Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.luzino.pl


Luzino: SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU ULICY ŁĄKOWEJ W LUZINIE ORAZ TYMCZASOWE UTWARDZENIE PŁYTAMI BETONOWYMI TYPU JOMB ODCINKA ULICY TARTACZNEJ W LUZINIE - sprawa nr 28.2014
Numer ogłoszenia: 167861 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Luzino , ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino, woj. pomorskie, tel. 058 6782068 w. 49, faks 058 6782325.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU ULICY ŁĄKOWEJ W LUZINIE ORAZ TYMCZASOWE UTWARDZENIE PŁYTAMI BETONOWYMI TYPU JOMB ODCINKA ULICY TARTACZNEJ W LUZINIE - sprawa nr 28.2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: budowa nawierzchni bitumicznej i kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem na odcinku ulicy Łąkowej w Luzinie oraz tymczasowe utwardzenie płytami betonowymi typu JOMB odcinka ulicy Tartacznej w Luzinie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania, w szczególności poprzez nadzorowanie wykonania robót w zakresie: -budowy nawierzchni bitumicznej ulicy Łąkowej w miejscowości Luzino, na odcinku od ulicy Wschodniej do ulicy Słonecznej w zakresie od km 0+000 do km 0+290 i na budowie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem tej ulicy, na odcinku od studni D21 do studni D12, oraz -wykonania tymczasowej nawierzchni z płyt betonowych typu JOMB na działkach: 150/2, 107, 109, 174/1, 110/1, 111/1, 175/7, 176/3, 113, 176/5, 114/3, 178/3, 177/15, 120/5, 184/2, 120/3, 183/1, 185/1, 141/9, 142/8, 143/1, 186/1, 258/1, 262/3, 262/1 w ciągu ulicy Tartacznej w Luzinie. Szczegółowy zakres prac określony został w Dokumentacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ, która zawiera: dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. Zakres przedmiotu zamówienia (obowiązki Wykonawcy - inspektora nadzoru inwestorskiego) obejmuje w szczególności również: 1) Przekazanie wykonawcy robót budowlanych, w imieniu Zamawiającego, terenu budowy, 2) Reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę (jeżeli dotyczy), przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 3) Sprawdzanie jakości wykonywanych robot i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegnie wbudowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 4) Nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia, 5) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 6) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy wraz z podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót, 7) Kontrolowanie zgodności realizacji robót budowlanych z uzgodnionym przez Strony harmonogramem robót, 8) Pisemne zatwierdzenie zestawienia zrealizowanych robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 9) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy (jeżeli dotyczy) i dokonywanie w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót, 10) Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny. Bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania robót uzupełniających czy dodatkowych, 11) Kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy robót niezbędnych do odbioru, 12) Pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i Zamawiającego - niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy(jeżeli dotyczy), 13) Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej, 14) Organizowanie narad koordynacyjnych (Rada Budowy), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (wykonawcy robót i Zamawiającemu) w terminie do 5 dni po naradzie, 15) Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn, 16) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastępstwa, 17) Udział w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z mieszkańcami, związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, 18) Wnioskowanie do Inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych, 19) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 20) Udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia, 21) Kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 22) Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bhp, 23) Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami bhp, 24) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji, 25) Potwierdzanie wpisem do Dziennika Budowy (jeżeli dotyczy) każdorazowej obecności na budowie, 26) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w czasie trwania okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykonawcę robót na zrealizowaną inwestycję, będzie należało również: 1) Dokonywanie systematycznych przeglądów zrealizowanych robót, 2) Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, 3) Zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie z nim terminów ich usuwania, 4) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczanie ich wykonania, 5) Ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym, 6) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku inwestorowi w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego, 7) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym, wraz z podpisaniem ostatecznego protokołu odbioru robót, 8) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie) osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie: przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zmiany terminu realizacji inwestycji, tym samym terminu rozliczenia projektu, ewentualnej zmiany składu osobowego lub dodanie nowych osób, które może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zapewni osoby o kwalifikacjach nie niższych niż przedstawione w ofercie, oraz zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.luzino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Luzino ul. 10 Marca 11 84-242 Luzino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Luzino Kancelaria ul. Ofiar Stutthofu 11 84-242 Luzino.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie