Gmina Luzino

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO Nr 41.2014 data składania ofert; 27.11.2014

 

 

1. OGŁOSZENIE 

2. SIWZ 

3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA - ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AUTOMATYCZNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY

 1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
  a) PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA  1  |  23  |  4  |  5

  b) PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ RYSUNKOWA   1 |  3
 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ  12  |  3  |  4
 3. PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ

 1. DOKUMETACJA PROJEKTOWA
 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH
 3. PRZEDMIAR ROBÓT

WYKONANIE OBUDOWY NAZIEMNEJ STUDNI

 1. OPERAT WODNO PRAWNY NA WYKONANIE URZĄDZEŃ DO POBORU WODY OTWOREM NR 3, NA TERENIE UJĘCIA WODY LUZINO II
 2. OPERAT WODNO PRAWNY NA WYKONANIE URZĄDZEŃ DO POBORU WODY OTWOREM NR 3, NA TERENIE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH W KĘBŁOWIE
 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  LUZINO | KĘBŁOWO
 4. PRZEDMIAR ROBÓT LUZINO | KĘBŁOWO