salach gimnastycznych i na boiskach używać tylko sprawnego sprzętu,
g)na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,
h)pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,
i)przygotować się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
j)dbać o poprawność językową uczniów,
k)stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
l)podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
m)służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
n)wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone im pomoce i sprzęt,
o)aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,
p)stosować nowatorskie metody pracy i programu nauczania,
q)wspomagać rozwój psychofizycznych ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.

§ 20
Dyrektor powierza każdą klasę opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tej klasie, zwanemu dalej „wychowawcą”.
1.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w gimnazjum.
2.Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba ze Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowaną prośbę o zmianę.

§ 21
1.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w szczególności:
a)tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia
b)przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
c)rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
2.Wychowawca w celu realizacji zadań ,o których mowa w ust. 1 winien:
a)zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
b)opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie pro rodzinne,
c)utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
d)współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
e)współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
f)śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
g)dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
h)udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,
i)kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
j)utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,
k)powiadamiać o przewidywalnym dla ucznia okresowym i rocznym niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu,
l)na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywalnych dla niego stopniach okresowych i rocznych poprzez wpis do dzienniczka ucznia,
m)uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami uczniów.
3.Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację przy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwo szkolne).
4.Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej i pedagoga szkolnego.


UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§ 22
Do gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18-go roku życia.
1.Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.
2.Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwolą.
3.Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor może, w porozumieniu z organem prowadzącym, zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

§ 23
1.Uczeń gimnazjum ma prawo do:
a)tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
b)poszanowaniu swej godności,
c)rozwijaniu zainteresowań, zdolności, talentów,
d)swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
e)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczycm,
f)nietykalności osobistej,
g)bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
h)korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów.
2.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
a)systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
b)dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
c)wystrzegania się szkodliwych nałogów,
d)naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,
e)przestrzegania zasad kultury współżycia,
f)dbania o honor tradycje gimnazjum,
g)podporządkowanie się zarządzeniom dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
h)okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym.
3.Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
a)rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
b)wzorową postawę,
c)wybitne osiągnięcia.
4.Nagrody przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
5.Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.Ustala się następujące rodzaje kar dla uczniów:
a)upomnienie ucznia przez wychowawcę wobec klasy,
b)upomnienie ucznia przez dyrektora,
c)upomnienie ucznia przez dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
d)pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
e)zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
f)przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej szkoły.
7.Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora w terminie 7dni.
8.Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów.
9.Uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innego gimnazjum po wcześniejszym uzyskaniu zgody jego dyrektora.


POSATNOWIENIA KOŃCOWE

§ 24
1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Regulaminy określające działalność organów gimnazjum jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie e oświaty.

§ 25
Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 26
1.Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 27
Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna gimnazjum.